Mr R. Wesseling en mr N. Neij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mr R. Wesseling en mr N. Neij"

Transcriptie

1 MAART 2006 NR. 9 NJB 507 KRONIEK VAN HET EUROPEES RECHT 390 Mr R. Wesseling en mr N. Neij Rein Wesseling en Nienke Neij zijn beide advocaat te Amsterdam. De Europese Grondwet komt er voorlopig niet. Op het gebied van regelgeving springen de richtlijn over oneerlijke handelspraktijken eruit, de verordening die de Europese executoriale titel in het leven roept en de hervorming van de Europese marktordening voor de suikersector. Naast enkele spraakmakende individuele uitspraken van het Hof van Justitie wordt de focus gericht op rechtspraak op het gebied van de algemene rechtsbeginselen van de Gemeenschap en die met betrekking tot de vrij verkeer regels. INLEIDING 1 Het referendum over de Europese Grondwet stond het afgelopen jaar centraal. Ondanks de negatieve vooruitzichten stelden de autoriteiten steeds nadrukkelijk dat een plan-b niet bestond. Dat bleek juist. Maar na de verwerping van de Grondwet in Frankrijk en Nederland kwam er wel een Plan-D uit de kast. Het Plan- D heeft nadrukkelijke kenmerken van een Plan-B en omvat een luisteroefening op het niveau van de lidstaten. Voor wat betreft de toepassing door de Nederlandse rechter van het Europese recht waren het in de kroniekperiode niet langer kleine beestjes (driehoeksmosselen) maar kleine deeltjes (stofdeeltjes) die aanleiding gaven tot een aantal geruchtmakende zaken waarin besluiten tot goedkeuring van ruimtelijke ordeningsplannen werden vernietigd. EUROPESE ONTWIKKELINGEN ALS ONDER- DEEL VAN DE NEDERLANDSE RECHTSORDE Europese wet- en regelgeving Tot de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van regelgeving behoren, naast de Europese Grondwet die 1. De kroniekperiode loopt van januari tot en met december Flash Eurobarometer, The European Constitution: post-referendum survey in The Netherlands, juni er voorlopig dus niet komt, de richtlijn over oneerlijke handelspraktijken, de verordening die de Europese executoriale titel in het leven roept en de hervorming van de Europese marktordening voor de suikersector. Het verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa Nederland behoorde tot één van de lidstaten van de Europese Unie die er voor koos haar burgers over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa te raadplegen door middel van een referendum. Zoals bekend zei een ruime meerderheid van de stemmers nee (61,6%). Uit onderzoek, uitgevoerd op verzoek van de Europese Commissie, komt naar voren dat de voornaamste redenen om tegen te stemmen waren: het gebrek aan informatie, het verlies van nationale soevereiniteit, gevolgd door een zekere weerstand tegen de huidige regering of bepaalde politieke partijen en de kosten die Europa voor Nederlandse belastingbetalers met zich brengt. 2 Na deze voor de rechtstreeks bij het opstellen van de Grondwet betrokkenen teleurstellende uitslag en de eveneens negatieve stemming in Frankrijk heeft de Europese Raad op 18 juni 2005 een verklaring aangenomen. In de verklaring roept de Europese Raad op tot een periode van reflectie. Deze periode zou moeten worden gebruikt voor een breed en intensief debat in de lidstaten over het Europese beleid. Ten behoeve van deze luisteroefening heeft de Europese Commissie, onder leiding van voorzitter

2 KRONIEKEN MAART 2006 NR. 9 NJB José Manuel Barroso, Plan-D voor Democratie, Dialoog en Debat in het leven geroepen. 3 Plan-D moet er toe leiden dat de lidstaten, want dáár ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het plan, in april van dit jaar een samenvatting presenteren van de resultaten van het gevoerde debat. Die resultaten zullen vervolgens in mei worden samengevoegd in een overzichtsdocument dat dan weer de basis vormt voor overleg van de Europese Raad in juni. 4 De Europese De Europese Grondwet is niet dood maar de Grondwet zal ook niet op korte termijn worden geratificeerd. Grondwet is dus niet dood maar de Grondwet zal naar het zich laat aanzien ook niet op korte termijn worden geratificeerd. Vaststaat overigens wel dat een groot aantal andere voorstellen voor EU-wetgeving definitief van de baan zijn. Nadat de Commissie al haar eigen voorstellen van vóór 1 januari 2004 onder de loep had genomen, besloot zij meer dan een derde van die 183 voorstellen in 3. The Commission s contribution to the period of reflection and beyond: Plan-D for Democracy, Dialogue and Debate, COM(2005) 494 final, 13 oktober Zie in dit verband ook het advies van de Raad van State van 15 september 2005 (op verzoek van de Tweede Kamer), naar aanleiding van het Nederlandse nee tegen de Europese Grondwet. Het advies betreft een onderzoek naar de gevolgen van de Europese arrangementen voor de positie en het functioneren van de nationale staatsinstellingen voor de positie van de burger. Een samenvatting is te vinden in NJB 2005, 39, p , 4 november Zie ook Van den Oosterkamp, Advies Nederlandse Raad van State over de gevolgen van de Europese arrangementen voor de positie en het functioneren van de nationale staatsinstellingen en hun onderlinge verhouding, SEW 2006, MEMO/05/340 van 27 september Richtlijn nr 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn nr 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen nr 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad ( Richtlijn oneerlijke handelspraktijken ), Pb L 149/22, 11 juni Zie onder meer Drijber, Richtlijn oneerlijke handelspraktijken: een eerlijk compromis, NTER nummer, september Zie overweging 7 van de richtlijn. 9. Zie overweging 13 van de richtlijn. 10. Regels omtrent instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (Wet handhaving consumentenbescherming, voorstel van wet, Kamerstukken II 2005/06, , nr 2). te trekken. Naar bleek waren sommige voorstellen in strijd met de doelstellingen van het nieuwe partnerschap voor groei en werkgelegenheid (Lissabon) of voldeden niet aan de normen voor betere regelgeving. Andere waren blijven steken in het wetgevingsproces en inmiddels achterhaald. 5 Richtlijn oneerlijke handelspraktijken en andere consumentenzaken Wel is inmiddels de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in werking getreden. 6 De richtlijn heeft tot doel bij te dragen aan de goede werking van de interne markt en een hoog niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen. 7 De lidstaten zijn verplicht de bepalingen uit de richtlijn vóór 12 juni 2007 te hebben omgezet in nationale regelgeving. De richtlijn voorziet in totale harmonisatie van de stelsels van de lidstaten. De lidstaten kunnen wel gedurende een periode van zes jaar, te rekenen vanaf 12 juni 2007, nationale bepalingen blijven toepassen die strenger zijn dan de bepalingen van de richtlijn. De richtlijn is slechts van toepassing voorzover er geen specifieke communautaire wetsbepalingen bestaan betreffende specifieke aspecten van oneerlijke handelspraktijken, zoals de informatieverplichtingen en regels voor de wijze waarop de informatie aan de consument wordt gepresenteerd. 8 Onder handelspraktijken moet kort gezegd worden verstaan: iedere handeling van een handelaar die rechtstreeks verband houdt met de verkoop van een product aan consumenten. Het ruime toepassingsbereik van de richtlijn strekt zich daarmee uit tot oneerlijke handelspraktijken die buiten een contractuele relatie tussen een handelaar en een consument staan of na de sluiting van een contract en gedurende de uitvoering daarvan worden toegepast. 9 Een handelspraktijk is oneerlijk wanneer deze a) in strijd is met de vereisten van professionele toewijding en het economisch belang van de gemiddelde consument die zij bereikt of op wie zij is gericht (...) met betrekking tot het product wezenlijk verstoort of kan verstoren. Voor oneerlijke handelspraktijken geldt krachtens de richtlijn een algemeen verbod. Naast de oneerlijke handelspraktijken zijn misleidende en agressieve handelspraktijken in het bijzonder verboden. Misleidende handelspraktijken gaan gepaard met onjuiste informatie. Agressieve handelspraktijken worden gekenmerkt door intimidatie, dwang of ongepaste beïnvloeding. Als agressieve handelspraktijk wordt onder meer aangemerkt kinderen er in reclame rechtstreeks toe aanzetten om geadverteerde producten te kopen of hun ouders of andere volwassenen ertoe over te halen die producten voor hen te kopen. De bevoegde autoriteit zal op basis van de Wet handhaving consumentenbescherming de nieuw op te richten Consumentenautoriteit zijn (die naar verwachting per 1 januari 2007 volledig zal functioneren). 10 De richtlijn oneerlijke handelspraktijken zal worden toegevoegd aan de Europese verordening betreffende sa-

3 MAART 2006 NR. 9 NJB 509 menwerking tussen consumentenautoriteiten. 11 De richtlijn zal daarmee na implementatie gehandhaafd gaan worden conform de vereisten van die verordening. Dat heeft voor de Nederlandse situatie tot gevolg dat de Wet handhaving consumentenbescherming die is opgesteld ter uitvoering van die verordening daarop zal moeten worden aangepast. De Consumentenautoriteit zal op basis van de Wet handhaving consumentenbescherming tevens de bevoegde autoriteit zijn voor een aantal andere Europese richtlijnen en verordeningen inzake consumentenbescherming, zoals de richtlijn betreffende misleidende reclame en de richtlijn betreffende pakketreizen. 12 De Consumentenautoriteit zal overigens alleen dan optreden wanneer de collectieve belangen van consumenten worden geschonden en het systeem van civielrechtelijke handhaving niet effectief blijkt te functioneren. Een groot deel van het consumentenrecht is in Nederland geïmplementeerd in het BW. Met het wetsvoorstel wordt aldus bestuursrechtelijk toezicht geïntroduceerd op privaatrechtelijke consumentenregels. De handhaving van de consumentenregels die zijn geïmplementeerd in het BW door de Consumentenautoriteit zal om die reden via de civiele rechter geschieden. In dit kader wordt een verzoekschrift procedure voor de Consumentenautoriteit gecreëerd. Op deze plek kan ook melding worden gemaakt van de in voorbereiding zijnde Europese zogenaamde small claims procedure. Op 15 maart 2005 is de Europese Commissie met een voorstel voor een verordening voor geschillen over kleine vorderingen gekomen, die naast de nationale procedure waaronder dus de handhaving door de Consumentenautoriteit een plaats zou moeten krijgen. 13 De in de concept verordening omschreven procedure zou moeten gaan gelden voor binnenlandse en grensoverschrijdende klachten van consumenten tot een bedrag van 2000 euro. Voordeel van deze procedure is dat de consument bij verlies niet in de kosten van de wederpartij wordt veroordeeld en rechtsbijstand niet nodig is. 14 Nederland heeft zich in een eerste standpuntbepaling mede gelet op de oprichting van de Consumentenautoriteit en de spill over De nuttig effect -leer opent de deur voor door de Gemeenschapswetgever aan te nemen wetgeving die strafrechtelijke sancties verplicht stelt. effecten daarvan negatief uitgesproken over de toepassing van de regeling op niet-grensoverschrijdende geschillen. 15 Europese executoriale titel In het kader van de harmonisering van de nationale procesrechtstelsels kan melding worden gemaakt van de vaststelling van de Europese verordening betreffende een Europese executoriale titel. 16 Op grond van die verordening kan vanaf 21 oktober 2005 een beslissing van een rechter of een notariële akte die in de lidstaat van oorsprong van een Europese executoriale titel is voorzien, direct in een andere lidstaat ten uitvoer worden gelegd. 17 De tenuitvoerlegging van die beslissingen en akten wordt daarmee een stuk eenvoudiger. Zo kan een onderneming die een schuldenaar heeft met verhaalsobjecten die zich in één van de lidstaten van de Europese Unie bevinden, bij het instellen van zijn vordering de rechter direct verzoeken het vonnis met een Europese executoriale titel te waarmerken. Waarmerken houdt zoveel in als het door de rechter afgeven van het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel, een standaardformulier opgenomen als bijlage bij de verordening. Het vonnis moet dan in de andere lidstaten worden erkend en ten uitvoer gelegd zonder dat een verklaring van uitvoerbaarheid vereist is en zonder dat de mogelijkheid bestaat de erkenning te betwisten. 11. Verordening (EG) nr 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming. 12. Richtlijn nr 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame, Pb L 250 (laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn nr 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad (Pb 1997, L 290) en Richtlijn nr 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten (PbEG L 158)). 13. Zie ook het Groenboek betreffende een Europese procedure inzake betalingsbevel en maatregelen ter vereenvoudiging en bespoediging van de procesvoering over geringe vorderingen, COM(2002) 746 def. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen, COM(2005) 87 def. 14. Zie onder meer Hondius, Naar een Nederlandse small claims procedure?, NJB 2006, 4, 162, p Ministerie van Buitenlandse zaken, eerste algemene standpuntbepaling. Zie ook het gelijkluidende advies van de SER-commissie voor Consumentenaangelegenheden van 13 januari 2006, te raadplegen op 16. Verordening (EG) nr 805/2004 van de Raad van 21 april 2004 voor een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen samenwerking, Pb L 143/15, 30 april Zie in dat kader ook het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure, (COM(2004) 173 def. 2004/0055 (COD). 17. Zie onder meer Van het Kaar, Nieuw Brussels procesrecht: de Europese Executoriale Titel en het Europese betalingsbevel, NTER 2005, 2.

4 KRONIEKEN MAART 2006 NR. 9 NJB Het Hof van Justitie besloot dat een nationale mededingingsautoriteit niet kwalificeert als rechterlijke instantie en dus geen prejudiciële vragen kan stellen. Marktordening suikersector Tot slot van dit onderdeel is het vermelden waard dat de Europese Commissie in juni 2005, na jaren van toenemende kritiek, een voorstel aan de Raad van Landbouw en Visserij heeft voorgelegd tot hervorming van de gemeenschappelijke marktordening van suiker. 18 Al in 1968 besloot de toenmalige Europese Economische Gemeenschap tot een gemeenschappelijke ordening van de markt in de suikersector. 19 Het huidige voorstel heeft tot doel de suikersector in te passen in het hervormde gemeenschappelijke landbouwbeleid en het concurrentievermogen van de Europese sector te vergroten. 20 Daartoe zal het prijsniveau van suiker in de Europese Unie, volgens het voorstel, over twee jaar met 39% moeten worden verlaagd. Daarmee komt een einde aan de bescherming van de inkomsten van de suikerproducenten en de prijsstabilisatie op het huidige niveau. Eén van de laatste overblijfselen van de ouderwetse Europese landbouwpolitiek zou hiermee worden aangepast. Voor de Nederlandse suiker (bieten)- sector heeft deze aanpassing mogelijk grote gevolgen. De belangenorganisatie Platform Toekomst Suikermarkt stelt dat het akkoord over de hervormingen kan 18. Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EG) nr 1258/1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, COM(2005) 263 def., 22 juni Verordening nr 1009/67/EEG van de Raad van 18 december 1967, houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker, Pb B 308/1, 18 december De huidige gemeenschappelijke marktordening in de suikersector berust op Verordening 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001, Pb L 178/1 en geldt tot verkoopseizoen 2005/ Zie onder meer Barents, De zure smaak van Europese suiker, NTER 2005, Persverklaring Platform Toekomst Suikermarkt, 24 november Persmededeling 2629e zitting van de Raad Landbouw & Visserij, /05 (Presse 290). 23. Zaak C-176/03, Commissie t. Raad, arrest van 13 september Zie hierover ook het Vooraf van G.J.M. Corstens in NJB 2005, 45/46, p In de kroniekperiode bracht de Commissie een groenboek uit naar aanleiding waarvan mogelijk voorstellen zullen worden gedaan tot harmonisatie van procesrechtelijke regels om civiele handhaving van EG-mededingingsrecht te bevorderen. Groenboek Schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels, 19 december 2005, COM (2005) 672. leiden tot het verlies van arbeidsplaatsen. 21 In december 2005 heeft de Raad overeenstemming bereikt over de voorstellen. Zodra het advies van het Europees Parlement over dit onderwerp beschikbaar is, zal de Raad de verordeningen in een latere zitting aannemen. 22 EUROPESE RECHTSPRAAK Naast enkele spraakmakende individuele uitspraken van het Hof van Justitie bespreken wij hieronder met name de rechtspraak op het gebied van de algemene rechtsbeginselen van de Gemeenschap en die met betrekking tot de vrij verkeer regels. Veel van de hieronder besproken algemene beginselen van Gemeenschapsrecht (voorrang van Gemeenschapsrecht, directe werking, verplichting tot richtlijnconforme interpretatie) zijn gebaseerd op de bekende nuttig effect benadering van het Hof van Justitie ( effet utile ). Simpel gezegd, komt die doctrine er op neer dat een beginsel geldt omdat de in het Verdrag geformuleerde doelstellingen anders niet of minder gemakkelijk tot stand kunnen komen. Deze benadering heeft met name in de eerste periode na de oprichting van de (destijds) EEG mede de basis gevormd voor de vrijwel sterke groei van het EG-beleid en -recht. In de kroniekperiode werd de nuttig effect benadering van stal gehaald om bevoegdheden voor de Gemeenschapswetgever (binnen de 1ste pijler van het Verdrag betreffende de Europese Unie) enerzijds te beschermen tegen pogingen van de lidstaten maatregelen te nemen buiten de EG-orde om (te weten binnen de 3e pijler betreffende binnenlands en veiligheidsbeleid, hier in het bijzonder justitiële samenwerking in strafzaken) en anderzijds om te bepalen dat de EG-wetgever lidstaten de verplichting mag opleggen schending van EG-normen strafrechtelijk te sanctioneren. 23 Tot nog toe was het uitgangspunt dat de EG geen bevoegdheid had maatregelen van strafrechtelijke aard te nemen of voor te schrijven. Het Hof van Justitie heeft nu echter bepaald dat het nemen van maatregelen die verband houden met het strafrecht van de lidstaten door de Gemeenschapswetgever is toegestaan wanneer dit nodig is om de volledige doeltreffendheid te verzekeren van vastgestelde normen op een beleidsgebied hier ging het om milieubeleid. De nuttig effect -leer opent zo de deur voor door de Gemeenschapswetgever aan te nemen wetgeving die strafrechtelijke sancties verplicht stelt. Op die gebieden waar de gemeenschapsinstellingen met name de Commissie op zoek zijn naar steeds afschrikwekkender maatregelen om de effectieve en efficiënte handhaving van Gemeenschapsrechten te bevorderen, zou deze uitspraak van het Hof nog wel eens een alternatief of aanvulling kunnen bieden. Hierbij valt te denken aan het mededingingsrecht. De generale preventie kan de Commissie op dit gebied niet te ver gaan, zo lijkt het. 24 In een andere ouderwetse slag om de rechtsgrondslag van in dit geval een verordening over de toevoeging van rookaroma s wonnen de Gemeenschapsinstellin-

5 MAART 2006 NR. 9 NJB 511 gen de strijd van het Verenigd Koninkrijk. Het subsidiariteitsbeginsel stond niet in de weg aan een zeer gedetailleerde regeling betreffende de beoordeling van de veiligheid van primaire rookcondensaten en teerfracties, gebruikt om levensmiddelen een gerookte smaak te geven. In een zaak over de toepassing van de Euro-WOB (openbaarheid van bestuur/publieke documenten) wees het Gerecht van eerste aanleg een arrest met mogelijk ver strekkende gevolgen. 25 De Verein für Konsumenteninformation had de Commissie gevraagd toegang te verlenen tot het dossier in een kartelzaak die had geleid tot een boetebeschikking gericht tot Oostenrijkse banken die het zogenaamde Lombard -kartel vormden. Zoals gebruikelijk in dit soort zaken was het dossier van de Commissie omvangrijk. In dit geval ging het om meer dan bladzijden dossier. In de gegeven omstandigheden achtte de Commissie het een onevenredige administratieve belasting om per document een concrete en specifieke analyse te maken over de openbaarheid van het desbetreffende stuk. De Commissie stelde daarom vast dat alle documenten in één of meer van zeven door de Commissie zelf vastgestelde categorieën vielen. Voor elk van die categorieën kon de Commissie motiveren waarom geen toegang kon worden geboden tot de desbetreffende documenten op basis van uitzonderingsbepalingen in de Euro- WOB. In het beroep stond centraal de vraag of de Commissie het verzoek om toegang op deze manier had mogen afwijzen. Het Gerecht oordeelde van niet. Het door de Commissie uitgevoerde abstracte en globale onderzoek volstaat niet omdat ingevolge de Euro- WOB afgezien van bijzondere gevallen, een concreet en individueel onderzoek per document moet worden uitgevoerd en de gemaakte afweging in een beschikking ook op deze wijze moet worden gemotiveerd. De algemene verwijzing van de Commissie naar onder meer de effectiviteit van de eigen clementieregels was onvoldoende om te kunnen concluderen dat zich een uitzonderingsituatie voordeed. Het Gerecht stelt dat een Gemeenschapsinstelling zich slechts met een beroep op het evenredigheidsbeginsel kan onttrekken aan een concreet en individueel onderzoek wanneer zij werkelijk alle denkbare alternatieven heeft bestudeerd en in haar besluit omstandig heeft uitgelegd waarom ook deze alternatieven een onredelijke werklast meebrengen. In andere interessante arresten besloot het Hof van Justitie dat een nationale mededingingsautoriteit (althans de Griekse) niet kwalificeert als rechterlijke instantie in de zin van artikel 234 EG-Verdrag en dus geen prejudiciële vragen kan stellen en dat voor een klager wiens klacht gebaseerd op artikel 86 EG-Verdrag door de Commissie is afgewezen geen beroep bij het Gerecht open staat. 26 Bij arrest van 12 juli 2005 legde het Hof van Justitie voor het eerst een boete en een dwangsom op aan een lidstaat (Frankrijk) voor een zware en langdurige schending van Gemeenschapsrechtelijke verplichtingen. 27 ALGEMENE BEGINSELEN VAN GEMEENSCHAPSRECHT Rechtstreekse werking Een constante bron voor geschillen is het EG-bananenregime. In de zaak Van Parys was de (prejudiciële) vraag aan de orde of een private partij in een nationale procedure kan aanvoeren dat een gemeenschapsregeling onverenigbaar is met WTO-regels en om die reden onverbindend zou zijn. Het Hof bepaalt dat een dergelijke toetsing van een gemeenschapsregeling aan de normen waar de Gemeenschap aan gebonden is krachtens WTO-overeenkomsten niet kan plaatsvinden op verzoek van een justitiabele in een nationale procedure. 28 Een verzoek van Chiquita tot vergoeding van de schade die zij geleden meent te hebben als gevolg van onrechtmatigheden in het EG-bananenregime werd door het Gerecht afgewezen. 29 Ook in deze zaak stonden centraal de eventuele onverenigbaarheid van het EG-regime met de WTO-regels en de vraag of justitiabelen in de specifieke omstandigheden van het geval een beroep op die onverenigbaarheid toekomt. Wel werd zoals al eerder rechtstreekse werking toegekend aan een bepaling van het Associatiebesluit dat betrekking heeft op de relatie tussen de E(E)G en Turkije. Als gevolg daarvan en op basis van de uitleg die het Hof aan de desbetreffende bepaling gaf, hebben Turkse studenten onder dezelfde voorwaarden recht als Duitse studenten op een beurs voor het studeren in het buitenland, ook als dit buitenland Turkije is. 30 In de zaak betreffende strafrechtelijke procedures tegen Berlusconi en anderen in Italië bevestigde het Hof dat een richtlijn uit zichzelf en dus zonder dat een lidstaat de richtlijn heeft geïmplementeerd niet kan leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid voor justitiabelen. 31 Zelfs voor Berlusconi wordt dus geen uitzondering gemaakt op het beginsel dat richtlijnen geen omgekeerde rechtstreekse werking hebben (dat wil zeggen dat een lidstaat zich tegenover een particulier op een niet-geïmplementeerde richtlijn kan beroepen). In het arrest van het Hof van Justitie EG zal Berlusconi ongetwijfeld een bevestiging zien van zijn stelling dat hij slachtoffer is van een communistisch complot dat wordt gevormd door Italiaanse (onderzoeks-)rechters. 25. Zaak T-2/03, Verein für Konsumenteninformation t. Commissie, arrest van 13 april 2005 over de toepassing van Verordening (EG) nr 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. 26. Zaak C-141/02, max.mobil/t-mobile t. Commissie, arrest van 22 februari Zaak C-304/02, Commissie t. Frankrijk, arrest van 12 juli Zaak C-377/02, Van Parys t. BIRB, arrest van 1 maart Zaak T-19/01, Chiquita t. Commissie, arrest van 3 februari Zaak C-374/03, Gürol t. Bezirksregierung Köln, arrest van 7 juli Gevoegde zaken C-387/02, C-391/02 en C-403/02, Berlusconi Adelchi en Dell Utri, arrest van 3 mei 2005.

6 KRONIEKEN MAART 2006 NR. 9 NJB Richtlijnconforme interpretatie Dat de term richtlijnconforme interpretatieplicht de lading eigenlijk niet meer dekt, was wel bekend. Veeleer moet het nationale recht Gemeenschapsrechtconform worden toegepast. En na de zaak Pupino valt te spreken van een plicht tot Unierechtconforme uitleg. 32 Het ging in dit geval om het effect van een EU-kaderbesluit binnen de derde pijler onder de Europese Unie constructie; de samenwerking op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken. Binnen de derde pijler kan de Raad van de Europese Unie kaderbesluiten vast stellen voor de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten. Deze kaderbesluiten zijn weliswaar verbindend voor de lidstaten ten aanzien van het te bereiken resultaat maar in het Verdrag is expliciet bepaald dat zij geen rechtstreekse werking kunnen hebben. Dit om te voorkomen dat het Hof van Justitie de Intergouvernementele derde pijler tegen de Verdrag zijn voorzien zodat deze op doeltreffende wijze bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie. Deze bevoegdheid zou het grootste deel van haar nuttig effect verliezen indien particulieren zich niet op kaderbesluiten konden beroepen teneinde een conforme uitlegging van het nationale recht af te dwingen voor de rechterlijke instanties van de lidstaten. Hoewel een contra legem interpretatie niet hoeft (of kan) plaatsvinden dient de nationale rechter wel het gehele nationale recht (en de internationaalrechtelijke onderdelen van die nationale rechtsorde, zoals in casu het EVRM) in ogenschouw te nemen bij de beantwoording van de vraag of het mogelijk is het nationale recht zo uit te leggen dat het resultaat overeenkomt met het door de opstellers van het kaderbesluit beoogde resultaat. De feitelijke werking van een richtlijn (wel in de eerste pijler dus) kan ook doorwerken in het nationale recht vóórdat het Europees regime van kracht is, zo In het arrest van het Hof van Justitie EG zal Berlusconi ongetwijfeld een bevestiging zien van zijn stelling dat hij slachtoffer is van een communistisch complot dat wordt gevormd door Italiaanse rechters. wens van de verdragsluitende staten in alsnog op een voor de staten onbeheersbare wijze laat uitgroeien tot een eigen rechtsorde à la de communautaire. In het Pupino arrest bepaalde het Hof echter desalniettemin dat in situaties waarin een kaderbesluit is vastgesteld de nationale wetgeving die raakt aan de onderwerpen die in het kaderbesluiten worden behandeld conform die bepalingen uit het kaderbesluit moeten worden uitgelegd en toegepast. Net als bij communautaire richtlijnen dus. Het Hof verwijst in de motivering ook naar het dwingendrechtelijke karakter van zowel kaderbesluiten als van richtlijnen. Vervolgens laat het Hof hier een nuttig effect-redenering op los die de aanhangers van het intergouvernalisme (binnen de tweede en derde pijler van het Unieverdrag) angst zal aanjagen. Het Hof stelt dat los van de door het Verdrag van Amsterdam beoogde mate van integratie, het volkomen begrijpelijk is dat de opstellers van het Verdrag betreffende de Europese Unie het nuttig hebben geacht om binnen de derde pijler te voorzien in rechtsinstrumenten met analoge gevolgen als in het EG- 32. Zaak C-105/03, Pupino, arrest van 16 juni Zaak C-117/03, Dragaggi t. Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, arrest van 13 januari bleek uit het antwoord op prejudiciële vragen over de Habitat richtlijn. 33 Een Italiaanse onderneming had een opdracht gekregen om baggerwerkzaamheden te verrichten. De opdracht werd echter ingetrokken toen bleek dat het gebied waarop de bagger gestort had moeten worden, voorkwam op een al aan de Commissie overgelegde lijst met te beschermen gebieden in Italië. De erkenning van dit gebied als een gebied van communautair belang was nog niet afgerond en het gebied had dus nog niet die status. In de procedure die de baggeraar had aangespannen tegen het besluit tot annulering van de opdracht oordeelde de Italiaanse rechter dat het gebied desalniettemin wel al bescherming genoot onder de richtlijn. In het hoger beroep werd de vraag gesteld of dit juist was. Het antwoord van het Hof was dat dit in de omstandigheden van het geval niet zo was. Maar, voegde het Hof daaraan toe, lidstaten zijn wel al verplicht in de tussentijd beschermingsmaatregelen vast te stellen die het relevante ecologisch belang kunnen waarborgen. Met andere woorden en hoewel dit uiteraard aan de Italiaanse beroepsrechter is om hier daadwerkelijk over te oordelen de annulering van de opdracht kon alvast rechtmatig worden gebaseerd op de Habitat richtlijn ook al was nog niet aan de voorwaarden voor toepassing van de relevante bepalingen voldaan.

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

1 Inleiding p. 4. 2 Het Grossmann-arrest p. 5. 2.1 De casus p. 5. 2.2 De beoordeling van het Hof van Justitie p. 5. 2.3 Commentaar p.

1 Inleiding p. 4. 2 Het Grossmann-arrest p. 5. 2.1 De casus p. 5. 2.2 De beoordeling van het Hof van Justitie p. 5. 2.3 Commentaar p. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 4 2 Het Grossmann-arrest p. 5 2.1 De casus p. 5 2.2 De beoordeling van het Hof van Justitie p. 5 2.3 Commentaar p. 6 3 Grossmann en de Hoge Raad p. 10 3.1 De casus p. 10

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie V BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de

Nadere informatie

Europese procedure voor geringe vorderingen

Europese procedure voor geringe vorderingen Praktische handleiding voor de toepassing van de Europese procedure voor geringe vorderingen conform Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling

Nadere informatie

Kleine ondernemer, kleine bescherming?

Kleine ondernemer, kleine bescherming? Kleine ondernemer, kleine bescherming? Een onderzoek naar de (verbetering van de) bescherming van de kleine ondernemer tegen onredelijke incassokosten. Student: dhr. M. Breukers Studentnummer : 850060124

Nadere informatie

Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 7710/13 CO SOM 54 MI 224

Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 7710/13 CO SOM 54 MI 224 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) 7710/13 CO SOM 54 MI 224 BEGELEIDE DE OTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Reclame voor krediet

Reclame voor krediet Reclame voor krediet De wijze waarop en de mate waarin de consument thans door de regels op het gebied van het financieel gedragstoezicht en de Europese Richtlijnen wordt beschermd tegen misleidende kredietreclame

Nadere informatie

THEMANUMMER Oneerlijke handelspraktijken. Oneerlijke handelspraktijken / 1 Prof. mr. M.B.M. Loos Artikelen

THEMANUMMER Oneerlijke handelspraktijken. Oneerlijke handelspraktijken / 1 Prof. mr. M.B.M. Loos Artikelen INHOUD THEMANUMMER Oneerlijke handelspraktijken Redactioneel artikel Oneerlijke handelspraktijken / 1 Prof. mr. M.B.M. Loos Artikelen Inpassing en handhaving van de Wet oneerlijke handelspraktijken / 4

Nadere informatie

Stibbe. Knowledge Portal

Stibbe. Knowledge Portal AB 2014/290 Page 1 of 10 Stibbe Knowledge Portal AB 201 4/290 Aflevering AB 2014, afi. 31 Publicatiedatum 30-08-2014 Rolnummer 201111694/1 /A2 Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Nadere informatie

In de kroniekperiode oordeelde het EU-Hof van Justitie. Kroniek van het mededingingsrecht. Mededingingsrecht. Rein Wesseling & Jan Truijens Martinez 1

In de kroniekperiode oordeelde het EU-Hof van Justitie. Kroniek van het mededingingsrecht. Mededingingsrecht. Rein Wesseling & Jan Truijens Martinez 1 736 Mededingingsrecht Kroniek van het mededingingsrecht Rein Wesseling & Jan Truijens Martinez 1 Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten

Nadere informatie

Europees recht en het stelsel van art. 24 en 25 Rv

Europees recht en het stelsel van art. 24 en 25 Rv Europees recht en het stelsel van art. 24 en 25 Rv M r. A. M. v a n A e r d e * 1 Inleiding De discussie over ambtshalve toepassing van gemeenschapsrecht mag zich de laatste tijd in brede belangstelling

Nadere informatie

Datum 13 december 2013 Onderwerp Motie-Kox c.s over het garanderen van de toegang tot rechter en rechtshulp

Datum 13 december 2013 Onderwerp Motie-Kox c.s over het garanderen van de toegang tot rechter en rechtshulp 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008 L 133/66 NL Publicatieblad van de Europese Unie 22.5.2008 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking

Nadere informatie

Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten. Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg.

Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten. Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg. Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg Mei 2003 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemeen deel 2.1. Informatieverzoeken

Nadere informatie

Art. 193a (1) BW Boek 6 1. In deze afdeling wordt verstaan onder:

Art. 193a (1) BW Boek 6 1. In deze afdeling wordt verstaan onder: 568 Art. 193a BW Boek 6 Art. 193a (1) BW Boek 6 1. In deze afdeling wordt verstaan onder: a. consument: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; b. handelaar: natuurlijk

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie

Het is niet zwart-wit

Het is niet zwart-wit Het is niet zwart-wit Onrechtmatige daad: een geschikt rechtsmiddel bij discriminatie? Martijn Schouw Het is niet zwart-wit Onrechtmatige daad: een geschikt rechtsmiddel bij discriminatie? Onderzoek naar

Nadere informatie

Kroniek Nederlands mededingingsrecht 2009

Kroniek Nederlands mededingingsrecht 2009 Kroniek Nederlands mededingingsrecht 2009 Regelgeving, mededingingsafspraken, machtsposities en procedurele aangelegenheden Mr. C.T. Dekker en mr. A.B.B. Gelderman* 68 Inleiding Het jaar 2009 kan de mededingingsrechtelijke

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten in een multilevel governancesysteem

Verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten in een multilevel governancesysteem Prof. dr. O.O. Cherednychenko* en J.-M. Meindertsma** WETENSCHAPPELIJK Verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten in een multilevel governancesysteem In de nasleep van de recente financiële crisis

Nadere informatie

80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht

80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht kroniek 80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht 2013 Mr. I.J. van den Berge, mr. M.J. Mutsaers, mr. T.G. Zweers-te Raaij en mr. A.B.B. Gelderman In deze kroniek wordt de jurisprudentie

Nadere informatie

Koop anno 2012. De termijnen en omvang van de onderzoeksplicht en klachtplicht van de consumentkoper.

Koop anno 2012. De termijnen en omvang van de onderzoeksplicht en klachtplicht van de consumentkoper. Koop anno 2012. De termijnen en omvang van de onderzoeksplicht en klachtplicht van de consumentkoper. Scriptie, in het kader van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Auteur: Wanda E. Sanfélix LLB we.sanfelix@studie.ou.nl

Nadere informatie

In deze bijdrage zullen wij een aantal recente uitspraken

In deze bijdrage zullen wij een aantal recente uitspraken MR. C.W.M. LIEVERSE / MR. M.VAN SCHUPPEN CBB 19 december 2000, JOR 2001, 66 CBB 30 januari 2001, JOR 2001, 67 HR 9 februari 2001, JOR 2001, 40* 56 In deze bijdrage zullen wij een aantal recente uitspraken

Nadere informatie

Harmonisatie van Europees procesrecht Het voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure Dr. Xandra E. Kramer

Harmonisatie van Europees procesrecht Het voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure Dr. Xandra E. Kramer Harmonisatie van Europees procesrecht Het voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure Dr. Xandra E. Kramer Gepubliceerd in: F.J.M. De Ly, K.F. Haak, W.H. van Boom, Eenvormig Bedrijfsrecht: realiteit

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING 34257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal

Nadere informatie

Het wetsvoorstel slimme meters : een privacytoets op basis van art. 8 EVRM

Het wetsvoorstel slimme meters : een privacytoets op basis van art. 8 EVRM Het wetsvoorstel slimme meters : een privacytoets op basis van art. 8 EVRM Onderzoek in opdracht van de Consumentenbond Dr. Colette Cuijpers Prof. Bert-Jaap Koops Universiteit van Tilburg TILT Centrum

Nadere informatie