7.1. Definitie en beroepsinhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7.1. Definitie en beroepsinhoud"

Transcriptie

1 7.1. Definitie en beroepsinhoud Zoals in de inleidende paragraaf gesteld houdt de helpdesk operator zich vooral bezig met volgende activiteiten: het verlenen van technische support; het geven van gespecialiseerde dienst- of productinformatie; het op afstand oplossen van problemen (van eenvoudige tot disaster handling ); het aansturen van interventies (on-site, telefonisch, enz ). Eigen aan in-house helpdesks is dat ze uitsluitend de personeelsleden van het moederbedrijf als klant hebben. De gemiddelde duurtijd van een call bij een helpdesk ligt gevoelig hoger dan deze bij de customer servicegesprekken of telemarketinggesprekken, waardoor ook het gemiddeld aantal gesprekken per dag een stuk lager ligt: 10 minuten per gesprek is niet ongebruikelijk en 30 à 40 gesprekken per dag is normaal. De duurtijd en het aantal gesprekken per dag kunnen echter sterk variëren, afhankelijk van het kennisniveau van de bellende klant, de breedte van het productengamma en de beslissing van het management om problemen ter plekke op te gaan lossen. Het beroep van helpdesk operator wordt zittend uitgeoefend aan een werkpost (bureau) die zich meestal bevindt in een lokaal waar één of verschillende teams van operatoren aan het werk zijn. De werkpost bevat als essentiële hulpmiddelen: een min of meer gesofisticeerd telefoontoestel, verbonden met een centrale; een computer verbonden in netwerk; een software tool waarin de calls worden ingelogd en verwerkt; een headset (combinatie van koptelefoon en micro); de nodige documentatiesets waarover men tijdens de gesprekken moet kunnen beschikken. Een helpdesk operator wordt meestal voltijds ingeschakeld, en wordt vaak met onregelmatige dienstroosters geconfronteerd, zeker in gevallen waarbij: pan-europees of wereldwijd gewerkt wordt (avond- en nachtwerk); en wanneer de doelgroep van de telefoons consumenten zijn (avond- en weekendwerk). 61 In een call center worden voor de job van helpdesk operator meestal vaste personeelsleden ingezet, terwijl uitzendkrachten en studenten relatief minder vaak voorkomen. Dit hangt samen met de veronderstelde langere introductie- en opleidingsperiode in deze functie. Wel is er een opmars bezig van het fenomeen detachering, waarbij, zowel vanuit gewone bedrijven als vanuit uitzendkantoren, werknemers voor langere periodes helpdesk-medewerkers gaan uitlenen.

2 7.2. Benamingen en titels Uit de registratie van krantenadvertenties en bedrijfsbezoeken kon onder de noemer HELPDESK operator volgend lijstje worden opgetekend. Dit lijstje is vanzelfsprekend slechts een greep uit de mogelijke combinaties die zich in de praktijk voordoen. Tabel 10 Overzicht mogelijke functietitels helpdesk operator HELPDESK AGENT HELPDESK-MEDEWERKER HELPDESK OPERATOR HELPDESK INGENIEUR HELPDESK SUPPORT HELPDESK SPECIALIST TECHNICAL SUPPORT SPECIALIST TECHNICAL SUPPORT OPERATOR TELE-ADVISEURS TELE-ADVISEURS HELPDESK TELECONSULENTEN 62 TELECONSULTANTS CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE SERVICE DESK OPERATOR Ook voor de helpdesk zelf bestaan er verschillende termen : met benamingen als Customer Service, Customer Care en Service Desk tracht men het imago van de sector positief te beïnvloeden.

3 7.3. Hiërarchische positie Hiërarchisch wordt de helpdesk operator gesitueerd onder de teamleider en/of helpdesk supervisor. Naast of in aanvulling op de helpdesk operatoren treffen we ook meer jobs voor analisten aan, voor doorgedreven probleemoplossing. In sommige bedrijven kan de helpdesk operator worden ondersteund door administratieve medewerkers die fulfillment-opdrachten uitvoeren (bv. het nasturen van documentatie), of door operatoren van het inbound-type, indien bij piektijden de helpdesk overbezet is. 63

4 7.4. Takenprofiel en benodigde kwalificaties In dit gedeelte komt de gedetailleerde en geclusterde taakindeling van de helpdesk operator aan de orde. Er werd voor gekozen om alle vooraf opgesomde takenclusters voor tele-operatoren op te nemen ook al vervullen helpdeskmedewerkers ze amper. Er werd wel telkens een onderscheid gemaakt naar belangrijkheid van de taak: BELANG 1= van matig belang voor dit beroep 2= van belang 3= van groot belang De gehanteerde takenclusters zijn de volgende: A. VOORBEREIDENDE TAKEN A1 Werkorganisatie A2 Apparatuurbeheer B. UITVOERENDE TAKEN B1 Contactname klant B2 Informatie (en advies) geven en inwinnen B3 Klantenondersteuning (support) B4 Verkoop en verkoopsbevordering B6 Klachtenbehandeling 64 C. ONDERSTEUNENDE TAKEN C1 Fulfillment C2 Kwaliteitscontrole C3 Productkennis Het accent bij de helpdesk operator ligt DUIDELIJK op cluster B3. Toch kan ook een helpdesk-medewerker zijdelings met andere activiteiten, die eerder de kern van het takenpakket van zijn collega-operatoren uitmaken, te maken krijgen. Naast de activiteiten komen, per taak, de benodigde kennis en vaardigheden aan bod. De vereiste attitudes worden gebundeld aangeboden, NA de opsomming in de takenclusters zie 7.5.).

5 Voorbereidende taken van de helpdesk operator Nr. Cluster / Activiteit Belang Kennis / Vaardigheden A1 Werkorganisatie A1.1 Kennis nemen van de werkverdeling van het helpdesk call center A1.2 Aandacht hebben voor mogelijke wijzigingen in interne afspraken, afspraken naar bepaalde klanten toe, enz... A2 Apparatuur 2 De interne organisatie en procedures van het call center kennen en begrijpen In staat zijn de werkverdeling te interpreteren In staat zijn binnen een bepaalde opdracht zelfstandig het werk te organiseren Kunnen feedback geven over eventuele fouten of onmogelijkheden in planning 2 In staat zijn eventuele mededelingen te interpreteren, en toe te passen in de eigen werksituatie A2.1 In werking zetten van de benodigde apparatuur (computer, telefoon, headset,...) A2.2 Nagaan of benodigde apparatuur naar behoren functioneert A2.3 Oproepen van de benodigde softwareapplicaties en bestanden i.f.v. de uit te voeren opdracht(en) A2.4 Nagaan of benodigde software naar behoren functioneert Basiskennis technologie bezitten: weten hoe toestellen aan te zetten, eventueel bij te stellen (scherminstelling, geluidsinstelling headset, toetsen en programmatie telefoontoestel,...) Basiskennis informatica bezitten: werking van functietoetsen, muis, enter, backspace, operating systems, switchen tussen schermen, bestandsbeheer, netwerkprincipes, ,... Kan efficiënt omgaan met integratie van telefoon(centrale) en computer(bestanden). 65

6 Uitvoerende taken van de helpdesk operator Nr. Cluster / Activiteit Belang Kennis / Vaardigheden B1 Contactname B1.1 Neemt eventueel zelf telefonisch contact op met klanten, in opvolging van vroeger gemelde maar (nog) niet (volledig) opgeloste problemen B1.2 Neemt een binnenkomend gesprek aan van een klant en definieert de call als erkend of niet (rechthebbend op support volgens Service-Level- Agreements (S.L.A.), al dan niet klant zijn, enz...) B1.3 Zoekt voor, tijdens of na het binnenkomend gesprek het benodigde computerbestand op en registreert de call in de problemendatabase. B1.4 Past bij de introductie alsook bij het verdere verloop van het gesprek, het in het bedrijf (of met de externe opdrachtgever) afgesproken script toe, of -bij afwezigheid ervande afgesproken regels m.b.t. opening en voorstelling van het bedrijf B2 Informatie (en advies) geven B2.1 Informeert (potentiële) interne en/of externe klanten over aard en kwaliteiten van producten/diensten Kent de principes van klantgericht telefoneren en past ze toe Kan zich behelpen met minstens één vreemde taal (meestal Engels) buiten zijn moedertaal Kan snel verschillende klantenbestanden raadplegen op PC Kan snel typen op een computerkeyboard Kan goed overweg met gestandaardiseerde- en maatsoftware voor de invoer van probleemgegevens Kan vlot functietoetsen en/of computermuis hanteren Kan voorgeschreven scripts/regels hanteren bij inkomend klantencontact 2 Kan op een snelle manier informatie over de eigenschappen van het producten/dienstengamma opzoeken in brochures/catalogi Kan op een snelle manier informatie over de eigenschappen van het producten/dienstengamma opzoeken in een geautomatiseerd systeem Kan op een adequate manier de klant informeren m.b.t. gevraagde product- /diensteninformatie 66

7 Nr. Cluster / Activiteit Belang Kennis / Vaardigheden B2.2 Informeert (potentiële) interne of externe klanten over verkoopsvoorwaarden zoals : prijzen; aanbiedingen; levertijden; betalingsmogelijkheden; garantiebepalingen; serviceverlening; enz. B2.3 Indien de operator niet zelf op een vraag kan antwoorden, verbindt hij/zij op een klantvriendelijke wijze door met andere personen of diensten B2.4 Adviseert (potentiële) klanten over producten/diensten B2.5 Zorgt voor de input van de verworven informatie in het daarvoor gecreëerde bestand (inlog-systeem), of -bij afwezigheid ervan- op papier (zie ook B3) 2 Kent de basisverkoopvoorwaarden van het bedrijf (of de bedrijven in geval van externe call centra) m.b.t. de opgesomde aspecten Kan in de voor hem/haar ter beschikking gestelde catalogi/ brochures/briefings/databases snel opzoekingen doen om de klanten meer in detail te informeren over de opgesomde aspecten Beschikt over de nodige commerciële feeling om klant te overtuigen bij bepaalde twijfels (o.a. kwaliteiten van het gamma in vergelijking met concurrentie) 2 Kent voldoende de bedrijfsstructuur en -procedures om de vraag aan de gepaste persoon/ afdeling door te spelen 2 Kan i.f.v. het klantenprofiel afwegen welk producten/ dienstengamma het meest tot tevredenheid zal leiden Kent principes van up- en crossselling en past ze toe indien mogelijk/passend 3 Kan op een efficiënte manier tijdens of na het gesprek een registratieformulier of computerscherm aanvullen Kan doorheen de opgenomen vragen van het script de hoofdvan bijzaken onderscheiden i.f.v. relevante marktinformatie voor de marketingafdeling 67 B2.6 Onderhoudt de identificatiegegevens in database, brengt vastgestelde wijzigingen aan B2.7 Rapporteert volgens afgesproken procedures over: wensen, behoeften, en problemen bij klanten; opgevangen signalen m.b.t. kwaliteit en verkoopsvoorwaarden 3 Kan systematisch binnenkomende wijzigingen in het klantenbestand aanbrengen 3 Kan afstand nemen van zijn/haar operationele opdrachten i.f.v. summiere rapporteringen Kan synthetiseren en rapporteren Kan belangrijke signalen voortvloeiend uit klantencontact onderscheiden van

8 Nr. Cluster / Activiteit Belang Kennis / Vaardigheden B3 Klantenondersteuning (support) B3.1 Luistert actief naar de klant in functie van een eerste diagnose van het gestelde probleem 3 Actief kunnen luisteren Gerichte vragen kunnen stellen aangepast aan het kennisniveau en de status van de beller B3.2 Tijdens het gesprek de hulpschermen oproepen en de documentatie bij de hand nemen, die nodig kunnen zijn i.f.v. de diagnose van een probleem B3.3 Beslist na diagnose of het gestelde probleem onmiddellijk door hem- /haarzelf kan opgelost worden, dan wel doorverwezen moet worden naar andere diensten/personen B3.4 Verbindt eventueel op een klantvriendelijke wijze door met andere personen of diensten B3.5 Indien na diagnose blijkt dat de helpdesk het probleem niet ondersteunt, de klant informeren: bv. wat kan en mag binnen het (eventuele) aangegane servicecontract, en wat niet. B3.6 Het door de klant gestelde technische probleem via de telefoon oplossen 3 Voldoende vlot kunnen telefoneren en tegelijk met informatica kunnen omgaan 3 De eigen kennis kunnen afwegen t.o.v. het gestelde probleem (zelfonderschatting noch zelfoverschatting) 2 Op vlotte wijze kunnen doorschakelen met beschikbare telefooncentrale Het organogram van de onderneming voldoende kennen 2 De inhoud van servicecontracten kunnen begrijpen en interpreteren, of, (bij interne helpdesks) zich grondig informeren over de inhoud van servicecatalogi 3 Kunnen de situatie van de klant inschatten (omgeving, dringendheid,...) Kan de klant kalmeren ( First fix the customer, then fix the problem ) Kalm kunnen blijven (zelfbeheersing) Voldoende technische voorkennis hebben m.b.t. het te ondersteunen product (en gamma) Beheerst vraagtechnieken i.f.v. een correcte probleemanalyse Beschikt over een groot probleemoplossend vermogen Kan, indien nodig, het probleem simuleren op de eigen PC ( remote ) Kan de oplossing goed en duidelijk communiceren aan de 68

9 Nr. Cluster / Activiteit Belang Kennis / Vaardigheden B3.7 De nodige technische documentatie opzoeken (op computer, in ter beschikking gestelde handleidingen/ boeken, internet,...), en nalezen i.f.v. het oplossen van een niet onmiddellijk oplosbaar probleem 3 Grondige kennis van vaak Engels-jargon Zoekfilters kunnen toepassen B3.8 Het bewaken van afgesproken tijdsmarges en eventuele eraan gekoppelde procedures (bv. terugbellen binnen x-tijd) B3.9 Intern de nodige acties ondernemen om de met de klant besproken oplossing (bv. herstelling, vervanging, aanvraag meer info,...) ten uitvoer te brengen B4 Verkoop en verkoopbevordering B4.1 Brengt tijdens elk gesprek het imago van de firma op een positieve manier naar buiten B4.6 Past zonodig de principes van additionele verkoop toe, heeft m.a.w. oog voor eventuele koopintenties, en kan de passende diensten op de hoogte brengen B6 Klachtenbehandeling B6.1 Handelt telefonisch klachten m.b.t. de eerder geboden service af B6.2 Voert telefonische/ elektronische acties naar klanten om naar de klantentevredenheid over de geboden service te peilen 3 Zichzelf kunnen organiseren De klant feedback kunnen geven i.v.m. de vordering van een oplossing 3 Grondige kennis van de bedrijfsprocedures i.v.m. interventieplanning en - termijnen Weten hoe zich te informeren over de beschikbare stock 2 Kent de waarden waar het bedrijf voor staat, en kan deze overdragen aan (potentiële) klanten 1 Kent de principes van additionele verkoop, en kan ze toepassen 2 Beschikt over voldoende empathisch vermogen om de klant weer vriendelijk te stemmen Beheerst vraagtechnieken i.f.v. een correcte probleemanalyse Kent de meest voorkomende klachten en de meest geschikte antwoorden Kan indien nodig- de klacht doorverwijzen naar de bevoegde instanties of personen 2 Kan, aan de hand van het aangepaste script of de afgesproken procedures, de tevredenheid van de klant peilen en registreren Kan adequaat en klantvriendelijk reageren op 69

10 Ondersteunende taken van de helpdesk operator Nr. Cluster / Activiteit Belang Kennis / Vaardigheden C1 Fulfillment C1.1 Stelt zelf documentatiemateriaal samen of geeft richtlijnen voor het laten samenstellen van te verzenden documentatiemateriaal 1 Kan op basis van het voorradig documentatiemateriaal, de gepaste keuze maken i.f.v. de klantenvraag Kan op een nauwkeurige en gepaste manier communiceren met fulfillmentbedienden Kent de procedures waarbinnen deze opdracht aan anderen kan/mag gedelegeerd worden C1.3 Verstuurt berichten via fax 2 Kent de werking van een faxapparaat C1.4 Verstuurt berichten via e- mail C2 Kwaliteitscontrole C2.1 Hoge kwaliteit nastreven van alle ingebrachte gegevens in de problemendatabase. C2.2 Bij onzekerheid m.b.t. bepaalde vraagstelling, beroep doen op aanwezige expertise van collega s of 2de lijnsmedewerkers C3 Productkennis C3.1 Het leren kennen van de producten waarvoor men support verleent 2 Kent de werking en principes van en internet 3 Beschikt over voldoende kwaliteitszin en volharding 3 Kan eigen kennis en bevoegdheden afwegen t.o.v. kwaliteiten van meerderen en collega s 1 Kan duidelijke informatie geven over het product Kent de meest voorkomende problemen en oplossingen voor die problemen Kan anticiperen op aanpassingen in het product of productgamma 70

11 7.5. Houdingen en persoonlijke eigenschappen Tabel 11 Volgende houdingen en persoonlijke eigenschappen zijn in het beroep HELPDESK OPERATOR vooral vereist.: Lijst van houdingen en persoonlijke eigenschappen waarover een helpdesk operator bij voorkeur beschikt Houding/Eigenschap Belang Bezit leervermogen XX Is zelfstandig X Is collegiaal/ teamgericht XX Is stressbestendig XX Neemt initiatief X Is contactvaardig en assertief XX Is nauwkeurig X Is resultaatgericht X Bezit relativeringsvermogen X Is flexibel X 71 Heeft een commerciële instelling Is klant- en servicegericht X XX Bezit empathisch vermogen Bezit luistervaardigheid Bezit probleemoplossend vermogen (logisch denken) Is discreet Eén kruisje is van belang, twee kruisjes is van groot belang. XX XX XX X

12 7.6. Aanwervingsprofiel van de helpdesk operator Standaardcriteria Diploma is bij de helpdesk-medewerker vaak een belangrijker criterium dan bij de andere operatoren. Gezien de vaak technische achtergrond (informatica, elektronica, maar ook bv. bank- en verzekeringsproducten) wordt een diploma van het Hoger Onderwijs (al dan niet universitair) al gauw een vereiste. Dit neemt niet weg dat ook anderen, mits voldoende ervaring met en interesse in het product, aangeworven kunnen worden. Geslacht en leeftijd op zich zijn geen aanwervingscriteria, maar gaan wel een rol spelen in combinatie met andere criteria zoals het mee zijn met de nieuwste technologieën. De doorsnee helpdesk-medewerker blijkt: meestal jong te zijn (tussen 25 en 35 jaar); en, indien het gaat om informaticatoepassingen of hoogtechnologische producten, meer van het mannelijke geslacht te zijn. Andere Criteria 72 In het algemeen zijn volgende andere vereisten essentieel: een sterk logisch/analytisch denkvermogen bezitten; een vlotheid bezitten om met de integratie van PC en telefoon om te gaan : een goede motorische coördinatie om tegelijk te kunnen luisteren, spreken, denken, volgen op het scherm en invoeren ( multi-tasking ) is onontbeerlijk; talenkennis is in de ogen van de meeste call centra een grote troef. Een minimum aan vlotte, gesproken tweetaligheid is meestal een belangrijke vereiste. Kennis van het Engels is vaak een eerste vereiste. De vraag naar native -speakers is dan weer afhankelijk van de regio die men bespeelt: gaat het om een pan-europees call center, dan zullen native-speakers zeker in helpdesk-functies het meest gegeerd zijn; de beschikbaarheid is in de meeste call centers een belangrijk criterium. Het is uitzonderlijk dat een call center uitsluitend binnen de kantooruren functioneert. Sommige call centra lossen dit op via een (al dan niet roterend) ploegensysteem. Andere voorzien de mogelijkheid deeltijds te werken, en zo in een zekere spreiding van de flexibiliteit te voorzien. Samengevat ontsnapt men slechts zelden aan de vooropgestelde flexibiliteit qua uren (avond weekend). De mate waarin is echter sterk bedrijfsgebonden; de stem en alles wat erbij hoort (aangenaam, timbre, volume..) is belangrijk, maar minder cruciaal dan bij de customer service en telemarketing operatoren; de voornaamste veronderstelde attitudes en/of persoonlijke eigenschappen uit tabel 11 : leervermogen, teamgericht, contactvaardigheid, klantgerichtheid, luistervaardigheid, empathisch vermogen, probleemoplossend vermogen en stressbestendigheid. Tot slot : Veruit de meeste helpdesk-functies vinden we terug in de informatie- en

13 communicatiesector. Dit impliceert meteen dat van deze operatoren een minimale voorkennis vereist wordt aangaande PC s, operating systems, netwerken, diverse hardware, 73

14 7.7. Kwalificatieproblemen Ook m.b.t. de helpdesk operator zit de branche vooral met kwantitatieve problemen: het vinden van voldoende geschikte werknemers. In het algemeen is een diploma hoger onderwijs vereist, maar de job is ook toegankelijk voor mensen met een specifieke productervaring of -interesse. Een kandidaat helpdesk operator zal minder afgeschrikt worden door arbeidsvoorwaarden of loonregelingen, omdat deze vaak beter liggen dan deze voor customer service of telemarketing operatoren. Doorgaans bestaan er ook doorgroeimogelijkheden van front- naar back-office, waar men met meer gespecialiseerde problemen te maken krijgt. Het belangrijkste probleem, zeker voor het belangrijk aandeel ICT-helpdesks, is dus het vinden van hoger geschoolden met een minimum aan technische bagage, een segment waar momenteel zowat iedereen naar op zoek is Call center-bedrijven doen in elk geval allerlei pogingen (via rotatie, doorgroeiperspectieven, opleidingen, enz ) om hun goede helpdeskmedewerkers alvast te kunnen behouden De rol van kwalificatieproblemen lijkt beperkt in de schaduw van het voorgaande. Toch is bv. ook voor helpdesk operatoren het tekort aan talenkennis een belangrijk probleem. Het is niet evident goede twee- tot drietalige operatoren te vinden, die ook nog over de andere vereisten blijken te beschikken. Een ander probleem is de gevraagde klant- en servicegerichtheid in combinatie met de technische bagage. Deze kenmerken zijn niet evident verenigbaar in één persoon. 74

15 7.8. Opleidingsmogelijkheden en - suggesties Welke thema s? Vanuit de takentabellen (zie punt 7.4.) kan afgeleid worden wat de activiteitenclusters zijn die voor de helpdesk operator het belangrijkst zijn. De kennis- en vaardigheidsaspecten die naast deze taken vermeld werden kunnen opnieuw gezien worden als aanknopingspunten voor basis opleidingstrajecten. Gebundeld volgens type kennis of kwalificatie geeft dit samengevat volgend resultaat: ALGEMENE EN BASISVAARDIGHEDEN Eenvoudige stembeheersingstechnieken leren toepassen TALEN Vlot en gekuist taalgebruik in eigen moedertaal aanleren Vlot mondeling gebruik van een tweede taal aanleren (aangepast aan call center context) Goede kennis van Engels vakjargon i.v.m. telematica/informatica aanleren ADMINISTRATIEVE VAARDIGHEID Typevaardigheid aanleren Kennis van handelsdocumenten (van offerte t.e.m. nazorg) bijbrengen Kennis van verkoopsvoorwaarden en servicecontracten bijbrengen 75 COMMERCIELE VAARDIGHEDEN Aanleren van principes van klantgerichtheid en ze leren toepassen Bijbrengen van actieve luistervaardigheid Leren inschatten van klantentypes TELEFOONTECHNIEK Onthaalclausules leren toepassen Correcte vraagstelling leren hanteren Afsluitformules leren toepassen Oefenen in multi-tasking: tijdens telefoneren ook noteren, inputwerk doen, opzoeken, INFORMATICA Grondige kennis bestandsbeheer bijbrengen Goede tot zeer goede kennis standaard softwarepakketten bijbrengen (met eerder accent database dan wel tekstverwerking ) Vlot met bedrijfseigen software applicaties leren omgaan Goede basiskennis van en internet bijbrengen BEDRIJFSKENNIS Achtergronden rond positionering van bedrijven op de markt aanleren Kennis i.v.m. functies en functieniveaus in een doorsnee bedrijf én in een call center bijbrengen Type-organogram en hiërarchie in een inhouse én outhouse call center uitleggen

16 Kennis hebben van interventieplanning in servicebedrijven Basiskennis rond toegepaste technieken (bv nummers) en technologie (ACD, CTI, VRU, ) in een call center bijbrengen 76

17 Welke aanbieders? In het reguliere onderwijs zijn momenteel geen richtingen die specifiek op de call center branche voorbereiden. Voor de helpdesk operator is de situatie duidelijk anders dan deze van de in- en outbound-operator. Er wordt bij voorkeur gerekruteerd op hogeschool-niveau. Dit maakt dat eerder in een combinatie van informatica- en marketinggerichte studierichtingen zal moeten gezocht worden, om modules in de richting van helpdesk te gaan ontwikkelen. Buiten het reeds vermelde omscholingstraject tot call center operator is recent gestart met een omscholingstraject onder de naam Consulent/Helpdesk PC-technologie. Deze opleiding bereidt specifiek o.a. voor op een job als helpdesk-medewerker in een PC- en netwerkomgeving. Er zijn natuurlijk ook ruimer opgevatte informatica-opleidingen voor werkzoekenden (zowel bij als andere opleidingsinstituten én privébedrijven) waarvoor de helpdesk operator (opnieuw in een informatica-omgeving) als mogelijke instapfunctie kan gezien worden. Her en der bestaan bijscholingsmodules specifiek voor Helpdesk-medewerkers (bv. 3-daagse -opleiding opgevat als vaardigheidstraining ter verbetering van de persoonlijke communicatie in een helpdesk-situatie), maar eigenlijk zijn alle relevante productgerichte opleidingen evenzeer bijscholingsopportuniteiten voor de agents die in die richting als helpdesk functioneren. 77

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator Sector : handel - administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie van de

Nadere informatie

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor sector: handel - administratie subsector: administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

CEVORA. www.cevora.be. Beroepsprofiel Contactcenter. CEVORA vzw - opleidingscentrum van het ANPCB (PC218)

CEVORA. www.cevora.be. Beroepsprofiel Contactcenter. CEVORA vzw - opleidingscentrum van het ANPCB (PC218) CEVORA Beroepsprofiel Contactcenter www.cevora.be CEVORA vzw - opleidingscentrum van het ANPCB (PC218) Beroepsprofielen van bedienden contactcenter Inhoudstafel De organisatie van een contactcenter 2

Nadere informatie

DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER

DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER Inhoudstafel DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER 1. Inleiding... 3 2. Methodologie... 5 3. Variatie in contactcenter activiteiten... 6 4. Functies & processen binnen een contactcenter... 8 5. Een structureel

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Contactcentermedewerker

Contactcentermedewerker Leerplan OPLEIDING Contactcentermedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2014/1066/6//D Indieningsdatum: 31 mei 2014 STRCTRSCHEMA Contactcentermedewerker 31 mei 2014 1 MODLES Naam Code

Nadere informatie

Praktijkinstructie Telebusiness 4 (CCA10.4/CREBO:53138)

Praktijkinstructie Telebusiness 4 (CCA10.4/CREBO:53138) instructie Telebusiness 4 (CCA10.4/CREBO:53138) pi.cca10.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

strijdigeregels in de praktijk

strijdigeregels in de praktijk strijdigeregels in de praktijk Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken 2 Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Academiejaar 2007-2008 juni 2008 Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Eindwerk voorgedragen door Geirnaert Oele en Guisset Peter tot het behalen van het diploma Bachelor in het informatiemanagement

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 90110, 93800 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement Cohort: Cohort 2010-2011 Colo

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Telecomsector Februari 2003

Telecomsector Februari 2003 Telecomsector Februari 2003 CEVORA 2003. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL Transportplanner

BEROEPSPROFIEL Transportplanner BEROEPSPROFIEL Transportplanner 1 Inhoud 1. Gerelateerde namen en functietitels 2. Afbakening en omschrijving 3. Taken en bijhorende specifieke beroepscompetenties A. Algemene takenclusters 3.1. Transportonderhandelingen

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v)

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) sector : handel-administratie studiegebied

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V)

Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V) DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 0. Identificatiecode Dit gegeven wordt ingevuld door de dienst Corporate HR van het departement

Nadere informatie

analyse van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2009 BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID

analyse van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2009 BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID analyse van de KNELPUNTBEROEPEN in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2009 BRUSSELS O B S E R VATORI U M VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS O B S E R VATORI U M VOOR DE WERKGELEGENHEID ANALYSE VAN DE

Nadere informatie

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL elektronica BEROEPSPROFIEL elektronica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektronica

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie