(met behulp van Ctrl + F kunt u de door u gewenste onderwerpen zoeken)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(met behulp van Ctrl + F kunt u de door u gewenste onderwerpen zoeken)"

Transcriptie

1 1 Overzicht van juridische- en fiscale onderwerpen van de business helpdesk van Albert A. van Daalen, partner bij Claassen,Moolenbeek&Partners, waarover gratis informatie en/of modellen per kunnen worden verstrekt (met behulp van Ctrl + F kunt u de door u gewenste onderwerpen zoeken) 1. Aangaan van verplichtingen ten laste van leden 2. Aangifte voor het recht van schenking 3. Aangifte voor het recht van successie 4. Aangifte voor het recht van successie/erfbelasting met gedwongen schuldverrekening en inbreng 5. Aanmerking als ANBI (algemeen nut beogende instelling) 6. Aansprakelijkheid als eigenaar van een gebouw 7. Aansprakelijkheid van bestuurders 8. Aansprakelijkheid van commissarissen / toezichthouders 9. Aanvaarden van een legaat met een last 10. Aanwezigheidsregistratie via de notulen 11. Aanwijzen van vereffenaars 12. Aanwijzing van een dienstwoning 13. Aanwijzing van de voorzitter 14. Accountantscontrole 15. Actief kiesrecht 16. Adspirant, junior of junior deelnemer 17. Afdeling met/zonder status van vereniging 18. Afdeling, batig saldo na opheffing van Afdeling, financieel beheer van Afdeling, huishoudelijk reglement van Afdeling, ledenvergadering van de Afdeling, opheffing van een Afdelingsbestuur, verkiezing van Afdelingsbestuur, zaken van het Afdelingsconstructie 26. Afdelingslid 27. Afdelingsvergadering, zaken van de Afgeleide zeggenschap voor donateurs 29. Afgevaardigden 30. Afschrijving 31. Aftreden als bestuurder 32. Agendasamenstelling 33. Algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden 34. Algemene vergadering, bijeenroepen van Algemene vergadering: hoogste verenigingsorgaan 36. Algemene verkoopvoorwaarden, in het bijzonder van technische apparatuur 37. Algemene verkoopvoorwaarden, in het bijzonder van verkoop aan wederverkopers 38. Algemene voorwaarden voor het aangaan van geldleningen en verlening van hypotheek- en pandrecht 39. Ambtelijk apparaat (ambtelijk secretaris / ambtelijk penningmeester) 40. Amendement

2 41. ANBI-regelgeving in Nederland 42. Arbeidsgeschillen 43. Arbeidsongeschiktheid 44. Arbeidsovereenkomst (algemeen) 45. Arbeidsovereenkomst met handelsvertegenwoordiger 46. Arbeidsovereenkomst tussen een NV/BV en haar statutair directeur 47. Arbeidsovereenkomst tussen (een) ouder(s) en diens/zijn/haar inwonende meerderjarige kinderen, werkzaam in diens/zijn/haar bedrijf 48. Arbeidsverhoudingen 49. Arbeidsvoorwaarden 50. Attentiepunten bij het aangaan van een fusie 51. Auteursrecht 52. Ballotagecommissie 53. Batig saldo na ontbinding 54. Batig saldo bij opheffing 55. Batig saldo na opheffing van afdeling 56. Bedingen van rechten ten behoeve van leden 57. Bedrijfsmatige activiteiten 58. Beeldrecht 59. Begrip rechtspersoon 60. Begrafenis executeur 61. Beheersexecuteur 62. Begroting (als beleidsinstrument) 63. Begunstiger 64. Beheerscommissie onroerend goed 65. Beheer van administratie en archief 66. Beheer van het rooster van aftreden 67. Beheerscommissie onroerend goed 68. Bekrachtiging van rechtshandelingen door de vennootschap, in wier naam rechtshandelingen voor de oprichting zijn verricht 69. Belastbare winst 70. Belastingen; BTW in Nederland 71. Belastingen; Successie- en Schenkingsrecht in Nederland 72. Belastingen; Vennootschapsbelasting in Nederland 73. Belastingplichtigheid van verenigingen en stichtingen 74. Beleggen van overtollige liquide middelen 75. Benoeming buiten de algemene vergadering 76. Benoeming door de algemene vergadering 77. Benoeming van commissarissen / toezichthouders 78. Beperking van het actief kiesrecht via de bindende voordracht 79. Beperkte rechtsbevoegdheid 80. Berisping 81. Beroepscommissie 82. Beroepsprocedures 83. Beschermheerschap 84. Besluitvorming binnen het bestuur 85. Besluitvorming door de algemene vergadering 86. Besluitvorming door de bestuursvergadering 2

3 87. Besluitvorming met algemene stemmen 88. Besteding van geldmiddelen 89. Bestemming van de opbrengst uit erfstelling 90. Bestemming van de opbrengst uit legaten 91. Bestuur, benoeming van Bestuur, bevoegdheden van Bestuur; informatieplicht 94. Bestuur, kwaliteiten van Bestuur; rooster van aftreden 96. Bestuurder; ontslag van Bestuurder, schorsing van Bestuursbevoegdheden 99. Bestuurstaak 100. Bestuursvergaderingen 101. Bevoegd verenigingsorgaan voor het vaststellen van de contributie 102. Betalingsregeling (met belastingdienst) 103. Bewaarder van boeken en bescheiden 104. Bezoldigde functionarissen 105. Bezwaar en beroep 106. Bezwaarschrift (algemeen) 107. Bezwaarschrift tegen een aanslag in de gemeentelijke onroerendezaakbelasting 108. Bezwaarschrift tegen een aanslag in verontreinigingsheffing rijkswateren 109. Bezwaarschrift tegen belastingaanslag of beschikking 110. Bezwaarschrift tegen belastinginhouding 111. Bezwaarschrift tegen een beschikking heffingsrente 112. Bezwaarschrift tegen belastingboete tegen navordering en naheffing 113. Bezwaarschrift tegen belastingverzuimboete wegens niet/niet-tijdig gedane aangifte 114. Bezwaarschrift tegen het besluit tot inwilligen van een verzoek tot het verstrekken van inlichtingen aan een andere staat 115. Bijeenroepen van de algemene vergadering (wetstekst) 116. Bijeenroepen van een vergadering 117. Bijzondere attentiepunten bij de oprichting van een stichting 118. Bijzondere omstandigheden bij besluitvorming 119. Bindende voordracht 120. Bijzondere beloningen 121. Blanco stem(men) 122. Boedelbeschrijving, recht van Boekhouding, inrichting van de 124. Breken van het bindend karakter 125. Bruikleenovereenkomst 126. BTW (omzetbelasting) 127. Buitengerechtelijke verklaring tot ontbinding van een overeenkomst 128. Buitengewone leden 129. Buiten-functie-stellen 130. Centraal bestuur, samenstelling van Centraal bestuur, zaken van het 132. Collectevergunning 3

4 133. Comité van aanbeveling 134. Commissie; begripsomschrijving 135. Commissies; minimum aantal leden 136. Commissies ad hoc 137. Congres als verenigingsorgaan 138. Consensus 139. Consequenties verbonden aan de informele vereniging 140. Consumentenkoop van een roerende zaak (niet-registergoed) 141. Contract met een management-bv 142. Contractoverneming 143. Contributie- en donatie-invordering 144. Controle op tegoeden en schulden 145. Convocaties 146. Corporatie 147. Coöperatie 148. Dagelijks bestuur, taken van Dagelijks centraal bestuur, taken van 150. Dagvoorzitter 151. Deponeringsbrief handelsregister 152. Distributieovereenkomst 153. Doel- en middelenomschrijving 154. Domeinregistratie 155. Donateur 156. Dossiervorming 157. Duur 158. Dwingend recht 159. Eenstemmig besluit van alle leden ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen 160. Eenvoudige of gewone meerderheid 161. Eenvoudige (agentuur)overeenkomst met een handelsagent 162. Eerste bestuurssamenstelling 163. Eerste rooster van aftreden 164. Einde bestuursfunctie 165. Einde bestuurslidmaatschap 166. Eisen te stellen aan de persoon van de voorzitter 167. Eisen te stellen aan de persoon van de secretaris 168. Eisen te stellen aan de persoon van de penningmeester 169. Enkelvoudige kandidaatstelling 170. En/of-dekking 171. Entreegelden van leden 172. Erelidmaatschap 173. Erevoorzitterschap 174. Faillissement en surseance 175. Federatie 176. Financiële jaarstukken: neerslag van het bestuursbeleid 177. Fiscale aftrek van giften en andere bevoordelingen in Nederland 178. Fiscale controle 179. Formele vereniging 180. Franchiseovereenkomst 4

5 181. Fraudebestrijding 182. Freelancecontract 183. Functie-eisen 184. Gebreken in de besluitvorming 185. Getuigschrift 186. Gevolgen van onbevoegd handelen als bestuurder 187. Gewone meerderheid van stemmen 188. Gronden voor ontbinding 189. Handelsregister-, eerste inschrijving en mutaties 190. Herstel van gebreken in de besluitvorming 191. Honoraire functies 192. Hoofdelijke aansprakelijkheid 193. Hoofdelijke stemming 194. Huishoudelijk reglement (wetstekst) 195. Huishoudelijk reglement stichting 196. Huishoudelijk reglement vereniging 197. Huurdersbelangen bij een gebouw 198. Huurkoopovereenkomst 199. Huurkoop van een onroerende zaak 200. Huurovereenkomst betreffende roerende zaken 201. Huurovereenkomst betreffende een auto 202. Huurovereenkomst betreffende bedrijfsruimte 203. Huurovereenkomst betreffende een gebruik van woonruimte dat naar zijn aard slechts van korte duur is (vakantiewoning, wisselwoning, noodwoning e.d.) 204. Huurovereenkomst betreffende kamer(s) (inwoning) 205. Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte (studentenhuur) 206. Huurovereenkomst betreffende woonruimte (gezinswoning) 207. In rechte optreden namens leden 208. Informatieplicht aan de zgn. Kascommissie 209. Informatieplicht aan een Raad van Commissarissen / van Toezicht 210. Informatieplicht vanwege belastingheffing 211. Informele vereniging (wetstekst) 212. Ingang van het lidmaatschap 213. Inhoud van de schorsingsaanzegging 214. Inhoudingsplicht voor de loonbelasting 215. Inspectie der Registratie en Successie in Nederland 216. Integratie van jaarrekening en jaarverslag 217. Intentieovereenkomst 218. Interim-bestuurder 219. Interne informatieplicht 220. Internetrecht 221. Jaarbegroting met toelichting 222. Jaarrekening 223. Jaarstukken 224. Jaarverslag; algemeen en publicatieplicht Kamer van Koophandel 225. Joint-ventureovereenkomst 226. Juridische fusie; alleen tussen gelijksoortige rechtspersonen 227. Kantine, vergunning voor exploitatie van Kansspelbelasting in Nederland 5

6 228. Kascommissie 229. Kascontrole 230. Kerkgenootschappen (wetstekst) 231. Klachtenregeling seksuele intimidatie 232. Koop van een roerende zaak (niet-registergoed) van onderneming aan onderneming 233. Koopovereenkomst met uitgestelde levering en feitelijk gebruik tegen rentevergoeding 234. Koopovereenkomst van een onroerende zaak 235. Koopovereenkomst van een recht van erfpacht m.b.t. een onroerende zaak 236. Kostenvergoedingen 237. Kredietovereenkomst 238. Kwaliteitszetel in het bestuur 239. Leden 240. Leeftijdsgrens voor de bestuurder 241. Leegstandsclausule 242. Legaat (met een last) 243. Legaat van een in termijnen te betalen geldsom in verband met de voortzetting van een beroep of bedrijf van de erflater door een erfgenaam 244. Legaat van een in termijnen te betalen geldsom in verband met de voortzetting van een onderneming van een NV of BV waarvan de erflater bestuurder en aandeelhouder was 245. Lidmaatschap; contributie lidmaatschap, einde van Lidmaatschap; kwaliteitseisen lidmaatschap, ontzetting uit ~ 247. Lidmaatschap, opzegging van Lidmaatschap; schorsing lidmaatschap; stemrecht 249. Lidmaatschap; toelating 250. Lidmaatschap; tuchtrechtelijke aspecten 251. Lidmaatschapsrechten 252. Lidmaatschapsverplichtingen 253. Liquide middelen 254. Liquiditeitsbewaking 255. Liquiditeitsoverschot 256. Lijfrenteovereenkomst betreffende uitgestelde lijfrente bij overdracht van (een gedeelte van) een onderneming 257. Loon(administratie) 258. Loonbelasting en premieheffing in Nederland 259. Loon in natura 260. Loterij(vergunning) 261. Maatschapsovereenkomst 262. Machtiging of autorisatie 263. Manifestatie op andere dan openbare plaatsen 264. Manifestatie op openbare plaatsen 265. Materiële schenking 266. Meerderheid van stemmen 267. Meerderheidsbesluit 268. Meervoudig stemrecht per lid 6

7 269. Melding dat arbeidsverhouding als dienstbetrekking moet worden aangemerkt (opting-in, pseudowerknemer) 270. Melding van de beëindiging van de inhoudingsplicht 271. Minderjarigheid en lidmaatschap 272. Misbruikwetgeving 273. Naamgeving 274. Naam na ontbinding 275. Naheffingsaanslag 276. Navorderingaanslag 277. Notariële akte 278. Notulen; algemeen 279. Notulen; inzagerecht 280. Notulen van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders in een Besloten Vennootschap m.b.t. een besluit tot statutenwijziging 281. Notulen van een buitengewone algemene ledenvergadering van aandeelhouders van een Besloten Vennootschap m.b.t. besluit tot ontslag van bestuurder 282. Obligatoire overeenkomst van verdeling 283. Offertebevestiging (bevestiging van aanbod) 284. Omzetbelasting (BTW) 285. Omzetting in formele vereniging 286. Omzetting van een Besloten Vennootschap in een vereniging 287. Omzetting van een natuurlijke verbintenis tot een rechtens afdwingbare verbintenis 288. Ondernemer in fiscale zin 289. Onderscheid formele en informele vereniging 290. Onderscheid tussen (buitengewone) leden en donateurs 291. Onderscheid tussen leden en buitengewone leden 292. Ongevraagd of gedwongen ontslag als bestuurder 293. Onkostenvergoedingen 294. Onrechtmatige daad 295. Ontbinding; eigen initiatief 296. Ontbinding; gedwongen 297. Ontbinding en vereffening van een Besloten Vennootschap 298. Ontbindingsgronden 299. Ontslag van bestuurder op rechterlijke uitspraak 300. Ontslagaanzegging 301. Model voor Commanditaire Vennootschap 302. Model voor Vennootschap onder Firma 303. Onderhandse verklaring van zuivere aanvaarding met volmacht 304. Onderhandse verklaring beneficiaire aanvaarding door wettelijk vertegenwoordiger namens minderjarige(n) met volmacht 305. Ontzettingsprocedure 306. Openbare manifestaties (wetstekst) 307. Oprichting van een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ter voortzetting van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma 308. Oprichting van een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met raad van commissarissen 7

8 309. Oprichting van een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met prioriteitsaandelen 310. Oprichting van een Europese vennootschap (Societas Europaea) 311. Oprichting en organisatie van een kerkelijk-juridische rechtspersoon 312. Oprichting van een Naamloze Vennootschap met raad van commissarissen, aandelen op naam en aandelen aan toonder 313. Oprichting van een Naamloze Vennootschap met aandelen op naam en een blokkeringsregeling 314. Oprichting van een onderlinge waarborgmaatschappij 315. Oprichting en organisatie van een stichting 316. Oprichting van een stichting-ondernemingspensioenfonds 317. Oprichting van een pensioen-bv 318. Oprichting van een verbruikscoöperatie met een raad van afgevaardigden en een raad van commissarissen 319. Oprichting van een verbruikscoöperatie met een algemene ledenvergadering 320. Oprichting en organisatie van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 321. Oprichtingsovereenkomst betreffende een Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) 322. Oprichtingsvergadering 323. Oproepcontract 324. Opzegging van huur van bedrijfsruimte door de verhuurder 325. Opzegging van huur van woonruimte door de verhuurder 326. Organen van de vereniging 327. Overdracht en overneming van een hypothecaire vordering 328. Overeenkomst met een handelsagent 329. Overeenkomst tot beëindiging van een pachtovereenkomst 330. Overeenkomst tot wijziging van een pachtovereenkomst 331. Overeenkomst van geldlening 332. Overeenkomst van Opdracht (tussen kerkbestuur en geestelijke) 333. Overgang van leden bij fusie 334. Overgang van vermogen bij fusie 335. Overkoepelende organisatie 336. Overname van aandelen (Nederlands- en Engelstalig) 337. Overname van de activa van een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 338. Pachtovereenkomst 339. Passief kiesrecht 340. Penningmeester; algemeen en functie 341. Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders 342. Potovereenkomst 343. Presentielijst 344. Privaatrechtelijke dienstbetrekking 345. Procedure van benoeming van commissarissen / toezichthouders 346. Quorumbepaling 347. Raadplegen van Handelsregister 348. Raad van commissarissen; benoeming van Raad van commissarissen 349. Raad van toezicht; benoeming van Raad van toezicht 8

9 350. Raamovereenkomst strekkende tot koop en levering onder kredieteigendomsvoorbehoud 351. Raden en commissies 352. Recht. Aanvullend en dwingend 353. Recht van gratie 354. Recht van retentie 355. Rechtsbevoegdheid (wetstekst) 356. Rechtspersoon kan legataris zijn 357. Rechtspersoon, omzetting in andere 358. Redelijkheid en billijkheid 359. Referendum 360. Regiobestuur 361. Regio- en afdelingsvergaderingen 362. Registergoederen 363. Resultatenrekening 364. Rooster van aftreden 365. Sancties (vaststellen) 366. Schadevergoeding in natura 367. Schenkingen 368. Schenkings- en successierecht 369. Schorsing als tuchtmaatregel 370. Schorsing formeel aanzeggen 371. Schorsingsgronden 372. Schriftelijke berisping 373. Schriftelijke stemming 374. Schriftelijke vergadering 375. Schuldbekentenis met hypotheekverlening annex verpanding wegens ter leen ontvangen gelden 376. Schuldoverneming met kennisgeving en toestemmingsverklaring 377. Secretaris; algemeen en functie 378. Sleutelovereenkomst ter zake van de feitelijke aanvaarding van een gekochte onroerende zaak voor de juridische levering 379. Sociaal plan inhoudende een afvloeiingsregeling bij collectief ontslag 380. Staat van activa en afschrijvingen 381. Staat van baten en lasten 382. Staken van de onderneming 383. Staken van de stemmen 384. Stamrechtovereenkomst 385. Statutair gevolmachtigde 386. Statutair stemrecht voor donateur 387. Statutaire en feitelijke vestiging 388. Statuten; minimumeisen(wetsteksten) 389. Statuten; vaststelling en wijziging 390. Stemafspraken 391. Stembriefjes 392. Stemmen (wetstekst) 393. Stemmen bij volmacht 394. Stemmenruil 9

10 395. Stemmingsuitslagen 396. Stemprocedure 397. Stemrecht 398. Stille reserves 399. Taak- en functiebeschrijving. Opstellen van 400. Taakomschrijvingen 401. Taakvelden 402. Termijnen van lijfrenten 403. Toegang tot de algemene vergadering 404. Toegang tot vergaderingen van andere organen 405. Toelatingsprocedure 406. Toepassen van bestaande tuchtregels 407. Tucht(commissie) 408. Tuchtrecht; wetstekst en procedure 409. Tuchtreglement 410. Tweehandtekeningen-clausule 411. Uitgesloten bestuursbevoegdheden 412. Verdeling van een eenvoudige gemeenschap van een onroerende zaak 413. Vereffening 414. Vereniging met afdelingen 415. Verenigingsraad 416. Vereniging voor sociaal en cultureel werk met deelnemersraad 417. Vergoedingen voor vrijwilligers 418. Verkiezing van personen bij acclamatie 419. Verklaring bij een gift dat deze voor inkorting vatbaar is 420. Verklaring van eigendom en mede-eigendom (gemeenschap) tussen meerdere personen eventueel met verblijvensbeding 421. Verkoop en levering van een onderneming 422. Verkoop van een onderneming in huurkoop met concurrentiebeding en ontbindingsregeling 423. Verlenen van decharge 424. Verlenging van termijn waarbinnen geldlening aan beginnende ondernemer moet zijn kwijtgescholden 425. Vernietigbaarheid van besluiten van andere verenigingsorganen dan de ALV 426. Vernietiging van besluiten (wetstekst) 427. Vernietigingsgronden voor besluiten van de algemene vergadering 428. Verplichtingen van de leden 429. Verplichtingen van de werkgever 430. Verslag van onderzoek door de kascommissie 431. Vertegenwoordiging (wetstekst) 432. Vertegenwoordigingsbevoegdheid aan één of meer bestuurders 433. Vertegenwoordigingsbevoegdheid aan niet-bestuurders 434. Verzoek betalingsregeling 435. Verzoek door werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen 436. Verzoek kostenvergoedingsbeschikking artiesten 437. Verzoek om aangemerkt te worden als ANBI (algemeen nut beogende instelling) 10

11 438. Verzoek om aanwezigheid aandelenfusie, juridische splitsing of juridische fusie te constateren 439. Verzoek om als ondernemer te worden aangemerkt 440. Verzoek om belastingvrije overdracht van pensioenkapitaal vanuit het buitenland naar een in Nederland toegelaten verzekeraar 441. Verzoek om belastingvrije overdracht van pensioenkapitaal naar een buitenlandse verzekeraar 442. Verzoek om doorschuiving van stille reserves bij overlijden van ondernemer 443. Verzoek om doorschuiving van stille reserves bij overdracht onderneming aan mede-ondernemer 444. Verzoek om een voor bezwaar vatbare beschikking van beginnend ondernemerschap (vrijstelling directe beleggingen in durfkapitaal) 445. Verzoek om geruisloze terugkeer uit NV/BV 446. Verzoek om geruisloze overgang bij inbreng van een onderneming in een Naamloze Vennootschap of Besloten Vennootschap 447. Verzoek om goedkeuring cafetariaregeling 448. Verzoek om goedkeuring van een vaste kostenvergoeding aan een vrijwilliger 449. Verzoek om goedkeuring voor het achterwege laten van heffing over in het buitenland opgebouwde zuivere pensioenen 450. Verzoek om herrekening bij sterk wisselende inkomens (middeling) voor jaren vanaf Verzoek om het achterwege mogen laten van de inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen 452. Verzoek om investeringsaftrek in gevallen waarin de wet deze bijdrage uitsluit (fusie, belangengemeenschap enz.) 453. Verzoek om kwijtschelding van schenkingsrecht/schenkbelasting wegens een schenking ten algemene nutte gebonden aan een bepaald tijdstip of een bepaalde gebeurtenis 454. Verzoek om standpunt hoogte gebruikelijk loon 455. Verzoek om teruggaaf dividendbelasting door beleggingsinstellingen 456. Verzoek om te worden uitgezonderd van de vrijstelling omzetbelasting voor levering van onroerende zaken 457. Verzoek om te worde uitgezonderd van de vrijstelling omzetbelasting voor verhuur van onroerende zaken 458. Verzoek om teruggaaf van ten onrechte of te veel op factuur in rekening gebrachte omzetbelasting 459. Verzoek om toepassing van de hardheidsclausule m.b.t. de heffing van gemeentelijke onroerendezaakbelasting 460. Verzoek om toepassing van een vrijstelling voor de heffing van onroerendezaakbelastingen 461. Verzoek om toepassing van eindheffing i.v.m. tijdelijk knelpunt van ernstige aard 462. Verzoek om toepassing van functionele valuta 463. Verzoek om toepassing van stamrechtvrijstelling 464. Verzoek om toepassing van lager tarief voor bijzondere beloningen 465. Verzoek om toepassing vereenvoudigde regeling meewerkende kinderen 466. Verzoek om vaststelling van een geringere waarde voor het genot van een woning dan de waarde volgens de wettelijke regeling 11

12 467. Verzoek om vaststelling vooraf vaststelling vooraf van de fiscale gevolgen van een voorgenomen restauratie van een monumentenpand 468. Verzoek om vrijstelling van de verplichting tot inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen op afgestaan (commissaris)loon 469. Verzoek om vrijstelling van winst bij fusie 470. Verzoek om winst uit aanmerkelijk belang bij fusie, juridische splitsing of juridische fusie niet te belasten 471. Verzoek tot bijeenroepen van een buitengewone en de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders 472. Verzoek tot ontbinding van een rechtspersoon 473. Verzoek tot ontslag van een bestuurder van een stichting 474. Verzoek tot vermindering van successierecht/erfbelasting in verband met in het buitenland ter zake van aldaar gelegen zaken betaald successierecht 475. Vestiging van de rechten van gebruik en bewoning 476. Volmacht, verlenen van 477. Volmacht tot bijwoning van een algemene vergadering van aandeelhouders 478. Volmacht tot hypotheekverlening 479. Volmacht tot verkoop en levering van een onderneming 480. Volmacht tot vertegenwoordiging van een gemeente, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland 481. Volmacht tot vertegenwoordiging van de diaconie, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland 482. Volmacht tot vertegenwoordiging van een Rooms-Katholiek Bisdom 483. Volmacht tot vertegenwoordiging van een Rooms-Katholieke Parochie 484. Volmacht tot vertegenwoordiging van een (inter)parochiële Caritas-instelling in de Nederlands R.K.-Kerkprovincie 485. Volstrekte meerderheid van stemmen 486. Voorlopige belastingaanslag 487. Voorovereenkomst ter oprichting van een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 488. Voorrecht van boedelbeschrijving 489. Voorzitter; algemeen en functie 490. Voorzitterschap in de algemene vergadering 491. Vriendenvereniging 492. Vrijstellingen inzake Schenkings- en/of Successierecht 493. Vrijstellingen voor de Vennootschapsbelasting 494. WA-verzekering 495. Werkgeversclausule van toepassing op vrijwilligers 496. Werknemersbegrip 497. Wettelijke aansprakelijkheid 498. Wettelijke quorumeisen voor de algemene vergadering 499. Wettelijke voorschriften voor de boekhouding 500. Wijziging statuten van een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 501. Winst beogende activiteiten 502. Zetel (wetstekst) 503. Zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen 12

13 Hilversum, 19 maart

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

"TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ.

TWEEDE AKTE CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. 1 "TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. DIT VOORSTEL ZAL AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN UNIQURE TE HOUDEN OP 27 JANUARI 2014 WORDEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT

HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT LEERDOELEN Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les: 1. kunt u de basisbeginselen van het ondernemingsrecht, de verschillende ondernemingsvormen,

Nadere informatie

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: S.W.B. Service Holding B.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Lienden. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: - het fungeren

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte, op 29 juli 2011 verleden voor mr J.W. van der Hammen,

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT

STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT Heden, vierentwintig augustus tweeduizend tien verscheen voor mij, mr. Johanna Hélène Maria Visser, kandidaat-notaris, als waarnemer

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Naam en zetel Artikel 1 De zelfstandig onderdeel draagt de naam:... hierna verder te noemen: de vereniging. Zij is gevestigd te... Zij is opgericht

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers,

a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers, MvR/WJO.2014.51625/1 28 november 2014 Artikel 1. Naam en zetel De stichting draagt de naam: Stichting Qredits Microfinanciering Nederland. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Almelo. Artikel 2.

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

E H B O vereniging Elst (Gld)

E H B O vereniging Elst (Gld) E H B O vereniging Elst (Gld) Statuten Huishoudelijk Regelement Opleidingsreglement STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam EHBO-vereniging Elst (Gld). 2. De vereniging is

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN DRUP/MBRO/MAEB/DMS#9316760-9316764 5142155/40052178 VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN De ondergetekende, mr. Pieter Gerard van Druten, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verklaart

Nadere informatie

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport.

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport. 13353KM STATUTENWIJZIGING VEREN IGING Heden, drie oktober tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Antonius Gerardus --- Maria Moonen, notaris te Venlo:--- mevrouw Maria Johanna Petronella Thijssen, werkzaam

Nadere informatie

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 1 STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: "Stichting RK Voorlichting en Priesteropleidingen". 2. Zij is gevestigd in de gemeente Oegstgeest. Doel en middelen Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

LOYENSLLOEFF 17393 STATUTENWIJZIGING. (Bright Pensions N. V.)

LOYENSLLOEFF 17393 STATUTENWIJZIGING. (Bright Pensions N. V.) LOYENSLLOEFF 17393 brimepr/sipc1 147514 40057122 STATUTENWIJZIGING (Bright Pensions N. V.) Op achtentwintig november tweeduizend veertien is voor mij, mr. Rien Henk Meppelink, notaris met plaats van vestiging

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

OIKOCREDIT, Ecumenical Development Co-operative Society U.A. opgericht in 1975 STATUTEN. (laatstelijk gewijzigd op 21 juni 2012)

OIKOCREDIT, Ecumenical Development Co-operative Society U.A. opgericht in 1975 STATUTEN. (laatstelijk gewijzigd op 21 juni 2012) OIKOCREDIT, Ecumenical Development Co-operative Society U.A. opgericht in 1975 (laatstelijk gewijzigd op 21 juni 2012) Amersfoort, Nederland Preambule Het doel van OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative

Nadere informatie