GB54 GB53 Paginatitel - Kaarttitel GB54 GB53 Paginatitel - Kaarttitel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GB54 GB53 Paginatitel - Kaarttitel GB54 GB53 Paginatitel - Kaarttitel"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 10 3 Hoe vindt ik de juiste kaart? Kaartprojecties/Wereldbeelden 12A1 12A Mercatorprojectie 12A2 12C Mercatorprojectie: een Amerikaans wereldbeeld 12B1 12B Projectie van Winkel 12B2 12D Projectie van Winkel: een Chinees wereldbeeld 12C 12E Projectie van Peters 12D 12F Orthografische projectie 12E 12G Gnomonische projectie 12F 12H Kegelprojectie 12G 12I Projectie van Goode Kaarttypen - Afbeeldingsmethoden 13A 13A Chorochromatische of mozaïekkaart 13B 13B Stippenkaart 13C 13C Choropleet 13D 13D Isolijnen- of isopletenkaart 13E 13E Anamorfose 13F 13F Ruimtelijk model 13G 13G Cartogram of diagramkaart 13H 13H Stroomdiagram Kaartsoorten - Gebruiksdoel 14A - Autokaart 14B - Openbaar vervoerkaart 14C 14C Waterkaart 14D 14D Spoorkaart 14E 14E Routekaart voor skaters 14F 14F GPS-kaart Luchtfoto/Kaart/Schaal 15A 15A Luchtfoto, loodrechte opname 1 : B 15B Plattegrond 1 : C 15C Topografische kaart 1 : D 15D Topografische kaart 1 : E 15E Overzichtskaart 1 : F 15F Overzichtskaart 1 : Remote-sensing - Werken met satellietbeelden 16A 16A-D Vergelijken: Aralmeer 16B 16E-H Vergelijken en onderscheiden: La Paz (Bolivia) 16C - Vergelijken, onderscheiden en verklaren: Burkina Faso Nederland - Reliëf 20A 35A Nederland zonder dijken Nederland - Provincies 21A - Caribisch Nederland Nederland - Actueel hoogtebestand 22A 37B IJssmeltwaterdal 22B 37C Getijdekreken 22C 37D Limburgs heuvelland 22D 37E Dalen in stuwwal 22E 37F Afgesneden rivierbocht 22F 37G Droogmakerijen Nederland - Actueel hoogtebestand 23 36A Actueel hoogtebestand Noord-Nederland Midden-Nederland /42-43 Zuid-Nederland 28A 34A Plusregio s 28B - Euregio s Nederland - Paleogeografie 30A 46C Pleistoceen 30B - Geologische tijdschaal 30C 46B Glaciale verschijnselen uit het saalien 30D 46D Holoceen 31 - Nederland - Geologie Nederland - Grondsoorten Nederland - Cultuurlandschappen Nederland - Löss- en duinlandschappen 34A 21A-B Lösslandschap 34B 21C-D (Jong en oud) duinlandschap Nederland - Zandlandschappen 35A 22A-B Esdorp op lage zandgronden 35B 22C-D Esdorp in stuwwallenlandschap 35C 22E-F Heideontginning Nederland - Zeekleilandschappen 36A 23A-B Kleinschalige zeekleipolder: terpenlandschap 36B 23C-D Grootschalige zeekleipolder: landaanwinning 36C 23E-F Droogmakerij Nederland - Rivierklei- en veenlandschappen 37A 24A-B Rivierkleilandschap 37B 24C-D Laagveenlandschap 37C 24E-F Hoogveenlandschap Nederland - Veranderend Nederland 38A 32A Bodemgebruik in B 32A1 Fragment Arnhem/Nijmegen, situatie C - Verdeling bodemgebruik in Nederland - Veranderend Nederland 39A 33B Bodemgebruik in B 33B1 Fragment Arnhem/Nijmegen, situatie C - Verdeling bodemgebruik in Nederland - Klimaat 40A 47A Jaartemperatuur 40B - Eerste warme dag 40C 47B IJsdagen 40D - Tropische dagen 40E 47E Zonneschijn 40F - Zeer koude dagen 40G - Zeer warme dagen 40H - Stookbehoefte Nederland - Klimaat 41A 47G-H Gemiddelde neerslaghoeveelheid 41B - Verdamping 41C 47D Wind 41D - Onweer 41E - Sneeuwval 41F - Stormen 41G - Neerslag 41H 47L Som en duur van de neerslag 41I 47M Waterbalans Nederland - Dreigend water 42A 48A Waterkeringen 42B 48B Veiligheidsnorm per dijkring 42C 48C Scenario doorbraak van de rivierdijk bij Rotterdam-Alexanderpolder Nederland - Waterstaatkundige werken 43A 49A Landaanwinning vanaf B 49C Zuiderzeewerken 43C 49B Samenhang Rijnkanalisatie, Zuiderzee- en Deltawerken 43D 49C/D Tijdschema van Zuiderzee- en Deltawerken 43E 49D Deltawerken Nederland - Ruimte voor rivieren 44A - Stroomgebieden internationale rivieren 44B 50A Hoogwatergolf Rijn 44C 50C Debietverloop van Rijn en Maas 44D 50D Ruimte voor de rivier Nederland - Ruimte voor rivieren 45A 51A De Waal tussen Varik en Brakel 45B 51B Noordwaard 45C 51C Grensmaas Nederland - Waterkwaliteit en waterregulering 46A 52A Waterbeheersing: verzilting en doorspoeling 46B 52B Herkomst van het oppervlaktewater 46C 52C Waterkwaliteit van Rijn en Maas 46D 52D Droogteschade 46E 52E Zoutschade 46F 52F Watervervuiling in 1970 en Nederland - Drinkwatervoorziening 47A 53B Drinkwaterverbruik B 53A Drinkwatervoorziening 47C 53C Waterverbruik naar verschillende gebruikersgroepen 47D 53D Amsterdamse waterleidingduinen 47E 53E Drinkwaterspaarbekkens in de Biesbos 48 54/55/57 Nederland - Bevolking 48A - Geboortecijfer 48B 57C Bruto sterftecijfer 48C 55D Binnenlandse migratie 48D 54C Bevolkingsgroei 48E 54D Geboorte en sterfte F 54E Geboorte- en migratieoverschot G 54F Gemiddeld aantal personen per huishouden H - Levensverwachting bij geboorte /57 Nederland - Bevolking 49A 54A Bevolkingsdichtheid 49B 54B Bevolkingsspreiding

2 49C - Bevolkingsgroei D 57E Bevolkingspiramiden Nederland - Bevolking 50A 56C Allochtonen 50B 56A Niet-Nederlanders 50C 56G Asielzoekers 50D - Immigratiegolven 50D4 56H/I Herkomst asielzoekers Nederland - Bevolking 51A - Ontgroening 51B 57B Vergrijzing 51C - Bevolkingsontwikkeling 51D 57G Vergrijzing van de bevolking E - Groene en grijze druk 51F - Omvang en groei van het aantal 65-plussers 51G - Levensverwachting op 65e verjaardag 52 55/58 Nederland - Bevolking 52A 55A Godsdienst 52B 55B Opleidingsniveau 52C - Stemgedrag 52D 55C Inkomens 52E 55G Kerkelijkheid F - Middelbaar onderwijs G 55E Politieke stromingen H 58G Inkomensontwikkeling Nederland - Werken 53A 58A Werkgelegenheid per sector 53B 58C BRP per provincie 53C 58C BRP per COROP-gebied 53D 58D Werkloosheid (absoluut) 53E 58D Werkloosheid (relatief) 53F 58H Werkloosheid (ontwikkeling) 53G 58B Arbeidskrachten in de landbouw (absoluut) 53H 58B Arbeidskrachten in de landbouw (ontwikkeling) 53I - Kantoren 53J 58E Beroepsbevolking na K 58F Samenstelling beroepsbevolking 53L - Participatiegraad in M - Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Nederland - Landbouw en visserij 54A 59A Intensiviteit landbouw 54B 59B Ontwikkeling aantal bedrijven 54C 59C Ontwikkeling bedrijfsgrootte 54D 59D Akkerbouw 54E 59E Ontwikkeling glastuinbouw 54F 59F Visserij 54G 59G Runderen 54H 59H Varkens 54I 59I Kippen 54J 59K Omvang per hoofdbedrijfstype 54K 59J Ontwikkeling aantal landbouwbedrijven naar economische omvang 54L 59L Ontwikkelling biologische landbouw 54M 59M Bedrijfshoofden Nederland - Industrie 55A 60A Werkgelegenheid in de industrie 55B 60B Ontwikkeling werkgelegenheid in de industrie 55C - Loonkosten R&D 55D - Economische prestaties 55E - Spreiding industriesectoren Nederland - Diensten 56A 61C Samenstelling werkgelegenheid in de dienstensector 56B 61C Ontwikkeling werkgelegenheid in de dienstensector 56C 61A Centrale plaatsen en verzorgingsgebieden 56D - Arbeidsplaatsen in topsectoren 56E - Kantoren in Amsterdam Nederland - Toerisme 57A 68A Toeristengebieden en overnachtingen 57B 68B Overnachtingen naar logiesvorm 57C - Toeristendichtheid 57D 68C Attractiepunten 57E 68E Overnachtingen door buitenlandse toeristen 57F - Bestedingen aan toerisme 58 - Nederland - Stedelijke uitbreiding: Amsterdam 58A - Amsterdam locatiekaart 58B - Voor 1625: Centrum 58C : Jordaan 58D : Oud-Zuid 58E : Watergraafsmeer 58F : Stadionbuurt 58G - Na 1950: Osdorp 58H - Na 1950: Zuidoost 58I - Na 1950: Zeeburg Nederland - Stedelijke indeling naar functie: Rotterdam 59A 27B1 Centrum van de agglomeratie 59B 27B2 Vooroorlogse uitbreiding 59C 27B3 Na-oorlogse woonwijken 59D 27B4 Sport en recreatie 59E 27B5 Verkeersaders 59F 27B6 Bedrijven 59G 27B7 Havens Nederland - Spreiding van steden 60A 25A Steden met historische stadskern 60B 25C Steden ontstaan uit dorpskern 60C 25E Nieuw ontworpen steden 60D 25E Vinex-locaties 60E - Verstedelijking Nederland - Randstad / Groene Hart 61A 67A Randstad en Groene Hart: ruimtelijk ordeningsbeleid vóór B 67B De economische motor: Randstadbeleid na C - Kennisintensieve diensten 61D 67D Het Groene Hart verbrokkeld 61E 67E-H Ontwikkelingen in de Randstadregio in de periode /66 Nederland - Ruimtelijke ordening 62A 66A Stedelijke netwerken 62B 65A Prioriteitswijken 62C 66B Ruimtelijke hoofdstructuur: economie en infrastructuur 62D 66D Ecologische hoofdstructuur 62E 66E Ruimtelijke ontwikkelling knooppunt Arnhem-Nijmegen Nederland - Verstedelijking 63A 64A Suburbanisatie B 64B Stedelijkheid 63C 64C Bevolkingsgroei agglomeratie Eindhoven 64 46/63 Nederland - Energie 64A 46A Delfstoffen 64B 63A Elektriciteitsproductie 64C 63B Aardgas 64D 63C Aardolie 64E - Energieverbruik naar soort brandstof 64F 63E Ontwikkeling energieverbruik 64G 63F Ontwikkeling energieprijzen Nederland - Energie 65A - Zonnestroom 65B 63D Duurzame energie 65C - Verkoop zonnestroomsystemen 65D - Ontwikkeling windenergie 65E 63G Productie van duurzame energie Nederland - Milieu 66A 69A Verdroging 66B 69B Vermesting 66C 69C Verzuring 66D 69D Zwavelconcentratie 66E 69F Fijnstof 66F - Bodemverontreiniging 66G 69G Stikstof H 69H Stikstof I 69I Stikstof J - Milieu-indicatoren 66K - Emissie broeikasgassen 66L - Emissie, verzuring en grootschalige luchtverontreiniging 66M - Afval van huishoudens Nederland - Verkeer en vervoer 67A 62A Verkeersintensiteit water- en spoorwegen 67B 62B Ontwikkeling autosnelwegennet 67C 62C Intensiteit wegverkeer 67D 62D Ontwikkeling intensiteit wegverkeer 67E 62E Autobezit F 62F Gebruik van de auto G 62G Gebruik van het openbaar vervoer H 62H Verkeersdoden Nederland - in de wereld

3 68A 70A Economische machtscentra 68B 70B Mainports luchtverkeer 68C 70C Banken wereldwijd: Rabobank, ING en ABN-AMRO 68D 70D Multinational Philips 68E 70E-I De Randstad in Europa Nederland - Internationaal belang van Nederland 69A 71D-I Nederland in Europa 69B1 71A1 Buitenlandse handel: West-Europa 69B2 71A2 Buitenlandse handel: rest van Europa 69C 71A3 Buitenlandse handel: wereld buiten Europa 69D 71C Handelsbelang van Nederland 69E 71B Nederland diplomatiek Europa - Natuurkundig [overzichtskaart] 73A 73A Europa in de voorlaatste ijstijd 73B 73B Europa in de laatste ijstijd 73C 73C Duur van de jaarlijkse sneeuwbedekking /82 Europa - Staatkundig [overzichtskaart] 75A 82A Staten in de eerste Bosatlas (1877) 75B 75A Europa in C 75C Internationale samenwerking Europa - Fysisch milieu 76A - West-Europa: Geologie 76B 76A Geologie en tektoniek 76C 76B Geologische bouw en gebergtevorming Europa - Fysisch milieu 77A - Stroomgebieden 77B 76E Bodemgroepen 77C 76F Oorspronkelijke plantengroei Europa - Klimaat 78A 77A Neerslag 78B 77B Temperatuur in januari 78C 77C Temperatuur in juli Europa - Klimaat 79A 76C Klimaatgebieden I 79B 76D Klimaatgebieden II 79C - Verandering van de temperatuur in vier seizoenen tussen 1950 en /79 Europa - Energie 80A 78A Aardolie en aardgas 80B 78B/79B Energiebalans en handel in elektriciteit 80C 78C Vraag naar aardgas Europa - Energie 81A 79A Steenkool, bruinkool en uranium 81B 79C Elektriciteitsproductie: thermische energie 81C 79D Elektriciteitsproductie: hydro-energie 81D 79E Elektriciteitsproductie: kernenergie 81E 79F Zonne-energie 81F 79F Elektriciteitsproductie: windenergie Europa - Bevolking 82A 80A Bevolkingsdichtheid 82B 80B Bevolkingsgroei 82C 80C Vergrijzing Europa - Migratie 83A 81A Migratiesaldo 83B 81B Buitenlanders 83C 81C Asielzoekers: herkomst 83D 81D Asielzoekers: bestemming 83E 81E Asielzoekers: aantal 83F 81F Asielzoekers: trends Europa - Staatsvorming, verbrokkeling en etniciteit 84A 82B Staatsvorming en nationalisme 84B - Taalminderheden 84C 82C De Balkan in D 82D Joegoslavië : administratieve indeling en godsdiensten 84E 82E Joegoslavië 1990: etnische samenstelling van de bevolking 84F 82F Voormalig Joegoslavië: nieuwe staten en spanningshaarden Europa - Cultuur: godsdienst, levensovertuiging en taal 85A 83A Godsdiensten 85B 83B Staatsgodsdienst versus seculiere staat 85C 83C Islam 85D 83D Seculiere levensbeschouwing 85E 83E Taal en schrift 85F 83F Historische cultuurinvloeden Europa - Cultuur: opvattingen, tolerantie en democratie 86A 84A Waardering werk en vrije tijd 86B 84B Arbeidsethos 86C 84C Volgzaamheid 86D 84D Werkende vrouwen 86E 84E Waardering leefomgeving 86F 84F Waardering werkomgeving 86G - Tolerantie: buitenlanders 86H 85B Tolerantie: homoseksuelen 86I 85C Acceptatie echtscheiding 86J 85D Democratische gezindheid 86K 85E Democratische vrijheden 86L 85F Persvrijheid Europa - Sociaal-economische verschillen 87A 88A Bruto Nationaal Product 87B 88C Sterkte economie 87C 88F Human Development Index 87D 88G Inkomensverdeling 87E 88I Koopkracht ten opzichte van Nederland 87F 88J Landbouw 87G 89A Geboortecijfer 87H 89B Sterftecijfer 87I 89C Levensverwachting 87J 89F Zuigelingensterfte 87K 89H Onderwijsuitgaven 87L 89L Computers Europa - Identiteit en vertrouwen 88A 86A Europese identiteit 88B 86B Lokale identiteit 88C 86B Nationale identiteit 88D 86C Nationale trots 88E 86D Vertrouwen in de Europese Unie 88F 86F Failed States Index Europa - Europese Unie 89A 87B Groei van de Europese Unie 89B 87B De euro 89C 87C Schengen 89D 87D Buitenlandse investeringen 89E 87E Groei van de handel 89F 87F Groei van de welvaart Europa - Werken 90A 90A Landbouw 90B 90B Industrie 90C 90C Diensten 90D 90D Bruto Binnenlands Product 90E 90E Werkloosheid 90F 90F Arbeidsparticipatie vrouwen Europa - Toerisme 91A 91A Toeristencentra 91B 91B Overnachtingen 91C 91C Inkomsten uit toerisme 91D 91D Uitgaven aan toerisme 91E 91E Buitenlandse vakanties Nederlanders 91F 91F Binnenkomende toeristen 92 92/93 Europa - Verkeer en vervoer 92A 92A/B Havens en vervoer over water 92B 93A Wegvervoer via de corridor Rotterdam-Antwerpen 92C 92C Verkeer over het spoor 92D 92D Verkeer over de weg 92E 92E Vervoer door de lucht 92F 92F Europese verbindingen door de lucht vanuit Schiphol Europa - Milieu 93A 94A Luchtverontreiniging 93B 94B Neerslag van zwavel 93C 94C Zure regen in D 94D Zure regen in E 94E Neerslag van stikstof 93F 94F Fijnstof 94 - Noordzee - Water 94A - Jaarlijks verloop van de zeewatertemperatuur langs de kust 94B - Diepteprofiel Noordzee Noordzee - Energie 95A 95A Reserves aardolie en aardgas 95B 95B Productie aardolie en aardgas

4 België en Luxemburg [overzichtskaart] 97A 97A Neerslag 97B 97B Grondsoorten 97C 97C Bodemgebruik 97D 97D Industrie 97E 97E Bevolkingsdichtheid 97F 97F Talen/Gewesten Duitsland [overzichtskaart] Duitsland 100A 104A Administratieve indeling 100B 104B Bevolkingsdichtheid 100C 104C Bevolkingsgroei 100D 104D Buitenlanders 100E - Bruto Regionaal Product 100F 104E Werkloosheid 100G - Verstedelijking 100H 104G Energie 100I 104H Bodemgebruik Duitsland - Ruhrgebied 101A 105A Ligging in Nordrhein-Westfalen 101B 105B Bevolkingsdichtheid 101C 105C Steenkolenmijnbouw 101D 105D Werkloosheid 101E 105E Waterhuishouding 101F 105F Industrieel erfgoed 101G 105G De nieuwe Emscher ( ) Verenigd Koninkrijk [overzichtskaart] 103A 101A Mijnbouw en industrie 103B 101B Bevolkingsgroei 103C 101C Werkloosheid 103D 101D Ruimtelijk beleid Frankrijk [overzichtskaart] 105A 99A Zonneschijn 105B 99B Bodemgebruik en visserij 105C 99C Bevolkingsgroei 105D 99D Toerisme Noord-Europa [overzichtskaart] 107A 107A IJsland [overzichtskaart] 107B - IJsland: tektoniek en vulkanisme 107C 107C Denemarken [overzichtskaart] 107D 107D Economie 107E 107E Energie Centraal en Oost-Europa [overzichtskaart] Alpen [overzichtskaart] Zwitserland [overzichtskaart] 112A 112A Administratieve indeling (kantons) 112B 112B Talen 113C 113C Bevolkingsdichtheid 113D 113D Toerisme Alpen - Toerisme en verkeer 114A 114A Toerisme 114B 114B Toerisme: doorgang en verblijf 114C 114C Verkeer 114D 114D Verkeer via de Brennerpas 114E 114E Goederenvervoer 114F 114F Goederenvervoer over de Alpen per land, Zuidwest-Tirol - Toerisme 115A 115A Toeristische overnachtingen 115B 115B Overnachtingen naar herkomst 115C 115C Ontwikkeling toerisme D 115D Zomer- en wintertoerisme 115E 115E Ischgl: bergbeken en veiligheid 115F 115F Ischgl: skigebieden en skiliften Spanje en Portugal [overzichtskaart] 117A 117A Bodemaantasting 117B 117B Waterhuishouding 117C 117C Toerisme 117D 117D Bevolkingsdichtheid en autonome regio s Italië [overzichtskaart] 119A 119A Mijnbouw en industrie 119B 119B Beroepsbevolking 119C 119C Inkomens 119D 119D Binnenlandse migratie 119E 119E Regio s Zuidoost-Europa [overzichtskaart] 121A 121A Vulkanisme op Santorini 121B 121B Etnische groepen Turkije [overzichtskaart] Turkije 123A 123A Aardbevingen en platen 123B 123B Klimaat 123C 123C Bodemgebruik, waterbeheer en toerisme 123D 123D Bevolkingsdichtheid 123E 123E Binnenlandse migratie 123F 123G Beroepsbevolking 123G - Buitenlandse handel 123H 123H Welvaart 123I 123I Toerisme Middellandse Zeegebied - Klimaat 124A 124A Neerslag in januari 124B 124B Neerslag in juli 124C 124C Temperatuur in januari 124D 124D Temperatuur in juli 124E 124E Zeewatertemperatuur in januari 124F 124F Zeewatertemperatuur in juli Middellandse Zeegebied - Water en bodem 125A 125A Jaarlijkse evapotranspiratie 125B - Bodemgebruik 125C 125C Verwoestijning 125D 125D Waterschaarste 125E 125E Great Man-Made River Project, Libië Middellandse Zeegebied - Tektoniek 126A 126A Tektoniek 126B 126B Aardbevingsrisico 126C 126C Aardbevingen D 126D Aardbeving İzmit 126E 126E Eruptie Stromboli Middellandse Zeegebied - Welvaart, toerisme en migratie 127A 127A Bruto Binnenlands Product: omvang en groei 127B 127B Bruto Binnenlands Product per inwoner 127C 127C Ontwikkeling toerisme 127D 127D Toeristencentra 127E 127E Migratiesaldo 127F 127F Illegale vluchtelingen Oost-Europa [overzichtskaart] Rusland en Centraal-Azië [overzichtskaart] Rusland en voormalige Sovjetrepublieken 132A 132A Klimaat en verkeer te water 132B 132B Bodemgroepen 132C 132C Bodemgebruik 132D 132D Aardolie 132E 132E Aardgas 132F 132F Kolenmijnbouw 132G 132G Overige mijnbouw 132H 132H Elektriciteitsproductie 132I 132I Industrie en vervuiling Rusland en voormalige Sovjetrepublieken 133A 133A Bevolkingsdichtheid 133B 133B Etnische samenstelling 133C 133C Nationaliteitenprobleem 133D 133D Bevolkingsontwikkeling 133E 133E Godsdiensten 133F 133F Etnische groepen naar bevolkingsomvang 133G 133G Republieken en nationaliteiten Rusland 134A - Infrastructuur 134B - Administratieve indeling 134C - Stedelijke bevolking 134D - Migratiesaldo 134E - Bruto Regionaal Product 134F - Groei BRP Rusland 135A - Industrie 135B - Buitenlandse investeringen en speciale economische zones 135C - Inkomens 135D - Werkloosheid 135E - Inflatie 135F - Ontwikkeling investeringen 135G - Ontwikkeling industriële productie 135H - Ontwikkeling export Azië - Natuurkundig [overzichtskaart]

5 139A 135A Oorspronkelijke plantengroei 139B 135B Temperatuur en neerslag in januari 139C 135C Temperatuur en neerslag in juli Azië - Staatkundig [overzichtskaart] 141A 137A Azië in B 137B Azië in C 137C Welvaart en inkomensgroei Zuidwest-Azië [overzichtskaart] Israël/Palestina 144A 140 Israël/Palestina [overzichtskaart] 144B 140A Neerslag 144C 140B Irrigatie 144D 140C Westelijke Jordaanoever en Gazastrook Zuidwest-Azië - Conflictgebieden 145A 141A Kaukasus: staten en gewapende conflicten 145B 141B Kaukasus: etnische groepen en godsdiensten 145C 141C Midden-Oosten: staten en gewapende conflicten 145D 141D Midden-Oosten: etnische groepen en godsdiensten 145E 141E Afghanistan: gewapende conflicten 145F 141F Afghanistan en omgeving: etnische groepen en godsdiensten Midden-Oosten - Natuurlijke hulpbronnen Midden-Oosten - Toegang tot water 147A 143A Neerslag 147B 143B Droogte 147C 143C Waterbalans 147D 143D Irrigatie 147E 143E Waterschaarste 147F 143F Waterprojecten Zuid-Azië 148A 144A Klimaat 148B 144B Tektoniek 148C - Stroomgebieden 148D - Bodemgebruik 148E 144E Narmada-stuwdamproject /145 Zuid-Azië 149A 145A Bevolkingsdichtheid 149B 144C Staten en etnische groepen 149C - Bevolkingsgroei 149D 144D Godsdiensten en etnisch-religieuze geweldsuitbarstingen 149E 144F Kashmir 149F - Brits-Indië aan het begin van de 20e eeuw India 150A - Administratieve indeling 150B - Migratie 150C 145D Onderwijs 150D 145E Slums 150E - Bruto Regionaal Product 150F 145C Groei BRP 150G - Stedelijke bevolking India 151A - Industrie 151B - Infrastructuur 151C 145B Speciale economische zones 151D - Investeringen 151E 145F IT-stad Bengaluru 151F 145G Mumbai: slums Zuidoost-Azië [overzichtskaart] Zuidoost-Azië 154A 148A Etnische groepen 154B 148B Godsdiensten 154C 148C Staten en conflicten 154D 148D Beroepsbevolking in de ASEAN 154E 148E Zuid-Thailand: moslim-minderheid 154F 148F Maleisië: Multimedia Super Corridor Zuidoost-Azië 155A 149A Buitenlandse investeringen 155B 149B ASEAN-landen: buitenlandse handel 155C 149C Buitenlands toerisme 155D 149D Toeristische bestemmingen 155E 149E Singapore 155F 149F Singapore: economische ontwikkeling Indonesië 156A 150A Klimaat 156B 150B Tektoniek en vulkanisme 156C 150C De tsunami van Aceh (2004) 156D 150D Krakatau: de uitbarsting van E 150E Krakatau: as en tsunami s na de uitbarsting 156F 150F Krakatau: de wedergeboorte van de vulkaan Indonesië 157A 151A Bevolkingsdichtheid 157B 151B Transmigratie 157C 151C Godsdiensten en sociale onrust 157D 151D De Azië-crisis van Oost-Azië [overzichtskaart] Oost-Azië 160A - Klimaat 160B 154A Extreme weersomstandigheden 160C 154B Tektoniek 160D - Stroomgebieden 160E 154E Het Drie Klovenstuwmeer 160F 154F Het Drie Klovenstuwmeer: bevolkingsverplaatsing /155 Oost-Azië 161A 155A Bevolkingsdichtheid 161B - China aan het einde van de 19e eeuw 161C 154C Etnische groepen en regionale autonomie 161D 154D Etnische groepen in China naar bevolkingsomvang 161E - Tibet: gebiedsdefinities 161F - Tibetanen China 162A - Bevolkingsgroei 162B 155B Binnenlandse migratie 162C - Infrastructuur 162D 155D Buitenlandse investeringen 162E - Chinese investeringen in het buitenland China 163A - Mijnbouw en industrie 163B - Stedelijke bevolking 163C - Bruto Regionaal Product 163D 155C Groei BRP 163E 155E Shanghai 163F 155F Shanghai: economische ontwikkeling Korea en Japan 164A 157A Morfotektoniek en diepzeereliëf 164B 157D Dwarsdoorsneden door de noordoostelijke Japanboog 164C 157C Taifoens 164D 157B Japan: tektoniek en vulkanisme 164E 157G Japan: risicobeheersing 164F 157C Japan: tsunami s Korea en Japan 165A 156A Bodemgebruik 165B - Energie 165C 156B Bevolkingsdichtheid 165D - Mijnbouw en industrie 165E - Infrastructuur 165F - Bruto Regionaal Product Grote en Indische Oceaan [overzichtskaart] Australië en Nieuw-Zeeland [overzichtskaart] 171A 161A Neerslag 171B 161B Bodemgebruik 171C 161C Mijnbouw en industrie 171D 161D Bevolkingsdichtheid Afrika - Natuurkundig [overzichtskaart] 174A 162A Geologische bouw 175B 163C Temperatuur en neerslag in januari 175C 163D Temperatuur en neerslag in juli 175D - Tektoniek en vulkanisme Afrika - Staatkundig [overzichtskaart] 176A 164A Zuid-Afrika [overzichtskaart] 177B 165B Afrika in C - Dekolonisatie 177D - Grensconflicten en separatisme /166 Afrika 178A 166A/B Economie 178B 163B Natuurlijke plantengroei 178C - Bebossing 178D - Landbouw en visserij 178E - Industrie 178F - Diensten Afrika 179A - Economische samenwerking

6 179B - Bruto Nationaal Product 179C 166D Bevolkingsgroei en honger 179D 166C Veehouderij 179E - Energiegebruik 179F - Toegang tot water 179G - HIV/AIDS 179H - Voedselvoorziening Afrika 180A - Bevolkingsdichtheid 180B 165C Etnische samenstelling van de bevolking 180C 165D Zuid-Afrika: etnische samenstelling van de bevolking 180D - Talen 180E 165E Vluchtelingen 180F - Regeringsvormen 180G - Bevolkinggroei 180H - Stedelijke bevolking 180I - Verstedelijking Nigeria 181A 167B Bodemgebruik en grondstoffen 181B - Bevolkingsdichtheid 181C 167D Cultuurgebieden 181D 167A Talen en godsdiensten 181E - Landbouw en visserij 181F - Gezondheidsvoorzieningen 181G - Herkomst drinkwater 181H - Arm en rijk Marokko [overzichtskaart] 182A 168A Neerslag 182B 168B Droogte Marokko 183A 169A Bodemgebruik en irrigatie 183B 169B Mijnbouw, industrie en toerisme 183C 169C Bevolkingsdichtheid 183D - Etnische samenstelling van de bevolking 183E 169D Werkloosheid 183F 169F Marrakech 183G 169G Marrakech: stratenpatroon Noord-Amerika [overzichtskaart] 187A 171A Boswash : het verstedelijkte Noordoosten 187B 171B Temperatuur en neerslag in januari 187C 171C Temperatuur en neerslag in juli Verenigde Staten en Mexico [overzichtskaart] 188A 172A Staten en tijdzones 189B 173B Uitbreiding van het grondgebied van de Verenigde Staten Verenigde Staten 190A 174A Bodemgebruik 190B - Elektriciteitsproductie 190C 174C Mijnbouw en industrie 190D 174D Bodemgroepen 190E 174E Bodemerosie 190F 174B Kolenmijnbouw 190G 174B/F Aardolie 190H 174B/G Aardgas 190I 174H Inkomens Verenigde Staten 191A 175A Ontwikkeling spoorwegnet en kolonisatie 191B 175B Minderheden: zwarte bevolking 191C 175C Bevolkingsdichtheid 191D 175D Slavernij rond E 175E Slavernij en katoenbouw 191F 175F Indianenreservaten 191G 175G Hispanic bevolking 191H 175H Migratie 191I 175I Bevolkingsgroei Verenigde Staten - Natuurgeweld 192A 176A Tektoniek en vulkanisme 192B 176B San Francisco en omgeving: aardbevingsrisico 192C 176C San Francisco en omgeving: seismische activiteit langs breuklijnen 192D 176D San Francisco en omgeving: historische aardbevingen 192E 176E Hot Spot Hawaii 192F 176F Hot Spot Hawaii: de Hawaii-eilanden 192G 176G Vulkanisme op Hawaii Verenigde Staten - Natuurgeweld 193A 177A Hurricanes en tornado s 193B 177B Hurricanes en tropische stormen 193C 177C Hurricanes: schade en slachtoffers 193D 177D Tornado s 193E 177E Hurricane Katrina F 177F Hurricane Katrina in New Orleans Verenigde Staten - Steden 194A 178A Los Angeles en omgeving 194B 178B Los Angeles: Hispanics 194C 178C Los Angeles: Gentrification in etnische enclaves 194D 178D San Francisco en omgeving: stedelijke groei E 178E San Francisco en omgeving: Edge Cities Verenigde Staten - Steden 195A 179A New York en omgeving 195B 179B New York: Hispanics 195C 179C New York 195D 179D Washington-Baltimore: Edge Cities 195E 179E Edge City Tysons Corner Verenigde Staten en Mexico - Grensgebied 196A 180A Grensverkeer 196B 180B Mexico: maquiladoraindustrie 196C 180C Grensstaten Verenigde Staten: inkomen 196D1 180D1 Mexico: inkomen 196D2 180D2 Grensstaten Mexico: inkomen Verenigde Staten en Mexico - Grensgebied 197A 181A Bevolkingsdichtheid 197B 181B Bevolkingsontwikkeling 197C 181C Hispanics 197D 181D Indiaanse bevolking 197E1 181E1 Mexico: migratie 197E2 181E2 Grensstaten Mexico: migratie Midden-Amerika [overzichtskaart] Zuid-Amerika - Natuurkundig [overzichtskaart] Zuid-Amerika - Staatkundig [overzichtskaart] Latijns-Amerika 204A - Temperatuur en neerslag in januari 204B - Temperatuur en neerslag in juli 204C - Tektoniek en vulkanisme 204D - Bodemgebruik 204E 186E Groei BNP F 186F Inkomensongelijkheid 204G 186G Verandering inkomensongelijkheid Latijns-Amerika 205A 186A Bevolkingsdichtheid 205B 186B Etnische samenstelling van de bevolking 205C 186C Mijnbouw en industrie 205D 186D Handelspartners 205E - Uitvoerproducten Brazilië 206A - Administratieve indeling 206B - Bevolkingsdichtheid 206C - Etnische samenstelling van de bevolking 206D - Indianenreservaten 206E - Bevolkingsgroei 206F - Migratie 206G - Stedelijke bevolking Brazilië 207A - Industrie 207B - Koffie-uitvoer 207C - Auto s op bio-ethanol 207D - Amazonië: ontbossing 207E - Infrastructuur 207F - Bruto Regionaal Product 207G - Groei BRP 207H - Herkomst van drinkwater Suriname G Suriname [overzichtskaart] 208A - Bevolkingsdichtheid 208B - Werkloosheid 208C - Herkomst van drinkwater Nederlandse Antillen 209A 187A Aruba 209B 187C Bonaire 209C 187B Curaçao 209D 187D Sint Maarten 209E 187E Saba 209F 187F Sint Eustatius

7 209G - Bevolking 209H - Gesproken talen De aarde - Natuurkundig [overzichtskaart] De wereld - Staatkundig [overzichtskaart] De aarde - Geologie 216A 192A Geologie 216B 192B Platentektoniek 216C 192C Geologische bouw en gebergtevorming 216D 192D Aardbevingen en vulkanisme 216E 192E Geologische tijdschaal 216F 192F Dwarsdoorsnede langs de evenaar De aarde - Geologie 217A 193A Verschuiving van de continenten 217B 193B Afbraak van de continenten 217C 193C Vergletsjering 217D 193D Bodemgroepen 217E 193E Reliëfgebieden De aarde - Klimaat 218A 194A Temperatuur in januari 218B 194B Luchtdruk en winden in januari 218C 194C Temperatuur in juli 218D 194D Luchtdruk en winden in juli 218E 194E Klimaatgrafieken De aarde - Klimaat/Fysische zones 219A 195A Luchtstreken en jaarisothermen 219B 195B Jaarlijkse temperatuurschommelingen 219C 195C Jaarlijkse neerslag 219D 195D Fysisch-geografische zones 219E 195E Weerkaarten /219 De aarde - Klimaatverandering 220A - Temperatuurverloop B 217B Mogelijke verandering in temperatuur 220C - Kwetsbaarheid voor klimaatverandering 220D 217C Mogelijke verandering in neerslag 220E 219E Temperatuurstijging 220F 219F Kooldioxide-uitstoot 220G 219G Zeespiegelstijging De aarde - El Niño 221A 222A Ontwikkeling El Niño in B 222B Verstoring van het neerslagpatroon als gevolg van El Niño in september C 222C Zuidoost-Azië: gevolgen van El Niño De aarde - Klimaatgebieden/Zeestromen 222A 196A Stromingssysteem De aarde - Ecologische landschapszones (biomen) De aarde - Oorspronkelijke plantengroei De aarde - Vervuiling en ozon 225A 218A Kooldioxideproductie 225B 218B Vervuiling van de wereldzee 225C 218C CFK-verbruik 225D 218D Watervervuiling 225E 218E Het gat in de ozonlaag: zuidpoolgebied De aarde - Bodemdegradatie 226A 219A Uitbreiding van de woestijn 226B 219B Droogte en vorming zoutbodems 226C 219C Bodemaantasting: kwalitatief 226D 219D Bodemaantasting: kwantitatief 226E - Verdroging: Aralmeer De aarde - Bosbouw en ontbossing 227A 220A Bebossing 227B 220B Houtproductie 227C 220C Bosbranden 227D 220D Ontbossing 227E - Ontbossing: Borneo 227F 220G Brandhout De aarde - Natuurrampen 228A - Aardbevingen 228B - Slachtoffers natuurrampen 228C - Vulkanische-explosiviteitsindex De wereld - Voedingsgewassen en handel 229A 199A Wereldproductie van tarwe 229B 199B Wereldproductie van rijst 229C 199C Wereldproductie van maïs 229D 199D Wereldproductie van aardappelen 229E 199E Wereldproductie van vlees De wereld - Energie/Mijnbouw 230A 200A Aardolie 230B 200B Aardgas 230C 200D Steenkool en bruinkool 230D 200C Hydro-elektriciteit en kernenergie 230E 200E Wereldproductie van aardolie 230F 200F Wereldproductie van aardgas 230G 200G Wereldenergiereserves 230H 200H Energieverbruik/bevolking De wereld - Energie/Mijnbouw 231A - Duurzame energie 231B 201A Elektriciteitsproductie 231C 201B Energieverbruik 231D 201D Energiebalans 231E 201E Aardolieraffinagecapaciteit De wereld - Grondstoffen 232A - Wereldproductie van ijzererts 232B - Wereldproductie van koper 232C - Wereldproductie van bauxiet 232D - Wereldproductie van goud 232E - Wereldproductie van kobalt De wereld - Delta s en stroomgebieden De wereld - Bevolking 234A 202A Bevolkingsdichtheid 234B 202B Geboorteoverschot 234C 202C Zuigelingensterfte 234D 202D Geboortecijfer 234E 202E Bevolkingsgroei in industrie- en ontwikkelingslanden 234F 202F Bevolkingsgroei G 202G Bruto Nationaal Product en verstedelijking 234H 202H Bevolkingspiramiden De wereld - Bevolking/Verstedelijking 235A 203A Levensverwachting 235B 203B Sterftecijfer 235C 203C Bevolkingsgroei: verdubbelingstijd 235D 203D Verstedelijking E 203E Jeugd 235F 203F Groei van enkele wereldsteden 235G 203G Groei van de wereldbevolking De wereld - Cultuur 236A 204A Godsdiensten 236B 204B Officiële landstalen 236C 204C Wetgeving: abortus 236D 204D Wetgeving: doodstraf 236E 204E Rokers 236F 204F Cannabisgebruik 236G 204G Wettelijke status homoseksualiteit De wereld - Cultuur: islam 237A 205A Islam 237B 205B Stromingen binnen de islam 237C 205C Islamitisch recht 237D 205D Arabische wereld 237E 205E Arabisch: taal en schrift van de Koran 237F 205F Staatsgodsdienst en islamitisch recht 237G - Arabische lente in De wereld - Politiek 238A 206A Samenwerking I 238B 206B Samenwerking II 238C 206C Politieke bondgenootschappen 238D 206D Wereldhandelsorganisatie (WTO) 238E 206E Staatsuitgaven 238F 206F Ontwikkelingshulp 238G 206G Militaire bestedingen De wereld - Politiek 239A 207A Politieke burgerrechten 239B 207B Politieke stabiliteit en afwezigheid geweld 239C 207C Doelmatigheid overheid en bestuur 239D 207D Beheersing van corruptie 239E 207E Kwaliteit rechtssysteem 239F 207F Kwaliteit regelgeving 239G 207G Dreiging van terrorisme De wereld - Tegenstellingen in verschillende dimensies 240A 208A Bruto Nationaal Product (absoluut) 240B 208B Levensomstandigheden en ontwikkeling: Human Development Index 240C 208C Economisch sterke en zwakke landen 240D 208E Opkomende markten

8 240E 208D Koloniën in F 208F Snelstgroeiende markten in Azië 240G 208G Extreme armoede De wereld - Tegenstellingen in verschillende dimensies 241A 209A Cultuurgebieden 241B 209B Culturele conflictgebieden 241C 209C Failed States Index 241D 209D Inspraak en verantwoording 241E 209E Persvrijheid 241F 209F Ondernemingsklimaat 241G 209G Innovatie en kennis: patenten De wereld - Ontwikkelingskenmerken 242A 210A Analfabetisme 242B 210B Voedselvoorziening 242C 210C Gezondheidszorg 242D 210D Kraamvrouwensterfte 242E 210E Eiwitconsumptie 242F 210F Inentingen 242G 210G Telefoons De wereld - Ontwikkelingskenmerken 243A 211A Primair onderwijs 243B 211B Toegang tot en gebruik van informatietechnologie 243C 211C Meisjes in het onderwijs 243D 211D Toegang tot water 243E 211E Malaria 243F 211F HIV/AIDS 243G 211G Inspraak en verantwoording 243H 211H Human Development Index De wereld - Ontwikkelingskenmerken 244A 212A Werken in de landbouw 244B 212B Werken in de industrie 244C 212C Inkomens en buitenlandse schulden 244D 212D Typen economie 244E 212E Werken in de dienstensector 244F 212F Ontwikkeling samenstelling beroepsbevolking 244G 212G Autopark De wereld - Ontwikkelingskenmerken 245A 213A Bruto Nationaal Product (BNP) 245B 213B Politieke en economische risico s 245C 213C Eenzijdigheid uitvoer naar product 245D 213D Eenzijdigheid uitvoer naar bestemming 245E 213E Groei BBP 245F 213F Samenstelling invoer 245G 213G Samenstelling uitvoer De wereld - Globalisering 246A 214A Handelsverkeer 246B 214B Internet 246C 214C Transnationale en multinationale ondernemingen 246D 214D Technologische ontwikkeling De wereld - Globalisering 247A 215A Externe gerichtheid economie 247B 215D Bilaterale investeringsverdragen 247C 215G Landen met McDonald s restaurants 247D - Landen met een IKEA-vestiging 247E 215C Globalisatie-index De wereld - Globalisering en global shift 248A 216A Groei van de wereldhandel tussen 1960 en B 216B Aandeel in de wereldhandel C 216C Concurrentiekracht D 216D Aandeel in de wereldhandel E 216E Autoproductie en internationale autohandel 248F 216F Herkomst onderdelen voor productie van één auto De wereld - Globalisering en global shift 249A - Internationale textielhandel 249B - Lonen in de kledingindustrie 249C - Uitvoer van kleding 249D - Invoer van kleding 249E - Economische belang textiel- en kledingindustrie 249F - Uitvoer van textiel en kleding 249G - Invoer van textiel en kleding Poolgebieden 250A 223A Noordpoolgebied 250B 223B Zuidpoolgebied C Tijdzones Statistiek Nederland - Gemeenten (Noord) Nederland - Gemeenten (Zuid) Nederland - Economisch-geografische gebieden (EGG) Nederland - COROP-gebieden Landenregister/Afkortingen Register van topografische namen Geografische coördinaten Verklaring van topografische namen Trefwoordenregister

GB53 GB54 Paginatitel - Kaarttitel GB53 GB54 Paginatitel - Kaarttitel

GB53 GB54 Paginatitel - Kaarttitel GB53 GB54 Paginatitel - Kaarttitel 3 10 Hoe vind je de juiste kaart? 4-11 2-9 Inhoudsopgave 12 12 Kaartprojecties/Wereldbeelden 12A 12A1 Mercatorprojectie 12B 12B1 Projectie van Winkel 12C 12A2 Mercatorprojectie: een Amerikaans wereldbeeld

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VWO. Syllabus centraal examen 2015

AARDRIJKSKUNDE VWO. Syllabus centraal examen 2015 AARDRIJKSKUNDE VWO Syllabus centraal examen 2015 April 2013 Toelichting bij de titel van de deze syllabus: Deze syllabus geldt voor het CE van het jaar 2015. Syllabi van de jaren vóór 2015 zijn niet meer

Nadere informatie

www.samengevat.nl voorbeeldhoofdstuk havo aardrijkskunde

www.samengevat.nl voorbeeldhoofdstuk havo aardrijkskunde www.samengevat.nl voorbeeldhoofdstuk havo aardrijkskunde www.samengevat.nl havo aardrijkskunde Drs. H.J.C. Kasbergen Voorwoord Beste docent, Voor u ligt een deel van de nieuwe Samengevat havo aardrijkskunde.

Nadere informatie

(met een dyslexieverklaring: 30 minuten verlenging)

(met een dyslexieverklaring: 30 minuten verlenging) Aardrijkskunde toetsinformatie aantal opgaven: afnameduur 60 meerkeuzevragen 90 minuten (met een dyslexieverklaring: 30 minuten verlenging) toetsresultaat Je kunt de gemaakte Aardrijkskunde nakijken met

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL SAMENVATTINGEN groep 8 ISBN 90 345 1846 9 212399 Blok 1 Kleurrijk Nederland Les 1 De kleur van het geluk In Nederland wonen veel Chinezen. Ze richten hun huis in met

Nadere informatie

Aardrijkskunde Havo Syllabus centraal examen 2010

Aardrijkskunde Havo Syllabus centraal examen 2010 Aardrijkskunde Havo Syllabus centraal examen 2010 Oktober 2008 syllabus aardrijkskunde havo centraal examen 2010 1 Verantwoording: 2008 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo (Utrecht)

Nadere informatie

CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Betreft: Transversale beleidsnota Vlaanderen 2050: uitgangspunten en aanpak

CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Betreft: Transversale beleidsnota Vlaanderen 2050: uitgangspunten en aanpak De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Transversale beleidsnota Vlaanderen 2050: uitgangspunten

Nadere informatie

Het economisch potentieel van Sub-Sahara Afrika

Het economisch potentieel van Sub-Sahara Afrika Rita Bhageloe-Datadin Het economisch potentieel van Sub-Sahara Afrika Afrika is verreweg het armste continent ter wereld. Het imago van Afrika wordt sterk bepaald door de afhankelijkheid van hulp als gevolg

Nadere informatie

Welvaart en Leefomgeving

Welvaart en Leefomgeving i.s.m. Centraal Planbureau Welvaart en Leefomgeving Horizonscan Welvaart en Leefomgeving Horizonscan PBL in samenwerking met CPB Welvaart en Leefomgeving. Horizonscan PBL (Planbureau voor de Leefomgeving),

Nadere informatie

A G E N T S C H A P V O O R B U I T E N L A N D S E H A N D E L MAROKKO LANDENSTUDIE. agentschap voor buitenlandse handel

A G E N T S C H A P V O O R B U I T E N L A N D S E H A N D E L MAROKKO LANDENSTUDIE. agentschap voor buitenlandse handel A G E N T S C H A P V O O R B U I T E N L A N D S E H A N D E L MAROKKO LANDENSTUDIE agentschap voor buitenlandse handel Agentschap voor Buitenlandse Handel Redactie: Dennis Gijsbrechts - Nadia Verlent

Nadere informatie

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen 1 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1 Trends, ontwikkelingen en geleerde lessen 1.1 Verschuivende machtsverhoudingen

Nadere informatie

Toekomstvisie Inkomend Toerisme

Toekomstvisie Inkomend Toerisme Toekomstvisie Inkomend Toerisme Voorwoord Het internationale toerisme naar Nederland heeft zich de afgelopen decennia positief ontwikkeld. In 2007 bezochten 11 miljoen buitenlandse verblijfsgasten Nederland

Nadere informatie

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig «Terug naar inhoudsopgave Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar

Nadere informatie

Invloed van macrotrends op toerisme toerisme vlaanderen

Invloed van macrotrends op toerisme toerisme vlaanderen Invloed van macrotrends op toerisme toerisme vlaanderen Planning & Onderzoek 1 Inleiding Wereldwijde maatschappelijke ontwikkelingen hebben hun impact op toerisme. Evoluties in de communicatietechnologie,

Nadere informatie

Rotterdam Wereldwijd. Jaarverslag 2013. Internationale en Europese Activiteiten

Rotterdam Wereldwijd. Jaarverslag 2013. Internationale en Europese Activiteiten Rotterdam Wereldwijd Jaarverslag 2013 Internationale en Europese Activiteiten 1 1. Inleiding 1. Inleiding 3 2. Feiten en cijfers 4 3. Internationale trends 5 4. Economie van haven en stad 6 5. Prioritaire

Nadere informatie

Operationeel Programma Vlaanderen- Nederland 2014-2020

Operationeel Programma Vlaanderen- Nederland 2014-2020 Operationeel Programma Vlaanderen- Nederland 2014-2020 Gebiedsanalyse www.technopolis-group.com Operationeel Programma Vlaanderen- Nederland 2014-2020 Gebiedsanalyse technopolis group, Augustus 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoofdstuk 10: Bronnen van energie

Hoofdstuk 10: Bronnen van energie Hoofdstuk 10: Bronnen van energie Dit hoofdstuk sluit aan bij kerndoel 49. De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen

Nadere informatie

Samenvatting. Scenario s

Samenvatting. Scenario s H 1 Nederland verandert. Trends als individualisering, vergrijzing, migratie evenals de economische ontwikkeling spelen daarbij een rol. Hoe kan Nederland zich de komende decennia, tot 2040, ontwikkelen?

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u veel plezier bij het lezen van deze studie, die de eerste stap vormt op weg naar Zuid-Afrika. Fabienne L Hoost.

Voorwoord. We wensen u veel plezier bij het lezen van deze studie, die de eerste stap vormt op weg naar Zuid-Afrika. Fabienne L Hoost. Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van HKH Prinses Astrid van 20 tot 27 oktober 2013 Zuid-Afrika 3 Voorwoord Zuid-Afrika heeft met zijn

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo

een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo Centrale examens VO Een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo 2 Waarom deze brochure? In augustus 2013 is het nieuwe examenprogramma aardrijkskunde vmbo

Nadere informatie

Belangrijke feiten en cijfers

Belangrijke feiten en cijfers EuropeseUnie Belangrijke feiten en cijfers over Europa en de Europeanen AÁores Afkortingenlijst EU-lidstaten EU-27 staat voor de huidige lidstaten van de Europese Unie EU-25 staat voor de EU zoals tot

Nadere informatie

Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes

Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes Nieuwe schaarstes op komst De groei van de wereldbevolking en het snel stijgende welvaartsniveau in vooral opkomende landen leiden de komende decennia

Nadere informatie

Monitor Duurzaam Nederland 2011

Monitor Duurzaam Nederland 2011 Monitor Duurzaam Nederland 211 Monitor Duurzaam Nederland 211 Voorwoord Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft samen met het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal

Nadere informatie

Examen HAVO. Aardrijkskunde (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Aardrijkskunde (nieuwe stijl) Aardrijkskunde (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 24 mei 9.00 11.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn 67 punten te behalen; het examen bestaat uit 26 vragen.

Nadere informatie

PERU HKH Prinses Astrid

PERU HKH Prinses Astrid PERU Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het Voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van ZM de Koning 18 > 25 oktober 2014 VOORWOORD

Nadere informatie

Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens

Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens 16 mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Internationale ontwikkelingen De vorming van mondiale waardeketens Integratie van opkomende markten

Nadere informatie

NEDERLANDSE WATERTECHNOLOGIE: SLIMME SECTOR MET WERELDKANSEN ECONOMISCHE KANSEN, CONCURRENTIEKRACHT EN ARBEIDSMARKT

NEDERLANDSE WATERTECHNOLOGIE: SLIMME SECTOR MET WERELDKANSEN ECONOMISCHE KANSEN, CONCURRENTIEKRACHT EN ARBEIDSMARKT NEDERLANDSE WATERTECHNOLOGIE: SLIMME SECTOR MET WERELDKANSEN ECONOMISCHE KANSEN, CONCURRENTIEKRACHT EN ARBEIDSMARKT Onderzoek economische betekenis Watertechnologie 2012 NEDERLANDSE WATERTECHNOLOGIE:

Nadere informatie

Duurzame globalisering

Duurzame globalisering Postbus 93002, 2509 aa Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 Ledennummer 070 349 03 66 (telefonische vraagbaak voor leden) Internet http://www..nl (dienstverlening / Bilderbergconferentie)

Nadere informatie

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak?

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? 2. Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? door Joop van der Schee 2.1 Inleiding De eerste vraag bij vakdidactiek aardrijkskunde is: Wat moeten leerlingen met aardrijkskunde leren? En waarom? Waarom is aardrijkskunde

Nadere informatie