INFORMATIEFICHE VOOR INTERNATIONALE WAPEN-, JACHT- EN MILITARIABEURZEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEFICHE VOOR INTERNATIONALE WAPEN-, JACHT- EN MILITARIABEURZEN"

Transcriptie

1 INFORMATIEFICHE VOOR INTERNATIONALE WAPEN-, JACHT- EN MILITARIABEURZEN Hierbij vindt u alle informatie over de in- en uitvoerverplichtingen waaraan u eventueel zal moeten voldoen indien u als wapenhandelaar of particulier vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde en essentiële onderdelen hiervan wenst te verhandelen op wapen-, jacht- en militairabeurzen in België Heeft u uw domicilie, vaste verblijfplaats of zetel in België en wenst u historische, folkloristische en decoratieve wapens en essentiële onderdelen hiervan te verhandelen op een wapenbeurs in België? 1. Alle te koop aangeboden vuurwapens moeten minimum drie weken voor de datum van de beurs fysiek zijn voorgelegd aan de Proefbank voor vuurwapens, Rue Fond des Tawes 45 te Luik (www.bancdepreuves.be). Antieke alarmwapens die niet door de Vuurproefbank zijn gehomologeerd mogen niet op de beurs aangeboden worden. 2. Indien u een dergelijk wapen of essentieel onderdeel hiervan overdraagt aan een derde met domicilie, vaste verblijfplaats of zetel buiten de Benelux moet u dit registreren in het vastbladig boek waarover u volgens de geldende Belgische federale regelgeving als deelnemer aan een Belgische wapenbeurs moet beschikken. U dient de volgende twee elementen te noteren: Op de linkerbladzijde de gegevens van het overgedragen wapen en / of het essentieel onderdeel (categorie, type, merk, model, kaliber en serienummer); Op de rechterbladzijde de gegevens van de verwerver en het land van bestemming van het wapen. Na de beurs dient een kopie van deze bladzijden die betrekking hebben op de betreffende beurs aan de beursorganisator bezorgd te worden. Deze zal die verder bezorgen aan de dienst Controle Strategische Goederen. U kan deze kopie ook zelf aan de dienst Controle Strategische Goederen bezorgen. Haar adresgegevens vindt u rechts onderaan deze pagina. 3. Naast de registratie wordt u ten slotte ook gevraagd om de ontvangers van de door u overgedragen wapens te wijzen op de eventuele verplichtingen inzake invoer van vuurwapens in het land van bestemming. Bent u afkomstig uit het buitenland (niet gedomicileerd in België) en wenst u historische, folkloristische en decoratieve wapens en essentiële onderdelen hiervan in België in te voeren om tentoon te stellen, aan te bieden en te verhandelen op een wapenbeurs? Vóór de wapenbeurs 1. Wanneer u vuurwapens of essentiële onderdelen daarvan invoert in België dient u niet enkel in regel te zijn met de Belgische in- en uitvoerwetgeving, maar eveneens met deze van het land van herkomst, ook bij invoer voor beursdoeleinden. Ter controle hiervan dient u minstens vier weken vóór de datum van de wapenbeurs in het kader waarvan u dergelijke goederen wenst in te voeren aan de organisator van deze beurs in België een kopie te bezorgen van de uitvoervergunning die voor de (tijdelijke) overbrenging van de wapens werd verkregen van de bevoegde exportautoriteit in het land van herkomst. Indien de autoriteiten van het land van herkomst voor dergelijke overbrengingen geen vergunning vereisen, dient u aan de beursorganisator een officieel document te bezorgen waaruit blijkt dat dergelijke vergunning niet nodig is. Indien u het nodige document niet tijdig aan de beursorganisator kan bezorgen, mag u dit tot een week voor de wapenbeurs rechtstreeks aan de dienst Controle Strategische Goederen toezenden (haar adresgegevens vindt u rechts onderaan deze pagina). 2. Om in regel te zijn met de Belgische in- en uitvoerwetgeving moet u ook uiterlijk vier weken vóór de start van de beurs een lijst opstellen van alle wapens en essentiële onderdelen die u wenst tentoon te stellen of te verhandelen op basis van het document dat u werd toegestuurd en dit document in digitale vorm bezorgen aan de beursorganisator, met vermelding van categorie, type, merk, model, kaliber en serienummer. De Departement internationaal Vlaanderen dienst Controle Strategische Goederen Boudewijnlaan 30 b80, 1000 Brussel T: +32 (0) F: +32 (0)

2 beursorganisator zal dit verder bezorgen aan de dienst Controle Strategische Goederen. U kan deze lijst ook zelf per aan de dienst Controle Strategische Goederen overmaken. Op basis van die lijst beoordeelt de dienst Controle Strategische Goederen in samenwerking met de Vuurproefbank te Luik het juiste karakter van het wapen. Minimum een week voor de datum van de beurs moet u de betreffende vuurwapens vervolgens fysiek voorleggen aan de Proefbank voor vuurwapens, gelegen Rue Fond des Tawes 45 te Luik (www.bancdepreuves.be). Antieke alarmwapens die niet door de Vuurproefbank zijn gehomologeerd mogen niet op de beurs aangeboden worden. Mits gegronde rechtvaardiging kunnen tot uiterlijk een week voor de wapenbeurs niet-substantiële wijzigingen aan deze lijst aangebracht worden. 3. Indien u op de beurs wapens verkoopt met een commercieel doel moet u tot slot ook een kopie voorleggen van de tijdelijke erkenning als wapenhandelaar die u van de gouverneur van een Belgische provincie hebt verkregen. Op basis van de voorlegging van voorvermelde documenten wordt het u toegelaten om de in de lijst vermelde vuurwapens of essentiële onderdelen tijdelijk naar België over te brengen in het kader van de betreffende wapenbeurs. De organisator van de wapenbeurs die voor de administratieve afhandeling optreedt als uw vertegenwoordiger, verkrijgt daartoe van de bevoegde minister een tijdelijke invoervergunning en wederuitvoervergunning. Uzelf verkrijgt een document dat alle wapens oplijst waarvan de overbrenging wordt toegelaten en een brief waarin u zich met uw handtekening verbindt tot de onderstaande registratieverplichting. Voor de wapens zelf en voor de juistheid van de door u meegedeelde informatie bent u uiteraard verantwoordelijk. De vuurwapens of essentiële onderdelen waarvoor u geen uitvoervergunning of ander officieel document hebt voorgelegd, die niet werden opgenomen in de lijst die u aan de dienst Controle Strategische Goederen ter beschikking stelde of die niet werden goedgekeurd door de Vuurproefbank zullen niet in dat document opgenomen worden. Dat betekent dat het u niet toegelaten is om deze wapens in België in te voeren en deze op de beurs tentoon te stellen, aan te bieden en te verhandelen. Tijdens de wapenbeurs 3. Tijdens de wapenbeurs moet u elke overdracht aan een derde van een historisch, folkloristisch of decoratief wapen of een essentieel onderdeel hiervan registreren in het vastbladig boek waarover u volgens de geldende Belgische federale regelgeving als deelnemer aan een Belgische wapenbeurs moet beschikken. U dient de volgende twee elementen te noteren: Op de linkerbladzijde de gegevens van het overgedragen wapen en / of het essentieel onderdeel (categorie, type, merk, model, kaliber en serienummer); Op de rechterbladzijde de gegevens van de verwerver en het land van bestemming van het wapen. Na de beurs dient een kopie van deze bladzijden die betrekking hebben op de betreffende beurs aan de beursorganisator bezorgd te worden. Deze zal die verder bezorgen aan de dienst Controle Strategische Goederen. U kan deze kopie ook zelf aan de dienst Controle Strategische Goederen bezorgen. Haar adresgegevens vindt u rechts onderaan deze pagina. 4. Naast de registratie, ten slotte, wordt u ook gevraagd om de ontvangers van de door u overgedragen wapens die hun domicilie, vaste verblijfplaats of zetel buiten de Benelux hebben te wijzen op de eventuele verplichtingen inzake invoer van vuurwapens in het land van bestemming. Deze verplichtingen zijn dwingend. Hoewel de administratieve afhandeling grotendeels door de organisator van de wapenbeurs zal gebeuren, valt de verantwoordelijkheid voor het naleven ervan toe aan de betrokken handelaars en particulieren. U bent dus verantwoordelijk zowel voor de wapens zelf, het naleven van de eventuele uitvoer- en wederinvoerverplichtingen in uw land van herkomst en van de in- en uitvoerverplichtingen in België, inclusief het registreren van de vermelde transacties. Departement internationaal Vlaanderen dienst Controle Strategische Goederen Boudewijnlaan 30 b80, 1000 Brussel T: +32 (0) F: +32 (0)

3 Memorandum Wapenbeurzen 2011 Proefbank voor vuurwapens LIEGE Federale Gerechtelijke Politie Dienst Wapens Vlaams Gewest Dienst Controle Strategische Goederen Région Wallonne Service des Licences FOD Justitie Federale Wapendienst Dit document is een hulpmiddel voor de organisatoren van wapenbeurzen en vervangt geenszins de bestaande wetgeving met betrekking tot de materie.

4 Memorandum Wapenbeuzen 2011 Wettelijke basis : - Europese richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 betreffende de controle op verwerving en het voorhanden hebben van wapens - wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie - koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie. - artikel 19, 5 van de wapenwet van 8 juni punt 17 Wapenbeurzen Ministeriële omzendbrief van 29 oktober 2010 met betrekking tot de wapenwetgeving - wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten Stap 1 Ministeriële toelating FOD JUSTITIE Federale Wapendienst - een aanvraagdossier tot ministeriële toelating opstellen - in te dienen door de wapenbeurs organisator o wanneer? bij voorkeur 3 maanden voor de organisatie van de beurs o waar? FOD JUSTITIE Federale Wapendienst Waterloolaan, BRUSSEL Tél. : +32 (0) Fax : +32 (0) Mail : o welke documenten? nieuwe beurs : een complete aanvraag die de plaats en data van de verscheidene gebeurtenissen herneemt alsook het type van voorwerpen dat ter verkoop wordt aangeboden eventueel, een flyer van de gebeurtenis (indien voorhanden) een origineel uittreksel uit het strafregister, maximum 1 maand oud, van o o OFWEL iedere verantwoordelijke van de gebeurtenis OFWEL elke bestuurder van de rechtspersoon verantwoordelijk voor de organisatie een brandpreventieplan EN een evacuatieplan met de in- en uitgangen in geval van ernstige incidenten alsook de plaats van de standen en de in- en uitgangen een plan met wegbewijzering tot de plaats van de gebeurtenis een compleet intern reglement voor elke datum van de gebeurtenis die vermeldt: o o in artikel 1, plaats en datum van de gebeurtenis dat de toegang is verboden voor elke minderjarige, niet vergezeld door een meerderjarige de statuten van de rechtspersoon verantwoordelijk voor de gebeurtenis een contactpersoon bij de lokale politie ontbrekende documenten bij de aanvraag? Deze worden zo spoedig mogelijk gevraagd door de FOD JUSTITIE Federale Wapendienst 2

5 beurs die reeds het vorige jaar werd toegelaten : NIET alle documenten overmaken : enkel een verklaring dat de ontbrekende documenten niet werden gewijzigd een origineel uittreksel uit het strafregister, maximum 1 maand oud, van o o OFWEL iedere verantwoordelijke van de gebeurtenis OFWEL elke bestuurder van de rechtspersoon verantwoordelijk voor de organisatie ontbrekende documenten bij de aanvraag? Deze worden zo spoedig mogelijk gevraagd door de FOD JUSTITIE Federale Wapendienst - Studie van het dossier door FOD JUSTITIE Federale Wapendienst o adviesaanvraag aan : de lokale politie van de verblijfplaats van de organisatoren de verantwoordelijken van de rechtspersoon met betrekking tot hun persoonlijkheid de lokale politie van de plaats van de beurs met betrekking tot de beurs zelf, vb. ervaringen met vorige beurzen indien nodig : Veiligheid van de Staat Douane Parket Gewest - In geval van een gunstig dossier : aflevering van de ministeriële toelating : o vorm? Document met stempel van FOD JUSTITIE o inhoud? ministeriële toelating voor de organisator van de beurs exacte plaats en data verkoop van vrij verkrijgbare wapens toelating kan worden verbonden aan bepaalde voorwaarden, al dan niet mits het akkoord van de betrokkene (motivatie) vermelding van de verplichtingen van de deelnemers geen aflevering meer van een ministeriële toelating voor het tentoonstellen van vergunningsplichtige vuurwapens o overmaking? aangetekende zending met ontvangstbewijs o kopij voor : de lokale politie van de plaats waar de beurs wordt georganiseerd. de gouverneur van de plaats waar de beurs wordt georganiseerd. het territoriaal bevoegde gewest van de plaats waar de beurs wordt georganiseerd. Stap 2 Deelname van buitenlandse exposanten inzake vrij verkrijgbare wapens en bijhorende munitie - herinnering, in uw reglement, van de principes van toepassing op elke deelnemer, Belg of buitenlander, die vrij verkrijgbare wapens aanbiedt, met name : o indien de deelnemer betreft : BELG EN particulier of een verzamelaar die vrij verkrijgbare wapens te koop aanbiedt ZONDER commercieel doeleinde : GEEN erkenning wapenhandelaar EN particulier of een verzamelaar die vrij verkrijgbare wapens te koop aanbiedt MET commercieel doeleinde: verplichting erkend wapenhandelaar 3

6 Indiening aanvraagdossier erkenning wapenhandelaar : o Bij de wapendienst van de gouverneur van de vestigingsplaats 1 o Aflevering erkenning wapenhandelaar BUITENLANDER EN particulier of buitenlandse verzamelaar die vrij verkrijgbare wapens te koop aanbiedt zonder commercieel doeleinde: GEEN erkenning wapenhandelaar EN particulier of buitenlandse verzamelaar die vrij verkrijgbare wapens te koop aanbiedt MET commercieel doeleinde: verplichting titularis te zijn van een tijdelijke Belgische erkenning als wapenhandelaar Indiening aanvraagdossier tijdelijke erkenning wapenhandelaar : o bij de wapendienst van de gouverneur van de plaats van de eerste beurs van het jaar aan dewelke men wenst deel te nemen o aflevering van een tijdelijke erkenning wapenhandelaar geldig voor 1 jaar op gans het Belgische grondgebied indien intentie met vrij verkrijgbare vuurwapens te komen, 4 tot 5 weken op voorhand over te maken aan de beursorganisator: o o kopij van zijn tijdelijke erkenning wapenhandelaar (als overgangsmaatregel, het bewijs van indiening dossier bij de provincie en een kopij van erkenning wapenhandelaar in land van oorsprong) de lijst met vrij verkrijgbare vuurwapens die hij te koop wenst aan te bieden op de beurs Stap 3 Aanvraag door organisator beurs van een tijdelijke invoervergunning en een wederuitvoervergunning te verlenen door de Dienst Vergunningen van het gewest territoriaal bevoegd voor de plaats van de beurs - in geval van aanwezigheid van buitenlandse deelnemers, uit andere landen dan het Groothertogdom Luxemburg en Nederland, die op de beurs vrij verkrijgbare wapens te koop aanbieden, moet de organisator aan de Dienst Vergunningen van het gewest dat territoriaal bevoegd is voor de plaats van de beurs 2 als vertegenwoordiger van deze deelnemers een aanvraag van tijdelijke invoer en wederuitvoer indienen, met als bijlage daarbij een lijst van deze buitenlandse deelnemers. De aanvraag gebeurt op basis van het formulier dat beschikbaar is bij het bevoegde gewest 3. - de buitenlandse deelnemers, niet-benelux moeten via de organisator: - een lijst overmaken met alle gegevens van de wapens die ze op de beurs willen aanbieden - en, desgevallend, een kopij van de (tijdelijke) uitvoervergunning van de bevoegde exportautoriteit in het land van afzending. o wanneer? minstens 4 weken voor de beurs o hoe? Waals Gewest : enkel per briefwisseling Vlaams Gewest : aanvraag enkel per briefwisseling; ander documenten per fax mail Brussels Hoofdstedelijk Gewest : briefwisseling fax mail o enkel de op deze lijst voorkomende wapens mogen in België worden ingevoerd en te koop aangeboden worden op de beurs eens de termijn overschreden mag aan deze lijst geen enkel wapen worden toegevoegd - De wapenlijsten worden vervolgens ter controle overgemaakt aan de Proefbank deze mag op basis van een evaluatie van de al dan niet vrije verkrijgbare aard weigeren dat bepaalde wapens in België worden ingevoerd. 1 Gegevens van de wapendiensten van de Provinciegouverneurs - Bijlage 1 p. 9 2 Gegevens van de Dienst vergunningen van de verschillende gewesten Bijlage 2 p Voorbeeld van de lijst toe te voegen aan de aanvraag tot tijdelijke invoer en wederuitvoervergunning, over te maken aan het territoriaal bevoegde gewest Bijlage 3 p. 11 4

7 - De gecontroleerde lijsten worden daarna door de Proefbank opnieuw overgemaakt aan het gewest in kwestie. Stap 4 Voorlegging van alle ingevoerde vrij verkrijgbare vuurwapens met het oog op verkoop op de beurs aan de Proefbank - Alle vrij verkrijgbare vuurwapens die hierna worden omschreven en die op de beurs worden te koop aangeboden moeten worden voorgelegd aan de Proefbank ten einde een bewijs te verkrijgen dat het wel degelijk om een vrij verkrijgbaar vuurwapen gaat volgens de Belgische wetgeving o welke wapens? de vrij verkrijgbare vuurwapens opgesomd in de lijst in bijlage 1 van de Koninklijke Besluiten van 20 september 1991 (aangevuld bij KB van 30 maart 1995) van 9 juli 2007 (Erratum verschenen in het Belgische Staatsblad op 04 april 2008) de lange vrij verkrijgbare vuurwapens met gladloop bestemd voor de jacht: die via het sluitstuk, via de loopmond of via de voorkant van de trommel uitsluitend met zwart kruit of met patronen met zwart kruit en afzonderlijke ontsteking geladen worden EN waarvan het model of brevet dateert van voor 1890 en de vervaardiging van voor 1945 die uitsluitend gebruik maken van patronen met zwart kruit en met ingewerkte ontsteking, waarvan het model of brevet dateert van voor 1890 en de vervaardiging van voor 1945 die zijn vervaardigd voor 1897 of waarvoor geen aangepaste munitie meer wordt vervaardigd uitgezonderd de wapens die gebruik maken van penvuurpatronen. o wanneer? voor de Belgen : iedere Belgische deelnemer kan contact opnemen met de Proefbank ten einde een afspraak te maken voor de buitenlanders : de Proefbank zal de attesten van de vrij verkrijgbare vuurwapens van de buitenlandse deelnemers afleveren binnen de termijn van 3 tot 1 week voor de beurs geen enkel attest van vrij verkrijgbaar vuurwapen zal minder dan 1 week voor de beurs aan de buitenlandse deelnemers worden afgeleverd Proefbank voor Vuurwapens - BELGIË Rue Fond-des-Tawes LIEGE Tel. : +32 (0) Fax : +32 (0) Mail : Web : o wat doet de Proefbank met het wapen? NIETS : geen wijziging, geen stempel! o het attest van vrij verkrijgbaar vuurwapen : prijs : 9,80 zonder BTW per wapen duur : onbepaald waarde: enkel maar overal in België Stap 5 Aflevering door de Dienst Vergunningen van het territoriaal bevoegde gewest van tijdelijke in- en wederuitvoervergunningen op naam van de beursorganisator - het bevoegde gewest ontvangt het advies van de Proefbank m.b.t. de lijsten van vrij verkrijgbare vuurwapens die de buitenlandse deelnemers, niet-benelux, op de beurs willen aanbieden. - het bevoegde gewest maakt de door de Proefbank geformuleerde opmerkingen m.b.t. sommige wapens die op deze lijst voorkomen over aan de organisator 5

8 - de organisator informeert de buitenlandse deelnemers, niet-benelux, over de door de Proefbank geformuleerde opmerkingen en van het eventuele besluit tot weigering van een invoervergunning voor bepaalde op de lijst voorkomende wapens - het bevoegde gewest kent vervolgens aan de organisator, als vertegenwoordiger van de betrokken buitenlandse - niet- Benelux deelnemers toe : o o o een tijdelijke invoervergunning een tijdelijke wederuitvoervergunning eventueel per betrokken buitenlandse deelnemer, niet-benelux, een brief en een lijst van de wapens die door de Proefbank werden gecontroleerd en goedgekeurd. Stap 6 De dag van de beurs - enkel de volgende wapens mogen door de deelnemers worden te koop aangeboden : VUURWAPENS o de geneutraliseerde wapens, volgens de voorschriften van de Belgische wetgeving, vergezeld van het neutralisatieattest afgeleverd door de Belgische Proefbank. Er bestaat op dit moment nog geen wederzijdse erkenning wat betreft neutralisaties uitgevoerd door andere landen. o De korte alarmvuurwapens gehomologeerd door de Belgische Proefbank o de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde : die via het sluitstuk, via de loopmond of via de voorkant van de trommel uitsluitend met zwart kruit of met patronen met zwart kruit en afzonderlijke ontsteking geladen worden EN waarvan het model of brevet dateert van voor 1890 en de vervaardiging van voor 1945 die uitsluitend gebruik maken van patronen met zwart kruit en met ingewerkte ontsteking, waarvan het model of brevet dateert van voor 1890 EN de vervaardiging van voor 1945 die zijn vervaardigd voor 1897 OF waarvoor geen aangepaste munitie meer wordt vervaardigd vergezeld van hun attest van vrij verkrijgbaar vuurwapen uitgereikt door de Proefbank als het gaat om lange gladloopwapens bestemd voor de jacht, uitgezonderd de wapens die gebruik maken van penvuurpatronen. o de wapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde die zijn opgenomen in de lijst die als bijlage I zijn gevoegd aan de Koninklijke Besluiten van 4 20 september 1991 (aangevuld bij KB van 30 maart 1995) 9 juli 2007 (Erratum verschenen in Belgisch Staatsblad op 04 april 2008) vergezeld van hun attest van vrij verkrijgbaar vuurwapen uitgereikt door de Belgische Proefbank o de volgende vuurwapens : de seinpistolen, meer bepaald de vuurwapens die uitsluitend zijn ontworpen om noodseinen te geven of voor reddingsactiviteiten, zoals seinkanonnen en vuurpijlpistolen; de slachttoestellen, meer bepaald de vuurwapens uitsluitend ontworpen om dieren te slachten de verdovingsgeweren, meer bepaald de vuurwapens op gas-of luchtdruk die uitsluitend zijn ontworpen voor het verdoven van dieren op voorwaarde dat de houder steeds kan bewijzen deze wapens nodig te hebben voor de daarmee overeenstemmende activiteit. 4 Gecoördineerde lijst van vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde opgenomen in de lijsten als bijlage I aan de Koninklijke Besluiten van 20 september 1991 (aangevuld bij KB van 30 maart 1995) en van 9 juli 2007 (Erratum verschenen in Belgisch Staatsblad op 4 april 2008) Bijlage 4 pp. 12 6

9 BLANKE WAPENS o de blanke wapens BEHALVE : Het spring-of valmes met slot, het vlindermes, boksbeugels en de blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp degenstokken en geweerstokken die geen historische sierwapens zijn; werpmessen; werpsterren; NIET-VUURWAPENS, met inbegrip van de NAMAAKWAPENS o en de korte wapens ontworpen voor het sportschieten die aan alle volgende voorwaarden voldoen : de lengte van de miklijn bedraagt meer dan 300 mm het totale gewicht van het wapen bedraagt meer dan 1 kg er is een richtmechanisme voorzien dat minstens bestaat uit een zijdelingse en in hoogte regelbaar vizier het kaliber is 4,5 mm (.177) de lader of magazijn van het wapen heeft een maximum capaciteit van 5 schoten o BEHALVE de NIET-VUURWAPENS en de KORTE NAMAAKWAPENS waarvan de kinetische energie van het projectiel, gemeten op 2,5 meter van het uiteinde van de loop meer dan 7,5 Joule bedraagt - Iedere deelnemer die te koop aanbiedt : o vrij verkrijgbare vuurwapens opgenomen in de lijsten bijgevoegd als bijlage I aan de Koninklijke besluiten van 20 september 1991(aangevuld bij KB van 30 maart 1995) 9 juli 2007 (Erratum verschenen in het Belgisch Staatsblad op 8 april 2008) o vrij verkrijgbare lange gladloopwapens bestemd voor de jacht die via het sluitstuk, via de loopmond of via de voorkant van de trommel uitsluitend met zwart kruit of met patronen met zwart kruit en afzonderlijke ontsteking geladen worden EN waarvan het model of brevet dateert van voor 1890 en de vervaardiging van voor 1945 die uitsluitend gebruik maken van patronen met zwart kruit en met ingewerkte ontsteking, waarvan het model of brevet dateert van voor 1890 en de vervaardiging van voor 1945 die zijn vervaardigd voor 1897 of waarvoor geen aangepaste munitie meer wordt vervaardigd, met uitzondering van de wapens die gebruik maken van penvuurpatronen moet over een vastbladig boek beschikken waarin de tentoongestelde en te koop aangeboden wapens worden opgelijst 5 o i.v.m dit boek : dit boek is persoonlijk en dient de deelnemer te vergezellen op elke beurs waaraan hij in België deelneemt 1ste pagina van het boek : vermelding van de identiteit en handtekening van de deelnemer Voor elke beurs begint de deelnemer een nieuwe pagina die hij dateert en ondertekent op het einde van de beurs moeten de gebruikte bladzijden opnieuw worden gedateerd en ondertekend door de deelnemer dit boek dient afzonderlijk te worden bekeken van de lijsten die dienen overgemaakt te worden om een tijdelijke invoer- en wederuitvoervergunning te bekomen, afgeleverd door het territoriaal bevoegde gewest in naam van de organisator van de beurs. o voor elke beurs moet de deelnemer in dit boek inschrijven: de wapens : merk- type kaliber serienummer de volledige identiteit van de verwerver : naam voornaam adres geboortedatum - land 5 Voorbeeld van een blad uit het boek Bijlage 5 p. 30 7

10 De vermelding van de identiteit dient te geschieden op de volgende wijze volgens de verschillende mogelijkheden : De VERKOPER betreft : De KOPER betreft : Vermelding in het vak «Identiteit» een BELGISCHE wapenhandelaar EN een BELGISCHE particulier volledige identiteit een BELGISCHE wapenhandelaar EN een BELGISCHE wapenhandelaar volledige identiteit een BELGISCHE particulier EN een BELGISCHE particulier volledige identiteit een BELGISCHE particulier EN een BELGISCHE wapenhandelaar volledige identiteit een BELGISCHE particulier EN een BUITENLANDSE particulier volledige identiteit een BELGISCHE particulier EN een BUITENLANDSE wapenhandelaar volledige identiteit een BELGISCHE wapenhandelaar EN een BUITENLANDSE wapenhandelaar volledige identiteit een BELGISCHE wapenhandelaar EN een BUITENLANDSE particulier volledige identiteit een BUITENLANDSE wapenhandelaar EN een BELGISCHE particulier volledige identiteit een BUITENLANDSE wapenhandelaar EN een BUITENLANDSE particulier volledige identiteit een BUITENLANDSE particulier EN een BELGISCHE particulier volledige identiteit een BUITENLANDSE particulier EN een BELGISCHE wapenhandelaar volledige identiteit een BUITENLANDSE wapenhandelaar EN een BELGISCHE wapenhandelaar volledige identiteit een BUITENLANDSE wapenhandelaar EN een BUITENLANDSE wapenhandelaar volledige identiteit een BUITENLANDSE particulier EN een BUITENLANDSE wapenhandelaar volledige identiteit een BUITENLANDSE particulier EN een BUITENLANDSE particulier volledige identiteit Er bestaat geen uitzondering voor de vermelding van de identiteit voor de inwoners van de BENELUX, met name België, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland. o De deelnemer bezorgt aan de organisator een kopij van deze bladzijden wanneer? verplicht op het einde van de beurs vorm van de kopij? fotokopie scanner digitale foto Stap 7 Na de beurs - de organisator moet de kopijen van de bladen van de boeken van de deelnemers overmaken o aan wie? aan de Dienst Vergunningen van het territoriaal bevoegde gewest o wanneer? binnen de 3 werkdagen o doel? nagaan of personen geen wapenhandel drijven zonder de nodige erkenning buitenlandse autoriteiten informeren over de aankoop van vrij verkrijgbare vuurwapens in België door hun onderdanen - de Dienst Vergunningen van het territoriaal bevoegde gewest maakt een kopij over van de bladen van de boeken van de deelnemers aan de bevoegde nationale en buitenlandse autoriteiten. <<<<< >>>>> 8

11 Bijlage 1 Gegevens van de provinciale wapendiensten Provincie ANTWERPEN BRUXELLES-CAPITALE Federale diensten gouverneur Arr. comm. Mechelen Administratief Arrondissement Brussel Hoofdstad Cel wapens Dienst Wapens Jan Van Rijswijcklaan 28 Hertogstraat Antwerpen 1000 Brussel Tel. : +32 (0) Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0) Fax : +32 (0) Mail : Mail : Web : Web : Provincie HAINAUT Provincie LIEGE Rue Verte 13 Gouvernement provincial de Liège 7000 Mons Service armes Tel.: +32 (0) Place Cathédrale, 16/2 Fax : +32 (0) Liège Mail : Tel.: +32 (0) Web : Fax: +32 (0) Web: Provincie LIMBURG Provincie LUXEMBOURG Cel Wapens SPF Intérieur Universiteitslaan 1 Service armes 3500 Hasselt Place Léopold 1 Tel.: +32 (0) Arlon Fax : +32 (0) Tel.: +32 (0) Mail : Fax: +32 (0) Web : Provincie NAMUR Provincie OOST-VLAANDEREN Gouvernement provincial de Namur Federale diensten gouverneur van Oost-Vlaanderen Service armes Federale directie politiezaken en wapens Place Saint-Aubain 2 Kalandeberg Namur 9000 Gent Tel.: +32 (0) Tel. : +32 (0) Fax : +32 (0) Fax : +32 (0) Mail : Mail : Web : Web : Provincie VLAAMS-BRABANT Provincie BRABANT WALLON Federale Overheid Dienst Algemene Zaken Gouvernement provincial du Brabant Wallon Cel Wapens Service armes Provincieplein 1 Chaussée de Bruxelles Leuven 1300 Wavre Tel.: +32 (0) Tel. : +32 (0) Fax : +32 (0) Fax : +32 (0) Mail : Mail : Web : Web : Provincie WEST-VLAANDEREN Federale diensten gouverneur van West-Vlaanderen Dienst wapens FAC Kamgebouw K. Albert I-laan 1/5 bus Brugge Tel. : +32(0) Fax : +32 (0) Mail : Web : 9

12 Bijlage 2 Gegevens van de Dienst Vergunningen van de gewesten Région Wallonne S.P.W. D.G.O. 6. Direction Gestion des Licences De heer Philippe GEVART Îlot Saint-Luc Chaussée de Louvain Namur Tél : +32 (0) Fax : + 32(0) Mail : Web : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale Directie Externe Betrekkingen Direction des Relations Extérieures Cel Vergunningen - Cellule Licences City Center Kruidtuinlaan 20 Boulevard du Jardin Botanique Brussel - Bruxelles De heer Eric MAES Tel. : +32 (0) Fax : +32 (0) Mail : Web : e_usage.shtml Vlaams Gewest Departement internationaal Vlaanderen Dienst Controle Strategische Goederen De heer Michael PEETERS Boudewijnlaan 30, bus Brussel Tel. : +32 (0) Fax : +32 (0) Mail : Web : 10

13 Bijlage 3 Voorbeeld van de lijst toe te voegen aan de aanvraag van tijdelijke in- en wederuitvoervergunning Lijst toe te voegen aan de aanvraag van tijdelijke in- en wederuitvoervergunning Région Flamande / Vlaams Gewest / Flemish Region / Flämische Region Région Wallonne / Waals Gewest / Walloon Region / Wallonische Region Région Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijke Gewest / Brussels Region / Region Brüssel-Hauptstadt 6 Bourse / Beurs / Weaponsfair / Borse : Lieu / plaats / place / Ort : Date / datum / date / Datum : Nom / naam / name : Firme / firma / firm : Adresse / adres / address : Pays / land / country : Catégorie Categorie Category Kategorie Type Typ Marque Merk Make Fabrikat Modèle Model Modell Année Jaar Year Jahr Calibre Kaliber Numéro de Série Serie-nummer Serial number Seriennummer Autorisation Toelating Authorization Genehmigung 1 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 2 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 3 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 4 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 5 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 6 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 7 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 8 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 9 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 10 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 11 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 12 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 13 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 14 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 15 Oui / Ja / Yes / Ja Non / Nee / No / Nein 6 Het onnodige schrappen Biffer la mention inutile 11

14 Bijlage 4 Lijst van de wapens met historische, folkloristische en decoratieve waarde opgenomen in de lijst in de bijlage I van de Koninklijke Besluiten van 20 september 1991 (aangevuld bij KB van 30 maart 1995) en 9 juli 2007 (Erratum verschenen in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2008) 1. Vuistvuurwapens LAND BENAMING MERK MODEL KALIBER DUITSLAND Halfautomatisch pistool DWM ,65 Para Pistool-karabijn , Halfautomatisch pistool M1896 7,63 (C96) - cone hammer - large ring hammer - flat side Pistool, Pistool-karabijn Dreyse ,65 Para Repeteerpistool met roterend Bittner ,7 mm magazijn. Halfautomatisch pistool Mieg-Heidelberg ,65 mm Halfautomatisch pistool Bergmann mm - 6,5 mm 7 mm - 8 mm Halfautomatisch pistool" standart Schwarzlose ,65 mm & perfekt " Halfautomatisch pistool Borchardt ,65 mm Halfautomatisch pistool D.W.M. Steyr ,5 mm R " Mannlicher " 4-schotsrevolver Bär Sauer - Sohn mm Halfautomatisch pistool Bergmann ,5 mm " Bayard " Halfautomatisch pistool Simplex mm " Bergmann " Halfautomatisch pistool " Alder " Waf-Hermsdorff ,25 mm Halfautomatisch pistool " Mann " F. Mann-Werk ,33 mm Halfautomatisch pistool " Liliput " Waffen F.B.K. ; Menz ,25 mm Liliput Suhl OOSTENRIJK Dienstrevolver GASSER L.Gasser mm Rast & Gasser Pistool-karabijn MANNLICHER Mannlicher ,63 Mannlicher Halfautomatisch pistool Steyr 1911 (civil) 9 mm Steyr STEYR - HAHN 1912 (militaire) 1912 Heeresflieger 1912 / P16 Revolver STEYR Steyr mm Revolver GASSER L. Gasser 1898/ mm Revolver Lefaucheux-Francotte L. Gasser Lw15 11,3 mm Lw16 Halfautomatisch pistool O.W.G. Steyr mm - 6,5 mm R et "Mannlicher" 7,6 mm R Halfautomatisch pistool O.W.G. Steyr ,6 mm R et 8 mm "Mannlicher" spécial Halfautomatisch pistool Schwarzlose ,63 mm "Mannlicher" Halfautomatisch pistool Mannlicher ,63 mm Mannlicher "Mannlicher" Halfautomatisch pistool " Erika" F.-Pfannl ,25 mm Liliput Halfautomatisch pistool " Kolibri" F.-Grabner ,7 mm et 3 mm Halfautomatisch pistool "Roth- Steyr" Roth-Steyr mm Roth-Steyr

15 ARGENTINIË BELGIË BULGARIJE Halfautomatisch pistool "Roth- Sauer" Roth-Sauer ,65 mm Roth-Sauer Halfautomatisch pistool Oe.Wa.Ges.Steyr ,63 Mannlicher Mannlicher Halfautomatisch pistool Anc.Ets.Pieper mm Bergmann - Bayard (Bayard) Bergmann Revolver Pieper Pieper 8 mm Pieper Pieper - Bayard Bayard Revolver Nagant ,62 Nagant Long Repeteerpistool "Francotte" Francotte ,65 mm et 8 mm Francotte Halfautomatisch pistool Clément mm Clément "Clément" Revolver Pieper mm Pieper Pieper étanche Revolver Nagant ,62 Nagant - double action Halfautomatisch pistool Luger CANADA Revolver Webley Webley & Scott DWM pour Officiers MK I - II - III - IV - V - VI Nagant 7,65 Para Revolver Colt New Service.455 CHILI Halfautomatisch pistool Steyr - Hahn Oe.Wa.Ges mm Steyr DENEMARKEN Halfautomatisch pistool Anc.Ets. Pieper (Liège) M mm Bergmann Tojhuus (Kobenhavn) M1910 / 1921 Bergmann / Bayard Revolver Officier Tojhuus (Kobenhavn) 1880 / x17 Revolver Tojhuus (Kobenhavn) M mm (.380 Eley) 9 mm (9x17) Revolver d ordonnance Kronborg Gevaerfabrik M1865 / mm Revolver d ordonnance A. Francotte Liège mm (9x17) Gendarmerie Revolver Troupe coloniale Kronborg Gevaerfabrik M1865 / mm Revolver Armée Ronge & Fils Liège mm (9x17) Opleidingrevolver Ronge & Fils Liège LR Pistool, Halfautomatisch pistool D.R.S ,35 mm + 7,65 EGYPTE Halfautomatisch pistool Webley mm Br. Long

16 SPANJE Revolver Garate Anitua Aranzabal copie S & W n 3 Revolver Garate Anitua copie S & W new model mm (France).455 (Angleterre) 10,35 (Italie) 11 mm ,35 8 mm M1892 Revolver Eibar copie S & W Mil. & Police Revolver Eibar copie Colt New Service 8 mm M1892 Halfautomatisch pistool Campo-Giro mm Largo Halfautomatisch pistool Arrizablaga JO-LO-AR 9 mm Largo Halfautomatisch pistool Frères Beistegui Etai Royal M31 Etai Royal M34 Halfautomatisch pistool Astra ,63 M mm Largo 7,63 M1896 Halfautomatisch pistool Astra F 9 mm Largo Halfautomatisch pistool Astra mm Largo Halfautomatisch pistool " Garate Anitua mm Clément Charola Anitua" Halfautomatisch pistool "Zulaica" Zulaica ,5 mm Velodog VER. STATEN Revolver Colt M1892 New Army 1894 / / New Army, Navy 1905 Marine Corps 1902 D.A. S.A.A Long C.41 Long C.41 Short C Win..45 LC (P.M.).32C / 32 S&W / / 380 Eley / Russian 44 S&W / 45C /450 Boxer 450 Eley / 455 Eley / 476 Eley Revolver S. & W Hand ejector Mod N 3 DA Halfautomatisch pistool Colt Pistolet de tir à 1 coup S. & W (1st/2nd/3nd variations) Straight line.32 SW Long.455 Eley S&W.38 auto.38 auto.22lr.22lr Halfautomatisch pistool S. & W. A.P..35 Halfautomatisch pistool Luger "Navy" revolver, kal 38 en 41 lang en kort DWM 1902 American Eagle 7,65 Para idem cartridge counter Colt mm et 10,3 mm 14

17 Halfautomatisch pistool kal.38 Colt mm Revolver "Lady Smith".22 Smith & Wesson ,6 mm FRANKRIJK Revolver d ordonnance M.A. St-Etienne mm M1892 ord. Halfautomatisch pistool M.A.St-Etienne Le français 9 mm Br. L. Revolver Dienstrevolver genoemd "à pompe" 1935 A&S 7,65 Long Arizmendi Zulaica S. & W. 8 mm M 1892 Ycia-Eibar Mil & Police Industria Orbea Espagnol Trocaola Aranzabal Espagnol Garate y Anitua Colt New Army Cordura, Vleit Service Manufacture St-Etienne mm GROOT-BRITTANNIË Revolver Colt S. & W. Webley Webley & Greene Webley & Scott Wilkinson-Webley Garate y Anitua 1909 New Serv. Hand eject 1 & 2 Mod. MK I/I* / IV / V / VI Army & Target Old Pattern N 1 MK I + Old Pattern N 2 MK I.455 Eley.476 Eley.455 Eley.455 Eley 476/ Eley Halfautomatisch pistool Webley & Scott Colt MKI (Navy) 1915 (R.F.C.) mm Br. L..38 auto.455 Eley.455 Eley.455 Eley Pistolet de tir à 1 coup Webley 1911 single.22lr Shot Target Halfautomatisch pistool Webley-Mars ,5 mm "Gabbett-Fairfax Mars.455" Halfautomatisch pistool Webley-Mars ,5 mm "Gabbett-Fairfax Mars.45" Dienstrevolver Fosberry.455 Webley ,5 mm GRIEKENLAND Revolver Nagant St-Etienne ,62 Nagant 8 mm M1892 HONGARIJE Halfautomatisch pistool Fegyvergyar mm Steyr Frommer Budapest ,65x13 From M 37M Halfautomatisch pistool Roth - Steyr mm Steyr Steyr ITALIË Revolver Beitonni Ind. Orbea S. & W. - Esp 10,35 mm Revolver d ordonnance Glisenti 1889 A 1889 B 10,35 mm Halfautomatisch pistool Brixia Glisenti 1889/ mm Glisenti 15

18 JAPAN Revolver d ordonnance Arsenaux Type 26 9 mm Tokyo, Kokura,... (1894) Halfautomatisch pistool (Nambu) Arsenaux Tokyo, Kokura, Baby mm 8 mm Nambu Nagoya, Kayoba Type 94 Type M LITOUWEN Revolver Nagant (russe 1895) Arsenaux russes ,62 Nagant Rus. Nagant Liège MEXICO Revolver Pieper mm Pieper mexicain NOORWEGEN Revolver Nagant Ets Nagant Husquvarna ,5 mm 1864/98 11 mm Halfautomatisch pistool Colt ,2x23 Schotsrevolver automatische uitwerper Revolver met H.F. Landstad ,5 mm Nagant NEDERLAND Hembrug 1894 KNIL 9,4 mm Bar 1894 KNIL Adapter A. Marx 1870/1912 (Traangaspist.) 1873/1919 POLEN Revolver Nagant Fabri. Broni Radom Ng30 7,62 Nagant 7,65 Para PORTUGAL Halfautomatisch pistool DWM DWM DWM ROEMENIË RUSSLAND + USSR Revolver St-Etienne Revolver Nagant Revolver Halfautomatisch pistool Steyr - Hahn Revolver Nagant M.A. St-Etienne,... M mm M1892 arsenaux russes ,62 Nagant Nagant Liège Orbea & Cia Eibar mm M1892 Garate Anitua 1915 Fa de Trocoala mm Aranzabal y Cie - Eibar (e.a.) Oe Wa GS mm Steyr Tula Ishewsk Shestrozjest Fr. Nagant 1895 Type troupe Type Officier Entraînement 7,62 Nagant.22LR 11,2x23 Halfautomatisch pistool Colt 1911 (British Mod) Halfautomatisch pistool C96 Bolo 7,63 M1896 SERVIË Revolver Nagant Nagant ,5 mm Revolver Gasserov Gasser mm Gasser ZWITSERLAND Pistool Luger DWM DWM / F.F. Bern SIG /1929 7,65 Para Revolver Waf fabr. Bern SIG / / / /1929 Mod Cyclistes 7,5 (P.N.) 7,5 16

19 ZWEDEN Revolver Nagant Nagant ,5 Husqvarna Halfautomatisch pistool Torrsin Sons ; Alingsas ,5 mm Bergmann "Hamilton" TURKIJË C96 (1897) 7,63 Halfautomatisch pistool 17

20 2. Schoudervuurwapens LAND BENAMING MERK MODEL KALIBER ZUID-AFRIKA DWM 1897 (OVS : ORANJE VRIJSTAAT) DUITSLAND Halfautomatisch geweer Walther 1915 (Fliegerselbstladekarabiner) G41 (W) G41 (M) Repeteergeweer Repeteergeweer & karabijn Carcano Brünn Gustloff Sauer & solnn Erma FN Steyr,... Steyr Brünn Danuvia - Budapest Standard K98k Arsenaux italiens Luftwaffenkarabiner G24(t) G98/40 Radom, Steyr G29/40 karabijn der bergjagers Brünn G33/40 Volksturmkarabijn Steyr / Gustloff VG1 VK98 7,92x33 Steyr Overlevingsgeweer Sauer & Sohn Luftwaffe Drilling cal ,3x74R Drilling Sportgeweer (Schutzengewehr) Sportgeweer (Wehrmanngewehr) Trainingsgeweer Haenel Lorenz Steyr Erma Sühl Geco Waffenstadtsuhl Walter Menz Axschutz Simson & Co Berliner-Suhler Waffenfabrik Walter Gustloff (BSW) Walter Simson & Co Wehrmanngewehr Mod 98 DSM 34 (Deutsches sportmodell) KKW sportmodell 11 W625 W625B W625C 8.15x46R 8.15x46R.22LR 18

I. Wapenwet. II. Benelux-Overeenkomst. III. Wetten. IV. Decreten. Vlaams Gewest... 57. Waals Gewest... 90. Duitstalige gemeenschap...

I. Wapenwet. II. Benelux-Overeenkomst. III. Wetten. IV. Decreten. Vlaams Gewest... 57. Waals Gewest... 90. Duitstalige gemeenschap... I. Wapenwet Wet van 8 juni 2006 houdende regeling met wapens (ook Wapenwet genoemd)........................ 3 II. Benelux-Overeenkomst Benelux-overeenkomst inzake Wapens en Munitie ondertekend op 9 december

Nadere informatie

Wegwijs in Justitie. In de hoofdrol bij Justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. w a p e n w e t

Wegwijs in Justitie. In de hoofdrol bij Justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. w a p e n w e t Wegwijs in Justitie In de hoofdrol bij Justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De nieuwe w a p e n w e t DE NIEUWE WAPENWET: wat moet u doen om in orde te zijn? De nieuwe wapenwet

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de in-, uit- en doorvoer van vuurwapens, delen, toebehoren en munitie

Aanvraag van een vergunning voor de in-, uit- en doorvoer van vuurwapens, delen, toebehoren en munitie Aanvraag van een vergunning voor de in-, uit- en doorvoer van vuurwapens, delen, toebehoren en munitie Departement internationaal Vlaanderen Dienst Controle Strategische Goederen Boudewijnlaan 30 bus 80,

Nadere informatie

VRAGENLIJST THEORETISCHE PROEF KANDIDAAT WAPENBEZITTERS

VRAGENLIJST THEORETISCHE PROEF KANDIDAAT WAPENBEZITTERS VRAGENLIJST THEORETISCHE PROEF KANDIDAAT WAPENBEZITTERS 1. ONDER WELKE VOORWAARDEN MAG MEN HET PARCOURSCHIETEN BEOEFENEN? Mits het bekomen van een draagvergunning. 2. WAT MOET ER GEBEUREN BIJ ERFENIS OF

Nadere informatie

De nieuwe wapenwet wat moet u doen om in orde te zijn? U bezit een verboden wapen. Het bezit van verboden wapens is voortaan strafbaar.

De nieuwe wapenwet wat moet u doen om in orde te zijn? U bezit een verboden wapen. Het bezit van verboden wapens is voortaan strafbaar. De nieuwe wapenwet wat moet u doen om in orde te zijn? U bezit een verboden wapen Het bezit van verboden wapens is voortaan strafbaar. Artikel 3 1er van de nieuwe wapenwet somt de verboden wapens op. Het

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

1. De vergunning zonder munitie en de erfenis

1. De vergunning zonder munitie en de erfenis De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen Federale administratie Dienst politionele veiligheid Publicatie wijziging wapenwet Op 22 augustus 2008 werd de wijziging van de wapenwet gepubliceerd in het

Nadere informatie

OVERZICHT WAPENWETGEVING

OVERZICHT WAPENWETGEVING OVERZICHT WAPENWETGEVING De wapenwet zoals ze vandaag bestaat is op zijn zachts gezegd een warboel. De gelegenheid om een degelijke gloednieuwe wapenwet te creëren bood zich aan in 2006, maar werd naar

Nadere informatie

Lijst wapens sportschutterslicentie gepubliceerd

Lijst wapens sportschutterslicentie gepubliceerd UNION NATIONALE DE L'ARMURERIE, DE LA CHASSE ET DU TIR NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT - EN SPORTSCHUTTERS Lijst wapens sportschutterslicentie gepubliceerd Op 30 maart 2007 werd de lijst

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN F.O.D. Binnenlandse Zaken 1 AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Naam:. Voornaam:. Geboorteplaats en -datum:.. Nationaliteit:

Nadere informatie

Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem

Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem Inleiding De schutterssport kan in Vlaanderen beoefend worden door zowel recreatieve schutters als sportschutters. Vanaf de leeftijd van

Nadere informatie

De aangepaste wapenwet. 3 de EDITIE

De aangepaste wapenwet. 3 de EDITIE De aangepaste wapenwet 3 de EDITIE 2 voorwoord De wapenwet is aangepast: wat zijn de nieuwigheden? De wapenwet werd van kracht op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, op 9 juni 2006,

Nadere informatie

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub)

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein 1-3010 Leuven AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Naam:... Voornaam:...

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWA PEN

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWA PEN AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWA PEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in vullen in drukletters aub) Naam:. Voornaam:.. Geboorteplaats en -datum:.. Nationaliteit: Rijksregisternummer:...

Nadere informatie

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub)

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein 1-3010 Leuven AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) Naam:... Voornaam:...

Nadere informatie

De aangepaste wapenwet

De aangepaste wapenwet De aangepaste wapenwet 3 de EDITIE ARMES-NL-210x200.indd 1 18/09/08 10:54:07 2 ARMES-NL-210x200.indd 2 18/09/08 10:54:54 voorwoord De wapenwet is aangepast: wat zijn de nieuwigheden? De wapenwet werd van

Nadere informatie

MODEL. AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN De voetnoten verwijzen naar de verklarende nota die u als bijlage vindt

MODEL. AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN De voetnoten verwijzen naar de verklarende nota die u als bijlage vindt MODEL. AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN De voetnoten verwijzen naar de verklarende nota die u als bijlage vindt VAK I. - IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER Naam en voornamen...

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155 31 (1946) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N JAARGANG 1961 Nr. 155 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomsten, Verdragen en Protocollen inzake verdovende middelen, gesloten

Nadere informatie

Vragenlijst theoretische proef geldig voor alle wapencategorieën

Vragenlijst theoretische proef geldig voor alle wapencategorieën Vragenlijst theoretische proef geldig voor alle wapencategorieën Voorbereiding Kandidaten kunnen zich voorbereiden door het document de sportschutterslicentie te raadplegen. Dit document kan geconsulteerd

Nadere informatie

PROTOCOL WAPENS EN MUNITIE v

PROTOCOL WAPENS EN MUNITIE v PROTOCOL WAPENS EN MUNITIE v.2014.01 Hieronder volgen de bepalingen voor wat wel en niet is toegestaan inzake gebruik van wapens en munitie. Van deze richtlijnen kan alleen worden afgeweken indien het

Nadere informatie

Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein Leuven

Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein Leuven Federale Overheid Dienst wapens Provincieplein 1-3010 Leuven AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. Identiteit van de aanvrager (in drukletters a.u.b) Naam :... Voornaam

Nadere informatie

Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de wapenhandel in 2008.

Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de wapenhandel in 2008. Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de wapenhandel in 2008. Brussel, 2 januari 2009. SAMENVATTING In het jaar 2008 heeft het Vlaamse Gewest 430 invoervergunningen afgeleverd voor 07.783.403 euro

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 153

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 153 5 (1945) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 153 A. TITEL Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds, met bijlagen; Washington, B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 01 aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR LOGIESVORM,

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg 10de Directie Federale Taken en Lokale Besturen Algemene Zaken en Vergunningen AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. Identiteit van de aanvrager

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub) A.1. Natuurlijke persoon Naam:. Voornaam:. Geboorteplaats en datum:.. Nationaliteit:

Nadere informatie

De registratie en traceerbaarheid van ingevoerde vuurwapens

De registratie en traceerbaarheid van ingevoerde vuurwapens De registratie en traceerbaarheid van ingevoerde vuurwapens Nils Duquet & Maarten Van Alstein Rapport Juli 2012 Inhoudstafel 1 INLEIDING 3 2 HET ALGEMENE KADER 5 2.1 Samenhang tussen het Vlaamse controleregime

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g 1 0 d e D i r e c t i e Federale Taken en Lokale Besturen AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN Algemene Zaken en Vergunningen A. Identiteit

Nadere informatie

WAPENUNIE UNION ARMES

WAPENUNIE UNION ARMES WAPENUNIE UNION ARMES Nieuw uitvoeringsbesluit opspoorbaarheid wapens 1. Inleiding...1 2. Formaliteiten bij overdracht van een wapen...2 3. Nummering van vuurwapens...4 4. Europese vuurwapenpas...6 SAMENVATTING

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2010

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 in cijfers tourism in figures 2010 XL 02 evolutie overnachtingen naar logiesvorm 2006-2010 trend in the number of overnight stays by type of accommodation 2006-2010 planning & onderzoek Juni 2011 (coverfoto:

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013 XL 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Ju i 2014 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR VERBLIJFSMOTIEF,

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

C. Kan ik het toeristenvisum voor 2 maanden, drie (3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen?

C. Kan ik het toeristenvisum voor 2 maanden, drie (3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen? A. Waarin verschilt de Toeristenkaart van het visum? De Toeristenkaart kan slechts voor 1 (één) reis gebruikt worden. De Toeristenkaart is een los kaartje. Voor de Toeristenkaart hoeft u geen visumformulier

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR ERKENNING ALS WAPENHANDELAAR

AANVRAAG VOOR ERKENNING ALS WAPENHANDELAAR FOD Binnenlandse Zaken PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENTSCOMMISSARIAAT AANVRAAG VOOR ERKENNING ALS WAPENHANDELAAR IDENTITEIT VAN DE ERKENDE PERSOON Enkel in te vullen indien de erkende persoon een natuurlijke

Nadere informatie

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak Werkgroep: Walter Michielsen MOBILITEIT Binnenlands Europese Unie Buiten Europa ELEMENTEN

Nadere informatie

Herdenkingsmanifestaties van Wereldoorlog I. Gebruik van wapens bij optochten en reconstructies. KB van 2 april 2014

Herdenkingsmanifestaties van Wereldoorlog I. Gebruik van wapens bij optochten en reconstructies. KB van 2 april 2014 Herdenkingsmanifestaties van Wereldoorlog I Gebruik van wapens bij optochten en reconstructies KB van 2 april 2014 Naar aanleiding van de vele geplande herdenkingsmanifestaties van WO I, die sterke hinder

Nadere informatie

Sportschutter worden in Vlaanderen

Sportschutter worden in Vlaanderen Sportschutter worden in Vlaanderen Hoe beginnen met de schietsport? De schietsport kan in Vlaanderen beoefend worden door zowel recreatieve schutters als ervaren sportschutters. Vanaf de leeftijd van ongeveer

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

13 JULI Koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden.

13 JULI Koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden. 13 JULI 2000. - Koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden. Artikel 1. 1. Dit besluit is van toepassing op de uitbating van schietinstallaties voor vuurwapens, al dan

Nadere informatie

WAPENUNIE UNION ARMES

WAPENUNIE UNION ARMES WAPENUNIE UNION ARMES Nieuwe regeling uitlenen van vergunningsplichtige wapens KRACHTLIJNEN Vergunningsplichtige wapens kunnen worden uitgeleend aan wie deze wapens op basis van een sportschutterslicentie,

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL AANKOMSTEN NAAR LOGIESVORM, 2011 Tabel P.

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

Vragenlijst theoretische proef

Vragenlijst theoretische proef UNION NATIONALE DE L'ARMURERIE, DE LA CHASSE ET DU TIR NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT - EN SPORTSCHUTTERS Vragenlijst theoretische proef De FOD Justitie bezorgde aan de politiediensten

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Tabel 1: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2009 per categorie 1

Tabel 1: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2009 per categorie 1 Rapportage wapenexportbeleid 2009 (1 e helft) Tabel 1: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2009 per categorie 1 Hoofdcategorie

Nadere informatie

INSCHRIJVING VAN DE BURGERS VAN DE EUROPESE UNIE DIE IN BELGIE VERBLIJVEN, ALS KIEZERS VOOR DE VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

INSCHRIJVING VAN DE BURGERS VAN DE EUROPESE UNIE DIE IN BELGIE VERBLIJVEN, ALS KIEZERS VOOR DE VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Januari 2009 Gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en de gemeenschapsen

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Nederlandse Antillen MINISTERIELE BESCHIKKING van de 7de december 2004, ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, onder a en b, artikel 3, tweede en vierde lid, artikel 9, eerste en tweede

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen

Aankomsten en overnachtingen Aankomsten en overnachtingen NB: Ten gevolge van een verandering van het koninklijk besluit van 12 januari 2015, wordt het universum vanaf 2015 beperkt tot de vergunde, aangemelde, erkende of geautoriseerde

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN - PARTICULIER

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN - PARTICULIER AANVRAAG (recto) - v16.2 VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN - PARTICULIER KONINKRIJK BELGIË - DE HOGE AMBTENAAR VAN DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE De Lignestraat 40-1000 Brussel - Tel : 02/507.99.11 - Fax

Nadere informatie

Sportschutter worden in Vlaanderen

Sportschutter worden in Vlaanderen Sportschutter worden in Vlaanderen Hoe beginnen met de schietsport? FROS amateursportfederatie is in Vlaanderen één van de 4 erkende federaties die een volmacht ontvingen om sportschutterslicenties uit

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

THEORETISCHE PROEF INZAKE DE WAPENWETGEVING

THEORETISCHE PROEF INZAKE DE WAPENWETGEVING THEORETISCHE PROEF INZAKE DE WAPENWETGEVING VRAGEN 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Koop en verkoop 1. Ik wil mijn jachtwapen verkopen aan een jager; welke formaliteiten moet ik vervullen? Nagaan of de koper ouder

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 UPDATE CIJFERS TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning Aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 98

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 98 10 (1921) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1967 Nr. 98 A. TITEL Verdrag nopens de vrijheid van de doorvoer, met bijbehorend statuut; Barcelona, 20 april 1921 B. TEKST De

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld.

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld. Statistieken 2014 98 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2014 gesteld op 46.000. In totaal zijn 7.844 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2014 alle lopers % uitval

Nadere informatie

TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1907) No. 1 TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Verdrag tot oprichting van een Internationaal

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R.

Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R. Brussel, Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R.) Geachte mevrouw, Geachte heer, Naar aanleiding van uw aanvraag

Nadere informatie

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen HET AANBOD IN 2006 Aantal inrichtingen Gemiddelde grootte Dagcapaciteit Bezettingsgraden 2006 1.900 64 121.662 34,8% Januari

Nadere informatie

Theoretische proef inzake de wapenwetgeving

Theoretische proef inzake de wapenwetgeving Theoretische proef inzake de wapenwetgeving Vragen KOOP EN VERKOOP 1* 2* 3* 4* 5* 6* 1. Ik wil mijn jachtwapen verkopen aan een jager; welke formaliteiten moet ik vervullen? Nagaan of de koper ouder is

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Overzicht Geboorten. Mannen Vrouwen Totaal Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal Aankomsten

Overzicht Geboorten. Mannen Vrouwen Totaal Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal Aankomsten Overzicht 2013 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12468 13211 25679 Geboorten Mannen Vrouwen Totaal 137 129 266 Natuurlijk saldo (Geboorten - Overlijdens) Overlijdens Mannen Vrouwen Totaal 5-16 -11

Nadere informatie

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Persbericht 2012.024 Nijmegen, 05 juli 2012 Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse stand per 5 juli 2012. 1. Barometergegevens 2011 2012 Aantal

Nadere informatie

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is van de

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen,

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Bevolkingscijfers Op 31 december 2007 telde Herentals inwoners, dat zijn 126 inwoners meer dan in 2006.

Bevolkingscijfers Op 31 december 2007 telde Herentals inwoners, dat zijn 126 inwoners meer dan in 2006. JAARVERSLAG 2007 BURGERZAKEN Augustijnenlaan 30 Diensthoofd: Guy Vleugels Bevolkingscijfers Op 31 december 2007 telde Herentals 26.268 inwoners, dat zijn 126 inwoners meer dan in 2006. Deelgemeente Belgen

Nadere informatie

Het referentielaboratorium voor rabiës is gevestigd op het WIV-Departement Pasteur Instituut te Brussel.

Het referentielaboratorium voor rabiës is gevestigd op het WIV-Departement Pasteur Instituut te Brussel. Gegevens van het Referentielaboratorium Dr. I. LE ROUX W.I.V. - Dpt Pasteur - Hondsdolheid Engelandstraat, 642 1180 Brussel Tel. : 02/373.31.56 Fax : 02/373.32.86 E-mail : ileroux@pasteur.be Het referentielaboratorium

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent

Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent Periode 01/01/ 31/12/ Jozef Moors & Tamara Van Der Elst Statistisch analisten parket-generaal Gent 7 mei

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen

Aankomsten en overnachtingen Aankomsten en overnachtingen NB: Ten gevolge van een verandering van het koninklijk besluit van 12 januari 2015, wordt het universum vanaf 2015 beperkt tot de vergunde, aangemelde, erkende of geautoriseerde

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

UNACT - NUWJS NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT- EN SPORTSCHUTTERS

UNACT - NUWJS NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT- EN SPORTSCHUTTERS UNACT - NUWJS NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT- EN SPORTSCHUTTERS Contact: Georges Lang - Lombaardenvest 8-2000 ANTWERPEN - tel. (03) 233 75 16 Chantal Grimard - Avenue de l'energie 9-4432

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Het referentielaboratorium voor rabiës is gevestigd op het WIV-Departement Pasteur Instituut te Brussel.

Het referentielaboratorium voor rabiës is gevestigd op het WIV-Departement Pasteur Instituut te Brussel. Referentielaboratorium Gegevens van het Referentielaboratorium Dr. I. LE ROUX W.I.V. - Dpt Pasteur - Hondsdolheid Engelandstraat, 642 1180 Brussel Tel. : 02/373.31.56 Fax : 02/373.32.86 E-mail : ileroux@pasteur.be

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - MINISTERIEEL BESLUIT BETREFFENDE DE VETERINAIRRECHTELIJKE VOORSCHRIFTEN VOOR BEWEGINGEN, DE INVOER EN HET VERKEER VAN PAARDACHTIGEN 29.09.1992

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie