INFORMATIEFICHE VOOR INTERNATIONALE WAPEN-, JACHT- EN MILITARIABEURZEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEFICHE VOOR INTERNATIONALE WAPEN-, JACHT- EN MILITARIABEURZEN"

Transcriptie

1 INFORMATIEFICHE VOOR INTERNATIONALE WAPEN-, JACHT- EN MILITARIABEURZEN Hierbij vindt u alle informatie over de in- en uitvoerverplichtingen waaraan u eventueel zal moeten voldoen indien u als wapenhandelaar of particulier vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde en essentiële onderdelen hiervan wenst te verhandelen op wapen-, jacht- en militairabeurzen in België Heeft u uw domicilie, vaste verblijfplaats of zetel in België en wenst u historische, folkloristische en decoratieve wapens en essentiële onderdelen hiervan te verhandelen op een wapenbeurs in België? 1. Alle te koop aangeboden vuurwapens moeten minimum drie weken voor de datum van de beurs fysiek zijn voorgelegd aan de Proefbank voor vuurwapens, Rue Fond des Tawes 45 te Luik (www.bancdepreuves.be). Antieke alarmwapens die niet door de Vuurproefbank zijn gehomologeerd mogen niet op de beurs aangeboden worden. 2. Indien u een dergelijk wapen of essentieel onderdeel hiervan overdraagt aan een derde met domicilie, vaste verblijfplaats of zetel buiten de Benelux moet u dit registreren in het vastbladig boek waarover u volgens de geldende Belgische federale regelgeving als deelnemer aan een Belgische wapenbeurs moet beschikken. U dient de volgende twee elementen te noteren: Op de linkerbladzijde de gegevens van het overgedragen wapen en / of het essentieel onderdeel (categorie, type, merk, model, kaliber en serienummer); Op de rechterbladzijde de gegevens van de verwerver en het land van bestemming van het wapen. Na de beurs dient een kopie van deze bladzijden die betrekking hebben op de betreffende beurs aan de beursorganisator bezorgd te worden. Deze zal die verder bezorgen aan de dienst Controle Strategische Goederen. U kan deze kopie ook zelf aan de dienst Controle Strategische Goederen bezorgen. Haar adresgegevens vindt u rechts onderaan deze pagina. 3. Naast de registratie wordt u ten slotte ook gevraagd om de ontvangers van de door u overgedragen wapens te wijzen op de eventuele verplichtingen inzake invoer van vuurwapens in het land van bestemming. Bent u afkomstig uit het buitenland (niet gedomicileerd in België) en wenst u historische, folkloristische en decoratieve wapens en essentiële onderdelen hiervan in België in te voeren om tentoon te stellen, aan te bieden en te verhandelen op een wapenbeurs? Vóór de wapenbeurs 1. Wanneer u vuurwapens of essentiële onderdelen daarvan invoert in België dient u niet enkel in regel te zijn met de Belgische in- en uitvoerwetgeving, maar eveneens met deze van het land van herkomst, ook bij invoer voor beursdoeleinden. Ter controle hiervan dient u minstens vier weken vóór de datum van de wapenbeurs in het kader waarvan u dergelijke goederen wenst in te voeren aan de organisator van deze beurs in België een kopie te bezorgen van de uitvoervergunning die voor de (tijdelijke) overbrenging van de wapens werd verkregen van de bevoegde exportautoriteit in het land van herkomst. Indien de autoriteiten van het land van herkomst voor dergelijke overbrengingen geen vergunning vereisen, dient u aan de beursorganisator een officieel document te bezorgen waaruit blijkt dat dergelijke vergunning niet nodig is. Indien u het nodige document niet tijdig aan de beursorganisator kan bezorgen, mag u dit tot een week voor de wapenbeurs rechtstreeks aan de dienst Controle Strategische Goederen toezenden (haar adresgegevens vindt u rechts onderaan deze pagina). 2. Om in regel te zijn met de Belgische in- en uitvoerwetgeving moet u ook uiterlijk vier weken vóór de start van de beurs een lijst opstellen van alle wapens en essentiële onderdelen die u wenst tentoon te stellen of te verhandelen op basis van het document dat u werd toegestuurd en dit document in digitale vorm bezorgen aan de beursorganisator, met vermelding van categorie, type, merk, model, kaliber en serienummer. De Departement internationaal Vlaanderen dienst Controle Strategische Goederen Boudewijnlaan 30 b80, 1000 Brussel T: +32 (0) F: +32 (0)

2 beursorganisator zal dit verder bezorgen aan de dienst Controle Strategische Goederen. U kan deze lijst ook zelf per aan de dienst Controle Strategische Goederen overmaken. Op basis van die lijst beoordeelt de dienst Controle Strategische Goederen in samenwerking met de Vuurproefbank te Luik het juiste karakter van het wapen. Minimum een week voor de datum van de beurs moet u de betreffende vuurwapens vervolgens fysiek voorleggen aan de Proefbank voor vuurwapens, gelegen Rue Fond des Tawes 45 te Luik (www.bancdepreuves.be). Antieke alarmwapens die niet door de Vuurproefbank zijn gehomologeerd mogen niet op de beurs aangeboden worden. Mits gegronde rechtvaardiging kunnen tot uiterlijk een week voor de wapenbeurs niet-substantiële wijzigingen aan deze lijst aangebracht worden. 3. Indien u op de beurs wapens verkoopt met een commercieel doel moet u tot slot ook een kopie voorleggen van de tijdelijke erkenning als wapenhandelaar die u van de gouverneur van een Belgische provincie hebt verkregen. Op basis van de voorlegging van voorvermelde documenten wordt het u toegelaten om de in de lijst vermelde vuurwapens of essentiële onderdelen tijdelijk naar België over te brengen in het kader van de betreffende wapenbeurs. De organisator van de wapenbeurs die voor de administratieve afhandeling optreedt als uw vertegenwoordiger, verkrijgt daartoe van de bevoegde minister een tijdelijke invoervergunning en wederuitvoervergunning. Uzelf verkrijgt een document dat alle wapens oplijst waarvan de overbrenging wordt toegelaten en een brief waarin u zich met uw handtekening verbindt tot de onderstaande registratieverplichting. Voor de wapens zelf en voor de juistheid van de door u meegedeelde informatie bent u uiteraard verantwoordelijk. De vuurwapens of essentiële onderdelen waarvoor u geen uitvoervergunning of ander officieel document hebt voorgelegd, die niet werden opgenomen in de lijst die u aan de dienst Controle Strategische Goederen ter beschikking stelde of die niet werden goedgekeurd door de Vuurproefbank zullen niet in dat document opgenomen worden. Dat betekent dat het u niet toegelaten is om deze wapens in België in te voeren en deze op de beurs tentoon te stellen, aan te bieden en te verhandelen. Tijdens de wapenbeurs 3. Tijdens de wapenbeurs moet u elke overdracht aan een derde van een historisch, folkloristisch of decoratief wapen of een essentieel onderdeel hiervan registreren in het vastbladig boek waarover u volgens de geldende Belgische federale regelgeving als deelnemer aan een Belgische wapenbeurs moet beschikken. U dient de volgende twee elementen te noteren: Op de linkerbladzijde de gegevens van het overgedragen wapen en / of het essentieel onderdeel (categorie, type, merk, model, kaliber en serienummer); Op de rechterbladzijde de gegevens van de verwerver en het land van bestemming van het wapen. Na de beurs dient een kopie van deze bladzijden die betrekking hebben op de betreffende beurs aan de beursorganisator bezorgd te worden. Deze zal die verder bezorgen aan de dienst Controle Strategische Goederen. U kan deze kopie ook zelf aan de dienst Controle Strategische Goederen bezorgen. Haar adresgegevens vindt u rechts onderaan deze pagina. 4. Naast de registratie, ten slotte, wordt u ook gevraagd om de ontvangers van de door u overgedragen wapens die hun domicilie, vaste verblijfplaats of zetel buiten de Benelux hebben te wijzen op de eventuele verplichtingen inzake invoer van vuurwapens in het land van bestemming. Deze verplichtingen zijn dwingend. Hoewel de administratieve afhandeling grotendeels door de organisator van de wapenbeurs zal gebeuren, valt de verantwoordelijkheid voor het naleven ervan toe aan de betrokken handelaars en particulieren. U bent dus verantwoordelijk zowel voor de wapens zelf, het naleven van de eventuele uitvoer- en wederinvoerverplichtingen in uw land van herkomst en van de in- en uitvoerverplichtingen in België, inclusief het registreren van de vermelde transacties. Departement internationaal Vlaanderen dienst Controle Strategische Goederen Boudewijnlaan 30 b80, 1000 Brussel T: +32 (0) F: +32 (0)

3 Memorandum Wapenbeurzen 2011 Proefbank voor vuurwapens LIEGE Federale Gerechtelijke Politie Dienst Wapens Vlaams Gewest Dienst Controle Strategische Goederen Région Wallonne Service des Licences FOD Justitie Federale Wapendienst Dit document is een hulpmiddel voor de organisatoren van wapenbeurzen en vervangt geenszins de bestaande wetgeving met betrekking tot de materie.

4 Memorandum Wapenbeuzen 2011 Wettelijke basis : - Europese richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 betreffende de controle op verwerving en het voorhanden hebben van wapens - wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie - koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie. - artikel 19, 5 van de wapenwet van 8 juni punt 17 Wapenbeurzen Ministeriële omzendbrief van 29 oktober 2010 met betrekking tot de wapenwetgeving - wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten Stap 1 Ministeriële toelating FOD JUSTITIE Federale Wapendienst - een aanvraagdossier tot ministeriële toelating opstellen - in te dienen door de wapenbeurs organisator o wanneer? bij voorkeur 3 maanden voor de organisatie van de beurs o waar? FOD JUSTITIE Federale Wapendienst Waterloolaan, BRUSSEL Tél. : +32 (0) Fax : +32 (0) Mail : o welke documenten? nieuwe beurs : een complete aanvraag die de plaats en data van de verscheidene gebeurtenissen herneemt alsook het type van voorwerpen dat ter verkoop wordt aangeboden eventueel, een flyer van de gebeurtenis (indien voorhanden) een origineel uittreksel uit het strafregister, maximum 1 maand oud, van o o OFWEL iedere verantwoordelijke van de gebeurtenis OFWEL elke bestuurder van de rechtspersoon verantwoordelijk voor de organisatie een brandpreventieplan EN een evacuatieplan met de in- en uitgangen in geval van ernstige incidenten alsook de plaats van de standen en de in- en uitgangen een plan met wegbewijzering tot de plaats van de gebeurtenis een compleet intern reglement voor elke datum van de gebeurtenis die vermeldt: o o in artikel 1, plaats en datum van de gebeurtenis dat de toegang is verboden voor elke minderjarige, niet vergezeld door een meerderjarige de statuten van de rechtspersoon verantwoordelijk voor de gebeurtenis een contactpersoon bij de lokale politie ontbrekende documenten bij de aanvraag? Deze worden zo spoedig mogelijk gevraagd door de FOD JUSTITIE Federale Wapendienst 2

5 beurs die reeds het vorige jaar werd toegelaten : NIET alle documenten overmaken : enkel een verklaring dat de ontbrekende documenten niet werden gewijzigd een origineel uittreksel uit het strafregister, maximum 1 maand oud, van o o OFWEL iedere verantwoordelijke van de gebeurtenis OFWEL elke bestuurder van de rechtspersoon verantwoordelijk voor de organisatie ontbrekende documenten bij de aanvraag? Deze worden zo spoedig mogelijk gevraagd door de FOD JUSTITIE Federale Wapendienst - Studie van het dossier door FOD JUSTITIE Federale Wapendienst o adviesaanvraag aan : de lokale politie van de verblijfplaats van de organisatoren de verantwoordelijken van de rechtspersoon met betrekking tot hun persoonlijkheid de lokale politie van de plaats van de beurs met betrekking tot de beurs zelf, vb. ervaringen met vorige beurzen indien nodig : Veiligheid van de Staat Douane Parket Gewest - In geval van een gunstig dossier : aflevering van de ministeriële toelating : o vorm? Document met stempel van FOD JUSTITIE o inhoud? ministeriële toelating voor de organisator van de beurs exacte plaats en data verkoop van vrij verkrijgbare wapens toelating kan worden verbonden aan bepaalde voorwaarden, al dan niet mits het akkoord van de betrokkene (motivatie) vermelding van de verplichtingen van de deelnemers geen aflevering meer van een ministeriële toelating voor het tentoonstellen van vergunningsplichtige vuurwapens o overmaking? aangetekende zending met ontvangstbewijs o kopij voor : de lokale politie van de plaats waar de beurs wordt georganiseerd. de gouverneur van de plaats waar de beurs wordt georganiseerd. het territoriaal bevoegde gewest van de plaats waar de beurs wordt georganiseerd. Stap 2 Deelname van buitenlandse exposanten inzake vrij verkrijgbare wapens en bijhorende munitie - herinnering, in uw reglement, van de principes van toepassing op elke deelnemer, Belg of buitenlander, die vrij verkrijgbare wapens aanbiedt, met name : o indien de deelnemer betreft : BELG EN particulier of een verzamelaar die vrij verkrijgbare wapens te koop aanbiedt ZONDER commercieel doeleinde : GEEN erkenning wapenhandelaar EN particulier of een verzamelaar die vrij verkrijgbare wapens te koop aanbiedt MET commercieel doeleinde: verplichting erkend wapenhandelaar 3

6 Indiening aanvraagdossier erkenning wapenhandelaar : o Bij de wapendienst van de gouverneur van de vestigingsplaats 1 o Aflevering erkenning wapenhandelaar BUITENLANDER EN particulier of buitenlandse verzamelaar die vrij verkrijgbare wapens te koop aanbiedt zonder commercieel doeleinde: GEEN erkenning wapenhandelaar EN particulier of buitenlandse verzamelaar die vrij verkrijgbare wapens te koop aanbiedt MET commercieel doeleinde: verplichting titularis te zijn van een tijdelijke Belgische erkenning als wapenhandelaar Indiening aanvraagdossier tijdelijke erkenning wapenhandelaar : o bij de wapendienst van de gouverneur van de plaats van de eerste beurs van het jaar aan dewelke men wenst deel te nemen o aflevering van een tijdelijke erkenning wapenhandelaar geldig voor 1 jaar op gans het Belgische grondgebied indien intentie met vrij verkrijgbare vuurwapens te komen, 4 tot 5 weken op voorhand over te maken aan de beursorganisator: o o kopij van zijn tijdelijke erkenning wapenhandelaar (als overgangsmaatregel, het bewijs van indiening dossier bij de provincie en een kopij van erkenning wapenhandelaar in land van oorsprong) de lijst met vrij verkrijgbare vuurwapens die hij te koop wenst aan te bieden op de beurs Stap 3 Aanvraag door organisator beurs van een tijdelijke invoervergunning en een wederuitvoervergunning te verlenen door de Dienst Vergunningen van het gewest territoriaal bevoegd voor de plaats van de beurs - in geval van aanwezigheid van buitenlandse deelnemers, uit andere landen dan het Groothertogdom Luxemburg en Nederland, die op de beurs vrij verkrijgbare wapens te koop aanbieden, moet de organisator aan de Dienst Vergunningen van het gewest dat territoriaal bevoegd is voor de plaats van de beurs 2 als vertegenwoordiger van deze deelnemers een aanvraag van tijdelijke invoer en wederuitvoer indienen, met als bijlage daarbij een lijst van deze buitenlandse deelnemers. De aanvraag gebeurt op basis van het formulier dat beschikbaar is bij het bevoegde gewest 3. - de buitenlandse deelnemers, niet-benelux moeten via de organisator: - een lijst overmaken met alle gegevens van de wapens die ze op de beurs willen aanbieden - en, desgevallend, een kopij van de (tijdelijke) uitvoervergunning van de bevoegde exportautoriteit in het land van afzending. o wanneer? minstens 4 weken voor de beurs o hoe? Waals Gewest : enkel per briefwisseling Vlaams Gewest : aanvraag enkel per briefwisseling; ander documenten per fax mail Brussels Hoofdstedelijk Gewest : briefwisseling fax mail o enkel de op deze lijst voorkomende wapens mogen in België worden ingevoerd en te koop aangeboden worden op de beurs eens de termijn overschreden mag aan deze lijst geen enkel wapen worden toegevoegd - De wapenlijsten worden vervolgens ter controle overgemaakt aan de Proefbank deze mag op basis van een evaluatie van de al dan niet vrije verkrijgbare aard weigeren dat bepaalde wapens in België worden ingevoerd. 1 Gegevens van de wapendiensten van de Provinciegouverneurs - Bijlage 1 p. 9 2 Gegevens van de Dienst vergunningen van de verschillende gewesten Bijlage 2 p Voorbeeld van de lijst toe te voegen aan de aanvraag tot tijdelijke invoer en wederuitvoervergunning, over te maken aan het territoriaal bevoegde gewest Bijlage 3 p. 11 4

7 - De gecontroleerde lijsten worden daarna door de Proefbank opnieuw overgemaakt aan het gewest in kwestie. Stap 4 Voorlegging van alle ingevoerde vrij verkrijgbare vuurwapens met het oog op verkoop op de beurs aan de Proefbank - Alle vrij verkrijgbare vuurwapens die hierna worden omschreven en die op de beurs worden te koop aangeboden moeten worden voorgelegd aan de Proefbank ten einde een bewijs te verkrijgen dat het wel degelijk om een vrij verkrijgbaar vuurwapen gaat volgens de Belgische wetgeving o welke wapens? de vrij verkrijgbare vuurwapens opgesomd in de lijst in bijlage 1 van de Koninklijke Besluiten van 20 september 1991 (aangevuld bij KB van 30 maart 1995) van 9 juli 2007 (Erratum verschenen in het Belgische Staatsblad op 04 april 2008) de lange vrij verkrijgbare vuurwapens met gladloop bestemd voor de jacht: die via het sluitstuk, via de loopmond of via de voorkant van de trommel uitsluitend met zwart kruit of met patronen met zwart kruit en afzonderlijke ontsteking geladen worden EN waarvan het model of brevet dateert van voor 1890 en de vervaardiging van voor 1945 die uitsluitend gebruik maken van patronen met zwart kruit en met ingewerkte ontsteking, waarvan het model of brevet dateert van voor 1890 en de vervaardiging van voor 1945 die zijn vervaardigd voor 1897 of waarvoor geen aangepaste munitie meer wordt vervaardigd uitgezonderd de wapens die gebruik maken van penvuurpatronen. o wanneer? voor de Belgen : iedere Belgische deelnemer kan contact opnemen met de Proefbank ten einde een afspraak te maken voor de buitenlanders : de Proefbank zal de attesten van de vrij verkrijgbare vuurwapens van de buitenlandse deelnemers afleveren binnen de termijn van 3 tot 1 week voor de beurs geen enkel attest van vrij verkrijgbaar vuurwapen zal minder dan 1 week voor de beurs aan de buitenlandse deelnemers worden afgeleverd Proefbank voor Vuurwapens - BELGIË Rue Fond-des-Tawes LIEGE Tel. : +32 (0) Fax : +32 (0) Mail : Web : o wat doet de Proefbank met het wapen? NIETS : geen wijziging, geen stempel! o het attest van vrij verkrijgbaar vuurwapen : prijs : 9,80 zonder BTW per wapen duur : onbepaald waarde: enkel maar overal in België Stap 5 Aflevering door de Dienst Vergunningen van het territoriaal bevoegde gewest van tijdelijke in- en wederuitvoervergunningen op naam van de beursorganisator - het bevoegde gewest ontvangt het advies van de Proefbank m.b.t. de lijsten van vrij verkrijgbare vuurwapens die de buitenlandse deelnemers, niet-benelux, op de beurs willen aanbieden. - het bevoegde gewest maakt de door de Proefbank geformuleerde opmerkingen m.b.t. sommige wapens die op deze lijst voorkomen over aan de organisator 5

8 - de organisator informeert de buitenlandse deelnemers, niet-benelux, over de door de Proefbank geformuleerde opmerkingen en van het eventuele besluit tot weigering van een invoervergunning voor bepaalde op de lijst voorkomende wapens - het bevoegde gewest kent vervolgens aan de organisator, als vertegenwoordiger van de betrokken buitenlandse - niet- Benelux deelnemers toe : o o o een tijdelijke invoervergunning een tijdelijke wederuitvoervergunning eventueel per betrokken buitenlandse deelnemer, niet-benelux, een brief en een lijst van de wapens die door de Proefbank werden gecontroleerd en goedgekeurd. Stap 6 De dag van de beurs - enkel de volgende wapens mogen door de deelnemers worden te koop aangeboden : VUURWAPENS o de geneutraliseerde wapens, volgens de voorschriften van de Belgische wetgeving, vergezeld van het neutralisatieattest afgeleverd door de Belgische Proefbank. Er bestaat op dit moment nog geen wederzijdse erkenning wat betreft neutralisaties uitgevoerd door andere landen. o De korte alarmvuurwapens gehomologeerd door de Belgische Proefbank o de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde : die via het sluitstuk, via de loopmond of via de voorkant van de trommel uitsluitend met zwart kruit of met patronen met zwart kruit en afzonderlijke ontsteking geladen worden EN waarvan het model of brevet dateert van voor 1890 en de vervaardiging van voor 1945 die uitsluitend gebruik maken van patronen met zwart kruit en met ingewerkte ontsteking, waarvan het model of brevet dateert van voor 1890 EN de vervaardiging van voor 1945 die zijn vervaardigd voor 1897 OF waarvoor geen aangepaste munitie meer wordt vervaardigd vergezeld van hun attest van vrij verkrijgbaar vuurwapen uitgereikt door de Proefbank als het gaat om lange gladloopwapens bestemd voor de jacht, uitgezonderd de wapens die gebruik maken van penvuurpatronen. o de wapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde die zijn opgenomen in de lijst die als bijlage I zijn gevoegd aan de Koninklijke Besluiten van 4 20 september 1991 (aangevuld bij KB van 30 maart 1995) 9 juli 2007 (Erratum verschenen in Belgisch Staatsblad op 04 april 2008) vergezeld van hun attest van vrij verkrijgbaar vuurwapen uitgereikt door de Belgische Proefbank o de volgende vuurwapens : de seinpistolen, meer bepaald de vuurwapens die uitsluitend zijn ontworpen om noodseinen te geven of voor reddingsactiviteiten, zoals seinkanonnen en vuurpijlpistolen; de slachttoestellen, meer bepaald de vuurwapens uitsluitend ontworpen om dieren te slachten de verdovingsgeweren, meer bepaald de vuurwapens op gas-of luchtdruk die uitsluitend zijn ontworpen voor het verdoven van dieren op voorwaarde dat de houder steeds kan bewijzen deze wapens nodig te hebben voor de daarmee overeenstemmende activiteit. 4 Gecoördineerde lijst van vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde opgenomen in de lijsten als bijlage I aan de Koninklijke Besluiten van 20 september 1991 (aangevuld bij KB van 30 maart 1995) en van 9 juli 2007 (Erratum verschenen in Belgisch Staatsblad op 4 april 2008) Bijlage 4 pp. 12 6

9 BLANKE WAPENS o de blanke wapens BEHALVE : Het spring-of valmes met slot, het vlindermes, boksbeugels en de blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp degenstokken en geweerstokken die geen historische sierwapens zijn; werpmessen; werpsterren; NIET-VUURWAPENS, met inbegrip van de NAMAAKWAPENS o en de korte wapens ontworpen voor het sportschieten die aan alle volgende voorwaarden voldoen : de lengte van de miklijn bedraagt meer dan 300 mm het totale gewicht van het wapen bedraagt meer dan 1 kg er is een richtmechanisme voorzien dat minstens bestaat uit een zijdelingse en in hoogte regelbaar vizier het kaliber is 4,5 mm (.177) de lader of magazijn van het wapen heeft een maximum capaciteit van 5 schoten o BEHALVE de NIET-VUURWAPENS en de KORTE NAMAAKWAPENS waarvan de kinetische energie van het projectiel, gemeten op 2,5 meter van het uiteinde van de loop meer dan 7,5 Joule bedraagt - Iedere deelnemer die te koop aanbiedt : o vrij verkrijgbare vuurwapens opgenomen in de lijsten bijgevoegd als bijlage I aan de Koninklijke besluiten van 20 september 1991(aangevuld bij KB van 30 maart 1995) 9 juli 2007 (Erratum verschenen in het Belgisch Staatsblad op 8 april 2008) o vrij verkrijgbare lange gladloopwapens bestemd voor de jacht die via het sluitstuk, via de loopmond of via de voorkant van de trommel uitsluitend met zwart kruit of met patronen met zwart kruit en afzonderlijke ontsteking geladen worden EN waarvan het model of brevet dateert van voor 1890 en de vervaardiging van voor 1945 die uitsluitend gebruik maken van patronen met zwart kruit en met ingewerkte ontsteking, waarvan het model of brevet dateert van voor 1890 en de vervaardiging van voor 1945 die zijn vervaardigd voor 1897 of waarvoor geen aangepaste munitie meer wordt vervaardigd, met uitzondering van de wapens die gebruik maken van penvuurpatronen moet over een vastbladig boek beschikken waarin de tentoongestelde en te koop aangeboden wapens worden opgelijst 5 o i.v.m dit boek : dit boek is persoonlijk en dient de deelnemer te vergezellen op elke beurs waaraan hij in België deelneemt 1ste pagina van het boek : vermelding van de identiteit en handtekening van de deelnemer Voor elke beurs begint de deelnemer een nieuwe pagina die hij dateert en ondertekent op het einde van de beurs moeten de gebruikte bladzijden opnieuw worden gedateerd en ondertekend door de deelnemer dit boek dient afzonderlijk te worden bekeken van de lijsten die dienen overgemaakt te worden om een tijdelijke invoer- en wederuitvoervergunning te bekomen, afgeleverd door het territoriaal bevoegde gewest in naam van de organisator van de beurs. o voor elke beurs moet de deelnemer in dit boek inschrijven: de wapens : merk- type kaliber serienummer de volledige identiteit van de verwerver : naam voornaam adres geboortedatum - land 5 Voorbeeld van een blad uit het boek Bijlage 5 p. 30 7

10 De vermelding van de identiteit dient te geschieden op de volgende wijze volgens de verschillende mogelijkheden : De VERKOPER betreft : De KOPER betreft : Vermelding in het vak «Identiteit» een BELGISCHE wapenhandelaar EN een BELGISCHE particulier volledige identiteit een BELGISCHE wapenhandelaar EN een BELGISCHE wapenhandelaar volledige identiteit een BELGISCHE particulier EN een BELGISCHE particulier volledige identiteit een BELGISCHE particulier EN een BELGISCHE wapenhandelaar volledige identiteit een BELGISCHE particulier EN een BUITENLANDSE particulier volledige identiteit een BELGISCHE particulier EN een BUITENLANDSE wapenhandelaar volledige identiteit een BELGISCHE wapenhandelaar EN een BUITENLANDSE wapenhandelaar volledige identiteit een BELGISCHE wapenhandelaar EN een BUITENLANDSE particulier volledige identiteit een BUITENLANDSE wapenhandelaar EN een BELGISCHE particulier volledige identiteit een BUITENLANDSE wapenhandelaar EN een BUITENLANDSE particulier volledige identiteit een BUITENLANDSE particulier EN een BELGISCHE particulier volledige identiteit een BUITENLANDSE particulier EN een BELGISCHE wapenhandelaar volledige identiteit een BUITENLANDSE wapenhandelaar EN een BELGISCHE wapenhandelaar volledige identiteit een BUITENLANDSE wapenhandelaar EN een BUITENLANDSE wapenhandelaar volledige identiteit een BUITENLANDSE particulier EN een BUITENLANDSE wapenhandelaar volledige identiteit een BUITENLANDSE particulier EN een BUITENLANDSE particulier volledige identiteit Er bestaat geen uitzondering voor de vermelding van de identiteit voor de inwoners van de BENELUX, met name België, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland. o De deelnemer bezorgt aan de organisator een kopij van deze bladzijden wanneer? verplicht op het einde van de beurs vorm van de kopij? fotokopie scanner digitale foto Stap 7 Na de beurs - de organisator moet de kopijen van de bladen van de boeken van de deelnemers overmaken o aan wie? aan de Dienst Vergunningen van het territoriaal bevoegde gewest o wanneer? binnen de 3 werkdagen o doel? nagaan of personen geen wapenhandel drijven zonder de nodige erkenning buitenlandse autoriteiten informeren over de aankoop van vrij verkrijgbare vuurwapens in België door hun onderdanen - de Dienst Vergunningen van het territoriaal bevoegde gewest maakt een kopij over van de bladen van de boeken van de deelnemers aan de bevoegde nationale en buitenlandse autoriteiten. <<<<< >>>>> 8

11 Bijlage 1 Gegevens van de provinciale wapendiensten Provincie ANTWERPEN BRUXELLES-CAPITALE Federale diensten gouverneur Arr. comm. Mechelen Administratief Arrondissement Brussel Hoofdstad Cel wapens Dienst Wapens Jan Van Rijswijcklaan 28 Hertogstraat Antwerpen 1000 Brussel Tel. : +32 (0) Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0) Fax : +32 (0) Mail : Mail : Web : Web : Provincie HAINAUT Provincie LIEGE Rue Verte 13 Gouvernement provincial de Liège 7000 Mons Service armes Tel.: +32 (0) Place Cathédrale, 16/2 Fax : +32 (0) Liège Mail : Tel.: +32 (0) Web : Fax: +32 (0) Web: Provincie LIMBURG Provincie LUXEMBOURG Cel Wapens SPF Intérieur Universiteitslaan 1 Service armes 3500 Hasselt Place Léopold 1 Tel.: +32 (0) Arlon Fax : +32 (0) Tel.: +32 (0) Mail : Fax: +32 (0) Web : Provincie NAMUR Provincie OOST-VLAANDEREN Gouvernement provincial de Namur Federale diensten gouverneur van Oost-Vlaanderen Service armes Federale directie politiezaken en wapens Place Saint-Aubain 2 Kalandeberg Namur 9000 Gent Tel.: +32 (0) Tel. : +32 (0) Fax : +32 (0) Fax : +32 (0) Mail : Mail : Web : Web : Provincie VLAAMS-BRABANT Provincie BRABANT WALLON Federale Overheid Dienst Algemene Zaken Gouvernement provincial du Brabant Wallon Cel Wapens Service armes Provincieplein 1 Chaussée de Bruxelles Leuven 1300 Wavre Tel.: +32 (0) Tel. : +32 (0) Fax : +32 (0) Fax : +32 (0) Mail : Mail : Web : Web : Provincie WEST-VLAANDEREN Federale diensten gouverneur van West-Vlaanderen Dienst wapens FAC Kamgebouw K. Albert I-laan 1/5 bus Brugge Tel. : +32(0) Fax : +32 (0) Mail : Web : 9

12 Bijlage 2 Gegevens van de Dienst Vergunningen van de gewesten Région Wallonne S.P.W. D.G.O. 6. Direction Gestion des Licences De heer Philippe GEVART Îlot Saint-Luc Chaussée de Louvain Namur Tél : +32 (0) Fax : + 32(0) Mail : Web : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale Directie Externe Betrekkingen Direction des Relations Extérieures Cel Vergunningen - Cellule Licences City Center Kruidtuinlaan 20 Boulevard du Jardin Botanique Brussel - Bruxelles De heer Eric MAES Tel. : +32 (0) Fax : +32 (0) Mail : Web : e_usage.shtml Vlaams Gewest Departement internationaal Vlaanderen Dienst Controle Strategische Goederen De heer Michael PEETERS Boudewijnlaan 30, bus Brussel Tel. : +32 (0) Fax : +32 (0) Mail : Web : 10

13 Bijlage 3 Voorbeeld van de lijst toe te voegen aan de aanvraag van tijdelijke in- en wederuitvoervergunning Lijst toe te voegen aan de aanvraag van tijdelijke in- en wederuitvoervergunning Région Flamande / Vlaams Gewest / Flemish Region / Flämische Region Région Wallonne / Waals Gewest / Walloon Region / Wallonische Region Région Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijke Gewest / Brussels Region / Region Brüssel-Hauptstadt 6 Bourse / Beurs / Weaponsfair / Borse : Lieu / plaats / place / Ort : Date / datum / date / Datum : Nom / naam / name : Firme / firma / firm : Adresse / adres / address : Pays / land / country : Catégorie Categorie Category Kategorie Type Typ Marque Merk Make Fabrikat Modèle Model Modell Année Jaar Year Jahr Calibre Kaliber Numéro de Série Serie-nummer Serial number Seriennummer Autorisation Toelating Authorization Genehmigung 1 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 2 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 3 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 4 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 5 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 6 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 7 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 8 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 9 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 10 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 11 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 12 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 13 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 14 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 15 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 6 Het onnodige schrappen Biffer la mention inutile 11

14 Bijlage 4 Lijst van de wapens met historische, folkloristische en decoratieve waarde opgenomen in de lijst in de bijlage I van de Koninklijke Besluiten van 20 september 1991 (aangevuld bij KB van 30 maart 1995) en 9 juli 2007 (Erratum verschenen in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2008) 1. Vuistvuurwapens LAND BENAMING MERK MODEL KALIBER DUITSLAND Halfautomatisch pistool DWM ,65 Para Pistool-karabijn , Halfautomatisch pistool M1896 7,63 (C96) - cone hammer - large ring hammer - flat side Pistool, Pistool-karabijn Dreyse ,65 Para Repeteerpistool met roterend Bittner ,7 mm magazijn. Halfautomatisch pistool Mieg-Heidelberg ,65 mm Halfautomatisch pistool Bergmann mm - 6,5 mm 7 mm - 8 mm Halfautomatisch pistool" standart Schwarzlose ,65 mm & perfekt " Halfautomatisch pistool Borchardt ,65 mm Halfautomatisch pistool D.W.M. Steyr ,5 mm R " Mannlicher " 4-schotsrevolver Bär Sauer - Sohn mm Halfautomatisch pistool Bergmann ,5 mm " Bayard " Halfautomatisch pistool Simplex mm " Bergmann " Halfautomatisch pistool " Alder " Waf-Hermsdorff ,25 mm Halfautomatisch pistool " Mann " F. Mann-Werk ,33 mm Halfautomatisch pistool " Liliput " Waffen F.B.K. ; Menz ,25 mm Liliput Suhl OOSTENRIJK Dienstrevolver GASSER L.Gasser mm Rast & Gasser Pistool-karabijn MANNLICHER Mannlicher ,63 Mannlicher Halfautomatisch pistool Steyr 1911 (civil) 9 mm Steyr STEYR - HAHN 1912 (militaire) 1912 Heeresflieger 1912 / P16 Revolver STEYR Steyr mm Revolver GASSER L. Gasser 1898/ mm Revolver Lefaucheux-Francotte L. Gasser Lw15 11,3 mm Lw16 Halfautomatisch pistool O.W.G. Steyr mm - 6,5 mm R et "Mannlicher" 7,6 mm R Halfautomatisch pistool O.W.G. Steyr ,6 mm R et 8 mm "Mannlicher" spécial Halfautomatisch pistool Schwarzlose ,63 mm "Mannlicher" Halfautomatisch pistool Mannlicher ,63 mm Mannlicher "Mannlicher" Halfautomatisch pistool " Erika" F.-Pfannl ,25 mm Liliput Halfautomatisch pistool " Kolibri" F.-Grabner ,7 mm et 3 mm Halfautomatisch pistool "Roth- Steyr" Roth-Steyr mm Roth-Steyr

15 ARGENTINIË BELGIË BULGARIJE Halfautomatisch pistool "Roth- Sauer" Roth-Sauer ,65 mm Roth-Sauer Halfautomatisch pistool Oe.Wa.Ges.Steyr ,63 Mannlicher Mannlicher Halfautomatisch pistool Anc.Ets.Pieper mm Bergmann - Bayard (Bayard) Bergmann Revolver Pieper Pieper 8 mm Pieper Pieper - Bayard Bayard Revolver Nagant ,62 Nagant Long Repeteerpistool "Francotte" Francotte ,65 mm et 8 mm Francotte Halfautomatisch pistool Clément mm Clément "Clément" Revolver Pieper mm Pieper Pieper étanche Revolver Nagant ,62 Nagant - double action Halfautomatisch pistool Luger CANADA Revolver Webley Webley & Scott DWM pour Officiers MK I - II - III - IV - V - VI Nagant 7,65 Para Revolver Colt New Service.455 CHILI Halfautomatisch pistool Steyr - Hahn Oe.Wa.Ges mm Steyr DENEMARKEN Halfautomatisch pistool Anc.Ets. Pieper (Liège) M mm Bergmann Tojhuus (Kobenhavn) M1910 / 1921 Bergmann / Bayard Revolver Officier Tojhuus (Kobenhavn) 1880 / x17 Revolver Tojhuus (Kobenhavn) M mm (.380 Eley) 9 mm (9x17) Revolver d ordonnance Kronborg Gevaerfabrik M1865 / mm Revolver d ordonnance A. Francotte Liège mm (9x17) Gendarmerie Revolver Troupe coloniale Kronborg Gevaerfabrik M1865 / mm Revolver Armée Ronge & Fils Liège mm (9x17) Opleidingrevolver Ronge & Fils Liège LR Pistool, Halfautomatisch pistool D.R.S ,35 mm + 7,65 EGYPTE Halfautomatisch pistool Webley mm Br. Long

16 SPANJE Revolver Garate Anitua Aranzabal copie S & W n 3 Revolver Garate Anitua copie S & W new model mm (France).455 (Angleterre) 10,35 (Italie) 11 mm ,35 8 mm M1892 Revolver Eibar copie S & W Mil. & Police Revolver Eibar copie Colt New Service 8 mm M1892 Halfautomatisch pistool Campo-Giro mm Largo Halfautomatisch pistool Arrizablaga JO-LO-AR 9 mm Largo Halfautomatisch pistool Frères Beistegui Etai Royal M31 Etai Royal M34 Halfautomatisch pistool Astra ,63 M mm Largo 7,63 M1896 Halfautomatisch pistool Astra F 9 mm Largo Halfautomatisch pistool Astra mm Largo Halfautomatisch pistool " Garate Anitua mm Clément Charola Anitua" Halfautomatisch pistool "Zulaica" Zulaica ,5 mm Velodog VER. STATEN Revolver Colt M1892 New Army 1894 / / New Army, Navy 1905 Marine Corps 1902 D.A. S.A.A Long C.41 Long C.41 Short C Win..45 LC (P.M.).32C / 32 S&W / / 380 Eley / Russian 44 S&W / 45C /450 Boxer 450 Eley / 455 Eley / 476 Eley Revolver S. & W Hand ejector Mod N 3 DA Halfautomatisch pistool Colt Pistolet de tir à 1 coup S. & W (1st/2nd/3nd variations) Straight line.32 SW Long.455 Eley S&W.38 auto.38 auto.22lr.22lr Halfautomatisch pistool S. & W. A.P..35 Halfautomatisch pistool Luger "Navy" revolver, kal 38 en 41 lang en kort DWM 1902 American Eagle 7,65 Para idem cartridge counter Colt mm et 10,3 mm 14

17 Halfautomatisch pistool kal.38 Colt mm Revolver "Lady Smith".22 Smith & Wesson ,6 mm FRANKRIJK Revolver d ordonnance M.A. St-Etienne mm M1892 ord. Halfautomatisch pistool M.A.St-Etienne Le français 9 mm Br. L. Revolver Dienstrevolver genoemd "à pompe" 1935 A&S 7,65 Long Arizmendi Zulaica S. & W. 8 mm M 1892 Ycia-Eibar Mil & Police Industria Orbea Espagnol Trocaola Aranzabal Espagnol Garate y Anitua Colt New Army Cordura, Vleit Service Manufacture St-Etienne mm GROOT-BRITTANNIË Revolver Colt S. & W. Webley Webley & Greene Webley & Scott Wilkinson-Webley Garate y Anitua 1909 New Serv. Hand eject 1 & 2 Mod. MK I/I* / IV / V / VI Army & Target Old Pattern N 1 MK I + Old Pattern N 2 MK I.455 Eley.476 Eley.455 Eley.455 Eley 476/ Eley Halfautomatisch pistool Webley & Scott Colt MKI (Navy) 1915 (R.F.C.) mm Br. L..38 auto.455 Eley.455 Eley.455 Eley Pistolet de tir à 1 coup Webley 1911 single.22lr Shot Target Halfautomatisch pistool Webley-Mars ,5 mm "Gabbett-Fairfax Mars.455" Halfautomatisch pistool Webley-Mars ,5 mm "Gabbett-Fairfax Mars.45" Dienstrevolver Fosberry.455 Webley ,5 mm GRIEKENLAND Revolver Nagant St-Etienne ,62 Nagant 8 mm M1892 HONGARIJE Halfautomatisch pistool Fegyvergyar mm Steyr Frommer Budapest ,65x13 From M 37M Halfautomatisch pistool Roth - Steyr mm Steyr Steyr ITALIË Revolver Beitonni Ind. Orbea S. & W. - Esp 10,35 mm Revolver d ordonnance Glisenti 1889 A 1889 B 10,35 mm Halfautomatisch pistool Brixia Glisenti 1889/ mm Glisenti 15

18 JAPAN Revolver d ordonnance Arsenaux Type 26 9 mm Tokyo, Kokura,... (1894) Halfautomatisch pistool (Nambu) Arsenaux Tokyo, Kokura, Baby mm 8 mm Nambu Nagoya, Kayoba Type 94 Type M LITOUWEN Revolver Nagant (russe 1895) Arsenaux russes ,62 Nagant Rus. Nagant Liège MEXICO Revolver Pieper mm Pieper mexicain NOORWEGEN Revolver Nagant Ets Nagant Husquvarna ,5 mm 1864/98 11 mm Halfautomatisch pistool Colt ,2x23 Schotsrevolver automatische uitwerper Revolver met H.F. Landstad ,5 mm Nagant NEDERLAND Hembrug 1894 KNIL 9,4 mm Bar 1894 KNIL Adapter A. Marx 1870/1912 (Traangaspist.) 1873/1919 POLEN Revolver Nagant Fabri. Broni Radom Ng30 7,62 Nagant 7,65 Para PORTUGAL Halfautomatisch pistool DWM DWM DWM ROEMENIË RUSSLAND + USSR Revolver St-Etienne Revolver Nagant Revolver Halfautomatisch pistool Steyr - Hahn Revolver Nagant M.A. St-Etienne,... M mm M1892 arsenaux russes ,62 Nagant Nagant Liège Orbea & Cia Eibar mm M1892 Garate Anitua 1915 Fa de Trocoala mm Aranzabal y Cie - Eibar (e.a.) Oe Wa GS mm Steyr Tula Ishewsk Shestrozjest Fr. Nagant 1895 Type troupe Type Officier Entraînement 7,62 Nagant.22LR 11,2x23 Halfautomatisch pistool Colt 1911 (British Mod) Halfautomatisch pistool C96 Bolo 7,63 M1896 SERVIË Revolver Nagant Nagant ,5 mm Revolver Gasserov Gasser mm Gasser ZWITSERLAND Pistool Luger DWM DWM / F.F. Bern SIG /1929 7,65 Para Revolver Waf fabr. Bern SIG / / / /1929 Mod Cyclistes 7,5 (P.N.) 7,5 16

19 ZWEDEN Revolver Nagant Nagant ,5 Husqvarna Halfautomatisch pistool Torrsin Sons ; Alingsas ,5 mm Bergmann "Hamilton" TURKIJË C96 (1897) 7,63 Halfautomatisch pistool 17

20 2. Schoudervuurwapens LAND BENAMING MERK MODEL KALIBER ZUID-AFRIKA DWM 1897 (OVS : ORANJE VRIJSTAAT) DUITSLAND Halfautomatisch geweer Walther 1915 (Fliegerselbstladekarabiner) G41 (W) G41 (M) Repeteergeweer Repeteergeweer & karabijn Carcano Brünn Gustloff Sauer & solnn Erma FN Steyr,... Steyr Brünn Danuvia - Budapest Standard K98k Arsenaux italiens Luftwaffenkarabiner G24(t) G98/40 Radom, Steyr G29/40 karabijn der bergjagers Brünn G33/40 Volksturmkarabijn Steyr / Gustloff VG1 VK98 7,92x33 Steyr Overlevingsgeweer Sauer & Sohn Luftwaffe Drilling cal ,3x74R Drilling Sportgeweer (Schutzengewehr) Sportgeweer (Wehrmanngewehr) Trainingsgeweer Haenel Lorenz Steyr Erma Sühl Geco Waffenstadtsuhl Walter Menz Axschutz Simson & Co Berliner-Suhler Waffenfabrik Walter Gustloff (BSW) Walter Simson & Co Wehrmanngewehr Mod 98 DSM 34 (Deutsches sportmodell) KKW sportmodell 11 W625 W625B W625C 8.15x46R 8.15x46R.22LR 18

Omzendbrief over de toepassing van de wapenwetgeving

Omzendbrief over de toepassing van de wapenwetgeving Omzendbrief over de toepassing van de wapenwetgeving Inhoudstafel Voorafgaande mededeling... 7 De omzendbrief van 29/10/10 over de toepassing van de wapenwetgeving wordt hierbij ingetrokken en vervangen

Nadere informatie

OMGAAN MET BODEMVONDSTEN OPGRAVINGEN WO I

OMGAAN MET BODEMVONDSTEN OPGRAVINGEN WO I OMGAAN MET BODEMVONDSTEN OPGRAVINGEN WO I Om tegemoet te komen aan de vragen van de gemeentebesturen en politiediensten met betrekking tot opgravingen uit de Eerste Wereldoorlog werd op initiatief van

Nadere informatie

VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS

VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS Artikel 2 van het KB van 9 juni 1999 somt de categorieën op van buitenlandse onderdanen die vrijgesteld zijn van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart.

Nadere informatie

Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België

Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten Ondernemen als buitenlander in België Bijlage Accent Starten als zelfstandige - october 2012 Algemene bepalingen Wilt u als niet-belg

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

Het ATA-Carnet Een paspoort voor uw goederen

Het ATA-Carnet Een paspoort voor uw goederen Het ATA-Carnet Een paspoort voor uw goederen Contactpersonen: Roxane Ertelt Anja Hendrikx Cathérine Dreesen Hilde Nuyts Ann Huveners Voka - Kamer van Koophandel Limburg Huis van de Limburgse Ondernemer

Nadere informatie

Artikel 49ter van dat koninklijk besluit heeft slechts een beperkte draagwijdte. Het luidt als volgt:

Artikel 49ter van dat koninklijk besluit heeft slechts een beperkte draagwijdte. Het luidt als volgt: Directoraat-generaal Basisgezondheidzorg en Crisisbeheer Dienst Gezondheidsberoepen VOTRE LETTRE DU VOS RÉF. NOS RÉF. DATE ANNEXE(S) CONTACT TÉL. 02/524.99.00 FAX 02/524.98.15 E-MAIL contactcenter@eranova.fgov.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING Onderhavige Algemene voorwaarden en het Landenschema ( tezamen "de Voorwaarden") en de Overeenkomst gelden tussen Criteo s.a. en de Klant en zijn van toepassing

Nadere informatie

personenvervoer organiseert in Regelgeving Vlaanderen voor wie

personenvervoer organiseert in Regelgeving Vlaanderen voor wie E Vlaanderen organiseert in personenvervoer voor wie Regelgeving P R O V S O R E V E E N R N D V - E O NW E R E G Personenvervoer over de weg Regelgeving voor wie personenvervoer organiseert in Vlaanderen

Nadere informatie

Toetsingskader voor een Vlaams decreet inzake de buitenlandse handel in militaire goederen. Sara Depauw & Kathleen Van Heuverswyn

Toetsingskader voor een Vlaams decreet inzake de buitenlandse handel in militaire goederen. Sara Depauw & Kathleen Van Heuverswyn Toetsingskader voor een Vlaams decreet inzake de buitenlandse handel in militaire goederen Sara Depauw & Kathleen Van Heuverswyn Achtergrondnota 7 juli 2010 COLOFON Auteurs Sara Depauw Kathleen Van Heuverswyn

Nadere informatie

INLEIDING p.2 HOOFDSTUK 2 DE IN-, UIT- EN DOORVOER VERGUND DOOR HET VLAAMS GEWEST. A. Vlaamse vergunningen: cijfergegevens p.5

INLEIDING p.2 HOOFDSTUK 2 DE IN-, UIT- EN DOORVOER VERGUND DOOR HET VLAAMS GEWEST. A. Vlaamse vergunningen: cijfergegevens p.5 INHOUDSTAFEL INLEIDING p.2 HOOFDSTUK 1 HET JURIDISCH KADER A. De wetgeving p.3 B. Wijziging van de reglementering p.3 C. De uitoefening van deze bevoegdheid binnen de Vlaamse regering p.4 D. De in-, uit-

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

INTERNAL COMPLIANCE PROGRAM

INTERNAL COMPLIANCE PROGRAM INTERNAL COMPLIANCE PROGRAM Praktische leidraad over het waarom en hoe van een ICP voor export Opgesteld door Dienst Controle Strategische Goederen van de Vlaamse Overheid 1 INHOUD INLEIDING 5 1. WAT

Nadere informatie

REGLEMENT AXA BANKKAART Bijlage 3 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT AXA BANKKAART Bijlage 3 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT AXA BANKKAART Bijlage 3 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de aflevering aan en het gebruik

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30)

Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) SUPPLEMENT Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) Bij deze Staatscourant hoort een supplement Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) Dit supplement is gratis verkrijgbaar voor abonnees op de Staatscourant.

Nadere informatie

Aanvraag van een leveringsvergunning voor elektriciteit of aardgas

Aanvraag van een leveringsvergunning voor elektriciteit of aardgas Aanvraag van een leveringsvergunning voor elektriciteit of aardgas 1 L 5H-01-090326 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw (7de verdieping) Koning Albert

Nadere informatie

Bestek nummer CD000621

Bestek nummer CD000621 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000621 Voor het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument Versie KO/NL/201504 1. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Kredietgever: Santander

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Analyse Nederlandse wapenexportvergunningen 2005

Analyse Nederlandse wapenexportvergunningen 2005 Analyse Nederlandse wapenexportvergunningen 2005 Campagne tegen Wapenhandel, december 2006 Frank Slijper en Martin Broek 2 Inhoud Inleiding en verantwoording 4 1 Toppositie Nederland in internationale

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Invoer 1 BASISBEGRIPPEN. 1.1 Het Enig Document

HOOFDSTUK 4 Invoer 1 BASISBEGRIPPEN. 1.1 Het Enig Document Almanak BTW 2015.book Page 123 Thursday, April 9, 2015 5:08 PM 1 BASISBEGRIPPEN 1.1 Het Enig Document Het Enig Document, dat vóór 1 januari 1993 als basisdocument werd gebruikt voor de in- en uitvoer van

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

VLAAMSE OVERHEID. Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking VLAAMSE OVERHEID Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Juridische

Nadere informatie

Vademecum voor het indienen van een mandatenlijst en een vermogensaangifte

Vademecum voor het indienen van een mandatenlijst en een vermogensaangifte Vademecum voor het indienen van een mandatenlijst en een vermogensaangifte Vademecum goedgekeurd in de algemene vergadering van 10 december 2014 VADEMECUM INDIENEN MANDATENLIJST EN VERMOGENSAANGIFTE /

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Hierbij treft u de Circulaire Wapens en Munitie 2015 (hierna Cwm 2015) aan.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Hierbij treft u de Circulaire Wapens en Munitie 2015 (hierna Cwm 2015) aan. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3517 11 februari 2015 Circulaire Wapens en Munitie 2015 Hierbij treft u de Circulaire Wapens en Munitie 2015 (hierna Cwm

Nadere informatie

DHL Express Uw "TimE DEfiniTE"- En "Day DEfiniTE"- zendingen vlot Door DE DoUanE

DHL Express Uw TimE DEfiniTE- En Day DEfiniTE- zendingen vlot Door DE DoUanE DHL Express Uw "Time Definite"- en "Day Definite"- zendingen vlot door de douane Douaneservices 3 inhoud Introductie 4 Time Definite en Day Definite -zendingen 4 Douaneplicht: waarom en wanneer? 5 Wat

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten

Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN.

Nadere informatie

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN KBC SECURITIES NV BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Linklaters LLP Rue Brederode 13 B - 1000 Brussels Telephone (+32) 2 501 94 11 Facsimile (+32) 2 501 94 94 Versie 18 mei 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie