Tweede woningen, kans voor krimpgebieden?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede woningen, kans voor krimpgebieden?"

Transcriptie

1 Verkenning

2

3 Verkenning

4 Colofon Kenniscentrum Recreatie, juli 2010 Auteur: Suzanne van de Laar Met subsidie van: Ministerie van LNV Uitgever: Kenniscentrum Recreatie Raamweg HL Den Haag Telefoon: fax:

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Tweede woningenmarkt Definitie tweede woningen Aanbod van tweede woningen Marktomvang Ligging van tweede woningen Vraag naar tweede woningen Kenmerken tweede woningbezitters Keuzecriteria en motieven van tweede woningbezitters Kenmerken van een tweede woning Effecten van tweede woningbezit Ruimte en milieu Woningmarkt Sociale en economische aspecten Toekomst tweede woningmarkt 18 3 Situatie in krimpregio s Noordoost-Groningen Situatieschets Kansen voor tweede woningbezit Parkstad Limburg Situatieschets Kansen voor tweede woningbezit Zeeuws-Vlaanderen Situatieschets Kansen voor tweede woningbezit Situatie overige krimpregio s 33 5 Conclusie 35 Literatuur 37 Bijlage 1 Geraadpleegde personen 39 Bijlage 2 Regioaanbod recreatiewoningen in Nederland 40 Bijlage 3 Invloed van toerisme en recreatie op platteland 41 Kenniscentrum Recreatie 3

6 4 Kenniscentrum Recreatie

7 1 Inleiding De komende jaren krijgen verschillende regio s te maken met bevolkingskrimp. In sommige regio s, zoals Noordoost-Groningen, Parkstad Limburg en Zeeuws-Vlaanderen van daalt het aantal inwoners en huishoudens nu al. Deze demografische ontwikkelingen zijn vooral van invloed op de woningmarkt en de leefomgeving. Afname van huishoudens kan leiden tot woningleegstand en afnemende kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast kampen veel krimpgebieden met vergrijzing en ontgroening waardoor de vraag naar het type woningen verandert. Bestuurders krijgen hierdoor te maken met een transformatieopgave: van uitbreiden van de woningvoorraad naar verkleinen en veranderen. Een van de strategieën die steeds vaker naar voren komt in de discussie over de transformatieopgave is functieverandering door toe te staan dat reguliere woningen als tweede woning worden gebruikt. Om meer zicht te krijgen op de kansen van deze strategie voerde het Kenniscentrum Recreatie een verkenning uit naar de tweede woningmarkt en de kansen die deze biedt in krimpregio s. In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Welke bijdrage kan het bezit van een tweede woning leveren aan de leefbaarheid in krimpregio s? Onderzoeksaanpak In dit onderzoek heeft het Kenniscentrum Recreatie een literatuurstudie verricht naar de tweede woningenmarkt (vraag, aanbod, effecten). Door middel van interviews met regiodeskundigen (zie bijlage 1) zijn de kansen van de tweede woningmarkt in de specifieke krimpregio s beschreven. Dit onderzoek is gericht op de drie krimpregio s die in het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling Krimpen met Kwaliteit worden onderscheiden: Noordoost-Groningen, Parkstad-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Waar van belang voor dit onderzoek zijn ook situaties in andere regio s beschreven. Leeswijzer In hoofdstuk twee is de tweede woningmarkt in Nederland beschreven. Hoe is het gesteld met vraag naar en aanbod van tweede woningen en welke effecten heeft tweede woningbezit op de omgeving? Hoofdstuk 3 gaat specifiek over de drie krimpregio s en de visies van partijen over de kansen voor tweede woningbezit in deze regio s. Hoofdstuk 4 bevat de conclusies over de kansen van de tweede woningmarkt voor krimpregio s. Kenniscentrum Recreatie 5

8 6 Kenniscentrum Recreatie

9 2 Tweede woningenmarkt In dit hoofdstuk geven wij zicht op de vraag naar en aanbod van tweede woningen in Nederland. Inzicht in deze markt is beperkt. Maar de afgelopen jaren zijn er drie onderzoeken uitgevoerd die in dit kader interessant zijn. Het gaat om een onderzoek van het Ruimtelijk Planbureau en RIGO uit 2003: Tweede woningen: voorraad en ontwikkelingen en een studie van NRIT Onderzoek naar de markt voor tweede woningen (2010). Over de resultaten van het derde onderzoek van NBTC-NIPO Research over de markt voor (recreatieve) tweede woningen (2007) konden wij helaas niet beschikken omdat hiervoor moet worden betaald. Met behulp van de overige twee onderzoeken en andere rapporten, waarin de tweede woningmarkt zijdelings als thema wordt gebruikt, geven wij zicht op de tweede woningmarkt. 2.1 Definitie tweede woningen De definities van het verschijnsel tweede woning lopen sterk uiteen. In dit onderzoek hanteren wij de volgende definitie gebaseerd op vier dimensies: verschijningsvorm, eigendomsverhouding, gebruiksvorm en ligging. Figuur 1 Definitie tweede woning in onderzoek Tweede woning Verschijningsvorm: Een echte woning die vergelijkbaar is met reguliere woonvormen (geen stacaravans, tuinhuisjes op volkstuincomplexen of campers) Eigendomsverhouding: Een verblijf dat men door eigendom of anderszins min of meer permanent voor zichzelf beschikbaar heeft naast de hoofdwoning (eerste woning) Gebruiksvorm: Woning voor recreatie Woning voor werk Woning als investering Mengvorm (recreatiewoning) (o.a. deeltijdwoning) Ligging: Op park Niet op park Kenniscentrum Recreatie 7

10 Toelichting gebruiksvormen: Recreatiewoning: een tot bewoning bestemd gebouw dat voldoet aan alle criteria die gelden voor woningen, maar waarvoor daarnaast geldt dat de woning òf voor vakantiedoeleinden is bestemd òf gelegen is op een officieel voor recreatie aangewezen terrein (CBS). Woning voor werk: Een tweede woning die om werkredenen wordt betrokken zoals deeltijdwoningen (pied-à-terre), expatwoningen en tijdelijke huisvesting voor gastarbeiders (VROM-raad, 2009). Deeltijdwoning (pied-à-terre): een tweede woning die om werkredenen wordt betrokken waarbij een duidelijk scheiding is tussen doordeweeks en weekend: doordeweeks werken en verblijven in pied-à-terre (vaak in stedelijke gebieden en/of in de nabijheid van arbeidsintensieve werkgelegenheid) zodat men daar de nacht kan doorbrengen en niet doordeweeks steeds naar huis hoeft. In het weekend ontspannen in eerste woning die vaak ver(der) van het werk ligt. Onduidelijk is vaak wat hoofd- en wat nevenverblijf is (VROMraad, 2009). Verschil recreatiewoning tweede woning: Er bestaat een overlap tussen recreatiewoningen en tweede woningen, maar recreatiewoningen die permanent in de verhuur zitten behoren niet tot de tweede woningen en tweede woningen zonder recreatieve bestemming behoren niet tot de recreatiewoningen. Een tweede woning is dus niet altijd synoniem aan een recreatiewoning omdat een tweede woning ook andere gebruiksvormen kan hebben (Planbureau voor de Leefomgeving, oktober 2008). 2.2 Aanbod van tweede woningen In deze paragraaf beschrijven we de marktomvang en ligging van de tweede woningen Marktomvang Door de verschillende gehanteerde definities voor tweede woningen èn door het door elkaar lopen van definities van tweede woningen en recreatiewoningen zijn er diverse ramingen van de marktomvang van tweede woningen. Dit betekent dat we slechts een indicatie kunnen geven van de marktomvang. De volgende organisaties hebben het aantal tweede, dan wel recreatiewoningen berekend, ieder vanuit de eigen expertise dan wel informatiebehoefte. 8 Kenniscentrum Recreatie

11 Tabel 1 Onderzoeksinstanties die het aantal tweede woningen in Nederland schatten, Organisatie Aantal 2 e woningen Gehanteerde term Jaar ContinuVakantieOnderzoek (enquête) Tweede woning 2000 Belastingdienst (registratie) Tweede woning 2000 NIPO/RIGO (enquête) Tweede woning inclusief buitenland 2000 NIROV Tweede woning 2002 NRIT (enquête) Recreatiewoning 2000 CBS (registratie) Recreatiewoning 1996 CBS (secundaire enquête) Recreatiewoning 2000 Vereniging Eigen Huis (enquête) Onbekend 2001 VROM (inventarisatie gemeenten) Recreatiewoning 2005 CBS (registratie) Recreatiewoning 2009 (peildatum 1 januari) Bron: NRIT Onderzoek 2010, CBS Woningregister (CBS statline mei 2010) Uit onderzoek van het Ruimtelijk Planbureau en RIGO (2003) blijken de volgende extra gegevens over tweede woningen: tweede woningen zijn in het bezit van buitenlanders, voornamelijk Duitsers (woningen van buitenlanders die in Nederland werken worden hierbij niet meegeteld) reguliere woningen zijn voor recreatief gebruik. Dit verschijnsel speelt vooral in gebieden die recreatief aantrekkelijk zijn en waar de druk op de reguliere woningmarkt niet al te groot is (Zeeland, Friesland, Drenthe). Cijfers over het aantal pied-à-terre s in Nederland zijn niet beschikbaar. Van recreatiewoningen is bekend dat het aanbod jaarlijks rond de 2% groeit. Absoluut gezien betekent het dat elk jaar rond de woningen bijkomen (CBS Woningregister ) Ligging van tweede woningen De meerderheid van de tweedewoningbezitters kiest voor een landelijke omgeving (NRIT onderzoek 2010). Uit onderzoek van NRIT (2010) blijkt dat de huidige tweede woningbezitters vooral in Gelderland, Friesland en Zeeland gevestigd zijn. Plannenmakers 1 hebben vooral belangstelling voor Friesland (39%), Zeeland (36%), Drenthe (20%) en Overijssel (20%). Tweede woningen zijn vaak geclusterd. Tweede woningen die om werkredenen gebruikt worden (pied-à-terre s, expatwoningen en tijdelijke huisvesting voor gastarbeiders) bevinden zich vaak in stedelijke gebieden en/of in de nabijheid van arbeidsintensieve werkgelegenheid (VROM-raad, 2009). Voor recreatiewoningen geven gemeenten en 1 Potentiële tweede woningbezitters met plannen en tweede woningbezitters met nieuwe plannen Kenniscentrum Recreatie 9

12 provincies aan waar dit wel en niet toegestaan is. Van deze recreatiewoningen lag in % op een recreatiepark en 55% buiten een dergelijk park (Ruimtelijk Planbureau en RIGO, 2003). NRIT-Onderzoek uit 2010 geeft aan dat 85% van de tweede woningbezitters een recreatiewoning op een park heeft en 15% daarbuiten 2. De NVRM geeft aan dat het percentage tweede woningen op parken waarschijnlijk rond de 90% ligt. De tweede woningen buiten recreatieparken zijn vooral reguliere woningen in de oude dorpskernen die als tweede woning worden gebruikt. Dit in tegenstelling tot de meer landelijk en verspreid gelegen tweede woningen zoals we die in bijvoorbeeld Frankrijk kennen (Ruimtelijk Planbureau & RIGO, 2003). Recreatiewoningen hebben, vergeleken met andere tweede woningen, meestal een ruimtelijk specifieke locatie. In de directe omgeving hebben ze vaak water (kust of binnenwater), bos of een combinatie van beiden. Deze woningen komen relatief vaak voor in gebieden met weinig druk op de ruimte (VROM-raad, 2009). Het CBS houdt elk jaar bij hoeveel recreatiewoningen Nederland in totaal en per provincie telt en welke wijzigingen (toevoegingen en onttrekkingen) hebben plaatsgevonden. Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben de meeste recreatiewoningen. In Groningen bevinden zich de minste recreatiewoningen. Tabel 2 Voorraad recreatiewoningen op 1 januari, per provincie * Nederland Gelderland Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Drenthe Friesland Overijssel Limburg Noord-Brabant Utrecht Flevoland Groningen Bron: CBS Woningregister *voorlopige cijfers Kijken we naar regio s (zie bijlage 1) dan staan de meeste recreatiewoningen op de Veluwe (11.365), in de kustzone en op de Waddeneilanden (bijlage 2). Wat betreft gemeenten heeft Schouwen-Duiveland (4.469) de meeste recreatiewoningen, gevolgd door Texel 2 Onderzoekers zetten een kanttekening bij de getallen omdat de respondenten in het onderliggende onderzoek zijn verkregen via een in tweede woningen gespecialiseerde makelaarsorganisatie. Deze personen hebben contact opgenomen met deze makelaar die een waarschijnlijke oververtegenwoordiging van aanbod van tweede woningen in het buitenland en op parken heeft. Aanbod in Nederland wordt vaak op een andere wijze aangeboden, namelijk rechtstreeks door een eigenaar en/of projectontwikkelaar. 10 Kenniscentrum Recreatie

13 (3.650), Bergen (NH, 2.826). Sluis staat als krimpgemeente in Zeeuws-Vlaanderen op de tiende plaats met recreatiewoningen (CBS Woningregister, 1 januari 2009). Sluis heeft de meeste woningen zonder officiële bewoners (22%) in Nederland. In 2008 hadden 311 gemeenten recreatiewoningen (Leven in Nederland, 2009). 2.3 Vraag naar tweede woningen Van de Nederlandse huishoudens heeft in 2006 circa 2% een tweede woning (WoON, ), waarvan 60% in Nederland (92.860) en 40% in het buitenland (vooral in Spanje en Frankrijk). Het buitenland is populair vanwege de rust, ruimte, relatief lagere huizenprijzen, goede vervoersverbindingen (lowcostcarriers) en beter klimaat. Het aantal huishoudens met een tweede woning in Nederland is tussen 2002 en 2006 gegroeid met (27%). Dit betekent een jaarlijkse gemiddelde groei van ongeveer 7%. Vergeleken met andere West Europese landen is het aandeel huishoudens dat een tweede woning bezit relatief laag. In Frankrijk en Spanje betreft het meer dan 10% van de huishoudens en in Finland en Zweden meer dan 20% (NRIT Onderzoek, 2010) Kenmerken tweede woningbezitters Uit WoON onderzoek uit 2006 en NRIT Onderzoek uit 2010 blijkt dat de tweedewoningbezitters gemiddeld ouder zijn dan eerste woningbezitters en over een hoog inkomen beschikken. 80% van de tweede woningbezitters in Nederland heeft een inkomen van meer dan 2 keer modaal. De grootste leeftijdsgroep met een tweede woning in Nederland zijn 50- tot 64-jarigen (63% van de tweede woningbezitters). 13% is 65 jaar en ouder en 18% 36 tot 49 jaar. Bijna alle tweede woningbezitters maken deel uit van een meerpersoonshuishouden, tegenover 65% van alle huishoudens in Nederland. 66% is hoger opgeleid, 32% heeft een middelbare scholing, 2% is lager geschoold Van de personen met plannen voor de aanschaf van een tweede woning is 51% 50 tot 64 jaar; 40% 36 tot 49 jaar en 7% 65 jaar en ouder met meestal een inkomen van meer dan twee keer modaal. Tweede woningzoekers worden steeds jonger: 18% bezit onder 36 tot 49 jarigen tegenover 40% plannenmakers onder deze leeftijd (NRIT Onderzoek, 2010). Op basis van sociaal-demografische kenmerken kunnen twee groepen tweedewoningbezitters worden onderscheiden (RUG 2007: in NRIT Onderzoek 2010): 3 Tweede woning = recreatiewoning of vakantiewoning exclusief stacaravan of een boot of volkstuinhuisje met overnachtingsmogelijkheden Kenniscentrum Recreatie 11

14 Jonge tweede woningbezitters Jonger dan 40 jaar Getrouwd, en/of samenwonend met partner, met of zonder thuiswonende (jonge) kinderen Arbeidsparticipatie: hoge functies, goed betaalde baan, zelfstandig Wooncarrière: aan het begin, in bezit van koopwoning Weinig vrije tijd, ook door kinderen veel sociale verplichtingen Oudere tweedewoningbezitters Ouder dan 40 jaar Getrouwd en/of samenwonend met partner met kinderen of empty nest (kinderen uit huis) Arbeidsparticipatie: hoge functie, zelfstandig of reeds met pensioen of VUT Vergevorderd in wooncarrière, eerste woning met (veel) overwaarde Vermogend door goed pensioen, overwaarde eerste woning, beursontwikkelingen of verkochte eigen zaak Nog werkend met een drukke carrière, of (bijna) gepensioneerd met relatief veel en flexibele tijd voor onder andere sociale contacten Keuzecriteria en motieven van tweede woningbezitters De basismotieven voor de aanschaf van een tweede woning zijn: wonen, werken, investeren en recreëren. Meer dan driekwart gebruikt de tweede woning om te recreëren. Daarnaast zijn er niet-objectiveerbare persoonlijke motieven zoals behoefte aan vrijheid, rust en ruimte, nostalgie en het genieten van twee leefwerelden: het drukke dynamische leven in de stad versus de vredige natuur en rust in het buitengebied (NRIT Onderzoek, 2010). Op basis van aanschafmotieven kunnen drie doelgroepen worden onderscheiden (Barendregt & Smit, 2001: in NRIT Onderzoek, 2010:): 1 the holidayers: bezitten een tweede woning voor het recreëren en buiten zijn, zowel voor lange als korte verblijven, alleen of met kinderen, vrienden of familie. De tweede woning ligt meestal in een park met voorzieningen en activiteiten. Zij ervaren geen onvrede over hun eerste woning. 2 the escapers: zijn op zoek naar een tweede woning die rust en ruimte biedt, omdat de eigen woning meestal geen of een kleine tuin heeft. De tweede woning gebruiken ze vaak voor korte verblijven. Ze zijn op zoek naar een rustige plek buiten of in een rustig park. Meestal ligt hun eerste woning binnen korte reisafstand in een stedelijk gebied. 3 the enjoyers: hebben diverse redenen voor het bezit van een tweede woning. Het kan gaan om sociale contacten of een tuin. Hun aankoop is meestal ingegeven uit onvrede over de eerste woning, waardoor de tweede woning soms zelfs permanent bewoond wordt. Senioren zoeken vooral naar traditionele waarden en herinneringen uit hun jeugd. Voor jongeren is vooral het beleggingsmotief relevant. Zij maken minder gebruik van de woning en verhuren de woning vaker dan ouderen (NRIT Onderzoek, 2010). Huishoudens met voldoende financiële middelen kiezen vaak voor een volledig uitgeruste tweede 12 Kenniscentrum Recreatie

15 woning. Lagere inkomensgroepen zoeken meestal naar een tweede tijdelijk verblijf op een camping of volkstuin, omdat velen in het dagelijks leven een bovenwoning of appartement bewonen zonder tuin. Soms is een bijkomend motief hun behoefte aan een sociaal meer homogene omgeving (wonen met gelijkgestemden). Volkstuinen en campings trekken namelijk veel bewoners met eenzelfde leefstijl aan terwijl hun eigen stadsbuurt dikwijls een heterogene bevolking heeft gekregen (VROM-raad, 2009). Tabel 3 Keuzecriteria en motieven van tweede woningbezitters of plannenmakers in Nederland (in volgorde van belangrijkheid) Criteria / Motieven Bezitters in Nederland Plannenmakers in Nederland Doorslaggevend aanschafmotief van een tweede woning Belangrijkste keuzecriteria voor een tweede woning Aantal vakanties in regio voorafgaand aan aanschaf tweede woning 1. Belegging/investering/rendement 2. Eigen vakanties (recreatief) 3. Permanente bewoning 1. De locatie/omgeving (49%) 2. Goede verhouding investering - rendement (13%) 3. Prijs (9%) 4. Grootte woning, verhuurmogelijkheden, bereikbaarheid (allen 7%) 1. Meer dan 5 keer (56%) 2. Geen (21%) 3. 2 tot 3 keer (10%) 1. Belegging/investering/rendeme nt 2. Eigen vakanties (recreatief) 3. Permanente bewoning 1. Goede verhouding investering rendement (32%) 2. De locatie/omgeving (28%) 3. Prijs (20%) 4. Het kwaliteitsniveau (7%) 1. Meer dan 5 keer (56%) 2. 2 tot 3 keer (16%) 3. 4 tot 5 keer (12%) Bron: Bewerking NRIT Onderzoek 2010 Het belangrijkste aanschafmotief is het beleggings- / investerings- / rendementsmotief. Beweerd wordt dat bezitters de aanschaf naar de buitenwereld verkopen als een beleggingsvorm om hun emoties te drukken en niet toe te geven aan hun behoefte aan vrijheid, rust en ruimte (NRIT Onderzoek, 2010) Kenmerken van een tweede woning Voor tweede woningbezitters en mensen die van plan zijn een tweede woning aan te schaffen zijn de volgende kenmerken van de tweede woning (in volgorde van belangrijkheid) van belang (NRIT Onderzoek 2010): 1 Omgeving 2 Ligging woning in de omgeving 3 Voorzieningen in de woning 4 Voorzieningen in de omgeving 5 Verhuurbaarheid van de tweede woning 6 (Gegarandeerd) rendement Kenniscentrum Recreatie 13

16 Hieronder is een aantal aspecten van een tweede woning op volgorde van belangrijkheid nader uitgewerkt Tabel 4 Belangrijkheid van kenmerken van een tweede woning voor bezitters en plannenmakers Kenmerken Bezitters in Nederland Plannenmakers in Nederland Omgeving (regio / 1. Landschappelijke omgeving bestemming) 2. Bereikbaarheid 3. Sportieve mogelijkheden 4. Watersportmogelijkheden 5. Recreatieve mogelijkheden 6. Cultuurhistorische omgeving 7. Familie/vrienden in deze regio Ligging van woning 4 Op een park (85%) Solitair (15%) Voorzieningen in 1. Eigen tuin/terras/balkon tweede woning 2. Meerdere slaapkamers 3. Parkeerplaats/garage Voorzieningen in de 1. Eigen parkeerplaats omgeving 2. Horeca 3. Watersportvoorzieningen 4. Speeltuin 5. Winkel Type woning 1. Vrijstaande woning (52%) 2. Geschakeld (19%) 3. Appartement (17%) 4. Luxe villa (8%) 5. Anders (4%) Grootte van de woning 1. 5 of 6 personen (54%) (in termen van aantal 2. 3 tot 4 personen (27%) personen) 3. 7 tot 8 personen (7%) en 1 tot 2 personen (7%) Prijs tweede woning Gemiddeld (43%) (28%) (15%) 1. Landschappelijke omgeving 2. Bereikbaarheid 3. Sportieve mogelijkheden 4. Watersportmogelijkheden 5. Recreatieve mogelijkheden 6. Eigen ervaringen in deze regio 7. Mogelijkheden tot golf Op een park (69%) Solitair (31%) 1. Eigen tuin/terras/balkon 2. Meerdere slaapkamers 3. Parkeerplaats/garage 1. Eigen parkeerplaats 2. Horeca Overdekt zwembad Winkel 3. Watersportvoorzieningen 1. Vrijstaande woning (72%) 2. Geschakeld (11%) 3. Appartement (14%) 4. Luxe villa (0%) 5. Anders (4%) 1. 5 of 6 personen (67%) 2. 3 tot 4 personen (20%) 3. 7 tot 8 personen (10%) Gemiddeld (55%) (36%) (9%) Bron: Bewerking NRIT Onderzoek Onderzoekers zetten een kanttekening bij deze getallen aangezien de respondenten in het onderliggende onderzoek zijn verkregen via een in tweede woningen gespecialiseerde makelaarsorganisatie. Deze personen hebben contact opgenomen met deze makelaar die een waarschijnlijke oververtegenwoordiging van aanbod van tweede woningen in het buitenland en op parken heeft. Aanbod in Nederland wordt vaak op een andere wijze aangeboden, namelijk rechtstreeks door een eigenaar en/of projectontwikkelaar. 14 Kenniscentrum Recreatie

17 2.4 Effecten van tweede woningbezit Recreatie en toerisme zijn het laatste decennium in opkomst in het buitengebied. Het aantal toeristisch-recreatieve voorzieningen neemt toe en ook het aantal bezoekers stijgt. Deze ontwikkeling heeft invloed op de sociale verbanden op het platteland; zowel positieve als negatieve. Onderzoek van Kenniscentrum Recreatie (Recreatie en toerisme als sociaal bindmiddel op het platteland, 2005) beschrijft de invloed van toerisme en recreatie op de leefbaarheid op het platteland. In bijlage 3 geven we een korte samenvatting van dit onderzoek. In dit hoofdstuk focussen we op de invloed van tweede woningbezit op het platteland. De meningen over de invloed van tweede woningbezit op de lokale omgeving zijn verdeeld. Naast ruimtelijke impact heeft een toename van tweede woningbezit ook sociale en economische aspecten en invloed op de woningmarkt. In deze paragraaf beschrijven we, op basis van literatuuronderzoek, de positieve en negatieve effecten Ruimte en milieu Druk op ruimte Uitgaande van onze definitie voor tweede woningen, schatten we het aantal tweede woningen op ongeveer Dit impliceert dat nog niet eens 1,5% van de Nederlandse woningvoorraad als tweede woning in gebruik is. Deze kwantitatieve druk valt erg mee. In vergelijking met andere Europese landen is het tweede woningbezit in Nederland beperkt. Denemarken kent naast 2,4 miljoen eerste woningen ongeveer recreatiewoningen. Dit is 8,3% van de woningvoorraad (VROM-Raad, 2009). Verstedelijking Indien het gebruik van recreatiewoningen in landelijke gebieden grote vormen aanneemt, ontstaat de angst voor verstedelijking van de regio met bijkomende files en milieuvervuiling (zoals op de Veluwe) (VROM-raad, 2009) Druk op de natuur Tweede woningen liggen veelal dicht bij natuurgebieden. Hierdoor ontstaat druk op deze gebieden. Anderzijds biedt de aanwezigheid van investeerders in deze gebieden (projectontwikkelaars, recreatieondernemers) ook mogelijkheden voor natuurontwikkeling (Ruimtelijke Planbureau & RIGO, 2003) Ook de bewoners van recreatiewoningen zetten zich in voor de kwaliteit van het landschap (VROM-raad, 2009). Dit effect speelt voornamelijk bij tweede woningparken. Kenniscentrum Recreatie 15

18 Druk op milieu / Mobiliteit Tweede woningbezitters reizen doorgaans met de auto naar hun tweede woning in Nederland (NRIT Onderzoek, 2010). Door meer tweede woningbezit wordt het gebruik van de auto gestimuleerd met als gevolg een toenemende druk op gevoelige natuurgebieden en verkeerscongestie (Dijst, Lanzendorf, Barendregt en Smit, 2004). In gebieden waar minder natuur en verkeersdruk is valt het effect mee Woningmarkt Schaarste en stijging huizenprijzen? Wanneer reguliere woningen als tweede woning worden gebruikt, zijn deze niet meer beschikbaar voor de eigen bevolking. Dit kan een probleem opleveren in regio s waar de druk op de woningmarkt hoog is. Daarnaast zijn sommige tweede woningbezitters bereid om diep in de buidel te tasten voor een woning in een landelijke setting. Het gevolg is dat starters op de lokale woningmarkt de gestegen woningprijzen niet meer kunnen betalen en desnoods wegtrekken uit hun dorp. Beide fenomenen doen zich overigens ook voor indien de woningen als eerste woning worden gekocht door mensen van buiten de regio (Ruimtelijke Planbureau & RIGO, 2003). Specifiek aan tweede woningen is dat deze in de regel worden gekocht in regio s waar de druk op de woningmarkt laag is. De tweede woning kan op het platteland waardedaling beperken (RLG, 2009). Leegstand en verloedering Tweede woningen werden in het verleden meestal niet expliciet gezien als oplossing voor leegstand. De angst bestond voor spookdorpen buiten het vakantieseizoen, doordat de tweede woningen dan niet bewoond worden (Ruimtelijke Planbureau & RIGO, 2003). Uit onderzoek blijkt dat 80% van de bezitters de woning in de zomer gebruikt, 69% in de lente, 54% in de herfst en 44% in de winter. Van de plannenmakers is 67% van plan de woning in de zomer te gebruiken, 76% in de lente, 65% in de herfst en 47% in de winter (NRIT Onderzoek 2010). Tegenwoordig worden tweede woningen wel steeds vaker als oplossing genoemd in de discussie over leegstand. Positief aan de komst van tweede woningbezitters is dat zij oude, verlaten huisjes opknappen (RLG, 2009). Bij leegstand in wijken in steden (waar zich soms ook krimp afspeelt) zijn leegstaande gebouwen vaak zeer geschikt voor tijdelijke huisvesting (van arbeidsmigranten en studenten) en kunnen vormen van collectief beheer een rol spelen bij de revitalisering van naoorlogse woonwijken (VROM-raad, 2009). Permanente bewoning Bij tweede woningen die voor recreatiedoeleinden worden gebruikt kan permanente bewoning ontstaan. Het is per gemeente afhankelijk of permanente bewoning van een recreatiewoning is toegestaan. Vooral in gebieden met een betrekkelijk gespannen woningmarkt kan door permanente bewoning een tekort aan recreatiewoningen ontstaan (VROM-raad, 2009). In overige gebieden, zoals krimpregio s zonder gespannen woningmarkt en met leegstaande woningen, bestaat dit probleem niet en is permanente bewoning juist geen probleem. Uit groepsgesprekken met burgers over onrechtmatige 16 Kenniscentrum Recreatie

19 bewoning, gehouden door VROM, blijkt dat in Goes burgers weinig begrip hebben voor het verbieden van permanente bewoning van recreatiewoningen. De deelnemers hebben geen overlast van de permanente bewoning van recreatiewoningen en weten niet waarom dit verboden is. Huisjes worden daardoor juist goed onderhouden. Als de recreatiewoningen leegstaan, is er meer kans op inbraak Sociale en economische aspecten Werkgelegenheid Tweede woningen en de recreatieve voorzieningen die daarmee samenhangen zorgen voor werkgelegenheid in de regio. De inkomsten voor de middenstand zijn in de regel hoger bij recreatief gebruik dan bij permanente bewoning. (Ruimtelijke Planbureau & RIGO, 2003). Dit effect geldt voornamelijk bij grootschalig tweede woningbezit en tweede woningen op recreatieparken. Draagvlak voor winkels e.d. Draagvlak voor voorzieningen wordt kleiner als woningen tijdelijk gebruikt worden. Maar aangetekend moet worden dat het verdwijnen van voorzieningen in kleine kernen veelal ook te maken heeft met een algemeen verschijnsel van schaalvergroting. Draagvlak voor voorzieningen verschilt per gebruik van de tweede woning. Geredeneerd wordt dat een recreatiewoning de middenstand minder klandizie oplevert dan een deeltijdwoning, omdat een deeltijdbewoner vaker in de woning is (elke week). Maar een recreatiebewoner zal misschien weer sneller van toeristische voorzieningen gebruik maken. Verder levert een park met recreatiewoningen weer meer (seizoensgebonden) klandizie op dan enkele individuele recreatiewoningen (Ruimtelijke Planbureau & RIGO, 2003). Het creëren van woon- en servicehotels voor expats en nieuwe gastarbeiders in krimpende buurten in steden kan een versterking betekenen voor het voorzieningenniveau in een wijk (VROM-raad, 2009). Daarnaast kan bij permanente bewoning van recreatiewoningen juist extra vraag naar openbare voorzieningen ontstaan. Door de komst van nieuwe bewoners kan bijvoorbeeld het schooltje blijven bestaan en hoeft de bibliotheek niet te sluiten. Dit is echter meer van toepassing bij grootschalige permanente bewoning. Echter, het permanent bewonen van nieuwe recreatiewoningen is verboden (VROM-raad, 2009). Extra druk op zorgvoorzieningen Extra druk op lokale zorgvoorzieningen ontstaat voornamelijk bij permanente bewoning van recreatiewoningen. Permanente bewoners zijn in de regel ook ouder. Deze bewoners tellen officieel niet mee als inwoner waardoor het zorgapparaat niet op deze extra bewoners is ingesteld (Ruimtelijke Planbureau & RIGO, 2003). Kenniscentrum Recreatie 17

20 Sociaal leven Bewoners geven soms aan dat door de komst van tweede woningbezitters het lokale verenigingsleven minder goed floreert. De vraag is of andere maatschappelijke aspecten zoals het krijgen van minder kinderen, wegtrekken van jongeren en vergrijzing niet meer invloed hebben op het afnemende draagvlak voor het verenigingsleven. Ook geven bewoners aan dat de mentaliteit van de nieuwkomers niet aansluit bij de oorspronkelijke bevolking van de kleinere kernen. Ook bij de komst van permanente bewoners van buiten doet dit fenomeen zich voor (Ruimtelijke Planbureau & RIGO, 2003). 2.5 Toekomst tweede woningmarkt Hoe de tweede woningmarkt zich in de toekomst zal ontwikkelen hangt af van verschillende factoren. Sociale en culturele trends De VROM-raad ziet de opkomst van verschillende vormen van meerhuizigheid als een van de drie belangrijke sociale en culturele trends in het wonen op dit moment (VROMraad, 2009). Hierdoor verdwijnt het verschil tussen tijdelijke en permanente bewoning. Een opkomende trend is shared wonen: het delen van tweede woningen, kamers of boten. Het delen van kosten, belang van sociale contacten (vriendengroepen) en ontsnappen aan het leven van alledag zijn belangrijke motieven. Dit vindt overal in Nederland plaats (VROM-raad, 2009). Ook deeltijdwonen, een vorm van bilokaal wonen, komt steeds meer voor. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals toegenomen mobiliteit en de ontwikkelingen in de ICT-sector maken het mogelijk om op grotere afstand van het werk te wonen: men werkt steeds vaker een deel van de week thuis. Daarbij maakt het niet uit of dit een huisje in het groen, of een pied-à-terre in de stad is. Het is steeds minder vanzelfsprekend dat een gewone woning continu wordt bewoond; het onderscheid tussen eerste en tweede woning is bij de deeltijdbewoners sterk vervaagd. Overigens moet opgemerkt worden dat in deze situaties niet gesproken kan worden van recreatief gebruik van de gewone woning. Het is een volwaardige permanente woning (Provincie Zeeland, 2005). Ook signaleert de VROM-raad een trend in de richting van meer luxe in en rond de tweede woning. Een tweede woning is soms zelfs luxer dan de eerste woning. Stedenbouwkundig lijken nieuwe complexen met recreatiewoningen vaak sterk op gewone woonwijken. Sociaal-demografische ontwikkelingen Een hoger besteedbaar inkomen en grotere mobiliteit hebben invloed op de toename van tweede woningen. Ook andere sociaal-demografische ontwikkelingen hebben invloed. De vergrijzing zorgt voor meer ouderen. Deels is dit positief voor de tweede woningmarkt die voor een groot deel uit 45-plussers bestaat. Maar 13% van de tweedewoningbezitters en 7% van de plannenmakers is 65-plusser tegenover 22% van de bevolking die 65 jaar of ouder is. Tweede woningzoekers worden ook jonger. Tegenover 18% van de 36 tot 49 jarigen die een tweede woning in Nederland bezitten, is 40% van plannenmakers 36 tot 49 jaar (NRIT- 18 Kenniscentrum Recreatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

DORPEN ONDER DRUK. Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties

DORPEN ONDER DRUK. Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties DORPEN ONDER DRUK Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties Auteurs: Matthijs Uyterlinde, Silke van Arum, Ard Sprinkhuizen (MOVISIE) Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

'&! " #( " # * +, % # $ "+ " - '#. / $

'&!  #(  # * +, % # $ +  - '#. / $ ' 5 $ % ( 6 & $, 754 % 5$ 55 m.val@dordrecht.nl! " # $ % & ' '&! " #( " # # #! " # * +, % # $ "+ " - '#. / $ # / # ( % & " " # / % & & # ( % & ' 0#1 2 0 #3 /4 #4 # pagina 2, agendapunt # # # - 8 9 #. "

Nadere informatie

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK Auteurs: Wouter Schepers, RIGO Research en Advies BV Adré Buys, RIGO Research en Advies BV Rotterdam, oktober 2009 Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Wat beweegt de

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Zo flexibel als een huis

Zo flexibel als een huis Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Tineke Lupi Hanneke Schreuders en Frank Wassenberg (Platform31) Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Hanneke Schreuders Frank

Nadere informatie

SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE. Monitor woningbouw 2014. Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s MONITOR

SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE. Monitor woningbouw 2014. Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s MONITOR MONITOR SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE Monitor woningbouw 2014 Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma

Nadere informatie

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer DATUM 3 september 2014 OPDRACHTGEVER Gemeente Noordwijkerhout Discussienotitie Woonvisie 1 Vooraf De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een actuele en moderne woonvisie. Onderdeel van dit traject is een

Nadere informatie

Eigen huis verliest gouden glans

Eigen huis verliest gouden glans Eigen huis verliest gouden glans Visie op de Nederlandse huizenmarkt 2015-2025 ING Economisch Bureau Maart 2015 Wat moeten huizenkopers weten? Trends op de woningmarkt tot 2025 Een koophuis is geen investering

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Augustus juni 2013 1 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 De Regionale Woonvisie is in alle 8 gemeenteraden vastgesteld: Gemeente Alkmaar op 3 juli 2013

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Leefbaarheid in kleine kernen

Leefbaarheid in kleine kernen Kennispunt Sociale Wetenschappen Leefbaarheid in kleine kernen Onderzoek naar de leefbaarheid van kleine kernen in de Provincie Utrecht Op welke wijze en met welke middelen en methoden kan de Utrechtse

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Investeren in Zeeland

Investeren in Zeeland Investeren in Zeeland Trends en uitdagingen EIB Concept 11 maart 2015 2 Inhoudsopgave Perspectief voor Zeeland 7 1 Inleiding 9 2 Wonen in Zeeland 10 3 Vastgoed in Zeeland 16 4 Infrastructuur in Zeeland

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Ondernemend met krimp!

Ondernemend met krimp! !! Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling Colofon Het onderzoeksteam van Berenschot bestond uit: Marinka van Vliet Bastiaan Staffhorst Holmer Doornbos Hessel Heins Maaike Zunderdorp

Nadere informatie

[ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?]

[ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?] 2010 Gemeente De Marne Hanzehogeschool Groningen J.A. van Dijk [ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?] De invloed van bedrijvigheid op de leefbaarheid in Ulrum Ulrum leefbaar door middel van bedrijvigheid?

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers Regionale woningmarktgebieden Verschillen en overeenkomsten NAi Uitgevers : verschillen en over eenkomsten Andries de Jong Lia van den Broek Stephaan Declerck Sander Klaver Frank Vernooij NAi Uitgevers,

Nadere informatie

Gemeente Noordwijkerhout

Gemeente Noordwijkerhout emeente Noordwijkerhout ewoonweg Noordwijkerhout Woonvisie 2015 - CONCEPT December 2014 December 2014 TITEL ewoonweg Noordwijkerhout ONDERTITEL Woonvisie 2015 - CONCEPT OPDRACHTEVER emeente Noordwijkerhout

Nadere informatie

TREND SCAN WONING MARKT 2025

TREND SCAN WONING MARKT 2025 TREND SCAN WONING MARKT 2025 IN OPDRACHT VAN: Sjors de Vries, februari 2012 2 Colofon. Auteur: Sjors de Vries (BSDV), Arnhem, www.bsdv.nl Tekstredactie: Christine van Eerd, Amsterdam, www.christinevaneerd.nl

Nadere informatie