B.V.R.B. Minister van Mobillteit en SociaIe Economie Voor de Heer B. ANCIAUX. SaITlen het risico de baas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B.V.R.B. Minister van Mobillteit en SociaIe Economie Voor de Heer B. ANCIAUX. SaITlen het risico de baas"

Transcriptie

1 B.V.R.B. TRANSIT BELGISCHVERZEKERINC REClSTRATIE BUREAU Minister van Mobillteit en SociaIe Economie Voor de Heer B. ANCIAUX (1, V.R.B, nv B,A, R. B.~.I Rllt Picard straat BrLlxe If'~ I Bruwel H.R.B. / R,C-B CO.V. /O.CA. 46,277 Brussel,2003~ Zeer geachte Minister, Hlerbll nemen wij de vrijheid om U aan te schtijven. Met enlge aarzeling nemen we de pen ter hand. Wij schrijven U aan In verband met het probleem In verband met het exporteren van voertuigen over de openbare weg. De bekende rode transltplaten. Het huidige Belglsche systeern Is achterhaald, elk Europees land heeft zich intussen aangepast en zo de weg geopend om op een vereenvoudlgde maar accurate manier auto's met de nodige exportkentekens te voonien. Na Zwitserland Is Belgte het beste land qua kwaliteit en prijs r de Belgen staan voor hun goed onderhouden voertulgen t.g.o. de andere Europese landen. Toch exporteren wi] de rnlnste voertulgen en dat is zeer Jammer. Wij zijn de verzekeringsmaatschappll die de laatste 8 laar in Belgie transitplaten verzekert en dit voor de meeste Belglsche verzekeringsmaatschappijen. Wij kennen de verschillende hindemissen rond het exporteren van voertuigen als geen ander, vooral de auto's die over de openbare weg naar hun bestemming rilden. SaITlen het risico de baas IB.v.R.B.nv B.A.R.B.sa Tel; Fax:

2 1\lao 2 bri ef , Mmisteric B.V.R.B. TIlAIISIH I De nieuwe of tweedehands voertuigen worden rneestal door buitenlandse paniculieren gekocht, bij merkvertegenwoordlgers I autohandelaars of de taatste tlld meer en rneer op de automarkten verspreid over het gehele land. Deze markten ziin vooral gericht op de ver1<oop op zaterdag en zondag, de aangeboden voertulgen zi;n zowel van particulieren maar wegens het succes zijn de handetaars verplicht ook hier hun auto's aan te bieden. Op deze automarkten over gam Belgie worden er per weekend tussen de 3 en voertulgen aangeboden. Het potentleel van de gegadigden moet gezocht in de buitenlandse kopers, Hler beginnen dan de problemen, deze kopers zijn dus vooral mensen die zelf hun voertulg terug naar huls rijden over de openbare weg. De meeste llin partkulleren die zovlug rnogelllk naar huls willen I om te werken of de kosten van verblijf tot een minimum te beperken. De omltggende landen zeals Frankrijk, Nederland of zelfs Spanle vertrekken sowleso op welke manier dan ook met aile gevolgen van dien. Ze begrijpen niet dat er geen vlotte offlclele manier bestaat om 'hun' auto mee te nemen. In bijlage hebben wtl een klein aantal krantenknlpsels bijgevoegd. NOG NOOlr HE-EFT WELK MINISTERIE DAN OOK ER EENS AAN GEDACHT OM DIT PROBLEI MET DE HORENS TE VA1TEN EN EEN WERKBARE OPLOSSING TE ONTWIKKELEN! Samen het rlsico de baas IB.V.R.B.nv B.A.R.B.sa Tel: Fax:

3 BbJ 3 bnd Ministcric B.V.R.B. RFLGIS("~ VI:J<L1!>U/]UNG R.u;lSJ"lII.Al'li. ButU!AU Hler llgt de mogelijkheid om heel deze autohandel volledig in een gecontroleerd systeem te gieten : controle op de verkoop en haar verkopers een vlotte en juiste manier om de exportkentekens te registreren een meerexport van voertulgen, na bekendmaking en inwerklng tot minstens per week. Ais de Belgen gemakkelijker hun voertuig kunnen verkopen zullen ze ook nleuwe aankopen. Oudere auto's zullen 10 hun weg vinden naar minder drukke verkeerslanden, deze kunnen dan onze Belgische lucht nlet meer vervuilen. Meerverkoop van nieuwe auto's daar de garages voor de inruilwagens terug exportmogelijkheder vinden. Een overzichtelijke registratie die gernakkellik is te controleren door al de overheidsinstanties. Etc, etc, etc... Dan is er ook nog het inslulpen van vreemde kentekens op de Belgische voertulgen daar het ontbreekt aan een goed svsteern en dat daarom vele kopers hier meer aangewezen zlln voor verschillende redenen : vanuit Nederland is al jaren een oudzeer dat de daar bestaande 117 DAAGS-KENTEKEN" hier wordt misbruikt. In Nederland is dlt kenteken in het leven geroepen voor handelaars die in het buitenland (bulten Nederland) een niet-nederlands ingeschreven voertulg aankopen. Ais deze dan weer naar een buitenlander wordt verkocht schakelt men het gebrulk in van dit bepaald kenteken. Deze oplossing wordt ook gebruikt over de gehele Belgisch - Nederlandse grensstreek voor Belgische voertuigen. Echter dit systeem word de laatste jaren over heel Belgle gebruikt via dubieuze kanalen, maar de buitenlandse kopers denken dat dit aile legaliteit gebeurt. De hulpeloze kopers zoeken voor hun aangekochte auto een aannemelljke oplosslng en dan er steeds individu's die voor een kenteken en documenten zullen zorgen. U begrijpt dan ook zeer geed dat deze mensen nooit meer naar Belgie zullen komen om nog een voertuig te kopen. Samen het risico de baas I B.V.R.B.nv B.A.R.B.sa ~transit.com Tel Fax:

4 Blad.. brief )7, M II II. lc n~ B.V.R.B. TRANSITO B U'I.Sa{~G RFJr.I:a'lAnE BUtt AU De dag van vandaag is het perfect mogelijk dat de overheid een pakket maatregelen zo sarnen stelt dat ledereen hier zich in kan vinden. Wij zl}n hler vragende partij en kunnen de lulste tnstrumenten aanrelken om dlt samen tot een goed einde te brengen. Hier vraag ik U DRINGEND een gesprek om samen hierover een overleg op te starten om dan op korte termlln een svsteern on poten te zetten In een goed geolied kader. Wij benadrukken hier nogmaals de NOODZAAK van dlt probleem dat elgelllk ledere Belg aanbejangt. U weet beter dan ons dat blnnen vrij korte terrnlin er 10 EU~landen bijkomen, de Invoerreglementen zullen in dele landen daarorn enorm versoepeld worden, wil moeten hier ook op lnspeten anders zullen wtj voor de zoveelste keer de boot mlssen. Een ronde-tateloverteg drlngt zich op met de bevoegde rnlnlsterles zeals kablnet van de eerste mlnlster,ministeries van mobillteit, binnenlandse en buitenjandse zaken, begroting en overheldsbedrllven, lustltle en flnanclen. wq zi}n er van overtulgd dat deze problematiek U raakt en ons zult ultnodlgen voor een verkennend gesprek. Wlj tekenen / waarde Minister, met de rneeste hoogachting. Lucas patti Afg. Bestuurder Samen het risico de baas I B.V.R.B.nv B.A.R.B.sa Tel 02' Fax:

5 r Johan Vande Lanotte De v ice- Eer st e Min ister Ministe r van Begrot ing en Overheidsb edr ijven S ECRETA RI A AT & BEl EIDS CELL.EN M IN ISTE R JOHAN VANDE lanotte Brussel, -12-' 2003 Belgisch Verzekering Registratie Bureau De heer Lucas Potti Afg. Bestuurder Picardstraat BRUSSEL Cns kenmerk : JVL/FD/ws/081203/B32375 Uw kenmerk: Uw brief van Contactpersoon: Frank Demevere tel. : 02/ BETREFT : Antwoord op uw prief van 17 november 2003 Mijnheer de Afgevaardigd Bestuurder, Ik heb uw schrijven van goed ontvangen en met bijzondere aandacht gelezen. Ik neem nota van uw wens om omtrent de problematiek van de rode transltplaten een overleg te hebben met de betrokken departementen. Gezien het aan de Minister van mobiliteit, bevoegd voor de rnaterle, toekomt om in deze een initiatief te nemen, heb ik uw schrijven voor nuttig gevolg aan hem overgemaakt. In de hoop u hiermee van dienst te zijn, Mijnheer de Afgevaardigd Bestuurder, groet ik u, Met de meeste hoogachting, G Johan Vande Lanotte

6 DE MINISTER VAN MOBILtTEIT EN SOCIALE ECONOMIE De heer Lucas Patti Afg. Bestuurder B.Y.R.B. Picardstraat, BRUSSEL uw kenmerk ons kenmerk bijlagen RI1 I.JAClFVTIEUJ 3179 vragen naar/mail telefoonnu In mer datum Fank. vantltillo(q)mobi/it./f{(w.he /5 decembre 2003 Betreft : Exporteren van voertuigen over de openbare weg Geachte Heer, Ik heb uw brief van 17 november met aandacht gelezen. U heeft gelijk dat het probleem van de uitvoer van tweedehands voertuigen tijdens het weekend een gepaste aanpak verdient. Ik ben uiteraard bereid am dit in overleg met aile partijen te doen. Graag zou ik willen ingaan op uw uitnodiging voor een verkennend gesprek over de problematiek. U zult eerstdaags gecontacteerd worden door een medewerker van rrnjn beteidsce1 am hiervoor de praktische rnodaliteiten vast te leggen. Hoogachtend, c ~ Bert Anciaux Minister van Mobiliteit en Sociale Economie Brederodestraat Brussel Tel Fax

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting vergadering C173 FIN9 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting van 16 april 2013 2 Commissievergadering nr. C173 FIN9 (2012-2013) 16

Nadere informatie

Deze bijlage betreft een selectie van vier brieven van de duizenden brieven die wij ontvingen van gedupeerden. De NAW gegevens van deze personen zijn

Deze bijlage betreft een selectie van vier brieven van de duizenden brieven die wij ontvingen van gedupeerden. De NAW gegevens van deze personen zijn Deze bijlage betreft een selectie van vier brieven van de duizenden brieven die wij ontvingen van gedupeerden. De NAW gegevens van deze personen zijn bekend bij de Stichting Autobelangen. Voorbeeldbrief

Nadere informatie

Deze bijlage betreft een selectie van vier brieven van de duizenden brieven die wij ontvingen van gedupeerden. De NAW gegevens van deze personen zijn

Deze bijlage betreft een selectie van vier brieven van de duizenden brieven die wij ontvingen van gedupeerden. De NAW gegevens van deze personen zijn Deze bijlage betreft een selectie van vier brieven van de duizenden brieven die wij ontvingen van gedupeerden. De NAW gegevens van deze personen zijn bekend bij de Stichting Autobelangen. Dit zijn originele

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C22 WON3 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 oktober 2012 2 Commissievergadering nr. C22 WON3 (2012-2013) 18

Nadere informatie

Dienstenwijzer Goedkopehypotheek.nl VOF

Dienstenwijzer Goedkopehypotheek.nl VOF Goedkopehypotheek.nl VOF Henric de Cranestraat 70 8374 KR KUINRE Tel: 0527-231 231 Fax: 0527-231 530 Mail: info@goedkopehypotheek.nl Web: www.goedkopehypotheek.nl Geachte heer, mevrouw, Zoals u van ons

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N inschrijvingsbewijs autovoertuigen A03 Brussel, 22.10.2009 MH/MG/JP ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over HET INSCHRIJVINGSBEWIJS VAN VOERTUIGEN BESTAANDE UIT TWEE

Nadere informatie

1. Bestel éénmalig de 4 rapporten volgens de lijst bij het hoofdstuk Bestellen.

1. Bestel éénmalig de 4 rapporten volgens de lijst bij het hoofdstuk Bestellen. Instructies U zult het geld verdienen met het versturen van e-mail. Deze e-mail bestaat uit 4 verschillende rapporten. Deze rapporten geven kennis omtrent het lucratief maken van het internet verkeer.

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Informatiebrochure. Huis kopen

Informatiebrochure. Huis kopen Informatiebrochure Huis kopen Ontdek je nieuwe kwaliteiten en bespaar Als kind heb je er vast wel eens aan gedacht om profvoetballer, dierenarts of leraar te worden. Maar wist je dat er ook een verkoop-

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dolman Verzekeringen

Dienstenwijzer Dolman Verzekeringen Dienstenwijzer Dolman Verzekeringen Ons assurantiekantoor is lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936.

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Ons assurantiekantoor is (o.a.) lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Averechtse selectie & marktfalen Een Experiment. Spelregels. Formeer een tweedehands automarkt

Averechtse selectie & marktfalen Een Experiment. Spelregels. Formeer een tweedehands automarkt Module 11 Averechtse selectie & marktfalen Een Experiment Spelregels Formeer een tweedehands automarkt De klas bestaat uit 2 groepen: Bezitters van tweedehands auto s Auto kopers 1 Instructies voor eigenaren

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN

EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten vzw EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN De Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten helpt sinds enkele jaren buitenlandse werknemers die in

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN

DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN Don Failla 1 VOORWOORD De '45 Seconden" Presentatie is alles wat men hoeft te weten om een grote organisatie op te bouwen. En als iemand deze presentatie

Nadere informatie

Hoe versier ik de grootste autokorting?

Hoe versier ik de grootste autokorting? Dossier Autosalon 1 Inhoudsopgave Hoe versier ik de grootste autokorting?... 3 Kwaliteit, betrouwbaarheid, prijs: de ene auto is de andere niet... 5 Lenen voor een nieuwe auto?... 7 Nieuwe of tweedehandsauto:

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18. OPEN BRIEF t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag

Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18. OPEN BRIEF t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18 Uitgeest, 23 november 2012 OPEN BRIEF VNG t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag Geachte mevrouw Jorritsma, HorecaBrains

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

UTRECHT. Grasstraat 1. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht. Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63

UTRECHT. Grasstraat 1. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht. Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl UTRECHT Grasstraat 1 www.puntmakelaars.nl (030) 273 74 64 adres

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Kredietbehoefte in crisistijd

Kredietbehoefte in crisistijd Kredietbehoefte in crisistijd U kunt het verschil maken voor uw klanten. In goede én in slechte tijden. De wereld om ons heen is in de afgelopen vijf jaar in rap tempo veranderd: we zitten midden in een

Nadere informatie

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen Beginpagina Sparen is niets nieuws. Mensen sparen al eeuwen lang voor verschillende doeleinden. Toch is een leidraad binnen de wereld van het sparen ongetwijfeld welkom. Op spaarkennis.nl geven we graag

Nadere informatie

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo!

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Als VvE bent u niet verplicht om het beheer uit te besteden. Maar vaak is het wel makkelijk en verstandig. Alleen al om de continuïteit van de VvE te waarborgen.

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie?

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Onder het informele circuit binnen een organisatie verstaan we het volgende: De informatiestromen, buiten de formele communicatiestructuren

Nadere informatie

Voorbeeldstraat 1 Voorbeeldstad De waarde van een woning bepaal je niet zomaar

Voorbeeldstraat 1 Voorbeeldstad De waarde van een woning bepaal je niet zomaar Aankoopindicator Voorbeeldstraat 1 De waarde van een woning bepaal je niet zomaar Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Gegevens van het huis 3 3. Wat kost dit huis? 4 4. Verwachte aankoopprijs en biedingsadvies

Nadere informatie