PARTIJPROGRAMMA. Normen en waarden, solidariteit en kameraadschap, het creëren van gemeenschapszin, daar waar samen belangrijker is dan individueel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARTIJPROGRAMMA. Normen en waarden, solidariteit en kameraadschap, het creëren van gemeenschapszin, daar waar samen belangrijker is dan individueel."

Transcriptie

1 PARTIJPROGRAMMA Beste volksgenoot, De Nationale Alliantie is een democratische nationalistische politieke partij opgericht op 12 november Een partij die vanuit het dienstbaarheidprincipe handelt en de realpolitik beoefent.een partij die niet alleen strijdt voor het behoud van de Nederlandse identiteit maar Nederland ook moreel wil restaureren. De enige serieuze nationalistische partij die waakt over onze taal, normen en waarden, cultuur en tradities, het voortbestaan van het Nederlandse volk wil garanderen en de toekomst van onze (klein)kinderen wil veiligstellen. De hoofdfundamenten van de Nationale Alliantie zijn; I. Strijden voor een herkenbaar Nederland. Voor het behoud van de Nederlandse identiteit; de taal, de cultuur, tradities en gebruiken. II. III. IV. De geschiedenis is ons grotendeels geleerd door middel van strategische propaganda vanuit de kerk of politiek. Zij maakt deel uit van het overheersingproces dat de meesters van de slaven scheidt en de geschikten van de ondergeschikten. Wij verzetten ons tegen de overheersende linkse indoctrinatie en vechten tegen alle onrecht. Normen en waarden, solidariteit en kameraadschap, het creëren van gemeenschapszin, daar waar samen belangrijker is dan individueel. Opkomen voor de rechten van mens en dier en het beschermen van de natuur. V. Voordat de gastvolkeren zich in Nederland vestigden en diverse geloven en normen en waarden met zich meebrachten steunden de politieke partijen op christelijke normen en waarden. Sindsdien is de samenleving steeds meer aan het ontwrichten. De Nationale Alliantie is geen christelijke partij maar respecteert en beschouwt het christendom met haar visie op normen en waarden als een deel van de Nederlandse erfenis en identiteit. VI. VII. VIII. Wij geloven en strijden voor de directe democratie, waarbij het volk middels verplicht stemmen d.m.v. open referendums, debatten en volksstemmingen meebeslist en dus bij het democratische proces betrokken is. De Nationale Alliantie gelooft in het dienstbaarheidprincipe, waar een regering door en voor het volk verkozen wordt en niet handelt uit haar eigen bureaucratische en economische agenda. Onze partij is voor iedere Nederlander die zich lotsverbonden voelt met de Nederlanders en de Nederlandse cultuur. Mensen die ons hun cultuur op komen dringen zijn hier dus niet welkom! Wij geloven dat elk volk uit zichzelf het beste is als het zich niet van zijn eigen specificiteit vervreemdt maar zingt zoals het gebekt is. Alle volkeren zijn immers uniek en doen er in onze nationalistische optiek geen goed aan zich te vermengen met andere volkeren. Volgens de demografische cijfers is de Nederlandse populatie in 2050 in de minderheid. Dit heeft te maken met het aantal abortussen en het lage geboortecijfer, dit mede dankzij de economie die boven het gezin wordt gesteld in onze materialistische samenleving en de toenemende groei van de allochtone gemeenschap. Daarnaast willen wij er op toezien dat ons volk straks niet een uitgestorven soort is gezien onderzoekers reeds aangaven dat de blond en roodharige mensen in 2100 niet langer meer onder ons zullen zijn indien de demografische huidige trend continueert. Niet links. Niet rechts. Maar rechtdoor, en rechtdoorzee! De Nationale Alliantie. Pagina 1 van 41

2 Indeling Partijprogramma 1 1. Staatsinrichting 3 2. Buitenlands beleid 6 3. Infrastructuur en verkeer 8 4. Openbaar vervoer Dierenrechten Landbouw en milieu Economie, handel en financiën Defensie Justitie Asielbeleid Bevolkings- en immigratiebeleid Onderwijs Taal, cultuur, kennis en religie Jongeren en ouderen Werkgelegenheid Huisvesting Maatschappelijke verbetering Drugs en alcohol Volksgezondheid 39 Nawoord 41 Pagina 2 van 41

3 1. Staatsinrichting Inleiding Een van de grootste fabels in huidig Nederland is de democratie. Goedgelovig als we zijn begeven wij ons elke keer weer richting stembus in de schamele hoop dat de heer of dame politicus in ieder geval één van zijn standpunten in zijn populistische partijprogramma zal waarmaken. De indruk van een democratische regering wordt gewekt door het stemmenstelsel van de verkiezingen. De partijvertegenwoordigende praatjesmakers op de straten, de kleurrijke folders met goede bedoelingen en vriendelijk ogende affiches zijn niet meer dan valkuilen voor de wanhopende burger, die verblind is door het politieke zand dat hun door links en rechts in zijn ogen wordt gestrooid. Alleen op het manipulerende speelveld van de verkiezingen wordt de burger om zijn mening gevraagd, daarna is de politieke arena weer verboden en geheimzinnig terrein. Ons parlement heeft eerder wat weg van een dictatuur. De Kamer zit vol met zelfzuchtige en dictatoriaal opgestelde parlementariërs die zichzelf heer en meester beschouwen van het land en volk dat hen verkozen heeft en het belastinggeld van de burger als persoonlijk eigendom beschouwen. Of het land nou door Stalin, Hitler of de huidige parlementariërs wordt bestuurd, de uitkomst is en blijft hetzelfde zoals gebruikelijk in de dictatuur; slechts de heersende klasse bepaalt het lot van het volk. De ware democratie is een regering die door het volk gekozen wordt, maar ook voor het volk en in een directe en vertegenwoordigende rol diens standpunten naleeft. Een regering die geen onderscheid maakt tussen de klassen en tolerant staat tegenover de minderheidsstandpunten. Wij pleiten voor meer politieke betrokkenheid van de burger, en de ware democratie te laten plaatsvinden. De N.A. zal er op toezien dat de burger middels volksstemmingen en openbare debatten meebeslist over de vorming van hun eigen levens. Voorstellen 1.1 Vrijheid van volkeren Onze partij is voor vrijheid van volkeren. Daarom is het ongewenst de Nederlandse Antillen en Aruba verder deel uit te laten maken van het Rijk der Nederlanden. 1.2 Volksstemmingen De kiezers krijgen het recht via volksstemmingen de door de Staten-Generaal, Provinciale staten en Gemeenteraden gevormde wetten te vernietigen. Wetsvoorstellen, die slechts door een minderheid (in de grote van orde van 37%) van de Staten-Generaal, Provinciale staten en Gemeenteraden gesteund worden, kunnen via volksstemmingen alsnog tot wet worden verheven. Provinciecommissarissen en Burgemeesters worden door de Raad van State benoemd en kunnen door de kiezers van de betreffende provincie of gemeente worden heengezonden via een volksstemming. Om wetten middels een volksstemming te vernietigen of tot wet te maken is een opkomst van 66% van de stemgerechtigden nodig. 1.3 Stadsprovincies De Nationale Alliantie spreekt zich uit tegen de vorming van stadsprovincies en gemeentelijke herindelingen. Indien de bevolking dit wenst, kunnen middels volksstemming in het verleden samengevoegde gemeenten weer zelfstandige gemeenten worden. Om wetten middels een volksstemming te vernietigen of tot wet te maken is een opkomst van 66% van de stemgerechtigden nodig. 1.4 Het parlement De Eerste en Tweede kamer worden samengevoegd. Daarbij zal er een inkrimping plaatsvinden qua zetelaantal van 225 naar 200 direct te kiezen kamerzetels. Dit heeft als voordeel een snellere proceduregang en bovendien levert dit een goede bezuiniging op. 1.5 Zakenreizen Pagina 3 van 41

4 Zakenreizen naar het buitenland zijn voortaan voor rekening van de politicus zelf, tenzij dit de Nederlandse bevolking of de Nederlandse maatschappij ten goede komt. Ook dit levert een goede bezuiniging op 1.6 Bijbaantjes politici Politici mogen er geen bijbaantjes meer op nahouden. Zo heeft de politicus meer tijd om de straat op te gaan. Politici in kleinere gemeenten worden qua salaris gelijkgetrokken met een voor hun functie aanvaardbaar loon. 1.7 Stemrecht Stemrecht is slechts voorbehouden aan Nederlanders. Dit geldt ook voor (deel-) gemeenteraadsverkiezingen en referenda. Wie dus geen Nederlander is, mag niet meestemmen. Voor de mensen die hier jaren wonen met een vreemde nationaliteit, gelden de regels dat zij geen dubbele nationaliteit dienen te bezitten, de Nederlandse taal spreken, geen crimineel verleden hebben en een arbeidsverleden kunnen aantonen. 1.8 Politieke partijen Dit zijn verenigingen van kiezers en kunnen altijd worden opgericht. Het verbieden en ontbinden van partijen is in strijd met het grondrecht van vrijheid van vergadering en vereniging en dient uit de wetgeving te verdwijnen. Uitzonderingen hierop zijn partijen of verengingen die geen scheiding tussen kerk en staat kennen of openlijk oproepen tot gewelddadigheden. 1.9 ICT Op gebied van de politiek moet meer aandacht worden besteed áán en meer gebruik worden gemaakt ván de mogelijkheden die ICT biedt. De Tweede kamer moet niet een gesloten kamer blijven, maar ook voor de internet gebruiker toegankelijk zijn. Hiervoor valt te denken aan een digitale manier voor de inzage van documenten en zittingen van elke vorm van openbaar bestuur ten tijden van een besluitvorming Ambtenaren Onze ambtenaren hebben het imago lui en laks te zijn. Daarom zou het voor het vlottere verloop van processen raadzaam kunnen zijn om een prestatie bonus voor het gehele ambtelijke apparaat in te stellen die de ambtenaar aan moet sporen meer en beter te presteren Het CPB In de huidige situatie domineren cijfers steeds meer het beleid van de overheid. Daar waar vroeger uitgegaan werd van mensen, wordt heden ten daags nog slechts uitgegaan van kille cijfers. Door deze ontwikkeling dient de (on)partijdigheid van het CPB meer dan kritisch bekeken te worden, aangezien deze momenteel deel uitmaakt van het Ministerie van Financiën Doelen Iedere minister en staatssecretaris in het kabinet dient zichzelf duidelijke, meetbare en controleerbare doelen te stellen op zijn/haar beleidsterreinen alvorens het ambt wordt aanvaard. Wanneer door niet duidelijke oorzaken deze doelen niet behaald worden, zal de betreffende persoon dienen af te treden. Dit schept duidelijkheid en geeft een beeld weer wat er van de betreffende persoon verwacht kan worden in de regeerperiode van de betreffende persoon Één loket gedachte Alle overheidsdiensten dienen in één centraal gebouw ondergebracht te worden in plaats van dat iedere overheidsdienst overal in de steden vestigingen heeft. Per stad dient er één hoofdvestiging te komen van alle. Dit kantoor dient op een centrale plek in de stad aanwezig te zijn en te beschikken over voldoende parkeergelegenheid en ook middels het openbaarvervoer uitstekend bereikbaar te zijn. Pagina 4 van 41

5 1.14 Stemplicht Invoeren van stemplicht. Indien de stemplicht opnieuw ingevoerd wordt, zal de burger zich beter politiek moeten oriënteren omtrent maatschappelijke vraagstukken binnen de samenleving. Het dwingende karakter van dit voorstel is derhalve ook simpel te verdedigen aangezien alle maatregelen genomen door de politiek ons allen raken. Dit geldt alleen voor de kamer, (deel)gemeenteraad, provinciale en Europese verkiezingen, dus niet voor referendums Elektronisch stemmen Er dient een mogelijkheid te komen om te kunnen stemmen via het internet. Dit geldt voor alle zaken waar een stem van de burger gevraagd wordt. In onze huidige moderne samenleving is het internet een instrument wat niet langer meer aan de zijlijn staat. Het moet dan ook mogelijk zijn om je stem als burger ook via dit medium te kunnen uitbrengen. Dit geldt voor zowel 2 e kamer verkiezingen, referendums en elke andere vorm waar een stem van de burger gevraagd wordt. Pagina 5 van 41

6 2. Buitenlands Beleid Inleiding Nederland dient ten overstaan van de andere landen een neutrale positie in te nemen en zich niet te mengen in conflicten die de Nederlandse belangen niet bedreigen. Verder wil de N.A. uittreden uit de EU. De EU kost bergen geld en doet dingen dubbelop. De kosten staan niet evenredig tot de resultaten voor ons land. Het is nog steeds een bureaucratische rompslomp om dingen binnen de landen van de EU legaal rond te krijgen, terwijl criminelen zich vrij kunnen rond bewegen en de mazen in de wetten kunnen dromen. De EU biedt niet de bescherming die afgesproken is, zeker niet op economisch vlak, laat staan op defensief vlak. De aaibaarheidsfactor van bepaalde landen binnen de EU is inmiddels tot diep beneden het nul punt gedaald door onderlinge onenigheid en landsinterne bemoeienissen van andere EU lidstaten. Tot nu toe heeft de burger aan de EU betaald maar nog te weinig teruggekregen, en alleen maar mogen toekijken wat gedaan wordt met het geld in andere landen. Daarom vinden wij dat de EU moet verdwijnen of opnieuw naar de tekentafel moet om wel met een eenduidig plan van aanpak te komen i.p.v er alleen geld in te pompen. Wij zagen liever dat dit gisteren al gebeurd was dan vandaag, het zou ons allen ten goede komen. Met onze gelden wordt b.v. in Oost-Europese landen de landbouw gesubsidieerd terwijl boeren in Nederland, die van de EU ook subsidie krijgen, middels tal van regels bijna gedwongen worden een faillissement aan te vragen. Voorstellen 2.1 Buitenlands beleid Het buitenlands beleid dient er op gericht te zijn het belang van Nederland, het Nederlandse volk en de Nederlandse taal te behartigen. Dit geldt ook voor ontwikkelingshulp. 2.2 Betrekkingen Nederland dient goede betrekkingen te onderhouden met andere Europese staten. De Nationale Alliantie geeft echter de voorkeur aan het sluiten van bilaterale overeenkomsten boven het lidmaatschap van de Europese unie. Wel kan er worden gedacht aan een soort unie van West-Europese staten. 2.3 Inmenging van Nederland Inmenging van Nederland in binnenlandse aangelegenheden van andere landen, waar het betreft zaken die niets te maken hebben met Nederland, het Nederlandse volk en of de Nederlandse taal, zal moeten worden vermeden. Een voorbeeld daarvan is het innemen van een neutraal standpunt betreft het Midden-Oosten conflict. Nederland dient zich neutraal op te stellen en niet te mengen in conflicten met landen die de Nederlandse belangen niet bedreigen. Een uitzondering hierop wordt gemaakt indien het gaat om stamverwante Nederlanders. 2.4 Stamverwanten Nederland zal al haar invloed moeten aanwenden om de positie van de stamverwante Afrikaners, die onder de huidige chaotische regimes is verslechterd, te verbeteren. 2.5 Niet democratische staten Nederland moet zijn handen aftrekken van staten welke een ondemocratisch karakter hebben. 2.6 Verenigde Naties Nederland moet het lidmaatschap van de geldverspillende en bedilzuchtige Organisatie van de Verenigde Naties zo spoedig mogelijk opzeggen. Pagina 6 van 41

7 2.7 Poolgebied Om niet achter te geraken bij andere vooraanstaande staten dient Nederland blijvend aanwezig te zijn in het Poolgebied. Pagina 7 van 41

8 3. Infrastructuur en Verkeer Inleiding We dienen meer te gaan investeren in infrastructuur en verkeer. Gestreefd wordt naar een betere bereikbaarheid met openbaar vervoer om het gebruik van auto s te minimaliseren. Prijsverlaging, veiligheid en bereikbaarheid moet de aanzet zijn om liever met het openbaar vervoer te gaan reizen dan met de auto. Alvorens grote infrastructurele werken tot uitvoer gebracht gaan worden, dient er eerst een onafhankelijke commissie vanuit het veld (onafhankelijke deskundigen) onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de voorgenomen plannen. Dit voorstel komt voort gezien de geschiedenis rond grote infrastructurele werken die al in het verleden hebben plaatsgevonden. We hebben nog nooit kunnen aanschouwen dat dergelijke projecten worden afgerond binnen de budgettaire grenzen die eraan toegekend worden van overheidswegen uit. Of dit komt voort uit het feit dat de overheid zelf niet terzake kundig genoeg is of niet de juiste deskundigen uit het veld raadpleegt en op basis daarvan de juiste besluiten neemt. De geschiedenis heeft ons hoe dan ook geleerd dan dit meer aandacht verdient dan in het huidige besluitvormingsproces het geval is. Voorstellen 3.1 Infrastructuur Het is van het grootste belang dat de infrastructuur in ons land wordt verbeterd. Om wegverstoppingen op te lossen dient de uitbreiding van het wegennet op knelpunten voortvarend ter hand te worden genomen. 3.2 APK Er moet een jaarlijkse APK voor motoren worden ingevoerd. 3.3 Schiphol Geen verdere uitbreiding meer van Schiphol. Ook niet in de nabije toekomst. Dit voorstel behelst overigens alleen uitbreidingen voor de huidige locatie.ondanks alle beloften en toezeggingen is Schiphol op geen enkele wijze in staat gebleken de overlast te beperken voor haar omwonenden. Schiphol blijft van groot economisch belang voor Nederland, maar toekomstige uitbreidingen zullen niet meer worden toegestaan op de huidige locatie van Schiphol. Indien er sprake is van uitbreidingen moet serieus worden onderzocht om een eiland in de Noordzee te bouwen met een ondergrondse sneltrein verbinding naar de huidige locatie. Indien een dergelijk eiland tot de mogelijkheden behoort, dient zelfs bekeken te worden of niet meer activiteiten van Schiphol eveneens verhuisd zouden kunnen worden. 3.4 Rijvaardigheid ouderen 65 plussers dienen om de twee jaar middels een kosteloze herkeuring hun rijvaardigheid te laten toetsen. 3.5 Geluidsnormen Brommers en scooters dienen te voldoen aan de toegestane geluidsnorm. Opgevoerde brommers/scooters worden beboet met fikse geldboetes. Indien het vermogen van de bromfiets meer is dan 0,6 K.W of de gebreken dusdanig ernstig, dan dient het voertuig direct in beslag te worden genomen en te worden vernietigd. Voor de snorfiets geldt een vermogen van 0,2 K.W. Op overschrijding hiervan staat inname van het voertuig en tevens vernietiging. Pagina 8 van 41

9 3.6 Parkeren Bewoners van een wijk met betaalde parkeervakken dienen een gratis ontheffing te krijgen. Bezoekers van dit soort wijken dienen wel te betalen om te parkeren. Parkeerautomaten waarbij alleen betaald kan worden met de chipknip dienen tevens een mogelijkheid te hebben om met geld te kunnen betalen, of uitgerust te worden met een kleine plattegrond waarop beschreven staat waar zich een chipknip oplaad punt bevindt. 3.7 Verkeersagressie Agressie in het verkeer dient te worden beboet met een geldsomma. 3.8 Flitspalen Flitspalen worden afgeschaft. De politie dient deze taak weer gewoon op zich te nemen. 3.9 Overstromingen De Nationale Alliantie eist dat alle rivier-, zeedijken en kades binnen de kortst mogelijke tijd versterkt en opgehoogd worden, opdat overstromingen niet meer voor zullen komen Zuinige auto s Het gebruik van zuinige auto s (ongeacht de brandstof) dient gestimuleerd te worden door de staat. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld de extra hoge accijnzen voor diesel en autogas te verlagen Kwartje van Kok Het zogenaamde kwartje van Kok, dat tijdelijk zou zijn, dient naast dat er een deel naar de NS gaat, verder enkel nog gebruikt te worden voor het veiliger maken van de wegen en beter openbaar vervoer, daar de prijs van de brandstoffen reeds voor 74% bepaald wordt door accijns die de staat erop gezet heeft Katalysators Veel oudere auto s zorgen voor een hogere uitstoot van schadelijke stoffen, dit doordat veel van deze auto s geen gebruik maken van een katalysator. Deze vuile auto s zouden daarom ook een zwaardere milieu heffing moeten betalen om zo de schade die deze auto s aan de natuur toe brengen te compenseren Luchtverkeer Het internationale luchtverkeer neemt toe. Daarom is het van het grootste belang het aantal luchthavens in ons land uit te breiden en zo een spreiding te krijgen van de eventuele te ontstane geluidsoverlast. Tevens mogen vliegtuigen die voor veel geluidsoverlast zorgen alleen nog overdag landen en opstijgen Carpoolen Het verder bevorderen van carpoolen dient onderzocht te worden en daar waar nodig ook belastingtechnisch meer gestimuleerd te worden Accijnsverlaging De Nationale Alliantie is voor accijnsverlaging. Dit omdat de benzineprijs niet hoger hoeft te zijn dan in de omringende landen. De opbrengsten van de wegenbelasting dient geheel ten goede te komen aan het wegennet en de infrastructuur. Pagina 9 van 41

10 4. Openbaar Vervoer Inleiding Het openbaar vervoer in Nederland laat helaas veel te wensen over. Kosten rijzen de pan uit, voor zowel de reiziger als de vervoersmaatschappij. De staat heeft veel van haar voormalig bedrijven van de hand gedaan, dat is een goed iets. Wij zijn van mening dat de staat regels moet maken en wetten moet schrijven, maar zeker geen eigenaar van bedrijven moet zijn. Echter zou de staat wel moeten zorgen voor een naleving van wetten en afspraken. Koop je een kaartje en kijk je op het bord naar de vertrek c.q aankomsttijden, dan mag je verwachten dat je ook op dat tijdstip (of in ieder geval niet veel later) in of uit kan stappen. Veiligheid in het openbaar vervoer is ook een must. Veel lijnen van trein, bus en metro hebben te maken met criminaliteit en overlast. Perrons die vol junks en dealers staan, zwervers die iedere kans aangrijpen om geld te bedelen op een dwingende manier, dit draagt allemaal niet bij aan het veiligheidsgevoel. Ook wil de staat dat onze jongeren een goede opleiding genieten, maar ze moeten wel tot hun 18 de zelf (of de ouders) de kosten van het openbaar vervoer betalen, voor mensen in de minima betekent dit dat hun kinderen moeten werken om het openbaar vervoer te betalen, tijd die beter besteed zou zijn aan leren, daarom zien wij voor schoolgaande kinderen/jongeren ook graag een O.V. Voorstellen 4.1 Controle Wij zijn voor meer controle op het openbaar vervoer, zodat mensen veiliger kunnen reizen. Te denken valt aan een alarmknop in elke bus/tram/trein/metro die bij het indrukken ervan zorgdraagt dat een conducteur bij de volgende halte instapt en een paar haltes mee reist om toezicht te houden op veiligheid. Misbruik wordt bestraft. 4.2 Kleine Kernen Alle kleine kernen moeten via het streekvervoer, desnoods met overheidssubsidie, bereikbaar zijn. Dit gaat de ontvolking van het platteland tegen. 4.3 Stadspoortnetten Het aanleggen van uitgebreide fijnmazige stadsspoornetten (Metro) is uitermate gewenst. 4.4 Gratis openbaar vervoer De Nationale Alliantie pleit voor het gratis maken van het openbaar vervoer voor 65 plussers en kinderen beneden de 16. Om het openbaar vervoer in het algemeen goedkoper te maken zijn wij voor zone vergroting in het stads- en streekvervoer en voor de herinvoering van de goedkope derde klas bij de spoorwegen. 4.5 OV jaarkaart Het gebruik van de OV jaarkaart dient van 18 jaar naar 16 jaar verlaagd te worden in het geval van schoolgaande jongeren. 4.6 Privatisering overheidsbedrijven Nederland kent tal van organisaties die korte tijd gelden in handen waren van de staat zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen. Dit soort bedrijven behoren door de staat gemonitord te worden. Wij zijn er niet voor deze bedrijven terug onder de hoede van de staat te nemen. De politiek behoort niet in de directiestoelen van deze voormalige staats- bedrijven. Wel vinden wij dat door de problemen bij deze bedrijven waar de dienstverlening naar de klant toe tekort schiet, de staat als taak heeft hier strenge regels en hoge boetes voor in het leven te roepen. Dit om de wan prestaties van deze bedrijven te bestraffen en een mogelijke positieve impuls te geven aan deze bedrijven. Pagina 10 van 41

11 5. Dierenrechten Inleiding Dieren worden in de bio-industrie niet als levende wezens gezien maar als een eindproduct. Door een dier vanuit dit perspectief te bekijken worden al hun rechten ontnomen, ze leven te krap, te duister, op beton en staal en zonder afleidingsmateriaal. Wetenschappelijk is bewezen (Landbouwuniversiteit in Wageningen) dat de dieren lijden onder de dieronwaardige omstandigheden: ze vertonen stress, agressiviteit en kannibalisme. Dit is op te lossen door het dier meer (open)ruimte te geven en afleiding. De veehouderij is een grootschalige industrie waar miljarden euro s mee gemoeid zijn. Het aantal dieren is van zodanige omvang dat het niet mogelijk is hun de gewenste ruimte te geven om een dierwaardig bestaan te leiden. Meer dan 75% van de eindproducten zoals vlees en eieren worden echter geëxporteerd, en het is hier waar de N.A. van mening is dat een halt zou moeten worden toegeroepen. Willen we echt dat het dier een dierwaardig bestaan gaat leiden, dan zullen we de export in de bio-industrie drastisch moeten inkorten. Indien de consument geen andere keuze opgelegd krijgt dan het (wat duurder) kunnen kopen van enkel scharrel-, biologische en vegetarische producten op dit gebied zullen de rechten van het dier spoedig verbeteren. Laat een dier een dier zijn, en niet een bestaan leiden dat slechts is voorbestemd als een maaltijd voor de mens. Wij hekelen immers de politiek dat zij vanuit een economisch standpunt haar beslissingen maakt, maar de burger doet dat evenwel. Zolang er goedkope legbatterijeieren te koop zijn, zal het scharrelei nooit terrein winnen en zullen de omstandigheden van de dieren nooit verbeteren. Tevens is uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van alle varkensboeren zich niet aan de minimale wettelijke welzijnsregels houdt. Voorstellen 5.1 Veehouderij De veehouderij in ons land is te dier onvriendelijk. De dieren staan in kleine hokjes, waar ze nauwelijks hun kont kunnen keren. Met ten gevolge dat de vele ziekten zoals mond en klauwzeer en de varkenspest zich gemakkelijker kunnen verspreiden. Daarom moet er op worden toegezien dat productiedieren genoeg leefruimte hebben en goed behandeld worden. 5.2 Legbatterijen Het gebruik van legbatterijen wordt verboden. 5.3 Overproductie veehouderij De Nationale Alliantie pleit voor het stoppen van de overproductie in de veehouderij ten behoeve van de export. Export van dierenproducten is de steunpilaar van de bioindustrie. Zonder export veel kleiner kans op dierenleed. 5.4 Epidemieën Bij epidemieën zoals de varkenspest, of mond en klauwzeer dient alleen het besmette gebied geruimd te worden en overige gebieden preventief te worden ingeënt. Op de verpakking moet aangegeven worden dat het om vlees van ingeente dieren gaat, desnoods worden de prijzen van dit ingeente vlees lager, zodat dit vlees toch verkocht zal kunnen worden. 5.5 Dierwaardig bestaan Na een dierwaardig bestaan dienen consumptie dieren een snelle en pijnloze dood te sterven. 5.6 Subsidies Met subsidies dient de boer te worden gestimuleerd om te schakelen naar diervriendelijke en biologische veeteelt. Pagina 11 van 41

12 5.7 Dierproeven Dierproeven zijn in veel gevallen niet nodig. Daarom dienen zij tot het absolute minimum te worden beperkt. 5.8 Dierproeven 2 Cosmetica artikelen welke door dierproeven tot stand zijn gebracht (bijvoorbeeld Gilette, die proeven op katten doet) dienen te worden verboden. 5.9 Bontindustrie Bont waar dieren apart voor worden geslacht wordt verboden Gevaarlijke dieren Het houden en verkopen van gevaarlijke dieren (zoals spinnen, slangen, krokodillen, schorpioenen etc.) dient te worden verboden. Tenzij het een instelling betreft die de juiste vergunningen heeft voor het behoud en opvang van deze exotische dieren Ritueel slachten Ritueel slachten wordt verboden Vivisectie De vivisectie wordt verboden. Onder vivisectie verstaan wij het (levend) opensnijden van dieren Internationale dierenmishandeling Nederland moet geen betrekkingen onderhouden met landen die zich schuldig maken aan ernstige dieren moord en mishandeling. Te denken valt aan Spanje (het stierenvechten) en Noorwegen (de walvissenjacht) Invoer dierproducten Wij bepleiten een nog strengere controle op invoer van buitenlandse dierproducten om verspreiding van gevaarlijke ziektes te voorkomen. Pagina 12 van 41

13 6. Landbouw en Milieu Inleiding De N.A. wil een verbod op genetische manipulatie van dieren en gewassen. De risico s in het gebruik van genetische aanpassingen in de voedselketen zijn nog te weinig onderzocht. Voorts zit er een risico van genetisch manipuleren daar er altijd mensen en landen zijn die de wetenschappelijke toepassingen gaan gebruiken op zaken die niet goed voor de mensheid zijn. De kernenergiecentrale in Borssele gaat dicht in Deze kan worden vervangen door (5.000) windmolens. Gezien de molen een Nederlands cultuurkenmerk is past het geheel bij de visie van N.A. Een schoon, én herkenbaar Nederland. Met energiebesparing en CO2- opslag en met inzet van duurzame energie en biomassa is kernenergie niet nodig. Voorstellen 6.1 Landbouwgif Het gebruik van landbouwgif moet nog meer aan banden worden gelegd. Het gebruik van biologische middelen (b.v. roofmijt) dient te worden bevorderd. 6.2 Groene producten Verlaging van het BTW tarief van 18,5% naar 6% voor alle zogenaamde groene producten. De consumptie en het gebruik van producten die milieu verantwoord geproduceerd worden moeten serieus worden bevorderd. Een maatregel hiervoor kan zijn om een verschil te creëren tussen duurzame en niet duurzame producten in de markt middels een wijziging in het BTW tarief. Een eerste impuls kan hier worden gerealiseerd op nationaal niveau. Echter, de doelstelling zal zeker moeten zijn om dit eveneens op internationaal niveau te bewerkstelligen. 6.3 Natuurgebieden Er dient in Nederland voldoende gebied aangewezen te zijn als permanent beschermd natuurgebied. 6.4 Alternatieve energiebronnen Het gebruik van alternatieve brandstoffen en energiebronnen dient bevorderd te worden, desnoods middels het toekennen van subsidies. 6.5 Herkomst energiebronnen Er dient een wettelijke verplichting te komen zodat consumenten inzicht krijgen in de herkomst van een energiebron die zij inkopen. Met deze verplichting kunnen consumenten inzicht krijgen waar de energie vandaan komt en op basis van die informatie hun keuze bepalen welke producent en leverancier zij willen kiezen. Als een consument bezwaren heeft tegen energiebronnen zoals bijv. kernenergie, kunnen zij de keuze maken om een andere energie leverancier of bron te kiezen. 6.6 Statiegeld Er dient statiegeld te komen op batterijen zodat deze niet meer in het milieu terecht zullen komen. Daarnaast zullen er behoudens de bestaande glasbakken ook overal blikbakken komen. 6.7 Dumpen van afval Er moet veel strenger worden opgetreden tegen het dumpen van afval door bedrijf en particulier. Wij pleiten voor verhoging van de boetes. De straffen moeten boetes worden welke het tienvoudige betreffen van de opruimingskosten. 6.8 Kernproeven Nederland moet zijn diplomatieke banden breken met landen die kernproeven uitvoeren. Deze proeven zijn ontoelaatbaar. Pagina 13 van 41

14 6.9 Natuurgebied en bebouwing Er mag geen natuurgebied meer verloren gaan ten koste van bebouwing. Dit is bovendien niet meer nodig als er een actief remigratiebeleid gevoerd wordt in ons land. Meer parken aanleggen in de steden, meer groen Scheiden van luiers Bevordering voor het scheiden van luiers. Hiervoor is een speciaal bedrijf in Nederland wat deze kan recyclen. De luiers zullen thuis opgehaald worden Bewatering van bomen Betere bewatering van bomen tijdens periode van droogte Herfstbladeren Beter verwijdering van gevallen bladeren tijdens de herfst en winter. Opruimen van de bladeren voorkomt gladheid dus reduceert het aantal ongelukken Lozen van chemicaliën Betere controle en zwaardere boetes op het lozen van chemicaliën in de zee en de rivieren Genetische manipulatie Genetisch manipulatie van dieren en gewassen moet verboden worden Kernenergie Kernenergie is gevaarlijk! Bovendien bestaat er nog steeds geen oplossing voor het kernafvalprobleem. Daarom kiezen wij voor wind-, water- en zonne-energie en pleiten wij voor het sluiten van kerncentrales. Na het bepalen van een sluiting van kerncentrales, de centrales ook daadwerkelijk op die vastgelegde datum sluiten Brandstofvoorziening Om Nederland zoveel mogelijk zelfvoorzienend op het gebied van brandstof te houden moet de aardgasvoorraad zoveel mogelijk worden aangewend voor binnenlands gebruik Enkelwandige tankers Ons land dient geen enkelwandige tankers meer binnen onze territoriale wateren toe te laten. Dit vanwege het feit dat er al teveel milieurampen met dit oude type gebeurd zijn. Pagina 14 van 41

15 7. Economie, Handel en Financiën Inleiding In de visie van de Nationale Alliantie dienen de productiemiddelen, op enkele uitzonderingen na, in particuliere handen te zijn en zoveel mogelijk onder de bevolking verspreid. Deze spreiding bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel voor de samenleving en spoort aan tot verhoging van de bedrijvigheid. Met smart moet worden vastgesteld dat de macht van multinationale ondernemingen dermate is toegenomen, dat in veel gevallen ons land, ons volk en onze taal daar schade van ondervinden. Het regeringsbeleid moet erop gericht zijn deze schade te beperken. Zo denken wij dat invoerbeperkingen uit lage loon landen deze ondernemingen zullen dwingen hun productie meer binnen onze grenzen te laten geschieden. Voorstellen 7.1 Sterke Economie De N.A. streeft ernaar de Nederlandse economie een vooraanstaande rol te laten spelen op het gebied van de ontwikkeling van hightech apparatuur en de bijbehorende diensten. Daar wij de afgelopen jaren veel hebben moeten inleveren aan zogenoemde lage loon landen op veler gebied, denkt u maar aan de auto fabrieken, de scheepsbouw en de vliegtuigindustrie (Fokker), denken wij op bijvoorbeeld het gebied van ICT baanbrekend werk te kunnen verrichten zodat Nederland middels deze bedrijfstak juist een sterkere economie kan opbouwen. 7.2 Internet Het internet laat helaas in ons land erg te wensen over. Nederland zou tot de top in Europa moeten gaan behoren als het gaat over de mogelijkheden tot toegang tot de digitale snelweg (internet). Een doel om dit te bereiken is alle huishoudens het recht te geven op een aansluiting op een toekomstig glasvezelkabelnetwerk, op eenzelfde wijze zoals ook aansluitingen voor alle huishoudens voorhanden zijn voor telefonie, gas, water en licht. 7.3 Kinderarbeid De invoer van producten die vervaardigd worden in landen waar kinderarbeid nog steeds normaal is moet worden verboden. 7.4 Positie MKB De positie van het Midden- en Klein Bedrijf dient te worden versterkt o.a. door sociale en fiscale maatregelen. 7.5 Allochtone ondernemers Allochtone ondernemers mogen op geen enkele wijze worden bevoordeeld boven autochtone Nederlanders. 7.6 Belastingheffing Iedereen gaat belasting betalen! Ook de miljardenbedrijven en leden van ons Koningshuis. 7.7 Topbestuurders Ongelimiteerd hoge salarissen en buitensporige optieregelingen van topbestuurders moeten een wettelijke beperking kennen. Verder dienen salarisverhogingen voor deze groep, tijdens economische mindere tijden, gekoppeld te worden aan de reguliere CAO verhogingen van hun werknemers in hun sector. Zelfregulering voor deze groep is niet aan te bevelen, aangezien zij inmiddels al hebben laten zien niet met deze verantwoordelijkheid om te kunnen gaan. Raden van Commissarissen dienen een wettelijke bevoegdheid te krijgen om besluiten te kunnen nemen over het benoemen van topbestuurders en hun salaris. Pagina 15 van 41

16 7.8 Laagste inkomensgroepen Minima, AOW ers en gehandicapten dienen uitgesloten te worden van maatregelen die gevolgen hebben voor hun koopkracht. Hierbij zou gekeken moeten worden welk deel van hun inkomen (in procenten) absoluut noodzakelijk is voor hun dagelijkse levensonderhoud. Dit vastgestelde deel zal dan als uitgangspunt moeten dienen voor al het te voeren beleid en tevens gegarandeerd moeten worden als ondergrens (minimuminkomen voor alle genoemde groepen). 7.9 Bijverdiensten uitkeringsgerechtigden Als het al zo is dat er werk beschikbaar is voor met name de achterstandsgroepen, dan is het verstandig om het vrij bij te verdienen deel boven op hun uitkering te verhogen. Hiermee wordt het werken in deeltijd gestimuleerd en ook beter beloond. Uitgangspunt hierbij is dat iedere Euro die met werken wordt verdiend, geen Euro is die aan uitkeringen uitbetaald behoeven te worden. Voor de laagste inkomensgroepen dient zodoende de vrijstellingsvoet verhoogd te worden van het bedrag dat mag worden bijverdiend bovenop de uitkering Wachtgeldregelingen Direct elimineren van bepaalde delen van wachtgeldregelingen die er bestaan voor alle lagen binnen de ambtenarij. Deze regelingen zijn zeer onrechtvaardig en staan in geen enkele verhouding met de regelingen zoals die in het bedrijfsleven gelden voor de rest van de werkende bevolking. Om die reden moet deze specifieke arbeidsvoorwaarde voor een beperkte groep dan ook omgebouwd worden tot een marktconforme regeling zoals die ook in andere (markt) CAO s geldend is Gemeentelijke belastingen Er dient een maximum gesteld te worden aan het heffen van allerhande (lokale) gemeentelijke belastingen. Er dient een landelijk plafond vast te worden gesteld welke niet boven een bepaald deel van het inkomen mag uitstijgen. In de inkomensplaatjes die ons worden voorbehouden en daarmee de koopkracht ontwikkeling wordt onvoldoende rekening gehouden met de heffing van Gemeentelijke Belastingen. In principe is iedere Gemeente momenteel zelf verantwoordelijk voor hun eigen huishoudboekje. Dit heeft echter wel tot gevolg dat zij zelf ook kunnen bepalen wat zij als lokale Belastingen kunnen heffen bij de burgers. En als een gemeente er op financieel gebied een zooitje van maakt, is de desbetreffende burger daar direct het slachtoffer van. Om deze reden dient er dan ook een plafond te komen met betrekking tot alle te heffen Gemeentelijke Heffingen cq. Belastingen Kinderbijslag Kinderbijslag dient inkomensafhankelijk gemaakt te worden in plaats van inkomensonafhankelijk zoals dat hedendaags het geval is. Er zal een herverdeling moeten plaatsvinden van de beschikbare middelen voor de kinderbijslag. In deze herverdeling zal de hoogte van de toegekende kinderbijslag gebaseerd worden op draagkracht. Wij denken hierbij dat de laagste inkomens meer zouden moeten krijgen, de middeninkomens 50% van hun huidige toeslag en dat het voor de hogere inkomens zelfs helemaal zou moeten worden afgeschaft Afkooppremie Er dient een wettelijke bepaling te komen op basis waarvan iedere burger een afkooppremie dient te kunnen bewerkstelligen. In dit voorstel zit ingesloten dat de rechter hierover een uitspraak dient te doen in alle gevallen wanneer er sprake is van een afkooppremie (ook wel de oprotpremie genoemd). De overheid zou de wetgeving dusdanig moeten wijzigen dat iedere burger voor dezelfde regeling in aanmerking komt (bijv. 1 maandsalaris voor ieder dienstjaar). Deze regeling dient dan te gelden voor zowel lage als de hoge inkomensgroepen. Pagina 16 van 41

17 7.14 Toekenning subsidies Er dienen duidelijke en heldere voorwaarden te komen op basis waarvan wel of geen subsidie toegekend wordt. Enkele van die voorwaarden zouden moeten zijn dat er bijvoorbeeld alleen nog subsidie wordt toegekend aan organisaties met een maatschappelijke (controleerbare) functie. Ook dient er onomwonden duidelijk te zijn hoe de organisaties de subsidiegelden besteden (transparante boekhouding) en dient de subsidie enkel en alleen voor het binnenland te worden gebruikt (dient de Nederlandse samenleving ten goede te komen). Indien er over bovenstaande punten enige onduidelijkheid bestaat dient er geen subsidie toegekend te worden. Pagina 17 van 41

18 8. Defensie Inleiding Bezuinigen op defensie is korten op de veiligheid van het land. De N.A. pleit voor de inzet van leger, tijdelijke stationering in steden zoals Gouda, om de politie te versterken in het handhaven van de orde. Verder dient het leger zich terug te trekken uit landen waar het geplaatst wordt in conflicten die de Nederlandse belangen niet bedreigen, wij pleiten voor een bewapende neutraliteit. Defensie moet zoals het woord al zegt beveiligen. Voor onze defensie macht betekent dat dus gewapend. Nederland moet daarom zorg dragen voor het beveiligen van de eigen landsgrenzen. Waar vroeger termen als Strijd voor uw vaderland de basis waren voor de werving van soldaten en legerpersoneel komt nu steeds mee de slogan vecht voor een ander land naar boven. Onze krijgsmacht moet niet naar conflictgebieden gestuurd worden op onze kosten. In vroegere tijden waren er huurlegers. Wij zijn dan ook voorstander van het tegen betaling en op vrijwillige basis beschikbaar stellen van militairen in conflict gebieden, die onder Nederlands regime staan. Voorstellen 8.1 Nederlands grondgebied Nederland dient in staat te zijn het eigen grondgebied te verdedigen. Daartoe dienen de strijdkrachten uitgerust te worden met de allermodernste wapens. Hieronder verstaan wij ook strategische ABC verdedigingswapens. 8.2 Beroepsmilitairen De strijdkrachten moeten niet louter bestaan uit enkel beroepsmilitairen. De gehele weerbare bevolking dient geoefend te zijn ons land te verdedigen in geval van buitenlandse of landsinterne bedreiging. Daarom dient de militaire dienstplicht weer ingevoerd te worden. 8.3 Deelname aan vredesmachten De Nederlandse strijdmacht heeft volgens onze partij geen taak buiten de Nederlandse belangen en invloedssfeer. Deelname aan zogenaamde vredesmachten van bijvoorbeeld de VN wordt daarom afgewezen. 8.4 Legertop In bijna geen enkel land in Europa bestaat zo n dure krijgsmachttop als in Nederland, met name het aantal generaals. Daarnaast kunnen zij met een leeftijd van 55 jaar al van de vut genieten. Daarom zijn wij voor forse bezuinigen op dit punt. Dit denken wij te bereiken door het aantal generaals en kolonels met minimaal één derde terug te brengen en de pensioen gerechtigde leeftijd op het normale niveau te brengen. 8.5 De NAVO De NAVO is gebleken een instabiele bondgenoot te zijn. Het grootste land binnen de NAVO heeft laten blijken niet geïnteresseerd te zijn in de mening van haar bondgenoten. Voorbeelden hiervan zijn het ingrijpen in Irak en de Kwestie Turkije Cyprus. Onderzocht zal moeten worden of Nederland een nieuw bondgenootschap aan zou kunnen gaan met de andere West-Europese staten, zodat het lidmaatschap van het NAVO pact als overbodig beschouwd kan worden. Pagina 18 van 41

19 9. Justitie Inleiding Veiligheid is ver te zoeken in een land dat onderdrukt wordt door criminaliteit. Schietpartijen om een sneeuwbal, beroving van mobieltjes en tasjes op klaarlichte dag en de toenemende agressie die gepleegd wordt door criminelen waarvan een groot deel van jonge leeftijd of allochtone afkomst is komt dagelijks voor. Deze moeten dan ook strenger worden aangepakt. Veel strafplegers doen dit veelvoudig. Na veroordeling staat de dader vrij snel weer buiten. Wij pleiten voor zwaardere straffen en bij de jeugd een snelle ingreep in hun criminele carrière door gebruik te maken van opvoedingsinstituten en intensieve begeleidingstrajecten. Voorstellen 9.1 Criminaliteit en de AIVD De AIVD krijgt de opdracht alle criminaliteit (waaronder ook jeugdcriminaliteit) in kaart te brengen. Zij zal hiervoor meer middelen en bevoegdheden gaan krijgen, tevens zal zij als taak gaan krijgen corruptie bij politie en justitie te bestrijden. 9.2 Werkkampen Momenteel worden straffen opgelegd in de zin van voorwaardelijke of onvoorwaardelijke hechtenis, geldboetes en taakstraffen. Wij pleiten voor de invoer van werkkampen. Deze zullen de doelstelling hebben de criminelen te herbergen en een sober uiterlijk genieten. Hierbij denken wij aan barakken zoals we deze ook in het leger terugvinden. Verblijf in deze kampen zal gepaard gaan met dwangarbeid. 9.3 Minimumstraffen Invoeren van minimumstraffen voor alle vergrijpen en overtredingen. Hierdoor wordt het meer dan duidelijk welke straf je minimaal krijgt voor welk vergrijp of overtreding. 9.4 Vervroegde invrijheidsstelling Opgelegde straffen zullen ten alle tijden voor de volle tijd moeten worden uitgezeten, zonder enige mogelijkheid tot vervroegde invrijheidsstelling. 9.5 Volwassenenstrafrecht Op ernstige misdrijven dienen jongeren te worden gestraft volgens het volwassenenstrafrecht. Onder ernstig verstaan wij moord, doodslag, zeden zaken, overvallen, drugshandel en afpersing. 9.6 Spoedzittingen Misdadigers dienen te worden vastgezet en niet na de misdaad naar huis te worden gestuurd. Spoedzittingen/berechting dient plaats te vinden. 9.7 Criminele bezittingen Persoonlijke eigendommen van gedetineerden dienen tijdens de hechtenis te worden bewaard door de overheid. Personen die hun vermogen en/of bezittingen hebben verkregen uit illegale praktijken dienen hun vermogen en al hun bezittingen kwijt te raken. Daar waar een ernstig vermoeden bestaat dat deze zaken uit illegale praktijken zijn verkregen, dient er een bevriezing plaats te kunnen vinden op die middelen zolang het onderzoek lopende is. 9.8 Begeleiding Bij vrijlating dienen ex-gedetineerden te worden begeleid bij het zoeken van een woning en werk zodat zij niet in herhaling zullen vervallen. Bij vrijlating moeten zij in ieder geval onderdak en een uitkering kunnen krijgen. Pagina 19 van 41

20 9.9 Goed gedrag Gedetineerden die tijdens het uitzitten van hun straf goed gedrag vertonen krijgen de mogelijkheid bezoek te ontvangen, gedetineerden die slecht gedrag vertonen hebben dus geen recht op bezoek Hulpverleners en agressie Agressie tegen hulpverleners, artsen, leraren en alle openbare functies (zoals het openbaar vervoer) worden zwaar ondergewaardeerd. Dit dient dan ook zwaarder te worden bestraft Rijden onder invloed Dronken achter het stuur dient bestraft te worden met een jaar rij ontzag en het opnieuw behalen van het rijbewijs na dit jaar. Bij een tweede maal definitieve inname van het rijbewijs, wél gratis fietsverstrekking Minimum promillage Het is van den gekke dat er wettelijk toegestaan wordt dat er met alcohol op gereden mag worden (promillage van 0,5%). Dit zou gewijzigd moeten worden in 0% promillage teneinde een duidelijk en helder beleid neer te zetten Strafmaat zware criminelen Verkrachters, pedofielen en plegers van incest dienen bestaft te worden met een hechtenis van 25 jaar en dienen een (chemische) castratie te ondergaan, indien onomstotelijk is bewezen dat deze daad is gepleegd (te denken aan DNA onderzoek). De chemische castratie wordt voltrokken na deze 25 jaar, zodat zij 25 jaar de gelegenheid hebben gehad hun onschuld te bewijzen De doodstraf Moordende pedofielen en verkrachters dienen na 25 jaar in een werkkamp te hebben gesleten de doodstraf te krijgen dmv. een gifinjectie, indien onomstotelijk is bewezen dat deze daad is gepleegd (te denken aan DNA onderzoek). In de 25 jaar die zij doorbrengen in een werkkamp kunnen zij trachten hun onschuld aan te tonen Aangiften De politie wordt wettelijk verplicht om aangiften van burgers op te nemen en in te voeren in hun registratiesysteem Landelijk politiekorps Het Politie apparaat dient omgevormd te worden tot één landelijk korps. De ene reorganisatie binnen de politie is nog niet afgerond of de volgende dient zich alweer aan. Om die reden dient er nu eindelijk de stap gezet te worden tot het uiteindelijke einddoel van het apparaat: één landelijk korps. Dit korps dient te vallen onder het Ministerie van BZ. De aansturing van een landelijk korps is vele malen gemakkelijker te verwezenlijken dan in de huidige structuur. Tevens komt hier een behoorlijke kostenreductie en efficiëntieverbetering uit voort, daar een dergelijk landelijk korps slagvaardiger kan zijn dan de huidige 26 eilandjes die we momenteel kennen TBS klinieken Een TBS kliniek herbergt mensen met een zware afwijking van het geestelijk gestel. Daarom zijn wij tegen proefverloven van TBS patiënten. Hiervoor zien wij liever een speciale inrichting die goed beveiligd is. Hier kunnen patiënten wennen aan iets meer vrijheid terwijl ze wel de nodige verzorging en controle hebben om een instroom in de maatschappij op een veilige manier te bewerkstelligen. Pagina 20 van 41

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden)

Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden) Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden) 1. Hoeveel levenslanggestraften zijn er nu in NL? Op dit moment zijn er 33 mensen onherroepelijk veroordeeld tot levenslang. Dat betekent dat zij

Nadere informatie

Stellingen Stemwijzer beter begrijpen

Stellingen Stemwijzer beter begrijpen Stellingen Stemwijzer beter begrijpen 1. Bindend referendum Bij een referendum laten mensen weten wat ze van iets vinden. Bijvoorbeeld of een land bij de Europese Unie mag of niet. Of dat de inwoners in

Nadere informatie

https://www.rechtspraak.nl/sitecollectiondocuments/orientatiepunten-en-afspraken-lovs.pdf 2

https://www.rechtspraak.nl/sitecollectiondocuments/orientatiepunten-en-afspraken-lovs.pdf 2 34 846 Voorstel van wet van het lid Markuszower tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen bij bepaalde gewelds- en zedendelicten (Wet hoge minimumstraffen)

Nadere informatie

Proeftoets E2 havo

Proeftoets E2 havo Proeftoets E2 havo 5 2016 1. Een verdachte kan te maken krijgen met een aantal personen en instanties. Wat is de juiste volgorde? A. 1. de politie 2. de rechter 3. de officier van justitie. B. 1. de officier

Nadere informatie

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen:

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen: INLEIDING De volgende Europese verkiezingen zullen gehouden worden van tot 5 mei 014 in alle 8 lidstaten. Dit handvest bevat de politieke standpunten die de leden van de Europese Alliantie voor de Vrijheid

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 bijeen te Amersfoort,

De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 bijeen te Amersfoort, Korten op EU subsidies Solidariteit éen van de belangrijkste principes is in de sociaaldemocratie, In Europa grote verdeeldheid heerst aangaande het opvangen en herverdelen van vluchtelingen; Enkele landen

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 204 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

CODERING KIESKOMPAS BELEID BIJ BEANTWOORDING

CODERING KIESKOMPAS BELEID BIJ BEANTWOORDING CODERING KIESKOMPAS BELEID BIJ BEANTWOORDING Geen mening: Mee eens/niet mee eens: Geheel mee eens/oneens: Neutraal: niet in regeerakkoord - stelling deels in regeerakkoord - effecten van regeerakkoord

Nadere informatie

Het GLB en dierenwelzijn: hoge normen in de EU

Het GLB en dierenwelzijn: hoge normen in de EU Het GLB en dierenwelzijn: hoge normen in de EU De Europese Unie mikt hoog Europese Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling Bijdrage van het landbouwbeleid Het GLB biedt landbouwers een aantal stimuli

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2008-I

Eindexamen maatschappijleer vwo 2008-I Opgave 1 Tbs ter discussie 1 maximumscore 2 beveiliging van de samenleving Voorbeeld van juiste toelichting bij beveiliging van de samenleving: In de tekst staat dat er steeds minder mensen uitstromen

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Europese Unie dr. Edwin van Rooyen 10-9-2012 PvdA, VVD en SP zijn voorstander van het vergroten van de controle op

Nadere informatie

(autogas en propaan)

(autogas en propaan) Petitie Geen accijnsverhoging LPG (autogas en propaan) De Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) vraagt u de voorgenomen accijnsverhoging op LPG met 0,07 per liter naar 0,18 per liter per 1 januari 2014 niet door

Nadere informatie

Lesbrief Iedereen betaalt belasting

Lesbrief Iedereen betaalt belasting Lesbrief Iedereen betaalt belasting inleiding Iedereen betaalt belasting» waar komt het geld vandaan?» waar gaat het geld naar toe?» nederland, europa en de wereld» Iedereen betaalt belasting 1 Iedereen

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

Proeftoets E2 vwo4 2016

Proeftoets E2 vwo4 2016 Proeftoets E2 vwo4 2016 1. Wat zijn de twee belangrijkste redenen om rechtsregels op te stellen? A. Ze zijn een afspiegeling van wat het volk goed en slecht vindt en zorgen voor duidelijke afspraken om

Nadere informatie

De ledenpolls van de ChristenUnie. Sjirk Kuijper hoofd voorlichting / woordvoerder Kamerleden Tweede Kamerfractie ChristenUnie

De ledenpolls van de ChristenUnie. Sjirk Kuijper hoofd voorlichting / woordvoerder Kamerleden Tweede Kamerfractie ChristenUnie De ledenpolls van de ChristenUnie Sjirk Kuijper hoofd voorlichting / woordvoerder Kamerleden Tweede Kamerfractie ChristenUnie Dagblad Trouw, oktober 1992 Dagblad Trouw, oktober 1992 CDA: Leden kunnen zelfs

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

Maatschappijleer par. 1!

Maatschappijleer par. 1! Maatschappijleer par. 1 Iets is een maatschappelijk probleem als: 1. Het groepen mensen aangaat 2. Het samenhangt met of het is gevolg is van maatschappelijke verandering 3. Er verschillende meningen zijn

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en rechtsstaat Onderwerp Hoofdstuk 1 Wat is criminaliteit?

Vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en rechtsstaat Onderwerp Hoofdstuk 1 Wat is criminaliteit? Vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en rechtsstaat Onderwerp Hoofdstuk 1 Wat is criminaliteit? A 1. Aandachtspunten en belangrijke begrippen Criminaliteit als maatschappelijk

Nadere informatie

Amendementenoverzicht Voorjaarscongres CDJA 26 en 27 mei 2017 Groningen

Amendementenoverzicht Voorjaarscongres CDJA 26 en 27 mei 2017 Groningen Amendementenoverzicht Voorjaarscongres CDJA 26 en 27 mei 2017 Groningen Agendapunt Amendement(en) Indiener 11.2 Schrappen van een overweging en een uitspraak Groningen 11.2 Vervangen uitspraken, vervangen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

No.W /IV 's-gravenhage, 7 december 2007

No.W /IV 's-gravenhage, 7 december 2007 ... No.W11.07.0382/IV 's-gravenhage, 7 december 2007 Bij brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 16 oktober 2007 heeft de Tweede Kamer bij de Raad van State het voorstel van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 463 Wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met terroristische misdrijven (Wet terroristische

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een Wat is rechtspraak? 2 Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat Wat is rechtspraak? Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur Verkiezingen Voor vijftigplussers staat er de komende jaren veel op het spel. De betaalbaarheid van de zorg staat ter discussie en het niveau van pensioenen en AOW dreigt te worden aangetast. Daarnaast

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl II BEOORDELINGSMODEL Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. MASSAMEDIA 1 maximumscore 2 Juiste antwoorden zijn (twee van de volgende redenen): De opera s (programma s) zijn

Nadere informatie

Het puntenpaspoort Auteur: VNL Datum: Oktober 2016

Het puntenpaspoort Auteur: VNL Datum: Oktober 2016 Het puntenpaspoort Auteur: VNL Datum: Oktober 2016 Inleiding De samenleving wordt reeds lange tijd geconfronteerd met enorme criminaliteitscijfers van (niet-westerse) allochtonen. Deze categorie is drie

Nadere informatie

Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij?

Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij? Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij? Korte omschrijving werkvorm In deze quiz testen uw leerlingen hun kennis over de standpunten van enkele partijen over belangrijke Europese kwesties. Ze verbinden

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo werkvel - 1 De Europese Unie (EU). Je hebt er dagelijks mee te maken. Al is het alleen al omdat je niet alleen Nederlander bent, maar ook Europeaan. Of dat er bijvoorbeeld euro s in je portemonnee zitten.

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland 1 MINDER OVERHEID, MEER VRIJHEID Ieder mens heeft

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Jubileumonderzoek Maurice de Hond

Jubileumonderzoek Maurice de Hond Bellen op de fiets Vindt u dat bellen (met een mobiele telefoon) op de fiets verboden zou moeten worden? Ja 76% 68% 85% 51% 58% 79% 85% 96% 69% 79% 83% Nee 22% 30% 13% 48% 37% 17% 14% 3% 29% 19% 15% Weet

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

GESCHIEDENIS SO3 TV

GESCHIEDENIS SO3 TV GESCHIEDENIS SO3 TV 2 2014-2015 Dit schoolexamen bestaat uit 42 vragen. Bij meerkeuze vragen antwoorden met hoofdletter schrijven. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld

Nadere informatie

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof stem voor verandering Het verkiezingsprogramma in 5 minuten We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten? Of kiezen we ervoor om

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 januari 2002 (22.01) (OR. fr) 5297/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0114 (CNS) LIMITE DROIPEN 1 CORDROGUE 9

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 januari 2002 (22.01) (OR. fr) 5297/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0114 (CNS) LIMITE DROIPEN 1 CORDROGUE 9 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 januari 2002 (22.01) (OR. fr) 5297/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0114 (CNS) LIMITE DROIPEN 1 CORDROGUE 9 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep materieel

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer havo 2008-I

Eindexamen maatschappijleer havo 2008-I Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Opgave 1 Politieke besluitvorming: leeftijdsgrens alcohol omhoog naar 18 jaar? 1 maximumscore 1 Eén van de volgende taken: wetgevende

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining.

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining. in 500 woorden Naar een veiliger samenleving roeghulp dvies oezicht edrags raining e r k traf Dit is is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie,

Nadere informatie

5 Politieke opvattingen

5 Politieke opvattingen 5 Politieke opvattingen Henk van der Kolk In dit hoofdstuk laten we zien: Over de taken die het gemeentebestuur zou moeten uitvoeren bestaan sterke meningsverschillen. Vooral over de opvang van asielzoekers

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 april 2011, Constaterende dat:

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 april 2011, Constaterende dat: Motie: Stop opslag biometrische gegevens De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 april 2011, Constaterende dat: - bij de aanvraag van een nieuw paspoort/idkaart naast lengte, pasfoto en

Nadere informatie

2. Straf: de bedoeling en de werkelijkheid blz De bedoeling 2.2. De werkelijkheid

2. Straf: de bedoeling en de werkelijkheid blz De bedoeling 2.2. De werkelijkheid Inhoudsopgave 1. Misdaad en straf blz. 3 2. Straf: de bedoeling en de werkelijkheid blz. 4 2.1. De bedoeling 2.2. De werkelijkheid 3. Vrijheid na detentie blz. 5 3.1. Recidive, eens een boef altijd een

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL 2003 tijdvak 2 MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE GL EN TL MAATSCHAPPIJLEER VBO-MAVO-D 300030-580-561c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING. Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam

BEGINSELVERKLARING. Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam BEGINSELVERKLARING Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam 1. Missie en Visie De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) wil een Nederland waar mensen de ruimte

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 0011 500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 500 EA Den Haag DKR KV Schedeldoekshaven 00 511 EZ Den Haag Postbus 0011 500 EA Den Haag

Nadere informatie

Jubileumonderzoek Maurice de Hond

Jubileumonderzoek Maurice de Hond Bellen op de fiets Vindt u dat bellen (met een mobiele telefoon) op de fiets verboden zou moeten worden? Ja 76% 80% 72% 89% 67% 75% 85% 66% 88% 79% Nee 22% 19% 24% 11% 31% 25% 14% 30% 0% 16% Weet /geen

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. De goedkoopste auto van Nederland 1 B 2 maximumscore 1 7.498-2.024 = 5.474 3 maximumscore 2 De brandstofkosten

Nadere informatie

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden Over TBS In deze folder vertellen wij u graag meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden en in het bijzonder over tbs. De Kijvelanden behandelt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 342 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent foto s: Lieven Nollet Strafuitvoeringsrechtbanken Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

Fiscaal Plan Een welvaartsrevolutie - Nederland als Monaco aan de Noordzee

Fiscaal Plan Een welvaartsrevolutie - Nederland als Monaco aan de Noordzee Fiscaal Plan 2015 Een welvaartsrevolutie - Nederland als Monaco aan de Noordzee Indiener: Bontes/Van Klaveren September 2014 Voorwoord De eenentwintigste eeuw vraagt Nederland om zichzelf opnieuw uit te

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining.

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining. in 500 woorden Naar een veiliger samenleving roeghulp dvies oezicht edrags raining e r k traf Dit is is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie,

Nadere informatie

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN 1. Mobiliteit en Ruimte 1. Openbaar vervoer 1.1. Duurzaamheid 1.1.. Treinen Voor het treinnetwerk zijn de provincies Groningen en Friesland samen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 Opdracht 1: Kennisvragen bij www.rechtvoorjou.nl 3 Werkblad 1:

Nadere informatie

Wat is een constitutie?

Wat is een constitutie? Wat is een constitutie? Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over:

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over: VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 5 oktober 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC 2

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Veilig Nederland. Uw veiligheidsleverancier

Veilig Nederland. Uw veiligheidsleverancier Veilig Nederland Uw veiligheidsleverancier Woord vooraf Onderweg naar huis lastig worden gevallen op straat? s Ochtends, als u naar uw werk gaat, erachter komen dat uw auto is gestolen? U en uw gezin levend

Nadere informatie

IDENTI FICATIE PLICHT

IDENTI FICATIE PLICHT IDENTI FICATIE PLICHT INHOUD 1 01 IEDEREEN MOET ZICH KUNNEN IDENTIFICEREN VANAF 1 JANUARI 2005 3 ZORG DAT U ALTIJD EEN GELDIG IDENTITEITSBEWIJS BIJ U HEBT 3 WIE MAG U NAAR UW IDENTITEITSBEWIJS VRAGEN?

Nadere informatie

Strafrecht in Nederland moet strenger?

Strafrecht in Nederland moet strenger? Strafrecht in Nederland moet strenger? 30-05-2013 Marloes Groenewegen Sjors Latour 2051304 Rebecca Polak 2051321 Diewertje Vaassen 2052736 Milou van der Poel 2057916 Huy Truong 2061063 Tarik Essaidi 2061508

Nadere informatie

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Verkiezingen in de provincie Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen in de provincie Utrecht. Iedereen die in Utrecht

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS.

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS. WET van 3 december 2002, houdende voorzieningen met betrekking tot het Statistiekwezen in Suriname (Statistiekwet 2002) (S.B. 2002 no. 97), zoals zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 32 669 EU-voorstel: Richtlijn inzake het gebruik van passagiersgegevens voor wethandhavingsdoeleinden COM(20)32 E VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

DA91 Beginsel Programma

DA91 Beginsel Programma DA91 Beginsel Programma Democratisch Alternatief91 Februari 1991,Oktober 2013 OPO KONDRE MAN OEN OPO, SRANAN GRON E KARI UN! INLEIDING DEMOCRATISCH ALTERNATIEF 91 IS een politieke partij, die een radicale

Nadere informatie

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat?

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Scheiding der machten De rechters zijn gescheiden www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website*. Naam Leerling:...Klas:...

Nadere informatie

i Een minister is politiek verantwoordelijk voor een bepaald onderwerp in

i Een minister is politiek verantwoordelijk voor een bepaald onderwerp in Als ik minister ben, dan pak ik alles anders aan! De verkiezingen komen er weer aan en dat betekent dat er ook nieuwe ministers benoemd worden die het één en ander willen veranderen in Nederland. Wat zou

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 239 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II Opgave 4 Slachtoffers van criminaliteit Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 12, figuur 2 en 3 en tabel 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Ruim drie miljoen Nederlanders worden jaarlijks het slachtoffer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 462 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet grensoverschrijdende

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Onderwerp 1 Gelijkheid...13 De rechten van Tim... 14 Onderwerp 2 Toegankelijkheid...17 De rechten

Nadere informatie

VOOR EERLIJK GELD EN DEMOCRATIE

VOOR EERLIJK GELD EN DEMOCRATIE DE BURGER BEWEGING VOOR EERLIJK GELD EN DEMOCRATIE Belangrijkste punt wat we willen Echte (directe) democratie Eerlijk financieel systeem Eerlijke belastingen (werknemers betalen nu veel, grote bedrijven

Nadere informatie