Algemene leveringsvoorwaarden VERZUIM-HELPDESK.nl. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene leveringsvoorwaarden VERZUIM-HELPDESK.nl. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:"

Transcriptie

1 Artikel 1 Algemene begripsbepaling In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Arbodienst VERZUIM-HELPDESK.nl tevens handelend onder de naam Verzuim-Coach.nl en Verzuim-regisseur.nl Opdrachtgever Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de Arbodienst. Partijen De regeling De Arbodienst en de opdrachtgever samen. De algemene voorwaarden van VERZUIM-HELPDESK.nl Artikel 2 Toepasselijkheid Art De regeling is van toepassing op alle aanbiedingen van de Arbodienst en op de opdrachten waarbij de Arbodienst werkzaamheden verricht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Art.2.2. Indien een bepaling van de regeling om welke reden dan ook niet geldig of niet meer geldig is, zullen partijen trachten in goed overleg met elkaar tot overeenstemming te komen over een nieuwe bepaling, waarvan de inhoud de bedoeling van partijen in de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. Artikel 3 Aanbieding en totstandkoming der overeenkomst Art Alle aanbiedingen door de Arbodienst geschieden vrijblijvend. Na aanvaarding door opdrachtgever, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de Arbodienst de opdracht bevestigt. Art Mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande overeenkomsten eventuele verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn slechts indicatief. Art Elk door de Arbodienst opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden der aanbieding treden in de plaats van de voorgaande. Art De aanbiedingen zijn slechts gebaseerd op de bij de Arbodienst bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door de opdrachtgever bij de aanvraag. 1/8

2 Artikel 4 Wetswijzigingen Art.4.1. Ingeval wijzigingen in de arbeidsomstandighedenwet en/of door de overheid anderszins opgelegde regelgeving andere of extra verplichtingen voor de Arbodienst of de opdrachtgever tot gevolg hebben, zullen partijen de overeenkomst in overleg wijzigen. Art Nieuwe verplichtingen van de opdrachtgever of de Arbodienst, voortkomend uit wetswijzigingen, de daaruit voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen van de overeenkomst en de daaraan verbonden kosten zullen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever worden medegedeeld. Artikel 5 Prijs- en tariefaanpassingen Art Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen. Art 5.2. De Arbodienst heeft het recht de prijzen en tarieven van de overeengekomen werkzaamheden aan te passen. Ingeval van een verhoging heeft de opdrachtgever het recht, mits schriftelijk wordt aangekondigd, de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van de in de overeenkomst opgenomen opzegtermijn. De opzegtermijn bedraagt minimaal 3 maanden. Artikel 6 Uitvoering van de werkzaamheden Art De Arbodienst de opdracht zo goed en zorgvuldig mogelijk uitvoeren en de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen. Art De uitvoering der werkzaamheden wordt verzorgd vanuit één der vestigingen van de Arbodienst. Volledige of gedeeltelijke dienstverlening kan plaatsvinden ter locatie van de opdrachtgever, indien en voor zover de Arbodienst dit nuttig of nodig vindt. Art.6.3. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en de Arbodienst al datgene dat de Arbodienst nuttig of nodig acht ter beschikking stellen. Dit houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in: Dat de medewerkers van de opdrachtgever steeds voor de Arbodienst beschikbaar zijn; Dat door opdrachtgever op eerste verzoek inzage wordt verleend in alle relevante documenten en gegevens, zulks ter beoordeling van de Arbodienst; Dat op eerste verzoek alle gegevens en inlichtingen worden verschaft, die de Arbodienst noodzakelijk en/of nuttig acht; Dat desgevraagd kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten beschikbaar zijn met passende voorzieningen. 2/8

3 Art Voor de uitvoering van al zijn taken, welke voortkomen uit de overeenkomst heeft de Arbodienst het recht, om derden in te schakelen. Artikel 7 Extra werkzaamheden Art. 7. De Arbodienst kan indien de Arbodienst dat nuttig of nodig acht- extra werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het inwinnen van geneeskundige informatie of inschakelen van experts, uitvoeren of doen uitvoeren. Indien de Arbodienst zulks nuttig of nodig acht, zal de Arbodienst de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen en de opdrachtgever daarvan schriftelijk opgave doen van de aard van deze werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten. Indien de opdrachtgever daarop daarmede niet akkoord gaat, stelt hij de Arbodienst daarvan onverwijld in kennis, de Arbodienst zal dan niet over gaan tot de betreffende extra werkzaamheden. In dat geval zijn de gevolgen daarvan ook voor rekening en risico van de opdrachtgever. De Arbodienst sluit aansprakelijkheid ter zake uit. Artikel 8 Geheimhouding en intellectueel eigendom Art Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen gegevens waarvan zij kunnen vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Art De Arbodienst behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het auteursrecht van de adviezen welke door of namens de Arbodienst zijn uitgebracht. Geen enkel intellectueel eigendomsrecht wordt overgedragen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft wel eigenaar van de stukken die hij ter inzage aan de Arbodienst heeft verstrekt. Art De Arbodienst mag, met inachtneming van artikel 8.1. publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden, met inachtneming van het privacyreglement en anonimisering van de gegevens. Artikel 9 Facturering, betaling en incassokosten Art VERZUIM-HELPDESK.nl zendt maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een factuur. Opdrachtgever is niet bevoegd om betalingen op te schorten noch om zich op verrekening te beroepen. Art Betaling van gefactureerde bedragen dient binnen veertien dagen na de factuurdatum door de Arbodienst ontvangen te zijn op een door de Arbodienst aan te wijzen bankrekening. 3/8

4 De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek voorschotten te betalen. Tevens is de opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek zekerheid te stellen.. De opdrachtgever is bijvoorbeeld verplicht op het eerste verzoek van de Arbodienst een (al dan niet) bezitloos pandrecht te doen vestigen op roerende zaken alsmede op alle huidige en toekomstige vorderingen van opdrachtgever op derden, zulks tot zekerheid van betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen op opdrachtgever, die terzake van incassokosten, rente en boetes daaronder begrepen. Opdrachtgever verklaart daartoe bevoegd te zijn. Opdrachtgever verleent een onherroepelijke volmacht aan de Arbodienst om een pandrecht op de goederen namens opdrachtgever te vestigen. Art Indien de opdrachtgever met de betaling in gebreke blijft, is de Arbodienst gerechtigd tot opschorting, totdathet gehele verschuldigde bedrag is voldaan.. Art Indien de opdrachtgever facturen niet binnen 14 dagen na de factuurdatum betaalt, is de opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Tevens is opdrachtgever vanaf dat moment de wettelijke handelsrente verschuldigd.. Art Indien na verloop van vier weken sedert de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, deze nog niet heeft plaatsgevonden en een nadien door de Arbodienst verzonden schriftelijke aanmaning na verloop van veertien dagen evenmin tot betaling heeft geleid, is de opdrachtgever indien de vordering uit handen wordt gegeven tevens de incassokosten verschuldigd, welke ten minste vijftien (15) % van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de werkelijke incassokosten. Art De kosten als gevolg van nieuwe verplichtingen van de Arbodienst, voortvloeiend uit wijzigingen van de wet en/of overheidsvoorschriften zijn voor rekening van de opdrachtgever. Art Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle kosten welke worden veroorzaakt door onjuiste, onvolledige, laattijdige of onvoldoende informatie van de opdrachtgever.. Art Indien door omstandigheden buiten de schuld van de Arbodienst geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, is de opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan de Arbodienst verschuldigd, behoudens in het geval de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een overmacht situatie. Art De Arbodienst is gerechtigd de kosten van extra werkzaamheden, als omschreven in artikel 7 lid 1 aan de opdrachtgever in rekening te brengen, tegen de als dan geldende tarieven. 4/8

5 Art De opdrachtgever zal alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten betalen die voortkomen uit het incasseren van de niet-tijdige betalingen, met een minimum van 150,00. Artikel 10 Annulering van de te leveren diensten Art Slechts eenmalige diensten van de Arbodienst kunnen geannuleerd worden. Annulering door de opdrachtgever van te leveren eenmalige diensten kan met een annuleringstermijn van minimaal vijf werkdagen voor het beoogde aanvangstijdstip van de uitvoering van de diensten geschieden. Voor (aanstelling) keuringen en voor periodiek gezondheidskundige onderzoeken geldt een annuleringstermijn van minimaal twee werkdagen. Diensten die niet tijdig zijn geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Artikel 11 Niet-toerekenbare tekortkoming Art De Arbodienst is niet aansprakelijk voor niet, niet gehele of niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge van niet-toerekenbare tekortkomingen. Art Onder niet-toerekenbare tekortkomingen wordt onder andere, doch niet uitsluitend verstaan: het niet naleven van de overeenkomst, een belemmerende omstandigheid die in redelijkheid niet voor het risico van de Arbodienst behoort te kom zoals: Oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen; Niet of niet tijdige levering van goederen en diensten door derden; Werkstaking, blokkades; Ernstige bedrijfsstoringen, die de normale bedrijfsvoering in ernstige mate belemmeren, zoals brand, het verloren gaan van gegevens, een ongeval, epidemie, ziekte van een specifieke functionaris en dergelijke. Art Tussen de Arbodienst en de opdrachtgever zal in gevallen van niettoerekenbare tekortkomingen getracht worden in overleg tot een oplossing te komen. Uitgangspunt bij dit overleg is dat de Arbodienst de overeenkomst of de overeengekomen termijnen zal verlengen met de duur van de niet toerekenbare tekortkoming. Indien de overeenkomst blijvend of niet in een voor de opdrachtgever acceptabele termijn kan worden nagekomen, door de niet-toerekenbare tekortkoming, dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en is de opdrachtgever verplicht de kosten van de Arbodienst te vergoeden. Art Indien de overeenkomst in geval van een niet-toerekenbare tekortkoming tussentijds is beëindigd, is door de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand der uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt. 5/8

6 Artikel 12 Voortgang Art Een gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever, diens rechten en plichten gaan over op zijn rechtverkrijgenden. Art Tenzij anders is overeengekomen, is bij uitstel van enig werk of een gedeelte daarvan de opdrachtgever gehouden de door de Arbodienst geleden schade te vergoeden. Art Zodra het werk later doorgang vindt, zullen de extra werkzaamheden, welke voor de Arbodienst voortvloeien uit de onderbreking van haar werkzaamheden aan de Arbodienst worden vergoed door de opdrachtgever. Art Indien de opdrachtgever de opdracht wenst te beëindigen en het voor de opdrachtgever op enige juridische grondslag mogelijk is om de overeenkomst te beëindigen, dan is de opdrachtgever aan de Arbodienst verschuldigd een zodanig gedeelte van het honorarium, als met de stand der werkzaamheden van de Arbodienst overeenkomt, verhoogd met twintig (20) % van het totale honorarium waarop de Arbodienst bij volledige voltooiing van de opgedragen taakuitvoering recht zou hebben. Artikel 13 Tussentijdse ontbinding Art Ieder der partijen heeft onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien: De andere partij één of meerdere van zijn verplichtingen niet nakomt en de wederpartij, nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld, nalaat om binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn zijn verplichting na te komen; Ter zake van de andere partij faillissement of surséance wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op liquidatie of staking van de onderneming van die andere partij. Artikel 14 Aansprakelijkheid Art De Arbodienst is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen door de Arbodienst of voor personen in zijn dienst of het personeel dat hij voor de vervulling van taken aantrekt, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak - uitoefening vermeden hadden kunnen worden, behoudens de in de volgende leden omschreven beperkingen. 6/8

7 Art De Arbodienst is voor personen in zijn dienst en voor personen, die de Arbodienst betrekt in zijn taakuitvoering, niet aansprakelijk, indien de Arbodienst aannemelijk maakt dat bij de tekortkomingen hij normale oplettendheid zijnerzijds niet heeft kunnen voorkomen of ontdekken. Art Bij vaststelling van het door de Arbodienst als schadevergoeding te betalen bedrag zal rekening worden gehouden met het min of meer ernstige karakter der tekortkoming, waarvan de schade het gevolg is, in die zin dat dit bedrag verhoudingsgewijs lager wordt, wanneer de tekortkoming minder ernstig is. Bij het bepalen van het karakter van de tekortkoming worden de gevolgen van de tekortkoming slechts in zoverre in aanmerking genomen als de Arbodienst in redelijkheid had moeten voorzien. Art De verplichting tot schadevergoeding van de Arbodienst, op grond van welke grondslag dan ook, is beperkt tot die schade waartegen de Arbodienst uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, en is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald. Als de Arbodienst om welke reden dan ook geen beroep toe zou komen op de (uitbetaling van de) verzekering, dan bedraagt de door de Arbodienst vergoeden schade is maximaal het bedrag van de totale opdrachtsom. Art Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, sancties van het UWV of een andere instelling, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever dient zich tegen deze schade te verzekeren; b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich tegen deze schade te verzekeren; c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van de Arbodienst. Art De Arbodienst aanvaardt voor overschrijding van rechtsvoorschriften of inbreuk op rechten van derden alleen aansprakelijkheid, indien het bestaan van dergelijke voorschriften of rechten bij op het desbetreffende vakgebied werkzame personen algemeen bekend is, of wanneer de opdrachtgever op het bestaan van zodanige rechten heeft gewezen. 7/8

8 Art Indien de opdrachtgever de risico s, verbonden aan de taakuitvoering door de Arbodienst bij derden verzekerd overdraagt, is de opdrachtgever gebonden de Arbodienst te vrijwaren door toepassing van enig regresrecht vanwege de verzekeraar. Art Een overeenkomst tussen deelnemer en de Arbodienst doet niet af aan de exclusieve verantwoordelijkheid van deelnemer voor de lasten van die ziekteverzuim en verzuimbegeleiding met zich meebrengt. Deelnemer zal deze verantwoordelijkheid op generlei wijze op de Arbodienst afwentelen. Art De opdrachtgever zal de Arbodienst niet aanspreken voor betalingen of diensten anders dan in de overeenkomst staat omschreven en de Arbodienst vrijwaren voor claims van een door de opdrachtgever gecontracteerde verzekeraar. Art Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij de Arbodienst heeft geklaagd. Artikel 15 Mededelingsplicht Art In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Artikel 16 Toepasselijk recht Art Op alle door de Arbodienst gedane aanbiedingen, hoe ook genaamd, alsmede op alle met de Arbodienst gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Artikel 17 Geschillen Art De bevoegde rechter in het arrondissement Oost Brabant is exclusief bevoegd om van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst kennis te nemen. 8/8

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Enroute BV

Algemene Voorwaarden Enroute BV Algemene Voorwaarden Enroute BV 1 Algemeen 1.1 En Route BV wordt hierna als ER, degene aan wie ER een offerte/aanbieding doen of met wie ER een overeenkomst sluiten tot het leveren van diensten wordt geduid

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT

Pagina 1 van 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Onder "Medigarant" wordt de volgende vennootschap verstaan: Medigarant handelend onder de naam Medigarant, onderdeel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing op de opdracht verleend aan Nuvoru B.V., gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 Artikel 1. Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden - hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mormel

Algemene voorwaarden. Mormel Algemene voorwaarden Mormel Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie november 2013 Artikel 1: Definities 1.1 Tekst- en vertaalbureau BHK200 : de eenmanszaak van O.S. Aarsman, KvK-nummer:

Algemene voorwaarden Versie november 2013 Artikel 1: Definities 1.1 Tekst- en vertaalbureau BHK200 : de eenmanszaak van O.S. Aarsman, KvK-nummer: 1 Algemene voorwaarden Versie november 2013 Artikel 1: Definities 1.1 Tekst- en vertaalbureau BHK200 : de eenmanszaak van O.S. Aarsman, KvK-nummer: 58270124. 1.2 "Opdrachtgever": iedere (rechts)persoon

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MSM support

Algemene voorwaarden MSM support Algemene voorwaarden MSM support gevestigd en kantoorhoudende te R. Sniederslaan 5, 5582 ES Waalre hierna te noemen: MSM Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: OneLine Business Intelligence Andersteinweg 2 3953 BA Maarsbergen hierna te noemen: OneLine Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van AgroLingua BV, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Venlo onder nr. 12064847.

Algemene Voorwaarden van AgroLingua BV, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Venlo onder nr. 12064847. Algemene Voorwaarden van AgroLingua BV, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Venlo onder nr. 12064847. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "vertaalbureau":

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009.

ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009. ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009. In deze voorwaarden wordt onder Slimmens Consultancy verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep

ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep gevestigd en kantoorhoudende te Bree 58, 5501 JE Veldhoven hierna te noemen: MSM Ingaande per 1 oktober 2012 Artikel 1 Definities

Nadere informatie