(met behulp van Ctrl + F kunt u de door u gewenste onderwerpen zoeken)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(met behulp van Ctrl + F kunt u de door u gewenste onderwerpen zoeken)"

Transcriptie

1 1 Overzicht van juridische- en fiscale onderwerpen van de business helpdesk van Albert A. van Daalen, partner bij Claassen,Moolenbeek&Partners, waarover gratis informatie en/of modellen per kunnen worden verstrekt (met behulp van Ctrl + F kunt u de door u gewenste onderwerpen zoeken) 1. Aangaan van verplichtingen ten laste van leden 2. Aangifte voor het recht van schenking 3. Aangifte voor het recht van successie 4. Aangifte voor het recht van successie/erfbelasting met gedwongen schuldverrekening en inbreng 5. Aanmerking als ANBI (algemeen nut beogende instelling) 6. Aansprakelijkheid als eigenaar van een gebouw 7. Aansprakelijkheid van bestuurders 8. Aansprakelijkheid van commissarissen / toezichthouders 9. Aanvaarden van een legaat met een last 10. Aanwezigheidsregistratie via de notulen 11. Aanwijzen van vereffenaars 12. Aanwijzing van een dienstwoning 13. Aanwijzing van de voorzitter 14. Accountantscontrole 15. Actief kiesrecht 16. Adspirant, junior of junior deelnemer 17. Afdeling met/zonder status van vereniging 18. Afdeling, batig saldo na opheffing van Afdeling, financieel beheer van Afdeling, huishoudelijk reglement van Afdeling, ledenvergadering van de Afdeling, opheffing van een Afdelingsbestuur, verkiezing van Afdelingsbestuur, zaken van het Afdelingsconstructie 26. Afdelingslid 27. Afdelingsvergadering, zaken van de Afgeleide zeggenschap voor donateurs 29. Afgevaardigden 30. Afschrijving 31. Aftreden als bestuurder 32. Agendasamenstelling 33. Algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden 34. Algemene vergadering, bijeenroepen van Algemene vergadering: hoogste verenigingsorgaan 36. Algemene verkoopvoorwaarden, in het bijzonder van technische apparatuur 37. Algemene verkoopvoorwaarden, in het bijzonder van verkoop aan wederverkopers 38. Algemene voorwaarden voor het aangaan van geldleningen en verlening van hypotheek- en pandrecht 39. Ambtelijk apparaat (ambtelijk secretaris / ambtelijk penningmeester) 40. Amendement

2 41. ANBI-regelgeving in Nederland 42. Arbeidsgeschillen 43. Arbeidsongeschiktheid 44. Arbeidsovereenkomst (algemeen) 45. Arbeidsovereenkomst met handelsvertegenwoordiger 46. Arbeidsovereenkomst tussen een NV/BV en haar statutair directeur 47. Arbeidsovereenkomst tussen (een) ouder(s) en diens/zijn/haar inwonende meerderjarige kinderen, werkzaam in diens/zijn/haar bedrijf 48. Arbeidsverhoudingen 49. Arbeidsvoorwaarden 50. Attentiepunten bij het aangaan van een fusie 51. Auteursrecht 52. Ballotagecommissie 53. Batig saldo na ontbinding 54. Batig saldo bij opheffing 55. Batig saldo na opheffing van afdeling 56. Bedingen van rechten ten behoeve van leden 57. Bedrijfsmatige activiteiten 58. Beeldrecht 59. Begrip rechtspersoon 60. Begrafenis executeur 61. Beheersexecuteur 62. Begroting (als beleidsinstrument) 63. Begunstiger 64. Beheerscommissie onroerend goed 65. Beheer van administratie en archief 66. Beheer van het rooster van aftreden 67. Beheerscommissie onroerend goed 68. Bekrachtiging van rechtshandelingen door de vennootschap, in wier naam rechtshandelingen voor de oprichting zijn verricht 69. Belastbare winst 70. Belastingen; BTW in Nederland 71. Belastingen; Successie- en Schenkingsrecht in Nederland 72. Belastingen; Vennootschapsbelasting in Nederland 73. Belastingplichtigheid van verenigingen en stichtingen 74. Beleggen van overtollige liquide middelen 75. Benoeming buiten de algemene vergadering 76. Benoeming door de algemene vergadering 77. Benoeming van commissarissen / toezichthouders 78. Beperking van het actief kiesrecht via de bindende voordracht 79. Beperkte rechtsbevoegdheid 80. Berisping 81. Beroepscommissie 82. Beroepsprocedures 83. Beschermheerschap 84. Besluitvorming binnen het bestuur 85. Besluitvorming door de algemene vergadering 86. Besluitvorming door de bestuursvergadering 2

3 87. Besluitvorming met algemene stemmen 88. Besteding van geldmiddelen 89. Bestemming van de opbrengst uit erfstelling 90. Bestemming van de opbrengst uit legaten 91. Bestuur, benoeming van Bestuur, bevoegdheden van Bestuur; informatieplicht 94. Bestuur, kwaliteiten van Bestuur; rooster van aftreden 96. Bestuurder; ontslag van Bestuurder, schorsing van Bestuursbevoegdheden 99. Bestuurstaak 100. Bestuursvergaderingen 101. Bevoegd verenigingsorgaan voor het vaststellen van de contributie 102. Betalingsregeling (met belastingdienst) 103. Bewaarder van boeken en bescheiden 104. Bezoldigde functionarissen 105. Bezwaar en beroep 106. Bezwaarschrift (algemeen) 107. Bezwaarschrift tegen een aanslag in de gemeentelijke onroerendezaakbelasting 108. Bezwaarschrift tegen een aanslag in verontreinigingsheffing rijkswateren 109. Bezwaarschrift tegen belastingaanslag of beschikking 110. Bezwaarschrift tegen belastinginhouding 111. Bezwaarschrift tegen een beschikking heffingsrente 112. Bezwaarschrift tegen belastingboete tegen navordering en naheffing 113. Bezwaarschrift tegen belastingverzuimboete wegens niet/niet-tijdig gedane aangifte 114. Bezwaarschrift tegen het besluit tot inwilligen van een verzoek tot het verstrekken van inlichtingen aan een andere staat 115. Bijeenroepen van de algemene vergadering (wetstekst) 116. Bijeenroepen van een vergadering 117. Bijzondere attentiepunten bij de oprichting van een stichting 118. Bijzondere omstandigheden bij besluitvorming 119. Bindende voordracht 120. Bijzondere beloningen 121. Blanco stem(men) 122. Boedelbeschrijving, recht van Boekhouding, inrichting van de 124. Breken van het bindend karakter 125. Bruikleenovereenkomst 126. BTW (omzetbelasting) 127. Buitengerechtelijke verklaring tot ontbinding van een overeenkomst 128. Buitengewone leden 129. Buiten-functie-stellen 130. Centraal bestuur, samenstelling van Centraal bestuur, zaken van het 132. Collectevergunning 3

4 133. Comité van aanbeveling 134. Commissie; begripsomschrijving 135. Commissies; minimum aantal leden 136. Commissies ad hoc 137. Congres als verenigingsorgaan 138. Consensus 139. Consequenties verbonden aan de informele vereniging 140. Consumentenkoop van een roerende zaak (niet-registergoed) 141. Contract met een management-bv 142. Contractoverneming 143. Contributie- en donatie-invordering 144. Controle op tegoeden en schulden 145. Convocaties 146. Corporatie 147. Coöperatie 148. Dagelijks bestuur, taken van Dagelijks centraal bestuur, taken van 150. Dagvoorzitter 151. Deponeringsbrief handelsregister 152. Distributieovereenkomst 153. Doel- en middelenomschrijving 154. Domeinregistratie 155. Donateur 156. Dossiervorming 157. Duur 158. Dwingend recht 159. Eenstemmig besluit van alle leden ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen 160. Eenvoudige of gewone meerderheid 161. Eenvoudige (agentuur)overeenkomst met een handelsagent 162. Eerste bestuurssamenstelling 163. Eerste rooster van aftreden 164. Einde bestuursfunctie 165. Einde bestuurslidmaatschap 166. Eisen te stellen aan de persoon van de voorzitter 167. Eisen te stellen aan de persoon van de secretaris 168. Eisen te stellen aan de persoon van de penningmeester 169. Enkelvoudige kandidaatstelling 170. En/of-dekking 171. Entreegelden van leden 172. Erelidmaatschap 173. Erevoorzitterschap 174. Faillissement en surseance 175. Federatie 176. Financiële jaarstukken: neerslag van het bestuursbeleid 177. Fiscale aftrek van giften en andere bevoordelingen in Nederland 178. Fiscale controle 179. Formele vereniging 180. Franchiseovereenkomst 4

5 181. Fraudebestrijding 182. Freelancecontract 183. Functie-eisen 184. Gebreken in de besluitvorming 185. Getuigschrift 186. Gevolgen van onbevoegd handelen als bestuurder 187. Gewone meerderheid van stemmen 188. Gronden voor ontbinding 189. Handelsregister-, eerste inschrijving en mutaties 190. Herstel van gebreken in de besluitvorming 191. Honoraire functies 192. Hoofdelijke aansprakelijkheid 193. Hoofdelijke stemming 194. Huishoudelijk reglement (wetstekst) 195. Huishoudelijk reglement stichting 196. Huishoudelijk reglement vereniging 197. Huurdersbelangen bij een gebouw 198. Huurkoopovereenkomst 199. Huurkoop van een onroerende zaak 200. Huurovereenkomst betreffende roerende zaken 201. Huurovereenkomst betreffende een auto 202. Huurovereenkomst betreffende bedrijfsruimte 203. Huurovereenkomst betreffende een gebruik van woonruimte dat naar zijn aard slechts van korte duur is (vakantiewoning, wisselwoning, noodwoning e.d.) 204. Huurovereenkomst betreffende kamer(s) (inwoning) 205. Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte (studentenhuur) 206. Huurovereenkomst betreffende woonruimte (gezinswoning) 207. In rechte optreden namens leden 208. Informatieplicht aan de zgn. Kascommissie 209. Informatieplicht aan een Raad van Commissarissen / van Toezicht 210. Informatieplicht vanwege belastingheffing 211. Informele vereniging (wetstekst) 212. Ingang van het lidmaatschap 213. Inhoud van de schorsingsaanzegging 214. Inhoudingsplicht voor de loonbelasting 215. Inspectie der Registratie en Successie in Nederland 216. Integratie van jaarrekening en jaarverslag 217. Intentieovereenkomst 218. Interim-bestuurder 219. Interne informatieplicht 220. Internetrecht 221. Jaarbegroting met toelichting 222. Jaarrekening 223. Jaarstukken 224. Jaarverslag; algemeen en publicatieplicht Kamer van Koophandel 225. Joint-ventureovereenkomst 226. Juridische fusie; alleen tussen gelijksoortige rechtspersonen 227. Kantine, vergunning voor exploitatie van Kansspelbelasting in Nederland 5

6 228. Kascommissie 229. Kascontrole 230. Kerkgenootschappen (wetstekst) 231. Klachtenregeling seksuele intimidatie 232. Koop van een roerende zaak (niet-registergoed) van onderneming aan onderneming 233. Koopovereenkomst met uitgestelde levering en feitelijk gebruik tegen rentevergoeding 234. Koopovereenkomst van een onroerende zaak 235. Koopovereenkomst van een recht van erfpacht m.b.t. een onroerende zaak 236. Kostenvergoedingen 237. Kredietovereenkomst 238. Kwaliteitszetel in het bestuur 239. Leden 240. Leeftijdsgrens voor de bestuurder 241. Leegstandsclausule 242. Legaat (met een last) 243. Legaat van een in termijnen te betalen geldsom in verband met de voortzetting van een beroep of bedrijf van de erflater door een erfgenaam 244. Legaat van een in termijnen te betalen geldsom in verband met de voortzetting van een onderneming van een NV of BV waarvan de erflater bestuurder en aandeelhouder was 245. Lidmaatschap; contributie lidmaatschap, einde van Lidmaatschap; kwaliteitseisen lidmaatschap, ontzetting uit ~ 247. Lidmaatschap, opzegging van Lidmaatschap; schorsing lidmaatschap; stemrecht 249. Lidmaatschap; toelating 250. Lidmaatschap; tuchtrechtelijke aspecten 251. Lidmaatschapsrechten 252. Lidmaatschapsverplichtingen 253. Liquide middelen 254. Liquiditeitsbewaking 255. Liquiditeitsoverschot 256. Lijfrenteovereenkomst betreffende uitgestelde lijfrente bij overdracht van (een gedeelte van) een onderneming 257. Loon(administratie) 258. Loonbelasting en premieheffing in Nederland 259. Loon in natura 260. Loterij(vergunning) 261. Maatschapsovereenkomst 262. Machtiging of autorisatie 263. Manifestatie op andere dan openbare plaatsen 264. Manifestatie op openbare plaatsen 265. Materiële schenking 266. Meerderheid van stemmen 267. Meerderheidsbesluit 268. Meervoudig stemrecht per lid 6

7 269. Melding dat arbeidsverhouding als dienstbetrekking moet worden aangemerkt (opting-in, pseudowerknemer) 270. Melding van de beëindiging van de inhoudingsplicht 271. Minderjarigheid en lidmaatschap 272. Misbruikwetgeving 273. Naamgeving 274. Naam na ontbinding 275. Naheffingsaanslag 276. Navorderingaanslag 277. Notariële akte 278. Notulen; algemeen 279. Notulen; inzagerecht 280. Notulen van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders in een Besloten Vennootschap m.b.t. een besluit tot statutenwijziging 281. Notulen van een buitengewone algemene ledenvergadering van aandeelhouders van een Besloten Vennootschap m.b.t. besluit tot ontslag van bestuurder 282. Obligatoire overeenkomst van verdeling 283. Offertebevestiging (bevestiging van aanbod) 284. Omzetbelasting (BTW) 285. Omzetting in formele vereniging 286. Omzetting van een Besloten Vennootschap in een vereniging 287. Omzetting van een natuurlijke verbintenis tot een rechtens afdwingbare verbintenis 288. Ondernemer in fiscale zin 289. Onderscheid formele en informele vereniging 290. Onderscheid tussen (buitengewone) leden en donateurs 291. Onderscheid tussen leden en buitengewone leden 292. Ongevraagd of gedwongen ontslag als bestuurder 293. Onkostenvergoedingen 294. Onrechtmatige daad 295. Ontbinding; eigen initiatief 296. Ontbinding; gedwongen 297. Ontbinding en vereffening van een Besloten Vennootschap 298. Ontbindingsgronden 299. Ontslag van bestuurder op rechterlijke uitspraak 300. Ontslagaanzegging 301. Model voor Commanditaire Vennootschap 302. Model voor Vennootschap onder Firma 303. Onderhandse verklaring van zuivere aanvaarding met volmacht 304. Onderhandse verklaring beneficiaire aanvaarding door wettelijk vertegenwoordiger namens minderjarige(n) met volmacht 305. Ontzettingsprocedure 306. Openbare manifestaties (wetstekst) 307. Oprichting van een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ter voortzetting van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma 308. Oprichting van een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met raad van commissarissen 7

8 309. Oprichting van een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met prioriteitsaandelen 310. Oprichting van een Europese vennootschap (Societas Europaea) 311. Oprichting en organisatie van een kerkelijk-juridische rechtspersoon 312. Oprichting van een Naamloze Vennootschap met raad van commissarissen, aandelen op naam en aandelen aan toonder 313. Oprichting van een Naamloze Vennootschap met aandelen op naam en een blokkeringsregeling 314. Oprichting van een onderlinge waarborgmaatschappij 315. Oprichting en organisatie van een stichting 316. Oprichting van een stichting-ondernemingspensioenfonds 317. Oprichting van een pensioen-bv 318. Oprichting van een verbruikscoöperatie met een raad van afgevaardigden en een raad van commissarissen 319. Oprichting van een verbruikscoöperatie met een algemene ledenvergadering 320. Oprichting en organisatie van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 321. Oprichtingsovereenkomst betreffende een Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) 322. Oprichtingsvergadering 323. Oproepcontract 324. Opzegging van huur van bedrijfsruimte door de verhuurder 325. Opzegging van huur van woonruimte door de verhuurder 326. Organen van de vereniging 327. Overdracht en overneming van een hypothecaire vordering 328. Overeenkomst met een handelsagent 329. Overeenkomst tot beëindiging van een pachtovereenkomst 330. Overeenkomst tot wijziging van een pachtovereenkomst 331. Overeenkomst van geldlening 332. Overeenkomst van Opdracht (tussen kerkbestuur en geestelijke) 333. Overgang van leden bij fusie 334. Overgang van vermogen bij fusie 335. Overkoepelende organisatie 336. Overname van aandelen (Nederlands- en Engelstalig) 337. Overname van de activa van een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 338. Pachtovereenkomst 339. Passief kiesrecht 340. Penningmeester; algemeen en functie 341. Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders 342. Potovereenkomst 343. Presentielijst 344. Privaatrechtelijke dienstbetrekking 345. Procedure van benoeming van commissarissen / toezichthouders 346. Quorumbepaling 347. Raadplegen van Handelsregister 348. Raad van commissarissen; benoeming van Raad van commissarissen 349. Raad van toezicht; benoeming van Raad van toezicht 8

9 350. Raamovereenkomst strekkende tot koop en levering onder kredieteigendomsvoorbehoud 351. Raden en commissies 352. Recht. Aanvullend en dwingend 353. Recht van gratie 354. Recht van retentie 355. Rechtsbevoegdheid (wetstekst) 356. Rechtspersoon kan legataris zijn 357. Rechtspersoon, omzetting in andere 358. Redelijkheid en billijkheid 359. Referendum 360. Regiobestuur 361. Regio- en afdelingsvergaderingen 362. Registergoederen 363. Resultatenrekening 364. Rooster van aftreden 365. Sancties (vaststellen) 366. Schadevergoeding in natura 367. Schenkingen 368. Schenkings- en successierecht 369. Schorsing als tuchtmaatregel 370. Schorsing formeel aanzeggen 371. Schorsingsgronden 372. Schriftelijke berisping 373. Schriftelijke stemming 374. Schriftelijke vergadering 375. Schuldbekentenis met hypotheekverlening annex verpanding wegens ter leen ontvangen gelden 376. Schuldoverneming met kennisgeving en toestemmingsverklaring 377. Secretaris; algemeen en functie 378. Sleutelovereenkomst ter zake van de feitelijke aanvaarding van een gekochte onroerende zaak voor de juridische levering 379. Sociaal plan inhoudende een afvloeiingsregeling bij collectief ontslag 380. Staat van activa en afschrijvingen 381. Staat van baten en lasten 382. Staken van de onderneming 383. Staken van de stemmen 384. Stamrechtovereenkomst 385. Statutair gevolmachtigde 386. Statutair stemrecht voor donateur 387. Statutaire en feitelijke vestiging 388. Statuten; minimumeisen(wetsteksten) 389. Statuten; vaststelling en wijziging 390. Stemafspraken 391. Stembriefjes 392. Stemmen (wetstekst) 393. Stemmen bij volmacht 394. Stemmenruil 9

10 395. Stemmingsuitslagen 396. Stemprocedure 397. Stemrecht 398. Stille reserves 399. Taak- en functiebeschrijving. Opstellen van 400. Taakomschrijvingen 401. Taakvelden 402. Termijnen van lijfrenten 403. Toegang tot de algemene vergadering 404. Toegang tot vergaderingen van andere organen 405. Toelatingsprocedure 406. Toepassen van bestaande tuchtregels 407. Tucht(commissie) 408. Tuchtrecht; wetstekst en procedure 409. Tuchtreglement 410. Tweehandtekeningen-clausule 411. Uitgesloten bestuursbevoegdheden 412. Verdeling van een eenvoudige gemeenschap van een onroerende zaak 413. Vereffening 414. Vereniging met afdelingen 415. Verenigingsraad 416. Vereniging voor sociaal en cultureel werk met deelnemersraad 417. Vergoedingen voor vrijwilligers 418. Verkiezing van personen bij acclamatie 419. Verklaring bij een gift dat deze voor inkorting vatbaar is 420. Verklaring van eigendom en mede-eigendom (gemeenschap) tussen meerdere personen eventueel met verblijvensbeding 421. Verkoop en levering van een onderneming 422. Verkoop van een onderneming in huurkoop met concurrentiebeding en ontbindingsregeling 423. Verlenen van decharge 424. Verlenging van termijn waarbinnen geldlening aan beginnende ondernemer moet zijn kwijtgescholden 425. Vernietigbaarheid van besluiten van andere verenigingsorganen dan de ALV 426. Vernietiging van besluiten (wetstekst) 427. Vernietigingsgronden voor besluiten van de algemene vergadering 428. Verplichtingen van de leden 429. Verplichtingen van de werkgever 430. Verslag van onderzoek door de kascommissie 431. Vertegenwoordiging (wetstekst) 432. Vertegenwoordigingsbevoegdheid aan één of meer bestuurders 433. Vertegenwoordigingsbevoegdheid aan niet-bestuurders 434. Verzoek betalingsregeling 435. Verzoek door werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen 436. Verzoek kostenvergoedingsbeschikking artiesten 437. Verzoek om aangemerkt te worden als ANBI (algemeen nut beogende instelling) 10

11 438. Verzoek om aanwezigheid aandelenfusie, juridische splitsing of juridische fusie te constateren 439. Verzoek om als ondernemer te worden aangemerkt 440. Verzoek om belastingvrije overdracht van pensioenkapitaal vanuit het buitenland naar een in Nederland toegelaten verzekeraar 441. Verzoek om belastingvrije overdracht van pensioenkapitaal naar een buitenlandse verzekeraar 442. Verzoek om doorschuiving van stille reserves bij overlijden van ondernemer 443. Verzoek om doorschuiving van stille reserves bij overdracht onderneming aan mede-ondernemer 444. Verzoek om een voor bezwaar vatbare beschikking van beginnend ondernemerschap (vrijstelling directe beleggingen in durfkapitaal) 445. Verzoek om geruisloze terugkeer uit NV/BV 446. Verzoek om geruisloze overgang bij inbreng van een onderneming in een Naamloze Vennootschap of Besloten Vennootschap 447. Verzoek om goedkeuring cafetariaregeling 448. Verzoek om goedkeuring van een vaste kostenvergoeding aan een vrijwilliger 449. Verzoek om goedkeuring voor het achterwege laten van heffing over in het buitenland opgebouwde zuivere pensioenen 450. Verzoek om herrekening bij sterk wisselende inkomens (middeling) voor jaren vanaf Verzoek om het achterwege mogen laten van de inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen 452. Verzoek om investeringsaftrek in gevallen waarin de wet deze bijdrage uitsluit (fusie, belangengemeenschap enz.) 453. Verzoek om kwijtschelding van schenkingsrecht/schenkbelasting wegens een schenking ten algemene nutte gebonden aan een bepaald tijdstip of een bepaalde gebeurtenis 454. Verzoek om standpunt hoogte gebruikelijk loon 455. Verzoek om teruggaaf dividendbelasting door beleggingsinstellingen 456. Verzoek om te worden uitgezonderd van de vrijstelling omzetbelasting voor levering van onroerende zaken 457. Verzoek om te worde uitgezonderd van de vrijstelling omzetbelasting voor verhuur van onroerende zaken 458. Verzoek om teruggaaf van ten onrechte of te veel op factuur in rekening gebrachte omzetbelasting 459. Verzoek om toepassing van de hardheidsclausule m.b.t. de heffing van gemeentelijke onroerendezaakbelasting 460. Verzoek om toepassing van een vrijstelling voor de heffing van onroerendezaakbelastingen 461. Verzoek om toepassing van eindheffing i.v.m. tijdelijk knelpunt van ernstige aard 462. Verzoek om toepassing van functionele valuta 463. Verzoek om toepassing van stamrechtvrijstelling 464. Verzoek om toepassing van lager tarief voor bijzondere beloningen 465. Verzoek om toepassing vereenvoudigde regeling meewerkende kinderen 466. Verzoek om vaststelling van een geringere waarde voor het genot van een woning dan de waarde volgens de wettelijke regeling 11

12 467. Verzoek om vaststelling vooraf vaststelling vooraf van de fiscale gevolgen van een voorgenomen restauratie van een monumentenpand 468. Verzoek om vrijstelling van de verplichting tot inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen op afgestaan (commissaris)loon 469. Verzoek om vrijstelling van winst bij fusie 470. Verzoek om winst uit aanmerkelijk belang bij fusie, juridische splitsing of juridische fusie niet te belasten 471. Verzoek tot bijeenroepen van een buitengewone en de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders 472. Verzoek tot ontbinding van een rechtspersoon 473. Verzoek tot ontslag van een bestuurder van een stichting 474. Verzoek tot vermindering van successierecht/erfbelasting in verband met in het buitenland ter zake van aldaar gelegen zaken betaald successierecht 475. Vestiging van de rechten van gebruik en bewoning 476. Volmacht, verlenen van 477. Volmacht tot bijwoning van een algemene vergadering van aandeelhouders 478. Volmacht tot hypotheekverlening 479. Volmacht tot verkoop en levering van een onderneming 480. Volmacht tot vertegenwoordiging van een gemeente, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland 481. Volmacht tot vertegenwoordiging van de diaconie, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland 482. Volmacht tot vertegenwoordiging van een Rooms-Katholiek Bisdom 483. Volmacht tot vertegenwoordiging van een Rooms-Katholieke Parochie 484. Volmacht tot vertegenwoordiging van een (inter)parochiële Caritas-instelling in de Nederlands R.K.-Kerkprovincie 485. Volstrekte meerderheid van stemmen 486. Voorlopige belastingaanslag 487. Voorovereenkomst ter oprichting van een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 488. Voorrecht van boedelbeschrijving 489. Voorzitter; algemeen en functie 490. Voorzitterschap in de algemene vergadering 491. Vriendenvereniging 492. Vrijstellingen inzake Schenkings- en/of Successierecht 493. Vrijstellingen voor de Vennootschapsbelasting 494. WA-verzekering 495. Werkgeversclausule van toepassing op vrijwilligers 496. Werknemersbegrip 497. Wettelijke aansprakelijkheid 498. Wettelijke quorumeisen voor de algemene vergadering 499. Wettelijke voorschriften voor de boekhouding 500. Wijziging statuten van een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 501. Winst beogende activiteiten 502. Zetel (wetstekst) 503. Zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen 12

13 Hilversum, 19 maart

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

De oplossing is dichterbij dan u denkt. Documentenaanbod

De oplossing is dichterbij dan u denkt. Documentenaanbod De oplossing is dichterbij dan u denkt. Documentenaanbod Arbeidsrecht 1. Arbeidsovereenkomst 2. Contract of employment 3. Getuigschrift 4. Ontslag op staande voet gegeven 5. Ontslag op staande voet genomen

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Groningen.

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

gebaseerd op statuten d.d. -5 juli 2005 aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend

gebaseerd op statuten d.d. -5 juli 2005 aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend STATUTEN VV GESTEL gebaseerd op statuten d.d. -5 juli 2005 aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid De vereniging is genaamd vv GESTEL en heeft haar

Nadere informatie

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie;

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie; STATUTEN der LIBERTARISCHE PARTIJ Aangenomen op 28 november 2015 Artikel 1 De vereniging De vereniging draagt de naam Libertarische Partij en zal hierna worden aangeduid als de partij. De naam van de partij

Nadere informatie

1. De naam van de vereniging is: Expiatio. 2. De vereniging is gevestigd in Bilthoven. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

1. De naam van de vereniging is: Expiatio. 2. De vereniging is gevestigd in Bilthoven. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. STATUTEN EXPIATIO DE NAAM VAN DE VERENIGING 1. De naam van de vereniging is: Expiatio. DE ZETEL VAN DE VERENIGING 2. De vereniging is gevestigd in Bilthoven. DE TIJD WAARVOOR DE VERENIGING IS OPGERICHT

Nadere informatie

1.4. Bond De vereniging is aangesloten bij de Survivalrun Bond Nederland.

1.4. Bond De vereniging is aangesloten bij de Survivalrun Bond Nederland. Statuten D RAN! Artikel 1 Naam en zetel 1.1. Naam De vereniging draagt de naam: Survivalrunners D RAN! Neede 1.2. Plaats van vestiging Zij is gevestigd in de gemeente Berkelland(Neede). 1.3. Historie De

Nadere informatie

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Prof. PL. Dijk en Mr. T.J. van der Ploeg Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Vierde herziene druk bewerkt door Mw. mr. C.H.C. Overes Universitair docent aan de Vrije

Nadere informatie

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4.

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4. -1- BV/20140741 Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. 2. De stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

De vereniging kent ondernemersleden en detaillistenleden. De indeling in

De vereniging kent ondernemersleden en detaillistenleden. De indeling in STATUTEN ------------------------------------------------------------------------------------ Artikel 1 Naam en zetel------------------------------------------------------------------ 1. Naam---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN VROUWEN IN INSTITUTIONEEL PENSIOEN (VIIP) 2 SEPTEMBER 2013

STATUTEN VROUWEN IN INSTITUTIONEEL PENSIOEN (VIIP) 2 SEPTEMBER 2013 Baker & McKenzie Amsterdam N.V. Advocaten, Belastingadviseurs en Notarissen 2013.000041.01/KT/LER Postbus 2720 1000 CS Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 551 7555 www.bakermckenzie.nl STATUTEN VROUWEN

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS TE EERBEEK

STATUTEN VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS TE EERBEEK STATUTEN VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS TE EERBEEK STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De naam van de vereniging is: Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Eerbeek. De vereniging

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST S T A T U T E N. STICHTING BANGALORE gevestigd te Borne

DOORLOPENDE TEKST S T A T U T E N. STICHTING BANGALORE gevestigd te Borne 1 DOORLOPENDE TEKST S T A T U T E N STICHTING BANGALORE gevestigd te Borne opgericht: bij akte op 7 april 2006, verleden voor notaris G.J.M. Hulshof te Borne statutenwijziging: bij akte op 26 september

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

CONCEPT-STATUTEN CENTRUM VOOR LOKAAL BESTUUR van de Partij van de Arbeid

CONCEPT-STATUTEN CENTRUM VOOR LOKAAL BESTUUR van de Partij van de Arbeid Concept Statuten CLB (versie 13 juni 2011) 1 CONCEPT-STATUTEN CENTRUM VOOR LOKAAL BESTUUR van de Partij van de Arbeid Naam, zetel en duur Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Centrum voor Lokaal Bestuur

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

Stichting New Dutch Connections El en van Leusden STATUTEN naam, plaats van vestiging, duur doelstelling, (geld)middelen

Stichting New Dutch Connections El en van Leusden STATUTEN naam, plaats van vestiging, duur doelstelling, (geld)middelen Doorlopende tekst van de statuten van de Stichting New Dutch Connections, opgericht op tien maart tweeduizend vier, zoals zij luiden na de statutenwijziging van negentien december tweeduizend dertien,

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument Statuten Iedereen die een stichting opricht, wordt hierbij ook wettelijk verplicht statuten op te stellen. Hierin staan onder

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE BRIDGECLUB LEERDAM

STATUTEN VAN DE BRIDGECLUB LEERDAM 1 STATUTEN VAN DE BRIDGECLUB LEERDAM Versie september 2011 INHOUD Naam en Zetel Artikel 1 Pagina 2 Doel Artikel 2 Pagina 2 Lidmaatschap Artikel 3 Pagina 2 Einde lidmaatschap Artikel 4 Pagina 3 Geldmiddelen

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND.

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kunstspoor Noord-Beveland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Noord-Beveland.

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

STATUTEN: Naam, zetel en rechtsbevoegdheid Artikel 1 1. De vereniging is genaamd Tafeltennisvereniging Serve 71, hierna te noemen: de vereniging.

STATUTEN: Naam, zetel en rechtsbevoegdheid Artikel 1 1. De vereniging is genaamd Tafeltennisvereniging Serve 71, hierna te noemen: de vereniging. STATUTEN: Naam, zetel en rechtsbevoegdheid Artikel 1 1. De vereniging is genaamd Tafeltennisvereniging Serve 71, hierna te noemen: de vereniging. Bij afkorting wordt de vereniging aangeduid met Serve 71.

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL ARTIKEL

NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 VOLLEDIG DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting: Stichting Jembatan Senang, gevestigd in de gemeente Woensdrecht, zoals deze luiden m.i.v. 12 oktober 2015. NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 1. De stichting

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Doel Geldmiddelen Het bestuur

STATUTEN Naam en zetel Doel Geldmiddelen Het bestuur 1 STATUTEN Artikel 1 Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Hulp.nl. 2. De stichting is gevestigd te Haarlem. Artikel 2 - Doel 1. Doel De stichting heeft ten doel: a. Het bieden van hulp

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog.

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de oudervereniging: de in artikel 2 genoemde oudervereniging; b. leden: de leden

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 1. INLEIDING / 17 1 De vennootschap als rechtspersoon en deelrechtsorde / 17 2 Vennootschap en onderneming / 20 3 Organisatie en doelstelling / 24

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

STATUTEN Stichting NVLE Fonds

STATUTEN Stichting NVLE Fonds STATUTEN Stichting NVLE Fonds NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De Stichting draag de naam: Stichting NVLE Fonds. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunnik DOEL EN DUUR Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Concept Statuten Statuten der Piratenpartij Nederland. Wiki Piratenpartij. 1 Naam, duur en zetel. 2 Doel en middelen. Artikel 1.

Concept Statuten Statuten der Piratenpartij Nederland. Wiki Piratenpartij. 1 Naam, duur en zetel. 2 Doel en middelen. Artikel 1. Wiki Piratenpartij Concept Statuten 12-05-2016 Statuten der Piratenpartij Nederland De Piratenpartij is een platte organisatie waarin iedereen een bijdrage kan leveren. Een principeprogramma voor de partij

Nadere informatie

Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan 1 Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, gevestigd te Utrecht, zoals deze thans luiden na de akte van statutenwijziging, verleden op 28 februari

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

Pagina 1. OPRICHTING EN STATUTEN VAN DE STICHTING: Stichting Vrienden van Opmaat

Pagina 1. OPRICHTING EN STATUTEN VAN DE STICHTING: Stichting Vrienden van Opmaat Pagina 1 Kenmerk: 2006R7097RG OPRICHTING EN STATUTEN VAN DE STICHTING: Stichting Vrienden van Opmaat Heden, vijftien augustus tweeduizend zes (15-08-2006), verschenen voor mij, mr. Roelf Greven, notaris

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland Statuten

Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland Statuten Naam, zetel en rechtsbevoegdheid Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: "Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland" (bij afkorting genaamd VGDN). Zij heeft haar zetel in de gemeente Dordrecht.

Nadere informatie

Statuten van Bewonersvereniging Reitdiep, gevestigd in de gemeente Groningen

Statuten van Bewonersvereniging Reitdiep, gevestigd in de gemeente Groningen Statuten van, gevestigd in de gemeente Groningen Artikel 1 Naam, zetel en duur van de vereniging De vereniging draagt de naam en heeft haar zetel in de gemeente Groningen. De vereniging is aangegaan voor

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Versiedatum: 01-05-2011

CONCEPT STATUTEN BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Versiedatum: 01-05-2011 STATUTEN Artikel 1 - Begrippen. In deze statuten en in het huishoudelijk reglement wordt onder de hieronder vermelde begrippen verstaan de daarachter vermelde betekenis: - Vereniging: Het onderhavige bridgedistrict;

Nadere informatie

STATUTEN De datum van de inwerkingtreding van deze statuten is 20 mei 2005

STATUTEN De datum van de inwerkingtreding van deze statuten is 20 mei 2005 STATUTEN De datum van de inwerkingtreding van deze statuten is 20 mei 2005 Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Onafhankelijke Vereniging van de Noorse boskat DE NOORMAN. 2. Zij heeft

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

STATUTEN van de vereniging ONDERNEMEND HELLENDOORN

STATUTEN van de vereniging ONDERNEMEND HELLENDOORN STATUTEN van de vereniging ONDERNEMEND HELLENDOORN -1- DtB/aw 2014.561934.01 Statuten van de vereniging: Ondernemend Hellendoorn, ontstaan per 19 mei 2015 als gevolg van de fusie tussen de verenigingen:

Nadere informatie

NAAM. ZETEL Artikel De stichting draagt de naam: Stichting Gedupeerden Propertize. 2. Zij is gevestigd te Laren.

NAAM. ZETEL Artikel De stichting draagt de naam: Stichting Gedupeerden Propertize. 2. Zij is gevestigd te Laren. STATUTEN NAAM. ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Gedupeerden Propertize. 2. Zij is gevestigd te Laren. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: a. het behartigen van de

Nadere informatie

Bijlage 5. Oprichting vereniging of stichting. Algemeen

Bijlage 5. Oprichting vereniging of stichting. Algemeen Bijlage 5 Oprichting vereniging of stichting. Algemeen Allereerst moet opgemerkt worden dat er naast de stichting, twee soorten verenigingen zijn; de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en met beperkte

Nadere informatie

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de STATUTEN Artikel 1 -Naam en vestigingsplaats 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vivir Juntos. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Leiden. Artikel 2 - Doel 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

STATUTENVASTLEGGING Heden, *, handelend als bestuurder van de vereniging: Survival Vereniging Bathmen., kantoorhoudende te * * deze rechtspersoon

STATUTENVASTLEGGING Heden, *, handelend als bestuurder van de vereniging: Survival Vereniging Bathmen., kantoorhoudende te * * deze rechtspersoon STATUTENVASTLEGGING Heden, *, handelend als bestuurder van de vereniging: Survival Vereniging Bathmen., kantoorhoudende te * * deze rechtspersoon hierna te noemen "de vereniging". De verschenen persoon

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 18 van de Statuten van de Vereniging Katholieke Bond van Ouderen, KBO afdeling Waalwijk,

Huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 18 van de Statuten van de Vereniging Katholieke Bond van Ouderen, KBO afdeling Waalwijk, Huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 18 van de Statuten van de Vereniging Katholieke Bond van Ouderen, KBO afdeling Waalwijk, 1 Art.1 - Begripsbepalingen: Vereniging: -Vereniging Katholieke Bond

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Ouderraad OBS Balans Veenendaal. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Veenendaal.

Nadere informatie

STATUTEN COOPERATIEVE VERENIGING WAALWIJK WONEN UA

STATUTEN COOPERATIEVE VERENIGING WAALWIJK WONEN UA STATUTEN COOPERATIEVE VERENIGING WAALWIJK WONEN UA NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De coöperatieve vereniging draagt de naam Coöperatieve Vereniging Waalwijk Wonen UA (hierna te noemen de coöperatie). 2. De

Nadere informatie

Statuten der Historische Studie Vereniging Leiden

Statuten der Historische Studie Vereniging Leiden Statuten der Historische Studie Vereniging Leiden Artikel 1 - Naam en zetel 1. Naam De vereniging draagt de naam: Historische Studie Vereniging Leiden, HSVL. 2. Plaats van vestiging Zij is gevestigd in

Nadere informatie

Naam en Zetel Artikel

Naam en Zetel Artikel Naam en Zetel---------------------------------------------------- Artikel 1-------------------------------------------------------------- 1. De stichting draagt de naam: Stichting JCS.------------------

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Doorlopende tekst van de statuten van: de statutair te Barneveld gevestigde stichting: Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld, zoals de statuten zijn komen te luiden na de partiële statutenwijziging

Nadere informatie

HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C.

HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C. STATUTEN VAN DE HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C. Op een vergadering, gehouden op 3 oktober 1997, is besloten een vereniging op te richten. De statuten zijn op 2 juni 2000 vastgelegd in de notariële akte en op

Nadere informatie

Samenvatting Ondernemingsrecht R10343

Samenvatting Ondernemingsrecht R10343 Samenvatting Ondernemingsrecht R10343 Auteur: Dick Tillema Datum: 18 januari 2016 Opleiding: OU Bachelor Bedrijfskunde Ondernemingsrecht OU DT, januari juni 2016 Pag. 1 Hoofdstuk 1. Inleiding Nav Dorresteijn

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP)

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Statuten Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Status: definitief Datum: 06 november 2010 Pagina 1/8 STATUTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: "NBLP -

Nadere informatie

Statuten van de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO

Statuten van de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO Statuten van de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO Naam, zetel en duur Artikel 1 1. De naam van de stichting is: Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO.

Nadere informatie

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING - 1-25637/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING STATUTEN ------------------------------------------------------------------- Artikel 1 - Naam en zetel ---------------------------------------------------------

Nadere informatie

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Naam en zetel Artikel 1 De zelfstandig onderdeel draagt de naam:... hierna verder te noemen: de vereniging. Zij is gevestigd te... Zij is opgericht

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote'

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Naam en zetel. Artikel 1. 1. De naam van de vereniging is: Historische Vereniging Bunscote. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Bunschoten. Doel. Artikel 2. 1.

Nadere informatie

STICHTING BRING THE ELEPHANT HOME

STICHTING BRING THE ELEPHANT HOME 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting STICHTING BRING THE ELEPHANT HOME, zoals deze statuten luiden na de akte van statutenwijziging op 3 augustus 2017 voor mr. M.S.M. Bosse, notaris te

Nadere informatie

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014 KNPV Afdeling Limburg 19 mei 2014 Informatie verenigingsrecht Verenigingen zijn aangesloten bij KNPV. Worden erkend door bestuur afdeling. (11/3 statuten) Doel moet gelijk zijn aan doel KNPV. 4/1 en 2

Nadere informatie

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Statuten. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten wordt verstaan onder: - Bestuur: het bestuur van de Stichting; - Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander

Nadere informatie

NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland.

NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland. NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland. 2. Zij heeft haar zetel in Hendrik-Ido-Ambacht. Doel Artikel 2 De stichting heeft ten doel: a. het verlenen

Nadere informatie

STATUTEN FEDERATIE VAN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOGEN EN PSYCHOTHERAPEUTEN

STATUTEN FEDERATIE VAN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOGEN EN PSYCHOTHERAPEUTEN STATUTEN FEDERATIE VAN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOGEN EN PSYCHOTHERAPEUTEN met zetel te Utrecht d.d. 4 juli 2014 Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Federatie van Gezondheidszorgpsychologen

Nadere informatie

STICHTING ONS ZONDERWIJK

STICHTING ONS ZONDERWIJK - 1 - statuten van de te Veldhoven gevestigde stichting Stichting Ons Zonderwijk, RSIN nummer 821368369. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor

Nadere informatie

Statuten stichting Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM)

Statuten stichting Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) STATUTEN STICHTING VERBOND NEDERLANDSE MOTORBOOTSPORT Artikel 1. Naam en Zetel 1. De stichting VNM draagt de naam: Stichting Verbond Nederlandse Motorbootsport en is gevestigd te Amsterdam. 2. De stichting

Nadere informatie

blad 2 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen plaatsvinden tegen het -- einde van een boekjaar, op voorwaarde dat dit schriftelijk

blad 2 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen plaatsvinden tegen het -- einde van een boekjaar, op voorwaarde dat dit schriftelijk blad 1 STATUTEN ------------------------------------------------------------------ Artikel 1 Naam en zetel --------------------------------------------------------- 1. De vereniging draagt de naam: Ars

Nadere informatie

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage.

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage. Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage Negende druk De eerste t/m de vijfde druk van dit boek zijn verschenen

Nadere informatie

MODELSTATUTEN DISTRICTEN NBB

MODELSTATUTEN DISTRICTEN NBB STATUTEN Artikel 1 Naam en zetel 1. Naam De vereniging draagt de naam: Bridgedistrict **. 2. Plaats van vestiging Zij is gevestigd in de gemeente ***. Artikel 2 Doel 1. Doel De vereniging heeft ten doel:

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1.

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. Statuten van de vereniging Hengelclub Ons Genoegen Groningen vastgesteld op de bestuursvergadering van 15 februari 2010 vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 26 februari 2010 verleden voor notaris

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013

STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013 1 32145/RS/AS DOORLOPENDE TEKST VAN DE STICHTING: STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van Bronlaak.

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Veteranen Purmerend (SVP). "de doelgroep"

STATUTEN Stichting Veteranen Purmerend (SVP). de doelgroep 1 STATUTEN Naam en Zetel ------------------------------------------------------------------------- Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------- 1. De stichting

Nadere informatie

Statutenwijziging MUIDER SPORT VERENIGING (M.S.V.) '68

Statutenwijziging MUIDER SPORT VERENIGING (M.S.V.) '68 1 zaaknummer: 1012508 ng/mw Statutenwijziging MUIDER SPORT VERENIGING (M.S.V.) '68 Vandaag veertien juni tweeduizend zes verscheen voor mij, mr Cornelis van de Griend notaris te Weesp: de heer JOHANNES

Nadere informatie

(MODEL)STATUTEN BEHEERSSTICHTING SCOUTING DE LIER NAAM EN ZETEL

(MODEL)STATUTEN BEHEERSSTICHTING SCOUTING DE LIER NAAM EN ZETEL (MODEL)STATUTEN BEHEERSSTICHTING SCOUTING DE LIER NAAM EN ZETEL Artikel 1. De stichting draagt de naam Stichting Scouting De Lier. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Westland. DEFINITIES Artikel

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING: STICHTING VRIENDEN VAN "HET VOLLE LEVEN" PER 17 JUNI 2016 (DATUM OPRICHTING)

STATUTEN VAN DE STICHTING: STICHTING VRIENDEN VAN HET VOLLE LEVEN PER 17 JUNI 2016 (DATUM OPRICHTING) STATUTEN VAN DE STICHTING: STICHTING VRIENDEN VAN "HET VOLLE LEVEN" PER 17 JUNI 2016 (DATUM OPRICHTING) STATUTEN Begripsbepalingen. 1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Participatie Certificaat. 2. Zij heeft

Nadere informatie

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten ABV de Bierkaai 18 03 2015 2 / 9 Statuten Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Bierkaai en is gevestigd te Amsterdam. Doel

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

Concept statutenwijziging stichting Groningse Schoolvereniging. Naam, zetel en duur. Artikel 1

Concept statutenwijziging stichting Groningse Schoolvereniging. Naam, zetel en duur. Artikel 1 Concept statutenwijziging stichting Groningse Schoolvereniging Naam, zetel en duur Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Groningse Schoolvereniging. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente

Nadere informatie

2 Stichtingen. 2.1 Wat u moet weten. 2.1 Wat u moet weten 2.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 2.3 Extra informatie

2 Stichtingen. 2.1 Wat u moet weten. 2.1 Wat u moet weten 2.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 2.3 Extra informatie 2 Stichtingen 2.1 Wat u moet weten 2.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 2.3 Extra informatie 2.1 Wat u moet weten De sportwereld kent vooral verenigingen als rechtspersoon. Stichtingen worden vooral ingezet

Nadere informatie

Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. STATUTEN STATUTEN artikel 1 Naam en zetel artikel 2 artikel 3 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging De Amstel en is gevestigd te Uithoorn. De vereniging is opgericht op 9 februari 1932 te Uithoorn

Nadere informatie