Verhandelbare automobiliteitsrechten: een zoektocht naar mogelijkheden. -eindrapportage-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verhandelbare automobiliteitsrechten: een zoektocht naar mogelijkheden. -eindrapportage-"

Transcriptie

1 Verhandelbare automobiliteitsrechten: een zoektocht naar mogelijkheden -eindrapportage- "Mensen hebben recht op mobiliteit;ïdat Hóèft:êèhter niet per definitie automobiliteit te zijn" Opgesteld in opdracht van: Ministerie van Verkeer & Waterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer drs. P. Jorritsma KPMG Bureau voor Economische Argumentatie Hoofddorp, 1 april 1997

2

3 Inhoud 0. Samenvatting en aanbevelingen Inleiding Achtergrond, doel en opzet van het onderzoek Leeswijzer Praktijkvoorbeelden Automobiliteitsrechten in de praktijk Andere verhandelbare rechten in de praktijk Leerpunten Methodiek en criteria Het instrumentarium van de overheid Het instrument verhandelbare (automobiiiteits-) rechten Systeemontwerp: componenten van een systeem van VAR Criteria De componenten van een systeem van VAR: mogelijke praktische invulling De eerste component: het aangrijpingspunt De tweede component: de verdeelsleutel De derde component: wijze van verstrekking Toetsing aan de criteria Toetsing van de aangrijpingspunten Toetsing van de verdeelsleutels Wijze van verstrekking Selectie van vier verschijningsvormen Uitwerking van de vier verschijningsvormen Limitering van het aantal voertuigkilometers Limitering van het aantal ritten Limitering van de verkoop van brandstof Stellen van technische standaarden aan de autofabrikanten Conclusie en aanbevelingen...73 Bijlagen...77

4

5 KPÜG Bureau voor Economische Argumentatie B.V. 0. Samenvatting en aanbevelingen Achtergrond en doel van het onderzoek De automobiliteit neemt nog steeds in omvang toe en de expansie van het hoofdwegennet houdt sinds geruime tijd niet langer gelijke tred met de vraag naar infrastructuurcapaciteit. Bovendien is de groei, zo blijkt in de praktijk, moeilijk in te dammen. "Nederland dreigt dicht te slibben", zo constateert V&W in de nota "Samen werken aan bereikbaarheid' (SWAB) 1. Het openbaar vervoer als alternatief voor de personenauto is kwalitatief nog onvoldoende en de uitvoering van het SVV-II heeft ook op andere onderdelen van het voorgestane beleid een achterstand opgelopen. In de SWAB, samen met de nota "Transport in Balans" te bestempelen als Tempo-nota, bepleit het kabinet versnelling van het SVV-II via een samenhangend pakket van maatregelen gericht op zowel de vraag als de aanbodzijde. Vooral in de stadsgewesten moet de vraag naar automobiliteit, met name in de spits, fors worden teruggedrongen. En hiervoor zet V&W allerlei verschillende instrumenten in: prijsmaatregelen, parkeerbeleid, vervoersmanagement, het versneld verbeteren van het openbaar vervoer en het verbeteren van de overige alternatieven. Met name het belang van prijsmaatregelen zoals variabilisatie, fiscale maatregelen en rekening rijden wordt zwaar benadrukt. Waar dat nog niet afdoende werkt moeten parkeerbeleid en vervoersmanagement uitkomst bieden. Maatschappelijke groeperingen onderstrepen de noodzaak tot tempoversnelling, zo mag worden opgemaakt uit de reactie van de Overlegorganen Personenvervoer en Goederenvervoer. En langzaam maar zeker is een kentering gaande voor wat betreft de inzet van het prijsbeleid. Waar tot voor enige jaren terug rekening rijden onbespreekbaar was, dringt nu langzaam het besef door dat -gegeven het streven naar duurzame ontwikkeling- de inzet van een dergelijk instrument bijna onontkoombaar is. Op het Ministerie wordt dan ook met voortvarendheid gewerkt aan de invoering ervan. Tegelijkertijd is er twijfel. Noodzaakt de relatieve prijsongevoeligheid van de Nederlandse automobilist niet tot schier onwaarschijnlijke (door de overheid opgelegde) tarieven? Onderzoek toont immers aan dat de Nederlandse automobilist de kosten van het autogebruik onderschat en tegelijkertijd de kosten van het alternatief (het openbaar vervoer) vaak overschat 2. Zo heeft het "kwartje van Kok", de laatste omvangrijke accijnsverhoging op de brandstof niet geleid tot een afname van de (groei van de) automobiliteit 3. Natuurlijk werpt een beleid dat primair een neerwaartse bijstelling van de groeicurve beoogt op termijn vruchten af, maar zal die bijstelling tijdig en voldoende zijn? Zie Verkeer en Waterstaat, september Zie het Rathenau Instituut (1995). Overigens hebben externe effecten (daling wereldolieprijzen) hier een belangrijke rol gespeeld. Beleidsmatige samenvatting

6 Bureau voor Economische Argumentatie B.V. Redenen te over om te blijven speuren naar instrumenten die metterdaad de groei afvlakken, die de realisatie van de doelstellingen van bereikbaarheid en leefbaarheid, dichterbij brengen én die op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Mogelijk biedt een systeem van verhandelbare automobiliteitsrechten (VAR) een dergelijk perspectief. Het kenmerk van VAR is dat het systeem uitgaat van een van te voren vastgesteld doel, namelijk het beperken van een bepaald aspect van de automobiliteit binnen een bepaald plafond, én dat deze doelstelling in principe tegen de laagste kosten wordt bereikt. Zeker vanuit beleidsoptiek een zeer aantrekkelijk vooruitzicht! Kortweg gezegd werkt het instrument als volgt. Op basis van maatschappelijke overwegingen worden grenzen gesteld aan de groei of absolute omvang van de automobiliteit. Dit wordt vertaald in rechten waarbij een helder aangrijpingspunt is gekozen als kilometers, aantallen auto's of liters brandstof. Vervolgens ~~~~.,. ^ "Een systeem van VAR kan expliciet maken worden de rechten -volgens nader vast te stellen,,,.... wat iedereen eigenlijk al zou moeten wéten: regels- verdeeld over bestaande en/of potentiële,., _....,.. ook mobiliteit is een schaars goed" gebruikers van die rechten. Daarbij wordt direct of ' ; - op termijn schaarste gecreëerd. Vervolgens wordt aan het begrip verhandelbaar inhoud gegeven doordat de vragers en aanbieders van rechten met elkaar in de slag kunnen gaan om tot een optimale allocatie te komen van de ter beschikking staande (schaarse) rechten. Via marktwerking komen de beschikbare rechten daar terecht waar deze het meest benodigd zijn 4. Tegelijkertijd gaat er een constante prikkel van het instrument uit om zuinig (efficiënt) met de beschikbare rechten om te gaan. Het aantrekkelijke van VAR is dat maatschappelijk gestelde grenzen worden bereikt en tegelijkertijd binnen deze grenzen maximale individuele flexibiliteit is toegestaan. De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft aan KPMG Bureau voor Economische Argumentatie (BEA) opdracht gegeven een inventariserend onderzoek uit te voeren naar de (on)mogelijkheden van het beleidsinstrument van verhandelbare automobiliteitsrechten (VAR) voor het toekomstige mobiliteitsbeleid. Het onderzoek is bedoeld om een strategische discussie over de inzet van dit type instrument te voeden. In het navolgende wordt aan de hand van vier mogelijke verschijningsvormen van een systeem van VAR de inrichting en werking beschreven. Het gaat om een globale schets: een gedetailleerde technische beschrijving is nog niet aan de orde. Het rapport belicht met name de beleidsimplicaties en geeft een aantal aanbevelingen. Eerst wordt echter aangetoond dat het nog zo gek niet is om over een systeem van VAR na te denken. Hierbij wordt er impliciet van uitgegaan dat degenen die de meeste waarde aan de rechten hechten er ook het meeste voor willen betalen. Koopkracht speelt dus ook een rol. Verhandelbare automobiliteitsrechten: een zoektocht naar mogelijkheden

7 Bureau voor Economische Argumentatie B.V. Ervaringen in het buitenland Systemen van verhandelbare rechten zijn in het buitenland reeds vaker in de praktijk toegepast. Veelal op het gebied van emissies (van productieprocessen), maar ook op het gebied van de automobiliteit. Met name in de Verenigde Staten is het instrument meerdere malen toegepast. Op het moment is bijvoorbeeld een systeem van verhandelbare SO S - emissierechten in werking waarbij verschillende (grote) elektriciteitscentrales zijn betrokken. De centrales hebben emissierechten toebedeeld gekregen op basis van hun historisch brandstofverbruik. Deze rechten kunnen ze gebruiken voor hun eigen productie, maar ze kunnen de rechten ook bewaren voor de toekomst en/of verkopen aan andere centrales. In het verleden heeft een soortgelijk systeem een belangrijke rol gespeeld bij de reductie van het loodgehalte in de benzine. Tussen 1982 en 1987 is het loodgehalte in de benzine in de VS gedaald van 1,1 naar 0,1 gram per gallon. De inzet van een systeem van verhandelbare rechten heeft hierbij een kostenbesparing gerealiseerd tussen de $65 en $200 miljoen. Naast dit programma gericht op de brandstofindustrie is in de VS eveneens een programma gericht op de auto-industrie van toepassing geweest, en wel tussen 1975 en Doel van dit Corporate Average Fuel Economy (CAFÉ) programma was het verhogen van de gemiddelde energie-efficiency van 18 mijl per gallon in 1978 tot 27,5 mijl per gallon in Is (en wordt) in Amerika gewerkt met systemen gericht op de industriële aanbieders, in Singapore is (sinds 1990) een systeem van toepassing waarbij het maximale aantal voertuigen -dat per maand verkocht mag worden- is gelimiteerd. De particuliere burgers zijn binnen dit systeem onderwerp van regulering. Rechten benodigd om een auto aan te schaffen waren eind 1994 niet minder dan zo'n SS waard: autobezit is een dure aangelegenheid in Singapore, en niet voor iedereen bereikbaar. Een minder succesvol voorbeeld van gelimiteerde automobiliteit betreft Mexico-city waar, afhankelijk van het laatste nummer op de nummerplaat, auto's alleen op bepaalde dagen mochten rijden. Gevolg was dat veel huishoudens een tweede, vaak oude en daardoor relatief zwaar vervuilende, auto kochten. De maatregel bleek contraproductief: het autopark nam toe. En daarmee de luchtvervuiling, het energiegebruik en de parkeerproblemen. De ervaringen in het buitenland wijzen erop dat een systeem van verhandelbare rechten de mogelijkheid biedt om een gegeven reductie (of beperking van de groei) van een bepaalde grootheid tegen de laagste kosten te realiseren. Wel is het zaak om de inrichting van het systeem zeer zorgvuldig vorm te geven aangezien anders allerlei ongewenste neveneffecten op kunnen treden (zie Mexico city). Vier verschijningsvormen nader uitgewerkt Naast een grondige verkenning van allerlei deelaspecten van VAR is in dit onderzoek gekozen voor de nadere uitwerking van vier verschijningsvormen: een systeem van VAR gebaseerd op voertuigkilometers; een systeem van VAR gebaseerd op het aantal autoritten: een systeem van VAR aan de aanbodzijde van de markt gebaseerd op brandstof; een systeem van VAR waarbij technische standaarden aan de fabrikanten van Beleidsmatige samenvatting

8 K Bureau voor Economische Argumentatie B.V. auto's worden gesteld. In het rapport worden de verschijningsvormen getoetst aan enkele criteria zoals: doeltreffendheid, doelmatigheid, uitvoerbaarheid & handhaafbaarheid en legitimiteit & maatschappelijke haalbaarheid. Twee van de onderzochte verschijningsvormen zijn gericht op de vraagzijde van de mobiliteitsmarkt: de bedrijven en particulieren die gebruik willen maken van automobiliteit. De laatste twee verschijningsvormen zijn, in navolging van de ervaringen in de VS, gericht op de aanbodzijde van de markt: de brandstofindustrie, respectievelijk de fabrikanten (of dealers) van auto's. Limitering van het aantal voertuigkilometers Deze verschijningsvorm geldt voor zowel het particulier verkeer, het zakelijk verkeer als het vrachtverkeer. Van overheidswege wordt een plafond gesteld aan de hoeveelheid voertuigkilometers die de betreffende verkeerscategorie, gedurende een bepaalde periode in een bepaald gebied mag rijden. Deze verschijningsvorm kent niet één specifiek doel, maar brengt een aantal doelstellingen tegelijkertijd dichterbij: vermindering van de congestie, verbetering van de milieukwaliteit en vermindering van de CO,-uitstoot. Een aantal kenmerken van deze variant is vermeld in de volgende tabel. Tabel 0.1. Belangrijkste kenmerken van het voorgestelde systeem verkeerscategorie particulier verkeer zakelijk verkeer vrachtverkeer tijdsperiode verdeelsleutel verstrekking maand bevolking 18-r gratis maand veiling maand veiling Bron: KPMG Bureau voor Economische Argumentatie Als verdeelsleutel wordt voor het particulier verkeer de gehele bevolking boven de 18 jaar genomen. De rechten worden gratis verstrekt. Voor het zakelijke en goederenverkeer wordt gekozen voor een veiling. De rechten zijn uitwisselbaar (3 personenautokilometers zijn bijvoorbeeld gelijk aan 1 vrachtwagenkilometer), en kunnen verhandeld worden. Deze verschijningsvorm leidt tot een verdere variabilisatie van de kosten van de automobiliteit. Voor het vrachtverkeer geldt dat een extra stimulans zal ontstaan om de beladingsgraad van de vrachtwagens te verhogen, evenals er een stimulans voor het zakelijke en particulier verkeer bestaat om te gaan carpoolen of om een andere vervoerswijze te kiezen. Het systeem is in dit opzicht zeer doelmatig, omdat mobiliteitsbeperkende maatregelen door bedrijven en burgers daar zullen worden genomen waar ze tegen de laagste kosten uitvoerbaar zijn: het zogenaamde niet-noodzakelijke verkeer zal als eerste worden verminderd. Vanzelfsprekend zijn er nogal wat haken en ogen verbonden aan de invoering. De internationale context is er een (treedt steeds op): hoe passen buitenlandse kentekens in het systeem en hoe wordt het gelijkheidsbeginsel gewaarborgd? Een ander mogelijk knelpunt Verhandelbare automobiliteitsrechten: een zoektocht naar mogelijkheden

9 KPM& Bureau voor Economische Argumentatie B.V. is de handhaafbaarheid. De controle via een chipcardsysteem is echter (in theorie althans) denkbaar, ledere particulier ontvangt binnen dit systeem een chipcard waarop zijn (resterende) rechten staan. In elke auto wordt vervolgens een zwarte doos 5 geïnstalleerd die de chipcard kan aflezen en bij elke rit de benodigde rechten van de chipcard zal afschrijven. Een probleem is zeker ook de positie van de transporteur als internationale dienstverlener: kan concurrentievervalsing voorkomen worden? Het laatste struikelblok is de onderlinge uitruilverhouding tussen het personenautoverkeer en het vrachtverkeer. Limitering van het aantal ritten Deze verschijningsvorm geldt alleen voor het particulier en zakelijk verkeer en is niet van toepassing voor het vrachtverkeer. Voor het vrachtvervoer zijn voor de korte ritten immers veel minder reële alternatieven zoals de fiets, het openbaar vervoer of wandelen beschikbaar. Het doel van deze verschijningsvorm is met name het verbeteren van de leefbaarheid van de stedelijke omgeving, mede via verbreking van het gewoontegedrag. De verwachting is dat met name korte ritten met de auto vermeden zullen worden. Juist korte ritten veroorzaken veel overlast in het stedelijk gebied, leiden tot onevenredig hoge emissies en dragen sterk bij aan het aanleren en bestendigen van gewoontegedrag. Tabel 0.2. Belangrijkste kenmerken van het voorgestelde systeem verkeerscategorie particulier verkeer zakelijk verkeer tijdsperiode verdeelsleutel verstrekking maand bevolking 1 8+ gratis maand veiling Bron: KPMG Bureau voor Economische Argumentatie Als verdeelsleutel wordt evenals bij de eerste verschijningsvorm gekozen voor de gehele bevolking boven de 18 jaar, gecombineerd met een gratis verstrekking. Voor het zakelijk verkeer kan een veiling worden georganiseerd. De ritten zullen verhandelbaar zijn. De controle kan wederom via een chipcardsysteem plaatsvinden. Naast de al eerder vermelde hoge eisen aan de technologie vormt de maatschappelijke haalbaarheid een vraagpunt. Verwacht mag worden dat deze specifieke vorm van VAR moeilijk te communiceren zal zijn: er wordt bijvoorbeeld niet geheel voldaan aan het criterium "de vervuiler betaalt". Een rit van 2 kilometer kost immers evenveel rechten als een rit van 200 kilometer. Hiermee wordt apparatuur bedoeld waarmee allerlei gegevens over het rijgedrag geregistreerd kunnen worden. Beleidsmatige samenvatting

10 B.V. Limitering van de verkoop van brandstof Deze verschijningsvorm is gericht op de aanbodzijde van de markt, en is eigenlijk alleen via internationale samenwerking mogelijk. Het doel is met name de bestrijding van de klimaatverandering via de reductie van de COj uitstoot door het wegverkeer; indirect worden andere doelstellingen in de kaart gespeeld. Als verstrekkingswijze wordt gekozen voor een veiling (op jaarbasis). Dit voorkomt dat een toetredingsbarrière voor nieuwe marktpartijen wordt opgeworpen. Als verdeelsleutel (de partijen die toegang hebben tot de veiling) kan het beste op het niveau van de detaillist worden ingestoken. De controle op het niveau van de detaillist is goed mogelijk. Nederland kan dit systeem feitelijk niet alleen introduceren: waterdichte controle aan de grens is een utopie. De keuze voor een veiling op jaarbasis voorkomt dat van overheidswege een nauwkeurige voorspelling van de maandelijkse (of wekelijkse) fluctuaties noodzakelijk is. Een nadeel van deze methode is echter dat deelnemende partijen een forse investering aan het begin van het jaar moeten doen, wat kleine marktpartijen kan benadelen. Een tweede nadeel is het risico dat de rechten vóór het einde van het jaar al "op" zijn. Het is niet duidelijk of marktpartijen in dat geval zouden durven speculeren op verruiming van het plafond van overheidswege. Het gevolg voor de vragers van brandstof (particulieren en bedrijfsleven) van dit systeem van VAR zal bestaan uit een prijsverhoging van benzine (benzine wordt immers schaarser). Hierdoor zal enerzijds het gebruik van zuiniger auto's gestimuleerd worden en anderzijds een prikkel bestaan om minder kilometers te rijden (en dus minder brandstof te gebruiken). Stellen van technische standaarden aan de autofabrikanten Bij deze verschijningsvorm stelt de overheid een standaard, norm, waar de producenten van voertuigen aan moeten voldoen. Deze standaard kan betrekking hebben op diverse technische kenmerken van het voertuig. Wanneer de door producenten geproduceerde en verkochte voertuigen de voorgeschreven norm onderschrijden. dan ontvangen zij hiervoor 'credits'. Het aantal credits is afhankelijk van de mate waarin men de standaard onderschrijdt en het aantal voertuigen dat wordt verkocht/geproduceerd. Omgekeerd geldt dat het overschrijden van de norm credits kost. Een producent die (tijdelijk) niet aan de standaard kan voldoen, heeft de mogelijkheid om credits aan te schaffen, en kan zijn productie op peil houden. Bij deze vorm van VAR bestaat er geen probleem voor wat betreft de verdeling van de rechten omdat deze door de bedrijven zelf verdiend worden. De mogelijkheid bestaat om de standaard in de loop van de tijd verder aan te scherpen. Bedrijven kunnen daarom ook besluiten om hun credits niet te verkopen maar te bewaren om deze te gebruiken op het moment dat de standaard wordt aangescherpt en zij daar op korte termijn niet aan kunnen voldoen. Ook bestaat de mogelijkheid voor bedrijven die meerdere modellen produceren om binnen de onderneming te compenseren. Verhandelbare automobiliteitsrechten: een zoektocht naar mogelijkheden

11 KPM& Bureau voor Economische Argumentatie B.V. Het doel van deze verschijningsvorm is het bereiken van bepaalde leefbaarheids- en milieudoelstellingen door de schadelijke emissies van voertuigen te verminderen. Bedacht moet worden dat de totale emissies niet gemaximeerd worden, maar 'slechts" de gemiddelde emissie per (nieuw gefabriceerd) voertuig. Het instrument is dus niet volledig effectief voor macro-doelstellingen. Het instrument is echter wel heel doelmatig: de normen zullen tegen de laagste kosten worden behaald. De controle en handhaafbaarheid is gegeven het beperkte aantal verkooppunten relatief eenvoudig te verzekeren. De maatschappelijke haalbaarheid lijkt goed: consumenten krijgen schonere en efficiëntere auto's (weliswaar tegen iets hogere prijzen) maar worden zelf niet in hun mobiliteitspatroon aangetast. De ervaringen in de Verenigde Staten laten zien dat het tussen bedrijven verhandelbaar maken van credits, en de mogelijkheid om credits mee te nemen naar een volgende periode, tot aanzienlijke kostenbesparingen kan leiden. Aan de kant van de fabrikanten ontstaan dus efficiencywinsten. Het voordeel vanuit milieuoogpunt is dat in ruil voor deze efficiencywinsten scherpere normen kunnen worden gesteld. Zo kan een win-win situatie ontstaan. Een punt van zorg is de kans op strategisch marktgedrag vanwege het kleine aantal aanbieders. Voorlopers kunnen op een gegeven moment volgers of nieuwe toetreders uit de markt drukken als ze zich het merendeel van de beschikbare rechten toe weten te eigenen. Conclusies en aanbevelingen De vier verschijningsvormen maken duidelijk dat een systeem van VAR vanuit het beleidsperspectief gezien aantrekkelijke eigenschappen bezit. Met de VAR kunnen grenzen aan (de gevolgen van) de mobiliteits(groei) worden gesteld terwijl tegelijkertijd individuele flexibiliteit wordt toegestaan. Daarbij is het mogelijk om verschillende facetten van de automobiliteit te limiteren. Voor de industrie schept een systeem van VAR een kader waarbinnen zij de benodigde maatregelen tegen de laagste kosten kan treffen. Verwacht mag dan ook worden dat introductie van een systeem van VAR op minder verzet zal stuiten dan de introductie van scherpe(re) normen sec. Een verschijningsvorm van VAR gericht op de vraagzijde van de mobiliteitsmarkt (particulieren en bedrijven) biedt zowel flexibiliteit aan individuele partijen als een voortdurende aansporing om te komen tot een zo goed mogelijke aanwending van de schaarse mobiliteitsmogelijkheden. Een systeem van VAR kan alleen worden ingevoerd als er voldoende waarborgen zijn voor een soepele invoering en handhaving. Voor wat de invoering betreft moet het mogelijk zijn overeenstemming te verkrijgen over de toe te passen verdeelsleutels. Een belangrijke voorwaarde voor handhaving van een VAR op basis van kilometers of ritten is technische Beleidsmatige samenvatting

12 Bureau voor Economische Argumentatie B.V. equipement voor registratie van verbruikte rechten en de (nog) beschikbare rechten. Voor beide problemen zijn echter nu al oplossingen aan te dragen of liggen oplossingen in het verschiet. Veel lastiger ligt het vraagstuk van de Europese inpassing: is er wel ruimte (te maken) om zo'n systeem in te voeren? Een belangrijk vraagstuk betreft de reactie van de markt: kunnen partijen worden overtuigd van de in zekere zin elegante werking van een systeem van VAR. En hoe reageren de actoren in de praktijk: welke marktposities worden betrokken? Gaan automobilisten massaal hun rechten aanbieden aan de vrachtsector? Al met al staan er nog veel vraagpunten open. Dat neemt echter niet weg dat het concept verhandelbare automobiliteitsrechten uit beieidsoogpunt over aantrekkelijke eigenschappen beschikt. Verhandelbare automobiliteitsrechten: een zoektocht naar mogelijkheden

13 1. inleiding 1.1. Achtergrond, doel en opzet van het onderzoek De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft aan KPMG Bureau voor Economische Argumentatie (BEA) opdracht gegeven een inventariserend onderzoek uit te voeren naar het beleidsinstrument van verhandelbare automobiliteitsrechten (VAR). Achtergrond van het onderzoek De automobiliteit neemt nog steeds in omvang toe en de groei is, zo blijkt in de praktijk, moeilijk in te dammen. Ook het maatschappelijk draagvlak voor maatregelen die worden genomen wordt vaak als onvoldoende ervaren. Redenen om te blijven speuren naar instrumenten die metterdaad die groei afvlakken én op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Mogelijk biedt een systeem van VAR (bijlage 1 bevat een lijst met afkortingen) hiertoe mogelijkheden. Dit is een instrument waarbij maatschappelijk gestelde grenzen aan de groei of absolute omvang van de automobiliteit worden gesteld, terwijl daarbinnen individuele flexibiliteit wordt toegestaan. Via de verdeling van de rechten kan de overheid tevens rekening houden met aspecten van sociale rechtvaardigheid. Besloten is om dit onderzoek alleen te richten op de automobiliteit en andere vormen van mobiliteit niet bij het systeem te betrekken. Hiervoor is gekozen omdat het beleid van de overheid zich met name richt op het terugdringen van de automobiliteit. Bij een systeem van VAR stelt de overheid een maximaal toegestane hoeveelheid -een plafond- vast voor een bepaald aspect van de automobiliteit. Dit kan bijvoorbeeld een aantal autokilometers of een bepaalde hoeveelheid brandstof zijn. Dit plafond is gebonden aan een bepaald gebied en geldt gedurende een vastgestelde periode. De overheid verdeelt dit plafond vervolgens in de vorm van gebruiksrechten. Bedrijven en burgers kunnen zelf beslissen wat zij met deze rechten doen: verkopen dan wel gebruiken. Indien de behoefte aan automobiliteit groter is dan de hoeveelheid toegewezen rechten bestaat de mogelijkheid om rechten te kopen. Een systeem van VAR is sterk verwant met het concept van verhandelbare eigendomsrechten. Anno 1996 worden systemen van verhandelbare eigendomsrechten algemeen geaccepteerd als een in theorie doelmatig beleidsinstrument en zijn reeds verschillende systemen in de praktijk gebracht. Het meest grootschalige voorbeeld is het programma van de verhandelbare SO,-emissierechten voor elektriciteitscentrales in de Verenigde Staten. Dichter bij huis bestaan vergelijkbare systemen in de Nederlandse agrarische sector zoals de melkquota, waarbij een plafond is gesteld aan de zuivelproductie. Inleiding

14 Doel van het onderzoek Het onderzoek houdt het instrument VAR tegen het licht en bekijkt of het instrument in de toekomst wellicht een rol zou kunnen spelen in het overheidsbeleid. Het onderzoek richt zich op het strategische niveau. Een gedetailleerde uitwerking van een systeem van VAR valt derhalve buiten het bereik van dit onderzoek. Opzet van het onderzoek Via literatuuronderzoek en diepte-interviews met experts (zie bijlage 2) zijn economische, technische, gedragskundige en juridische aspecten die samen (kunnen) hangen met een systeem van VAR onderzocht. Daarbij is in eerste instantie nagegaan uit welke componenten een systeem van VAR is opgebouwd. Vervolgens is een inventarisatie gemaakt van de mogelijke invullingen van deze componenten. Deze zijn getoetst op de relevante criteria doeltreffendheid, doelmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid en maatschappelijke haalbaarheid en legitimiteit. Tenslotte zijn, in overleg met de opdrachtgever, vier verschijningsvormen geselecteerd die nader zijn uitgewerkt: een systeem van VAR gebaseerd op voertuigkilometers; een systeem van VAR gebaseerd op het aantal autoritten; een systeem van VAR aan de aanbodzijde van de markt gebaseerd op brandstof; een systeem van VAR waarbij technische standaarden aan de fabrikanten van auto's worden gesteld. Bij deze nadere uitwerking is bekeken hoe de geselecteerde verschijningsvormen in de praktijk uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor wordt enig inzicht verkregen in de zaken die daarbij komen kijken en het soort problemen waar tegen op wordt gelopen. Via gesprekken met vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke partijen (zie bijlage 2) zijn opvattingen over de VAR geïnventariseerd en de vier uitgewerkte verschijningsvormen besproken. De uitkomsten van deze gesprekken zijn in het rapport verwerkt Leeswijzer Het rapport voert de lezer langs de redenatie die het projectteam tot de uiteindelijke keuze van de vier geselecteerde verschijningsvormen heeft gebracht. In eerste instantie is via een internationale literatuurstudie geïnventariseerd welke systemen van VAR en andere verhandelbare rechten reeds in de praktijk zijn toegepast. Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de meest relevante praktijkvoorbeelden en de belangrijkste leerpunten uit de praktijk. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het ontwerp van een systeem van VAR: uit welke componenten is een systeem van VAR opgebouwd. Daarnaast worden de criteria geformuleerd waaraan deze getoetst worden. Hoofdstuk 4 gaat in op de mogelijke verschijningsvormen van de elementen waaruit een systeem van VAR bestaat. In hoofdstuk 5 vindt de toetsing aan de in hoofdstuk 3 geformuleerde criteria plaats. Uiteindelijk worden vier verschijningsvormen gekozen die in hoofdstuk 6 nader uitgewerkt worden. Hoofdstuk 7 besluit met conclusies en aanbevelingen. 10 Verhandelbare automobiliteitsrechten: een zoektocht naar mogelijkheden

15 De snelle lezer kan eventueel volstaan met de hoofdstukken 2, 3, 6 en 7. Hoofdstuk 4 en 5 geven een overzicht van het denkproces dat tot de selectie van de vier verschijningsvormen heeft geleid, en zijn voor de voornaamste conclusies en aanbevelingen minder relevant. Gedurende het onderzoek is een groot aantal gesprekken gevoerd met belangenpartijen, beleidsmakers en externe deskundigen. In kadertjes (zoals deze) zijn door de tekst heen citaten uit deze interviews afgedrukt. De lezer krijgt hierdoor een beeld van de variëteit aan meningen en opinies die het onderzoeksteam is tegengekomen. Het is hier dan ook de plaats om de gesprekspartners hartelijk te danken voor hun medewerking en positief-kritische opstelling. Het is overigens niet zo dat de vermeldde citaten een representatieve weergave vormen van de vele interviews. De namen van de gesprekspartners zijn opgenomen in bijlage 2. 'Uitzonderingen moeten bij een systeem van VAR zoveel mogelijk worden voorkomen. Het is beter om als overheid te bemiddelen bij het opzetten van alternatieven, bijvoorbeeld via het 'poolen' van de rechten van invaliden die vervolgens -veel efficiënter- in busjes reizen Inleiding 11

16

17 2. Praktijkvoorbeelden In dit hoofdstuk worden enkele praktijkvoorbeelden van systemen van (verhandelbare) rechten kort besproken. 6 Het doel daarvan is belangrijke leerpunten te isoleren en vast te stellen welke sterke en minder sterke eigenschappen van systemen van verhandelbare rechten in de praktijk aan het licht komen. In paragraaf 2.1 worden alle reeds bestaande systemen van (verhandelbare) automobiliteitsrechten besproken. Daarna komen in paragraaf 2.2 enkele relevante systemen van verhandelbare rechten aan de orde. De focus is daarbij gericht op de meest bekende systemen. Ook enkele Nederlandse systemen komen daarbij aan bod. Afsluitend zullen de belangrijkste leerpunten kort samengevat worden Automobiliteitsrechten in de praktijk Het 'Vehicle Quotation System' in Singapore Aanleiding Singapore is een stadstaat op het zuidelijke puntje van het Maleisisch schiereiland. Op een oppervlakte van 260 vierkante kilometer wonen zo'n drie miljoen mensen. Sinds 1965 is de economie jaarlijks met gemiddeld 6,5% gegroeid. Dit heeft geleid tot een sterke groei van het autobezit. In de jaren '80 nam het aantal geregistreerde motorvoertuigen toe van 164 tot meer dan 270 duizend. Om deze groei in te dammen ging in mei 1990 in Singapore het 'Vehicle Quotation System' (VQS) van start. Ontwerp van het systeem Hierbij moet iedereen die een auto wenst aan te schaffen over een 'Certificate of Entitlement' (COE) beschikken. Deze COE's worden eens in de drie maanden op een veiling te koop aangeboden en geven gedurende een periode van zes maanden het recht om een motorvoertuig aan te schaffen. De COE verloopt na 10 jaar en kan dan verlengd worden. Hiervoor moet de gemiddelde prijs over de laatste twaalf maanden betaald worden. De COE's zijn onderverdeeld in acht verschillende categorieën, afhankelijk van de motorinhoud en het soort voertuig: kleine auto's (<1000 cc), middelgrote auto's ( cc), grote auto's ( cc), luxe auto's (>2000 cc), vrachtauto's en bussen, motorfietsen, een 'open' categorie en de weekend auto's. Deze indeling in categorieën is gemaakt om te voorkomen dat alleen de bovenlaag van de bevolking nog over auto's zou kunnen beschikken. Het aangeboden aantal COE's wordt door de overheid vastgesteld op basis van de situatie op de Singaporese wegen in de voorafgaande periode en de groei van de capaciteit hiervan. De prijs is gelijk aan die van het laagste nog gehonoreerde bod op de veiling. Naast de korte bespreking in dit hoofdstuk is naar enkele systemen een uitgebreidere studie verricht. De resultaten hiervan zijn in bijlage 3 te vinden. Praktijkvoorbeelden 13

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 028 Subsidieregeling «Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie» (MEP) Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Literatuurstudie Autodate

Literatuurstudie Autodate Literatuurstudie Autodate 77-99-78 Drs. Jolieke Mesken en drs. Klaas Veenma Veenendaal, Traffic Test bv Documentbeschrijving Titel: Rapportnummer: Status: Projectnummer: Auteur(s): Datum: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 22 NUMMER 1 FEBRUARI 2008 INHOUD OVERHEID 1.1 Adviesraden pleiten voor intensivering en verbreding van klimaatbeleid verkeer en

Nadere informatie

Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen

Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Eindrapport Opdrachtgever: Agentschap NL Rotterdam, 30 november 2012 Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Eindrapport

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

Biobrandstoffen. Een alternatief voor de Nederlandse landbouw. ing. M.P.J. van der Voort PPO 319

Biobrandstoffen. Een alternatief voor de Nederlandse landbouw. ing. M.P.J. van der Voort PPO 319 Biobrandstoffen Een alternatief voor de Nederlandse landbouw ing. M.P.J. van der Voort PPO 319 Biobrandstoffen Een alternatief voor de Nederlandse landbouw? Ing. M.P.J. van der Voort Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 800 Maatregelen op het gebied van autobelastingen («Autobrief») Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 18 NUMMER 4 OKTOBER 2004 INHOUD OVERHEID 4.1 Europese Milieu- en Natuurbalans (MNP en EEA) ONDERZOEK 4.2 Groene belastingopbrengsten

Nadere informatie

Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006

Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006 Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006 ANWB, BOVAG, Platform Duurzame Mobiliteit, Ministerie van Financiën, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie

Nadere informatie

Luchtvervuilende en klimaatemissies. Een vergelijking van norm- en praktijkwaarden per brandstofsoort

Luchtvervuilende en klimaatemissies. Een vergelijking van norm- en praktijkwaarden per brandstofsoort Luchtvervuilende en klimaatemissies van personenauto s Een vergelijking van norm- en praktijkwaarden per brandstofsoort Rapport Delft, oktober 2013 Opgesteld door: H.P. (Huib) van Essen A.H. (Anouk) van

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

Like in many other countries, during the last few decades much thought has

Like in many other countries, during the last few decades much thought has Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 71e jaargang, nr. 2, 2e kwartaal 2011 Het Nederlandse wetsvoorstel kilometerprijs: hoe was het gedacht? Carlijn JONKMAN & Jan TAKENS (*) A B

Nadere informatie

Hebben autobelastingen en accijnzen effect?

Hebben autobelastingen en accijnzen effect? milieu, economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl e-mail: ce@ce.nl website:

Nadere informatie

Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid. Beleidsstudie

Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid. Beleidsstudie Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid Beleidsstudie Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen

Nadere informatie

Altijd weer die auto!

Altijd weer die auto! Altijd weer die auto! ALTIJD WEER DIE AUTO! Sociaal- en gedragswetenschappelijk onderzoek en het verkeers- en vervoerbeleid LINDA STEG NELLY KALFS Sociaal en Cultureel Planbureau Adviesdienst Verkeer

Nadere informatie

De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs

De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs Een evaluatie Barbara Baarsma Jules Theeuwes Corine Zijderveld Onderzoek in opdracht van het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel

Nadere informatie

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V.

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. Een onderzoek naar kennis, succes- en faalfactoren Draagvlak van het instrument energievisie bij gemeenten Eindrapport Rapportnummer: 0224 Drs. M.T.P.G.M. Dahm Drs. M. Dullens Drs. D.S. Mayenburg Drs.

Nadere informatie

VERHANDELBARE MOBILITEITS- RECHTEN: HAALBAARHEID, SOCIO-ECONOMISCHE EFFECTIVITEIT EN MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK

VERHANDELBARE MOBILITEITS- RECHTEN: HAALBAARHEID, SOCIO-ECONOMISCHE EFFECTIVITEIT EN MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK PODO II VERHANDELBARE MOBILITEITS- RECHTEN: HAALBAARHEID, SOCIO-ECONOMISCHE EFFECTIVITEIT EN MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK L. VEREECK, J.P. BRANS, T. ASPERGES, I. VLEUGELS ALGEMENE VRAAGSTELLINGEN EN MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en 2 e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit. Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en 2 e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit. Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 en Tweede Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit (NSL/RSL) 2011 1 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 1. Inleiding 4 2. Provinciaal Actieprogramma

Nadere informatie

Een overzicht van import en exportstromen in het Nederlandse personenwagenpark

Een overzicht van import en exportstromen in het Nederlandse personenwagenpark TNO-rapport TNO 2013 R11279 Een overzicht van import en exportstromen in het Nederlandse personenwagenpark Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Een beloningssysteem voor duurzaam consumentengedrag

Een beloningssysteem voor duurzaam consumentengedrag Duurzaam loont Een beloningssysteem voor duurzaam consumentengedrag Dit rapport is in opdracht van InnovatieNetwerk en AgentschapNL (Programma Leren voor Duurzame ontwikkeling) opgesteld door: R. van Hilten

Nadere informatie

2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 2.1 Hoofdconclusie

2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 2.1 Hoofdconclusie 2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 2.1 Hoofdconclusie De energiebesparing die in Nederland wordt gerealiseerd blijft achter bij de doelen van de rijksoverheid. Zo is het energiegebruik in Nederland in de periode

Nadere informatie

Een wetenschappelijke analyse van de beleidspraktijk in Nederland

Een wetenschappelijke analyse van de beleidspraktijk in Nederland &( CE 2SORVVLQJHQÃYRRU Oplossingen voor PLOLHXÃHFRQRPLH milieu, economie HQÃWHFKQRORJLH en technologie Oude Delft 180 2611 Oude HH Delft Delft 180 tel: 015 2611 2 150 HH Delft 150 fax: tel: 015 2 150151

Nadere informatie

Maatschappelijk draagvlak voor kilometerheffing

Maatschappelijk draagvlak voor kilometerheffing Maatschappelijk draagvlak voor kilometerheffing Erasmus Universiteit Rotterdam Sociologie master GVB Begeleider prof J. Burgers Augustus - Collegejaar 2006-2007 Manon van den Bosch 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Stimulering van duurzame

Stimulering van duurzame Algemene Rekenkamer Stimulering van duurzame energieproductie Algemene Rekenkamer (SDE+) Haalbaarheid en betaalbaarheid van de beleidsdoelen 2015 Stimulering duurzame energieproductie (SDE+) Haalbaarheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Consument zuinig bij aankoop nieuwe auto?

Consument zuinig bij aankoop nieuwe auto? Consument zuinig bij aankoop nieuwe auto? De toegenomen verkopen van zuinige auto s verklaard. Sander Kieboom Planbureau voor de Leefomgeving Sander.Kieboom@pbl.nl Gerben Geilenkirchen Planbureau voor

Nadere informatie

Marktwerking in het watersysteembeheer een verkenning van de mogelijkheden van marktwerking - eindrapport -

Marktwerking in het watersysteembeheer een verkenning van de mogelijkheden van marktwerking - eindrapport - Marktwerking in het watersysteembeheer een verkenning van de mogelijkheden van marktwerking - eindrapport - juni 2003 Dit rapport heeft 99 pagina s WIM3528 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 1 0.1 Inleiding

Nadere informatie