1. Vraag: Wat is de juridische basis van de uitbreiding van de accountantscontrole naar concrete plandocumenten zoals lesroosters.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Vraag: Wat is de juridische basis van de uitbreiding van de accountantscontrole naar concrete plandocumenten zoals lesroosters."

Transcriptie

1 Vragen 850 uren controles in controleprotocol BVE 2006 Inleiding Naar aanleiding van overleg met enkele instellingsaccountants en overleg met de beleidsdirectie heeft de AD een concept tekst 850 / 300 uren controle in het controleprotocol opgesteld en voorgelegd aan diverse instellingsaccountants, de beleidsdirectie, de Inspectie van het onderwijs. Hierop hebben diverse partijen reacties verstrekt. Deze bevatten nuttige vragen en opmerkingen die deels geleid hebben tot een aangescherpte concepttekst voor het controleprotocol. In de schriftelijke en mondelinge reacties op de concepttekst is ook een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die uiteindelijk niet hebben geleid tot een vertaling in de concepttekst 850 en 300 uren controle in het controleprotocol. De vragen en opmerkingen zijn alle relevant, maar horen naar hun aard niet in de algemene beschrijving van een controleprotocol thuis. Onderstaand zijn alle vragen en opmerkingen die niet hebben geleid tot een aanscherping van het controleprotocol beantwoord. In tegenstelling tot wat de brief van 7 september mogelijk suggereert omvat de uitgebreide controle van de accountant op de ureneis alle lopende leerjaren van de instelling en niet alleen het cohort 2006/2007. Immers volgens de WEB moeten alle leerjaren van een opleiding (van welk cohort dan ook) altijd voldoen. Tenslotte is de concepttekst voorgelegd aan de MBO-Raad en een aantal bestuurders en vertegenwoordigers van een aantal ROC s. Ook hun reacties in het overleg van 2 november jl. zijn overwogen en hebben geleid tot een aangescherpte tekst, dan wel worden via onderstaande vragen en opmerkingen beantwoord. Vragen en stellingen van instellingsaccountants 1. Vraag: Wat is de juridische basis van de uitbreiding van de accountantscontrole naar concrete plandocumenten zoals lesroosters. De controle van de accountant richt zich op de geprogrammeerde onderwijstijd, omdat als voltijddeelnemer alleen mee mag tellen de deelnemer die blijkens een onderwijsovereenkomst een opleiding volgt die blijkens de OER voldoet aan de WSFnormen. Oftewel: uit de OER moet blijken dat de opleiding aan de normen voldoet. Het kan bij de controle van de bekostigingsgegevens dus niet anders dan om geprogrammeerde onderwijstijd gaan: de OER moet immers al voorafgaand aan het studiejaar worden vastgesteld. Nu is gebleken dat de OER zelf onvoldoende informatie biedt over de geprogrammeerde onderwijstijd en daaruit dus niet blijkt dat de opleiding voldoet -, moeten ook de documenten die een uitwerking vormen van de OER op het punt van de onderwijstijd bij de controle worden betrokken. Volledigheidshalve volgen hieronder de citaten van de wet waarop de bovenstaande uitleg is gebaseerd.

2 Wet studiefinanciering 2000, artikel 2.5: 3. Een deelnemer als bedoeld in artikel 2.4 heeft slechts aanspraak op studiefinanciering indien het beroepsonderwijs voldoet aan de volgende voorwaarden: a. de opleiding heeft een studielast van ten minste 850 klokuren per studiejaar die worden besteed aan het volgen van lessen, stages of beroepspraktijkvorming, overeenkomstig de onderwijs- en examenregeling voor de desbetreffende opleiding, en b. de opleiding heeft per studiejaar een totale studielast van een zodanige omvang dat daarnaast geen volledige werkkring mogelijk is. UWEB, artikel 2.1.2: b. voltijds deelnemer: een deelnemer die blijkens een overeenkomst als bedoeld in artikel van de wet een opleidingstraject volgt dat blijkens een onderwijs- en examenregeling als bedoeld in artikel van de wet voldoet aan de eisen van de Wet Studiefinanciering 2000 of van de hoofdstukken 3 en 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten; UWEB, artikel 2.2.3: VDi: het aantal voltijds deelnemers dat op 1 oktober van het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het desbetreffende jaar aan de desbetreffende instelling voor de desbetreffende opleiding is ingeschreven en daadwerkelijk die opleiding volgt. 2. Stelling: In diverse vragen en opmerkingen wordt ingegaan op het ontbreken van voldoende onderwijskundige kennis van de accountant. In 1.3 van de brief van 7 september 2007 geeft de Minister met de benoemde activiteiten en criteria het toetsingskader aan. Behoudens de reeds opgebouwde cliëntgerelateerde kennis van een onderwijsinstelling en eigen schoolervaringen wordt van de accountant geen aanvullende onderwijsdeskundigheid verlangd om onderwijsuren te kunnen toetsen. Hierbij is wellicht nog relevant om op te merken dat het slechts een uitbreiding is van de werkwijze tot nu toe die beperkt bleef tot het beoordelen van geplande uren in het onderwijs en examenregelement (OER). Indien in de controlepraktijk blijkt dat een instelling andere activiteiten meeneemt dan in de brief van 7 september beschreven dan kan altijd een vraag worden gesteld aan de helpdesk: dienstpostbus 850 uur. 3. Stelling: De accountant is niet deskundig om onderwijstechnische aspecten te kunnen beoordelen die bij een mogelijk te laag urenaantal een rol spelen. De accountant wordt uitdrukkelijk niet verzocht onderwijsinhoudelijke of onderwijstechnische aspecten te beoordelen. Alleen geplande uren en de haalbaarheid van deze geplande uren valt onder zijn reikwijdte. 4. Stelling: Met uitsluitend een gegevensgerichte toetsing of sprake is van een realistische planning van de onderwijstijd zou niet kunnen worden volstaan. De aangegeven sanctie bij het niet halen van het minimum urennorm correctie van het aantal deelnemers aan de desbetreffende opleiding op de bekostigingsopgave kan immers niet worden voltrokken als niet feitelijk is geconstateerd dat de urennorm niet is gerealiseerd.

3 Eerste punt: Het controleprotocol laat het (t.a.v. de 850/300 uren) aan de deskundigheid van de accountant om de controlemix (mate van systeem- en/of gegevensgerichte controles) te bepalen. Er wordt alleen aan gevraagd wat en waarop te controleren, maar niet hoe te controleren. Tweede punt: het begrip sanctie kan niet worden gebruikt als het gaat om een correctie in de opgave. Sanctie en correctie zijn verschillende begrippen die passen bij de verschillende verantwoordelijkheden en de rollen die de partijen hier hebben. Het laten meetellen door de instelling in haar bekostigingsopgave kan alleen als uit plandocumenten blijkt dat tenminste voldoende (850 of 300 uren) is ingepland. De accountant wordt uitdrukkelijk niet gevraagd de realisering hiervan te beoordelen, maar uitsluitend of de plandocumenten voldoende lesaanbod tonen. 5. Verzoek tot gewenste aanscherping van enkele activiteiten die de Minister in de brief van 7 september als normen hanteert: Cursussen voor docenten? tellen niet mee! Vergadertijden? tellen niet mee! De omvang van toetsuren? Lesrooster per toetsweek! De omvang van werkweken 8 uur per dag! In principe. Als de activiteiten zijn gespecificeerd, kan ook tot minder of meer worden besloten, mits er sprake is van activiteiten die als onderwijsactiviteiten zijn te duiden (zie hiervoor ook de brief van 7 september aan de instellingen), recreatieve activiteiten vallen hier dus niet onder. De mate waarin ziekte wordt gecompenseerd door vervangingslessen? Dit kan indien duidelijk is dat die in redelijke mate kan plaatsvinden of heeft plaatsgevonden. Uitgangspunt is dat het uiteindelijke resultaat van de geprogrammeerde uren op 850 komt. De omvang van verhoogde uitval in de laatste maand van het schooljaar in relatie tot andere maanden? ` Dit is sterk verschillend per school. Vaak zijn er aan het eind van het jaar bufferweken of inhaalweken (om opgelopen achterstanden in te halen voor individuele deelnemers). Deze gelden niet voor alle deelnemers, en tellen dus niet mee. Het is wel van belang alert te zijn op de omschrijvingen die de school hanteert. 6. Vraag: Hoe moet worden gehandeld als deelnemers vrijstelling hebben op basis van EVC s? De instelling zal van die deelnemer moeten kunnen aangeven van welke activiteiten en voor hoeveel uren daarvan vrijstelling wordt gegeven. Overigens zal het voor een instelling in de praktijk dan lastig worden die deelnemer nog als voltijd te laten bekostigen, want er moet wel minimaal 850 uren worden gehaald en veelal zit het nominale aantal uren van die opleiding daar niet beduidend boven. De instelling zou individuele deelnemers alternatieve aanvullingen op het programma kunnen laten volgen of sneller door de opleiding kunnen laten gaan. Dan is er wel sprake van een voldoende studielast. Overigens is het natuurlijk best mogelijk dat een deelnemer op deze wijze een opleiding feitelijk in deeltijd volgt. Als hij dan ook maar vanaf het begin voor deeltijdbekostiging is aangemerkt en

4 geen studiefinanciering krijgt. Het zal alleen lastig zijn dit voor elk individu te controleren. 7. Vraag: Wat is de norm voor een aantoonbaar realistisch lesaanbod? Is uitval van lessen als gevolg van diverse omstandigheden te concretiseren? Beschikt de directie BVE en/of de Inspectie over ervaringcijfers / normen? De norm is in de brief van 7 september aangegeven. Ervaringscijfers en of normen voor de diverse onderwijsactiviteiten zijn niet beschikbaar, dit is de vrijheid van iedere onderwijsinstelling.van enkele gegevens zoals ziekte van personeel zal elke instelling eigen realiteitscijfers moeten kunnen verstrekken. Aantoonbaar houdt in dat de instelling hier procedures en/of documenten in de vorm plannen, vervangingsroosters enz. en onderbouwingen voor moet kunnen overleggen. Of een zodanige overmaat moet hebben dat zij toch boven de 850 blijft. 8. Aanbeveling: het concretiseren van de diverse omstandigheden op basis van beschikbare branchegegevens omdat anders verschillende methoden mogelijk zijn die vervolgens tot verschillende interpretaties kunnen leiden. Het is niet de bedoeling alles dicht te regelen en te doen lijken of alle instellingen op dezelfde wijze informatie beschikbaar hebben. Dit zal afbreuk doen aan de pluriforme werkelijkheid en de vaktechnische inzichten van de desbetreffende accountant. 9. Vraag: Is het mogelijk het begrip geprogrammeerd lesaanbod te concretiseren betreffende het moment waarop dit wordt bepaald. Bij veel instellingen is namelijk sprake van kwartaalroosters. In de brief van 7 september wordt zonder hier uitputtend over te zijn een aanwijzing gegeven wat onder plandocumenten kan worden verstaan: een jaarplan. Daarnaast kan gedacht worden aan lesroosters die voor een geheel jaar gelden, maar nochtans voor een of enkele kwartalen zijn ingevuld, bpv contracten, enz. Echter op moment van controle van de bekostigingsgegevens, die veelal in maart worden uitgevoerd moet een instelling over de afgelopen kwartalen en het laatste kwartaal roosters hebben die het lesaanbod weergeven. 10. Stelling: Meldingen van situaties waarin de accountant van mening is dat niet aan de wettelijke vereisten wordt voldaan in de bevindingenparagraaf in de accountantsverklaring Het controleprotocol is niet bedoeld om vooraf letterlijk en in detail voor te schrijven wat de accountant moet beschrijven in zijn accountantsverklaring. Als uit de plandocumenten blijkt dat aan de ureneis niet is voldaan, mag de instelling deze leerling niet voor bekostiging in aanmerking nemen (tenzij de instelling het aantal geprogrammeerde uren tijdig - dus voor het opstellen van de accountantsverklaring - corrigeert). De accountant moet hierop zijn verklaring

5 afstemmen. Met de bevindingenparagraaf wordt de toelichtende paragraaf van de accountantsverklaring van het RAC bedoeld. 11. Vraag: Onduidelijk is of de urennorm niet dient te worden gezien vanuit de gehele opleidingsduur. In enig jaar kan sprake zijn van een hogere realisatie dan in een ander opleidingsjaar. Volgens de wet is een opleiding geldig als elk jaar van de opleiding tenminste in instellingstijd verrichte onderwijsuren (850 / 300). Dus een jaar met tekort kan niet worden gecompenseerd met een ander jaar met overschot. 12. Vraag: kan een opleiding die volgens planning reeds gedurende het schooljaar wordt afgesloten voor voltijd meetellen. Hierbij moet vooral worden gedacht aan examenjaren die bijvoorbeeld in februari worden afgerond. Van dergelijke opleidingen of leertrajecten moet proportioneel worden gerekend om te kunnen bepalen of leerlingen een voltijds dan wel een deeltijd opleiding volgen. Uit de plandocumenten moet blijken dat de opleiding een equivalent van 850 uren op jaarbasis bevat. Bijvoorbeeld: een opleiding die in eind december wordt afgesloten moet tenminste 4/10 x 850 uren = 340 geprogrammeerde uren omvatten. 13. Stelling: Planning van de uren BBL zal moet blijken uit de praktijkovereenkomst De daadwerkelijke realisatie kan niet worden gecontroleerd tenzij er sprake is van een sluitende urenregistratie per student bij de werkgever. Als de praktijkovereenkomst het aantal uren aangeeft is dit voldoende, immers het gaat om plandocumenten waaruit voldoende uren moet blijken en niet uit een realisering van de uren. 14. Stelling: In het controleprotocol wordt niet gesproken over open leercentra / elektronische educatie die een grijs gebied zijn bij het beoordelen van geplande uren. Men kan binnen het rooster rekening houden met de tijd welke studenten geacht worden door te brengen in het open leercentrum achter hun pc (zelfstudie) maar het wordt voor de accountant erg lastig om bij het ontbreken van een helder normenkader hier ook iets van te vinden. In de brief van 7 september worden ook open leercontra genoemd als in instellingstijd verzorgd onderwijs. Daar moet dan wel een bevoegde docent aanwezig zijn of ter stond afroepbaar zijn. Eveneens worden in de brief ICT toepassingen voor buitenschool onderwijs genoemd als in instellingstijd verzorgd onderwijs. Dit moet aansluiten bij de eindtermen/competenties van de opleiding en het moet in de OER staan. Mooi voorbeeld is zorggezinnen. Dit is geen officiële bpv (want niet geaccrediteerd) maar gezinnen waar leerlingen uit de opleiding zorg bijvoorbeeld 2 uur per week moeten helpen. Dit sluit aan bij hun eindtermen (want ze worden gezinsverzorgster) en het wordt door de instelling geprogrammeerd en

6 gecontroleerd. Dat telt dan mee. De accountant kan het dus vaststellen aan de hand van OER en/of rooster. Daar moet het in terug te vinden zijn. 15. Stelling: Toetsing van het realiteitsgehalte van de planning vergt meer dan uitsluitend een gegevensgerichte beoordeling van lesroosters. Vooral de toetsing van de interne controle is essentieel om te kunnen vaststellen dat sprake is van een realistische planning van de onderwijstijd. Belangrijk daarbij zijn de maatregelen gericht op de betrouwbaarheid van de roosteradministratie en de confrontatie van planning versus realisatie. Uitsluitend op basis hiervan kan een betrouwbare inschatting worden gemaakt van bijvoorbeeld lesuitval. Beoordeling van de afzonderlijke lesroosters is zeer arbeidsintensief. Primair is het aan de accountant om de controlewijze en controlemix te bepalen. Ten aanzien van de 850/300 uren wordt aan de accountant niet voorgeschreven de realisering van de geplande uren te toetsen. Als vooral de toetsing van de interne controle essentieel is naar mening van de desbetreffende accountant om een realistische planning van onderwijstijd te kunnen vaststellen dan is dit al mogelijk bij de interimcontroles, middels de kwartaalroosters van de afgelopen kwartalen. 16. Stelling: Tegenover de beperkte toegevoegde waarde van het oordeel van de accountant over de haalbaarheid van de afzonderlijke lesurenplanningen staat een forse uitbreiding van de door de accountant te verrichten werkzaamheden. De accountant is wel voldoende toegerust om een adequate procesbeoordeling uit te voeren. Het hieruit voortvloeiende oordeel biedt daarom een veel grotere mate van zekerheid dan een oordeel over de haalbaarheid van de afzonderlijke lesurenplanningen. Via de brief van 7 september heeft de Minister aangegeven hoe de controle op onderwijstijd wordt aangescherpt. Hiertoe maakt ook de intensivering van de accountantskosten deel uit. Alle schakels vormen een geheel van intensivering zonder dat per schakel exact kan worden aangegeven in welke mate die afzonderlijk evenredig effectief is. Over de uitbreiding van werkzaamheden doet de accountant er verstandig aan om in contact te treden met zijn cliënt. 17. Vraag: Mogen voltijddeelnemers waarvan is vastgesteld dat niet wordt voldaan aan de 850 uren eis worden bekostigd als deeltijd deelnemers? Nee, een voltijd deelnemer komt alleen voor bekostiging in aanmerking als voldaan is aan de vereisten. In het onderwijs- en examenreglement en de onderwijsovereenkomst geeft de instelling aan ten minste 850 uren IIVO aan te bieden. Als de instelling dan niet tenminste dat aantal uren programmeert, dan is niet voldaan aan de bekostigingsvereisten. De onderwijsovereenkomst en de daarop gebaseerde inschrijving van een voltijdsdeelnemer hebben betrekking op een voltijdse opleiding; de deelnemer is niet ingeschreven voor een deeltijdse opleiding, en kan dus per definitie niet worden meegeteld voor

7 deeltijdbekostiging. Een voltijdse deelnemer kan niet na de teldatum met terugwerkende kracht alsnog als deeltijddeelnemer worden ingeschreven. 18. Stelling: de accountant corrigeert niet de opgave van de deelnemers, dit is de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Deze stelling heeft betrekking op de laatste zin van de tekstpassage controle ondergrens bekostiging 300 en 850 klokuren onderwijstijd. In de tekstpassage wordt niet gewezen op de rol van accountant of bestuurder. De verantwoording blijft inderdaad de verantwoordelijkheid van het bestuur. Met deze zin wordt het belang van deze verantwoordelijkheid onderstreept. Wel wijzen we op de tekstpassage die eerder in het controleprotocol onder Inrichting van de controle is vermeld, namelijk de instellingsaccountant richt de controle zodanig in dat onjuistheden > 1% worden ontdekt; uiteraard moeten alle geconstateerde fouten, ongeacht het materiële belang, worden gecorrigeerd. Overigens gaan wij er hierbij impliciet vanuit dat van de fouten onderzocht is of dit incidenteel dan wel structureel is en - in het laatste geval - vergelijkbare gevallen zijn gecorrigeerd.

agenda Onderwijstijd Wie controleer wat Andere redenen voor registratie aanwezigheid Discussie/vragen

agenda Onderwijstijd Wie controleer wat Andere redenen voor registratie aanwezigheid Discussie/vragen agenda Onderwijstijd Wie controleer wat Andere redenen voor registratie aanwezigheid Discussie/vragen Onderwijstijd BOL minimaal 850 uur IIVO BOL-DT minimaal 300 uur IIVO BBL minimaal 300 IIVO waarvan

Nadere informatie

pagina 1 van 5 LJN: BN8550, Raad van State, 201002576/1/H2 Datum 29-09-2010 uitspraak: Datum 29-09-2010 publicatie: Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:Bij

Nadere informatie

Datum 19 juli 2011 Betreft definitief rapport onderzoek 850 urennorm Medewerker marketing en communicatie (Medewerker evenementenoranisatie)

Datum 19 juli 2011 Betreft definitief rapport onderzoek 850 urennorm Medewerker marketing en communicatie (Medewerker evenementenoranisatie) > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht ROC Noorderpoortcollege College van Bestuur Postbus 530 9700 AM GRONINGEN Locatie Utrecht Park Voorn 4 Postbus 2730 3500 GS Utrecht www.onderwijsinspectie.nl

Nadere informatie

Servicedocument. De 850-urennorm. Extra

Servicedocument. De 850-urennorm. Extra Servicedocument De 850-urennorm Extra Titel : Servicedocument De 850-urennorm Auteur(s) : Heleen Beurskens MBO Raad : Henrica van Erpweg 2 Postbus 196 3730 AD De Bilt T: 030 221 98 11 E: info@mboraad.nl

Nadere informatie

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1 Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging. Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN

ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN INHOUD Samenvatting 5 1 Vraagstelling en onderzoeksopzet 7 1.1 1.2 Aanleiding tot het onderzoek 7 Wettelijke grondslag voor de norm 7 1.3 Inrichting van

Nadere informatie

Servicedocument 850 urennorm MBO

Servicedocument 850 urennorm MBO Servicedocument 850 urennorm MBO A. Relevante definities voor de onderwijsintensiteit 1. Leerwegen Binnen de WEB worden twee leerwegen onderscheiden, de Beroepsopleidende leerweg (BOL) en de Beroepsbegeleidende

Nadere informatie

Gezien de specifieke voorwaarden waaraan het MBO moet voldoen is de wens uitgesproken om tot een vergelijkbaar document te komen voor het MBO.

Gezien de specifieke voorwaarden waaraan het MBO moet voldoen is de wens uitgesproken om tot een vergelijkbaar document te komen voor het MBO. Servicedocument Onderwijstijd MBO Versie 1, november 2006 Agnes Jansen Inleiding In het voorjaar van 2006 is in opdracht van het Ministerie van OC &W een bliksemonderzoek gehouden naar de naleving van

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187)

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Servicedocument 850. Onderwijstijd

Servicedocument 850. Onderwijstijd Servicedocument 850 Onderwijstijd Titel : Servicedocument 850 Onderwijstijd Auteur(s) : Marianne van der Weiden, Heleen Beurskens, Henk Kuppens, Pierre Veelenturf, Rini Romme m.m.v. Onderwijsinspectie

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Betreft naleving onderwijstijd BVE 2009

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Betreft naleving onderwijstijd BVE 2009 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst op 18 oktober 2013 bij sambo-ict te Woerden

Verslag van de bijeenkomst op 18 oktober 2013 bij sambo-ict te Woerden Onderwijstijd in Control een activiteit van het programma ifov van sambo-ict Verslag van de bijeenkomst op 18 oktober 2013 bij sambo-ict te Woerden Aan de bijeenkomst namen deel: Pierre Veelenturf (MBO

Nadere informatie

Servicedocument Onderwijstijd

Servicedocument Onderwijstijd Servicedocument Onderwijstijd 1 Titel : Servicedocument Onderwijstijd Auteur(s) : Bureau MBO Raad m.m.v. Inspectie van het Onderwijs MBO Raad : Houttuinlaan 6 Postbus 2051 3440 DB Woerden T: 0348-75 35

Nadere informatie

2. Wettelijke normen voor onderwijstijd

2. Wettelijke normen voor onderwijstijd Beleidsreactie op de onderzoeken van de inspectie naar de naleving van de 850 urennorm in het middelbaar beroepsonderwijs en de urennormen in het voortgezet onderwijs September 2006 1. Inleiding Het onderwerp

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER ONDERWIJSTIJD 2013/2014

BEOORDELINGSKADER ONDERWIJSTIJD 2013/2014 BEOORDELINGSKADER ONDERWIJSTIJD 2013/2014 Met ingang van 1 augustus 2013 geldt een aantal nieuwe richtlijnen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs 1. Dit heeft gevolgen voor de urennormen, de

Nadere informatie

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II Dit Accountantsprotocol is op maat gemaakt voor de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II. Het betreft het volgende product, genoemd

Nadere informatie

Flexibiliteit en urennorm: een ingebouwde spanning?

Flexibiliteit en urennorm: een ingebouwde spanning? Jaap de Mare Flexibiliteit en urennorm: een ingebouwde spanning? Verantwoording speelt een grote rol in het onderwijs, een steeds grotere rol. Regelmatig zijn er grote en kleine incidenten waarbij misstanden

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Colleges van Bestuur van universiteiten en hogescholen cc HBO-raad en VSNU Rijnstraat

Nadere informatie

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging In haar nieuwsbrief van 19 september 2013 gaat de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het ministerie van OCW in op de gevolgen van de Wetswijziging Doelmatige leerwegen MBO en modernisering

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

SPECIFIEK ONDERZOEK AAN- EN AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE EN MELDING VERZUIM ZONDER GELDIGE REDEN

SPECIFIEK ONDERZOEK AAN- EN AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE EN MELDING VERZUIM ZONDER GELDIGE REDEN SPECIFIEK ONDERZOEK AAN- EN AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE EN MELDING VERZUIM ZONDER GELDIGE REDEN Zadkine Logistiek medewerker Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) Logistiek teamleider Logistiek supervisor

Nadere informatie

RAPPORT. SPECIFIEK ONDERZOEK VERKLARING OMTRENT GEDRAG BOEKJAAR 2013 bij ROC TOP

RAPPORT. SPECIFIEK ONDERZOEK VERKLARING OMTRENT GEDRAG BOEKJAAR 2013 bij ROC TOP RAPPORT SPECIFIEK ONDERZOEK VERKLARING OMTRENT GEDRAG BOEKJAAR 2013 bij ROC TOP Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 42625 Onderzoeksnummer: 285952 Onderzoeksperiode: Voorjaar 2015 Datum vaststelling: 11 augustus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 048 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Nadere informatie

In de brief van 30 januari 2013 aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft de minister de beleidslijn voor onderwijstijd uiteengezet.

In de brief van 30 januari 2013 aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft de minister de beleidslijn voor onderwijstijd uiteengezet. Toezicht op onderwijstijd: werkwijze van de inspectie Bijlage 1 Inleiding Het wetsvoorstel met de titel doelmatige leerwegen en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs (TK 33 187)

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap (FoV) in perspectief Inhoud/Kernpunten FoV en Regeerakkoord Onderwijstijd Entreeopleidingen Bekostiging

Nadere informatie

Rechtmatigheid in het onderwijs

Rechtmatigheid in het onderwijs Rechtmatigheid in het onderwijs In navolging van gemeenten en provincies wordt het begrip rechtmatigheid in toenemende mate betrokken bij de accountantscontrole van onderwijsinstellingen. Maar wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Controleplan Bekostigings- gegevens. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle

Controleplan Bekostigings- gegevens. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle s- gegevens Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Inleiding De afdeling Audit en Interne Controle (AIC) toetst in opdracht van het College van Bestuur de werking van de interne beheersingsmaatregelen.

Nadere informatie

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging voor visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de Bve-sector

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging voor visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de Bve-sector Algemeen Verbindend Voorschrift BVE/Stelsel- 2005/51572 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Wijziging Regeling aanvullende bekostiging

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) - De studentenraad van ROC Friese Poort heeft ingestemd met de model onderwijsovereenkomst van ROC Friese Poort - Op deze

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Het All Inn Kapperscollege gevestigd te Alkmaar te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderwijstijd bve 2009

Onderwijstijd bve 2009 Onderwijstijd bve 2009 Utrecht, september 2009 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 5 1 INLEIDING 7 2 VRAAGSTELLING EN ONDERZOEK 9 2.1 Aanleiding 9 2.2 Vraagstelling 9 2.3 Onderzoek 10 3 BEVINDINGEN 13 4 CONCLUSIE

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

educatie en beroepsonderwijs die met een in bijlage 2 van deze regeling

educatie en beroepsonderwijs die met een in bijlage 2 van deze regeling Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (versie 01-08-2013) De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies; Besluit: Artikel

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. SiNTLUCAS te Eindhoven. 93220 Gaming artist

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. SiNTLUCAS te Eindhoven. 93220 Gaming artist MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek SiNTLUCAS te Eindhoven 93220 Gaming artist Juli 2015 Plaats: Eindhoven BRIN: 30BC Onderzoeksnummer: 284551 Onderzoek uitgevoerd in: Juni 2015 Conceptrapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 048 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Colleges van bestuur van mbo-instellingen Rij nstraat so Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper Scholing en personeel 2017 De overheid betaalt mee! whitepaper In dit whitepaper: Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren.

Nadere informatie

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap De nieuwe benadering van onderwijstijd Titel : Nota Onderwijstijd Project/Werkgroep : Auteur(s) : Heleen Beurskens Pierre Veelenturf Rini Romme Luud Bochem Illustraties

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 199 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 (versie 04-06-2012)

Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 (versie 04-06-2012) Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 (versie 04-06-2012) De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies; Besluit:

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 27 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (Tekst geldend op: 18-08-2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MEVA/ABA-3072441, houdende regels voor het subsidiëren

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende: TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2012/13 33 187 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

FAQ s experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl Versie 15 oktober 2015

FAQ s experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl Versie 15 oktober 2015 FAQ s experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl Versie 15 oktober 2015 Inhoudsopgave Doel experiment... 2 Aanvraagprocedure... 3 Voorwaarden tot deelname... 6 Vormgeving beroepsopleiding

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! 20-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie

Nadere informatie

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2014 Februari 2015 Protocol beschikbaarheidbijdrage

Nadere informatie

Q&A Onderzoek prestatie-indicatoren. 1. Algemeen. 1-1 In het protocol staat dat onjuistheden groter dan 2% (per indicator) worden vastgesteld?

Q&A Onderzoek prestatie-indicatoren. 1. Algemeen. 1-1 In het protocol staat dat onjuistheden groter dan 2% (per indicator) worden vastgesteld? Q&A Onderzoek prestatie-indicatoren 1. Algemeen 1-1 In het protocol staat dat onjuistheden groter dan 2% (per indicator) worden vastgesteld? 1-2 Hoe pas je de tolerantie van 2% toe op de verantwoorde indicatoren

Nadere informatie

Protocol gegevensuitvraag. Medisch specialisten eenheden

Protocol gegevensuitvraag. Medisch specialisten eenheden Protocol gegevensuitvraag Medisch specialisten eenheden November 2010 Inhoud 1. Uitgangspunten 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4 Leeswijzer 6 2. Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus ZH VOORHOUT. t.a.v. de heer drs. H. Kelderman. Datum

Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus ZH VOORHOUT. t.a.v. de heer drs. H. Kelderman. Datum a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus 98 2215 ZH VOORHOUT t.a.v. de heer drs. H. Kelderman Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGE BEKOSTIGING VAN NIET-EER-STUDENTEN AAN DE HANZE HOGESCHOOL GRONINGEN

ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGE BEKOSTIGING VAN NIET-EER-STUDENTEN AAN DE HANZE HOGESCHOOL GRONINGEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGE BEKOSTIGING VAN NIET-EER-STUDENTEN AAN DE HANZE HOGESCHOOL GRONINGEN Rapport 4994861 Utrecht, maart 2017 INHOUD Aanleiding 5 1 Verzoek om verificatie 7 2 Verloop van de verificatie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGE BEKOSTIGING VAN NIET-EER-STUDENTEN AAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT

ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGE BEKOSTIGING VAN NIET-EER-STUDENTEN AAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGE BEKOSTIGING VAN NIET-EER-STUDENTEN AAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT Rapport 4995021 Utrecht, maart 2017 INHOUD Aanleiding 5 1 Verzoek om verificatie 7 2 Verloop van de verificatie

Nadere informatie

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV / BBL 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair onderwijs po 079-3232333 Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:1372

ECLI:NL:CRVB:2014:1372 ECLI:NL:CRVB:2014:1372 Instantie Datum uitspraak 23-04-2014 Datum publicatie 28-04-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-1014 WTOS Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

Bepalingen onderwijsovereenkomst artikel 1 t/m 18

Bepalingen onderwijsovereenkomst artikel 1 t/m 18 Bepalingen onderwijsovereenkomst artikel 1 t/m 18 1. Geldigheid en reikwijdte: 1.1 Het opleidingsblad vormt samen met de bepalingen en eventuele bijlage(n) de tussen de partijen gesloten onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

ONDERZOEK NALEVING WETTELIJKE VEREISTEN

ONDERZOEK NALEVING WETTELIJKE VEREISTEN ONDERZOEK NALEVING WETTELIJKE VEREISTEN Capabel Onderwijsgroep Opleiding Doktersassistent, niveau 4 3257863/3 BRIN: 27RC Onderzoeksnummer: 269797 Onderzoek uitgevoerd in: Juli-september 2013 Conceptrapport

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure voor het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) voor diploma-erkenning

Aanmeldingsprocedure voor het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) voor diploma-erkenning Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Aanmeldingsprocedure voor het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO)

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden Algemeen - De Studentenraad heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst; - Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; - In gevallen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGE BEKOSTIGING VAN NIET-EER-STUDENTEN AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGE BEKOSTIGING VAN NIET-EER-STUDENTEN AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGE BEKOSTIGING VAN NIET-EER-STUDENTEN AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM Rapport 4994949 Utrecht, maart 2017 INHOUD Aanleiding 5 1 Verzoek om verificatie 6 2 Verloop van de

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

PRODUCTOVEREENKOMST EDUCATIE 2007 gemeente Hoogeveen - R.O.C. Drenthe College

PRODUCTOVEREENKOMST EDUCATIE 2007 gemeente Hoogeveen - R.O.C. Drenthe College Ondergetekenden: PRODUCTOVEREENKOMST EDUCATIE 2007 gemeente Hoogeveen - R.O.C. Drenthe College De gemeente Hoogeveen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester dhr. W.P.M. Urlings, hierna

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 199 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015 Wim Maas Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Jouw partner in de school Inhoud workshop Binnen de scoop: Bekostigingssystematiek (was/wordt) Intensivering en

Nadere informatie

Wanneer kan een gemeente aanspraak maken?

Wanneer kan een gemeente aanspraak maken? Wanneer kan een gemeente aanspraak maken? Om aanspraak te kunnen maken op een vangnetuitkering over 2015 dient de gemeente aan een beperkt aantal voorwaarden te voldoen. De voorwaarden gelden in beginsel

Nadere informatie

Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014

Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014 Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014 December 2013 Nadere voorschriften van 7 mei 2013 houdende regels voor de permanente educatie van accountants (Nadere voorschriften

Nadere informatie

850 UUR IN DE BVE ONDERZOEK NAAR HET VOLDOEN AAN DE URENNORM

850 UUR IN DE BVE ONDERZOEK NAAR HET VOLDOEN AAN DE URENNORM 850 UUR IN DE BVE ONDERZOEK NAAR HET VOLDOEN AAN DE URENNORM Inspectie van het Onderwijs Auditdienst van OCW Utrecht, augustus 2006 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 5 1 INLEIDING 7 2 VRAAGSTELLING EN ONDERZOEKSOPZET

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Opleiding Helpende zorg en welzijn

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Opleiding Helpende zorg en welzijn MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC Leiden te Leiden Opleiding Helpende zorg en welzijn April 2014 H3417218 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 271999 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

ONDERZOEK ONDERWIJSTIJD BVE 2011

ONDERZOEK ONDERWIJSTIJD BVE 2011 ONDERZOEK ONDERWIJSTIJD BVE 2011 Utrecht, oktober 2011 INHOUD Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 2.1 Vraagstelling en onderzoek 9 Aanleiding 9 2.2 Vraagstelling en onderzoekspopulatie 9 2.3 Uitvoering van

Nadere informatie

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR pagina van 5 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Subsidieregeling stageplaatsen zorg II [Regeling vervalt per 0-08-0.] Geldend van 3-08-06 t/m heden Regeling van de Minister van

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Het controleprotocol heeft betrekking op de

Nadere informatie

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol inburgering nieuwkomers 2001

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol inburgering nieuwkomers 2001 OCenW-Regelingen financiële verantwoording Bestemd voor: gemeenten, die inburgeringscursussen verzorgen. 2. Het model voor de verklaring omtrent de getrouwheid wordt vastgesteld volgens bijlage 3 bij deze

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel

Advieswijzer. Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel 2 Advieswijzer Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. ROC West-Brabant te Etten-Leur

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. ROC West-Brabant te Etten-Leur MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC West-Brabant te Etten-Leur Locatie Cingel College te Breda Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) definitief December

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:2510

ECLI:NL:RBDHA:2016:2510 ECLI:NL:RBDHA:2016:2510 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 04-03-2016 Datum publicatie 21-04-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 5039 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap De nieuwe benadering van onderwijstijd Titel : Nota onderwijstijd Project/Werkgroep : Auteur(s) : Heleen Beurskens Pierre Veelenturf Luud Bochem Rini Romme In overleg

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten Instroomreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een praktijkplaats.

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie