Generaties. Helpdesk. Jaarverslag Philips Pensioenfonds. Philips Pensions. Van prepensioen naar levensloop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generaties. Helpdesk. Jaarverslag Philips Pensioenfonds. Philips Pensions. Van prepensioen naar levensloop"

Transcriptie

1 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 2, 2 e jaargang april 2005 Helpdesk Philips Pensions Van prepensioen naar levensloop Jaarverslag Philips Pensioenfonds

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verslag van het College van Beheer 4 Jaarvergadering 9 Helpdesk Philips Pensions Korte berichten 14 Van prepensioen naar levensloop Puzzel 16 Actief gepensioneerd 18 Korte berichten 21 KWF Kankerbestrijding 22 2

3 Voorwoord Beste lezers, De afgelopen tijd is aan het onderwerp pensioen uitgebreid aandacht besteed, zowel aan pensioenzaken in het algemeen als aan de pensioenafspraken binnen Philips. In het CAO-akkoord van 2003 dat begin 2004 is bereikt, zijn pensioenafspraken gemaakt die de nodige impact hadden op de pensioenregelingen van Philips. Daarmee was 2004 een bewogen jaar op pensioengebied. Onlangs is het jaarverslag van 2004 verschenen. Hieraan besteden we aandacht in de vorm van een interview met twee werknemersleden van het College van Beheer. Ook gaan we in op ontwikkelingen die ons nog te wachten staan. Zo treft u bijvoorbeeld een artikel aan over de levensloopregeling. In dit artikel stellen een aantal deelnemers vragen over deze regeling aan de pensioenadviseur van Philips en Philips Pensioenfonds. Wim van Winden Tot slot wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om aan te kondigen dat dit de laatste keer zal zijn dat ik het voorwoord mag schrijven als directeur van Philips Pensioenfonds. Omdat ik sinds 1 april 2005 benoemd ben tot Chief Financial Officer van Philips Nederland zal een volgend voorwoord worden geschreven door mijn opvolger. Deze persoon zal op korte termijn aan u worden voorgesteld. Wim van Winden Directeur Philips Pensioenfonds 3

4 Een terugblik op het jaar 2004 bij Philips Pensioenfonds: Verslag van het College van Beheer 4

5 Het jaarverslag van Philips Pensioenfonds over het jaar 2004 is onlangs verschenen. Hierin doet het College van Beheer verslag van zijn activiteiten in het afgelopen jaar. Wij vroegen twee werknemersleden van het College, Wim Siebelink en Willy Meulensteen, waar het College van Beheer het afgelopen jaar mee bezig is geweest. Onze taak is om de belangen van alle betrokkenen goed af te wegen. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van risicobeheersing voor alle belanghebbenden. Zo is het voor de aangeslotenen van belang om de pensioenen zeker te stellen en indexatie mogelijk te maken. Vanuit de werkgever speelt de pensioenpremie die betaald moet worden een belangrijke rol, evenals de consequenties van de internationale regelgeving voor de jaarrekening van Philips. Het College van Beheer streeft naar een evenwichtige belangenbehartiging met aanvaardbare risico s. CAO-wijzigingen Op 30 januari 2004 is een akkoord bereikt voor het pensioenhoofdstuk van de CAO Voor ons als College is het dan de taak de gemaakte afspraken te toetsen. Zijn de gemaakte afspraken verantwoord met het oog op de zekerstelling van de opgebouwde pensioenen, ofwel brengt het geen risico s met zich mee? Ook toetsen we of de gemaakte afspraken uitvoerbaar zijn. Het College heeft besloten akkoord te gaan met alle aspecten van de pensioenafspraken in de nieuwe CAO, inclusief het indexatiebeleid voor de pensioenopbouwers (actieven). Bovendien is besloten de expliciet voorwaardelijke indexatie ook van toepassing te verklaren op de passieve aangeslotenen van het Pensioenfonds. en indexatiebeleid is vastgelegd. Het is eigenlijk het hart van het Fonds. Alle besluiten die we nemen worden getoetst aan de ABTN. Als de ABTN is aangepast, is de volgende stap om te toetsen of de reglementen en de statuten ook moeten worden veranderd. Vanwege de wijzigingen in de pensioenregelingen, was het in 2004 ook noodzakelijk de reglementen aan te passen. De Pensioencommissie heeft in 2004 de nodige voorbereidingen getroffen voor de wijzigingen in de ABTN en de reglementen. Nieuw Financieel Toetsingskader Voorwaardelijke indexatie Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft richtlijnen opgesteld die vanaf 1 januari 2006 bij het toezicht op pensioenfondsen moeten worden gehanteerd. Van de toezichthouder (De Nederlandsche In de Communicatiecommissie is in het jaar 2004 veel aandacht besteed aan de voorlichting over deze wijzigingen in de pensioenregeling. De ABTN is het hart van het Fonds De gewijzigde pensioenregeling was mede aanleiding om de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) aan te passen. Deze nota is het belangrijkste beleidsdocument van het Pensioenfonds, waarin het premie-, beleggings- 5

6 Bank, voorheen Pensioen- en Verzekeringskamer) mogen pensioenfondsen al gebruik maken van het nieuw Financieel Toetsingskader (nftk). Het College van Beheer heeft besloten om in 2004 dit ook voor Philips Pensioenfonds te gebruiken. In het nftk zijn de eisen vastgelegd die gesteld worden aan het indexatiebeleid. Deze betekenen dat ook hele strikte eisen worden gesteld aan de communicatie over indexatie. Zodra indexatie als onvoorwaardelijk kan worden opgevat, moet je daar extra voorzieningen voor aanleggen en dat betekent dat je extra vermogen nodig hebt om die indexatie te kunnen betalen. Wij gaan als Pensioenfonds voor voorwaardelijke indexatie, dat betekent dat je nergens recht op hebt. Maar we proberen wel maximale indexatie (die maximaal 125% van de afgeleide prijsindex kan bedragen) te bewerkstelligen door middel van ons beleggingsbeleid. Waardering van pensioenverplichtingen Een andere belangrijke wijziging betreft de waardering van de pensioenverplichtingen. Om vast te stellen hoe de financiële positie van het Pensioenfonds is, worden de bezittingen (het vermogen dat belegd is) afgezet tegen de pensioenverplichtingen (de pensioenuitkeringen van nu en in de toekomst). De verhouding die hieruit volgt is de dekkingsgraad. De bezittingen worden bij Philips Pensioenfonds al enige jaren vastgesteld op de marktwaarde. Dat wil zeggen dat wordt bekeken wat alle aandelen, obligaties en onroerend goed van het Fonds vandaag de dag waard zijn. De pensioenverplichtingen daarentegen werden vastgesteld op basis van een vaste rekenrente. De toezichthouder ging daarbij uit van een rekenrente van 4% en Philips Pensioenfonds van 3,41%. Het nftk schrijft voor om niet meer uit te gaan van een vaste rekenrente, maar van de actuele waarde in de markt. Die waardering is op basis van de nominale rentetermijnstructuur voor staatsobligaties. De looptijd daarvan wordt zo goed mogelijk afgestemd op de looptijd van de pensioenverplichtingen. We noemen dit Fair Value. Aanpassing beleggingsportefeuille Het beleggingsbeleid moet erop gericht zijn om de pensioenaanspraken veilig te stellen en tevens te streven naar een zo goed mogelijke indexatie. Daarom heeft het College van Beheer besloten de beleggingsportefeuille te splitsen in een zogenoemde matching portefeuille enerzijds en een return portefeuille anderzijds. In de matching portefeuille zitten voornamelijk staatsobligaties waarvan de looptijd is afgestemd op de verwachte pensioenuitkeringen. Daardoor gaan de bewegingen van de pensioenverplichtingen en de beleggingsportefeuille meer gelijk op, waardoor uiteindelijk meer stabiliteit in de dekkingsgraad wordt bereikt. De return portefeuille bestaat voornamelijk uit zakelijke waarden. Belangrijkste doel hiervan is een zo hoog mogelijk rendement te realiseren om de kans op indexatie te maximaliseren. In de Beleggingscommissie is veel tijd besteed aan de wijziging van het beleggingsbeleid. Wij hebben hiermee al ingespeeld op wijzigingen die vanaf 1 januari 2006 gaan gelden. Vergelijking dekkingsgraad in % Einde jaar PPF-normen Normen toezichthouder Fair Value 3,41% 4%

7 Pension Fund Governance Pension Fund Governance betekent eigenlijk goed pensioenbestuur. Hierin staan verantwoording en relatie naar de belanghebbenden en de deskundigheid centraal. Praktische voorbeelden hiervan zijn het afleggen van verantwoording tijdens de Vergadering van Aangeslotenen, de bestuurssamenstelling (werknemersleden, werkgeversleden en gepensioneerden hebben zitting in het bestuur) en het werken met commissies. Een commissie van de Stichting van de Arbeid (STAR) zal dit jaar met aanbevelingen komen. Het College van Beheer heeft een ad-hoccommissie ingesteld die de ontwikkelingen volgt en waar nodig met aanbevelingen komt. Personalia In het jaar 2004 is Ed de Haas afgetreden als Collegelid van werkgeverszijde, vanwege pensionering. Hij is opgevolgd door Harry Hendriks, die als lid ook plaatsneemt in zowel de Pensioen- als de Communicatiecommissie. John Ruben is per 15 november 2004 benoemd als adviseur pensioenzaken van Philips Pensioenfonds en Philips Electronics Nederland B.V. Voorheen was hij Chief Pensions Officer binnen de directie van Philips Pensions Competence Center. Overzicht reglementaire bedragen In euro s per jaar per 1 april 2005 Voor de berekening van uw pensioen worden bepaalde basisbedragen gehanteerd. Deze bedragen worden vaak jaarlijks aangepast. In onderstaand overzicht vindt u de meest actuele reglementaire bedragen. oude stijl nieuwe stijl 1) Tot 1 april ) Vanaf 1 april januari 2005 Philips flex pensioen Franchise Overbruggingsuitkering Tot 1 april ) Vanaf 1 april 1999 Philips eindloonregeling Franchise Franchise i.v.m. toepassing alleenstaandentoets 3) Pensioengrondslaggrens 4) Overbruggingsuitkering: met partner alleenstaand ) Per 1 januari 2005 geldt voor iedereen die op dat moment in dienst was van Philips en die geboren is op of na 1 januari 1947 het flex pensioen nieuwe stijl. 2) Voor hen, van wie het dienstverband bij Philips voor 1 april 1999 is beëindigd, maar van wie de pensioenopbouw nog wordt voortgezet (bij arbeidsongeschiktheid of met een vertrekregeling), gelden deze bedragen ook voor de opbouw na 1 april ) Voor alleenstaanden uit de onder 1 genoemde categorie wordt dit bedrag als zogenoemde alleenstaandenfranchise toegepast voor de definitieve berekening van de hoogte van het ouderdomspensioen. 4) Voor de aansluitingsperiode na 1 april 1999 is dit alleen nog relevant voor de vaststelling van de werknemersbijdrage, niet meer voor de pensioenopbouw (met uitzondering van de onder 2 genoemde categorie). 7

8 Balans per 31 december 2004 Bedragen in miljoenen euro s De balans geeft enerzijds een overzicht van de bezittingen en vorderingen van het Pensioenfonds (activa). Denk hierbij aan de aandelen en het onroerend goed dat het Pensioenfonds bezit. Anderzijds vindt u er de schulden van het Pensioenfonds in terug (passiva). Het grootste deel wordt gevormd door de (in de toekomst) uit te keren pensioenaanspraken. Aanvragen Jaarverslag Als u geïnteresseerd bent in het volledige jaarverslag, dan kunt u dat bij ons opvragen. U kunt dat per doen of per post (Postbus 80040, 5600 JP Eindhoven) onder vermelding van Aanvraag jaarverslag. Tevens is een samenvatting van het jaarverslag te vinden op de website van Philips Pensioenfonds (www.philipspensioenfonds.nl). 31 december december 2003 Activa Beleggingen , ,7 Liquide middelen 393,5 464,3 Diverse vorderingen 49,3 83,8 Prepensioneringsfondsen 96,8 111,6 Totaal , ,4 Passiva Pensioenvermogen , ,6 Niet direct verrekenbare negatieve werkgeverspremie 22,3 Opgenomen gelden 5,4 17,1 Diverse schulden 95,9 237,8 Verplichtingen prepensioneringsfondsen 96,8 111,6 Nog over te hevelen naar prepensioneringsfondsen 304,3 Totaal , ,4 Mutatieoverzicht pensioenvermogen per 31 december 2004 Bedragen in miljoenen euro s In het mutatieoverzicht kunt u zien welke veranderingen er hebben plaatsgevonden in het pensioenvermogen (het totaal van nu en in de toekomst uit te keren pensioenaanspraken) van het Pensioenfonds. U kunt zien welke componenten een stijging of daling van het pensioenvermogen tot gevolg hebben gehad. 31 december december 2003 Pensioenvermogen einde vorig verslagjaar , ,3 Beleggingsresultaten 1.294, ,5 Toevoegingen Premies 311,7 328,2 Overdrachten 33,5 39,1 345,2 367,3 Onttrekkingen Pensioenuitkeringen -637,6-613,7 Overdrachten -118,6-59,2 Kosten uitvoering -22,4-21,6 Nog over te hevelen naar prepensioneringsfondsen -304, ,9-694,5 Pensioenvermogen einde verslagjaar , ,6 8

9 Jaarvergadering Hierbij nodigen wij u uit de Vergadering van Aangeslotenen van Philips Pensioenfonds bij te wonen op woensdag 18 mei 2005, aanvang uur, in de Philips Hall van het Evoluon te Eindhoven. Agenda: 1 Opening 2 Algemene ontwikkelingen met betrekking tot beleggingen en pensioenen 3 Notulen Vergadering van Aangeslotenen 2004 van Philips Pensioenfonds en goedkeuring Jaarverslag over het boekjaar (Her-)benoeming leden College van Beheer Volgens rooster aftredend Bindende voordracht o.g.v. artikel 5, lid 2 van de Statuten G.T. Lathouwers (lid B) 1. G.T. Lathouwers 2. W.J.M. Beijk W. Meulensteen (lid C) 1. Drs. E.M.M. Thoolen 2. Dr. C.J. Jalink J.K.A. Aerts (lid D) 1. A.P.A. van Geloven Ir. M. van Herk (lid D) 1. Ir. M. van Herk 5 Rondvraag Wilt u tijdens de vergadering vragen stellen, dan verzoeken wij u met het oog op een vlotte afhandeling deze vóór 9 mei a.s. per te sturen naar U kunt uw vragen ook schriftelijk indienen bij het College van Beheer van Philips Pensioenfonds (per post: Postbus 80031, 5600 JZ Eindhoven of per fax: ). Eindhoven, april 2005 Namens de voorzitter, Ir. W. Meulensteen, secretaris Toegang is uitsluitend voor aangeslotenen van Philips Pensioenfonds; u dient zich derhalve te kunnen legitimeren. 9

10 Philips Pensions Competence Center Helpdesk CAOpensioenwijzigingen per 1 januari 2005 Philips Pensions Competence Center (PPCC) is de uitvoeringsorganisatie van Philips Pensioenfonds. Om u wat meer te laten zien van het werk dat hier gedaan wordt, brengen wij in deze rubriek één afdeling onder de aandacht. In deze editie besteden we aandacht aan een tijdelijke afdeling, namelijk de helpdesk die eind 2004 actief is geweest in verband met de CAO-pensioenwijzigingen. Vrijwel alle medewerkers van Philips Pension Management hebben roulerend achter de CAO-helpdesk gezeten om uw vragen te beantwoorden. In dit artikel geeft een drietal van deze medewerkers antwoord op de veelgestelde vragen. We laten u graag kennismaken met Lucia van de Eijnden, Patrick Smeijers en Anne van der Mierden die in de periode van oktober tot en met december 2004 minstens één avond in de week telefonisch vragen hebben beantwoord aan de helpdesk. Klopt het dat ik in het Philips flex pensioen geen premie meer hoef te betalen? Voor de standaardonderdelen van het Philips flex pensioen (zoals het ouderdomspensioen, de overbruggingsuitkering, het arbeidsongeschiktheidspensioen en het wezenpensioen) betaalt u inderdaad geen premie. Of er premie betaald moet worden door de werknemer, wordt vastgesteld in het CAO-overleg. De werknemerspremie voor deelnemers aan het Philips flex pensioen is nu 0%. Dat geldt nu ook voor het nabestaandenpensioen voor diegenen die op 1 januari 2005 in dienst zijn van Philips. Voor de flexibele onderdelen van het Philips flex pensioen bent u wel premie/inleg verschuldigd, zoals bij de prepensioneringsregeling, vrijwillige inkoop of de Anw-hiaatverzekering. Naam: Lucia van de Eijnden Werkzaam bij PPCC sinds: juni 1991 Cluster: In- en uitdiensttredingen 10

11 AIs ik kies voor overdracht van mijn opgebouwde rechten in de eindloonregeling naar het Philips flex pensioen, is er dan nog wel iets geregeld voor mijn partner? Binnen de eindloonregeling had u een nabestaandenpensioen op opbouwbasis. Dat wil zeggen dat u jaarlijks een stukje nabestaandenpensioen opbouwde. Als u ervoor kiest uw opgebouwde rechten in de eindloonregeling om te zetten naar het flex pensioen, dan wordt uw opgebouwde nabestaandenpensioen omgezet naar een ouderdomspensioen binnen de flex-regeling. Naam: Patrick Smeijers Werkzaam bij PPCC sinds: december 1989 Cluster: In- en excasso Binnen het flex pensioen kennen we een nabestaandenpensioen op risicobasis. Dat wil zeggen dat er geen nabestaandenpensioen wordt opgebouwd, maar dat uw partner op het moment dat u verzekerd bent, recht heeft op een nabestaandenpensioen bij uw overlijden. Omdat de premie voor deze verzekering per 1 januari % bedraagt, is uw partner automatisch verzekerd voor het nabestaandenpensioen. Dit geldt als u op 1 januari 2005 in dienst bent van Philips. Het is daarbij wel van belang dat u aan ons kenbaar maakt dat u een partner heeft. Indien uw partner op uw Uitgebreid Persoonlijk Pensioenoverzicht staat vermeld, is hij of zij reeds bij ons geregistreerd. Is uw partner nog niet bij ons bekend, dan kunt u dat alsnog doen door het partnerregistratieformulier in te vullen en aan ons te retourneren. Dit formulier heeft u bij uw informatiepakket ontvangen, maar kunt u ook downloaden via de website van Philips Pensioenfonds. 11

12 Waarom is mijn pensioengevend inkomen in het flex pensioen hoger dan in de eindloonregeling? Het klopt inderdaad dat uw pensioengevend inkomen in het Philips flex pensioen hoger is dan in de eindloonregeling. Dit heeft te maken met de samenstelling van pensioengevende elementen. Binnen de eindloonregeling is vastgesteld dat uw jaarsalaris vermeerderd met 10% pensioengevend is. In het flex pensioen is niet alleen uw jaarsalaris pensioengevend, maar ook uw vakantie-uitkering en uw decemberuitkering (samen zo n 16,33% van uw jaarsalaris). Daarnaast tellen ook een aantal variabele inkomenselementen mee, zoals een bonusuitkering of een overwerktoeslag. Dit samen maakt dat uw pensioengevend inkomen in het Philips flex pensioen hoger is dan in de Philips eindloonregeling. Naam: Anne van der Mierden Werkzaam bij PPCC sinds: juni 2003 Cluster: Toekenningen 12

13 Korte berichten Afronding CAO-campagne De CAO-pensioenwijzigingen hebben in 2004 veel impact gehad op pensioengebied. Hier bent u ook uitvoerig over geïnformeerd als deze wijzigingen voor u van toepassing waren. In eerste instantie via een aantal algemene middelen, zoals de CAO-pensioenkranten, de cd-rom en de flex-brochure, en ten slotte ook door middel van uw Uitgebreid Persoonlijk Pensioenoverzicht. In totaal zijn ruim informatiepakketten met dit overzicht verstuurd. Uiteindelijk heeft van de keuzegerechtigden (zo n mensen) ruim 85% het keuzeformulier geretourneerd en daarvan heeft zo n 88% ervoor gekozen het opgebouwde pensioen in de eindloonregeling om te zetten naar pensioen in het Philips flex pensioen. Dat betekent dat in totaal 74% voor omzetting heeft gekozen. Verder zijn mensen gaan sparen in de prepensioneringsregeling. Nieuwe pensioenreglementen Per 1 januari 2005 zijn de pensioenreglementen van het Philips flex pensioen en de Philips eindloonregeling aangepast. U vindt de nieuwe reglementen op de website van Philips Pensioenfonds onder de link Pensioenregelingen en dan via de sublink Reglementen. Iedere deelnemer voor wie het nieuwe reglement van toepassing is, krijgt later dit jaar een exemplaar thuisgestuurd. Vrijwillige inkoop Deelnemers die zijn overgegaan van de Philips eindloonregeling naar het Philips flex pensioen, zullen merken dat de totale inkoopruimte dit jaar lager is dan de inkoopruimte van vorig jaar. Dit heeft te maken met het verschil tussen de inkooptabel van de Philips eindloonregeling en de inkooptabel van het Philips flex pensioen. 13

14 Van prepensioen naar levensloop Pensioenen zijn zelden zo actueel geweest als de afgelopen tijd, ook voor de aangeslotenen van Philips Pensioenfonds. Zo is per 1 januari 2004 de indexatie van de opgebouwde en ingegane pensioenen expliciet voorwaardelijk gemaakt en zijn de meeste eindloondeelnemers vanaf 1 januari 2005 pensioen gaan opbouwen in het Philips flex pensioen. De overheid heeft ondertussen ook niet stilgezeten en is met plannen gekomen over VUT, Prepensioen en Levensloop (VPL). De gevolgen van deze plannen worden momenteel bekeken door pensioenfondsen en verzekeraars. Maar hoe zien deze plannen er precies uit? Erik Bekkers (42), Frank Schurgers (34), Simon van der Beek (48) en Peter Wouters (27) zijn allen werkzaam op de Philips High Tech Campus in Eindhoven. Zij hebben hun vragen over de kabinetsplannen en de gevolgen voor Philips tijdens een groepsgesprek kunnen stellen aan John Ruben, pensioenadviseur van Philips en Philips Pensioenfonds. Begrip is er wel voor het feit dat er veranderingen moeten gaan plaatsvinden. De vergrijzing en de steeds ouder wordende mens drukken namelijk enorm op het sociale zekerheidsstelsel. Wat ze dan ook met name interesseert, is wat de levensloopregeling voor hun persoonlijke situatie betekent. Enkelen van ons sparen in de prepensioneringsregeling. Hoe zit dat nou precies na 1 januari 2006? Alles wat u tot 1 januari 2006 spaart in de prepensioneringsregeling, blijft in stand. Na 1 januari 2006 kan niet meer worden gespaard in de prepensioneringsregeling. Uitzondering vormt de groep die op 1 januari jaar of ouder is. Zij kunnen wel blijven sparen in de prepensioneringsregeling volgens de huidige fiscale regeling. Is een levensloopregeling ongeveer hetzelfde als een spaarloonregeling? De spaarloonregeling is fiscaal gezien gunstiger, maar is beperkt qua inleg. De ruimte om te sparen is bij de levensloopregeling veel groter. De inleg bij de levensloopregeling is ook fiscaal aftrekbaar. U spaart als het ware belastingvrij voor toekomstig verlof. Als u het verlof opneemt, wordt de vrijval van de financiële middelen voor de levensloopregeling belast. De spaarloonregeling blijft straks wel in stand, maar u moet elk jaar kiezen: het is óf het een óf het ander. Hoeveel kan ik sparen in de levensloopregeling? U kunt straks 12% per jaar fiscaal aantrekkelijk sparen tot maximaal 210% van uw laatstverdiende salaris. Dit kan ingezet worden als financiering gedurende een verlofperiode, zoals een sabbatical, maar ook om eerder met pensioen te gaan. Na een verlofperiode kunt u overwegen opnieuw te gaan sparen tot 210% van uw laatstverdiende loon. Kan ik ook de 13e maand inzetten? Het kan zijn dat er bepaald wordt dat er alleen maandelijks gespaard kan worden, maar het kan ook zijn dat eenmalige uitkeringen gestort kunnen worden. Dat is op dit moment nog niet bekend. Telt het rendement mee in de opbouw naar 210% of is dat alleen de inleg? Het rendement telt mee. Als u 210% van uw laatstverdiende loon heeft bereikt, stopt de mogelijkheid om te sparen, maar daarna gaan uiteraard de beleggingsopbrengsten door. 14

15 Ik vind het toch prettiger als ik invloed kan hebben op wat ik spaar. Ik wil eigenlijk wel graag aangeven waar het in belegd wordt. Verzekeraars en andere financiële instellingen zullen straks de levensloopregeling aanbieden. Ongetwijfeld zullen er ook mogelijkheden worden geboden waarbij u zelf invloed kunt hebben op de beleggingen. Wat gebeurt er met dat geld, mocht ik komen te overlijden? Dan is dat voor de nabestaanden. Hoe dat precies uitgevoerd wordt, is nog niet bekend. Hierover worden op korte termijn uitvoeringsbesluiten genomen door de overheid. Kan Philips ook een bijdrage leveren in de levensloopregeling? De werkgever mag een bijdrage leveren aan de levensloopregeling, maar die bijdrage geldt dan voor alle medewerkers in een bedrijf, ook voor diegenen die niet deelnemen aan de levensloopregeling. De werkgever mag niet bepalen voor welk doel de ingelegde premie wordt gebruikt. Kent Philips Pensioenfonds straks ook een levensloopregeling? De werknemer kan straks zelf bepalen bij wie hij gaat sparen in deze regeling en kan te allen tijde wisselen van aanbieder. Verzekeraars en banken zullen allerlei producten voor wat betreft de levensloopregeling gaan aanbieden. Het is nog niet duidelijk of Philips een dergelijk product gaat aanbieden. Wel heeft CIAN (salarisadministratie) als taak om bij te houden waar Philips-medewerkers aan het sparen zijn. Zij moeten tenslotte de premies innen, overmaken en in de gaten houden of de 210% niet wordt overschreden. U kunt zich voorstellen dat dit administratief heel wat betekent. Het klinkt allemaal erg moeilijk uitvoerbaar voor een snelle datum als 1 januari 2006? Het is ook erg complex. De minister heeft ook gezegd dat hij in september wil bekijken of het nog haalbaar is. Maar als hij merkt dat men niet voldoende heeft ingezet, dan is er maar één datum en dat is 1 januari Dus iedereen moet de mouwen opstropen en proberen tot een goed akkoord te komen. Als je tegenwoordig 2 weken niet op je werk bent geweest, heb je heel wat gemist. Moet je nagaan hoe dat is als je een jaar verlof neemt. In hoeverre moet de werkgever flexibel zijn om inderdaad dat verlof op te kunnen nemen? In feite is de levensloopregeling niets anders dan een financieringsregeling om verlof te kunnen nemen. Ook is het zo dat de werkgever degene is die toestemming voor verlof moet geven. Hoe organisaties omgaan met verlof zal de toekomst moeten uitwijzen. Wel is het zo dat er meer aanvragen zullen komen door deze levensloopregeling en dat organisaties er waarschijnlijk anders mee om moeten gaan. 15

16 Puzzel waddenzee! Oplossing: Horizontaal: 1. Verhouding tussen bezittingen van het Fonds en de pensioenverplichtingen 12. bakenstok 13. muzieknoot 14. katoenen sluitband van een judopak 15. familielid 16. zeevis 17. tafellinnen 19. soort papegaai 20. verlegen 21. militair eerbetoon 22. beest 23. tovergodin 25. door veel Philips-gepensioneerden gesteunde organisatie voor kankerbestrijding 26. Chinese munt 28. geslacht 31. voorzetsel 32. nauw 34. waagstuk 35. studiecongres 37. vrouwelijk zoogdier 39. deel van het oog 40. knap van een ladder voorzien 43. blad papier 45. dop 46. plus 47. binnen het PPF is deze voorwaardelijk 49. voorzetsel 50. deel van een fuik 51. venijn 53. meisje in een vliegtuig 54. oude Spaanse munt 57. schuifbak 59. zoogdier 60. lichtkring om zon 61. stad in Japan 63. voorzetsel 64. hoeveelheid 65. temperatuursverhoging 67. gebouw waarin op 18 mei de Vergadering van Aangeslotenen van PPF gehouden wordt 68. gewas mee voor een weekend aan de Deze puzzel is een combinatie van een kruiswoordraadsel en een cryptogram. De cryptische zinnen zijn vet gedrukt puzzelland Verticaal: 1. Verzorger van een grammofoonplatenprogramma 2. Engelse titel 3. bergspleet; 4. middeleeuws koopvaardijschip 5. voorzetsel 6. prentkunst 7. half (Latijn) 8. de kleur van een fris wijntje 9. kloosteroverste 10. tandeloos zoogdier 11. rapportage van de activiteiten van het College van Beheer 15. honingdrank 17. lidwoord 18. anders gezegd reeds een overblijfsel 19. ruzie 20. belangrijke activiteit in de keuken van het Fonds 21. bakmiddel 22. schoonmaakgerei 24. landbouwwerktuig 25. horizon 27. in elkaar 29. kompasstreek 30. aanstonds 31. afnemen van een verfstof 33. kreet 36. bedrog 38. gelaatskleur 41. bouwland 42. rekenkundig getal 43. sporenplant 44. verbond 48. vogelproduct 50. loofboom 52. plantenwereld 53. vruchtengelei 54. opinieonderzoek 55. in je eentje uitgevoerd in Oslo 56. deel van een boom 58. document waaraan alle besluiten van het Fonds worden getoetst (afk.) 59. algemene ouderdomsvoorziening 60. collectieve arbeidsovereenkomst 61. truikraag 62. Europeaan 64. beeldbuis 66. geheel verbruikt. 1 e prijs: weekendje Ameland Pittoreske dorpjes, uitgestrekte stranden en de wind door de haren. De hoofdprijs is een weekend Ameland voor 2 personen, ter beschikking gesteld door het Golden Tulip Resort Noordsee. 2 e prijs: Efteling-arrangement Een nachtje verblijven in het Best Western Hotel Brabant te Breda en de volgende dag naar de Efteling. Dit 2-daags Eftelingarrangement voor 2 volwassenen en 2 kinderen tot 12 jaar wordt ter beschikking gesteld door het Best Western Hotel Brabant en wegnahetwerk.nl. 3 e prijs: Musical HAIR 2 entreebewijzen voor de musical HAIR, de succesvolle rock-musical, ter beschikking gesteld door wegnahetwerk.nl. Uitgebreide informatie vindt u op Wat moet u hiervoor doen? Stuur uw oplossing voor 31 mei 2005 o.v.v. Puzzel Generaties per post naar: Philips Pension Management, Postbus 6191, 5600 HD Eindhoven. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adresgegevens en pensioen-/salarisnummer. U kunt uw oplossing ook telefonisch inspreken via Dit kost u slechts 25 eurocent per minuut, dus nog minder dan een postzegel. Houd bij het inspreken uw pensioen-/salarisnummer bij de hand. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 16

17 Niet gewonnen, toch een leuke prijs? Heeft u niet gewonnen, wees dan niet getreurd! De met de puzzel te winnen prijzen zijn namelijk ook speciaal voor Generatieslezers te boeken voor een interessante prijs. Juttersavontuur op Ameland Een weekendje op Ameland omvat het volgende: welkomstdrankje 2 x overnachting 2 x ontbijtbuffet 1 x 3-gangen juttersdiner 1 x gebruik van de sauna Jutters wandelroute gratis gebruik van het binnenzwembad Voor dit arrangement betaalt u 109 p.p. op basis van een tweepersoonskamer. U betaalt geen reserveringskosten. Het arrangement is geldig t/m 30 september Het arrangement kan ook voor de feestdagen gereserveerd worden, maar dan betaalt u een toeslag van 20 p.p. U kunt telefonisch reserveren via: (tijdens kantooruren) o.v.v. Philips Pensioenfonds-Juttersarrangement. 2-daags Efteling-arrangement Bij het Efteling-arrangement is inbegrepen: welkomstdrankje bij aankomst 3-gangen diner in het specialiteiten restaurant Prijsuitreiking fiets De 39-jarige Pieter van de Borne, werkzaam bij Assembléon, is uit de vele inzendingen als gelukkige winnaar van de Koga Miyata Advance uit de bus gekomen. De fiets is ter beschikking gesteld door Koga Miyata en werd op 5 juli 2004 uitgereikt aan Elly van Meijl, de vriendin van de gelukkige. Pieter was namelijk voor Assembléon in Mexico. Pieter stapt in zijn vrije tijd regelmatig op de fiets en met zijn oude fiets had hij juist een aanrijding gehad, waardoor deze aan vervanging toe was. Wij wensen hem veel plezier met zijn nieuwe fiets. 1 overnachting in een sfeervolle kamer in het 4 sterren Best Western Hotel te Breda 1 x luxe ontbijtbuffet entreebewijs voor de Efteling, inclusief lunchpakket gratis gebruik van het overdekte hotelzwembad gratis gebruik van de hotelsauna Dit arrangement kunt u boeken voor 84 p.p., voor kinderen betaalt u 40 per kind. U betaalt geen reserveringskosten. Het arrangement is te boeken tijdens de openingstijden van de Efteling t/m 31 oktober U kunt telefonisch reserveren via (tijdens kantooruren) o.v.v. Philips Pensioenfonds- Efteling-arrangement. Musicalkaartjes voor HAIR De succesvolste rockmusical ooit komt naar Nederland! HAIR is na bijna 35 jaar nog steeds een begrip en springlevend. Musicalregisseur David Gilmore heeft HAIR aangepast aan deze tijd. Na de première van deze productie in Berlijn maakt de Amerikaanse cast van HAIR nu een triomftocht door Europa. De hoofdrollen worden in de Nederlandse tour vertolkt door musicalsterren Chaira Borderslee (Aïda) en René van Kooten (Aïda en Hamelen). Een onvergetelijke theaterervaring voor iedereen met hits als Aquarius, Ain t Got No, Hair, en Let the Sun Shine In! De musical HAIR komt van 30 juni tot en met 10 juli naar Eindhoven. Tot die tijd kunt u kaarten reserveren waarbij u 20% korting ontvangt. De prijs komt dan uit op 35 per stuk. U kunt kaarten bestellen via de kassa van de Stadsschouwburg: Vermeldt u bij uw reservering dat u gebruik wilt maken van de Philips Pensioenfonds-aanbieding. Op = op. Meer uitgebreide informatie over deze aanbiedingen vindt u op 17

18 Wat doet een Philips-gepensioneerde zoal met zijn vrije tijd? Actief gepensioneerd Rien van Vlimmeren richt zich na zijn pensioen op het beeldhouwen Het begon zo n dertig jaar geleden met het draaien van houten waxinelichthouders op de houtdraaibank. Ik had er zoveel gemaakt, ik deelde ze aan de hele familie uit, vertelt Rien (66). Inmiddels heeft hij een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt en geëxperimenteerd met diverse materialen. Het was mijn droom om nog eens een groot beeld te maken en die droom is vorige winter uitgekomen... Ideeënkoning Aan het einde van een rustige straat ergens in Sprundel te Noord-Brabant staat het huis van Rien en Mieke van Vlimmeren. Ze genieten hier al een paar jaar van hun pensioen. Het was mijn bedoeling om te beginnen met parttime pensioen, maar het was zo druk met de overdracht van mijn werk, dat dat er niet van kwam. Ik ben daarom in mei al met pensioen gegaan in plaats van in september, had ik lekker de hele zomer nog voor me. Rien verliet zes jaar geleden Philips Lighting in Roosendaal waar hij de vakopleiding mechaniek runde. De monteurs hebben allemaal een basisopleiding gehad, maar je wilt dat hun niveau op een hoger peil komt en dat hun kennis specifiek toepasbaar is bij het onderhoud van juist deze machines. Daarvoor is deze opleiding ontwikkeld. Rien heeft dit werk 10 jaar gedaan. Daarvóór was hij opzichter mechanisch onderhoud, maar hij begon ruim veertig jaar geleden bij Philips als machinebankwerker. In die jaren heeft hij een aantal avondstudies gedaan om zichzelf te blijven ontwikkelen. Ik vind techniek erg boeiend, het staat nooit stil. We produceerden vroeger handmatig nog zo n 800 lampen per uur, op een gegeven moment rolden er elk uur stuks uit de machines. Zijn liefde voor het vak werd een aantal keer beloond, hij werd uitgeroepen tot ideeënkoning van Philips voor het ontwikkelen van technische verbeteringen van de machines. In 1969 kreeg hij een topbeloning van Philips, waaraan in het dagblad De Stem een artikel werd gewijd. Mieke laat een paar foto s zien uit die tijd, ze is zichtbaar trots. Ik kan me niet op twee dingen tegelijk storten De eerste zomer van zijn pensioen besteedde Rien aan het schilderen van zijn huis. In de winter ging hij op creativiteitscentra cursussen in schilderen en beeldhouwen volgen. Hij is zich uiteindelijk vooral met beeldhouwen gaan bezighouden. Zijn vrouw Mieke heeft het schilderen opgepikt. Beeldhouwen en boetseren hebben mijn voorkeur en ik heb gemerkt dat ik me echt op één ding tegelijk moet richten, anders werkt het niet. Jaren geleden begon hij met het draaien van gebruiksvoorwerpen en beeldjes in hout, maar inmiddels werkt 18 Rien aan het werk in zijn werkplaats

19 "Vrouwelijke vormen inspireren mij" hij ook veel met andere materialen. Ik heb een aantal beeldjes gemaakt in brons. Het model maak ik van was en daarvan maak ik een mal om het brons in te gieten. Vervolgens komt daar een gekleurde patineerlaag overheen die het die typische bruine of groene kleur geeft. Maar ik heb ook gewerkt met steen, dan ben je echt aan het hakken en dat is fysiek behoorlijk zwaar. Vorig jaar heb ik een cursus gevolgd bij een gerenommeerde kunstenaar: Leon Vermunt. Ik heb daar veel inspiratie opgedaan en ik werk nu bijvoorbeeld ook met kunststof. Eerst koos ik voor polyester, maar tegenwoordig vind ik het prettiger om met vubonite te werken. Vubonite is ontstaan uit het materiaal dat de tandarts gebruikt om vullingen te maken en het stinkt gelukkig niet zo als polyester. Gefascineerd door anatomie Rien laat zijn werkplaats zien waar een paar indrukwekkende machines en gereedschappen uitgestald staan. In het plafond heeft hij speciaal voor het beeldhouwen een koepel geplaatst. Om goed te kunnen werken heb ik veel daglicht nodig. Hij laat nog een paar beelden zien en geeft aan waar hij de inspiratie vandaan haalt. Ik word eigenlijk vooral geïnspireerd door de vrouwelijke anatomie. Soms begin ik aan een mansfiguur en dan wordt het toch weer een vrouw. De belijningen van een lichaam vind ik erg boeiend. Ik werk wel met modellen, maar ik gebruik ook foto s uit anatomieboeken en bladen, ik haal daar ook inspiratie uit. Ik moet toegeven dat ik ook vaak met een beeldhouwersoog naar mensen kijk. Ook naar gezichten overigens, want die maak ik ook. 19

20 "Gezichten maak ik ook" De prinses In de tuin voor hun huis in Sprundel staat de grote trots van Rien, een levensgroot beeld van de prinses, zoals het buurjongetje haar noemt. Mijn vrouw droomde steeds dat ze kon vliegen en dat wilde ik uitbeelden met een beeld van een vrouw, staande in de wind. Het heeft nog heel wat voeten in aarde gehad, ik ben er zo n drie maanden mee bezig geweest. Steeds was ik niet tevreden en moest het weer opnieuw. In het metalen frame dat als basis diende voor het beeld, spoot Rien purschuim dat hij vervolgens in model sneed. Daaroverheen kwamen dan nog diverse lagen met gips, jute, polyester, glasvezeldoek en ten slotte verf met bronspoeder. Het was voor mij een uitdaging om een levensgroot beeld te maken en dat is gelukt. Ik heb de smaak te pakken en ben nu bezig een tweede levensgroot beeld te maken! Opnieuw een vrouw en wederom een gevecht om mooie vormen te scheppen. 'De prinses' 20

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Welkom bij Uw Philips-pensioen Philips Pensioenfonds nu goed regelen voor later Uit dienst Uw pensioen goed geregeld in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2011

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2011 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31 december 2011 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform Pensioenoverzicht.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2013 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2012

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2013 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2012 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2013 Prepensioneringsregeling Stand per 31 december 2012 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Pensioennieuws December 2014 Nummer 17 Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Het Baksteenpensioenfonds

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform Pensioenoverzicht. De

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U?

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U? PENSIOEN Wijzigingen per 1 januari 2015 Opbouwpercentage blijft gelijk Risico partnerpensioen voor de pensioendatum is verlaagd Pensioenleeftijd is verhoogd Opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet

Nadere informatie

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een andere baan Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wat betekent het voor uw pensioen als u een nieuwe

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding

Waardeoverdracht. bij indiensttreding Waardeoverdracht bij indiensttreding 1 2 Inhoud 1. Een nieuwe baan! 4 2. Wat is waardeoverdracht? 5 3. Wat kunt u overdragen? 7 4. Waardeoverdracht: wel of niet doen? 8 6. Zo vraagt u waardeoverdracht

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina

Inhoudsopgave. Pagina Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Wie is ABP 4 Uitgebreide informatie volgt 6 Over pensioen 8 Wat kost het ABP-pensioen? 10 Hoeveel pensioen krijgt u straks? 12 Aanvullen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik?

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik? Stroomdiagram (pensioen)regelingen Welke pensioenrechten heb ik? Doorloop eerst dit schema om vast te stellen of er bijzondere omstandigheden van toepassing zijn in uw geval. Klik daarna op de onderstreepte

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers Wat moet uw werknemer doen als hij gaat trouwen/samen wonen? Moet hij dat doorgeven aan het pensioenfonds?

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

Pensioenen Oktober 2015

Pensioenen Oktober 2015 Pensioenen Oktober 2015 Agenda Waarom deze bijeenkomst? Waarom Pensioenfonds PGB? Pensioenregelingen 2016 Volgende stappen Vragen 2 Waarom deze bijeenkomst? Informeren over veranderingen op pensioengebied

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2010

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2010 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips eindloonregeling Stand per 31 december 2010 Philips Pensioenfonds heeft het pensioenbeheer uitbesteed aan Hewitt Associates. U kunt bij Hewitt Associates

Nadere informatie

Meer pensioen opbouwen?

Meer pensioen opbouwen? Meer pensioen opbouwen? Bijsparen voor extra pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Waarom sparen bij SBZ? De meeste Nederlandse pensioenregelingen, en zeker ook die van SBZ,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

februari 2015 Pensioenactualiteiten

februari 2015 Pensioenactualiteiten februari 2015 Pensioenactualiteiten Onderwerpen 1. Wijziging ABP pensioenregeling 2015 2. Financieel Toetsingskader (nftk) per 1-1-2015 (vernieuwde regels voor pensioenfondsen) 3. Indexatie en premie ABP

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Agenda Stand van zaken financiële situatie Pensioen in het kort Waarom is de pensioenregeling veranderd? Wat is er veranderd? Stand van zaken financiële situatie Dekkingsgraad?

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling Uitgangspunten Nettopensioenregeling Laatst gewijzigd op 20 februari 2015 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Ingang Partner- en wezenpensioen

Ingang Partner- en wezenpensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Partner- en wezenpensioen Voor de nabestaanden januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde De hoogte van het partnerpensioen

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds Welkom Gevolgen bij voor Philips uw pensioen Pensioenfonds Einde relatie Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Belangrijk

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba NPR 2014 NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba Nieuw Pensioenreglement 2014 (NPR 2014) U bouwt bij APFA pensioen op als u werkt voor de overheid, in het onderwijs of voor een organisatie die

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 18 november 2014 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening 2013 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Gevolgen voor jouw pensioen bij PPF APG Henk Bruins Actuarieel adviseur PPF APG Informatiebijeenkomsten 28-30 oktober Agenda 1. Witteveen 2: versobering toekomstige pensioenopbouw

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Nieuws over uw pensioen

Nieuws over uw pensioen BpfTEX Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Nieuws over uw pensioen Juni 2010 Bas de Lege, secretaris BPF Tex en Jan Edu Kelder, voorzitter

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media. PNO pensioenregeling 1. MCO Sociaal plan en uw pensioen

Pensioenfonds PNO Media. PNO pensioenregeling 1. MCO Sociaal plan en uw pensioen Pensioenfonds PNO Media PNO pensioenregeling 1 MCO Sociaal plan en uw pensioen 1 Even voorstellen Rudi Brouwer Gertjan van den Hengel Media Pensioen Diensten (MPD) Uitvoerder van pensioenfonds PNO Media

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

PENSIOENINRUIL TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING 1

PENSIOENINRUIL TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING 1 PENSIOENINRUIL 2013 TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING 1 PENSIOENINRUIL TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING In de brochure wordt een aantal regels

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers. 29 juni 2016

Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers. 29 juni 2016 Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers 29 juni 2016 De pensioenregeling op hoofdlijnen De pensioenregeling op hoofdlijnen Algemeen over pensioen Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u straks?

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017 Pensioen-Bijeenkomst 23 maart 2017 Programma Welkom! Het fonds - mensen en cijfers 10 minuten Financiële positie en beleid 10 minuten Pensioenregeling en keuzes 20 minuten Website en digitalisering 10

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Uw pensioen bij SPOA Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Agenda De pensioenregeling van SPOA Dekkingsgraad: Korten of niet? Premie voldoende voor pensioendoel? Uw pensioenoverzicht: wat staat er nu op?

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie