- ' : M i n i s t e r i e v a n V e r k e e r en W a t e r s t a a t D i r e c t o r a a t - G e n e r a a l Rijkswaterstaat Directie Z u i d - H o" name="description"> - ' : M i n i s t e r i e v a n V e r k e e r en W a t e r s t a a t D i r e c t o r a a t - G e n e r a a l Rijkswaterstaat Directie Z u i d - H o"> - ' Bibliotheek PO1180-5">

v*4 Via/ ' Jiv.,.._--^f2 '~'"; s -,> - ' Bibliotheek PO1180-5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Transcriptie

1 r C: t7 v*4 o Via/ ffl : ' Jiv.,.._--^f2 '~'";. s -,> - ' : M i n i s t e r i e v a n V e r k e e r en W a t e r s t a a t D i r e c t o r a a t - G e n e r a a l Rijkswaterstaat Directie Z u i d - H o l l a n d Bibliotheek PO118-5 m

2 Voor u ligt het Arbojaarverslag 1996 van de directie Zuid-Holland. Dit verslag geeft een overzicht van alle Arbo-activiteiten die in 1996 zijn uitgevoerd. De basis van dit verslag wordt gevormd door de rapportages die door de verschillende afdelingen, dienstkringen en andere buitendiensten werden aangeleverd. Hoewel dit proces van het per afdeling opstellen van een arbojaarplan gevolgd door een evalutie van de activiteiten in een arbojaarverslag nog niet geheel vlekkeloos verloopt, kan worden geconstateerd dat er aanzienlijke vorderingen zijn gemaakt. Deze zogenaamde Arbo-cyclus kan in 1997 parallel gaan lopen met het opstellen en vaststellen van de afdelings- en hoofdafdelingsplannen. Voor 1996 werd een directiebreed jaarplan opgesteld. De daarin opgenomen activiteiten werden nagenoeg alle uitgevoerd. 1 Opgenomen in Bibliotheafc Onder Nr. J

3 Inhoudsopgave inleiding 7 Inhoudsopgave 3 Samenvatting 7 1 Algemeen jaarverslag Overzicht van resultaten en afgehandelde acties Gerealiseerde Arbo/Milieu activiteiten Ongevallen, incidenten, onveilige situaties Ongevallen medewerkers RWS met letselschade Ongevallen met materiele schade Ernstige incidenten in Melding onveilige situaties 13 3 Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen sexuele intimidatie Vertrouwenspersoon integriteit 75 4 Voorlichting en Scholing 77 5 Bedrijfsgezondheidszorg Onderzoek werkdruk Directie Zuid-Holland Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimgegevens De Bedrijfsgezondheidsdienst RBB 2 5.4A Arbo-ZIF Analyse Verzuimbegeleiding Arbeidsgezondheidskundig spreekuur Aanstellingskeuringen Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) 22 3

4 5.4.7 Werkzaamheden Arbo-unit RBB Rotterdam (Vermoede) Beroepsziekten Sociaal Beleids Team Sociaal Medische Teams Bedrijfsmaatschappelijk werk 25 6 Communicatie Management-team Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland Coordinatie Commissie Arbo Zaken (CCAZ) Arbocommissie DC-overleg Werkoverleg 28 7 Beleid ten aanzien van uitzendkrachten en inhuur 29 8 Bedrijfshulpverlening Bedrijfshulpverlening gebouw De Maas Bedrijfshulpverlening Dienstkring- en Rayonkantoren 31 9 Bouwprocesbesluit Bouwprocesbesluit algemeen Bouwprocesbesluit Rijkswaterstaat Stilleggingen/Aanwijzingen I-SZW Kennisgeving en overleg Arbeidsinspectie Bouwprocesbesluit 34 1 Ongevallen met letselschade in Ongevallen met materiele schade aan dienstauto's en afzettingsmaterieel in Ontruimingsoefeningen in Brandmeldingen in Ziekteverzuimgegevens Directie Zuid-Holland 45 6 Verrichtingen Bedrijfsgezondheidsdienst RBB in het kader van verzuim, 1995 en Gemelde VGW-problemen in 1996 bij Arbodienst RBB 53 8 Advisering door RBB over VGW-aangelegenheden in 1996 en Gericht Periodiek Onderzoek 55 9 Commissies en specialisten Arbeidsomstandigheden 57 1 Afkortingenlijst 67 4

5 In 1996 is voor de gehele directie een Risico-inventarisatie -evaluatie (RI&E) gehouden. Bij een aantal afdelingen en dienstkringen wordt de relatie tussen arbeidsomstandigheden/gezondheid en milieu gelegd. Er hebben zich 9 (geregistreerde) ongevallen van medewerkers voorgedaan waarbij sprake was van enige vorm van letselschade. Een functionerend en eenduidige Ongevalsmeldingsprocedure voor de gehele directie is niet aanwezig. In 1996 hebben zich 26 ongevallen met materiele schade voorgedaan (gemiddeld eens in de twee weken een ongeval). In geen van de gevallen was er sprake van letselschade bij een medewerker of bij de tegenpartij (automobilist). Er heeft zich een ernstig incident voorgedaan, waarbij een dodelijk slachtoffer te betreuren was van een aannemer. Er zijn in 1996 geen meldingen geweest van onveilige situaties. Nieuwe medewerkers worden in een directiebreed georganiseerde voorlichtingsdag voorgelicht over het reilen en zeilen binnen de directie. Er zijn in 1996 geen andere directiebrede activiteiten ontplooid om medewerkers voor te lichten of te scholen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid of Welzijn. In 1996 zijn de resultaten van het werkdrukonderzoek gepresenteerd. Knelpunten waren: hoge werkdruk, sterke samenhang tussen stressbronnen die met veranderingen en communicatie te maken hebben en een sterke samenhang tussen stressstoornissen en stressgerelateerde gezondheidsklachten. Er is een aanzet gemaakt om deze problematiek beleidsmatig aan te pakken. In 1996 is een aanzet gemaakt met het formuleren van een ziekteverzuimbeleid. 7

6 Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in , procent. Dit is 1,5 procent lager dan het landelijk gemiddelde (6,5%). De meldingsfrequentie is daarentegen gestegen naar 1,93 procent (landelijk gemiddelde 1,6). De directe kosten van verzuim bedragen ± fl 4.8.,-. Er is in 1996 vier keer een beroepsziekte door de bedrijfsarts geconstateerd. Het bedrijfsmaatschappelijk werk heeft 82 personen op spreekuur gehad. In het Management Team, de CCAZ (Coordinatie Commissie Arbozaken) en de Arbocommissie/OR zijn Veiligheid, Gezondheid en Welzijnspunten regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Er is in 1996 een nieuwe coordinator Bedrijfshulpverlening (BHV) aangesteld voor de gehele directie. Tevens is er een vernieuwd BHV-plan voor gebouw de Maas en Nieuwe Maas opgesteld. Er is voor Zuid-Holland een nieuwe Arbo-cobrdinator aangesteld. 8

7 1 Algemeen jaarverslag Overzicht van resultaten en afgehandelde acties Directiebreed In 1996 is voor de gehele directie een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) door de Arbodienst RBB gehouden. Dit is het verplichte en minimaal 4-jaarlijks te houden onderzoek op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn van RWS-medewerkers. Het onderzoek is per cluster voorbesproken en definitief gepubliceerd alswel is er een overzicht gegeven van VGW-risico's die de gehele directie betreffen. De rapportage is met alle (afdelings- of dienstkring)hoofden besproken. Er is een folder Werken aan Mensenwerk uitgebracht en aan alle medewerkers en lijnchefs toegezonden. In deze folder wordt de jaarlijkse Arbocyclus beschreven. Een projectgroep voortkomend uit het CCAZ heeft zich gebogen over verlenging van het contract met de Arbodienst RBB voor het jaar Dienstkringen/afdelingen Per dienstkring/afdeling wordt afzonderlijk een Arbojaarverslag 1996 en -plan 1997 uitgebracht. Deze verslagen en plannen gaan specifiek in op geboekte resultaten en geplande acties n.a.v. de Risico-inventarisatie en -evaluatie. Aangevuld met resultaten en plannen die directiebreed van toepassing zijn, kunnen deze verslagen en plannen dienen om alle medewerkers te informeren over de bereikte resultaten en een planmatige aanpak van VGW-knelpunten in Enkele noemenwaardige acties waren: Vervanging beeldschermen in het kader van Besluit Beeldschermwerkplek (VBD) Mobiele telefoons aangeschaft i.v.m. incident-management (VBD) Cursus Psychotrauma voor Dienstkring hoofd en hoofd ABB (VBD) Voorlichting over inheriting van de werkplek (VBB) Werkafspraken tussen hoofd VBB en medewerkers (VBB) Aanpassingen (rayon)kantoren Nieuwerkerk, Delft en Maasland (VBE) Verwijderen kopieermachine en printer uit kantoorruimte (VBE) Inrichting Sluisjesdijk conform Arbo- en RGD-richtlijnen (ZXM) 9

8 Medewerkers voorzien van gehoorbeschermende middelen (ZXM) Ergonomische aspecten meegenomen bij inheriting werkruimten en 17" monitoren aangeschaft voor kantoorautomatisering (ZXM) Bouw nieuw meetvaartuig waarbij extra aandacht is geweest voor geluidsisolatie en binnenklimaatregeling (ZXM) Aanpassing secretariaat en aanschaf screenfilters (RXJ) Verbouwing gebouw Stellendam a.d.h.v. Arbowetgeving en normen (AVH) Calamiteiten-oefening gehouden met Regionale Verkeerscentrale Dordt en Mobiele Verkeersbegeleiding; zal jaarlijks worden gehouden (AVB/AVS) Verbetering samenwerking tussen afdeling en bedrijfsarts (DX) Maandelijkse bespreking van het rapport Werkdruk binnen afdeling (DX) 1.2 Gerealiseerde Arbo/Milieu activiteiten 1996 Opstellen milieuzorgplan (VBD) Opstellen handleiding hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen (VBD) Opruimen zwerfvuil en opslag/inname van gevaarlijke stoffen (VBE) Aanvullende voorzieningen getroffen in WVO-ruimte n.a.v. een onderzoek (ZXM) Aanvang gemaakt met inventarisatie van chemische stoffen en afhandeling afvalstromen (ZXM) In de Kernenergiewet verplichte dossier over radioactieve dichtheidsmeter is door RTD herzien: de halfjaarlijkse veegtest dichtheidsmeter is door RTD uitgevoerd (ZXM) 1

9 2 Ongevallen, incidenten, onveilige situaties (art. 9 Arbowet) 2.1 Ongevallen medewerkers RWS met letselschade Er is sprake van een arbeidsongeval als een werknemer letsel oploopt als gevolg van een plotseling ongewilde gebeurtenis (een ongeval) tijdens de werktijd en als gevolg daarvan het werk heeft moeten staken of er niet mee heeft kunnen beginnen. Ook ongevallen tijdens dienstreizen en de mogelijke gevolgen van uit de hand gelopen grappen worden tot arbeidsongevallen gerekend (definitie meldingsformulier Arbeidsinspectie 1994). In gebouw de Maas en de Nieuwe Maas is een Ongevalsmeldings-formulier werkzaam die gehanteerd wordt door de aanwezige EHBO-ers en BHV-ers. Voor de gehele directie (dus inclusief alle buitendiensten) is er geen eenduidige procedure werkzaam voor een interne ongevalsmelding alsmede voor de verplichte melding aan de Arbeidsinspectie. Ongevallen/incidenten worden niet centraal in een dossier geregistreerd en geanalyseerd op toedracht. Beleidsaanpassingen en voorlichting aan de medewerkers om herhaling van soortgelijke ongevallen/incidenten te voorkomen, vindt niet plaats. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van ongevallen/incidenten met letselschade zoals die centraal bekend zijn. Ongevallen zonder ziekenhuis-behandeling: 4 maal Ongevallen met ziekenhuis-behandeling: 5 maal 2.2 Ongevallen met materiele schade (art. 9, lid 2 Arbowet) In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de geregistreerde ongevallen en aanrijdingen waarbij medewerkers en/of materiaal in 1996 betrokken zijn geweest. De registratie is in 1996 opgezet en berust bij facilitaire zaken. Gemiddeld vindt er elke twee weken een ongeval met materiele schade plaats binnen het beheersgebied van directie Zuid-Holland. 11

10 Tabel1 Overzicht ongevallen met materiele schade Aard van het ongeval Aantal Tegenpartij letsel RWS Letsel Schade betrokken 1 medewerker weggebruiker verhaalbaar Wel Niet Wel Niet Wel Niet Wel Niet Schade dienstvoertuig Schade actiewagen Schade mobiele rijstrooksignalering Geen Geen Geen Geen Geen Geen 1 Totaal aantal ongeval 26 7 Arbowet art. 11: Voorkomen van gevaar voor andere personen dan werknemers 2.3 Ernstige incidenten in 1996 (art. 9, lid 2 Arbowet) Er is sprake van een ernstig incident indien door een ongewenste gebeurtenis schade ontstaat aan gebouwen, materieel, grondstoffen of producten ten bedrage van tenminste fl. 1.,-. Op 8 oktober 1996 vond een dodelijk ongeval met betonbekisting voor de fly-over in knooppunt Ridderkerk plaats. Het bestek werd onder de verantwoordelijkheid van de Bouwdienst uitgevoerd. Het project- management werd door TXM uitgevoerd. Dit incident heeft geleid tot extra maatregelen ter voorkoming van een herhaling. Er is een (straf)rechtelijk onderzoek ingesteld. 12

11 2.4 Melding onveilige situaties (art. 11 en 12e Arbowet) Een onveilige situatie kan omschreven worden als een gebeurtenis die kan resulteren in materiele schade dan wel had kunnen resulteren in materiele schade en/of letselschade. Onderstaande weergave (figuur 1) van een studie naar verhoudingen van ongevallen en bijna-ongevallen 2 geeft aan dat op ieder ongeval met ernstig persoonlijk letsel, 3 ongevallen voorkomen met uitsluitend materiele schade. Voorts dat op elk ongeval met letselschade dat heeft plaatsgevonden, 63 gebeurtenissen plaatsvinden die (hadden) kunnen resulteren in materiele schade of letselschade. Uit een heldere registratie en analyse van onveilige situaties kan informatie worden verkregen die kan leiden tot het inzetten van preventief beleid ter voorkoming van letselschade en materiele ongevallen. Er is binnen de directie Zuid-Holland nog geen werkzame en eenduidige meldingsprocedure voor de melding van onveilige situaties. Figuur 1 Studie van verhoudingen ongevallen Emstig ongeval met verzuim Ongevallen met gering letsel zonder verzuim Ongevallen met materiele schade 6 Incidenten zonder zichtbaar letsel of schade (bijna-ongevallen) Noot Bird, F.E. 1969, USA: Analyse van ongevallen gemeld door 297 bedrijven uit 21 bedrijfstakken met in totaal medewerkers 2 13

12 3 Vertrouwenspersonen (art. 3h Arbowet) 3.1 Vertrouwenspersonen sexuele intimidatie Met sexuele intimidatie wordt bedoeld: "de als ongewenst ervaren sexueel getinte aandacht die verbaal, non-verbaal of fysiek kan zijn 3 ". Bij de directie Zuid-Holland zijn er in 1996 geen meldingen geweest van sexuele intimidatie. In bijlage 9 staan de namen van de vertrouwenspersonen vermeld. 3.2 Vertrouwenspersoon Integriteit In 1996 is een lijst van aandachtspunten voor integriteit voor leidinggevenden en medewerkers opgesteld. Deze lijst is alle medewerkers toegestuurd met het verzoek de aandachtspunten in het werk te hanteren. Onder het begrip integere werkwijze wordt meer verstaan dan het vaak aangehaalde voorbeeld van het ontvangen van relatiegeschenken en kerstattenties, het aanbieden van etentjes etc. Onder integere werkwijze wordt ook verstaan het beheersen van een maatschappelijk gewenste werkwijze: resultaat gericht, inzichtelijk, betrouwbaar in de zin van doelmatig en rechtmatig en via open communicatie. Richtlijn bij het al of niet aannemen van presentjes is dat het aangenomen kan worden indien het in alle openheid met collega's en lijnchef bespreekbaar is. Indien dit niet het geval is en/of indien het gevoel bestaat dat een verplichting ontstaat ten opzichte van de gever dan is het aan te raden iets dergelijks niet aan te nemen. Ten aanzien van het bredere begrip van integere werkwijze is het veel minder gemakkelijk om een dergelijke gedragslijn te formuleren. Noot Bezemer en Kuiper, 1995: Sexuele intimidatie; Antwoorden op vragen 3 15

13 Hiervoor wordt de aandachtspuntenlijst integriteit aanbevolen. Deze lijst is verkrijgbaar bij Mw. M. Steenvoorden-van Velzen (zie bijlage 9). 16

14 4 Voorlichting en scholing (art. e Arbowet) Voorlichting nieuwe medewerkers directie Zuid-Holland (PX) Voorlichting medewerkers invloeden op gezondheid bij asfalteringsmaatregelen (VBD) Cursus Psychotrauma Dienstkringhoofd en Hfd ABB (VBD) Cursus Bouwprocesbesluit (VBD) EHBO herhalingscursus (VBE en ZXM) Voorlichting Bouwprocesbesluit tijdens werkoverleg (VBE) Safety of lives at sea (Solas) cursus (ZXM) M.u.v. de centraal georganiseerde voorlichting van nieuwe medewerkers, zijn er geen directiebrede activiteiten ontwikkeld om medewerkers op (deel)aspecten van het te voeren VGW-beleid te informeren en/of scholen/trainen. 17

15 5 Bedrijfsgezondheid (art. 3 Arbowet) 5.1 Onderzoek werkdruk Directie Zuid-Holland In februari 1996 zijn de resultaten van het werkdrukonderzoek Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland gepresenteerd. Algemene knelpunten die uit dit onderzoek kwamen waren: hoge werkdruk, sterke samenhang tussen stressbronnen die met veranderingen en communicatie te maken hebben, sterke samenhang tussen stressstoornissen en stressgerelateerde gezondheidsklachten. Uit het onderzoek zijn een zestal aanbevelingen voortgevloeid (zorgsysteem voor werkstress, aandacht voor ziekteverzuim, communicatie, werkoverleg, leeftijd en werkstress en opleiding ten behoeve van de functie). Ten aanzien van de aanbevelingen heeft het Management Team een aantal besluiten genomen die vervolgens zijn omgezet in een aantal acties per hoofden stafafdeling. Stafafdeling PX heeft de acties gebundeld in een activiteitenplan waarin per hoofd- en stafafdeling wordt aangegeven welke onderdelen van het onderzoeksverslag ter hand genomen zijn. Uiteindelijk hebben het Management Team en Dienstcommissie het activiteitenplan als te summier beoordeeld en is besloten tot een tweemaandelijkse voortgangsrapportage aan de Dienstcommissie waarbij, uitgaande van de zes aanbevelingen, per hoofd- en stafafdeling aangegeven dient te worden welke acties niet zijn uitgevoerd met de reden daarvoor, welke acties uitgevoerd zijn met de effecten daarvan en welke acties nog lopen. 5.2 Ziekteverzuimbeleid (art 4a, Arbowet) Rijkswaterstaat is wettelijk verplicht om een gericht en effectief ziekteverzuimbeleid te voeren. Deze verplichting ligt vast in de Arbowet en in de huidige ziekteverzuimwetgeving. In 1996 heeft de directie Zuid-Holland (PX) een aanzet gegeven tot het opstellen van een ziekteverzuimbeleid. Naar verwachting zal dit medio 1997 zijn beslag krijgen. 5.3 Ziekteverzuimgegevens Uit de gegevens van COMI-P (bijlage 5) blijkt dat het verzuimpercentage voor de 19

16 gehele directie in 1996 op 5,% is uitgekomen. Dit is 1,5% lager dan het landelijk gemiddelde (6,5%). Het aantal ziekmeldingen is in 1996 met ongeveer 25 toegenomen tot ruim 23 meldingen. De meldingsfrequentie (gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker per jaar) is daardoor gestegen en ligt met 1,93 boven het landelijk gemiddelde van 1,6 per jaar. Van alle ziekteverzuimmeldingen was 8% binnen een week beeindigd (kort verzuim), gaf 16% een verzuimduur van 8 tot 42 dagen (middellang verzuim) en heeft 4% van de verzuimmeldingen in 1996 geleid tot verzuim langer dan 42 dagen (langdurige verzuim). Van de, in totaal 125, medewerkers hebben 51 (43%) zich in 1996 niet ziekgemeld. Uitgaande van een personeelssterkte van 125 personen en een verzuimpercentage van 5% laten de kosten van ziekteverzuim zich berekenen op ruim fl 4.8. per jaar (uitgaande van een gemiddeld jaarsalaris van 8.). Indirecte kosten zoals vervanging en productieverlies zijn hierin niet begrepen. 5.4 De Bedrijfsgezondheidsdienst RBB (art 17 & 18 Arbowet) De relatie tussen de Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holand en Bedrijfsgezondheidsdienst RBB heeft in 1996 een andere basis gekregen door de privatisering van de RBB en het afsluiten van een dienstverleningscontract. In het contract zijn de afspraken vastgelegd betreffende verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig (ar»o)-spreekuur, keuringen en overleg. De duur van het contract is een half jaar tot 31 december In december 1996 is het contract zonder wezenlijke wijzigingen met een jaar verlengd tot 31 december Arbo-ZIF Analyse Alle teruggestuurde ziekteverzuimformulieren zijn geregistreerd in het RBBinformatiesysteem (IRIS). De items ziektereden en problemen in de arbeidsomstandigheden zijn gecodeerd en bewerkt tot statistische overzichten (bijlage 7). De belangrijkste klachten bij verzuim zijn koorts, moeheid en spanningen, maagdarmklachten, hoofdpijn en klachten aan houdings- en bewegingsapparaat De verdeling van de klachten wisselt in enige mate per hoofdafdeling. Op het gebied van de arbeidsomstandigheden worden het binnenklimaat en de 2

17 werkplekken (arbo bikli) prominent aangemerkt als arboknelpunt. Als bijkomende knelpunten worden de organisatie van het werk genoemd (AX en ZX+) en de kwantiteit van het werk (VX en TX). Deze gegevens worden ondersteund door de bevindingen van het arbeidsgezondheids-kundig spreekuur (zie hoofdstuk 5.4.3). Arboknelpunten als verzuimoorzaak zijn arbo bikli (AX, TX, ZX+), relationele factoren in het werk (VX, TX) en de kwantiteit van het werk (VX). Het aantal mensen dat een arboprobleem als verzuimoorzaak meldt ligt relatief laag waardoor de gegevens met enige voorzichtigheid bekeken moeten worden. Analyse van de verzuimindicatoren laat zien dat het verzuimpercentage en de gemiddelde verzuimduur toenemen met de leeftijd. Alleen bij ZX+ wordt een toename gezien van de verzuimfrequentie in relatie tot een vorderende leeftijd. De gemiddelde verzuimduur bij medewerkers in de uitvoerende functies is aanzienlijk langer dan bij bureau-gebonden medewerkers. De meldings-frequentie ligt bij medewerkers in de uitvoering lager dan bij bureau-werk. TX vormt hierop een uitzondering. Uit de rapportage blijkt dat, indien er sprake is van arbo-knelpunten, de verzuimduur toeneemt (met uitzondering bij VX) Verzuimbegeleiding (art. 4a Arbowet) Bijlage 6 toont de verrichtingen van de Bedrijfsgezondheidsdienst op het gebied van de ziekteverzuimbegeleiding en -controle. In totaal vonden er 546 spreekuurcontacten plaats (toename van 2) in Het aantal telefonische contacten nam daarentegen af met 15 van 323 tot 177. De spreekuurcontacten vonden voornamelijk plaats in het kader van begeleiding van langdurig verzuim en ter bespreking van frequent kortdurend verzuim Arbeidsgezondheidskundig spreekuur (art. 18f Arbowet) Het arbeidsgezondheidskundig spreekuur (arbo-spreekuur) is bedoeld voor medewerkers die klachten hebben over de arbeidsomstandigheden of meer willen weten over de risico's voor veiligheid, gezondheid of welzijn in relatie tot de arbeid of arbeidsomstandigheden. Het spreekuur kan bezocht worden op initiatief van de medewerker. Ook kan een oproep voor het spreekuur plaatsvinden wanneer een medewerker problemen op arbo-gebied heeft aangegeven op het ziekteinformatieformulier. Problemen op dit gebied komen uiteraard ook aan de orde tijdens de verzuimbegeleiding. In 1996 hebben 376 consulten plaatsgevonden in het kader van het arbeids- 21

18 gezondheidskundig spreekuur. Knelpunten in de arbeidsomstandigheden bleken vooral te liggen op het gebied van het binnenklimaat en werkplekergonomie, de werkorganisatie en de communicatie. Een overzicht van de gemelde problemen is opgenomen in Bijlage 7. Een aparte plaats heeft het stress-spreekuur ingenomen in Naar aanleiding van het onderzoek naar de werkdruk binnen de directie Zuid-Holland zijn ruim 6 medewerkers opgeroepen voor een gesprek over de gemelde problemen. Dit betroffen vooral problemen op het gebied van stress, emotionele uitputting, demotivatie en problemen met communicatie en informatie waarbij tevens het risico op arbeidsongeschiktheid aanwezig werd geacht. Een aantal medewerkers is naar aanleiding van het gesprek verwezen naar huisarts, dienstleiding, personeelsbureau of bedrijfs-maatschappelijk werk Aanstellingskeuringen (art. 36 ARAR 1996) In 1996 zijn alleen aanstellingskeuringen verricht voor specifieke functies die op de lijst van DPZ voorkomen. Dit betreft met name operationele functies. In 1996 zijn er 24 aanstellingskeuringen verricht. Er is niemand ongeschikt bevonden Gericht periodiek onderzoek (GPO) (art. 25 Arbowet) Voor een aantal risico's in de arbeidsomstandigheden is een gericht periodiek onderzoek ingesteld binnen de directie Zuid-Holland. Dit betreft keuringen wegens: het werken in lawaai, het toezicht houden op werken met verontreinigde grond (baggerwerk) en het werken als bedrijfshulpverlener met perslucht. Het onderzoek heeft een verplicht karakter op grond van art 36 lid 2 ARAR. In 1996 zijn er 75 gehooronderzoeken verricht, 9 keuringen verricht voor baggerwerk en 14 BHV-keuringen gedaan. Een overzicht van de uitgevoerde keuringen is opgenomen in bijlage Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) (art. 24a Arbowet) Het doel van het PAGO is om de risico's van werk en werkomstandigheden zoveel mogelijk te beperken. Het PAGO dient qua inhoud en periodiciteit afgestemd te zijn op de bestaande risico's in het werk en de werkomstandigheden. Voor de bepaling van de inhoud van het PAGO is de Risico-inventarisatie en-evaluatie van groot belang omdat daarin de risico's naar aard, ernst en omvang zijn vastgelegd. Per afdeling, per functiegroep of soms per individu kan aldus de inhoud van het onderzoek worden vastgesteld. 22

19 Het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek is een vrijwillig door de werknemer af te laten nemen onderzoek. Elke werkgever daarentegen heeft de plicht de medewerkers in de gelegenheid te stellen een PAGO te ondergaan. Met het opstellen van een PAGO-beleid (welke functie/risico-groepen, welke medische onderzoeken, frequentie, etc) zal naar verwachting in 1997 gestart worden. Over definitieve inhoud en frequentie van het PAGO zal in 1997 overleg plaatsvinden met de Dienstcommissie/ OR. Door middel van arbobesluiten is al voor een aantal werkzaamheden een verplichting vastgesteld om medisch onderzoek aan te bieden. Dit betreft onder andere oogonderzoek voor beeldschermwerkers, gehooronderzoek bij werken in lawaai, onderzoek bij werken met straling (Kernenergiewet), onderzoek bij blootgestelden aan kankerverwekkende stoffen, astbestwerkers en loodwerkers. Bedoeld onderzoek kan als vast onderdeel van het PAGO worden opgenomen. Er zijn in 1996 geen PAGO's verricht. Wel is bij 9 medewerkers van de afdeling Scheepvaartzaken (post Dordrecht) een oogonderzoek uitgevoerd en is bij TXE, in het kader van een beeldschermvoorlichting, bij 78 medewerkers een oogonderzoek verricht Werkzaamheden Arbo-unit RBB Rotterdam en Arbo-Expertise Centrum In 1996 zijn diverse projecten en onderzoeken verricht door arbo-deskundigen van de Bedrijfsgezondheidsdienst RBB. Een overzicht van de verrichtingen daarvan is opgenomen in bijlage (Vermoede) beroepsziekten (art 9 Arbowet) Beroepsziekten zijn ziekten of aandoeningen die in hoofdzaak het gevolg zijn van arbeid of arbeidsomstandigheden. Van vermoede beroepsziekten wordt gesproken als er voldoende aanwijzigingen zijn dat de ziekte of aandoening in hoofdzaak het gevolg is van die arbeid of arbeids-omstandigheden. Er is in 1996 vier keer een beroepsziekte geconstateerd door de bedrijfsarts (3 keer betrof dit lawaaislechthorendheid, 1 keer psychische klachten door traumatische ervaringen in het werk). De Directie Zuid-Holland is door de bedrijfsarts over alle gevallen ingelicht en heeft daarvan melding gedaan aan de Arbeidsinspectie. 23

20 5.6 Sociaal Beleidsteam Het Sociaal Beleidsteam heeft voor het hoofdafdelingsoverstijgende Arbo-beleid een signaal- en adviesfunctie. In haar functie bestudeert zij de samenhang tussen de organisatieontwikkeling van de directie Zuid-Holland en de beleidsaspecten van de arbeidsomstandigheden en het sociale beleid binnen de directie. Tevens heeft het SBT een antennefunctie voor de externe ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Daar waar nodig adviseert het SBT de HID bij in het oog vallende afwijkingen tussen beleid en uitvoering. Het SBT geeft geen bindende adviezen aan de HID. Het SBT kent geen geheimhoudingsplicht, omdat het SBT zich niet bezighoudt met arbeidsomstandigheden op individueel niveau (het SMT is hiervoor ingesteld) en de onderwerpen die zij behandelt zijn niet van dien aard dat een geheimhoudingsplicht van toepassing verklaard moet worden. De afzonderlijke leden van het SBT publiceren hun jaarplannen en verantwoordingsrapportages. In het geval van een gezamenlijke taakstelling geeft zij haar adviezen middels een advies- of beleidsnotitie aan de HID. 5.7 Sociaal Medische Teams Het Sociaal Medisch Team (SMT) heeft een tweeledige doelstelling; Curatief: aandacht voor de gezondheids- en welzijnsproblematiek primair in relatie tot het werk van individuen en groepen, Preventief: het signaleren van werksituaties waaruit problemen op het gebied van arbeid en gezondheid kunnen voortkomen. Bij de directie Zuid-holland is een viertal Sociaal Medische Teams werkzaam. Drie van deze Sociaal Medische Teams houden zich respectievelijk bezig met AX, VX en TX en het vierde team is ingesteld voor ZX+ (ZX, RX, CX, DX en PX). Het SMT heeft geen beslissingbevoegdheid en adviseert gevraagd en ongevraagd het management van de directie Zuid-Holland. De directie of het (lijn)management is verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de adviezen zoals deze door het SMT als collectief gegeven zijn. De leden van het SMT hebben geheimhoudingsplicht. Indien een verslag wordt opgemaakt is deze vertrouwelijk van karakter. In bijlage 9 wordt de samenstelling van het SMT weergegeven. 24

21 5.8 Bedrijfsniaatschappelijk werk Het Bedrijfsniaatschappelijk werk (BMW) levert diensten op het gebied van Personeelszorg. Deze diensten bestaan uit psycho-sociale begeleiding en consultatie aan medewerkers die knelpunten ervaren in zowel werk- als privesituatie. Elke medewerker kan op basis van vertrouwelijkheid een beroep doen op een bedrijfsmaatschappelijk werker. Dit kan gebeuren op eigen initiatief of op advies van derden, zoals de bedrijfsarts, de leidinggevende, de personeelsconsulent etc. Tevens levert het Bedrijfsmaatschappelijk werk een bijdrage aan het sociaal beleid van Rijkswaterstaat en wordt er gesignaleerd en geadviseerd aan het management. In 1996 deden er bij de directie Zuid-Holland 82 mensen (6,8% van 125 medewerkers) een beroep op het Bedrijfsmaatschappelijk werk. De hulpvragen hadden met name betrekking op samenwerkingsproblemen, reorganisaties, conflicten en werkstress. Er zijn signalen afgegeven over communicatie, functioneringsgesprekken, ziekteverzuimbeleid en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Tevens maakt het Bedrijfsmaatschappelijk werk deel uit van de werkgroep Traumabeleid. Dit beleid is in 1996 geevalueerd. De werkgroep beraadt zich op verdere voorstellen om tot een adequate bedrijfsopvang te komen voor medewerkers na een schokkende gebeurtenissen tijdens het uitvoeren van het werk. In 1997 zal door een werkgroep een plan verder worden uitgewerkt. In bijlage 9 staan de namen van de bedrijfsmaatschappelijk werkers vermeld. 25

22 6 Communicatie (art. 4 Arbowet) 6.1 Management-team Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland Wekelijks wordt een MT-vergadering gehouden, waarbij Veiligheid, Gezondheid en/of Welzijns-vraagstukken aan de orde kunnen komen. De belangrijkste besproken onderwerpen in 1996 waren: Veilig werken aan wegen (MT 96-21) Veiligheid wegwerkers (MT 96-45) Contract met Arbodienst RBB (MT 96-47) Arbo-folder Werken aan Mensenwerk (MT 96-58) Bouwstoffenbesluit (MT ) Risico-inventarisatie en -evaluatie (MT 96-13) (MT ) Stress-onderzoek Directie Zuid-Holland (MT 96-14) Nota Verzuimbeleid (MT ) Maatregelen tb.v. Schade auto's (MT ) Arbojaarverslag 1995 (MT ) Vernieuwing werkplek automatisering (MT ) Veiligheid wegwerkers (MT 96-32) 36-urige werkweek (MT ) Onderzoek Verkeersveiligheid RW57 (MT ) Contract Arbodienst RBB (MT ) 6.2 Coordinatie Commissie Arbo Zaken (CCAZ) De CCAZ heeft ten doel directiebrede afstemming te laten plaatsvinden van het te voeren Veiligheid, Gezondheid en Welzijnsbeleid. De CCAZ tracht hierbij beleidsvoorbereidend richting het Management Team te zijn en de lijn te ondersteunen/ adviseren bij vraagstukken op het gebied van arbeidsomstandigheden. Onderwerpen die in 1996 aan de orde zijn gekomen waren; folder Werken aan mensenwerk de directiebrede Risico-inventarisatie en -evaluatie contract Arbodienst RBB

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat L» Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren Aa de medewerkers van de Dienst Ge- tijdewateren. W^ivenberg D «7 l D t u^uli 1993 OnikenBierk ArbTf dsomstandigheden.

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Visie 3 1.2 Waarden verzuim bij AWBR 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 4 2.2 Schooldirecteur 4 2.3 Bestuur 4 2.4 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam

GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam Brinnummer 00TU Bestuursnummer 43591 Tel. nummer 010 2862 930 Fax 010 456 45 17 E-mail rotterdam@gsr.nl Website www.gsr.nl PDCA-PERIODE

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Maatregelen RSI bij beeldschermwerk

Maatregelen RSI bij beeldschermwerk Maatregelen RSI bij beeldschermwerk Auteur(s) M. Douwes B.M. Blatter K.H. Thé M.C. Miedema Met bijdragen van: P.M. Bongers, L. Groenesteijn, E. de Korte, V.H. Hildebrandt, I.J.M. Urlings, S.J. Frielink,

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR.

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR. Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Praktijkschool Breda 26-04-2011 1.00 definitief H.v.Voorst 10-11-2011 1.01 Aangepast document Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Regeling melden, analyseren en registreren van arbeidsongevallen, (milieu)incidenten en gevaarlijke situaties

Regeling melden, analyseren en registreren van arbeidsongevallen, (milieu)incidenten en gevaarlijke situaties Regeling melden, analyseren en registreren van arbeidsongevallen, (milieu)incidenten en gevaarlijke situaties Regeling melden, analyseren en registreren van arbeidsongevallen, (milieu)incidenten en gevaarlijke

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten)

Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Februari 2009 Datum uitdraai: 10-02-2009 Inhoudsopgave Inleiding 1 Doelgroep

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST arbeidsomstandigheden APOTHEKEN 2011 Inhoudsopgave Preambule 7 Inleiding 8 1 Werkingssfeer en definities 9 Artikel 1 Werkingssfeer 9 Artikel 2 Definities 9 2 Algemene randvoorwaarden

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Pagina 1 van 29 Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Alerimus locaties De Buitensluis te Numansdorp en De Open Waard te Oud-Beijerland Datum: 1 februari 2014 Onderwerp: Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Nadere informatie

Werkboek Werkdruk en werkstress

Werkboek Werkdruk en werkstress Werkboek Werkdruk en werkstress Deel 1 uit de reeks werkboeken Arboconvenant Gemeenten Inhoud Voorwoord 04 1 Inleiding 05 1.1 Opbouw van het werkboek 05 2 Werkdruk en werkstress 06 2.1 Wat is het? 06 2.2

Nadere informatie

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand Een publicatie van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) voor werkgevers van de politie

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007. Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas

Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007. Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007 Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 2. Plichten werknemer 2 3. Voorkomen is beter dan. 3 3.1 RIE en Plan

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1

Jaarstukken 2014. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1 Jaarstukken 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Ten opzichte van de begroting is er over het boekjaar 2014

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Goedkeuring Het format schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad SKVOB eo en GMR. Voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o. (naam en handtekening) Voorzitter

Nadere informatie

Colofon. Centrum voor Wiskunde en Informatica

Colofon. Centrum voor Wiskunde en Informatica Het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) is het nationale, aan NWO gelieerde onderzoekinstituut voor wiskunde en informatica. Het CWI is lid van het European Research Consortium for Informatics and

Nadere informatie