- ' : M i n i s t e r i e v a n V e r k e e r en W a t e r s t a a t D i r e c t o r a a t - G e n e r a a l Rijkswaterstaat Directie Z u i d - H o" name="description"> - ' : M i n i s t e r i e v a n V e r k e e r en W a t e r s t a a t D i r e c t o r a a t - G e n e r a a l Rijkswaterstaat Directie Z u i d - H o"> - ' Bibliotheek PO PDF">

v*4 Via/ ' Jiv.,.._--^f2 '~'"; s -,> - ' Bibliotheek PO1180-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Transcriptie

1 r C: t7 v*4 o Via/ ffl : ' Jiv.,.._--^f2 '~'";. s -,> - ' : M i n i s t e r i e v a n V e r k e e r en W a t e r s t a a t D i r e c t o r a a t - G e n e r a a l Rijkswaterstaat Directie Z u i d - H o l l a n d Bibliotheek PO118-5 m

2 Voor u ligt het Arbojaarverslag 1996 van de directie Zuid-Holland. Dit verslag geeft een overzicht van alle Arbo-activiteiten die in 1996 zijn uitgevoerd. De basis van dit verslag wordt gevormd door de rapportages die door de verschillende afdelingen, dienstkringen en andere buitendiensten werden aangeleverd. Hoewel dit proces van het per afdeling opstellen van een arbojaarplan gevolgd door een evalutie van de activiteiten in een arbojaarverslag nog niet geheel vlekkeloos verloopt, kan worden geconstateerd dat er aanzienlijke vorderingen zijn gemaakt. Deze zogenaamde Arbo-cyclus kan in 1997 parallel gaan lopen met het opstellen en vaststellen van de afdelings- en hoofdafdelingsplannen. Voor 1996 werd een directiebreed jaarplan opgesteld. De daarin opgenomen activiteiten werden nagenoeg alle uitgevoerd. 1 Opgenomen in Bibliotheafc Onder Nr. J

3 Inhoudsopgave inleiding 7 Inhoudsopgave 3 Samenvatting 7 1 Algemeen jaarverslag Overzicht van resultaten en afgehandelde acties Gerealiseerde Arbo/Milieu activiteiten Ongevallen, incidenten, onveilige situaties Ongevallen medewerkers RWS met letselschade Ongevallen met materiele schade Ernstige incidenten in Melding onveilige situaties 13 3 Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen sexuele intimidatie Vertrouwenspersoon integriteit 75 4 Voorlichting en Scholing 77 5 Bedrijfsgezondheidszorg Onderzoek werkdruk Directie Zuid-Holland Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimgegevens De Bedrijfsgezondheidsdienst RBB 2 5.4A Arbo-ZIF Analyse Verzuimbegeleiding Arbeidsgezondheidskundig spreekuur Aanstellingskeuringen Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) 22 3

4 5.4.7 Werkzaamheden Arbo-unit RBB Rotterdam (Vermoede) Beroepsziekten Sociaal Beleids Team Sociaal Medische Teams Bedrijfsmaatschappelijk werk 25 6 Communicatie Management-team Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland Coordinatie Commissie Arbo Zaken (CCAZ) Arbocommissie DC-overleg Werkoverleg 28 7 Beleid ten aanzien van uitzendkrachten en inhuur 29 8 Bedrijfshulpverlening Bedrijfshulpverlening gebouw De Maas Bedrijfshulpverlening Dienstkring- en Rayonkantoren 31 9 Bouwprocesbesluit Bouwprocesbesluit algemeen Bouwprocesbesluit Rijkswaterstaat Stilleggingen/Aanwijzingen I-SZW Kennisgeving en overleg Arbeidsinspectie Bouwprocesbesluit 34 1 Ongevallen met letselschade in Ongevallen met materiele schade aan dienstauto's en afzettingsmaterieel in Ontruimingsoefeningen in Brandmeldingen in Ziekteverzuimgegevens Directie Zuid-Holland 45 6 Verrichtingen Bedrijfsgezondheidsdienst RBB in het kader van verzuim, 1995 en Gemelde VGW-problemen in 1996 bij Arbodienst RBB 53 8 Advisering door RBB over VGW-aangelegenheden in 1996 en Gericht Periodiek Onderzoek 55 9 Commissies en specialisten Arbeidsomstandigheden 57 1 Afkortingenlijst 67 4

5 In 1996 is voor de gehele directie een Risico-inventarisatie -evaluatie (RI&E) gehouden. Bij een aantal afdelingen en dienstkringen wordt de relatie tussen arbeidsomstandigheden/gezondheid en milieu gelegd. Er hebben zich 9 (geregistreerde) ongevallen van medewerkers voorgedaan waarbij sprake was van enige vorm van letselschade. Een functionerend en eenduidige Ongevalsmeldingsprocedure voor de gehele directie is niet aanwezig. In 1996 hebben zich 26 ongevallen met materiele schade voorgedaan (gemiddeld eens in de twee weken een ongeval). In geen van de gevallen was er sprake van letselschade bij een medewerker of bij de tegenpartij (automobilist). Er heeft zich een ernstig incident voorgedaan, waarbij een dodelijk slachtoffer te betreuren was van een aannemer. Er zijn in 1996 geen meldingen geweest van onveilige situaties. Nieuwe medewerkers worden in een directiebreed georganiseerde voorlichtingsdag voorgelicht over het reilen en zeilen binnen de directie. Er zijn in 1996 geen andere directiebrede activiteiten ontplooid om medewerkers voor te lichten of te scholen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid of Welzijn. In 1996 zijn de resultaten van het werkdrukonderzoek gepresenteerd. Knelpunten waren: hoge werkdruk, sterke samenhang tussen stressbronnen die met veranderingen en communicatie te maken hebben en een sterke samenhang tussen stressstoornissen en stressgerelateerde gezondheidsklachten. Er is een aanzet gemaakt om deze problematiek beleidsmatig aan te pakken. In 1996 is een aanzet gemaakt met het formuleren van een ziekteverzuimbeleid. 7

6 Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in , procent. Dit is 1,5 procent lager dan het landelijk gemiddelde (6,5%). De meldingsfrequentie is daarentegen gestegen naar 1,93 procent (landelijk gemiddelde 1,6). De directe kosten van verzuim bedragen ± fl 4.8.,-. Er is in 1996 vier keer een beroepsziekte door de bedrijfsarts geconstateerd. Het bedrijfsmaatschappelijk werk heeft 82 personen op spreekuur gehad. In het Management Team, de CCAZ (Coordinatie Commissie Arbozaken) en de Arbocommissie/OR zijn Veiligheid, Gezondheid en Welzijnspunten regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Er is in 1996 een nieuwe coordinator Bedrijfshulpverlening (BHV) aangesteld voor de gehele directie. Tevens is er een vernieuwd BHV-plan voor gebouw de Maas en Nieuwe Maas opgesteld. Er is voor Zuid-Holland een nieuwe Arbo-cobrdinator aangesteld. 8

7 1 Algemeen jaarverslag Overzicht van resultaten en afgehandelde acties Directiebreed In 1996 is voor de gehele directie een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) door de Arbodienst RBB gehouden. Dit is het verplichte en minimaal 4-jaarlijks te houden onderzoek op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn van RWS-medewerkers. Het onderzoek is per cluster voorbesproken en definitief gepubliceerd alswel is er een overzicht gegeven van VGW-risico's die de gehele directie betreffen. De rapportage is met alle (afdelings- of dienstkring)hoofden besproken. Er is een folder Werken aan Mensenwerk uitgebracht en aan alle medewerkers en lijnchefs toegezonden. In deze folder wordt de jaarlijkse Arbocyclus beschreven. Een projectgroep voortkomend uit het CCAZ heeft zich gebogen over verlenging van het contract met de Arbodienst RBB voor het jaar Dienstkringen/afdelingen Per dienstkring/afdeling wordt afzonderlijk een Arbojaarverslag 1996 en -plan 1997 uitgebracht. Deze verslagen en plannen gaan specifiek in op geboekte resultaten en geplande acties n.a.v. de Risico-inventarisatie en -evaluatie. Aangevuld met resultaten en plannen die directiebreed van toepassing zijn, kunnen deze verslagen en plannen dienen om alle medewerkers te informeren over de bereikte resultaten en een planmatige aanpak van VGW-knelpunten in Enkele noemenwaardige acties waren: Vervanging beeldschermen in het kader van Besluit Beeldschermwerkplek (VBD) Mobiele telefoons aangeschaft i.v.m. incident-management (VBD) Cursus Psychotrauma voor Dienstkring hoofd en hoofd ABB (VBD) Voorlichting over inheriting van de werkplek (VBB) Werkafspraken tussen hoofd VBB en medewerkers (VBB) Aanpassingen (rayon)kantoren Nieuwerkerk, Delft en Maasland (VBE) Verwijderen kopieermachine en printer uit kantoorruimte (VBE) Inrichting Sluisjesdijk conform Arbo- en RGD-richtlijnen (ZXM) 9

8 Medewerkers voorzien van gehoorbeschermende middelen (ZXM) Ergonomische aspecten meegenomen bij inheriting werkruimten en 17" monitoren aangeschaft voor kantoorautomatisering (ZXM) Bouw nieuw meetvaartuig waarbij extra aandacht is geweest voor geluidsisolatie en binnenklimaatregeling (ZXM) Aanpassing secretariaat en aanschaf screenfilters (RXJ) Verbouwing gebouw Stellendam a.d.h.v. Arbowetgeving en normen (AVH) Calamiteiten-oefening gehouden met Regionale Verkeerscentrale Dordt en Mobiele Verkeersbegeleiding; zal jaarlijks worden gehouden (AVB/AVS) Verbetering samenwerking tussen afdeling en bedrijfsarts (DX) Maandelijkse bespreking van het rapport Werkdruk binnen afdeling (DX) 1.2 Gerealiseerde Arbo/Milieu activiteiten 1996 Opstellen milieuzorgplan (VBD) Opstellen handleiding hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen (VBD) Opruimen zwerfvuil en opslag/inname van gevaarlijke stoffen (VBE) Aanvullende voorzieningen getroffen in WVO-ruimte n.a.v. een onderzoek (ZXM) Aanvang gemaakt met inventarisatie van chemische stoffen en afhandeling afvalstromen (ZXM) In de Kernenergiewet verplichte dossier over radioactieve dichtheidsmeter is door RTD herzien: de halfjaarlijkse veegtest dichtheidsmeter is door RTD uitgevoerd (ZXM) 1

9 2 Ongevallen, incidenten, onveilige situaties (art. 9 Arbowet) 2.1 Ongevallen medewerkers RWS met letselschade Er is sprake van een arbeidsongeval als een werknemer letsel oploopt als gevolg van een plotseling ongewilde gebeurtenis (een ongeval) tijdens de werktijd en als gevolg daarvan het werk heeft moeten staken of er niet mee heeft kunnen beginnen. Ook ongevallen tijdens dienstreizen en de mogelijke gevolgen van uit de hand gelopen grappen worden tot arbeidsongevallen gerekend (definitie meldingsformulier Arbeidsinspectie 1994). In gebouw de Maas en de Nieuwe Maas is een Ongevalsmeldings-formulier werkzaam die gehanteerd wordt door de aanwezige EHBO-ers en BHV-ers. Voor de gehele directie (dus inclusief alle buitendiensten) is er geen eenduidige procedure werkzaam voor een interne ongevalsmelding alsmede voor de verplichte melding aan de Arbeidsinspectie. Ongevallen/incidenten worden niet centraal in een dossier geregistreerd en geanalyseerd op toedracht. Beleidsaanpassingen en voorlichting aan de medewerkers om herhaling van soortgelijke ongevallen/incidenten te voorkomen, vindt niet plaats. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van ongevallen/incidenten met letselschade zoals die centraal bekend zijn. Ongevallen zonder ziekenhuis-behandeling: 4 maal Ongevallen met ziekenhuis-behandeling: 5 maal 2.2 Ongevallen met materiele schade (art. 9, lid 2 Arbowet) In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de geregistreerde ongevallen en aanrijdingen waarbij medewerkers en/of materiaal in 1996 betrokken zijn geweest. De registratie is in 1996 opgezet en berust bij facilitaire zaken. Gemiddeld vindt er elke twee weken een ongeval met materiele schade plaats binnen het beheersgebied van directie Zuid-Holland. 11

10 Tabel1 Overzicht ongevallen met materiele schade Aard van het ongeval Aantal Tegenpartij letsel RWS Letsel Schade betrokken 1 medewerker weggebruiker verhaalbaar Wel Niet Wel Niet Wel Niet Wel Niet Schade dienstvoertuig Schade actiewagen Schade mobiele rijstrooksignalering Geen Geen Geen Geen Geen Geen 1 Totaal aantal ongeval 26 7 Arbowet art. 11: Voorkomen van gevaar voor andere personen dan werknemers 2.3 Ernstige incidenten in 1996 (art. 9, lid 2 Arbowet) Er is sprake van een ernstig incident indien door een ongewenste gebeurtenis schade ontstaat aan gebouwen, materieel, grondstoffen of producten ten bedrage van tenminste fl. 1.,-. Op 8 oktober 1996 vond een dodelijk ongeval met betonbekisting voor de fly-over in knooppunt Ridderkerk plaats. Het bestek werd onder de verantwoordelijkheid van de Bouwdienst uitgevoerd. Het project- management werd door TXM uitgevoerd. Dit incident heeft geleid tot extra maatregelen ter voorkoming van een herhaling. Er is een (straf)rechtelijk onderzoek ingesteld. 12

11 2.4 Melding onveilige situaties (art. 11 en 12e Arbowet) Een onveilige situatie kan omschreven worden als een gebeurtenis die kan resulteren in materiele schade dan wel had kunnen resulteren in materiele schade en/of letselschade. Onderstaande weergave (figuur 1) van een studie naar verhoudingen van ongevallen en bijna-ongevallen 2 geeft aan dat op ieder ongeval met ernstig persoonlijk letsel, 3 ongevallen voorkomen met uitsluitend materiele schade. Voorts dat op elk ongeval met letselschade dat heeft plaatsgevonden, 63 gebeurtenissen plaatsvinden die (hadden) kunnen resulteren in materiele schade of letselschade. Uit een heldere registratie en analyse van onveilige situaties kan informatie worden verkregen die kan leiden tot het inzetten van preventief beleid ter voorkoming van letselschade en materiele ongevallen. Er is binnen de directie Zuid-Holland nog geen werkzame en eenduidige meldingsprocedure voor de melding van onveilige situaties. Figuur 1 Studie van verhoudingen ongevallen Emstig ongeval met verzuim Ongevallen met gering letsel zonder verzuim Ongevallen met materiele schade 6 Incidenten zonder zichtbaar letsel of schade (bijna-ongevallen) Noot Bird, F.E. 1969, USA: Analyse van ongevallen gemeld door 297 bedrijven uit 21 bedrijfstakken met in totaal medewerkers 2 13

12 3 Vertrouwenspersonen (art. 3h Arbowet) 3.1 Vertrouwenspersonen sexuele intimidatie Met sexuele intimidatie wordt bedoeld: "de als ongewenst ervaren sexueel getinte aandacht die verbaal, non-verbaal of fysiek kan zijn 3 ". Bij de directie Zuid-Holland zijn er in 1996 geen meldingen geweest van sexuele intimidatie. In bijlage 9 staan de namen van de vertrouwenspersonen vermeld. 3.2 Vertrouwenspersoon Integriteit In 1996 is een lijst van aandachtspunten voor integriteit voor leidinggevenden en medewerkers opgesteld. Deze lijst is alle medewerkers toegestuurd met het verzoek de aandachtspunten in het werk te hanteren. Onder het begrip integere werkwijze wordt meer verstaan dan het vaak aangehaalde voorbeeld van het ontvangen van relatiegeschenken en kerstattenties, het aanbieden van etentjes etc. Onder integere werkwijze wordt ook verstaan het beheersen van een maatschappelijk gewenste werkwijze: resultaat gericht, inzichtelijk, betrouwbaar in de zin van doelmatig en rechtmatig en via open communicatie. Richtlijn bij het al of niet aannemen van presentjes is dat het aangenomen kan worden indien het in alle openheid met collega's en lijnchef bespreekbaar is. Indien dit niet het geval is en/of indien het gevoel bestaat dat een verplichting ontstaat ten opzichte van de gever dan is het aan te raden iets dergelijks niet aan te nemen. Ten aanzien van het bredere begrip van integere werkwijze is het veel minder gemakkelijk om een dergelijke gedragslijn te formuleren. Noot Bezemer en Kuiper, 1995: Sexuele intimidatie; Antwoorden op vragen 3 15

13 Hiervoor wordt de aandachtspuntenlijst integriteit aanbevolen. Deze lijst is verkrijgbaar bij Mw. M. Steenvoorden-van Velzen (zie bijlage 9). 16

14 4 Voorlichting en scholing (art. e Arbowet) Voorlichting nieuwe medewerkers directie Zuid-Holland (PX) Voorlichting medewerkers invloeden op gezondheid bij asfalteringsmaatregelen (VBD) Cursus Psychotrauma Dienstkringhoofd en Hfd ABB (VBD) Cursus Bouwprocesbesluit (VBD) EHBO herhalingscursus (VBE en ZXM) Voorlichting Bouwprocesbesluit tijdens werkoverleg (VBE) Safety of lives at sea (Solas) cursus (ZXM) M.u.v. de centraal georganiseerde voorlichting van nieuwe medewerkers, zijn er geen directiebrede activiteiten ontwikkeld om medewerkers op (deel)aspecten van het te voeren VGW-beleid te informeren en/of scholen/trainen. 17

15 5 Bedrijfsgezondheid (art. 3 Arbowet) 5.1 Onderzoek werkdruk Directie Zuid-Holland In februari 1996 zijn de resultaten van het werkdrukonderzoek Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland gepresenteerd. Algemene knelpunten die uit dit onderzoek kwamen waren: hoge werkdruk, sterke samenhang tussen stressbronnen die met veranderingen en communicatie te maken hebben, sterke samenhang tussen stressstoornissen en stressgerelateerde gezondheidsklachten. Uit het onderzoek zijn een zestal aanbevelingen voortgevloeid (zorgsysteem voor werkstress, aandacht voor ziekteverzuim, communicatie, werkoverleg, leeftijd en werkstress en opleiding ten behoeve van de functie). Ten aanzien van de aanbevelingen heeft het Management Team een aantal besluiten genomen die vervolgens zijn omgezet in een aantal acties per hoofden stafafdeling. Stafafdeling PX heeft de acties gebundeld in een activiteitenplan waarin per hoofd- en stafafdeling wordt aangegeven welke onderdelen van het onderzoeksverslag ter hand genomen zijn. Uiteindelijk hebben het Management Team en Dienstcommissie het activiteitenplan als te summier beoordeeld en is besloten tot een tweemaandelijkse voortgangsrapportage aan de Dienstcommissie waarbij, uitgaande van de zes aanbevelingen, per hoofd- en stafafdeling aangegeven dient te worden welke acties niet zijn uitgevoerd met de reden daarvoor, welke acties uitgevoerd zijn met de effecten daarvan en welke acties nog lopen. 5.2 Ziekteverzuimbeleid (art 4a, Arbowet) Rijkswaterstaat is wettelijk verplicht om een gericht en effectief ziekteverzuimbeleid te voeren. Deze verplichting ligt vast in de Arbowet en in de huidige ziekteverzuimwetgeving. In 1996 heeft de directie Zuid-Holland (PX) een aanzet gegeven tot het opstellen van een ziekteverzuimbeleid. Naar verwachting zal dit medio 1997 zijn beslag krijgen. 5.3 Ziekteverzuimgegevens Uit de gegevens van COMI-P (bijlage 5) blijkt dat het verzuimpercentage voor de 19

16 gehele directie in 1996 op 5,% is uitgekomen. Dit is 1,5% lager dan het landelijk gemiddelde (6,5%). Het aantal ziekmeldingen is in 1996 met ongeveer 25 toegenomen tot ruim 23 meldingen. De meldingsfrequentie (gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker per jaar) is daardoor gestegen en ligt met 1,93 boven het landelijk gemiddelde van 1,6 per jaar. Van alle ziekteverzuimmeldingen was 8% binnen een week beeindigd (kort verzuim), gaf 16% een verzuimduur van 8 tot 42 dagen (middellang verzuim) en heeft 4% van de verzuimmeldingen in 1996 geleid tot verzuim langer dan 42 dagen (langdurige verzuim). Van de, in totaal 125, medewerkers hebben 51 (43%) zich in 1996 niet ziekgemeld. Uitgaande van een personeelssterkte van 125 personen en een verzuimpercentage van 5% laten de kosten van ziekteverzuim zich berekenen op ruim fl 4.8. per jaar (uitgaande van een gemiddeld jaarsalaris van 8.). Indirecte kosten zoals vervanging en productieverlies zijn hierin niet begrepen. 5.4 De Bedrijfsgezondheidsdienst RBB (art 17 & 18 Arbowet) De relatie tussen de Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holand en Bedrijfsgezondheidsdienst RBB heeft in 1996 een andere basis gekregen door de privatisering van de RBB en het afsluiten van een dienstverleningscontract. In het contract zijn de afspraken vastgelegd betreffende verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig (ar»o)-spreekuur, keuringen en overleg. De duur van het contract is een half jaar tot 31 december In december 1996 is het contract zonder wezenlijke wijzigingen met een jaar verlengd tot 31 december Arbo-ZIF Analyse Alle teruggestuurde ziekteverzuimformulieren zijn geregistreerd in het RBBinformatiesysteem (IRIS). De items ziektereden en problemen in de arbeidsomstandigheden zijn gecodeerd en bewerkt tot statistische overzichten (bijlage 7). De belangrijkste klachten bij verzuim zijn koorts, moeheid en spanningen, maagdarmklachten, hoofdpijn en klachten aan houdings- en bewegingsapparaat De verdeling van de klachten wisselt in enige mate per hoofdafdeling. Op het gebied van de arbeidsomstandigheden worden het binnenklimaat en de 2

17 werkplekken (arbo bikli) prominent aangemerkt als arboknelpunt. Als bijkomende knelpunten worden de organisatie van het werk genoemd (AX en ZX+) en de kwantiteit van het werk (VX en TX). Deze gegevens worden ondersteund door de bevindingen van het arbeidsgezondheids-kundig spreekuur (zie hoofdstuk 5.4.3). Arboknelpunten als verzuimoorzaak zijn arbo bikli (AX, TX, ZX+), relationele factoren in het werk (VX, TX) en de kwantiteit van het werk (VX). Het aantal mensen dat een arboprobleem als verzuimoorzaak meldt ligt relatief laag waardoor de gegevens met enige voorzichtigheid bekeken moeten worden. Analyse van de verzuimindicatoren laat zien dat het verzuimpercentage en de gemiddelde verzuimduur toenemen met de leeftijd. Alleen bij ZX+ wordt een toename gezien van de verzuimfrequentie in relatie tot een vorderende leeftijd. De gemiddelde verzuimduur bij medewerkers in de uitvoerende functies is aanzienlijk langer dan bij bureau-gebonden medewerkers. De meldings-frequentie ligt bij medewerkers in de uitvoering lager dan bij bureau-werk. TX vormt hierop een uitzondering. Uit de rapportage blijkt dat, indien er sprake is van arbo-knelpunten, de verzuimduur toeneemt (met uitzondering bij VX) Verzuimbegeleiding (art. 4a Arbowet) Bijlage 6 toont de verrichtingen van de Bedrijfsgezondheidsdienst op het gebied van de ziekteverzuimbegeleiding en -controle. In totaal vonden er 546 spreekuurcontacten plaats (toename van 2) in Het aantal telefonische contacten nam daarentegen af met 15 van 323 tot 177. De spreekuurcontacten vonden voornamelijk plaats in het kader van begeleiding van langdurig verzuim en ter bespreking van frequent kortdurend verzuim Arbeidsgezondheidskundig spreekuur (art. 18f Arbowet) Het arbeidsgezondheidskundig spreekuur (arbo-spreekuur) is bedoeld voor medewerkers die klachten hebben over de arbeidsomstandigheden of meer willen weten over de risico's voor veiligheid, gezondheid of welzijn in relatie tot de arbeid of arbeidsomstandigheden. Het spreekuur kan bezocht worden op initiatief van de medewerker. Ook kan een oproep voor het spreekuur plaatsvinden wanneer een medewerker problemen op arbo-gebied heeft aangegeven op het ziekteinformatieformulier. Problemen op dit gebied komen uiteraard ook aan de orde tijdens de verzuimbegeleiding. In 1996 hebben 376 consulten plaatsgevonden in het kader van het arbeids- 21

18 gezondheidskundig spreekuur. Knelpunten in de arbeidsomstandigheden bleken vooral te liggen op het gebied van het binnenklimaat en werkplekergonomie, de werkorganisatie en de communicatie. Een overzicht van de gemelde problemen is opgenomen in Bijlage 7. Een aparte plaats heeft het stress-spreekuur ingenomen in Naar aanleiding van het onderzoek naar de werkdruk binnen de directie Zuid-Holland zijn ruim 6 medewerkers opgeroepen voor een gesprek over de gemelde problemen. Dit betroffen vooral problemen op het gebied van stress, emotionele uitputting, demotivatie en problemen met communicatie en informatie waarbij tevens het risico op arbeidsongeschiktheid aanwezig werd geacht. Een aantal medewerkers is naar aanleiding van het gesprek verwezen naar huisarts, dienstleiding, personeelsbureau of bedrijfs-maatschappelijk werk Aanstellingskeuringen (art. 36 ARAR 1996) In 1996 zijn alleen aanstellingskeuringen verricht voor specifieke functies die op de lijst van DPZ voorkomen. Dit betreft met name operationele functies. In 1996 zijn er 24 aanstellingskeuringen verricht. Er is niemand ongeschikt bevonden Gericht periodiek onderzoek (GPO) (art. 25 Arbowet) Voor een aantal risico's in de arbeidsomstandigheden is een gericht periodiek onderzoek ingesteld binnen de directie Zuid-Holland. Dit betreft keuringen wegens: het werken in lawaai, het toezicht houden op werken met verontreinigde grond (baggerwerk) en het werken als bedrijfshulpverlener met perslucht. Het onderzoek heeft een verplicht karakter op grond van art 36 lid 2 ARAR. In 1996 zijn er 75 gehooronderzoeken verricht, 9 keuringen verricht voor baggerwerk en 14 BHV-keuringen gedaan. Een overzicht van de uitgevoerde keuringen is opgenomen in bijlage Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) (art. 24a Arbowet) Het doel van het PAGO is om de risico's van werk en werkomstandigheden zoveel mogelijk te beperken. Het PAGO dient qua inhoud en periodiciteit afgestemd te zijn op de bestaande risico's in het werk en de werkomstandigheden. Voor de bepaling van de inhoud van het PAGO is de Risico-inventarisatie en-evaluatie van groot belang omdat daarin de risico's naar aard, ernst en omvang zijn vastgelegd. Per afdeling, per functiegroep of soms per individu kan aldus de inhoud van het onderzoek worden vastgesteld. 22

19 Het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek is een vrijwillig door de werknemer af te laten nemen onderzoek. Elke werkgever daarentegen heeft de plicht de medewerkers in de gelegenheid te stellen een PAGO te ondergaan. Met het opstellen van een PAGO-beleid (welke functie/risico-groepen, welke medische onderzoeken, frequentie, etc) zal naar verwachting in 1997 gestart worden. Over definitieve inhoud en frequentie van het PAGO zal in 1997 overleg plaatsvinden met de Dienstcommissie/ OR. Door middel van arbobesluiten is al voor een aantal werkzaamheden een verplichting vastgesteld om medisch onderzoek aan te bieden. Dit betreft onder andere oogonderzoek voor beeldschermwerkers, gehooronderzoek bij werken in lawaai, onderzoek bij werken met straling (Kernenergiewet), onderzoek bij blootgestelden aan kankerverwekkende stoffen, astbestwerkers en loodwerkers. Bedoeld onderzoek kan als vast onderdeel van het PAGO worden opgenomen. Er zijn in 1996 geen PAGO's verricht. Wel is bij 9 medewerkers van de afdeling Scheepvaartzaken (post Dordrecht) een oogonderzoek uitgevoerd en is bij TXE, in het kader van een beeldschermvoorlichting, bij 78 medewerkers een oogonderzoek verricht Werkzaamheden Arbo-unit RBB Rotterdam en Arbo-Expertise Centrum In 1996 zijn diverse projecten en onderzoeken verricht door arbo-deskundigen van de Bedrijfsgezondheidsdienst RBB. Een overzicht van de verrichtingen daarvan is opgenomen in bijlage (Vermoede) beroepsziekten (art 9 Arbowet) Beroepsziekten zijn ziekten of aandoeningen die in hoofdzaak het gevolg zijn van arbeid of arbeidsomstandigheden. Van vermoede beroepsziekten wordt gesproken als er voldoende aanwijzigingen zijn dat de ziekte of aandoening in hoofdzaak het gevolg is van die arbeid of arbeids-omstandigheden. Er is in 1996 vier keer een beroepsziekte geconstateerd door de bedrijfsarts (3 keer betrof dit lawaaislechthorendheid, 1 keer psychische klachten door traumatische ervaringen in het werk). De Directie Zuid-Holland is door de bedrijfsarts over alle gevallen ingelicht en heeft daarvan melding gedaan aan de Arbeidsinspectie. 23

20 5.6 Sociaal Beleidsteam Het Sociaal Beleidsteam heeft voor het hoofdafdelingsoverstijgende Arbo-beleid een signaal- en adviesfunctie. In haar functie bestudeert zij de samenhang tussen de organisatieontwikkeling van de directie Zuid-Holland en de beleidsaspecten van de arbeidsomstandigheden en het sociale beleid binnen de directie. Tevens heeft het SBT een antennefunctie voor de externe ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Daar waar nodig adviseert het SBT de HID bij in het oog vallende afwijkingen tussen beleid en uitvoering. Het SBT geeft geen bindende adviezen aan de HID. Het SBT kent geen geheimhoudingsplicht, omdat het SBT zich niet bezighoudt met arbeidsomstandigheden op individueel niveau (het SMT is hiervoor ingesteld) en de onderwerpen die zij behandelt zijn niet van dien aard dat een geheimhoudingsplicht van toepassing verklaard moet worden. De afzonderlijke leden van het SBT publiceren hun jaarplannen en verantwoordingsrapportages. In het geval van een gezamenlijke taakstelling geeft zij haar adviezen middels een advies- of beleidsnotitie aan de HID. 5.7 Sociaal Medische Teams Het Sociaal Medisch Team (SMT) heeft een tweeledige doelstelling; Curatief: aandacht voor de gezondheids- en welzijnsproblematiek primair in relatie tot het werk van individuen en groepen, Preventief: het signaleren van werksituaties waaruit problemen op het gebied van arbeid en gezondheid kunnen voortkomen. Bij de directie Zuid-holland is een viertal Sociaal Medische Teams werkzaam. Drie van deze Sociaal Medische Teams houden zich respectievelijk bezig met AX, VX en TX en het vierde team is ingesteld voor ZX+ (ZX, RX, CX, DX en PX). Het SMT heeft geen beslissingbevoegdheid en adviseert gevraagd en ongevraagd het management van de directie Zuid-Holland. De directie of het (lijn)management is verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de adviezen zoals deze door het SMT als collectief gegeven zijn. De leden van het SMT hebben geheimhoudingsplicht. Indien een verslag wordt opgemaakt is deze vertrouwelijk van karakter. In bijlage 9 wordt de samenstelling van het SMT weergegeven. 24

21 5.8 Bedrijfsniaatschappelijk werk Het Bedrijfsniaatschappelijk werk (BMW) levert diensten op het gebied van Personeelszorg. Deze diensten bestaan uit psycho-sociale begeleiding en consultatie aan medewerkers die knelpunten ervaren in zowel werk- als privesituatie. Elke medewerker kan op basis van vertrouwelijkheid een beroep doen op een bedrijfsmaatschappelijk werker. Dit kan gebeuren op eigen initiatief of op advies van derden, zoals de bedrijfsarts, de leidinggevende, de personeelsconsulent etc. Tevens levert het Bedrijfsmaatschappelijk werk een bijdrage aan het sociaal beleid van Rijkswaterstaat en wordt er gesignaleerd en geadviseerd aan het management. In 1996 deden er bij de directie Zuid-Holland 82 mensen (6,8% van 125 medewerkers) een beroep op het Bedrijfsmaatschappelijk werk. De hulpvragen hadden met name betrekking op samenwerkingsproblemen, reorganisaties, conflicten en werkstress. Er zijn signalen afgegeven over communicatie, functioneringsgesprekken, ziekteverzuimbeleid en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Tevens maakt het Bedrijfsmaatschappelijk werk deel uit van de werkgroep Traumabeleid. Dit beleid is in 1996 geevalueerd. De werkgroep beraadt zich op verdere voorstellen om tot een adequate bedrijfsopvang te komen voor medewerkers na een schokkende gebeurtenissen tijdens het uitvoeren van het werk. In 1997 zal door een werkgroep een plan verder worden uitgewerkt. In bijlage 9 staan de namen van de bedrijfsmaatschappelijk werkers vermeld. 25

22 6 Communicatie (art. 4 Arbowet) 6.1 Management-team Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland Wekelijks wordt een MT-vergadering gehouden, waarbij Veiligheid, Gezondheid en/of Welzijns-vraagstukken aan de orde kunnen komen. De belangrijkste besproken onderwerpen in 1996 waren: Veilig werken aan wegen (MT 96-21) Veiligheid wegwerkers (MT 96-45) Contract met Arbodienst RBB (MT 96-47) Arbo-folder Werken aan Mensenwerk (MT 96-58) Bouwstoffenbesluit (MT ) Risico-inventarisatie en -evaluatie (MT 96-13) (MT ) Stress-onderzoek Directie Zuid-Holland (MT 96-14) Nota Verzuimbeleid (MT ) Maatregelen tb.v. Schade auto's (MT ) Arbojaarverslag 1995 (MT ) Vernieuwing werkplek automatisering (MT ) Veiligheid wegwerkers (MT 96-32) 36-urige werkweek (MT ) Onderzoek Verkeersveiligheid RW57 (MT ) Contract Arbodienst RBB (MT ) 6.2 Coordinatie Commissie Arbo Zaken (CCAZ) De CCAZ heeft ten doel directiebrede afstemming te laten plaatsvinden van het te voeren Veiligheid, Gezondheid en Welzijnsbeleid. De CCAZ tracht hierbij beleidsvoorbereidend richting het Management Team te zijn en de lijn te ondersteunen/ adviseren bij vraagstukken op het gebied van arbeidsomstandigheden. Onderwerpen die in 1996 aan de orde zijn gekomen waren; folder Werken aan mensenwerk de directiebrede Risico-inventarisatie en -evaluatie contract Arbodienst RBB

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

5. Medewerkers en Organisatie 5.9 Arbobeleid Datum 12 februari 2013 Versie 5 Blad 1 van 8 ARBO BELEID

5. Medewerkers en Organisatie 5.9 Arbobeleid Datum 12 februari 2013 Versie 5 Blad 1 van 8 ARBO BELEID Blad 1 van 8 ARBO BELEID Blad 2 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN ARBO-BELEID 3 1.1 Algemeen 3 1.2 De medewerkers in de peuterspeelzalen 3 1.3 Overige medewerkers 3 2. ORGANISATIE VAN HET ARBO-BELEID

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017)

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017) ARBOBELEIDSPLAN Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond (maart 2017) 1 1. Inleiding Onze medewerkers zijn de dragers van de kwaliteit van onderwijs. Delta-onderwijs streeft ernaar alle medewerkers een

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Onder stafpersoneel / leidinggevenden / technici (hierna stafpersoneel) vallen meerdere beroepen. Veel administratief, calculatie- en voorbereidend werk is geautomatiseerd.

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel

Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel Bijlage 3. Arbojaarverslag 2007, artikel 10 van de Arbowet Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel De samenwerkings- c.q. overlegvorm tussen

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Checklist RSI-preventiebeleid

Checklist RSI-preventiebeleid Checklist RSI-preventiebeleid Onderwerp Informatie/ knelpunt? Prioriteit Inzicht 1. Verzuimgegevens Wat is het verzuimpercentage in uw organisatie? Hebt u inzicht in de verzuimoorzaken? Zo ja, is bekend

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Inleiding Ondanks alle preventieve maatregelen kan het toch zijn dat zich een ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici

Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici Onder stafpersoneel / leidinggevenden / technici (hierna stafpersoneel) vallen meerdere beroepen. Veel administratief, calculatie- en voorbereidend werk is geautomatiseerd.

Nadere informatie

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Locatie Rembrandtstraat Ad (A.A.M.) van Zundert Consultant veiligheidskunde Paraaf: ad.van.zundert@arboned.nl 06-46015528 Email sales support:

Nadere informatie

De Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties (2014) vast te stellen.

De Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties (2014) vast te stellen. B en W-nummer 15.0219; Onderwerp besluit d.d. 3-3-2015 Vaststellen Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties Besluiten: De Regeling melding en registratie arbeidsongevallen,

Nadere informatie

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2.1 Inleiding Op basis van recente onderzoeksliteratuur geeft dit hoofdstuk een globale schets van de stand van zaken van de arbeidsomstandigheden in Nederland (paragraaf

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin komen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betrekking

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009)

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009) ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5 (mei 2009) Voorwoord...3 1. Streven naar de landelijke norm van het ziekteverzuimpercentage...3 2. Streven naar een verlaging van het kort frequent ziekteverzuim...4 3. Verlaging

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

1. INLEIDING... 3 2. EVALUATIE ARBOJAARPLAN 2011... 3 3. ACTIVITEITEN ARBOJAARPLAN 2012... 9

1. INLEIDING... 3 2. EVALUATIE ARBOJAARPLAN 2011... 3 3. ACTIVITEITEN ARBOJAARPLAN 2012... 9 1. INLEIDING... 3 2. EVALUATIE ARBOJAARPLAN 2011... 3 RISICO- INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E)... 3 ZORG VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN WELZIJN VAN MEDEWERKERS EN BELEID... 4 ONDERSTEUNING DOOR ARBODIENST

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Wat is verzuim? 2. Het ziekteverzuim in beeld. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. 1. Wat is verzuim? 2. Het ziekteverzuim in beeld. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Wat is verzuim? 1.1. INLEIDING..................................................... 1 1.2. EEN GOEDE AANPAK IS DE HALVE ADEM............................... 2 1.3. WAT IS HET DOEL VAN VERZUIMBELEID?................................

Nadere informatie

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Organisatie-inrichting 4. 2.1. Contact en overleg. 4. 2.2.

Nadere informatie

De Inspectie SZW controleert de naleving van deze regelgeving en kan boetes opleggen indien een werkgever er zich niet aan houdt.

De Inspectie SZW controleert de naleving van deze regelgeving en kan boetes opleggen indien een werkgever er zich niet aan houdt. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oegstgeest. Nr. 176922 15 december 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende Regeling melding en registratie

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie ( R.I.& E) Smedinghuiscomplex

Risico-Inventarisatie en Evaluatie ( R.I.& E) Smedinghuiscomplex 1 ARBO PLAN VAN AANPAK 2001/ 2002 EN VERDER INLEIDING. In de vergaderingen van het Arbo Milieuzorg Team (AMT) van november 2000 is gesproken over het Jaarverslag en Plan van Aanpak inzake ARBO aangelegenheden.

Nadere informatie

Arbobeleid. Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012. aanpassingen)

Arbobeleid. Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012. aanpassingen) Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie 2015 (tekstuele aanpassingen) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Organisatie-inrichting 4. 2.1. Contact en

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Bijlage Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Toelichting: door het vastleggen van het beleid ten aanzien van werkdruk kun je altijd actief of op verzoek helderheid geven over dit beleid aan je

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim.

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. 2016 VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. Verzuimrapport Inleiding V oor u ligt het verzuimrapport over het kalenderjaar 2016. In dit rapport vindt u de kengetallen van het ziekteverzuim

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College ARBOBELEIDSPLAN voor Het Nuborgh College Goedgekeurd door MR d.d.: april 2010 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003 abcdefgh Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003 3 februari 2003 Inhoudsopgave........................................................................................ 1. Inleiding 3 2. Evaluatie Plan van

Nadere informatie

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Versie 19-11-2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie 3.1. Coördinatie veiligheid 3.2. Preventiemedewerkers

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden pagina 1 van 5 Published on Werk & Veiligheid - Kennisplatform over preventie, RI&E en sociale veiligheid (http://www.werkenveiligheid.nl) Home > De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Inleiding Op 1 juli 2017 heeft de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: oktober 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013

EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013 EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013 Inleiding Conform de nota ziekteverzuim en re-integratie gemeente Simpelveld vindt er jaarlijks een evaluatie plaats van het beleid. Voor het uitvoeren van de evaluatie

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige en PSA Patrick Ox - arbeidsdeskundige Expereans: even voorstellen Expertisecentrum voor verzuim-, re-integratievraagstukken en Arboconcepten Nieuwe Stijl. Onafhankelijk, landelijk,

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Ziekteverzuimanalyse van O2A5

Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 1 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Kalenderjaar 2007: het gehele jaar Kalenderjaar 2008: van januari 2008 tot half augustus 2008 Om een volledig beeld te kunnen vormen van de

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ juni 2010 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk.

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van auteurs. 1 De relatie tussen werk en gezondheid 1 J.H.A.M. Verbeek

Inhoud. Lijst van auteurs. 1 De relatie tussen werk en gezondheid 1 J.H.A.M. Verbeek Lijst van auteurs Inleiding xi xiii 1 De relatie tussen werk en gezondheid 1 J.H.A.M. Verbeek 1 Gezondheidsrisico s in het werk 1 2 Gezondheidsrisico s en belastende factoren 3 3 Beroepsziekte 4 4 Gevolgen

Nadere informatie

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus - PREVENTIEMEDEWERKER (willen gaan) volgen. PREVENTIE Preventie = Voorkomen dat een ongeval of calamiteit gebeurt door

Nadere informatie

Arbowetgeving 1998 (deel l): Wijzigingswet Arbeidsomstandigheden- en de preventiemedewerker

Arbowetgeving 1998 (deel l): Wijzigingswet Arbeidsomstandigheden- en de preventiemedewerker Arbowetgeving 1998 (deel l): Wijzigingswet Arbeidsomstandigheden- en de preventiemedewerker Per 1 juli a.s. wordt de nieuwe wijzigingswet Arbowet van kracht. De implementatie hiervan moet vóór 1 januari

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

Psycho Sociale Arbeidsbelasting

Psycho Sociale Arbeidsbelasting Psycho Sociale Arbeidsbelasting Webinar SCCM 17 juni 2014 Tamara Onos Auxilium HSE Onderwerpen webinar - Relevantie PSA - Onderwerpen PSA - Arbowet- en regelgeving - PSA in praktijk - Inventarisatie van

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Inleiding Op 1 juli 2017 ondergaat de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren

Nadere informatie

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Toelichting: Wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden zijn rood gemarkeerd Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet

Nadere informatie

JAARVERSLAG ARBO EN INTERNE MILIEUZORG OVER 1999 EN 2000

JAARVERSLAG ARBO EN INTERNE MILIEUZORG OVER 1999 EN 2000 1 JAARVERSLAG ARBO EN INTERNE MILIEUZORG OVER 1999 EN 2000 INLEIDING. De belangrijkste ontwikkelingen m.b.t Arbo en Milieuzorgzaken van de afgelopen twee jaren zijn in dit verslag weergegeven. Door omstandigheden

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk

Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk Bijlage bij Arbobeleidsplan 2014-2017 Stichting Poolsterscholen Lochem Januari 2014 Inleiding. Arbo staat voor: Arbeidsomstandigheden. Stichting Poolsterscholen

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Ongeval en Beroepsziekte

Ongeval en Beroepsziekte Ongeval en Beroepsziekte Rechte rug recht en slappe knieën Erik Stigter, bedrijfsarts, forensisch arts Peter Wulp, bedrijfsarts Medisch adviseurs Inspectie SZW Preventie van gezondheidsschade door arbeid

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel BHV plan Naam bedrijf Plaats, datum Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV organisatie 3. BHV materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten en plattegronden 6. Oefenen 7. Voorbeelden van

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Toetsingsrapportage RI&E

Toetsingsrapportage RI&E Oranjestraat 38 3291 BS Strijen Tel. 078-3030230 www.questadvies.nl info@questadvies.nl Toetsingsrapportage RI&E 1. VERANTWOORDING Betreft RI&E van bedrijf : Technisch Buro Nigo B.V. Koperweg 4 8251 KA

Nadere informatie

WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST. Informatiebijeenkomst. De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017

WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST. Informatiebijeenkomst. De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017 WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST Informatiebijeenkomst De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017 AGENDA Programma: 13.45u: 14.00u: Ontvangst met koffie/thee Aanvang/welkom: Norman Smit

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar 2014. In deze analyse vindt u de kengetallen ziekteverzuim van de agrarische en groene sectoren.

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015 ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015 Mei 2010 Inleiding Dit arbobeleidsplan is opgesteld voor Stichting OVO Zaanstad en is een voortzetting van het huidige arbobeleidsplan

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2014

Periodieke Brancherapportage 2014 Periodieke Brancherapportage 2014 Peildatum: 1 januari 2015 Brancheorganisatie: Datum: Februari 2015 Sectormanager: Jaap Tinga Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie