PARTIJPROGRAMMA. Normen en waarden, solidariteit en kameraadschap, het creëren van gemeenschapszin, daar waar samen belangrijker is dan individueel.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARTIJPROGRAMMA. Normen en waarden, solidariteit en kameraadschap, het creëren van gemeenschapszin, daar waar samen belangrijker is dan individueel."

Transcriptie

1 PARTIJPROGRAMMA Beste volksgenoot, De Nationale Alliantie is een democratische nationalistische politieke partij opgericht op 12 november Een partij die vanuit het dienstbaarheidprincipe handelt en de realpolitik beoefent.een partij die niet alleen strijdt voor het behoud van de Nederlandse identiteit maar Nederland ook moreel wil restaureren. De enige serieuze nationalistische partij die waakt over onze taal, normen en waarden, cultuur en tradities, het voortbestaan van het Nederlandse volk wil garanderen en de toekomst van onze (klein)kinderen wil veiligstellen. De hoofdfundamenten van de Nationale Alliantie zijn; I. Strijden voor een herkenbaar Nederland. Voor het behoud van de Nederlandse identiteit; de taal, de cultuur, tradities en gebruiken. II. III. IV. De geschiedenis is ons grotendeels geleerd door middel van strategische propaganda vanuit de kerk of politiek. Zij maakt deel uit van het overheersingproces dat de meesters van de slaven scheidt en de geschikten van de ondergeschikten. Wij verzetten ons tegen de overheersende linkse indoctrinatie en vechten tegen alle onrecht. Normen en waarden, solidariteit en kameraadschap, het creëren van gemeenschapszin, daar waar samen belangrijker is dan individueel. Opkomen voor de rechten van mens en dier en het beschermen van de natuur. V. Voordat de gastvolkeren zich in Nederland vestigden en diverse geloven en normen en waarden met zich meebrachten steunden de politieke partijen op christelijke normen en waarden. Sindsdien is de samenleving steeds meer aan het ontwrichten. De Nationale Alliantie is geen christelijke partij maar respecteert en beschouwt het christendom met haar visie op normen en waarden als een deel van de Nederlandse erfenis en identiteit. VI. VII. VIII. Wij geloven en strijden voor de directe democratie, waarbij het volk middels verplicht stemmen d.m.v. open referendums, debatten en volksstemmingen meebeslist en dus bij het democratische proces betrokken is. De Nationale Alliantie gelooft in het dienstbaarheidprincipe, waar een regering door en voor het volk verkozen wordt en niet handelt uit haar eigen bureaucratische en economische agenda. Onze partij is voor iedere Nederlander die zich lotsverbonden voelt met de Nederlanders en de Nederlandse cultuur. Mensen die ons hun cultuur op komen dringen zijn hier dus niet welkom! Wij geloven dat elk volk uit zichzelf het beste is als het zich niet van zijn eigen specificiteit vervreemdt maar zingt zoals het gebekt is. Alle volkeren zijn immers uniek en doen er in onze nationalistische optiek geen goed aan zich te vermengen met andere volkeren. Volgens de demografische cijfers is de Nederlandse populatie in 2050 in de minderheid. Dit heeft te maken met het aantal abortussen en het lage geboortecijfer, dit mede dankzij de economie die boven het gezin wordt gesteld in onze materialistische samenleving en de toenemende groei van de allochtone gemeenschap. Daarnaast willen wij er op toezien dat ons volk straks niet een uitgestorven soort is gezien onderzoekers reeds aangaven dat de blond en roodharige mensen in 2100 niet langer meer onder ons zullen zijn indien de demografische huidige trend continueert. Niet links. Niet rechts. Maar rechtdoor, en rechtdoorzee! De Nationale Alliantie. Pagina 1 van 41

2 Indeling Partijprogramma 1 1. Staatsinrichting 3 2. Buitenlands beleid 6 3. Infrastructuur en verkeer 8 4. Openbaar vervoer Dierenrechten Landbouw en milieu Economie, handel en financiën Defensie Justitie Asielbeleid Bevolkings- en immigratiebeleid Onderwijs Taal, cultuur, kennis en religie Jongeren en ouderen Werkgelegenheid Huisvesting Maatschappelijke verbetering Drugs en alcohol Volksgezondheid 39 Nawoord 41 Pagina 2 van 41

3 1. Staatsinrichting Inleiding Een van de grootste fabels in huidig Nederland is de democratie. Goedgelovig als we zijn begeven wij ons elke keer weer richting stembus in de schamele hoop dat de heer of dame politicus in ieder geval één van zijn standpunten in zijn populistische partijprogramma zal waarmaken. De indruk van een democratische regering wordt gewekt door het stemmenstelsel van de verkiezingen. De partijvertegenwoordigende praatjesmakers op de straten, de kleurrijke folders met goede bedoelingen en vriendelijk ogende affiches zijn niet meer dan valkuilen voor de wanhopende burger, die verblind is door het politieke zand dat hun door links en rechts in zijn ogen wordt gestrooid. Alleen op het manipulerende speelveld van de verkiezingen wordt de burger om zijn mening gevraagd, daarna is de politieke arena weer verboden en geheimzinnig terrein. Ons parlement heeft eerder wat weg van een dictatuur. De Kamer zit vol met zelfzuchtige en dictatoriaal opgestelde parlementariërs die zichzelf heer en meester beschouwen van het land en volk dat hen verkozen heeft en het belastinggeld van de burger als persoonlijk eigendom beschouwen. Of het land nou door Stalin, Hitler of de huidige parlementariërs wordt bestuurd, de uitkomst is en blijft hetzelfde zoals gebruikelijk in de dictatuur; slechts de heersende klasse bepaalt het lot van het volk. De ware democratie is een regering die door het volk gekozen wordt, maar ook voor het volk en in een directe en vertegenwoordigende rol diens standpunten naleeft. Een regering die geen onderscheid maakt tussen de klassen en tolerant staat tegenover de minderheidsstandpunten. Wij pleiten voor meer politieke betrokkenheid van de burger, en de ware democratie te laten plaatsvinden. De N.A. zal er op toezien dat de burger middels volksstemmingen en openbare debatten meebeslist over de vorming van hun eigen levens. Voorstellen 1.1 Vrijheid van volkeren Onze partij is voor vrijheid van volkeren. Daarom is het ongewenst de Nederlandse Antillen en Aruba verder deel uit te laten maken van het Rijk der Nederlanden. 1.2 Volksstemmingen De kiezers krijgen het recht via volksstemmingen de door de Staten-Generaal, Provinciale staten en Gemeenteraden gevormde wetten te vernietigen. Wetsvoorstellen, die slechts door een minderheid (in de grote van orde van 37%) van de Staten-Generaal, Provinciale staten en Gemeenteraden gesteund worden, kunnen via volksstemmingen alsnog tot wet worden verheven. Provinciecommissarissen en Burgemeesters worden door de Raad van State benoemd en kunnen door de kiezers van de betreffende provincie of gemeente worden heengezonden via een volksstemming. Om wetten middels een volksstemming te vernietigen of tot wet te maken is een opkomst van 66% van de stemgerechtigden nodig. 1.3 Stadsprovincies De Nationale Alliantie spreekt zich uit tegen de vorming van stadsprovincies en gemeentelijke herindelingen. Indien de bevolking dit wenst, kunnen middels volksstemming in het verleden samengevoegde gemeenten weer zelfstandige gemeenten worden. Om wetten middels een volksstemming te vernietigen of tot wet te maken is een opkomst van 66% van de stemgerechtigden nodig. 1.4 Het parlement De Eerste en Tweede kamer worden samengevoegd. Daarbij zal er een inkrimping plaatsvinden qua zetelaantal van 225 naar 200 direct te kiezen kamerzetels. Dit heeft als voordeel een snellere proceduregang en bovendien levert dit een goede bezuiniging op. 1.5 Zakenreizen Pagina 3 van 41

4 Zakenreizen naar het buitenland zijn voortaan voor rekening van de politicus zelf, tenzij dit de Nederlandse bevolking of de Nederlandse maatschappij ten goede komt. Ook dit levert een goede bezuiniging op 1.6 Bijbaantjes politici Politici mogen er geen bijbaantjes meer op nahouden. Zo heeft de politicus meer tijd om de straat op te gaan. Politici in kleinere gemeenten worden qua salaris gelijkgetrokken met een voor hun functie aanvaardbaar loon. 1.7 Stemrecht Stemrecht is slechts voorbehouden aan Nederlanders. Dit geldt ook voor (deel-) gemeenteraadsverkiezingen en referenda. Wie dus geen Nederlander is, mag niet meestemmen. Voor de mensen die hier jaren wonen met een vreemde nationaliteit, gelden de regels dat zij geen dubbele nationaliteit dienen te bezitten, de Nederlandse taal spreken, geen crimineel verleden hebben en een arbeidsverleden kunnen aantonen. 1.8 Politieke partijen Dit zijn verenigingen van kiezers en kunnen altijd worden opgericht. Het verbieden en ontbinden van partijen is in strijd met het grondrecht van vrijheid van vergadering en vereniging en dient uit de wetgeving te verdwijnen. Uitzonderingen hierop zijn partijen of verengingen die geen scheiding tussen kerk en staat kennen of openlijk oproepen tot gewelddadigheden. 1.9 ICT Op gebied van de politiek moet meer aandacht worden besteed áán en meer gebruik worden gemaakt ván de mogelijkheden die ICT biedt. De Tweede kamer moet niet een gesloten kamer blijven, maar ook voor de internet gebruiker toegankelijk zijn. Hiervoor valt te denken aan een digitale manier voor de inzage van documenten en zittingen van elke vorm van openbaar bestuur ten tijden van een besluitvorming Ambtenaren Onze ambtenaren hebben het imago lui en laks te zijn. Daarom zou het voor het vlottere verloop van processen raadzaam kunnen zijn om een prestatie bonus voor het gehele ambtelijke apparaat in te stellen die de ambtenaar aan moet sporen meer en beter te presteren Het CPB In de huidige situatie domineren cijfers steeds meer het beleid van de overheid. Daar waar vroeger uitgegaan werd van mensen, wordt heden ten daags nog slechts uitgegaan van kille cijfers. Door deze ontwikkeling dient de (on)partijdigheid van het CPB meer dan kritisch bekeken te worden, aangezien deze momenteel deel uitmaakt van het Ministerie van Financiën Doelen Iedere minister en staatssecretaris in het kabinet dient zichzelf duidelijke, meetbare en controleerbare doelen te stellen op zijn/haar beleidsterreinen alvorens het ambt wordt aanvaard. Wanneer door niet duidelijke oorzaken deze doelen niet behaald worden, zal de betreffende persoon dienen af te treden. Dit schept duidelijkheid en geeft een beeld weer wat er van de betreffende persoon verwacht kan worden in de regeerperiode van de betreffende persoon Één loket gedachte Alle overheidsdiensten dienen in één centraal gebouw ondergebracht te worden in plaats van dat iedere overheidsdienst overal in de steden vestigingen heeft. Per stad dient er één hoofdvestiging te komen van alle. Dit kantoor dient op een centrale plek in de stad aanwezig te zijn en te beschikken over voldoende parkeergelegenheid en ook middels het openbaarvervoer uitstekend bereikbaar te zijn. Pagina 4 van 41

5 1.14 Stemplicht Invoeren van stemplicht. Indien de stemplicht opnieuw ingevoerd wordt, zal de burger zich beter politiek moeten oriënteren omtrent maatschappelijke vraagstukken binnen de samenleving. Het dwingende karakter van dit voorstel is derhalve ook simpel te verdedigen aangezien alle maatregelen genomen door de politiek ons allen raken. Dit geldt alleen voor de kamer, (deel)gemeenteraad, provinciale en Europese verkiezingen, dus niet voor referendums Elektronisch stemmen Er dient een mogelijkheid te komen om te kunnen stemmen via het internet. Dit geldt voor alle zaken waar een stem van de burger gevraagd wordt. In onze huidige moderne samenleving is het internet een instrument wat niet langer meer aan de zijlijn staat. Het moet dan ook mogelijk zijn om je stem als burger ook via dit medium te kunnen uitbrengen. Dit geldt voor zowel 2 e kamer verkiezingen, referendums en elke andere vorm waar een stem van de burger gevraagd wordt. Pagina 5 van 41

6 2. Buitenlands Beleid Inleiding Nederland dient ten overstaan van de andere landen een neutrale positie in te nemen en zich niet te mengen in conflicten die de Nederlandse belangen niet bedreigen. Verder wil de N.A. uittreden uit de EU. De EU kost bergen geld en doet dingen dubbelop. De kosten staan niet evenredig tot de resultaten voor ons land. Het is nog steeds een bureaucratische rompslomp om dingen binnen de landen van de EU legaal rond te krijgen, terwijl criminelen zich vrij kunnen rond bewegen en de mazen in de wetten kunnen dromen. De EU biedt niet de bescherming die afgesproken is, zeker niet op economisch vlak, laat staan op defensief vlak. De aaibaarheidsfactor van bepaalde landen binnen de EU is inmiddels tot diep beneden het nul punt gedaald door onderlinge onenigheid en landsinterne bemoeienissen van andere EU lidstaten. Tot nu toe heeft de burger aan de EU betaald maar nog te weinig teruggekregen, en alleen maar mogen toekijken wat gedaan wordt met het geld in andere landen. Daarom vinden wij dat de EU moet verdwijnen of opnieuw naar de tekentafel moet om wel met een eenduidig plan van aanpak te komen i.p.v er alleen geld in te pompen. Wij zagen liever dat dit gisteren al gebeurd was dan vandaag, het zou ons allen ten goede komen. Met onze gelden wordt b.v. in Oost-Europese landen de landbouw gesubsidieerd terwijl boeren in Nederland, die van de EU ook subsidie krijgen, middels tal van regels bijna gedwongen worden een faillissement aan te vragen. Voorstellen 2.1 Buitenlands beleid Het buitenlands beleid dient er op gericht te zijn het belang van Nederland, het Nederlandse volk en de Nederlandse taal te behartigen. Dit geldt ook voor ontwikkelingshulp. 2.2 Betrekkingen Nederland dient goede betrekkingen te onderhouden met andere Europese staten. De Nationale Alliantie geeft echter de voorkeur aan het sluiten van bilaterale overeenkomsten boven het lidmaatschap van de Europese unie. Wel kan er worden gedacht aan een soort unie van West-Europese staten. 2.3 Inmenging van Nederland Inmenging van Nederland in binnenlandse aangelegenheden van andere landen, waar het betreft zaken die niets te maken hebben met Nederland, het Nederlandse volk en of de Nederlandse taal, zal moeten worden vermeden. Een voorbeeld daarvan is het innemen van een neutraal standpunt betreft het Midden-Oosten conflict. Nederland dient zich neutraal op te stellen en niet te mengen in conflicten met landen die de Nederlandse belangen niet bedreigen. Een uitzondering hierop wordt gemaakt indien het gaat om stamverwante Nederlanders. 2.4 Stamverwanten Nederland zal al haar invloed moeten aanwenden om de positie van de stamverwante Afrikaners, die onder de huidige chaotische regimes is verslechterd, te verbeteren. 2.5 Niet democratische staten Nederland moet zijn handen aftrekken van staten welke een ondemocratisch karakter hebben. 2.6 Verenigde Naties Nederland moet het lidmaatschap van de geldverspillende en bedilzuchtige Organisatie van de Verenigde Naties zo spoedig mogelijk opzeggen. Pagina 6 van 41

7 2.7 Poolgebied Om niet achter te geraken bij andere vooraanstaande staten dient Nederland blijvend aanwezig te zijn in het Poolgebied. Pagina 7 van 41

8 3. Infrastructuur en Verkeer Inleiding We dienen meer te gaan investeren in infrastructuur en verkeer. Gestreefd wordt naar een betere bereikbaarheid met openbaar vervoer om het gebruik van auto s te minimaliseren. Prijsverlaging, veiligheid en bereikbaarheid moet de aanzet zijn om liever met het openbaar vervoer te gaan reizen dan met de auto. Alvorens grote infrastructurele werken tot uitvoer gebracht gaan worden, dient er eerst een onafhankelijke commissie vanuit het veld (onafhankelijke deskundigen) onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de voorgenomen plannen. Dit voorstel komt voort gezien de geschiedenis rond grote infrastructurele werken die al in het verleden hebben plaatsgevonden. We hebben nog nooit kunnen aanschouwen dat dergelijke projecten worden afgerond binnen de budgettaire grenzen die eraan toegekend worden van overheidswegen uit. Of dit komt voort uit het feit dat de overheid zelf niet terzake kundig genoeg is of niet de juiste deskundigen uit het veld raadpleegt en op basis daarvan de juiste besluiten neemt. De geschiedenis heeft ons hoe dan ook geleerd dan dit meer aandacht verdient dan in het huidige besluitvormingsproces het geval is. Voorstellen 3.1 Infrastructuur Het is van het grootste belang dat de infrastructuur in ons land wordt verbeterd. Om wegverstoppingen op te lossen dient de uitbreiding van het wegennet op knelpunten voortvarend ter hand te worden genomen. 3.2 APK Er moet een jaarlijkse APK voor motoren worden ingevoerd. 3.3 Schiphol Geen verdere uitbreiding meer van Schiphol. Ook niet in de nabije toekomst. Dit voorstel behelst overigens alleen uitbreidingen voor de huidige locatie.ondanks alle beloften en toezeggingen is Schiphol op geen enkele wijze in staat gebleken de overlast te beperken voor haar omwonenden. Schiphol blijft van groot economisch belang voor Nederland, maar toekomstige uitbreidingen zullen niet meer worden toegestaan op de huidige locatie van Schiphol. Indien er sprake is van uitbreidingen moet serieus worden onderzocht om een eiland in de Noordzee te bouwen met een ondergrondse sneltrein verbinding naar de huidige locatie. Indien een dergelijk eiland tot de mogelijkheden behoort, dient zelfs bekeken te worden of niet meer activiteiten van Schiphol eveneens verhuisd zouden kunnen worden. 3.4 Rijvaardigheid ouderen 65 plussers dienen om de twee jaar middels een kosteloze herkeuring hun rijvaardigheid te laten toetsen. 3.5 Geluidsnormen Brommers en scooters dienen te voldoen aan de toegestane geluidsnorm. Opgevoerde brommers/scooters worden beboet met fikse geldboetes. Indien het vermogen van de bromfiets meer is dan 0,6 K.W of de gebreken dusdanig ernstig, dan dient het voertuig direct in beslag te worden genomen en te worden vernietigd. Voor de snorfiets geldt een vermogen van 0,2 K.W. Op overschrijding hiervan staat inname van het voertuig en tevens vernietiging. Pagina 8 van 41

9 3.6 Parkeren Bewoners van een wijk met betaalde parkeervakken dienen een gratis ontheffing te krijgen. Bezoekers van dit soort wijken dienen wel te betalen om te parkeren. Parkeerautomaten waarbij alleen betaald kan worden met de chipknip dienen tevens een mogelijkheid te hebben om met geld te kunnen betalen, of uitgerust te worden met een kleine plattegrond waarop beschreven staat waar zich een chipknip oplaad punt bevindt. 3.7 Verkeersagressie Agressie in het verkeer dient te worden beboet met een geldsomma. 3.8 Flitspalen Flitspalen worden afgeschaft. De politie dient deze taak weer gewoon op zich te nemen. 3.9 Overstromingen De Nationale Alliantie eist dat alle rivier-, zeedijken en kades binnen de kortst mogelijke tijd versterkt en opgehoogd worden, opdat overstromingen niet meer voor zullen komen Zuinige auto s Het gebruik van zuinige auto s (ongeacht de brandstof) dient gestimuleerd te worden door de staat. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld de extra hoge accijnzen voor diesel en autogas te verlagen Kwartje van Kok Het zogenaamde kwartje van Kok, dat tijdelijk zou zijn, dient naast dat er een deel naar de NS gaat, verder enkel nog gebruikt te worden voor het veiliger maken van de wegen en beter openbaar vervoer, daar de prijs van de brandstoffen reeds voor 74% bepaald wordt door accijns die de staat erop gezet heeft Katalysators Veel oudere auto s zorgen voor een hogere uitstoot van schadelijke stoffen, dit doordat veel van deze auto s geen gebruik maken van een katalysator. Deze vuile auto s zouden daarom ook een zwaardere milieu heffing moeten betalen om zo de schade die deze auto s aan de natuur toe brengen te compenseren Luchtverkeer Het internationale luchtverkeer neemt toe. Daarom is het van het grootste belang het aantal luchthavens in ons land uit te breiden en zo een spreiding te krijgen van de eventuele te ontstane geluidsoverlast. Tevens mogen vliegtuigen die voor veel geluidsoverlast zorgen alleen nog overdag landen en opstijgen Carpoolen Het verder bevorderen van carpoolen dient onderzocht te worden en daar waar nodig ook belastingtechnisch meer gestimuleerd te worden Accijnsverlaging De Nationale Alliantie is voor accijnsverlaging. Dit omdat de benzineprijs niet hoger hoeft te zijn dan in de omringende landen. De opbrengsten van de wegenbelasting dient geheel ten goede te komen aan het wegennet en de infrastructuur. Pagina 9 van 41

10 4. Openbaar Vervoer Inleiding Het openbaar vervoer in Nederland laat helaas veel te wensen over. Kosten rijzen de pan uit, voor zowel de reiziger als de vervoersmaatschappij. De staat heeft veel van haar voormalig bedrijven van de hand gedaan, dat is een goed iets. Wij zijn van mening dat de staat regels moet maken en wetten moet schrijven, maar zeker geen eigenaar van bedrijven moet zijn. Echter zou de staat wel moeten zorgen voor een naleving van wetten en afspraken. Koop je een kaartje en kijk je op het bord naar de vertrek c.q aankomsttijden, dan mag je verwachten dat je ook op dat tijdstip (of in ieder geval niet veel later) in of uit kan stappen. Veiligheid in het openbaar vervoer is ook een must. Veel lijnen van trein, bus en metro hebben te maken met criminaliteit en overlast. Perrons die vol junks en dealers staan, zwervers die iedere kans aangrijpen om geld te bedelen op een dwingende manier, dit draagt allemaal niet bij aan het veiligheidsgevoel. Ook wil de staat dat onze jongeren een goede opleiding genieten, maar ze moeten wel tot hun 18 de zelf (of de ouders) de kosten van het openbaar vervoer betalen, voor mensen in de minima betekent dit dat hun kinderen moeten werken om het openbaar vervoer te betalen, tijd die beter besteed zou zijn aan leren, daarom zien wij voor schoolgaande kinderen/jongeren ook graag een O.V. Voorstellen 4.1 Controle Wij zijn voor meer controle op het openbaar vervoer, zodat mensen veiliger kunnen reizen. Te denken valt aan een alarmknop in elke bus/tram/trein/metro die bij het indrukken ervan zorgdraagt dat een conducteur bij de volgende halte instapt en een paar haltes mee reist om toezicht te houden op veiligheid. Misbruik wordt bestraft. 4.2 Kleine Kernen Alle kleine kernen moeten via het streekvervoer, desnoods met overheidssubsidie, bereikbaar zijn. Dit gaat de ontvolking van het platteland tegen. 4.3 Stadspoortnetten Het aanleggen van uitgebreide fijnmazige stadsspoornetten (Metro) is uitermate gewenst. 4.4 Gratis openbaar vervoer De Nationale Alliantie pleit voor het gratis maken van het openbaar vervoer voor 65 plussers en kinderen beneden de 16. Om het openbaar vervoer in het algemeen goedkoper te maken zijn wij voor zone vergroting in het stads- en streekvervoer en voor de herinvoering van de goedkope derde klas bij de spoorwegen. 4.5 OV jaarkaart Het gebruik van de OV jaarkaart dient van 18 jaar naar 16 jaar verlaagd te worden in het geval van schoolgaande jongeren. 4.6 Privatisering overheidsbedrijven Nederland kent tal van organisaties die korte tijd gelden in handen waren van de staat zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen. Dit soort bedrijven behoren door de staat gemonitord te worden. Wij zijn er niet voor deze bedrijven terug onder de hoede van de staat te nemen. De politiek behoort niet in de directiestoelen van deze voormalige staats- bedrijven. Wel vinden wij dat door de problemen bij deze bedrijven waar de dienstverlening naar de klant toe tekort schiet, de staat als taak heeft hier strenge regels en hoge boetes voor in het leven te roepen. Dit om de wan prestaties van deze bedrijven te bestraffen en een mogelijke positieve impuls te geven aan deze bedrijven. Pagina 10 van 41

11 5. Dierenrechten Inleiding Dieren worden in de bio-industrie niet als levende wezens gezien maar als een eindproduct. Door een dier vanuit dit perspectief te bekijken worden al hun rechten ontnomen, ze leven te krap, te duister, op beton en staal en zonder afleidingsmateriaal. Wetenschappelijk is bewezen (Landbouwuniversiteit in Wageningen) dat de dieren lijden onder de dieronwaardige omstandigheden: ze vertonen stress, agressiviteit en kannibalisme. Dit is op te lossen door het dier meer (open)ruimte te geven en afleiding. De veehouderij is een grootschalige industrie waar miljarden euro s mee gemoeid zijn. Het aantal dieren is van zodanige omvang dat het niet mogelijk is hun de gewenste ruimte te geven om een dierwaardig bestaan te leiden. Meer dan 75% van de eindproducten zoals vlees en eieren worden echter geëxporteerd, en het is hier waar de N.A. van mening is dat een halt zou moeten worden toegeroepen. Willen we echt dat het dier een dierwaardig bestaan gaat leiden, dan zullen we de export in de bio-industrie drastisch moeten inkorten. Indien de consument geen andere keuze opgelegd krijgt dan het (wat duurder) kunnen kopen van enkel scharrel-, biologische en vegetarische producten op dit gebied zullen de rechten van het dier spoedig verbeteren. Laat een dier een dier zijn, en niet een bestaan leiden dat slechts is voorbestemd als een maaltijd voor de mens. Wij hekelen immers de politiek dat zij vanuit een economisch standpunt haar beslissingen maakt, maar de burger doet dat evenwel. Zolang er goedkope legbatterijeieren te koop zijn, zal het scharrelei nooit terrein winnen en zullen de omstandigheden van de dieren nooit verbeteren. Tevens is uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van alle varkensboeren zich niet aan de minimale wettelijke welzijnsregels houdt. Voorstellen 5.1 Veehouderij De veehouderij in ons land is te dier onvriendelijk. De dieren staan in kleine hokjes, waar ze nauwelijks hun kont kunnen keren. Met ten gevolge dat de vele ziekten zoals mond en klauwzeer en de varkenspest zich gemakkelijker kunnen verspreiden. Daarom moet er op worden toegezien dat productiedieren genoeg leefruimte hebben en goed behandeld worden. 5.2 Legbatterijen Het gebruik van legbatterijen wordt verboden. 5.3 Overproductie veehouderij De Nationale Alliantie pleit voor het stoppen van de overproductie in de veehouderij ten behoeve van de export. Export van dierenproducten is de steunpilaar van de bioindustrie. Zonder export veel kleiner kans op dierenleed. 5.4 Epidemieën Bij epidemieën zoals de varkenspest, of mond en klauwzeer dient alleen het besmette gebied geruimd te worden en overige gebieden preventief te worden ingeënt. Op de verpakking moet aangegeven worden dat het om vlees van ingeente dieren gaat, desnoods worden de prijzen van dit ingeente vlees lager, zodat dit vlees toch verkocht zal kunnen worden. 5.5 Dierwaardig bestaan Na een dierwaardig bestaan dienen consumptie dieren een snelle en pijnloze dood te sterven. 5.6 Subsidies Met subsidies dient de boer te worden gestimuleerd om te schakelen naar diervriendelijke en biologische veeteelt. Pagina 11 van 41

12 5.7 Dierproeven Dierproeven zijn in veel gevallen niet nodig. Daarom dienen zij tot het absolute minimum te worden beperkt. 5.8 Dierproeven 2 Cosmetica artikelen welke door dierproeven tot stand zijn gebracht (bijvoorbeeld Gilette, die proeven op katten doet) dienen te worden verboden. 5.9 Bontindustrie Bont waar dieren apart voor worden geslacht wordt verboden Gevaarlijke dieren Het houden en verkopen van gevaarlijke dieren (zoals spinnen, slangen, krokodillen, schorpioenen etc.) dient te worden verboden. Tenzij het een instelling betreft die de juiste vergunningen heeft voor het behoud en opvang van deze exotische dieren Ritueel slachten Ritueel slachten wordt verboden Vivisectie De vivisectie wordt verboden. Onder vivisectie verstaan wij het (levend) opensnijden van dieren Internationale dierenmishandeling Nederland moet geen betrekkingen onderhouden met landen die zich schuldig maken aan ernstige dieren moord en mishandeling. Te denken valt aan Spanje (het stierenvechten) en Noorwegen (de walvissenjacht) Invoer dierproducten Wij bepleiten een nog strengere controle op invoer van buitenlandse dierproducten om verspreiding van gevaarlijke ziektes te voorkomen. Pagina 12 van 41

13 6. Landbouw en Milieu Inleiding De N.A. wil een verbod op genetische manipulatie van dieren en gewassen. De risico s in het gebruik van genetische aanpassingen in de voedselketen zijn nog te weinig onderzocht. Voorts zit er een risico van genetisch manipuleren daar er altijd mensen en landen zijn die de wetenschappelijke toepassingen gaan gebruiken op zaken die niet goed voor de mensheid zijn. De kernenergiecentrale in Borssele gaat dicht in Deze kan worden vervangen door (5.000) windmolens. Gezien de molen een Nederlands cultuurkenmerk is past het geheel bij de visie van N.A. Een schoon, én herkenbaar Nederland. Met energiebesparing en CO2- opslag en met inzet van duurzame energie en biomassa is kernenergie niet nodig. Voorstellen 6.1 Landbouwgif Het gebruik van landbouwgif moet nog meer aan banden worden gelegd. Het gebruik van biologische middelen (b.v. roofmijt) dient te worden bevorderd. 6.2 Groene producten Verlaging van het BTW tarief van 18,5% naar 6% voor alle zogenaamde groene producten. De consumptie en het gebruik van producten die milieu verantwoord geproduceerd worden moeten serieus worden bevorderd. Een maatregel hiervoor kan zijn om een verschil te creëren tussen duurzame en niet duurzame producten in de markt middels een wijziging in het BTW tarief. Een eerste impuls kan hier worden gerealiseerd op nationaal niveau. Echter, de doelstelling zal zeker moeten zijn om dit eveneens op internationaal niveau te bewerkstelligen. 6.3 Natuurgebieden Er dient in Nederland voldoende gebied aangewezen te zijn als permanent beschermd natuurgebied. 6.4 Alternatieve energiebronnen Het gebruik van alternatieve brandstoffen en energiebronnen dient bevorderd te worden, desnoods middels het toekennen van subsidies. 6.5 Herkomst energiebronnen Er dient een wettelijke verplichting te komen zodat consumenten inzicht krijgen in de herkomst van een energiebron die zij inkopen. Met deze verplichting kunnen consumenten inzicht krijgen waar de energie vandaan komt en op basis van die informatie hun keuze bepalen welke producent en leverancier zij willen kiezen. Als een consument bezwaren heeft tegen energiebronnen zoals bijv. kernenergie, kunnen zij de keuze maken om een andere energie leverancier of bron te kiezen. 6.6 Statiegeld Er dient statiegeld te komen op batterijen zodat deze niet meer in het milieu terecht zullen komen. Daarnaast zullen er behoudens de bestaande glasbakken ook overal blikbakken komen. 6.7 Dumpen van afval Er moet veel strenger worden opgetreden tegen het dumpen van afval door bedrijf en particulier. Wij pleiten voor verhoging van de boetes. De straffen moeten boetes worden welke het tienvoudige betreffen van de opruimingskosten. 6.8 Kernproeven Nederland moet zijn diplomatieke banden breken met landen die kernproeven uitvoeren. Deze proeven zijn ontoelaatbaar. Pagina 13 van 41

14 6.9 Natuurgebied en bebouwing Er mag geen natuurgebied meer verloren gaan ten koste van bebouwing. Dit is bovendien niet meer nodig als er een actief remigratiebeleid gevoerd wordt in ons land. Meer parken aanleggen in de steden, meer groen Scheiden van luiers Bevordering voor het scheiden van luiers. Hiervoor is een speciaal bedrijf in Nederland wat deze kan recyclen. De luiers zullen thuis opgehaald worden Bewatering van bomen Betere bewatering van bomen tijdens periode van droogte Herfstbladeren Beter verwijdering van gevallen bladeren tijdens de herfst en winter. Opruimen van de bladeren voorkomt gladheid dus reduceert het aantal ongelukken Lozen van chemicaliën Betere controle en zwaardere boetes op het lozen van chemicaliën in de zee en de rivieren Genetische manipulatie Genetisch manipulatie van dieren en gewassen moet verboden worden Kernenergie Kernenergie is gevaarlijk! Bovendien bestaat er nog steeds geen oplossing voor het kernafvalprobleem. Daarom kiezen wij voor wind-, water- en zonne-energie en pleiten wij voor het sluiten van kerncentrales. Na het bepalen van een sluiting van kerncentrales, de centrales ook daadwerkelijk op die vastgelegde datum sluiten Brandstofvoorziening Om Nederland zoveel mogelijk zelfvoorzienend op het gebied van brandstof te houden moet de aardgasvoorraad zoveel mogelijk worden aangewend voor binnenlands gebruik Enkelwandige tankers Ons land dient geen enkelwandige tankers meer binnen onze territoriale wateren toe te laten. Dit vanwege het feit dat er al teveel milieurampen met dit oude type gebeurd zijn. Pagina 14 van 41

15 7. Economie, Handel en Financiën Inleiding In de visie van de Nationale Alliantie dienen de productiemiddelen, op enkele uitzonderingen na, in particuliere handen te zijn en zoveel mogelijk onder de bevolking verspreid. Deze spreiding bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel voor de samenleving en spoort aan tot verhoging van de bedrijvigheid. Met smart moet worden vastgesteld dat de macht van multinationale ondernemingen dermate is toegenomen, dat in veel gevallen ons land, ons volk en onze taal daar schade van ondervinden. Het regeringsbeleid moet erop gericht zijn deze schade te beperken. Zo denken wij dat invoerbeperkingen uit lage loon landen deze ondernemingen zullen dwingen hun productie meer binnen onze grenzen te laten geschieden. Voorstellen 7.1 Sterke Economie De N.A. streeft ernaar de Nederlandse economie een vooraanstaande rol te laten spelen op het gebied van de ontwikkeling van hightech apparatuur en de bijbehorende diensten. Daar wij de afgelopen jaren veel hebben moeten inleveren aan zogenoemde lage loon landen op veler gebied, denkt u maar aan de auto fabrieken, de scheepsbouw en de vliegtuigindustrie (Fokker), denken wij op bijvoorbeeld het gebied van ICT baanbrekend werk te kunnen verrichten zodat Nederland middels deze bedrijfstak juist een sterkere economie kan opbouwen. 7.2 Internet Het internet laat helaas in ons land erg te wensen over. Nederland zou tot de top in Europa moeten gaan behoren als het gaat over de mogelijkheden tot toegang tot de digitale snelweg (internet). Een doel om dit te bereiken is alle huishoudens het recht te geven op een aansluiting op een toekomstig glasvezelkabelnetwerk, op eenzelfde wijze zoals ook aansluitingen voor alle huishoudens voorhanden zijn voor telefonie, gas, water en licht. 7.3 Kinderarbeid De invoer van producten die vervaardigd worden in landen waar kinderarbeid nog steeds normaal is moet worden verboden. 7.4 Positie MKB De positie van het Midden- en Klein Bedrijf dient te worden versterkt o.a. door sociale en fiscale maatregelen. 7.5 Allochtone ondernemers Allochtone ondernemers mogen op geen enkele wijze worden bevoordeeld boven autochtone Nederlanders. 7.6 Belastingheffing Iedereen gaat belasting betalen! Ook de miljardenbedrijven en leden van ons Koningshuis. 7.7 Topbestuurders Ongelimiteerd hoge salarissen en buitensporige optieregelingen van topbestuurders moeten een wettelijke beperking kennen. Verder dienen salarisverhogingen voor deze groep, tijdens economische mindere tijden, gekoppeld te worden aan de reguliere CAO verhogingen van hun werknemers in hun sector. Zelfregulering voor deze groep is niet aan te bevelen, aangezien zij inmiddels al hebben laten zien niet met deze verantwoordelijkheid om te kunnen gaan. Raden van Commissarissen dienen een wettelijke bevoegdheid te krijgen om besluiten te kunnen nemen over het benoemen van topbestuurders en hun salaris. Pagina 15 van 41

16 7.8 Laagste inkomensgroepen Minima, AOW ers en gehandicapten dienen uitgesloten te worden van maatregelen die gevolgen hebben voor hun koopkracht. Hierbij zou gekeken moeten worden welk deel van hun inkomen (in procenten) absoluut noodzakelijk is voor hun dagelijkse levensonderhoud. Dit vastgestelde deel zal dan als uitgangspunt moeten dienen voor al het te voeren beleid en tevens gegarandeerd moeten worden als ondergrens (minimuminkomen voor alle genoemde groepen). 7.9 Bijverdiensten uitkeringsgerechtigden Als het al zo is dat er werk beschikbaar is voor met name de achterstandsgroepen, dan is het verstandig om het vrij bij te verdienen deel boven op hun uitkering te verhogen. Hiermee wordt het werken in deeltijd gestimuleerd en ook beter beloond. Uitgangspunt hierbij is dat iedere Euro die met werken wordt verdiend, geen Euro is die aan uitkeringen uitbetaald behoeven te worden. Voor de laagste inkomensgroepen dient zodoende de vrijstellingsvoet verhoogd te worden van het bedrag dat mag worden bijverdiend bovenop de uitkering Wachtgeldregelingen Direct elimineren van bepaalde delen van wachtgeldregelingen die er bestaan voor alle lagen binnen de ambtenarij. Deze regelingen zijn zeer onrechtvaardig en staan in geen enkele verhouding met de regelingen zoals die in het bedrijfsleven gelden voor de rest van de werkende bevolking. Om die reden moet deze specifieke arbeidsvoorwaarde voor een beperkte groep dan ook omgebouwd worden tot een marktconforme regeling zoals die ook in andere (markt) CAO s geldend is Gemeentelijke belastingen Er dient een maximum gesteld te worden aan het heffen van allerhande (lokale) gemeentelijke belastingen. Er dient een landelijk plafond vast te worden gesteld welke niet boven een bepaald deel van het inkomen mag uitstijgen. In de inkomensplaatjes die ons worden voorbehouden en daarmee de koopkracht ontwikkeling wordt onvoldoende rekening gehouden met de heffing van Gemeentelijke Belastingen. In principe is iedere Gemeente momenteel zelf verantwoordelijk voor hun eigen huishoudboekje. Dit heeft echter wel tot gevolg dat zij zelf ook kunnen bepalen wat zij als lokale Belastingen kunnen heffen bij de burgers. En als een gemeente er op financieel gebied een zooitje van maakt, is de desbetreffende burger daar direct het slachtoffer van. Om deze reden dient er dan ook een plafond te komen met betrekking tot alle te heffen Gemeentelijke Heffingen cq. Belastingen Kinderbijslag Kinderbijslag dient inkomensafhankelijk gemaakt te worden in plaats van inkomensonafhankelijk zoals dat hedendaags het geval is. Er zal een herverdeling moeten plaatsvinden van de beschikbare middelen voor de kinderbijslag. In deze herverdeling zal de hoogte van de toegekende kinderbijslag gebaseerd worden op draagkracht. Wij denken hierbij dat de laagste inkomens meer zouden moeten krijgen, de middeninkomens 50% van hun huidige toeslag en dat het voor de hogere inkomens zelfs helemaal zou moeten worden afgeschaft Afkooppremie Er dient een wettelijke bepaling te komen op basis waarvan iedere burger een afkooppremie dient te kunnen bewerkstelligen. In dit voorstel zit ingesloten dat de rechter hierover een uitspraak dient te doen in alle gevallen wanneer er sprake is van een afkooppremie (ook wel de oprotpremie genoemd). De overheid zou de wetgeving dusdanig moeten wijzigen dat iedere burger voor dezelfde regeling in aanmerking komt (bijv. 1 maandsalaris voor ieder dienstjaar). Deze regeling dient dan te gelden voor zowel lage als de hoge inkomensgroepen. Pagina 16 van 41

17 7.14 Toekenning subsidies Er dienen duidelijke en heldere voorwaarden te komen op basis waarvan wel of geen subsidie toegekend wordt. Enkele van die voorwaarden zouden moeten zijn dat er bijvoorbeeld alleen nog subsidie wordt toegekend aan organisaties met een maatschappelijke (controleerbare) functie. Ook dient er onomwonden duidelijk te zijn hoe de organisaties de subsidiegelden besteden (transparante boekhouding) en dient de subsidie enkel en alleen voor het binnenland te worden gebruikt (dient de Nederlandse samenleving ten goede te komen). Indien er over bovenstaande punten enige onduidelijkheid bestaat dient er geen subsidie toegekend te worden. Pagina 17 van 41

18 8. Defensie Inleiding Bezuinigen op defensie is korten op de veiligheid van het land. De N.A. pleit voor de inzet van leger, tijdelijke stationering in steden zoals Gouda, om de politie te versterken in het handhaven van de orde. Verder dient het leger zich terug te trekken uit landen waar het geplaatst wordt in conflicten die de Nederlandse belangen niet bedreigen, wij pleiten voor een bewapende neutraliteit. Defensie moet zoals het woord al zegt beveiligen. Voor onze defensie macht betekent dat dus gewapend. Nederland moet daarom zorg dragen voor het beveiligen van de eigen landsgrenzen. Waar vroeger termen als Strijd voor uw vaderland de basis waren voor de werving van soldaten en legerpersoneel komt nu steeds mee de slogan vecht voor een ander land naar boven. Onze krijgsmacht moet niet naar conflictgebieden gestuurd worden op onze kosten. In vroegere tijden waren er huurlegers. Wij zijn dan ook voorstander van het tegen betaling en op vrijwillige basis beschikbaar stellen van militairen in conflict gebieden, die onder Nederlands regime staan. Voorstellen 8.1 Nederlands grondgebied Nederland dient in staat te zijn het eigen grondgebied te verdedigen. Daartoe dienen de strijdkrachten uitgerust te worden met de allermodernste wapens. Hieronder verstaan wij ook strategische ABC verdedigingswapens. 8.2 Beroepsmilitairen De strijdkrachten moeten niet louter bestaan uit enkel beroepsmilitairen. De gehele weerbare bevolking dient geoefend te zijn ons land te verdedigen in geval van buitenlandse of landsinterne bedreiging. Daarom dient de militaire dienstplicht weer ingevoerd te worden. 8.3 Deelname aan vredesmachten De Nederlandse strijdmacht heeft volgens onze partij geen taak buiten de Nederlandse belangen en invloedssfeer. Deelname aan zogenaamde vredesmachten van bijvoorbeeld de VN wordt daarom afgewezen. 8.4 Legertop In bijna geen enkel land in Europa bestaat zo n dure krijgsmachttop als in Nederland, met name het aantal generaals. Daarnaast kunnen zij met een leeftijd van 55 jaar al van de vut genieten. Daarom zijn wij voor forse bezuinigen op dit punt. Dit denken wij te bereiken door het aantal generaals en kolonels met minimaal één derde terug te brengen en de pensioen gerechtigde leeftijd op het normale niveau te brengen. 8.5 De NAVO De NAVO is gebleken een instabiele bondgenoot te zijn. Het grootste land binnen de NAVO heeft laten blijken niet geïnteresseerd te zijn in de mening van haar bondgenoten. Voorbeelden hiervan zijn het ingrijpen in Irak en de Kwestie Turkije Cyprus. Onderzocht zal moeten worden of Nederland een nieuw bondgenootschap aan zou kunnen gaan met de andere West-Europese staten, zodat het lidmaatschap van het NAVO pact als overbodig beschouwd kan worden. Pagina 18 van 41

19 9. Justitie Inleiding Veiligheid is ver te zoeken in een land dat onderdrukt wordt door criminaliteit. Schietpartijen om een sneeuwbal, beroving van mobieltjes en tasjes op klaarlichte dag en de toenemende agressie die gepleegd wordt door criminelen waarvan een groot deel van jonge leeftijd of allochtone afkomst is komt dagelijks voor. Deze moeten dan ook strenger worden aangepakt. Veel strafplegers doen dit veelvoudig. Na veroordeling staat de dader vrij snel weer buiten. Wij pleiten voor zwaardere straffen en bij de jeugd een snelle ingreep in hun criminele carrière door gebruik te maken van opvoedingsinstituten en intensieve begeleidingstrajecten. Voorstellen 9.1 Criminaliteit en de AIVD De AIVD krijgt de opdracht alle criminaliteit (waaronder ook jeugdcriminaliteit) in kaart te brengen. Zij zal hiervoor meer middelen en bevoegdheden gaan krijgen, tevens zal zij als taak gaan krijgen corruptie bij politie en justitie te bestrijden. 9.2 Werkkampen Momenteel worden straffen opgelegd in de zin van voorwaardelijke of onvoorwaardelijke hechtenis, geldboetes en taakstraffen. Wij pleiten voor de invoer van werkkampen. Deze zullen de doelstelling hebben de criminelen te herbergen en een sober uiterlijk genieten. Hierbij denken wij aan barakken zoals we deze ook in het leger terugvinden. Verblijf in deze kampen zal gepaard gaan met dwangarbeid. 9.3 Minimumstraffen Invoeren van minimumstraffen voor alle vergrijpen en overtredingen. Hierdoor wordt het meer dan duidelijk welke straf je minimaal krijgt voor welk vergrijp of overtreding. 9.4 Vervroegde invrijheidsstelling Opgelegde straffen zullen ten alle tijden voor de volle tijd moeten worden uitgezeten, zonder enige mogelijkheid tot vervroegde invrijheidsstelling. 9.5 Volwassenenstrafrecht Op ernstige misdrijven dienen jongeren te worden gestraft volgens het volwassenenstrafrecht. Onder ernstig verstaan wij moord, doodslag, zeden zaken, overvallen, drugshandel en afpersing. 9.6 Spoedzittingen Misdadigers dienen te worden vastgezet en niet na de misdaad naar huis te worden gestuurd. Spoedzittingen/berechting dient plaats te vinden. 9.7 Criminele bezittingen Persoonlijke eigendommen van gedetineerden dienen tijdens de hechtenis te worden bewaard door de overheid. Personen die hun vermogen en/of bezittingen hebben verkregen uit illegale praktijken dienen hun vermogen en al hun bezittingen kwijt te raken. Daar waar een ernstig vermoeden bestaat dat deze zaken uit illegale praktijken zijn verkregen, dient er een bevriezing plaats te kunnen vinden op die middelen zolang het onderzoek lopende is. 9.8 Begeleiding Bij vrijlating dienen ex-gedetineerden te worden begeleid bij het zoeken van een woning en werk zodat zij niet in herhaling zullen vervallen. Bij vrijlating moeten zij in ieder geval onderdak en een uitkering kunnen krijgen. Pagina 19 van 41

20 9.9 Goed gedrag Gedetineerden die tijdens het uitzitten van hun straf goed gedrag vertonen krijgen de mogelijkheid bezoek te ontvangen, gedetineerden die slecht gedrag vertonen hebben dus geen recht op bezoek Hulpverleners en agressie Agressie tegen hulpverleners, artsen, leraren en alle openbare functies (zoals het openbaar vervoer) worden zwaar ondergewaardeerd. Dit dient dan ook zwaarder te worden bestraft Rijden onder invloed Dronken achter het stuur dient bestraft te worden met een jaar rij ontzag en het opnieuw behalen van het rijbewijs na dit jaar. Bij een tweede maal definitieve inname van het rijbewijs, wél gratis fietsverstrekking Minimum promillage Het is van den gekke dat er wettelijk toegestaan wordt dat er met alcohol op gereden mag worden (promillage van 0,5%). Dit zou gewijzigd moeten worden in 0% promillage teneinde een duidelijk en helder beleid neer te zetten Strafmaat zware criminelen Verkrachters, pedofielen en plegers van incest dienen bestaft te worden met een hechtenis van 25 jaar en dienen een (chemische) castratie te ondergaan, indien onomstotelijk is bewezen dat deze daad is gepleegd (te denken aan DNA onderzoek). De chemische castratie wordt voltrokken na deze 25 jaar, zodat zij 25 jaar de gelegenheid hebben gehad hun onschuld te bewijzen De doodstraf Moordende pedofielen en verkrachters dienen na 25 jaar in een werkkamp te hebben gesleten de doodstraf te krijgen dmv. een gifinjectie, indien onomstotelijk is bewezen dat deze daad is gepleegd (te denken aan DNA onderzoek). In de 25 jaar die zij doorbrengen in een werkkamp kunnen zij trachten hun onschuld aan te tonen Aangiften De politie wordt wettelijk verplicht om aangiften van burgers op te nemen en in te voeren in hun registratiesysteem Landelijk politiekorps Het Politie apparaat dient omgevormd te worden tot één landelijk korps. De ene reorganisatie binnen de politie is nog niet afgerond of de volgende dient zich alweer aan. Om die reden dient er nu eindelijk de stap gezet te worden tot het uiteindelijke einddoel van het apparaat: één landelijk korps. Dit korps dient te vallen onder het Ministerie van BZ. De aansturing van een landelijk korps is vele malen gemakkelijker te verwezenlijken dan in de huidige structuur. Tevens komt hier een behoorlijke kostenreductie en efficiëntieverbetering uit voort, daar een dergelijk landelijk korps slagvaardiger kan zijn dan de huidige 26 eilandjes die we momenteel kennen TBS klinieken Een TBS kliniek herbergt mensen met een zware afwijking van het geestelijk gestel. Daarom zijn wij tegen proefverloven van TBS patiënten. Hiervoor zien wij liever een speciale inrichting die goed beveiligd is. Hier kunnen patiënten wennen aan iets meer vrijheid terwijl ze wel de nodige verzorging en controle hebben om een instroom in de maatschappij op een veilige manier te bewerkstelligen. Pagina 20 van 41

DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ. Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij

DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ. Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij 1 DNBP is een democratische burger partij die de belangen van het volk behartigd en voor burger doelen zal streven. Daarnaast wil

Nadere informatie

e PNVD is een humaan-liberale partij: de overheid regelt basisvoorzieningen en voorkomt dat individuen op door hen ongewenste wijze te maken krijgen

e PNVD is een humaan-liberale partij: de overheid regelt basisvoorzieningen en voorkomt dat individuen op door hen ongewenste wijze te maken krijgen e PNVD is een humaan-liberale partij: de overheid regelt basisvoorzieningen en voorkomt dat individuen op door hen ongewenste wijze te maken krijgen met anderen die in hun wereld treden. Verder moet de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

Socialistische Partij

Socialistische Partij Socialistische Partij EERSTE WEG LINKS 1 EERSTE WEG LINKS: STEM VOOR SOCIALE WEDEROPBOUW Na twintig jaar rechtse, neoliberale politiek in drie varianten (CDA/VVD, CDA/PvdA, en PvdA/VVD/D66) loopt deze

Nadere informatie

Vooruitzien. Christelijk-sociaal perspectief

Vooruitzien. Christelijk-sociaal perspectief Vooruitzien Christelijk-sociaal perspectief Verkiezingsprogramma ChristenUnie - Inhoudsopgave Inhoudsopgave Kiezen voor de samenleving investeren in vertrouwen Een christelijk-sociaal antwoord op de uitdagingen

Nadere informatie

Wat is een stem waard? DE GROENEN. Partijprogramma 2004. Vastgesteld te Zwolle op 3 april 2004 door het 33 e partijcongres van De Groenen

Wat is een stem waard? DE GROENEN. Partijprogramma 2004. Vastgesteld te Zwolle op 3 april 2004 door het 33 e partijcongres van De Groenen Wat is een stem waard? DE GROENEN Partijprogramma 2004 Vastgesteld te Zwolle op 3 april 2004 door het 33 e partijcongres van De Groenen Inleiding 3 1. Samenleving: samen leven 3 2. Bestuurlijke vernieuwing:

Nadere informatie

Beste kiezer, 3. 1 Nederland wereldland 4. 2 Een vrijzinnig land 6. 3 Zoveel mensen, zoveel talenten 8. 4 Het goede leven 10. 5 Duurzame welvaart 12

Beste kiezer, 3. 1 Nederland wereldland 4. 2 Een vrijzinnig land 6. 3 Zoveel mensen, zoveel talenten 8. 4 Het goede leven 10. 5 Duurzame welvaart 12 Verkiezingsprogramma 2006-2010 GROEI MEE Beste kiezer, 3 1 Nederland wereldland 4 2 Een vrijzinnig land 6 3 Zoveel mensen, zoveel talenten 8 4 Het goede leven 10 5 Duurzame welvaart 12 6 Iedereen werkt

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

DO~TATIECiN1RUM NEDERLANOSC POLITIEKE. PAflITIJ!N. Programma REALISTEN NEDERLAND. Politieke Partij

DO~TATIECiN1RUM NEDERLANOSC POLITIEKE. PAflITIJ!N. Programma REALISTEN NEDERLAND. Politieke Partij 1989 DO~TATIECiN1RUM NEDERLANOSC POLITIEKE PAflITIJ!N Programma REALISTEN I NEDERLAND Politieke Partij REALISTEN NEDERLAND: Politieke Partij VOOR WELDENKENDE MEN- SEN, ingeschreven bij de kiesraad onder

Nadere informatie

Voor verantwoordelijkheid, respect en solidariteit

Voor verantwoordelijkheid, respect en solidariteit Verkiezingsmanifest 2003-2007 Voor verantwoordelijkheid, respect en solidariteit Woord vooraf november 2002 Acht maanden na de vorige verkiezingen kunnen de Nederlandse kiezers op 22 januari 2003 opnieuw

Nadere informatie

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginselen... 3 0.1 Waarom beginselen?... 3 0.2 Ons ideaal... 3 0.3 Beginselen... 3 0.4 Kenmerken van de samenleving...

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Een lijst met alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010

Een lijst met alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010 Een lijst met alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010 Hieronder alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010, gesorteerd in volgorde van frequentie en opkomst. Door Ewoud Sanders. Aantal unieke

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Heel de mens. Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999

Heel de mens. Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999 Heel de mens Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999 Op weg naar Brutopia? De staat van Nederland, Europa en de wereld bij het begin van de 21e eeuw Het laatste kwart

Nadere informatie

WERKEN AAN VERTROUWEN, EEN KWESTIE VAN AANPAKKEN

WERKEN AAN VERTROUWEN, EEN KWESTIE VAN AANPAKKEN WERKEN AAN VERTROUWEN, EEN KWESTIE VAN AANPAKKEN STRATEGISCH AKKOORD VOOR KABINET CDA, LPF, VVD 3 JULI 2002 1 HOOFDLIJNEN... 2 VOORWOORD... 3 UITGANGSPUNTEN EN ORIËNTATIES... 4 BELEIDSAGENDA... 7 1.Veiligheid...

Nadere informatie

Meer stad, minder gemeente

Meer stad, minder gemeente Meer stad, minder gemeente Voorstellen voor een sterk, leefbaar en veilig Den Haag Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Beste Hagenaar, U kunt op 19 maart uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Met

Nadere informatie

Piratenpartij Amsterdam. Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Piratenpartij Amsterdam. Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Piratenpartij Amsterdam Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 2014 1 Inhoudsopgave Pag. 4 Voorwoord Pag. 6 Wat is de Piratenpartij? Waar staan wij voor? Waar komen wij vandaan?

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Voor de verandering. 7 christelijk-sociale hervormingen

Voor de verandering. 7 christelijk-sociale hervormingen Voor de verandering 7 christelijk-sociale hervormingen Verkiezingsprogramma 2013-2017 Voorwoord U heeft het verkiezingsprogramma Voor de verandering in handen. De plannen en standpunten van de ChristenUnie

Nadere informatie

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD 0 0 EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD concept Verkiezingsprogramma SP - INHOUD Een beter Nederland, voor minder geld Zekerheid in crisistijd Economie en financiële wereld U moet het zeggen Democratie

Nadere informatie

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad Dave van Ooijen Den Haag, 22 augustus 2012 Vergelijking tussen de verkiezingsprogramma s op stedelijke thema s ter voorbereiding van het nationaal

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

OP HEEL DE AARDE: VREDE DOOR GERECHTIGHEID PROGRAMMA

OP HEEL DE AARDE: VREDE DOOR GERECHTIGHEID PROGRAMMA ENTRUM L1TIEKE OP HEEL DE AARDE: VREDE DOOR GERECHTIGHEID PROGRAMMA A. Werkgelegenheid B. C. Stimuleren Inkomen van Selectieve Groei D. Medezeggenschap E. Consumentenbeleid A. Buitenlands 8eleid 8. Verenigde

Nadere informatie

Vrijheid en verantwoordelijkheid. Concept Regeerakkoord VVD-CDA. 30 september 2010

Vrijheid en verantwoordelijkheid. Concept Regeerakkoord VVD-CDA. 30 september 2010 Vrijheid en verantwoordelijkheid Concept Regeerakkoord VVD-CDA 30 september 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuur 5 2. Buitenland 7 3. Economie 10 4. Financiën 15 5. Gezondheid 17 6. Immigratie 21

Nadere informatie

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD Verkiezingsprogramma SP - 0 0 EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD Verkiezingsprogramma SP - INHOUD Een beter Nederland, voor minder geld Zekerheid in crisistijd Economie

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek Verkiezingsprogramma 2014 2018 Tijd voor andere politiek Inhoud INLEIDING... 4 LEESWIJZER... 5 1. BURGER EN BESTUUR (INTERACTIEF OMMEN)... 5 1.1. Bestuur... 5 1.2. Dienstverlening... 6 1.3. Communicatie

Nadere informatie