Strandtoerisme Walcheren. Vrijetijdseconomie Zeeland 2013 = Technische rapportage =

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strandtoerisme Walcheren. Vrijetijdseconomie Zeeland 2013 = Technische rapportage ="

Transcriptie

1 Economische Economische Effect effectrapportage Rapportage Strandtoerisme Walcheren Vrijetijdseconomie Zeeland 2013 = Technische rapportage = Diana Korteweg Maris & Jeroen Klijs Kenniscentrum Kusttoerisme / NHTV Breda Oktober 2013

2 Economische effectrapportage Vrijetijdseconomie Zeeland 2013 = Technische rapportage = Colofon 2014, Kenniscentrum Kusttoerisme Auteurs: Diana Korteweg Maris en Jeroen Klijs 1 Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorgvuldigheid betracht. Kenniscentrum Kusttoerisme is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de aangeboden informatie in deze publicatie. Kenniscentrum Kusttoerisme p/a HZ University of Applied Sciences Postbus AJ Vlissingen Telefoon: Website: 1 NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

3 Inhoudsopgave 1. Vrijetijdseconomie in Zeeland Inleiding Economische impactmeting Bestedingen in de Zeeuwse vrijetijdseconomie Afbakening van de Zeeuwse vrijetijdseconomie Consumentenbestedingen in de Zeeuwse vrijetijdseconomie: verblijfsbezoek Consumentenbestedingen in de Zeeuwse vrijetijdseconomie: dagbezoek Consumentenbestedingen in de Zeeuwse vrijetijdseconomie: zakelijk bezoek Consumentenbestedingen in de Zeeuwse vrijetijdseconomie: recreatiegoederen Totale consumentenbestedingen in de Zeeuwse vrijetijdseconomie Economische betekenis van de Zeeuwse vrijetijdseconomie Van marktprijzen naar basisprijzen Van direct naar totale output Van output naar toegevoegde waarde Werkgelegenheid Totale economische waarde samengevat Bijlage 1: Berekening en toewijzing van de bestedingen Bijlage 2: Economische effecten van de vrijetijdseconomie - totaal Bijlage 3: Economische effecten van de vrijetijdseconomie - verblijfsbezoek Bijlage 4: Economische effecten van de vrijetijdseconomie - dagbezoek Bijlage 5: Economische effecten van de vrijetijdseconomie - zakelijk bezoek Bijlage 6: Economische effecten van de vrijetijdseconomie - recreatiegoederen... 26

4 1. Vrijetijdseconomie Zeeland gemeten 1.1 Inleiding In het collegeprogramma Stuwende Krachten heeft Provincie Zeeland ervoor gekozen zich sterk neer te zetten als regisseur en zich te richten op economische en ruimtelijke ontwikkeling. De provincie heeft een nieuwe invalshoek gekozen door te zoeken naar bindende factoren en de specifieke krachten die Zeeland duidelijk onderscheiden van andere regio s. Het leidde tot de simpele conclusie: Zeeland ligt niet aan zee, maar er middenin: LAND IN ZEE! LAND IN ZEE! is voor de vrijetijdseconomie vertaald in het concept Zeeën van tijd, ruimte voor jezelf. Dit concept geldt als leidraad voor zowel concept en productontwikkeling als de toeristische promotie van Zeeland. Doel is de consument een beleving van vrijheid te bieden in Zeeland; niet gastvrijheid, maar vrijheid voor de gast. De vrijetijdseconomie is één van de speerpuntsectoren binnen de Economische Agenda Zeeland Algeheel doel van deze agenda is duurzame economische ontwikkeling, groei en innovatie waarbij werkgelegenheid, werkloosheid en economisch toegevoegde waarde als indicatoren worden gehanteerd. Dit betekent dat de provincie voor wat betreft de vrijetijdseconomie de toegevoegde waarde (als gevolg van toeristische bestedingen) en de werkgelegenheid wil monitoren, om te meten wat de effecten zijn van het economische beleid. Provincie Zeeland heeft Kenniscentrum Kusttoerisme gevraagd om de economische monitoring van de vrijetijdseconomie uit te voeren. Deze rapportage beschrijft de economische impact van de vrijetijdseconomie over het jaar

5 1.2 Economische impactmeting: keuze voor een input-outputmodel Het berekenen van de economische waarde van de Zeeuwse vrijetijdseconomie vindt plaats met behulp van een input-outputmodel. De keuze voor gebruik van dit model wordt hieronder toegelicht. In Nederland worden veel verschillende modellen gebruikt voor het berekenen van economische impact. Met name in de context van toerisme en vrije tijd bleek dat deze verschillende berekeningen veel vragen opriepen. Reden voor NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, partner binnen Kenniscentrum Kusttoerisme, om een promotie-onderzoek te starten naar de beste methode om de economische impact van toerisme en vrije tijd op regionaal niveau te meten. De eerste fase van het promotie-onderzoek was gericht op de keuze van een model. In het artikel 'Criteria to Compare Economic Impact Models in Tourism' (Klijs et al, 2012) zijn, op basis van een uitgebreide set criteria, diverse economische modellen met elkaar vergeleken. De conclusie is dat, met name voor toepassingen op regionaal niveau, het IO-model zeer veel mogelijkheden biedt. Onder auspiciën van Wageningen Universiteit & Research centrum (WUR) heeft Klijs het input-output model in de tweede fase van het promotie-onderzoek verder verbeterd voor toepassingen in een toeristische context. IO-modellen laten zien in welke sectoren de effecten van elke bestede euro terecht komen, uitgedrukt in output, toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Daarom hanteert Kenniscentrum Kusttoerisme dit model altijd voor economische impactanalyses van toerisme en toeristische ontwikkelingen. Binnen de hogescholen wordt continu gewerkt aan de doorontwikkeling van kennis over economische monitoring van toerisme. Dankzij de samenwerking in Kenniscentrum Kusttoerisme en in CELTH (Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality) kunnen wij deze kennis toepassen voor partijen in het werkveld. Het input-outputmodel beschrijft de relaties tussen bestedingen (=input) enerzijds en de productie (=output) die daarvoor in de verschillende bedrijfsklassen nodig is. Deze relaties zijn in elke regio anders, afhankelijk van de aanwezige bedrijvigheid in regio s. Met behulp van deze relaties worden zowel de directe als de indirecte effecten zichtbaar gemaakt. Direct zijn de effecten bij sectoren die rechtstreeks verkopen aan toeristen. Bijvoorbeeld de werkgelegenheid op de camping waar de toerist verblijft. Indirect zijn de effecten in de sectoren die leveren aan de sectoren die verkopen aan de toeristen. Zoals de werkgelegenheid bij de groothandel die producten levert aan de camping. Niet berekend worden de afgeleide effecten: het feit dat extra inkomen in de verschillende sectoren ook weer leidt tot meer bestedingen. Bij het gebruik van een input-outputmodel wordt ook geen rekening gehouden met eventuele negatieve effecten 2. Er wordt van uitgegaan dat de bestedingen die worden opgevoerd als input niet leiden tot een afname van bestedingen elders. Daarnaast geldt bij een input-outputmodel de aanname dat de benodigde productiecapaciteit (arbeid, kapitaal, machines) vrij inzetbaar is voor het realiseren van deze input; oftewel dat de extra productie niet ten koste gaat van productie in andere sectoren. Overigens worden een aantal van deze beperkingen gereduceerd als onderdeel van het promotie-onderzoek bij NHTV. Om de berekeningen te kunnen uitvoeren is er een input-outputtabel specifiek voor de provincie nodig. Dit is een tabel die antwoord geeft op de vraag hoeveel elke sector levert aan zichzelf, aan andere sectoren en aan hun uiteindelijke afnemers. Alleen op basis van een input-outputtabel kan de stap worden gemaakt van de directe effecten naar de totale effecten (direct + indirect). Er blijkt 2 Dwyer, L., Forsyth, P. & Spurr, R. (2003). Evaluating tourism s economic effects: new and old approaches. In: Tourism Management 25 (2004),

6 namelijk uit hoeveel output er in elk van de sectoren van de economie nodig is, om er voor te zorgen dat er producten en diensten geleverd kunnen worden aan (bijvoorbeeld) toeristen. Input-outputtabellen, welke benodigd zijn voor het ontwikkelen van een input-output model, zijn veelal alleen beschikbaar op nationaal niveau. Speciaal voor dit onderzoek hebben onderzoekers van NHTV internationaal hoger onderwijs Breda een input-outputtabel voor de provincie Zeeland samengesteld. Hierbij is de aanpak van Flegg s Location Quotient gehanteerd. Nationale technische coëfficiënten (die de basis vormen van het IO-model en de economische samenhang beschrijven tussen sectoren) worden omgerekend naar regionale technische coëfficiënten, gebaseerd op een vergelijking van de werkgelegenheid per sector op regionaal en nationaal niveau. Deze methode is gebaseerd op een aantal aannames, waaronder een gelijke arbeidsproductiviteit en een gelijke verhoudingen tussen gebruikte inputs binnen sectoren op regionaal en nationaal niveau. Voor de regionalisering zijn de meest recente cijfers gebruikt, zijnde het jaar De hieruit resulterende IOtabel beschrijft als enige de specifieke economische samenhang in de provincie Zeeland. Gezien het feit dat de economische structuur van regio s vrij stabiel is, is een IO-tabel van het jaar 2012 heel geschikt voor de analyse van economische effecten van de vrijetijdseconomie. Binnen de hogescholen wordt continu gewerkt aan de doorontwikkeling van kennis over economische monitoring in de vrijetijdseconomie. Dankzij de samenwerking in Kenniscentrum Kusttoerisme en in CELTH (Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality) kan deze kennis worden ontsloten voor partijen in het werkveld. 3

7 2. Bestedingen in de Zeeuwse vrijetijdseconomie 2.1 Afbakening van de Zeeuwse vrijetijdseconomie Zoals beschreven in hoofdstuk 1 vindt het berekenen van de totale economische waarde van de vrijetijdseconomie in Zeeland plaats met behulp van een input-outputmodel. Het gebruik van een input-outputmodel start met het berekenen van de totale bestedingen in de vrijetijdseconomie in de provincie Zeeland. Hiertoe moest eerst de vrijetijdseconomie worden afgebakend. Voor deze afbakening is allereerst gekeken naar de Landelijke R&T standaard 3, een notitie waarin tussen provincies onderling afspraken zijn gemaakt over het bepalen van bestedingen in de vrijetijdssector. Vervolgens is op een aantal punten van deze afbakening afgeweken. Zo zijn een aantal aspecten van de vrijetijdseconomie toegevoegd: De jaarlijkse uitgaven aan de huur van vaste standplaatsen op campings en vaste ligplaatsen in jachthavens vormen een relevant deel van de consumentenbestedingen aan verblijfsbezoek. In de Landelijke R&T standaard werd dit buiten beschouwing werd gelaten, vanwege een gebrek aan informatie. In deze rapportage is ervoor gekozen om deze bestedingen zo goed mogelijk in te schatten. Hiervoor is een berekeningsmethode gekozen, deze wordt in paragraaf 2.2 toegelicht. De aanschaf van duurzame recreatiegoederen, zoals caravans en tenten, maar ook artikelen voor sportbeoefening wordt als relevant onderdeel van de vrijetijdseconomie beschouwd en is daarom toegevoegd aan de afbakening. Daarnaast is voor het zakelijk toerisme geen gebruik gemaakt van de aanbevolen bron Continu- ZakenreisOnderzoek. De kosten van deelname aan dit onderzoek zijn aanzienlijk, de gebruikswaarde voor Zeeland is beperkt. Daarom heeft Zeeland niet deelgenomen aan dit onderzoek en zijn de bestedingen aan zakelijk toerisme niet volledig in beeld gebracht. Onderstaande tabel toont de verschillende onderdelen van de vrijetijdseconomie zoals die in deze rapportage worden meegenomen met daarbij de gehanteerde gegevensbronnen voor het bepalen van consumentenbestedingen. Tevens wordt aangeduid in hoeverre de berekening overeenkomt met de Landelijke R&T standaard. Onderdeel vrijetijdseconomie Verblijfsbezoek Toeristische vakanties van Nederlanders Toeristische vakanties van buitenlanders Vakanties van Nederlandse vaste gasten Vakanties van buitenlandse vaste gasten Jaarlijkse kosten huur vaste stand- & ligplaatsen Match met Landelijke R&T standaard? Ja Ja Ja Hiaat in standaard Nee Te gebruiken gegevensbron ContinuVakantieOnderzoek, NBTC-NIPO Research Statistiek Logiesaccommodaties, CBS, in combinatie met de Statistiek Inkomend Toerisme, NBTC ContinuVakantieOnderzoek, NBTC-NIPO Research Geen bron, diverse aannames om toch een inschatting te kunnen maken Geen bron, diverse aannames om toch een inschatting te kunnen maken 3 KennisAs (2009). De Landelijke R&T Standaard. Notitie over bepalen bestedingen en werkgelegenheid in de vrijetijdssector op provinciaal niveau. 4

8 Dagbezoek Binnenlandse uitstapjes Ja ContinuVrijeTijdsOnderzoek, NBTC-NIPO Research, specifieke afbakening van activiteiten Uitstapjes van buitenlanders Hiaat in standaard Geen bron, diverse aannames om toch een inschatting te kunnen maken Zakelijk bezoek Zakelijk verblijfsbezoek Nederlanders Ja Afgeweken van standaard, inschatting gemaakt op basis van Statistiek Logiesaccommodaties, CBS Zakelijk verblijfsbezoek buitenlanders Ja Statistiek Logiesaccommodaties, CBS, in combinatie met de Statistiek Inkomend Toerisme, NBTC Zakelijk dagbezoek Nederlanders Hiaat in standaard Buiten beschouwing gelaten, geen bronnen beschikbaar Zakelijk dagbezoek buitenlanders Hiaat in standaard Buiten beschouwing gelaten, geen bronnen beschikbaar Vrijetijdseconomie - recreatiegoederen Aanschaf duurzame recreatiegoederen Nee Satellietrekeningen Toerisme, CBS Bovengenoemde bronnen zijn gebruikt voor het in beeld brengen van de totale uitgaven in de vrijetijdseconomie. De resultaten worden weergegeven in de volgende paragrafen. 5

9 2.2 Consumentenbestedingen in de Zeeuwse vrijetijdseconomie: verblijfsbezoek Onderstaand overzicht toont de consumentenbestedingen gerelateerd aan verblijfsbezoek. Verblijfsbezoek Toeristische vakanties van Nederlanders a Toeristische vakanties van buitenlanders b Vakanties van Nederlandse vaste gasten c Vakanties van buitenlandse vaste gasten d Jaarlijkse kosten van vaste gasten e Totale bestedingen verblijfsbezoek Logies & horeca Excursies, toegang Vervoer in de regio Detailhandel & overige uitgaven Totaal Let op: Voor alle berekeningen geldt dat zij gebaseerd zijn op onderzoeksgegevens en dus een benadering zijn van de werkelijke bestedingen. Echter, voor de blauw-gemarkeerde categorieën waren zeer weinig onderzoeksgegevens beschikbaar; de blauw-gemarkeerde bestedingen zijn dan ook slechts een inschatting, op basis van een aantal aannames in combinatie met relevante onderzoeksgegevens. Zie de toelichting op de volgende pagina. De werkelijke bestedingen zullen afwijken van de hier gepresenteerde data en - vanwege de behoudende inschattingen - waarschijnlijk hoger zijn. Toelichting op de gehanteerde bronnen en berekeningen: a Bron: ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research. De gegevens betreffen de periode oktober 2012 tot en met september b Het totaal aantal overnachtingen is ontleend aan de Statistiek Logiesaccommodaties van CBS, deze gegevens betreffen het jaar CBS publiceert de verhouding toeristisch vs. zakelijk verblijf in hotels, dit percentage (26%) is toegepast op het aantal overnachtingen om het toeristische deel te kunnen vaststellen. Het aantal toeristische overnachtingen is vermenigvuldigd met de bestedingsgegevens uit de Statistiek Inkomend Toerisme van NBTC. De meest recente gegevens betreffen het jaar De bestedingen per dag van Nederlandse gasten in eigen land zijn in de periode met 4,4% gestegen, aangenomen is dat deze stijging ook geldt voor de bestedingen van buitenlandse gasten in ons land. c Bron: ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research. De gegevens betreffen de periode oktober 2012 tot en met september In dit onderzoek worden vaste gasten alleen gevraagd naar hun totale uitgaven tijdens de vakantie. Voor de onderverdeling naar uitgavencategorieën is aangenomen dat deze verdeling gelijk is aan de onderverdeling tijdens toeristische vakanties van Nederlanders, waarbij de kosten voor de accommodatie afzonderlijk berekend zijn (zie e). We hebben de indruk dat hierdoor sprake is van een onderschatting. 6

10 d e Er is geen inzicht in het aantal buitenlandse vaste gasten in Zeeland. In het werkveld is echter bekend dat een groot aantal (met name) Duitse gasten een stacaravan, tweede woning of vaste ligplaats in Zeeland heeft. Daarom toch een poging om een indruk te krijgen om de omvang: Volgens het ContinuVakantieOnderzoek telde Zeeland Nederlandse vaste gasten in Nederlandse vaste gasten gaan gemiddeld met 2,82 personen op vakantie; omgerekend zouden Nederlanders dus zo n accommodaties in hun bezit hebben. Kijkend naar de accommodaties waarin zij verblijven, gaat het om zo n tweede woningen, zo n stacaravans op jaarplaatsen, zo n seizoenplaatsen op campings en ruim ligplaatsen in jachthavens. Het totale aantal tweede woningen in Zeeland is onbekend en ook het totale aantal seizoenplaatsen blijkt niet vast te stellen door variabel gebruik door campings. Volgens de meest recente aanbodinventarisatie (2011) telt Zeeland zo n jaarplaatsen op campings en ligplaatsen in jachthavens. Kijkend naar deze cijfers is het dan ook zeer aannemelijk dat er zeker nog zo n accommodaties in het bezit zijn van buitenlandse vaste gasten. Kijkend naar de omvang van het reisgezelschap, reizen buitenlandse toeristen met gemiddeld 3,0 personen, Nederlandse vaste gasten reizen met gemiddeld 2,8 personen. Voor buitenlandse vaste gasten wordt daarom een gemiddelde van deze groepen gehanteerd: 2,9 personen in het reisgezelschap accommodaties x 2,9 personen resulteert dan in buitenlandse vaste gasten. Aangenomen wordt dat de frequentie van hun gebruik van de vakantie-accommodatie lager is dan van Nederlanders: 2,1 keer per jaar in plaats van gemiddeld 4,2 keer. Daarnaast wordt aangenomen dat hun verblijfsduur gemiddeld gelijk is aan dat van Nederlandse vaste gasten: 6,5 dagen. Dit resulteert in vakantiedagen van buitenlandse vaste gasten. Ten slotte wordt aangenomen dat hun bestedingspatroon gelijk is aan dat van Nederlandse vaste gasten. Binnen de bestaande vakantieonderzoeken wordt niet gevraagd naar de accommodatiekosten van vaste gasten, omdat deze op jaarbasis worden betaald. Daarom is hiervoor een aanvullende berekening gekozen, gebaseerd op het aantal eenheden vermenigvuldigd met een gemiddeld tarief. Hierbij is alleen gekeken naar jaarplaatsen op campings en ligplaatsen in jachthavens; zoals hierboven vermeld, is het aantal tweede woningen in Zeeland onbekend evenals het totale aantal seizoenplaatsen, dit laatste vanwege het variabele gebruik door campings. De meest recente aanbodinventarisatie van standplaatsen op campings in Zeeland dateert uit Hieruit bleek dat Zeeland destijds vaste standplaatsen (jaarplaatsen) op campings telde. Aangenomen is dat dit aantal sindsdien niet noemenswaardig is veranderd. In 2013 heeft een inventarisatie plaatsgevonden bij 26 Brabantse campings; het gemiddelde tarief voor een jaarplaatsen op een camping werd in die provincie vastgesteld op Het is aannemelijk dat het tarief in Zeeland hoger is, vanwege de populariteit van o.a. jaarplaatsen direct aan de kust. Dit leidt tot een onderschatting van de jaarlijkse kosten van deze vaste gasten. Het aantal jaarplaatsen in Zeeland is vermenigvuldigd met dit gemiddelde tarief. Deze bestedingen zijn opgenomen in de categorie Logies en horeca, omdat campings worden beschouwd als logiesaccommodaties. 7

11 De meest recente aanbodinventarisatie van vaste ligplaatsen in Zeeuwse jachthavens dateert uit Hieruit bleek dat Zeeland destijds vaste ligplaatsen (zomerligplaatsen) telde. Aangenomen is dat dit aantal sindsdien niet noemenswaardig is veranderd. CBS doet regelmatig onderzoek naar de tarieven van jachthavens. Het meest recente onderzoek dateert uit Daarin publiceerden zij gemiddelde jaartarieven voor een kleine boot (6 x 2 meter) en een grote boot (10 x 3,5 meter), voor jachthavens van verschillende omvang. Kijkend naar de omvang van Zeeuwse jachthavens is gekozen voor het gemiddelde tarief van jachthavens met ligplaatsen. Gezien de trend dat boten steeds groter worden, is in deze berekening het gemiddelde tarief voor een grote boot gehanteerd: 835. Dit tarief is gecorrigeerd voor inflatie (8,8% 2013 ten opzichte van 2009): 908,48. Het is aannemelijk dat het tarief in Zeeland wat hoger is, mogelijk is hierdoor sprake van een onderschatting. Het aantal vaste ligplaatsen is vervolgens vermenigvuldigd met dit gemiddelde tarief. Deze bestedingen zijn opgenomen in de categorie Excursies/toegang, omdat jachthavens worden gezien als onderdeel van de sector recreatie in de sectorindeling (SBI-codering) van CBS. 2.3 Consumentenbestedingen in de Zeeuwse vrijetijdseconomie: dagbezoek Onderstaand overzicht toont de consumentenbestedingen gerelateerd aan dagbezoek. Dagbezoek Logies & horeca Excursies, toegang Binnenlandse uitstapjes f Uitstapjes van buitenlanders g Totale bestedingen dagbezoek Vervoer (alle vervoer) Detailhandel & overige uitgaven Totaal Let op: Voor alle berekeningen geldt dat zij gebaseerd zijn op onderzoeksgegevens en dus een benadering zijn van de werkelijke bestedingen. Echter, voor de blauw-gemarkeerde categorieën waren zeer weinig onderzoeksgegevens beschikbaar; de blauw-gemarkeerde bestedingen zijn dan ook slechts een inschatting, op basis van een aantal aannames in combinatie met relevante onderzoeksgegevens. Zie de toelichting op de volgende pagina. De werkelijke bestedingen zullen afwijken van de hier gepresenteerde data en - vanwege de behoudende inschattingen - waarschijnlijk hoger zijn. Toelichting op de gehanteerde bronnen en berekeningen: f Bron: ContinuVrijeTijdsOnderzoek NBTC-NIPO Research. De gegevens betreffen de periode mei 2012 t/m april Hierbij zijn niet alle vrijetijdsactiviteiten in Zeeland inbegrepen, maar alleen de activiteiten volgens de definitie uitstapje : recreatieve activiteiten waarvoor men ten minste twee uur van huis is zonder dat daarbij een overnachting elders plaatsvindt. Bezoeken aan familie of kennissen zijn geen uitstapjes. Afgezien van de tijdsafbakening worden activiteiten als zelf sporten en hobby- en verenigingsactiviteiten niet gezien als uitstapje. g Het aantal uitstapjes van bezoekers uit andere landen is onbekend, hiervoor bestaat momenteel nog geen goede gegevensbron. Als deze groep volledig buiten beschouwing zou worden gelaten, ontstaat een aanzienlijke onderschatting. In het werkveld is immers bekend dat het dagbezoek vanuit met name België omvangrijk is. Daarom is de aanname gedaan dat het aantal uitstapjes vanuit het buitenland in Zeeland gelijk is aan het uitstapjes van Zeeuwen in het buitenland. Daarbij is aangenomen dat de bestedingen van buitenlandse gasten gelijk zijn aan de bestedingen van Nederlanders tijdens uitstapjes in Zeeland. Mogelijk ontstaat hierdoor een onderschatting. 8

12 2.4 Consumentenbestedingen in de Zeeuwse vrijetijdseconomie: zakelijk bezoek Onderstaand overzicht toont de consumentenbestedingen gerelateerd aan zakelijk bezoek. Zakelijk bezoek Zakelijk verblijfsbezoek Nederlanders h Zakelijk verblijfsbezoek buitenlanders i Zakelijk dagbezoek Nederlanders j Zakelijk dagbezoek buitenlanders j Totale bestedingen zakelijk bezoek Logies & horeca Excursies, toegang Vervoer in de regio Detailhandel & overige uitgaven Totaal onbekend onbekend Let op: Voor alle berekeningen geldt dat zij gebaseerd zijn op onderzoeksgegevens en dus een benadering zijn van de werkelijke bestedingen. Echter, voor de blauw-gemarkeerde categorieën waren zeer weinig onderzoeksgegevens beschikbaar; de blauw-gemarkeerde bestedingen zijn dan ook slechts een inschatting, op basis van een aantal aannames in combinatie met relevante onderzoeksgegevens. Zie de toelichting op de volgende pagina. De werkelijke bestedingen zullen afwijken van de hier gepresenteerde data en - vanwege de behoudende inschattingen - waarschijnlijk hoger zijn. Toelichting op de gehanteerde bronnen en berekeningen: h NBTC-NIPO Research doet tweejaarlijks onderzoek naar meerdaagse zakenreizen van Nederlanders: het ContinuZakenreisOnderzoek. In Zeeland wordt niet deelgenomen aan dit onderzoek. Daarom kan in dit onderzoek alleen gebruik worden gemaakt van de Statistiek Logiesaccommodaties van CBS. CBS vraagt hotels aan te geven welk deel van de hen gerealiseerde overnachtingen een toeristisch dan wel zakelijk motief heeft. In Zeeland was 26% van de hotelovernachtingen in 2012 zakelijk. Dit percentage is toegepast op het bij CBS geregistreerde aantal hotelovernachtingen in 2013: nachten. Door gebrek aan gegevens is zakelijk verblijf in andere accommodatievormen buiten beschouwing gelaten. NBTC en CBS doen vijfjaarlijks onderzoek naar de bestedingen van buitenlandse gasten, in de Statistiek Inkomend Toerisme. Het meest recente onderzoek dateert uit Hieruit bleek dat de bestedingen van zakelijke gasten 2,5 keer hoger zijn dan van toeristische gasten. Daarom zijn de gemiddelde bestedingen van Nederlandse toeristische hotelgasten met 2,5 vermenigvuldigd. Aangenomen is dat de onderverdeling van deze bestedingen naar uitgavencategorieën gelijk is aan de onderverdeling van buitenlandse gasten. i Het aantal zakelijke overnachtingen van buitenlandse gasten is op dezelfde wijze berekend als voor Nederlandse gasten: 26% van de hotelovernachtingen van buitenlanders resulteert in overnachtingen in 2013 Door gebrek aan gegevens is zakelijk verblijf in andere accommodatievormen buiten beschouwing gelaten. Vanuit de Statistiek Inkomend Toerisme (2009) is bekend dat de zakelijke gast 2,5 keer meer besteed dan de toerist. De gemiddelde bestedingscijfers uit deze Statistiek zijn daarom met 2,5 vermenigvuldigd. Deze bestedingsgegevens betreffen het jaar De bestedingen per dag van Nederlandse gasten in eigen land zijn in de periode met 9

13 j 4,4% gestegen, aangenomen is dat deze stijging ook geldt voor de bestedingen van buitenlandse gasten in ons land. Over eendaagse zakenreizen (vergaderingen, congressen, trainingen etc) van Nederlanders en buitenlanders zijn nauwelijks gegevens bekend. Foodstep 4 doet weliswaar onderzoek naar de verhouding privé vs. zakelijke bestedingen in de horeca (drank- en maaltijdverstrekkers). Hierbij blijven eendaagse zakelijke bijeenkomsten (vergaderingen, congressen, trainingen etc) in hotels, congrescentra en andere accommodaties echter volledig buiten beeld, terwijl verwacht wordt dat hier het merendeel van de zakelijke bestedingen terechtkomen. Daarom is deze groep in zijn geheel buiten beschouwing gelaten. 2.5 Consumentenbestedingen in de Zeeuwse vrijetijdseconomie: recreatiegoederen Onderstaand overzicht toont de bestedingen van Zeeuwen aan de aanschaf van duurzame recreatiegoederen, zoals caravans, tenten, sportartikelen et cetera. Vrijetijdseconomie - recreatiegoederen Aanschaf duurzame recreatiegoederen k Totale bestedingen vrijetijdseconomie - recreatiegoederen Logies & horeca Excursies, toegang Vervoer Detailhandel & overige uitgaven Totaal Toelichting op de gehanteerde bronnen en berekeningen: k Bron: Satellietrekeningen Toerisme van CBS. Hierin zijn de totale uitgaven van Nederlanders aan duurzame recreatiegoederen berekend. Aangenomen is dat de uitgaven van de Zeeuwse consument overeenkomen met de gemiddelde uitgaven van Nederlanders en dat dit overeenkomstig in de Zeeuwse vrijetijdseconomie terechtkomt. De gegevens betreffen het jaar 2012, aangenomen is dat dit bedrag ongewijzigd is. 4 Zie gegevens Footstep via 10

14 2.6 Totale consumentenbestedingen in de Zeeuwse vrijetijdseconomie De gegevens uit de voorgaande paragrafen resulteren in het onderstaand overzicht, dat de totale consumentenbestedingen in de Zeeuwse vrijetijdseconomie toont. In totaal bedragen deze bestedingen 1,74 miljard. Vrijetijdeconomie totaal Logies & horeca Excursies, toegang Vervoer Detailhandel & overige uitgaven Totaal Verblijfsbezoek Dagbezoek Zakelijk meerdaags bezoek Recreatiegoederen Totale bestedingen vrijetijdseconomie

15 3 Economische betekenis van de Zeeuwse vrijetijdseconomie 3.1 Van marktprijzen naar basisprijzen De consumentenbestedingen zoals getoond in hoofdstuk 2 vormen het startpunt voor de berekening van de totale economische betekenis van de Zeeuwse vrijetijdseconomie. Deze bestedingen zijn uitgedrukt in marktprijzen : prijzen die door bedrijven of consumenten worden betaald. Het IO-model is echter genoteerd in basisprijzen. Basisprijzen zijn prijzen exclusief handels- en transportmarges en exclusief netto productgebonden belastingen. De bestedingen tegen basisprijzen zijn gelijk aan de directe output. In de berekening in de bijlage 1 wordt getoond hoe de bestedingen van de toeristen (in marktprijzen) worden omgerekend naar de benodigde basisprijzen, hieronder wordt dit toegelicht. De bestedingen worden gedifferentieerd naar bedrijfsklasse ingevoerd in het input-outputmodel. Bestedingen aan logies en horeca worden ingevoerd in de bedrijfsklasse Horeca en bestedingen aan entree, huur etc. worden toegekend aan de bedrijfsklasse Cultuur, sport & recreatie. Voor al deze bestedingen geldt dat de BTW in mindering wordt gebracht om de marktprijzen om te rekenen naar basisprijzen. Overige netto productgebonden belastingen en subsidies worden buiten beschouwing gelaten omdat de waarde hiervan verwaarloosbaar klein is. Voor bestedingen aan vervoer moet een extra tussenstap worden gezet. Uitgaven aan openbaar vervoer worden toegewezen aan de bedrijfsklasse Vervoer en opslag. Uitgaven aan brandstof (auto, motor, bromfiets, camper etc) komen echter terecht in de detailhandel. Een beschrijving van de toedeling is opgenomen in bijlage 1. Voor bestedingen in de detailhandel geldt een aantal extra berekeningen. Deze bestedingen mogen niet volledig worden toegewezen aan de Zeeuwse economie, omdat er niet vanuit kan worden gaan dat al deze producten ook in Zeeland geproduceerd zijn. Uit CBS-cijfers blijkt dat 50% van alle goederen die in Nederland worden aangeschaft, in het buitenland worden geproduceerd. Zeeland telt 2,8% van alle banen in de Nederlandse industrie (bron: LISA). Dit betekent dat we een gefundeerde aanname kunnen doen dat 2,8% (Zeeuwse deel) van 50% (Nederlandse deel) van alle goederen in Zeeland geproduceerd zijn. Oftewel 1,4% van alle bestedingen in de detailhandel wordt in het inputoutputmodel toegewezen aan de Zeeuwse sector industrie. Over alle bestedingen in de detailhandel berekenen we de waarde van de handels- en transportmarges en voeren dat in in het Zeeuwse input-outputmodel. Deze goederen worden immers wel via de Zeeuwse groot- en detailhandel verkocht en dat draagt bij aan de instandhouding van het winkelbestand. De volledige berekening wordt getoond in bijlage 1, de bedragen worden samengevat in de tabel op de volgende pagina. 12

16 Uitgaven aan Consumentenbestedingen (marktprijzen) Bedrijfsklasse Directe output: Consumentenbestedingen toegewezen aan sectoren (basisprijzen) Landbouw, bosbouw en visserij Delfstoffenwinning Industrie Energievoorziening Waterbedrijven en afvalbeheer Bouwnijverheid Detailhandel & overige uitgaven Handel (detail- en groothandel) Vervoer Vervoer en opslag Logies & horeca Horeca en logiesverstrekkers Informatie en communicatie Financiële dienstverlening Verhuur en handel van onroerend goed Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en overheidsdiensten Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Excursies, toegang Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening Handels- en vervoersmarges Totaal Totaal

17 3.2 Van direct naar totale output De directe output laat alleen zien welke productie er nodig is in de sectoren waar de consumentenbestedingen terecht komen. Echter, om die sectoren in staat te stellen om hun product of dienst te leveren, moeten ook andere sectoren in Zeeland aan het werk. Bijvoorbeeld in een horecabedrijf: als een consument een biefstuk met frietjes besteld, heeft er daarvoor al in veel andere sectoren werk plaatsgevonden: een veehouder heeft zijn runderen gehouden, de slachter heeft het rund geslacht, een agrariër heeft aardappelen geteeld, het restaurant heeft servies en bestek gekocht bij een groothandel, maar dit servies en bestek is eerst nog gemaakt door een fabriek. Het restaurant heeft een bankrekening, verzekering, elektriciteitsaansluiting. Enzovoorts, enzovoorts. Deze berekening laat zien dat er ook indirect veel sectoren aan het werk moeten om uiteindelijk het eindproduct of een dienst aan de consument te leveren: vandaar directe en indirecte output. Het input-outputmodel kan gebruik worden om de totale output in beeld te brengen, de directe én indirecte output. In dit model worden namelijk alle onderlinge relaties tussen sectoren gevat. Voor iedere verbinding tussen twee sectoren is er een factor die aangeeft hoeveel output de toeleverende sector moet leveren om de afnemende sector in staat te stellen haar (directe) output te produceren; in dit geval zijn er dus 20 x 20 sectoren = 400 factoren. Dit samenspel van factoren zorgt voor de berekening van directe output naar totale (directe en indirecte) output. De samenvatting van deze berekening wordt getoond in bijlage 2. Bedrijfsklasse Directe output: Consumentenbestedingen toegewezen aan sectoren (basisprijzen) Output (direct en indirect) Landbouw, bosbouw en visserij Delfstoffenwinning Industrie Energievoorziening Waterbedrijven en afvalbeheer Bouwnijverheid Handel (detail- en groothandel) Vervoer en opslag Horeca en logiesverstrekkers Informatie en communicatie Financiële dienstverlening Verhuur en handel van onroerend goed Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en overheidsdiensten Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening Handels- en vervoersmarges Totaal

18 3.3 Van output naar toegevoegde waarde Bij het hiervoor genoemde voorbeeld is sprake van veel dubbeltellingen: de biefstuk is door heel veel sectoren heen gegaan (o.a. veehouder, slachter, groothandel, restaurant) en iedere sector voegt weer een beetje waarde toe. In een input-outputmodel wordt bij de berekening van de totale output nog geen rekening gehouden met inkoop van goederen en te betalen producentenbelastingen. Daarom worden de inkoopwaarde en ook de onderlinge belastingen tussen sectoren in mindering gebracht op de output (productie), zodat inzicht ontstaat in de toegevoegde waarde, de waarde die daadwerkelijk door de verschillende sectoren in deze regio is gecreëerd. Als bijvoorbeeld een meubelfabriek het hout in een andere regio inkoopt, moet de inkoopprijs van het hout afgetrokken worden van de omzet van de verkoop van meubelen: alleen de waarde die is ontstaan door van hout meubelen te maken, mag dan als toegevoegde waarde aan de fabriek en dus die regio worden toegekend. De samenvatting van de berekening wordt getoond in bijlage 2. Bedrijfsklasse Output (direct en indirect) Toegevoegde waarde (direct en indirect) Landbouw, bosbouw en visserij Delfstoffenwinning Industrie Energievoorziening Waterbedrijven en afvalbeheer Bouwnijverheid Handel (detail- en groothandel) Vervoer en opslag Horeca en logiesverstrekkers Informatie en communicatie Financiële dienstverlening Verhuur en handel van onroerend goed Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en overheidsdiensten Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening Handels- en vervoersmarges Totaal

19 3.4 Van output naar inkomen en werkgelegenheid Vanuit de output kan tevens worden berekend hoeveel inkomen wordt gegenereerd in Zeeland: inkomen voor medewerkers die in Zeeland werken, verspreid over alle sectoren. Per sector is bekend welk deel van de output inkomen is (bron: CBS). De berekening wordt getoond in bijlage 2. Vervolgens kan ook berekend worden hoeveel werkgelegenheid gegenereerd wordt: bekend is wat het gemiddelde inkomen is in de diverse sectoren (bron: CBS). Ook deze berekening wordt getoond in bijlage 2. Bij het berekenen van de werkgelegenheidseffecten wordt geen rekening gehouden met seizoenseffecten of overwerken, de benodigde arbeid is omgerekend naar banen. Er wordt niet van uitgegaan dat het bestaande personeel meer of efficiënter gaat werken en ook wordt geen rekening gehouden met de werking van de arbeidsmarkt, zoals dat een toenemende vraag naar arbeid zou kunnen leiden tot loonstijgingen. Bedrijfsklasse Output (direct en indirect) Inkomen Werkgelegenheid in banen (direct en indirect) Landbouw, bosbouw en visserij Delfstoffenwinning Industrie Energievoorziening Waterbedrijven en afvalbeheer Bouwnijverheid Handel (detail- en groothandel) Vervoer en opslag Horeca en logiesverstrekkers Informatie en communicatie Financiële dienstverlening Verhuur en handel van onroerend goed Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en overheidsdiensten Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening Handels- en vervoersmarges Totaal

20 3.5 Totale economische waarde samengevat In bijlage 3 tot en met 6 wordt de berekening van de economische effecten van de diverse onderdelen van de Zeeuwse vrijetijdseconomie getoond. Hieronder wordt het geheel samengevat. Bestedingen (marktprijzen) Bestedingen (basisprijzen) = Directe output Output (direct en indirect) Toegevoegde waarde (direct en indirect) Inkomen Aantal banen (direct en indirect) Verblijfsbezoek Dagbezoek Zakelijk bezoek Aanschaf recreatiegoederen Totaal Al met al lopen de bestedingen van consumenten in de Zeeuwse vrijetijdseconomie op tot ruim 1,7 miljard per jaar (marktprijzen). Omgerekend in basisprijzen betreft dit een bedrag van bijna 978 miljoen per jaar. De daarvoor benodigde output (ofwel productie) bedraagt bijna 1,2 miljard per jaar. Dit betekent een toegevoegde waarde (productie minus inkoop en belastingen) voor de provincie Zeeland van ruim 503 miljoen per jaar. Daarnaast genereert dit bijna 288 miljoen aan inkomen voor Zeeuwen. Omgerekend komt dit neer op banen, verspreid door de hele Zeeuwse economie. 17

Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 Brabantse regio s

Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 Brabantse regio s Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 se regio s Rapportage in opdracht van s Bureau voor Toerisme en de vijf se regio s December 2007 Projectnummer T13.6.135 ZKA Consultants & Planners

Nadere informatie

MONITOR TOERIsME EN RECREaTIE 2014

MONITOR TOERIsME EN RECREaTIE 2014 MONITOR TOERIsME EN RECREaTIE 2014 OMVaNg EN ONTwIkkELINg VaN de ECONOMIsCHE betekenis VaN TOERIsME EN RECREaTIE IN de PROVINCIE UTRECHT PROVINCIE-UTRECHT.NL Monitor Toerisme en Recreatie 2014 De vrijetijdsmarkt

Nadere informatie

Economisch belang toerisme & vrije tijd. Augustus 2008

Economisch belang toerisme & vrije tijd. Augustus 2008 Economisch belang toerisme & vrije tijd Augustus 2008 1 Inleiding De bijdrage van de toerisme en vrije tijdsector aan de Nederlandse samenleving is groot. De sector draagt bij aan de kwaliteit van het

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011)

Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Rapportage in opdracht van Augustus 2012 Projectnummer 11.144 Postbus 4833 4803 EV Breda

Nadere informatie

Een verkennend onderzoek naar de economische impact van de recreatietoervaart op een regionale economie

Een verkennend onderzoek naar de economische impact van de recreatietoervaart op een regionale economie Een verkennend onderzoek naar de economische impact van de recreatietoervaart op een regionale economie Een onderzoek naar het in kaart brengen van een mogelijke bijdrage van de recreatietoervaart in de

Nadere informatie

Toerisme in Drenthe: in roerige tijden

Toerisme in Drenthe: in roerige tijden Toerisme in Drenthe: in roerige tijden De economische betekenis van toerisme en recreatie in Drenthe Opdrachtgever: Recreatieschap Drenthe, i.s.m. Kamer van Koophandel Noord-Nederland en Toeristisch Recreatief

Nadere informatie

Toerisme Monitor 2012

Toerisme Monitor 2012 Toerisme Monitor 2012 Onderzoek naar de ontwikkelingen van de toeristische sector in de provincies Fryslân en Groningen in het jaar 2012 European Tourism Futures Institute exploring opportunities Colofon

Nadere informatie

Monitoringsrapportage Gastvrij Fryslân 2014

Monitoringsrapportage Gastvrij Fryslân 2014 Monitoringsrapportage Gastvrij Fryslân 2014 Zoals vastgesteld door Deputearre Steaten fan Fryslân op 17 maart 2015 1 MONITORINGSRAPPORTAGE GASTVRIJ FRYSLÂN In de nota Gastvrij Fryslân (PS 26 maart 2014)

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 (economische effectberekening, cijfers 2012)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 (economische effectberekening, cijfers 2012) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 (economische effectberekening, cijfers 2012) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 Rapportage voor: Toerisme Flevoland Het Ravellijn 1 8233 BR Lelystad

Nadere informatie

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Vitaal Maastricht Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Voorwoord We staan voor nieuwe uitdagingen. Nagenoeg elke ondernemer in het centrum heeft te maken met teruglopende of stabiliserende

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk. Nulmeting (2014)

Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk. Nulmeting (2014) Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk Nulmeting (2014) 1 Colofon Betreft: Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk Nulmeting 2014 Opdrachtgever: Gemeenten

Nadere informatie

Monitor economische betekenis vrijetijdssector Zuidoost-Brabant Nulmeting 2010

Monitor economische betekenis vrijetijdssector Zuidoost-Brabant Nulmeting 2010 Monitor economische betekenis vrijetijdssector Zuidoost-Brabant Nulmeting 2010 Rapportage in opdracht van Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) November 2011 Projectnummer MONIT.11.024 ZKA Consultants

Nadere informatie

De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie

De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie 12 1 De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie CBS: J. van der Meulen J. Boskamp E. Daems R. Goossens C. Oostrom J. van den Tillaart HAN: E.R. Oldenboom W.I.J. de Boer Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Forten Linies in Grensbreed Perspectief

Forten Linies in Grensbreed Perspectief Forten Linies in Grensbreed Perspectief Zakelijke rapportage: vraag en aanbod Vermarktingsstudie Interreg IVA-project Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Provincie Zeeland Leisure Result en Tinker Imagineers

Nadere informatie

Kennis als economische motor Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van hoger onderwijs

Kennis als economische motor Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van hoger onderwijs Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport TNO-034-DTM-2009-02905 www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 info-beno@tno.nl Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van

Nadere informatie

Monitor Cross-overs Creatieve Industrie

Monitor Cross-overs Creatieve Industrie TNO-rapport TNO 2015 R10132 Eindrapport Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 Datum 22 januari 2015 Auteur(s) Annelieke van der

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Exportindex MKB Ontwikkelingen 2008-2011 Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Zoetermeer, mei 2013 ISBN : 978-90-371-1077-7 Rapportnummer : A201340 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Betreft: Onderbouwing van bezoekersaantallen en prijsstelling voor een nieuw overdekt pretpark in Roermond.

Betreft: Onderbouwing van bezoekersaantallen en prijsstelling voor een nieuw overdekt pretpark in Roermond. Daan BV Ter attentie van de heer ir. D.S. de Kruijk J. Manger Catslaan 1 3971 JM DRIEBERGEN RIJSENBURG Betreft: Onderbouwing van bezoekersaantallen en prijsstelling voor een nieuw overdekt pretpark in

Nadere informatie

Amsterdam, december 2012 In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bouwen en banen

Amsterdam, december 2012 In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bouwen en banen Bouwen en banen Amsterdam, december 2012 In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Bouwen en banen Werkgelegenheidseffecten van energiebesparing in de gebouwde omgeving Maikel Volkerink

Nadere informatie

Industrie en diensten in beeld

Industrie en diensten in beeld Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam Industrie en diensten in beeld Kwantitatieve fase van een SWOTanalyse van de se industrie Notitie Michiel de Nooij Flóra Felsö Barbara

Nadere informatie

Toeristische betekenis Holland Rijnland

Toeristische betekenis Holland Rijnland Toeristische betekenis Holland Rijnland Rapportage in opdracht van Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 20 oktober 2005 Projectnummer T13.5.108 ZKA Consultants & Planners Postbus 4833 4803 EV Breda tel.:

Nadere informatie

Richtlijnenhandboek *** Prognose Economische Impact ***

Richtlijnenhandboek *** Prognose Economische Impact *** Richtlijnenhandboek *** Prognose Economische Impact *** Beschrijving: Versie: Richtlijn voor het maken van een prognose van de (additionele) bestedingen in de gemeente/regio/provincie waar het evenement

Nadere informatie

Introductiedossier Versterking Recreatietoervaart

Introductiedossier Versterking Recreatietoervaart Introductiedossier Versterking Recreatietoervaart Stichting Kennis- en Innovatiecentrum colofon Stichting Recreatie, april 2008 Auteurs: Bart van der Aa, Stijn Boode, Erik Tuunter en Wieger de Vries (ADWOO)

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport. 4 december 2014

Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Werkgelegenheid en vacatures: kwantitatief beeld 4 2.1. Werkgelegenheid

Nadere informatie

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier Nog een rondje van de buren Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier NOG EEN RONDJE VAN DE BUREN Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier - eindrapport - drs. A. Berkhout drs. M.

Nadere informatie

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten Een verkenning van de indirecte effecten van goederenvervoerprojecten Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over

Nadere informatie

T E. monitor toerisme en recreatie flevoland 2011 Economische effectberekening (cijfers 2010)

T E. monitor toerisme en recreatie flevoland 2011 Economische effectberekening (cijfers 2010) FLE R U EVOLAN I M D T E V O OR OPL OSS monitor toerisme en recreatie flevoland 2011 Economische effectberekening (cijfers 2010) ING EN Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2011 (economische effectberekening,

Nadere informatie