scheidslijnen Uiteenlopende ambities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "scheidslijnen Uiteenlopende ambities"

Transcriptie

1 pagina 26 scheidslijnen scheidslijnen pagina 27 scheidslijnen In Scheidslijnen scheurt het web dat de wereld vormt. In korte tijd breken talrijke zichtbare en onzichtbare lijnen die culturen, generaties en markten, vaak al vele decennia, met elkaar verbinden. Lang vergeten scheidslijnen manifesteren zich met hernieuwde kracht om verschillen tussen volken en landen te markeren. Culturen keren zich naar binnen als mensen op zoek gaan naar gelijkgezinden om te beschermen wat ze waarderen. Mondiaal en lokaal polariseren onderlinge verhoudingen en nemen tegenstellingen soms angstaanjagende vormen aan. In deze wereld vol wantrouwen groeien barrières tussen continenten en landen en regionaliseren markten in hoog tempo. De globalisering en groei die de tweede helft van de 20 ste eeuw kenmerkten, maken in het begin van de 21 ste eeuw plaats voor fragmentatie en stagnatie. Scheidslijnen schetst een wereld waarin scheiding en onderscheid domineren en zeer uiteenlopende overtuigingen en ambities zichtbaar maken. Het is een wereld waarin mensen en organisaties moeten leren omgaan met grenzen en beperkingen en deze tegelijkertijd meer gaan waarderen en in stand houden. Scheidslijnen belicht een onderstroom van verdeeldheid die altijd aanwezig is, vaak geheel uit het zicht verdwijnt maar zich plotseling en overweldigend kan openbaren. Uiteenlopende ambities Verschuivingen in machtsposities volgen zelden de weg van geleidelijkheid. Als nieuwe spelers zich aandienen en een eigen plaats op het toneel claimen, ontstaan er fricties en kunnen spanningen hoog oplopen. Partijen die reeds lang domineren verlaten hun posities niet zonder slag of stoot maar beschermen ÉÉN WERELD OF VELE? Een onderzoek van het PEW Research Center* geeft aan dat meerderheden: vele islamitische landen vinden dat zelfmoordaanslagen gericht tegen Israël en Westerse troepen in Irak gerechtvaardigd zijn. Voor Jordanië zijn deze cijfers bijvoorbeeld 86% resp. 70% en voor Marokko 74% resp. 66%. in landen over de hele wereld vinden dat hun eigen manier van leven beschermd moet worden tegen buitenlandse invloeden en de overheid mede om deze reden de instroom van buitenlanders dient te beperken. Voor de VS en West-Europa variëren deze cijfers tussen de 67% en 81%, in grote delen van Afrika en Azië zijn deze percentages nog hoger. Slechts in één land, Canada, waardeert een meerderheid immigranten als positief. in de helft van de onderzochte landen vinden dat delen van buurlanden eigenlijk tot hun eigen land behoren. in Afrika, het Midden-Oosten en landen van de voormalige Sovjet-Unie en in de meeste van de onderzochte landen in Zuid- Oost-Azië vinden dat de samenleving homoseksualiteit niet dient te accepteren. Vier van de tien Amerikanen onderschrijven dit. in alle werelddelen religieuze en etnische haat na een mogelijke atoomaanval als de belangrijkste bedreiging van de wereldvrede beschouwen. Tegelijkertijd**: moeten 2,7 miljard mensen, 45% van de wereldbevolking, van minder dan $2 per dag rondkomen. Gemiddeld verdient één inwoner van de VS in één jaar net zoveel als 70 inwoners uit elk van de 70 armste landen samen en zelfs 350 maal zoveel als de inwoners van de armste Afrikaanse landen. heeft in de meest welvarende landen de helft tot ruim driekwart van de bevolking toegang tot internet tegenover slechts enkele procenten in de armste landen. * Pew Research Center, Views of a Changing World 2003 ** UNDP, Human Development Reports hun belangen met vereende krachten. Het luidt een tumultueuze periode in waarin krachten en tegenkrachten elkaar afwisselen en nieuwe structuren zich naast bestaande ontwikkelen. Het resultaat is dat geprojecteerde ontwikkelingen stokken als de heersende orde, die bestemd was lange tijd te floreren, langzaam maar zeker afbrokkelt. Waar verdergaande integratie en eenheid eens onvermijdelijk leken, markeren groeiende tegenstellingen en verdeeldheid de overgang naar een nieuwe ordening. In Scheidslijnen ontstaan op vele niveaus fricties tussen gevestigde partijen en nieuwe spelers. Op het wereldtoneel wedijveren opkomende economische grootmachten als China, India en Rusland krachtiger met de VS en Europa om economische en politieke belangen. In het Midden-Oosten en Midden- en Zuid- Oost-Azië vormt zich een omvangrijke kapitaalmarkt gebaseerd op islamitische principes die als volwaardig alternatief dient voor Westerse financieringsbronnen. Een groeiend aantal Aziatische multinationals ontwikkelt zich tot geduchte concurrenten van Westerse ondernemingen en ondermijnt, binnen en buiten de eigen regio, bestaande marktposities. Tegelijkertijd worstelt het Westen met de grotere economische rol van landen dichter bij huis. Waar de VS kampen met goedkope concurrentie uit Mexico en Brazilië, weet Oost-Europa de eigen concurrentiepositie ten koste van West- en Zuid-Europa aanzienlijk te versterken. Al snel zijn de eerste haarscheurtjes in mondiale en regionale samenwerkingsverbanden zichtbaar als Westerse landen hun handelsbarrières verhogen in een poging eigen posities te beschermen. FORTUNE GLOBAL TOP-10 IN 2020 Onderneming Omzet Winst Sector (plaats in 2004) (miljard $) (miljoen $) 1. China Energy & Chemicals (52) Energie. chemie 2. Toyota Motor Company (8) Auto 3. India Energy Corporation (-) Energie 4. Sjanghai Bank & Insurances (-) Financieel 5. Samsung Electronics (55) Electronica 6. Biopharma Industries (-) Farmacie. biotechnologie 7. Russia Sourcing Company (-) Grondstoffen 8. Petronas (186) Energie 9. Wipro Technologies (-) IT dienstverlening 10. Exxon Mobile (3) Energie NIEUWE SPELERS ONTWIKKELEN ZICH RAZENDSNEL Stijging reëel BNP (in US$) opkomende economieën tussen 2003 en 2020 China India Rusland Oost-Europa Latijns Amerika Gemiddelde jaarlijkse groei GDP per persoon Private investeringen als aandeel van GDP

2 pagina 28 scheidslijnen scheidslijnen pagina 29 De fricties in de wereld beperken zich niet tot geografische scheidslijnen. Als Europese landen er niet in slagen adequaat om te gaan met de veelheid aan culturen en religies binnen hun grenzen, organiseren bevolkingsgroepen zich in reactie hierop meer en meer langs deze lijnen. Terwijl grote groepen jonge allochtonen de arbeidsmarkt betreden om de plaats in te nemen van oudere, autochtone werknemers, groeien culturele tegenstellingen binnen de Europese samenleving. De verwijdering vindt plaats in een periode waarin Europese overheden het aanpakken van de problemen die een snel vergrijzende bevolking met zich meebrengt, voor zich uit blijven schuiven. Als ze, gedomineerd door ouderen, de stijgende kosten van vergrijzing bovendien grotendeels afwentelen op jongere generaties nemen ook de spanningen tussen generaties toe. Internationale polarisatie Gevestigde partijen zijn vaak lange tijd succesvol in het verdedigen van hun posities en belangen. Ze domineren cruciale instituties en bepalen zo de spelregels van de huidige orde. Goed georganiseerd beheersen ze de competenties die nodig zijn om binnen bestaande kaders de rechten te behouden die ze over lange perioden hebben verworven. Nieuwe spelers hebben alleen een kans als ze andere wegen bewandelen en andersoortige denkbeelden en werkwijzen introduceren. In Scheidslijnen is de positie van de gevestigde orde zo sterk en georganiseerd dat vele nieuwe, opkomende spelers hun kansen zien slinken. Als ze zich in het nauw voelen gedreven, zoeken ze gelijkgezinden op en verstevigen ze de onderlinge banden. Sommigen proberen zich aan heersende structuren en machten te onttrekken door zich ervan te isoleren. Anderen gaan de strijd aan en zetten zich er actief tegen af; in enkele gevallen neemt het verzet zelfs gewelddadige vormen aan. Zowel isolatie als verzet roepen scherpe tegenreacties op van gevestigde partijen. In de dynamiek die volgt, polariseren onderlinge verhoudingen in hoog tempo en groeit wederzijds wantrouwen. Niet alleen de verdeeldheid tussen nieuwe en gevestigde coalities neemt toe, de laatste raken ook onderling verdeeld als verschillen van inzicht ontstaan over de effectiviteit en noodzaak van gezamenlijke reacties. Mondiale blokken In Scheidslijnen leggen groeiende, opkomende economieën zich niet langer neer bij de economische en politieke suprematie van het Westen. In Azië neemt het verzet concrete vormen aan als de VS China een ultimatum stellen om de Renminbi los te koppelen van de dollar. Het werpt de aandelenbeurzen in heel Azië ver terug. Religieuze en culturele leiders hekelen de Westerse ideaalbeelden en levensstijlen die de media hun opdringen en roepen hun regeringen op Amerikaanse zenders volledig te weren. Politici bekritiseren de controle van het Westen op mondiale kapitaalmarkten en het eigendom van sleuteltechnologieën die in hun visie slechts de marktpositie van Westerse ondernemingen in stand houden. Ze pleiten voor eigen systemen en standaarden om aan de imperialistische infiltratie te ontkomen en het Westen niet langer met torenhoge vergoedingen te financieren. Begin 2007 limiteert de Chinese overheid de omvang van buitenlandse deelnemingen, beperkt de invloed van buitenlandse banken en introduceert vaste tarieven voor financiële transacties en adviezen. Niet lang erna volgen India en de meeste Aziatische landen. Nog geen jaar later kondigen dezelfde landen aan dat ze vergoedingen voor licenties en patenten op technologieën en medicijnen die zij als essentieel voor hun eigen ontwikkeling en welzijn beschouwen sterk aan banden leggen. Samen met landen in Midden-Azië, Afrika en Latijns-Amerika dwingen ze softwaregiganten als Microsoft, IBM, Sun en Adobe om broncodes openbaar te maken en de prijzen van hun producten drastisch te verlagen op straffe van uitsluiting. Als deze ondernemingen na enkele jaren van touwtrekken eindelijk overstag gaan, is de weerstand tegen hun producten inmiddels zo sterk dat gebruikers massaal overstappen op regionaal ontwikkelde alternatieven. Het tijdperk van mondiale softwarestandaarden nadert haar einde; kenmerkend is de positie van Microsoft, dat er alleen nog in de VS en enkele West-Europese landen in slaagt met Windows marktleider te blijven. De conflicten rond patenten, licenties en standaarden zijn symptomatisch voor de handelsoorlogen die op vele terreinen tussen de grote economische blokken losbranden. Overheden grijpen zelfs de meest onschuldige kwaliteitsproblemen aan om hoge importrestricties voor agrarische producten op te werpen. DE OPKOMST VAN ISLAMITISCHE FINANCIERING Een halve eeuw na de introductie in 1963 van islamitisch financieren door de Egyptische Misr-Ghams spaarbank, is het in Scheidslijnen met name in Midden- en Zuid-Oost-Azië en grote delen van Afrika aan een ware opmars bezig. In 2020 beheren islamitische fondsen wereldwijd meer dan miljard dollar aan fondsen, een vertienvoudiging in vijftien jaar tijd. Sommige landen volgen Pakistan en Iran en verbieden andere vormen van financieren geheel, in andere landen stijgt het marktaandeel van islamitische banken tot ver boven de 50%. Via internet weten islamitische banken en verzekeringsmaatschappijen uit deze regio s miljoenen moslims over de hele wereld aan zich te binden. Ze omzeilen zo door religieuze wetgeving verboden regels ( haram ) die Westerse centrale banken hen opleggen. Alleen enkele Westerse banken die al jaren islamitische producten aanbieden, hebben enig succes. De Sharia, de islamitische religieuze wetgeving, verbiedt alle financiële producten die rente ( riba ), onzekerheid ( gharar ) of het nemen van onnodig risico ( maisir ) bevatten. Het sluit alle producten uit die een vaste interestvergoeding beloven of waarvan onzeker is wat de tegenwaarde is of zal zijn. De Sharia schrijft voor dat ondernemen de principes van gelijkwaardigheid van partijen en zekerheid over levering en betaling moet volgen. In tegenstelling tot conventionele banken, die kapitaal lenen en uitlenen, nemen islamitische banken vermogen in bewaring ( amanat ) en zijn de opbrengsten gekoppeld aan winsten en verliezen die ze hiermee maken. Islamitische banken zijn daardoor veelal ondernemende partners van hun klanten. Over de vraag of verzekeren toelaatbaar is volgens de Sharia bestaan uiteenlopende opvattingen binnen de islam. Ze bestaan echter niet over conventionele verzekeringen omdat die bijna altijd elementen van gharar, riba en maisir bevatten. Veel moslimgeleerden achten verzekeren daarentegen wel toelaatbaar als vorm van onderlinge bijstand of om eventuele nabestaanden te beschermen. Moslims kunnen daarom wel risico s delen in coöperatieve, onderlinge verzekeringen ( Takaful ) waaraan ze jaarlijks een donatie ( zakat ) schenken. Ze zijn dan immers mede-eigenaar van deze fondsen en delen op gelijke basis in alle winsten en verliezen.

3 pagina 30 scheidslijnen scheidslijnen pagina 31 Landen die grondstoffen bezitten maken bilaterale afspraken om aan de toenemende schaarste te ontsnappen en aanvoer te garanderen. De continenten die nauwelijks over eigen grondstofvoorraden beschikken, hebben het nakijken en moeten hoge prijzen betalen. Het treft de economieën van Europa en de VS ongemeen hard en luidt voor hen een langdurige periode van stagnatie in. Terwijl Europa nog tevergeefs pogingen onderneemt om in WTO-verband het tij te keren, kiezen de VS voor een politiek van protectionisme en schuwen in enkele kritieke situaties grootschalige inzet van militaire middelen niet. Het zet de toch al broze politieke verhoudingen in de wereld verder op scherp. Verwijzend naar de politieke patstellingen die in de wereld ontstaan, maken politiek observatoren vergelijkingen met het tijdperk van de Koude Oorlog. Aan het begin van het tweede decennium van de 21 ste eeuw is de wereld verdeeld in vijf economische en politieke blokken die zich grotendeels autonoom van elkaar ontwikkelen. Azië ontwikkelt zich in economische opzicht het meest voorspoedig en in de regio domineren Aziatische multinationals. In Latijns-Amerika vormen Brazilië en Mexico krachtige motors achter de economische groei op het continent. Een reeks van handelsconflicten en politieke meningsverschillen spelen de VS en Europa tegen elkaar uit. West- en Zuid-Europa hebben daarnaast ernstig te lijden onder de innige relaties die op economisch en politiek gebied ontstaan tussen Oost- Europa en de staten uit de voormalige Sovjet-Unie. In nauwelijks tien jaar tijd is de handel tussen deze vijf blokken met bijna eenderde gekrompen. Europese fragmentatie De polarisatie in de wereld breidt zich ook uit naar Europa. Door importrestricties, exponentieel stijgende kosten van schaarse grondstoffen en een reeks van beperkingen die overheden in Azië opleggen, zien Europese ondernemingen hun marktposities wereldwijd verslechteren. Azië en Oost-Europa realiseren ambitieuze plannen op het gebied van innovatie en kennisontwikkeling en lopen mijlenver voor op het oude Europa, dat zich lange tijd hardnekkig blijft vastklampen aan verouderde standaarden. Nauwelijks tien jaar na het Lissabon-akkoord heeft de EU haar ambitie om zich te ontwikkelen tot de leidende kenniseconomie geruisloos vervangen door overleg over maatregelen om de verslechterende Europese economie nieuw 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% UITEENLOPENDE ECONOMISCHE GROEI IN DE WERELD Groeivoet BNP (in US$) voor de vijf economische blokken in de wereld Eurozone VS Azië (incl. Japan) Latijns-Amerika Oost-Europa (incl. Rusland) leven in te blazen. Diepgaande conflicten over de jarenlang uitgestelde aanpak van de vergrijzingsproblemen en oplopende zorgkosten binnen Europa maken een gezamenlijke aanpak echter onmogelijk. Europese landen kijken met afgunst naar Oost-Europa waar landen maximaal profiteren van hun deelname aan de EU. De combinatie van een jonge en ambitieuze bevolking en open grenzen met Europa heeft de economische groei in deze landen in een stroomversnelling gebracht. Als Oost-Europese lidstaten buiten de EU om bilaterale handelsverdragen afsluiten met groeiende economieën in de voormalige Sovjet-Unie, spreken sommige regeringsleiders zelfs hardop over mogelijkheden om de uitbreiding geheel of gedeeltelijk terug te draaien. Niet lang daarna leggen EU-lidstaten, met een beroep op hun soevereiniteit, de eerste beperkingen op aan importen en immigratie uit andere lidstaten. De EU raakt nog verder verdeeld als grote verschillen van mening ontstaan over de politieke koers die de EU ten opzichte van de VS moet varen. Brussel neemt dan al lang niet meer de belangrijkste beslissingen. Nationale overheden proberen door opeenvolgende bezuinigingsronden en stringenter toezicht en regelgeving op binnenlandse markten bovenal de eigen economische situatie te verbeteren. Een scheidende samenleving In een wereld die via internet, telecommunicatie en economische relaties en op tal van andere manieren verbonden is, waaiert de internationale tijdgeest van polarisatie ook uit binnen nationale grenzen. Naarmate internationale tegenstellingen toenemen, verwijderen landen en culturen zich verder van elkaar. Binnen Europese landen treedt een proces van culturele verzuiling op als allochtone bevolkingsgroepen zich sterk identificeren met hun culturele en religieuze achtergrond. Ondertussen lopen ook de spanningen tussen generaties hoog op als ouderen alles in het werk stellen om hun voorzieningen en regelingen te behouden, zonodig ten koste van jongere generaties. Culturele verzuiling Waar culturele en religieuze spanningen zich uiten in gewelddadige conflicten en terroristische acties, slaat groeiend wederzijds wantrouwen al snel om in 230% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% VERGRIJZING IN HET OUDE EUROPA Verandering in de omvang van leeftijdsgroepen in de EU-15 in Scheidslijnen, VERSCHILLEN IN VERGRIJZING? Volgens berekeningen van het Economic Policy Committee (EPC, 2003) van de EU stijgen de overheidsuitgaven in Europa tussen 3 en 7 procentpunt van het bruto nationaal product tot Verreweg de grootste stijging vindt plaats tussen 2010 en Door afnemende immigratie en verlenging van de levensduur zet de Europese vergrijzing in Scheidslijnen sterker door dan de EPC bij haar berekeningen voorzag. In combinatie met de stagnerende economie wordt daardoor de voorspelling van het EPC in veel oude lidstaten van de EU in dit scenario al in 2030 werkelijkheid. De vergrijzing raakt niet alle EU-lidstaten even hard. Zo vergrijst Italië veel sneller dan andere lidstaten maar zijn de financiële gevolgen relatief beperkt. Onder de landen die ruwweg eenderde van hun bruto nationaal product besteden aan ouderen vallen Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zweden, Denemarken en, zij het met enige vertraging, Nederland. Alleen het Verenigd Koninkrijk lijkt de vergrijzing met 1 procentpunt stijging nauwelijks te merken. Niet alleen verschillen in vergrijzing tussen de lidstaten maar ook uiteenlopende culturele voorkeuren staan een gezamenlijke aanpak in de weg. Sommige lidstaten beschouwen pensioen als een van de onderdelen van het sociaal verzekeringsstelsel en ontzien het niet bij bezuinigingen en hervorming van de overheidsuitgaven. Inwoners van andere lidstaten zien het echter als een centraal onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en een welverdiend recht voor ouderen waaraan niet valt te tornen. De demografische en culturele verschillen leiden in Scheidslijnen tot tal van onoverkomelijke conflicten binnen de EU.

4 pagina 32 scheidslijnen scheidslijnen pagina 33 regelrechte angst. Het raakt onmiddellijk de relaties tussen bevolkingsgroepen binnen Europa. Groeiende tegenstellingen woekeren het nationalisme in Europa stevig aan en het merendeel van de kiezers prefereert nationale voorkeuren boven Europese. Als allochtone bevolkingsgroepen de banden met hun culturele en religieuze wortels aanhalen, beklemtonen politici nog nadrukkelijker de noodzaak tot vergaande aanpassing aan de lokale cultuur. De maatregelen die Europese overheden treffen, hebben echter precies het tegenovergestelde effect als allochtone culturen zich verder naar binnen keren. Met name jongere generaties onderhouden via internet en GPRS intensief contact met familieleden en geloofsgenoten die zich thuis en elders in de wereld bevinden. In Scheidslijnen spreken rond 2010 vooraanstaande sociologen over het definitieve failliet van het multiculturele Europa. Sociale groepen organiseren zich dan in Europa grotendeels langs nationale, culturele en religieuze lijnen. Het manifesteert zich maatschappelijk in een brede waaier aan scholen, welzijnsorganisaties, verzorgingstehuizen en belangengroepen voor specifieke culturele en religieuze groepen. Op nationaal en lokaal niveau strijden allochtone politieke partijen om de budgetten en regelingen om hun organisaties in stand te houden. De scherpe nationale en culturele scheidslijnen veranderen in een tijdsbestek van enkele jaren het concurrentielandschap ingrijpend. Consumenten kiezen vaker voor producten en diensten van ondernemingen uit hun land. Mensen hebben een abonnement bij een internetprovider uit het land van herkomst, lezen hun eigen kranten en kijken uitsluitend naar tv-stations die in hun eigen taal uitzenden. Vele allochtone klanten heffen hun bankrekening op bij Europese banken om over te stappen naar internetbanken uit hun geboorteland. De omzet van internetwinkels uit dezelfde landen stijgt jaar na jaar met tientallen procenten tegelijk. Aan de stroom van nieuwe ondernemingen die zich richten op de eigen bevolkingsgroep lijkt geen einde te komen. Zo zijn er Turkse garages, Marokkaanse verhuisbedrijven, Franse makelaars, Antilliaanse kledingzaken, Kaapverdische kappers, Joegoslavische aannemers en Russische tandartsen. Merken hebben in Scheidslijnen een sterke culturele component en dragen bij aan de identiteit van bevolkingsgroepen. Vele merken en ondernemingen vallen juist om deze reden uit de gratie bij grote delen van de bevolking of zijn plotseling zelfs geheel taboe. Slechts enkele slagen er in om zich met een pan-europees of multicultureel merk in de markt te positioneren en nationale en culturele grenzen te overbruggen. Ze behoren tussen 2010 en 2020 tot de weinige uitblinkers op de Europese aandelenbeurzen. Oud en behoudend De vergrijzing in Europa overtreft in Scheidslijnen zelfs de meest pessimistische verwachtingen. Als tegenstellingen tussen culturen en landen toenemen, lopen migratiestromen wereldwijd fors terug. Europese landen beperken de instroom van allochtonen in een poging in één klap zowel de oplopende werkloosheid onder laagopgeleide werknemers als culturele verzuiling tegen te gaan. De maatregelen blijken grotendeels overbodig als de overgebleven migranten liever naar regio s trekken waar het economisch aanzienlijk voorspoediger gaat. Om dezelfde reden zoeken vele West- en Zuid-Europeanen, waaronder vele tweede en derde generatie allochtonen, werk in Oost-Europa en is van de gehoopte instroom van arbeidskrachten uit deze regio in de Westerse ouderenzorg geen sprake. In Nederland duikelt het positieve migratiesaldo in slechts enkele jaren tijd naar een effectieve uitstroom van ruim mensen per jaar. West- en Zuid-Europa zijn in Scheidslijnen bovenal van en voor ouderen. Alle overheidsmaatregelen ten spijt is de arbeidsparticipatie van ouderen nauwelijks in beweging te krijgen. Velen van hen kunnen geen werk vinden, anderen zijn vermogend genoeg om ver voor hun 65 ste te stoppen. Ze verdoen hun tijd bepaald niet maar zijn politiek en maatschappelijk zeer actief om hun belangen te verdedigen. De gemiddelde leeftijd in nationale parlementen stijgt zienderogen en ouderen bemannen menige overheidscommissie die zich over de vergrijzingproblematiek buigt. Keer op keer wenden ze hun invloed en ervaring aan om bij bezuinigingen de schade voor ouderenvoorzieningen met succes te beperken. Verworven rechten waarvoor we hard hebben gewerkt is daarbij een veelgehoord argument, oud en behoudend de repliek van jongeren. De laatsten kunnen echter geen vuist maken. In het succes van ouderen ligt het verlies voor jongere generaties besloten. In de reeks kleine en grote bezuinigings- NEDERLANDSE VERGRIJZING STERK AUTOCHTOON KARAKTER AANTREKKELIJKE WERKGEVERS IN SCHEIDSLIJNEN In Scheidslijnen zijn er net zoveel aantrekkelijke werkgevers als er culturele voorkeuren zijn. Ze bevinden zich aan twee kanten van een spectrum dat loopt van monocultureel tot intercultureel. De werkgevers die zich daartussen bevinden, hebben het, net als bij de afzet van hun producten en diensten, moeilijk op de arbeidsmarkt. Talentvolle werknemers aan beide kanten van het spectrum verwijten hun culturele grijsheid. Monoculturele werkgevers hebben een uitgesproken culturele identiteit, die nauw aansluit bij een bepaalde culturele historie en achtergrond. Werknemers delen onderling en met klanten en leveranciers belangrijke overtuigingen, normen en waarden. Al staan ze vaak nergens in detail beschreven, de arbeidsvoorwaarden van monoculturele werkgevers zijn per definitie volledig toegespitst op de eigen culturele groep. Interculturele werkgevers hebben ook een sterk gevoel voor culturele identiteit maar bovenal voor culturele verschillen. Ze zijn sterk in het overbruggen van culturele barrières en met hun producten en diensten weten ze gemakkelijk verschillende bevolkingsgroepen te bereiken. Ze kennen een diversiteit aan arbeidsvoorwaarden waarmee ze kunnen voldoen aan zeer uiteenlopende wensen van werknemers. Bij deze interculturele werkgevers werkt een grote variëteit aan nationaliteiten en bevolkingsgroepen. Door hun flexibele houding zijn ze ook uitermate populair bij vrouwen. Verschuivingen in de opbouw van autochtone en allochtone bevolking in de periode In 2020 maken allochtone werknemers uit de 1 ste en 2 de generatie circa 25% van de werkende bevolking in Nederland uit allochtonen > autochtonen >65

5 pagina 34 scheidslijnen scheidslijnen pagina 35 ronden die volgen, moeten voorzieningen als onderwijs, kinderopvang en levensloopregelingen het ontgelden. Noodgedwongen gaan ze het zelf doen en ontstaat er een proces van ont-economisering. Overheden wikken Mede door het verzet van ouderen bevinden nationale overheden zich in Scheidslijnen in een lastig parket. Terwijl door de stagnerende economie belastinginkomsten dalen, loopt de werkloosheid sterk op als Westerse ondernemingen hun concurrentieposities zien slinken en werkgelegenheid verdwijnt naar Oost-Europa. Het smoort alle pogingen om de arbeidsparticipatie van ouderen te verhogen in de kiem en draagt bij aan de snel oplopende kosten van de vergrijzing. Marktwerking in de zorg komt niet van de grond en de kosten van medische behandeling en ouderenzorg blijven in hoog tempo stijgen. De financiering van het zorgstelsel komt extra onder druk te staan door een aanhoudende stroom van revolutionaire doorbraken op medisch-technologisch gebied. Oplopende staatsschulden Als Europese regeringen ingrijpende hervormingen van ouderenvoorzieningen en het zorgstelsel alsmaar uitstellen, lopen staatsschulden hoog op. Het Stabilititeitspact schudt en scheurt uiteindelijk als financieringstekorten zelfs de kort daarvoor afgesproken vijf procent ruim overschrijden. Vele overheden volgen het Franse voorbeeld om te profiteren van de historisch lage rente en schrijven gretig omvangrijke obligatieleningen uit. Ook in Nederland slaagt de overheid er maar mondjesmaat in om ouderenvoorzieningen te hervormen. Nieuw aangetreden regeringen laten de belangen van ouderenorganisaties en vakbonden prevaleren, zeker als onder invloed van het verslechterende economische klimaat hun ledenaantallen flink stijgen. Kiezers, die hun koopkracht jaar na jaar zien slinken, en de media, die de vele schrijnende gevallen uitvergroten, doen de rest. Het resultaat is dat bezuinigingen keer op keer tekortschieten en structurele veranderingen lange tijd uitblijven. Bezuinigingen onvermijdelijk Als de kosten van zorg en ouderenvoorzieningen jaar na jaar blijven stijgen met ruim tien procent, stellen VOORBEELDEN VAN ONT-ECONOMISERING Als de kosten van professionele dienstverlening oplopen en voor steeds grotere groepen onbetaalbaar worden, gaan mensen het samen zelf organiseren. Tal van sectoren en diensten ont-economiseren op deze wijze. Jonge moeders regelen met elkaar hun eigen kinderopvang door een of twee dagen per week ook op enkele andere kinderen te passen. Ouderen organiseren hun eigen mantelzorg om de afhankelijkheid van professionele organisaties en hun eigen, hardwerkende kinderen te verminderen. Buurtbewoners organiseren voor ouderen en zieken in de buurt de basale thuiszorg zodat de dure wijkverpleging slechts beperkt nodig is. Sociologen benadrukken ondertussen dat het ont-economiseren al jaren geleden, aan het begin van de eeuw, in gang is gezet. Duidelijk is dat de onderlinge banden binnen families, dorpen en wijken stevig worden aangehaald en vooral op lokaal niveau de sociale cohesie groeit. REVOLUTIES IN MEDISCH-TECHNOLOGISCH ONDERZOEK Met de opkomst van een omvangrijke farmaceutische sector in China en met name India komt het DNA- en stamcelonderzoek aan het begin van de 21 ste eeuw in een stroomversnelling terecht. Het leidt tot ongekende mogelijkheden in het vroegtijdig diagnosticeren van erfelijke ziekten. In 2014 bezit al driekwart van de West-Europese bevolking een genetisch paspoort. Een nieuwe generatie stents maakt het mogelijk om hartproblemen op afstand te monitoren en de juiste dosis medicijnen toe te dienen; het zorgt ervoor dat de sterfte aan hart- en vaatziekten onder mannen jonger dan 75 jaar halveert. Door ontwikkelingen op het gebied van kankeronderzoek stijgt tussen 2005 en 2015 de vijfjaarsoverlevingskans van kanker van 60% naar 85%. Nieuwe generaties memory pills zijn uiterst effectief en volgen elkaar in hoog tempo. Tussen 2010 en 2020 daalt daardoor het aantal mensen met dementie in Nederland, Duitsland en België spectaculair met bijna 70%. overheden de eigen financiële situatie voorop en maken alles ondergeschikt aan de betaalbaarheid van de overheid op langere termijn. Pogingen om ingrijpende hervormingen in de voorzieningen voor ouderen door te voeren, stranden echter keer op keer door groot verzet. Noodgedwongen richten de pijlen zich op inkomens- en zorgverzekeringen. In korte tijd rijgen bezuinigingen op de sociale voorzieningen zich aaneen om met name werkenden en jongere generaties te treffen. De ouderen van deze tijd blijken zowel de eersten als de laatsten te zijn die volop genieten van de vruchten van de sociale welvaartsstaat. Het beroep op de eigen verantwoordelijkheid, mild gestart in het begin van de 21 ste eeuw, groeit en verspreidt zich gaandeweg over heel Europa. Mensen moeten vaker zelf een oplossing vinden voor een terugval in inkomen door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of pensionering. Om de lagere inkomens zo veel mogelijk te ontzien, begrenzen opeenvolgende regeringen sociale uitkeringen, de belastingvrije opbouw van pensioenen en de hypotheekrenteaftrek. Tegelijkertijd stijgt de pensioengerechtigde leeftijd in de meeste bedrijfstakken binnen tien jaar naar 68 jaar. Herhaaldelijk ondernemen ministers van gezondheidszorg pogingen om stijgende uitgaven aan zorg te beperken en door een mentaliteitsverandering de zorgvraag te ontmoedigen. Ze kleden collectieve basisstelsels steeds verder uit en koppelen, via bonus-/malusregelingen, individueel gebruik en kosten aan elkaar. De effecten van het bezuinigingsbeleid blijken echter zeer beperkt. Ouderenvoorzieningen blijven lange tijd buiten schot. In heel Europa zorgen overheden voor sociale vangnetten voor grote groepen die het niet zelf kunnen regelen en buiten de boot dreigen te vallen. Ook aan de kostenstijgingen in de zorg komt geen einde. Politiek commentatoren bekritiseren inmiddels het overheidsbeleid en spreken van hapsnap, ad-hocbeleid als overheden weer met nieuwe bezuinigingsmaatregelen komen of belastingen opvoeren om het volgende gat te dichten. Pas jaren later, als de economie halverwege het tweede decennium ongekende dieptepunten bereikt, volgen drastische maar inmiddels onvermijdelijke ingrepen. Onder de eerste maatregelen die regeringen dan nemen valt het inkomensafhankelijk maken van staatspensioenen. Zo maakt de Nederlandse regering de AOW inkomensafhankelijk en laat 68-plussers met een bovenmodaal inkomen AOW-premie betalen.

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Het CNV bepleit een breed gedragen aanpak van onze structurele problemen waarbij het bevorderen

Nadere informatie

Vier toekomstscenario s voor bedrijven

Vier toekomstscenario s voor bedrijven Vier toekomstscenario s voor bedrijven 2 Vier toekomstscenario s voor bedrijven Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 6 Een onzekere wereld: de drijvende krachten 8 Schokkend Samen 12 Dynamisch Divers 22 Trage

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering

Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering Dit document is het concept-verkiezingsprogramma van D66, dat gebruikt kan worden voor amendering. De delen die geamendeerd kunnen worden, zijn

Nadere informatie

Samen voor de toekomst. Idealen en ambities 2010

Samen voor de toekomst. Idealen en ambities 2010 Samen voor de toekomst Idealen en ambities 2010 Verkiezingsprogramma 2002-2006 Samen voor de Toekomst is geschreven in opdracht van het bestuur van de Partij van de Arbeid. De leden en de ondersteuners

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Werken aan de toekomst

Werken aan de toekomst 2012 Werken aan de toekomst Deze PDF is interactief. Klik op de knop onderaan de pagina om naar de inhoudsopgave te gaan. Er is nog veel meer informatie online beschikbaar. Gele kadertjes zoals het onderstaande

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen!

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Europa gaat om mensen! Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Verantwoording Het verkiezingsprogramma Europa gaat om mensen

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011

FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 Duurzaam voldoen aan de vraag Sustainably meeting demand Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed. Met kennis van

Nadere informatie

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen Hervormen en verbinden Wonen, zorg en pensioenen Deze reeks omvat bijdragen die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand

Nadere informatie

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen 1 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1 Trends, ontwikkelingen en geleerde lessen 1.1 Verschuivende machtsverhoudingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen Inhoudsopgave 1.1 Unieke tijden: de uitdagingen...2 1.2 De Rode Draad: Iedereen telt mee...5 1.3 Nieuwe Kansen: de hervormingen...8 2. Onze keuzes...12 2.1 Emancipatie, onderwijs en cultuur...12 2.2 Werk

Nadere informatie

Nederland kán winnen. 93 adviezen van ondernemend Nederland voor 2007-2011. VNO-NCW en MKB-Nederland

Nederland kán winnen. 93 adviezen van ondernemend Nederland voor 2007-2011. VNO-NCW en MKB-Nederland 93 adviezen van ondernemend Nederland voor 2007-2011 VNO-NCW en MKB-Nederland Op 22 november 2006 kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Daarna volgt de kabinetsformatie, doorgaans hét moment voor fundamentele

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding:

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Een verzorgde of bezorgde oude dag?

Een verzorgde of bezorgde oude dag? Een verzorgde of bezorgde oude dag? Europa en het Nederlandse pensioen Wilt u meer exemplaren van deze brochure ontvangen, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl, bel 020 5512 204 of schrijf naar

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Nieuwe Groei D66 Notitie Tweede Kamerfractie D66

Nieuwe Groei D66 Notitie Tweede Kamerfractie D66 Nieuwe Groei D66 Notitie Tweede Kamerfractie D66 juni 2014 Ruimte Beweging Richting Inhoud Samenvatting 6 1. Inleiding: We kunnen niet zonder groei 10 2. Leeswijzer: Structureel groeien na de crisis 12

Nadere informatie

Gaten vullen met immigranten?

Gaten vullen met immigranten? hoofdstuk 8 Gaten vullen met immigranten? J.J.M. Theeuwes 8.1 Drie demografische veranderingen De grootste onrechtvaardigheid tijdens je leven overkomt je gelijk wanneer je het levenslicht ziet. Het maakt

Nadere informatie

DE zorgmarkt IN 2020 Samenwerken richting een onzekere toekomst

DE zorgmarkt IN 2020 Samenwerken richting een onzekere toekomst S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY DE zorgmarkt IN 2020 Samenwerken richting een onzekere toekomst Scenario Planning inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Scenario Planning 5 De Zorgmarkt anno 2010

Nadere informatie

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 Inleiding 0.1 Het Nederland van morgen Gaat het nu goed of slecht met Nederland? Dat hangt er van af waar je naar kijkt. Ons land heeft al zestig jaar op eigen

Nadere informatie