Geen aftrek ziektekosten meer vanaf Plan uw ziektekosten!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geen aftrek ziektekosten meer vanaf 2009. Plan uw ziektekosten!"

Transcriptie

1 Juni 2008 Beste lezer, Op het moment dat deze zomereditie van onze periodieke nieuwsbrief verschijnt, zullen velen van u ongetwijfeld in de ban zijn van het EK voetbal, of bent u met uw gedachten al bij de zomervakantie. Ondanks deze drukke tijden vragen wij toch graag uw aandacht voor de artikelen uit deze nieuwsbrief. Hierin leest u bijvoorbeeld wat wel en niet mag tijdens de proeftijd, welke arbo-regels er gelden voor vakantiewerkers en hoe u nog in 2008 op uw ziektekosten kunt besparen. Mocht u naar aanleiding van de artikelen in deze nieuwsbrief vragen hebben of meer informatie willen, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij wensen u goede zaken, veel plezier bij alle sportieve evenementen en alvast een fijne zomervakantie. Geen aftrek ziektekosten meer vanaf Plan uw ziektekosten! Vanaf 2009 is de aftrek voor ziektekosten niet meer mogelijk. Dit betekent dat u de kosten voor een bril, gehoorapparaat, tandarts, bepaalde medicijnen en de premie voor de ziektekostenverzekering niet meer op uw belastbaar inkomen in mindering kunt brengen. Velen zullen dit ongetwijfeld in hun portemonnee gaan merken. Bent u binnenkort toe aan een nieuwe bril of is uw gebit aan renovatie toe, maak dit dan in 2008 in orde. Dit kan u nog een hoop geld besparen. Voor het belastingjaar 2008 geldt al de beperkende maatregel dat de basispremie van de ziektekostenverzekering en de inkomensafhankelijke bijdrage niet meer aftrekbaar zijn. Naast de overige ziektekosten is alleen de premie voor de aanvullende ziektekostenverzekering nog aftrekbaar. Daartegenover staat dat de drempel waarboven de kosten aftrekbaar zijn, verlaagd is van 11,5% van het inkomen naar 1,65%. Als inkomen geldt het inkomen van u en uw partner in box 1, 2 en 3 vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrek. Vanaf 2009 is geen aftrek voor ziektekosten meer mogelijk. Het kabinet heeft besloten om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren door middel van een toeslag. Ook ouderen en arbeidsongeschikten zullen worden gecompenseerd. Vergoeding door werkgever In plaats van aftrek op het belastbaar inkomen, kan ook gekozen worden voor een onbelaste vergoeding door de werkgever. Het moet gaan om vergoeding van rechtstreeks gemaakte bijzondere ziektekosten voor de werknemer en zijn gezinsleden. Premies of bijdragen ingevolge een ziektekostenregeling kunnen niet als bijzondere ziektekosten worden aangemerkt. Bent u in dienst van uw eigen BV, dan mag u ook de BV de ziektekosten laten vergoeden. Als u met de ziektekosten niet de drempel overschrijdt waarboven aftrek in de IB-sfeer mogelijk is, dan ligt de keuze voor vergoeding door de BV voor de hand. Overschrijdt u de drempel wel, dan kan aftrek in de IB-sfeer aantrekkelijker zijn, met name door de verhogingsfactoren die hierbij kunnen gelden. Vanaf 2009 is ook de vergoeding door de werkgever niet meer mogelijk. Dus ook hier geldt: haal ziektekosten die in 2009 gepland zijn zoveel mogelijk naar voren en vergoed ze nog in kijk ook eens op

2 Successiewet wordt Wet Schenk- en erfbelasting Staatssecretaris De Jager vergelijkt de huidige Successiewet met een oud gebouw: Er zitten scheuren in de muren. Als je er naar binnen gaat, verdwaal je in een onoverzichtelijk stelsel van kamers, gangen en trappenhuizen. Tijd voor verandering dus. Vakantiewerk en de Arbo-wet Inderdaad, de inmiddels 150 jaar oude Successiewet is dringend aan onderhoud toe. De wet staat bol van moeilijke fictiebepalingen en alleen de echte specialist weet er zijn weg nog te vinden. Daarom wordt op dit moment gewerkt aan herziening van de belasting op schenkingen en nalatenschappen. Een tipje van de sluier is al opgelicht. Het tarief bij verkrijgingen door partners en kinderen zal omlaag gaan. Zoals het er nu naar uitziet, daalt het toptarief voor deze groep van 27% naar 20%. Voor andere verkrijgers zal het toptarief maximaal 50% gaan bedragen. Nu is dat nog 68%. Verder wil de staatssecretaris de wet vereenvoudigen door het aantal tariefgroepen drastisch te verminderen. Ook voor ondernemers is er goed nieuws: de bedrijfsopvolgingsfaciliteit wordt vereenvoudigd. In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris: De doelstelling van de nieuwe wet is dat het familiebedrijf kan worden voortgezet. Het mag niet langer tot een gedwongen verkoop komen door de Successiewet. Door het tegengaan van allerlei trucs die zijn gericht op belastingontduiking denkt de staatssecretaris voldoende middelen binnen te halen om de tariefsverlagingen te compenseren. Want vergis u niet, vereenvoudiging is een mooi uitgangspunt, maar het mag er niet toe leiden dat er minder geld in de schatkist stroomt. Zoals gewoonlijk dient de hele operatie budgetneutraal uit te pakken. Het streven is om het wetsvoorstel medio 2009 bij de Tweede kamer in te dienen. Wij zijn benieuwd! Veel werkgevers maken in de zomerperiode gebruik van vakantiewerkers. Niet alleen om verlof bij de vaste medewerkers op te vangen, maar vaak ook om het extra seizoensgebonden werk aan te kunnen. Om jonge vakantiekrachten te beschermen, controleert de arbeidsinspectie op de werkomstandigheden. Het afgelopen jaar werd bij 31% van die controles een overtreding van de Arbo-wet geconstateerd. Hoe zit het ook al weer met de regels voor jonge vakantiewerkers? In onderstaand schema is kort aangegeven wat wel en niet is toegestaan. Dit schema is niet volledig. Neemt u vakantiewerkers in dienst en twijfelt u over het soort werk of de arbeidstijden, laat u hierover dan goed informeren. De boete bij een overtreding kan hoog zijn en de arbeidsinspectie kan zelfs het werk laten stilleggen. Nieuwe Handelsregisterwet Op 1 juli 2008 wordt de nieuwe Handelsregisterwet van kracht. Vanaf dat moment gelden er nieuwe regels voor het inschrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Ondernemingen die voorheen niet verplicht waren zich in te schrijven, zijn dat vanaf 1 juli wel. Dit zijn onder meer: eenmanszaken in de land- en tuinbouw en visserij maatschappen vrije beroepsbeoefenaren bijv. notarissen, advocaten, architecten en artsen publiekrechtelijke rechtspersonen zoals gemeenten en andere overheidsorganisaties kerkgenootschappen verenigingen van eigenaren en vestigingen van verenigingen en stichtingen. Bestaande bedrijven die onder de inschrijvingsplicht gaan vallen krijgen van zelf bericht van de KvK. Het Handelsregister gaat fungeren als centrale aanmelding voor alle overheidsorganisaties. Startende eenmanszaken, vennootschappen onder firma (VOF S) en commanditaire vennootschappen (CV s) hoeven zich dus niet aanvullend bij de Belastingdienst aan te melden. Binnen een week is de ondernemer opgenomen in de administratie van de Belastingdienst en ontvangt hij een BTW-nummer. Op alle uitingen van de onderneming dient het Handelsregisternummer te worden vermeld. Dit geldt dus ook voor berichten! Leeftijd 13 en 14 jaar 15 jaar 16 en 17 jaar Arbeidstijden in de vakantieperiode tot uur tot uur tot uur Krantbezorgers vanaf uur Maximaal aantal uren per dag (inclusief de schooluren) Rustperiode tussen werkdagen 14 uur 12 uur 12 uur Maximaal aantal uren per week (in 4 aaneengesloten weken maximaal 160 uur) Werken op zondag Nee Ja, mits de zaterdag daarvoor niet Ja, mits de zaterdag daarvoor niet is gewerkt en met instemming van is gewerkt en met instemming van de ouders. Maximaal 11 zondagen de ouders. Minimaal 13 vrije per 4 weken. zondagen per jaar. Max. aantal werkweken per jaar, 3 weken 4 weken waarvan maximaal aaneengesloten 4 weken 6 weken Minimum jeugdloon van toepassing? Nee Ja Ja Soort werk Niet gevaarlijk of schadelijk Eenvoudig niet industrieel werk. Alle soorten niet gevaarlijk of werk van eenvoudige aard Geen volledige verantwoordelijkheid schadelijk werk. onder toezicht van een voor het werk. Risicowerk uitsluitend onder toezicht. volwassen medewerker. Geen overwerk of continudienst. 2 voor meer informatie over deze artikelen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon via tel: (076)

3 De proeftijd. Wat mag wel en wat mag niet? Wettelijke vereisten Indien u personeel in dienst neemt, kunt u in de arbeidsovereenkomst een proeftijd overeenkomen. Dit is een kennismakingsperiode waarin zowel u als de werknemer de arbeidsovereenkomst op ieder moment kunnen opzeggen. Let u er wel op dat dit zogenaamde proeftijdbeding aan de wettelijk voorgeschreven vereisten voldoet. Is dit namelijk niet het geval, dan is het proeftijdbeding nietig en wordt de arbeidsovereenkomst geacht zonder proeftijd overeengekomen te zijn. Dit kan voor u als werkgever financieel zeer onvoordelig uitpakken, indien u het arbeidscontract tijdens de vermeende proeftijd opzegt. Wat zijn nu vereisten waaraan het proeftijdbeding moet voldoen? de proeftijd moet schriftelijk overeengekomen worden; de proeftijd dient voor werkgever en werknemer gelijk te zijn; de proeftijd mag niet langer zijn dan de wettelijke termijn. Duur van de proeftijd Bij een contract voor een bepaalde tijd van twee jaar of minder mag de proeftijd maximaal een maand bedragen. Alleen bij CAO kan van deze maximale proeftijd worden afgeweken. De proeftijd mag echter nimmer meer dan twee maanden bedragen. Bij een contract voor de duur van een project is de maximale proeftijd een maand. Bij een contract voor onbepaalde tijd of van meer dan twee jaar mag de werkgever maximaal een proeftijd van twee maanden afspreken. Let op: begint de werknemer met de werkzaamheden op een eerder moment dan in het arbeidscontract is overeengekomen, dan begint de proeftijd ook op dat eerdere moment. Opzegging In de proeftijdperiode kan de arbeidsovereenkomst door zowel werkgever als werknemer worden opgezegd, zonder opgave van redenen. Wel dient u als werkgever (schriftelijk) een reden op te geven als de werknemer hierom vraagt. Andersom geldt dit overigens ook. Zorgt u ervoor dat u op tijd opzegt (dus binnen de officieel gestelde termijnen, maximaal 1 of 2 maanden afhankelijk van het contract) en dat ook de schriftelijke bevestiging binnen deze termijnen bij de werknemer aangekomen is. Om hiervan zeker te zijn, kunt u tijdens het mondelinge gesprek de medewerker laten tekenen voor ontvangst van de brief waarin de inhoud van het gesprek beschreven staat. Opzegging tijdens ziekte of zwangerschap In geval van ziekte of zwangerschap bepaalt het Burgerlijk Wetboek in het algemeen dat de zieke of zwangere werknemer niet kan worden ontslagen tijdens de ziekte- of zwangerschapsperiode. Deze ontslagbescherming geldt echter niet tijdens de proeftijd. De arbeidsovereenkomst met de zieke of zwangere werknemer kan dus, in afwijking van de hoofdregel, met onmiddellijke ingang worden beëindigd. In het Burgerlijk Wetboek is echter bepaald dat ziekte of zwangerschap op zich geen geldige reden is om een werknemer tijdens de proeftijd te ontslaan. Anders gezegd: u mag het arbeidscontract met een werknemer tijdens de proeftijd opzeggen als de werknemer ziek of zwanger is, maar niet omdat deze ziek of zwanger is. Ingeval van ziekte mag u de proeftijd niet verlengen met de duur van de ziekteperiode. Het is goed mogelijk dat u onvoldoende tijd hebt gehad om een goede beoordeling te geven van de werkinhoudelijke kennis en kunde en het eventueel passen van de werknemer binnen het team. Dit, gevoegd bij de toch al gerezen twijfel over de geschiktheid van de werknemer, is dan ook het argument dat u in geval van ziekte als ontslagreden kunt aangeven. Bij zwangerschap is de gebleken ongeschiktheid van de werknemer een goede reden voor opzegging. U doet er als werkgever goed aan om dit schriftelijk aan de werknemer te bevestigen, om zo eventuele procedures te voorkomen. Nieuw tarief bijtelling auto van de zaak Staatssecretaris De Jager van Financiën wil leaserijders verder aanmoedigen om te kiezen voor relatief schonere en zuinigere auto s. Dit wil hij bereiken door het invoeren van een derde fiscale bijtellingstarief voor auto s die niet in aanmerking komen voor het predikaat zuinige auto (waarvoor het 14% tarief geldt), maar die toch schoner en zuiniger zijn dan de overige auto s. Het nieuwe tarief voor de fiscale bijtelling dat per 1 januari 2009 zou moeten gaan gelden, is 20% en gaat gelden voor benzineauto s met een uitstoot van 111 tot 140 gram van het broeikasgas kooldioxide (CO2) per kilometer. Voor dieselwagens moet dit een uitstoot tussen de 96 en 116 gram CO2 zijn. Is de uitstoot minder, dan geldt een bijtelling van 14%. Is de uitstoot meer, dan is het tarief voor de fiscale bijtelling 25%. Met de nieuwe tussencategorie auto s kan de leaserijder een iets grotere zuinige en schone auto rijden tegen een relatief lage fiscale bijtelling. In de tussencategorie vallen benzinewagens als de Volkswagen Golf 1.4, de Mini Cooper en de BMW 116i en dieselauto s als de Seat Ibiza en de Volkswagen Polo. Momenteel vallen deze auto s nog onder het tarief van 25%. Het zou de automobilist enkele honderden euro s per jaar moeten opleveren. 3

4 Werkgever, wel eens gedacht aan een brugbaan? Brugbanen zijn een nieuw fenomeen en bedoeld voor mensen met een WAO-, Waz- of Wajong- uitkering die bij een herbeoordeling gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn verklaard. Neemt u als werkgever een herbeoordeelde in dienst, dan ontvangt u een loonkostensubsidie ter grootte van maximaal de helft van het minimum loon. Bij een fulltime brugbaan ontvangt de werkgever dus ruim 8.000,- subsidie per jaar. De regering hoopt op deze manier de toetreding op de arbeidsmarkt voor deze groep te stimuleren. Om in aanmerking te komen voor de loonkostensubsidie dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: de werknemer komt voor minimaal een jaar in dienst; de werkgever heeft de intentie om de werknemer na het eerste jaar minimaal nog eens zes maanden in dienst te houden; de werknemer is herbeoordeeld voor de WAO, WAZ of Wajong; de werknemer is al langere tijd op zoek naar werk en heeft de afgelopen vijf jaar geen brugbaan of proefplaatsing gehad; de werknemer is ná in dienst gekomen. De loonkostensubsidie kan worden aangevraagd tot drie maanden nadat de werknemer in dienst is getreden. De helft wordt bij aanvang uitbetaald en de andere helft aan het einde van het eerste jaar. Naast de loonkostensubsidie kunt u als werkgever korting krijgen op de af te dragen premies voor de WAO/WIA en de WW-premie. Deze korting kan maximaal oplopen tot 2.042,- per jaar. Neemt u een jonggehandicapte in dienst, dan wordt nog een extra premiekorting gegeven van maximaal 1.360,-. Bij ziekte van een arbeidsgehandicapte werknemer gedurende de eerste vijf jaar van het dienstverband neemt het UWV de loondoorbetaling tijdens de eerste twee ziektejaren over. Proefplaatsing Twijfelt u of de kandidaat werknemer de baan wel aankan, dan kunt u ook kiezen voor een proefplaatsing. De werkgever moet dan wel de intentie uitspreken om na afloop van de proefplaatsing een dienstverband van minimaal een half jaar aan te bieden. De kandidaat werkt tijdens de proefplaatsing drie maanden met behoud van uitkering. Het dienstverband gaat officieel pas in na afloop van die drie maanden. Op dat moment moet ook de eerstedagsmelding worden gedaan. Een dergelijke proefplaatsing is ook mogelijk voor iemand met een WW-uitkering. Na de proefplaatsing kunt u voor deze werknemer geen loonkostensubsidie meer aanvragen. Stamrechtuitkering niet meer gekort op de IOAW De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW) is een inkomensregeling voor oudere of arbeidsongeschikte werknemers. Een werknemer die op oudere leeftijd (vanaf 50 jaar) werkloos is geworden, ontvangt onder voorwaarden een IOAW- uitkering als aanvulling op het gezinsinkomen. De hoogte van de uitkering is maximaal gelijk aan de bijstandsuitkering. Hierbij wordt rekening gehouden met het inkomen, pensioen- en lijfrente-uitkeringen van de werknemer én zijn partner. In tegenstelling tot bij de bijstand, kent de IOAW geen vermogenstoets. Maar wat nu als de oudere werknemer een gouden handdruk heeft ontvangen en deze is omgezet in een stamrechtuitkering? Worden deze uitkeringen dan gekort op de IOAW? In april 2005 heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat deze uitkeringen volledig moesten worden gekort op de IOAW. In praktijk bleek echter dat de ene gemeente deze maatregel strikter toepaste dan de andere gemeente. Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken heeft nu duidelijkheid gebracht in deze zaak. Stamrechtuitkeringen mogen vanaf 1 april 2008 niet meer worden gekort op de IOAWuitkering. Diegenen bij wie de uitkering in het verleden wel is gekort (of die door de korting in het geheel geen uitkering hebben gekregen), kunnen bij de gemeente om herziening van de uitkering vragen over de periode vanaf 1 april Dit verzoek dient vóór 1 april 2009 te worden ingediend. Ontvangt u een stamrechtuitkering en wilt u meer weten, neemt u dan even contact op. 4 voor meer informatie over deze artikelen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon via tel: (076)

5 Werknemers uit het buitenland halen? Veel werkgevers hebben moeite om hun vacatures vervuld te krijgen door vakkundig personeel. Daarom overwegen steeds meer werkgevers om personeel uit het buitenland aan te trekken. Door het vrije verkeer van werknemers binnen de landen van de Europees Economische Ruimte (EER) zijn veel obstakels, zoals de tewerkstellingsvergunning, weggenomen. De EER bestaat uit de EU landen aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Let op, voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië is nog wel een tewerkstellingsvergunning nodig. Een werkgever die overweegt om personeel uit het buitenland te halen, kan zich wenden tot het Centrum voor Werk en Inkomen. Het CWI is aangesloten bij de Eures, een internationale organisatie voor arbeidsbemiddeling. Een van de voorwaarden voor bemiddeling door de Eures is dat het om een baan van minimaal zes weken gaat. Bij inschakeling van het CWI dient de vacature zes weken voor aanvang van het dienstverband te worden aangemeld. Zoekt u personeel buiten de EER, houdt u er dan rekening mee dat altijd een tewerkstellingsvergunning nodig is. Het is ook mogelijk om een buitenlandse ZZP er in te schakelen die opdrachten voor de werkgever uitvoert. Ook hier geldt dat bij ZZP ers van binnen de EER, wederom met uitzondering van Bulgarije en Roemenië, geen tewerkstellingsvergunning nodig is. Net als voor Nederlandse ZZP ers is het voor buitenlanders mogelijk om een VARverklaring aan te vragen. Hiermee wordt voorkomen dat de Belastingdienst de werkzaamheden van de ZZP er als een dienstverband beschouwt en loonbelasting en premies werknemersverzekeringen inhoudt bij de werkgever. In tegenstelling tot de VAR-verklaring voor Nederlandse ZZP ers geldt de verklaring voor buitenlandse ZZP ers niet voor een jaar. De verklaring dient per opdracht te worden aangevraagd onder overlegging van een afschrift van de opdrachtovereenkomst. Kostuum van de zaak? Modezaken willen nog wel eens het personeel verplichten om tijdens de werktijd kleding van het bedrijf te dragen. Wellicht geldt dit meer voor damesmodezaken dan herenmodezaken. De bedoeling hiervan is om met name nieuwe collecties van het bedrijf te showen en daardoor sneller aan de man (vrouw) te brengen. Het personeel mag dan de kleding aanschaffen tegen een zeer gereduceerde prijs. Een korting van 60% is hierbij niet ongebruikelijk. De vraag rijst natuurlijk onmiddellijk: mag de werkgever deze korting wel onbelast geven? Naar aanleiding van een concreet geval is deze vraag recentelijk door de belastingrechter beantwoord. Deze oordeelde dat de korting onder het systeem van de loonbelasting dat gold vóór 1 januari 2001 in ieder geval belast was en dat de nieuwe wet inkomstenbelasting 2001 hierin geen verandering heeft gebracht. De verleende korting mag niet beschouwd worden als een zogenaamde vrije verstrekking. Dit betekende alsnog naheffing van loonbelasting over de verleende korting. Welke kleding mag dan wel vrij worden verstrekt? Werkkleding: dit is kleding die naar haar aard werkkleding is en kleding die door middel van een logo werkkleding is. Kleding als arbo-verstrekking: dit betreft kleding met bijzondere eigenschappen, zoals isolerende of beschermende kleding. De werkgever kan dergelijke kleding onder omstandigheden vrij verstrekken. Kleding op de werkplek: dit betreft kleding die de werkgever verstrekt en die blijft op een arbeidsplaats buiten de woning van de werknemer. Kleding als product uit eigen bedrijf: als de kleding een zogenoemd product uit eigen bedrijf is, kan de werkgever de kleding onder voorwaarden gedeeltelijk vrij verstrekken. Voor overige kleding geldt dat de werkgever deze niet vrij kan verstrekken. Hierbij is het niet van belang of de werknemer verplicht is de kleding al dan niet tijdens zijn werkzaamheden te dragen. In het voorgelegde geval was de naheffing wellicht achterwege gebleven als op elk kledingstuk een logo gestaan had van tenminste 70 cm 2. Noot: Mogelijk kan een deel van de korting onbelast worden verstrekt op basis van de onder punt 4 genoemde regeling voor verstrekking van producten uit het eigen bedrijf. Wellicht dat de belastinginspecteur bij de vaststelling van de hoogte van de naheffingsaanslag hiermee rekening heeft gehouden. 5

6 Geen studiefinanciering door erfenis Hebt u een studerende zoon of dochter, dan heeft deze recht op studiefinanciering. Er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Een van die voorwaarden is dat uw kind niet te veel mag bijverdienen. In 2008 ligt de grens op ,17. Heeft uw kind meer inkomen, dan moet het meerdere worden terugbetaald aan de IB-groep tot maximaal het bedrag van de ontvangen studiefinanciering. Onder inkomen wordt verstaan loon, winst uit een eigen bedrijfje, een sociale uitkering, maar ook bijvoorbeeld een wezenpensioen. Wat echter ook als inkomen geldt, is het inkomen in box 3, het zogenaamde inkomen uit sparen en beleggen. Dit betekent dat een erfenis ook kan bijdragen tot inkomen. Dat dit wel eens zeer verrassende en onaangename gevolgen kan hebben voor de studiefinanciering, ondervond onlangs een student van wie een van de ouders was overleden met nalating van een vruchtgebruiktestament. Bij een vruchtgebruiktestament krijgt de partner van de overledene het recht om alle goederen in de nalatenschap te gebruiken. Het kind heeft slechts recht op de blote eigendom. De Belastingdienst veronderstelt dat dit blote eigendom een forfaitair rendement oplevert van 4%. Voorbeeld: Waarde nalatenschap van vader (60) ,- Waarde vruchtgebruik moeder (60) ,- Bloot eigendom kind ,- Fiscaal inkomen over bloot eigendom ,- (4% over ) Het fiscale inkomen van het kind ligt in dit geval dus ruim boven de bijverdiengrens van de studiefinanciering. Het wrange in deze situatie is dat moeder het recht kan hebben om het vruchtgebruik te verteren, dat wil zeggen dat zij alles mag opmaken. Het kind betaalt dus belasting over de blote eigendom, terwijl het nog helemaal niet zeker is dat het kind ooit iets krijgt. (Vaak wordt daarom in testamenten opgenomen dat moeder deze belasting voor het kind dient te betalen). De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak bepaald dat ook in deze situatie het fiscale inkomen over de blote eigendom van het kind meetelt voor de bijverdiengrens van de studiefinanciering. In deze zaak moest een groot deel van de ontvangen studiefinanciering en de kosten van de OV-jaarkaart worden terugbetaald. Hebt u studerende kinderen, dan kunt u uw testament eens laten toetsen op dit voor uw studerende kinderen vervelende gevolg. Eindloonpensioen en gouden handdruk topinkomens extra belast De hoge beloning van directeuren en bestuurders is menigeen een doorn in het oog. Ook een gouden handdruk zet kwaad bloed. Waarom moet slecht functioneren zo goed beloond worden? is een veelgehoorde klacht. Ook de Tweede Kamer heeft het Kabinet regelmatig verzocht om iets te doen aan de excessief hoge gouden handdrukken en pensioenpremies. Tijdens Prinsjesdag 2007 werd gesproken over het aanpakken van topinkomens van per jaar en meer. In het nu gepresenteerde wetsvoorstel is deze grens verhoogd naar ,- per jaar en meer. Voor deze inkomens worden de volgende maatregelen voorgesteld: Indien de vertrekpremie meer bedraagt dan eenmaal het jaarinkomen, dan is de werkgever een pseudo eindheffing van 30% verschuldigd over het meerdere bedrag. Heeft de werknemer een pensioenregeling volgens het eindloonstelsel, dan is de werkgever over de backservicepremie een eindheffing verschuldigd van 15%. Deze backservicepremie wordt bepaald op vier maal de salarisstijging. Deze eindheffing kan worden voorkomen door het pensioengevend salaris te beperken tot ,-. Ook andere vormen van beloning onder de naam carried intrest worden aangepakt. Dit zijn beloningsvormen die met name voorkomen bij de beleidsbepalers van een onderneming en zich kunnen voordoen bij de verkoop van een onderneming. Te denken valt hierbij aan beloningen in de vorm van aandelen en optiepakketten. Deze zullen worden bevroren zodra bestuurders onderhandelen over de verkoop van hun bedrijf. 6 voor meer informatie over deze artikelen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon via tel: (076)

7 Vaste onkostenvergoeding? Zorg voor een specificatie! Geeft u uw personeel een vaste onkostenvergoeding, zorg er dan voor dat u vastlegt waarvoor deze vergoeding dient. Dit geldt ook voor de DGA die een dergelijke vergoeding ontvangt. Door de kostenvergoeding te specificeren naar soort en hoogte van de vergoeding, kan worden voorkomen dat de Belastingdienst de vergoeding als loon aanmerkt. Is dat namelijk wel het geval, dan is de werkgever verantwoordelijk voor de af te dragen loonheffing en de eventuele premies werknemersverzekeringen. Dit kan aardig in de papieren lopen. De Hoge Raad heeft uitgesproken dat de specificatie niet alsnog achteraf kan worden gemaakt. Welke kosten mogen in de vergoeding worden opgenomen? Dit zijn kleine, regelmatig voorkomende kosten die nodig zijn voor een goede vervulling van de dienstbetrekking. De vergoeding is niet bedoeld voor grote uitgaven of kosten die niet regelmatig voorkomen, zoals die voor congressen, hotelkosten, vliegtuigtickets enz. Hiervoor dient de werknemer een declaratie in te dienen. Voor de vaste onkostenvergoeding komen onder andere de volgende kosten in aanmerking: contributies, lidmaatschapskosten en vakliteratuur; kosten ter beschikking gestelde auto zoals parkeerkosten e.d.; representatiekosten; zakelijke lunches en diners; werkkleding en reinigingskosten daarvan; zakelijke telefoonkosten; kosten van het broodje onderweg etc.; reiskosten. Bij langdurige ziekte van de werknemer dient de vaste vergoeding te worden aangepast. De werknemer maakt dan immers geen kosten meer voor reizen, lunches onderweg e.d. De kosten van contributies en abonnementen op vakliteratuur lopen daarentegen wel door en mogen nog steeds worden vergoed. Op welk moment de onkostenvergoeding wordt aangepast, kan mede bepaald worden door de voor de bedrijfstak geldende CAO. Naast het specificeren van de vergoeding controleert u bij voorkeur of de kosten ook feitelijk worden gemaakt. Een periodieke controle onder een aantal representatieve werknemers en indien nodig periodieke aanpassing van de vergoeding, kunnen u veel narigheid besparen. Krijgt u een looncontrole, dan zal de Belastingdienst zeker naar de onkostenvergoeding kijken. U kunt zich dan niet beroepen op een afspraak in de CAO. Ook indien de vaste onkostenvergoeding in de CAO is opgenomen, moet deze schriftelijk zijn onderbouwd. DGA: ken uw pensioenvermogen Menig DGA bouwt zijn pensioen op binnen de eigen BV. Hiertoe wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd dat samen met rente voldoende moet zijn om op de pensioendatum het pensioen uit te keren. De pensioenvoorziening zoals die op de fiscale balans staat is echter veel lager dan de werkelijke waarde van de pensioenregeling. De fiscus heeft namelijk allerlei regels gesteld die moeten Voorbeeld: DGA (m) leeftijd 50 Partner (v) leeftijd 47 Pensioenleeftijd 65 Marktrente 4,1% Stijging pensioen na ingang 2% Jaarlijks ouderdomspensioen Partnerpensioen na overlijden Fiscale balansvoorziening Commerciële waarde pensioen voorkomen dat er op de fiscale balans een te hoge fiscale voorziening wordt gecreëerd. Zo mag bijvoorbeeld geen rekening worden gehouden met toekomstige waardevastheid van het pensioen en met het risico dat de DGA langer leeft dan gemiddeld. Dit zogenaamde langlevenrisico is zeer reëel. De levensverwachting in de sterftetafels is gebaseerd op alle inwoners onder wie dus ook de minder gezonden. Daarnaast wordt de levensverwachting bepaald door de welstand. Het is niet voor niets dat sommige verzekeraars voor overlijdensverzekeringen een gunstiger tarief hanteren voor hoger gesalarieerden. Het voorbeeld laat zien dat de fiscale waarde van de pensioenvoor- ziening substantieel lager is dan het werkelijk benodigde kapitaal om het pensioen in de toekomst te kunnen uitkeren. Bij de waardering van de onderneming bijvoorbeeld in verband met verkoop van de aandelen of bij echtscheiding, dient rekening te worden gehouden met de commerciële waarde. Ook bij de overdracht van het pensioenkapitaal naar de holding, een pensioen-bv of verzekeraar vormt de commerciële waarde het uitgangspunt. Maar ook al blijft het pensioen gewoon in de BV staan, dan dient de DGA zich te realiseren dat de BV meer vermogen nodig heeft om het pensioen te kunnen uitkeren dan dat er fiscaal op de balans gereserveerd staat. 7

8 Boekhoudplicht van de Besloten Vennootschap De BV is een van de vormen waarin een onderneming kan worden opgezet. De keuze voor een BV kent vele voordelen. Zo kunnen bijvoorbeeld derden door het besloten karakter van de BV niet gemakkelijk zeggenschap krijgen in de vennootschap en is het aandelenkapitaal eenvoudig over te dragen. Het belangrijkste motief zal voor velen toch de beperking van de aansprakelijkheid zijn. Dit houdt in dat schuldeisers in beginsel slechts verhaal kunnen halen op het vermogen van de BV en niet op het privévermogen van de bestuurder(s). Er is echter een uitzondering. Indien het bestuur van de BV zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, kunnen de bestuurders ook met hun privévermogen aansprakelijk gesteld worden. De BV heeft een zogenaamde boekhoudplicht. Dit is de verplichting van het bestuur om een behoorlijke administratie te voeren waaruit op ieder moment de vermogenspositie van de BV blijkt. Om externe belanghebbenden inzicht te geven in de vermogenspositie, heeft de BV een publicatieplicht; de jaarrekening dient openbaar gemaakt te worden door deze te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Wanneer niet is voldaan aan deze verplichtingen, dan wordt aangenomen dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Bij faillissement van de BV wordt automatisch vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Uit onderzoek is gebleken dat veel (grotere) ondernemingen het niet zo nauw nemen met de regels voor de publicatieplicht. Sommige kiezen er zelfs bewust voor om uit concurrentie-overwegingen niet of niet tijdig te publiceren. Eventuele boetes worden voor lief genomen en het risico van een faillissement wordt kennelijk als niet reëel gezien. Dat het voeren van een deugdelijke administratie en het tijdig deponeren van de jaarrekening voor de doorsnee BV niet licht moet worden opgevat, blijkt wel uit een recente uitspraak van de Rechtbank Den Bosch. Wat was het geval. Een BV ging failliet en de curator probeerde verhaal te halen op het privévermogen van de bestuurder. De Rechtbank oordeelde dat de bestuurder (en enig aandeelhouder) van de BV niet voldaan had aan de boekhoudplicht en ook niet aan de publicatieplicht. Daarmee stond onbehoorlijk bestuur vast en werd automatisch vermoed dat dit de reden was van het faillissement. Het was vervolgens aan de bestuurder om aan te tonen dat het faillissement een andere oorzaak had. Deze kon de Rechtbank niet overtuigen, waarna hij veroordeeld werd het tekort in het faillissement van de BV te betalen, met een maximum van anderhalf miljoen euro. Een zware straf die betrekkelijk gemakkelijk voorkomen had kunnen worden door het voeren van een deugdelijke administratie en tijdige publicatie. Onbelaste personeelskorting op bedrijfsproducten Als werkgever mag u aan uw personeel een belastingvrije korting geven bij de aankoop van producten uit uw eigen bedrijf. Natuurlijk stelt de Belastingdienst hieraan voorwaarden, want anders zou een deel van het loon verkapt uitgekeerd kunnen worden in de vorm van belastingvrije kortingen. Onder welke voorwaarden mag u een belastingvrije korting geven? de korting geldt voor eigen producten en voor branche-eigen producten die bij andere bedrijven zijn ingekocht; de korting mag niet hoger zijn dan 20% van de waarde van het product in het economisch verkeer (meestal de winkelprijs); de korting mag per jaar niet meer dan 500,- bedragen (bedrag 2008). Dit geldt overigens ook voor parttime medewerkers. Wanneer de werknemer de voorgaande twee kalenderjaren (mits deze bij u in dienst was) de korting niet of niet geheel heeft benut, dan mag de maximale korting ver - hoogd worden met het niet benutte deel. Voor 2007 en 2006 bedroeg de maximale korting 475,-. De onbelaste korting mag u ook geven aan voormalige werknemers met wie de dienstbetrekking wegens pensionering of arbeidsongeschiktheid is geëindigd. Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is uitgegaan van de per 26 mei 2008 bekende wet-en regelgeving. Takkebijsters 13c 4817 BL Breda T F E I Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Afschaffing minimumkapitaal bij oprichting BV

Afschaffing minimumkapitaal bij oprichting BV o k t o b e r 2 0 0 8 / 1 8 d e j a a r g a n g n u m m e r 6 0 Seres Accountants en Belastingadviseurs Afschaffing minimumkapitaal bij oprichting BV Binnen afzienbare tijd worden de regels voor de Besloten

Nadere informatie

Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding

Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding Jaargang 10 september 2006 Geachte lezer, Hierbij ontvangt u de derde uitgave van ons nieuwsbulletin in 2006. Ook deze uitgave staat weer vol met Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding Sinds dinsdag

Nadere informatie

Staatssecretaris maakt het toch leuker

Staatssecretaris maakt het toch leuker J a a r g a n g 1 1 - j u n i 2 0 0 8 - n u m m e r 2 Geachte Lezers, Voor u ligt de tweede uitgave van onze nieuwsbrief in 2008. Wij willen u hiermee graag informeren over nieuwe ontwikkelingen die voor

Nadere informatie

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser.

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Vraag en antwoord Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Overzicht van laatst gestelde vragen: Waardering van geërfde woning in box 3

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46. Bloembollenveld - Breezand

NIEUWSBRIEF. Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46. Bloembollenveld - Breezand NIEUWSBRIEF Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46 Bloembollenveld - Breezand Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus 3 Tips 4 Hoe werkt de (onbelaste) vaste kostenvergoeding

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

Voor schone auto s geldt met ingang van 2008 een bijtelling van 14% (!) i.p.v. 25%.

Voor schone auto s geldt met ingang van 2008 een bijtelling van 14% (!) i.p.v. 25%. Jaargang 11 november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt ons nieuwsbulletin met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn

Nadere informatie

Ook in 2011 kwartaalaangifte btw

Ook in 2011 kwartaalaangifte btw jaargang 21 nummer 6 juni 2010 Koste wat het kost 4 Kapitaal in beheer 16 In de aap gelogeerd 19 Ontevreden klant 26 Het systeem voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers gaat op de schop. U kunt

Nadere informatie

de NieuwsBrief Prinsjesdag: Wat zijn de plannen voor 2009?

de NieuwsBrief Prinsjesdag: Wat zijn de plannen voor 2009? jaargang 8, nummer 4, oktober 2008 de NieuwsBrief Prinsjesdag: Wat zijn de plannen voor 2009? Iedereen die kan werken, moet werken Waardeoverdracht pensioen zorgt voor problemen bij werkgevers DGA en echtscheiding:

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Voorkom risico door onderaannemers. Regels rondom vakantiewerk. Nederland past zelfstandigenaftrek. Geen grens aan sociale zekerheden

Voorkom risico door onderaannemers. Regels rondom vakantiewerk. Nederland past zelfstandigenaftrek. Geen grens aan sociale zekerheden In deze uitgave o.a.: Voorkom risico door onderaannemers Regels rondom vakantiewerk Nederland past zelfstandigenaftrek niet goed toe Geen grens aan sociale zekerheden Voorkom risico door onderaannemers

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten februari 2009 Geachte lezer, Met deze eerste nieuwsbrief in 2009 willen wij u informeren over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Inhoudsopgave 1 Maatregelen voor de particulier 1.1 Algemene heffingskorting en de arbeidskorting 2 1.1.1 Algemene heffingskorting 2 1.1.2 Arbeidskorting 2 1.2 Fiscale inkorting

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21]

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21] [1/21] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2012, maar andere zaken vragen

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus

Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus Vaste kostenvergoeding De eisen zijn wel aangescherpt Beleggen in durfkaptitaal Aantrekkelijk of niet? Auto van de zaak BTW-correctie voor privégebruik Snel een bv oprichten Aantrekkelijk voor ondernemers

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Verhoging borgstelling voor mkb

Verhoging borgstelling voor mkb Geachte Lezers, Verhoging borgstelling voor mkb Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander

Nadere informatie

Geachte lezer, APRIL 2014. Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen. die voor u van belang

Geachte lezer, APRIL 2014. Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen. die voor u van belang APRIL 2014 Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken,

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Dit jaar uw bedrijfspand geruisloos de bv in. Inhoud o.a.

Fiscaal Actueel. Dit jaar uw bedrijfspand geruisloos de bv in. Inhoud o.a. 1 uitgave van het register belastingadviseurs eerste kwartaal 2010 - nummer 1 Hersbach Advies Lid van Het Nederlands College Belastingadviseurs FIS CAAL E N F I NANCI E E L ADVI E S & A D MINISTRAT I E

Nadere informatie