Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bq6208"

Transcriptie

1 pagina 1 van 7 LJN: BQ6208, Rechtbank Rotterdam, / HA ZA Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie: Mishandeling. Hoogte schade. Immateriële schade. Uitspraak vonnis RECHTBANK ROTTERDAM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Vonnis van 20 april 2011 in de zaak van [eiser], wonende te [woonplaats 1], eiser, advocaat mr. H. Carels te Rotterdam, tegen 1. [gedaagde 1], wonende te [woonplaats 1], gedaagde, niet verschenen, 2. [gedaagde 2], wonende te [woonplaats 2], gedaagde, advocaat mr. A.F.M. den Hollander te Rotterdam. Partijen zullen hierna [eiser], [gedaagde 1] en [gedaagde 2] genoemd worden. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaardingen d.d. 2 juli 2010, met producties; - de conclusie van antwoord aan de zijde van [gedaagde 2], met producties; - de conclusie van repliek, met producties; - de conclusie van dupliek aan de zijde van [gedaagde 2] Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten 2.1. Op 13 februari 2007 is [eiser] mishandeld door onder meer [gedaagde 1] en [gedaagde 2] Bij vonnis van de kinderrechter d.d. 18 april 2007 zijn [gedaagde 1] en [gedaagde 2] ter zake

2 pagina 2 van 7 voormelde mishandeling veroordeeld voor het openlijk en in vereniging plegen van geweld tegen personen. Zowel [gedaagde 1] en [gedaagde 2] zijn daarbij veroordeeld tot betaling aan [eiser] van een bedrag ad 898,-, waarvan een bedrag ad 750,- ziet op de immateriële schade en een bedrag ad 148,- op de materiële schade. Deze vonnissen zijn op tegenspraak gewezen en inmiddels onherroepelijk. [gedaagde 2] heeft het toegewezen bedrag aan [eiser] betaald [eiser] heeft ter zake voormelde mishandeling van het Schadefonds Geweldsmisdrijven naast een tegemoetkoming in de materiële schade een tegemoetkoming in de immateriële schade ad 1.400,- ontvangen. 3. Het geschil 3.1. [eiser] vordert samengevat [gedaagde 1] en [gedaagde 2] hoofdelijk te veroordelen aan [eiser] te betalen ,-, te vermeerderen met wettelijke rente en proceskosten Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft [eiser] aan zijn vordering de volgende stellingen ten grondslag gelegd: Gezien de hiervoor vermelde veroordelingen van [gedaagde 1] en [gedaagde 2] staat vast dat zij onrechtmatig jegens [eiser] hebben gehandeld. Zij zijn ex artikel 6:166 BW aansprakelijk voor de schade die [eiser] als gevolg van de mishandeling heeft geleden Als gevolg van de mishandeling heeft [eiser] een posttraumatische stressstoornis en een ontsierende plek op zijn rechteronderbeen opgelopen. Daarnaast heeft hij als gevolg van de mishandeling een zogenoemd pelvic stresssyndroom met frequente mictiedrang en disfunctional voiding en blijvende buikklachten als gevolg van een spastische darm. Voorts heeft [eiser] als gevolg van de mishandeling aanzienlijke studievertraging opgelopen en schade door verlies aan arbeidsvermogen De immateriële schadevergoeding dient begroot te worden op een bedrag ad ,-, waarvan een bedrag ad ,- onvergoed is gebleven. De schade als gevolg van de studievertraging dient begroot te worden op een bedrag ad ,-. Het verlies aan arbeidsvermogen dient begroot te worden op een bedrag ad 6.500,- netto [eiser] heeft buitengerechtelijke kosten gemaakt tot een bedrag ad 1.500, [gedaagde 2] voert gemotiveerd verweer en heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vordering met veroordeling van [eiser] in de proceskosten [gedaagde 1] heeft geen verweer gevoerd Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling 4.1. [gedaagde 2] heeft niet betwist dat hij onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld en daarom aansprakelijk is voor de door hem als gevolg van de mishandeling geleden schade. [gedaagde 2] heeft echter primair aangevoerd dat door de toewijzing van de vordering van [eiser] als benadeelde partij in de strafzaak de door [eiser] geleden schade reeds is vergoed. De rechtbank gaat aan dit verweer voorbij. In het strafvonnis is de vordering van [eiser] gedeeltelijk toegewezen tot een bedrag van 898,- en is [eiser] voor het overige deel van de vordering niet ontvankelijk verklaard. [eiser] kan voor dit deel van zijn vordering derhalve in onderhavige procedure worden ontvangen [gedaagde 2] heeft voorts het bestaan van de schadeposten, het causaal verband en de toerekenbaarheid betwist. De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt [eiser] heeft allereerst gesteld dat hij als gevolg van de mishandeling een posttraumatische stresstoornis heeft opgelopen. Ter onderbouwing hiervan heeft hij een brief van het RIAGG aan zijn huisarts d.d. 17 december 2008 en een verslag van PsyQ d.d. 9 november 2010 overgelegd.

3 pagina 3 van 7 In de brief van het RIAGG staat voor zover thans van belang het volgende vermeld: Samenvatting problematiek (volgens intake): Hindoestaanse jongeman met concentratieproblemen, herbelevingen, verminderde eetlust, vergeetachtigheid, buien van somberheid en prikkelbaarheid, overwaakzaamheid en futloos gevoel hetgeen ontstond twee maanden na een mishandeling. Passend bij een posttraumatisch stresssyndroom. Conclusies uit aanvullend onderzoek: Klachten/bevindingen conform PTSS. ( ) Actuele beschrijvende diagnose: 19 jarige verzorgde jongeman met PTSS klachten; bestaande uit verhoogde alertheid, snel bozig, minder genieten/neerslachtigheid, slaapklachten, terugtrekken uit sociale contacten en herbelevingen. DSM IV Classificatie: ( ) Posttraumatische stressstoornis, chronisch In het verslag van PsyQ staat voor zover thans van belang het volgende vermeld: Aanmeldreden Een 19-jarige man meldt zich aan ( ) met traumagerelateerde klachten na een mishandeling in Beschrijvende diagnose Traumaklachten als intrusies, vermijding en concentratieproblemen bij een 20-jarige student ten gevolge van een mishandeling in 2007 door een groepje leeftijdsgenoten. In diagnostische zin kan een posttraumatische stress-stoornis worden vastgesteld, type I, licht/matig. ( ) Samenvatting behandeling Na 7 sessies wordt de behandeling afgesloten. De traumatische gebeurtenis is verwerkt middels EMDR. De spanning is niet geheel gedaald maar dit heeft te maken met een nog steeds aanwezige dreiging ook omdat er nog een rechtszaak speelt tegen de daders. In een afsluitend gesprek geeft patiënt aan minder bang op straat te zijn, weer een betere concentratie te hebben (heeft tentamens kunnen halen) en dat hij opener [is] geworden naar andere mensen. De rechtbank is van oordeel dat op basis van deze brief en dit verslag voldoende is komen vast te staan dat [eiser] als gevolg van de mishandeling een posttraumatisch stressyndroom heeft opgelopen. Uit het verslag van PsyQ kan echter voorts worden afgeleid dat dit met succes is behandeld, waarna de behandeling in de tweede helft van 2010 kon worden afgesloten. De rechtbank gaat er op basis hiervan vanuit dat het posttraumatisch stresssyndroom thans niet meer aanwezig is [eiser] heeft voorts gesteld dat hij een ontsierende plek op zijn rechteronderbeen heeft overgehouden aan de mishandeling. Dit is door [gedaagde 2] niet betwist. Uit het advies van de medisch adviseur van [eiser] d.d. 22 juni 2009 (productie 7 bij dagvaarding) blijkt dat het gaat om een pigmentvlek Verder heeft [eiser] gesteld dat hij als gevolg van de mishandeling urologische klachten heeft. Ter onderbouwing heeft hij een aantal brieven van de afdeling urologie van het Sint Franciscus Gasthuis waar hij onder behandeling is, overgelegd. In een brief van 31 juli 2007 aan de huisarts staat voor zover van belang het volgende vermeld: Patiënt heeft een frequente mictiedrang sedert januari van dit jaar. Hiertoe bestond geen aanleiding. De mictie is overdag om het uur. s Nachts hoeft patiënt niet te urineren maar slaapt gewoon door. De defaecatie is ongestoord. ( ) Ik vermoed een pelvic stress syndroom met frequente mictiedrang, dysfunctional voiding. In een brief van 14 april 2008 aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven staat voor zover van belang het volgende vermeld:

4 pagina 4 van 7 Een hernieuwde afspraak werd gemaakt op 20 februari 2008 ( ). Tijdens dit consult vermeldt hij ( ) dat het allemaal weer erger is geworden sinds zijn mishandeling d.d. 13 februari 2008 ( ). Onder verdenking van een overactieve blaas heb ik hem op proef Vesicare meegegeven en een afspraak voor een controle gemaakt. Hierop is hij echter tot op heden niet verschenen. In een brief van 10 mei 2010 aan de huisarts staat voor zover thans van belang het volgende vermeld: Patiënt met mictieklachten en defaecatieklachten berustend op bekkenbodemoveractiviteit waarvoor hij nog steeds bekkenbodemfysiotherapie volgt. Hierbij nog steeds verbetering en derhalve werd geadviseerd dit te continueren. Medicatie werd niet voorgeschreven daar dit niet geïndiceerd is. Overigens moet nog gemeld worden dat in eerdere correspondentie fouten zijn gemeld. Het trauma van patiënt, dat wil zeggen dat hij eerder in elkaar is geslagen, dateert van 13 februari 2007 en niet zoals eerder is vermeld in 2008 en de mictieklachten zijn ook na dit trauma pas opgetreden dus vanaf februari 2007 en niet zoals eerder werd vermeld vanaf januari De rechtbank is van oordeel dat [eiser] met het overleggen van voormelde brieven zijn stelling dat hij urologische klachten aan de mishandeling heeft overgehouden onvoldoende heeft onderbouwd. Weliswaar wordt in de laatste brief van 10 mei 2010 (kort voor het uitbrengen van de dagvaarding) gesteld dat er in eerdere correspondentie fouten staan vermeld, doch de rechtbank acht deze correctie niet overtuigend. In de brief van 31 juli 2007 staat vermeld dat er geen aanleiding voor de klachten was en in de brief van 14 april 2008 staat vermeld dat de klachten na de mishandeling zijn verergerd. De rechtbank acht het op grond hiervan aannemelijk dat [eiser] reeds voor de mishandeling urologische klachten had. Mogelijk zijn deze klachten door de mishandeling verergerd, doch hier staat tegenover dat uit de diverse brieven blijkt dat [eiser] niet altijd op afspraken is verschenen. In een brief van 19 december 2008 staat bij voorbeeld vermeld dat de uroloog heeft besloten [eiser] niet verder meer op te roepen nadat hij (wederom) niet op een afspraak was verschenen. Indien de stelling van [eiser] derhalve al juist is dat hij thans nog steeds urologische klachten heeft, kan niet uitgesloten worden dat dit het gevolg is van het feit dat [eiser] zich niet altijd aan de behandeling heeft gehouden en niet zozeer door de mishandeling. Dit vindt ook bevestiging in het advies van de medisch adviseur van [eiser] d.d. 22 juni 1999 (productie 7 bij dagvaarding) waarin staat vermeld dat de prognose van de blaasproblematiek gunstig wordt geacht. Gezien het voorgaande gaat de rechtbank voorbij aan de stelling van [eiser] dat hij aan de mishandeling urologische klachten heeft overgehouden Tot slot heeft [eiser] gesteld dat hij als gevolg van de mishandeling een spastische darm heeft met als gevolg blijvende buikklachten. Hij heeft ter onderbouwing echter geen stukken overgelegd. In de brieven van de uroloog wordt soms melding gemaakt van problemen met de ontlasting, doch dit is onvoldoende om de gestelde klachten als vaststaand aan te nemen Uit het voorgaande volgt dat afdoende vast is komen te staan dat [eiser] als gevolg van de mishandeling gedurende een aantal jaren geleden heeft aan een posttraumatisch stressyndroom en voorts aan het ongeval een ontsierende pigmentvlek op zijn rechteronderbeen heeft overgehouden. [gedaagde 2] heeft geen feiten en omstandigheden gesteld op basis waarvan geoordeeld zou moeten worden dat de gedragingen die deze schade hebben veroorzaakt niet krachtens artikel 6:166 BW aan hem toegerekend dienen te worden [gedaagde 2] heeft de hoogte van de door [eiser] gevorderde schade betwist. De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt [eiser] heeft gesteld dat de immateriële schadevergoeding begroot dient te worden op een bedrag ad ,-. Bij de begroting van de immateriële schade acht de rechtbank de volgende feiten en omstandigheden van belang. Uit de stellingen van partijen en de overgelegde politieverhoren blijkt dat [eiser] door een groep van zes jongens, waaronder [gedaagde 2] en [gedaagde 1], is mishandeld. Dit moet voor [eiser] een angstige gebeurtenis zijn geweest. Uit de medische informatie van de forensisch arts d.d. 14 februari 2007 blijkt dat [eiser] direct na het ongeval het volgende letsel

5 pagina 5 van 7 had: Op het hoofd links en links op het voorhoofd is een zwelling te zien. Last van hoofdpijn, misselijk geweest, moeite met concentreren, klachten kunnen passen bij een hersenschudding. Bloeduitstorting op het scheenbeen rechts. Op de handrug rechts zijn enkele oppervlakkige schaafwondjes te zien. De forensische arts schatte de genezingsduur op circa twee weken, zodat aangenomen kan worden dat [eiser] twee weken pijn en ongemak heeft gehad. Voorts blijkt uit hetgeen hiervoor onder is overwogen dat [eiser] ook langdurige en blijvende gevolgen aan de mishandeling heeft overgehouden. Alle omstandigheden in aanmerking genomen begroot de rechtbank de immateriële schade in redelijkheid op een bedrag ad 3.500,-. Deze schade is vergoed tot een bedrag ad 2.150,- ( 1.400, ,-), zodat [gedaagde 2] ter zake nog een bedrag ad 1.350,- dient te vergoeden. Dit bedrag dient, als gevorderd, te worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de mishandeling, zijnde 13 februari [eiser] vordert voorts schade die hij heeft geleden doordat hij door de mishandeling een studievertraging van twee jaar heeft opgelopen. [gedaagde 2] heeft niet betwist dat [eiser] ten tijde van de mishandeling in de vierde klas van de Havo zat en dat hij dat jaar is blijven zitten, omdat hij 0,6 punt te kort kwam. De rechtbank acht het, gezien het posttraumatisch stresssyndroom, aannemelijk dat de mishandeling een rol heeft gespeeld bij het feit dat [eiser] dat jaar is blijven zitten. [eiser] heeft zijn rapportcijfers van eind 2006 overgelegd en deze geven geen aanleiding te veronderstellen dat [eiser] dat jaar sowieso zou zijn blijven zitten. Achteraf valt nooit meer met zekerheid vast te stellen of [eiser] zonder de mishandeling zou zijn overgegaan dat jaar. De rechtbank is van oordeel dat deze onzekerheid voor risico van [gedaagde 2] dient te blijven. Zij zal derhalve aannemen dat [eiser] als gevolg van de mishandeling een jaar studievertraging heeft opgelopen. [eiser] heeft aangevoerd dat hij ook in de vijfde klas van de Havo is blijven zitten en dat hij uiteindelijk zijn Havo-opleiding heeft gestaakt en op 20 januari 2009 is uitgeschreven. De rechtbank is van oordeel dat indien al aangenomen kan worden dat deze vertraging in enig verband staat met de mishandeling dit een dermate ver verwijderd verband is dat hiermee geen rekening gehouden dient te worden. [gedaagde 2] heeft niet betwist dat de schade als gevolg van de studievertraging in het jaar 2007 aan de hand van de richtlijn van de Letselschaderaad gesteld dient te worden op een bedrag ad ,-. De rechtbank zal deze schade derhalve op dit bedrag begroten. Nu de hoogte van deze schade is vastgesteld uitgaande van het jaar 2007, zal de wettelijke rente over dit bedrag worden toegewezen vanaf 1 januari [eiser] vordert verder schade als gevolg van verlies aan arbeidsvermogen. Hij heeft daartoe aangevoerd dat hij naast zijn schoolopleiding altijd bijbaantjes heeft gehad. In 2006 had hij een inkomen van 6.200,- bruto, in 2007 was dit nog slechts 1.226,- bruto en in 2008 was dit weer ,- bruto. [gedaagde 2] heeft deze bedragen niet betwist. Zonder de mishandeling had [eiser] een bruto inkomen kunnen generen ad 9.000,-, aldus [eiser]. [gedaagde 2] heeft gesteld dat [eiser] destijds zelf ontslag heeft genomen, terwijl hij recht had op doorbetaling van loon. Hierop heeft [eiser] gesteld dat hij als oproepkracht werkte, zodat hij geen recht had op doorbetaling van loon bij ziekte. De rechtbank acht dit, gezien zijn leeftijd en het feit dat hij op dat moment een voltijdse schoolopleiding volgde, voldoende aannemelijk. Bovendien acht zij voldoende aannemelijk dat de terugval in inkomen in het jaar 2007 voornamelijk is veroorzaakt door de mishandeling en het posttraumatische stresssyndroom dat [eiser] hierdoor heeft ontwikkeld. Andere oorzaken zijn gesteld noch gebleken. De rechtbank zal onderhavige schade in redelijkheid begroten op een bedrag ad 5.000,-. De wettelijke rente over dit bedrag zal eveneens worden toegewezen vanaf 1 januari [gedaagde 2] heeft de rechtbank verzocht de gevorderde bedragen te matigen in verband met de redelijkheid en billijkheid. Hij heeft daarbij gewezen op zijn jeugdige leeftijd ten tijde van de mishandeling en de omstandigheden die tot de mishandeling hebben geleid. Voorts heeft [gedaagde 2] gesteld dat hij het financieel zwaar heeft. [eiser] heeft zich hiertegen verweerd en erop gewezen dat [gedaagde 2] in 2009 een appartement heeft aangekocht met een hypothecaire financiering van ,-. [gedaagde 2] is vervolgens op dit punt niet meer teruggekomen, zodat de rechtbank aanneemt dat hij zijn verzoek tot matiging niet langer heeft gehandhaafd. Overigens is de rechtbank van oordeel dat [gedaagde 2] onvoldoende feiten en omstandigheden had aangevoerd ter onderbouwing van zijn verzoek tot matiging.

6 pagina 6 van [eiser] heeft voorts een vergoeding ad 1.500,- gevorderd terzake door hem gemaakte buitengerechtelijke kosten. [gedaagde 2] heeft betwist dat [eiser] deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Hierop heeft [eiser] weliswaar een declaratie van zijn advocaat overgelegd, doch zonder specificatie. Hiermee heeft [eiser] onvoldoende onderbouwd dat de door hem gestelde kosten zien op werkzaamheden die niet onder de proceskostenveroordeling vallen, zodat dit onderdeel van de vordering zal worden afgewezen Nu [gedaagde 1] geen verweer heeft gevoerd en de vordering jegens hem de rechtbank niet ongegrond dan wel onrechtmatig voorkomt, zal deze vordering worden toegewezen [gedaagde 2] en [gedaagde 1] zijn hoofdelijk aansprakelijk. Zij zullen derhalve, zoals gevorderd, hoofdelijk veroordeeld worden tot betaling van een bedrag ad ,-. [gedaagde 1] zal daarnaast veroordeeld worden tot betaling van een bedrag ad , [gedaagde 2] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten die [eiser] in zijn zaak heeft moeten maken. Omdat een aanzienlijk deel van het gevorderde bedrag wordt afgewezen, begroot de rechtbank de proceskosten aan de zijde van [eiser], die met toevoeging procedeert, op basis van het toegewezen bedrag op: - dagvaarding EUR 91,32 - betaald griffierecht 59,50 (0,5 x EUR 119,00) - in debet gesteld griffierecht 615,50 (0,5 x EUR 1.231,00) - salaris advocaat 579,00 (0,5 x 2,0 punten x tarief EUR 579,00) Totaal EUR 1.345, [gedaagde 1] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten die [eiser] in zijn zaak heeft moeten maken. De rechtbank begroot de proceskosten aan de zijde van [eiser] op: - dagvaarding EUR 91,32 - betaald griffierecht 59,50 (0,5 x EUR 119,00) - in debet gesteld griffierecht 615,50 (0,5 x EUR 1.231,00) - salaris advocaat 447,00 (0,5 x 1,0 punten x tarief EUR 894,00) Totaal EUR 1.213,32 5. De beslissing De rechtbank 5.1. veroordeelt [gedaagde 2] en [gedaagde 1] hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, om aan [eiser] te betalen een bedrag van EUR ,- (twintigduizend driehonderdvijftig euro), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over een bedrag ad 1.350,- vanaf 13 februari 2007 tot de dag van volledige betaling en over een bedrag ad ,- vanaf 1 januari 2008 tot de dag van volledige betaling, 5.2. veroordeelt [gedaagde 1] om daarnaast aan [eiser] te betalen een bedrag van EUR ,- (éénenveertigduizend achtentwintig euro), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over het toegewezen bedrag vanaf 13 februari 2007 tot de dag van volledige betaling, 5.3. veroordeelt [gedaagde 2] in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op EUR 1.345,32, waarvan een bedrag ad EUR 1.285,82 dient te worden voldaan aan de griffier van deze rechtbank (bankrekeningnummer ten name van MvJ arrondissement Rotterdam [545], onder vermelding van het zaak- en rolnummer) ter zake in debet gesteld vast recht, kosten dagvaarding en salaris voor de advocaat en een bedrag ad EUR 59,50 dient te worden voldaan aan de advocaat van [eiser] ter zake niet in debet gesteld vast recht, 5.4. veroordeelt [gedaagde 1] in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op EUR 1.213,32, waarvan een bedrag ad EUR 1.153,82 dient te worden voldaan aan de griffier van deze rechtbank (bankrekeningnummer ten name van MvJ arrondissement Rotterdam [545], onder vermelding van het zaak- en rolnummer) ter zake in debet gesteld vast recht, kosten dagvaarding en salaris voor de advocaat en een bedrag ad EUR 59,50 dient te worden voldaan aan de

7 pagina 7 van 7 advocaat van [eiser] ter zake niet in debet gesteld vast recht, 5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.6. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. M. Fiege en in het openbaar uitgesproken op 20 april 2011.(

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Een jongetje van 4 jaar oud wordt door een pitbull terriër in het gezicht en in de arm gebeten. Zijn

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7057

ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7057 ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7057 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 27-04-2011 Datum publicatie 06-06-2011 Zaaknummer 361619 - HA ZA 10-2611 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 15032017 Datum publicatie 16032017 Zaaknummer 5377597 cv 169148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht Burgerlijk

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-02-2012 Datum publicatie 21-02-2012 Zaaknummer 372890 / HA ZA 11-458 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534 ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 28-12-2011 Datum publicatie 09-02-2012 Zaaknummer 287601 / HA ZA 10-1263 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 23-09-2010 Datum publicatie 08-10-2010 Zaaknummer 171924 / KG ZA 10-360 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 17-05-2011 Datum publicatie 09-06-2011 Zaaknummer 302487 CV EXPL 10-8041 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 30-07-2008 Datum publicatie 13-08-2008 Zaaknummer 60993/HA ZA 08-23 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 22-02-2017 Datum publicatie 23-02-2017 Zaaknummer 04 5561763 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Burgerlijk procesrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:2000

ECLI:NL:RBMNE:2017:2000 ECLI:NL:RBMNE:2017:2000 Instantie Datum uitspraak 22-03-2017 Datum publicatie 12-05-2017 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer C/16/409379 / HA ZA 16-112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168

ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168 ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 20-09-2006 Datum publicatie 29-09-2006 Zaaknummer 47429 HA ZA 05-170 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 21-11-2011 Datum publicatie 22-12-2011 Zaaknummer 762448 CV Expl. 11-6301 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden.

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden. Rechtbank Amsterdam, 06 juni 2012; de hondenbezitter is aansprakelijk voor de letselschade van een vrouw die tijdens het uitlaten van de hond ten valt komt doordat de hond plotseling hard aan de lijn trok.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 18-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer CV EXPL 17-2120 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:4300

ECLI:NL:RBGEL:2017:4300 ECLI:NL:RBGEL:2017:4300 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 09-08-2017 Datum publicatie 17-08-2017 Zaaknummer 57810247/CV VERZ 17-2894 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 Instantie Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 18-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3818581 UC EXPL 15-1353

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 29-12-2010 Datum publicatie 04-02-2011 Zaaknummer 119974 - HA ZA 10-474 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 15-07-2009 Datum publicatie 27-08-2009 Zaaknummer 259421 / HA ZA 08-2534 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305

ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305 ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305 Instantie Datum uitspraak 03-10-2007 Datum publicatie 03-03-2008 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 128128 / HA ZA 07-26 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:7769

ECLI:NL:RBZWB:2014:7769 ECLI:NL:RBZWB:2014:7769 Instantie Datum uitspraak 12-11-2014 Datum publicatie 24-11-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2807368_E12112014

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 Instantie Datum uitspraak 16-06-2014 Datum publicatie 13-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2896454 CV EXPL 14-830 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 21-11-2007 Datum publicatie 26-11-2007 Zaaknummer 37277 HA ZA 03-51 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21-03-2017 Datum publicatie 31-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-154 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 Instantie Datum uitspraak 25-09-2013 Datum publicatie 11-10-2013 Zaaknummer 2113562 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Eerste

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBNHO:2015:6063 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 26-08-2015 Rechtbank Noord-Holland

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300

ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300 ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 18-08-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 348503 / HA ZA 10-496 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-01-2017 Datum publicatie 23-03-2017 Zaaknummer 200.189.286/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 24052017 Datum publicatie 29052017 Zaaknummer 04 5426165/CV 169694 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2013:6272

ECLI:NL:RBNNE:2013:6272 ECLI:NL:RBNNE:2013:6272 Instantie Datum uitspraak 22-10-2013 Datum publicatie 20-11-2013 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 429507 - CV EXPL 13-2675 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:131

ECLI:NL:RBNNE:2014:131 ECLI:NL:RBNNE:2014:131 Instantie Datum uitspraak 13-01-2014 Datum publicatie 04-02-2014 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 589197 - CV EXPL 13-6418 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351

ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351 ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-05-2007 Datum publicatie 03-05-2007 Zaaknummer 515624 AV EXPL 07-35 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 03-05-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 818166 UC EXPL 12-9177

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240

ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240 ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 07-08-2007 Zaaknummer 266642 / HA ZA 06-2184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 26-06-2006 Zaaknummer 709062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414 ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 28-05-2008 Datum publicatie 09-06-2008 Zaaknummer 58024/HA ZA 07-265 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:7740

ECLI:NL:RBROT:2015:7740 ECLI:NL:RBROT:2015:7740 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15092015 Datum publicatie 02112015 Zaaknummer C/10/482640 / KG ZA 15882 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 25-06-2007 Zaaknummer 0600267 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:rbobr:2016:1526 Instantie Rechtbank Oost Brabant Datum uitspraak 09 03 2016 Datum publicatie 04 04 2016 Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 05062014 Datum publicatie 16062014 Zaaknummer C/08/156166 / KG ZA 14182 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:7158

ECLI:NL:RBGEL:2016:7158 ECLI:NL:RBGEL:2016:7158 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 02-11-2016 Datum publicatie 14-06-2017 Zaaknummer C/05/300860 / HZ ZA 16-175 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2011 Datum publicatie 10-02-2011 Zaaknummer 332164 / HA ZA 09-1605 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:5262

ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Rechtspraak.nl Print uitspraak pagina 1 van 5 2772015 ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24072015 Datum publicatie 25072015 Zaaknummer 3437926 cv expl 1445430 Rechtsgebieden

Nadere informatie

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem. in naam van de Koning vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: C/05/296700 I HA ZA 16-50 Vonnis van in de zaak van wonende te Bilthoven, gemeente

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357

ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357 ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 01-10-2008 Datum publicatie 03-11-2008 Zaaknummer 285436 / HA ZA 07-1418 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BL0337

ECLI:NL:RBUTR:2009:BL0337 ECLI:NL:RBUTR:2009:BL0337 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 18-11-2009 Datum publicatie 22-01-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 624032 UC EXPL 09-4911 MVV Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 25-09-2006 Datum publicatie 26-09-2006 Zaaknummer 58445 - KG ZA 06-182 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4384

ECLI:NL:RBGEL:2013:4384 ECLI:NL:RBGEL:2013:4384 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 28-10-2013 Datum publicatie 08-11-2013 Zaaknummer 2277457 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3541

ECLI:NL:RBROT:2017:3541 ECLI:NL:RBROT:2017:3541 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22-03-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/504346 / HA ZA 16-609 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ5173

ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ5173 ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ5173 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 18-05-2011 Datum publicatie 19-05-2011 Zaaknummer 217390 / HA ZA 10-612 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ7462

ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ7462 ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ7462 Instantie Datum uitspraak 03-09-2009 Datum publicatie 11-09-2009 Zaaknummer 629990 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-hertogenbosch Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 582121 - CV EXPL 12-15165 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:11405

ECLI:NL:RBZWB:2013:11405 ECLI:NL:RBZWB:2013:11405 Instantie Datum uitspraak 30-10-2013 Datum publicatie 12-09-2014 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer 02/264757 / HA ZA 13-397 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099

ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099 ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-07-2008 Datum publicatie 14-07-2008 Zaaknummer 57005/HA ZA 07-148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-02-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 75196 / HA ZA 10-466 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2711

ECLI:NL:GHSHE:2016:2711 ECLI:NL:GHSHE:2016:2711 Instantie Datum uitspraak 05-07-2016 Datum publicatie 08-07-2016 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.183.368_01

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181

ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181 ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181 Instantie Datum uitspraak 09-12-2009 Datum publicatie 26-05-2010 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 156391 - HA ZA 09-495 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:2980

ECLI:NL:RBNNE:2017:2980 ECLI:NL:RBNNE:2017:2980 Instantie Datum uitspraak 08-08-2017 Datum publicatie 08-08-2017 Zaaknummer 5520151 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Civiel recht Eerste

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2016:4508 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer CV EXPL

ECLI:NL:RBNNE:2016:4508 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer CV EXPL ECLI:NL:RBNNE:2016:4508 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 06-09-2016 Datum publicatie 11-10-2016 Zaaknummer 4888855 CV EXPL 16-3386 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Op

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW0410

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW0410 ECLI:NL:RBSHE:2012:BW0410 Instantie Datum uitspraak 22-03-2012 Datum publicatie 30-03-2012 Zaaknummer 799419 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-hertogenbosch Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 17-02-2015 Datum publicatie 19-02-2015 Zaaknummer 3792692 CV EXPL 15-683 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Goederenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2007:AZ7651

ECLI:NL:RBLEE:2007:AZ7651 ECLI:NL:RBLEE:2007:AZ7651 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 24-01-2007 Datum publicatie 05-02-2007 Zaaknummer 75047 / HA ZA 06-183 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2005:AT7137

ECLI:NL:RBARN:2005:AT7137 ECLI:NL:RBARN:2005:AT7137 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 20-04-2005 Datum publicatie 09-06-2005 Zaaknummer 125734 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3565

ECLI:NL:RBROT:2017:3565 ECLI:NL:RBROT:2017:3565 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/507047 / HA ZA 16-758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 27-06-2007 Datum publicatie 13-08-2007 Zaaknummer 153406 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2010:BP5101

ECLI:NL:RBMID:2010:BP5101 ECLI:NL:RBMID:2010:BP5101 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 21-04-2010 Datum publicatie 18-02-2011 Zaaknummer 63270 / HA ZA 08-286 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 1 van 5 29-4-2015 17:05 ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 Instantie Datum uitspraak 02-04-2014 Datum publicatie 10-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2274912 - CV EXPL 13-3338 Rechtsgebieden Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:3340

ECLI:NL:RBROT:2016:3340 ECLI:NL:RBROT:2016:3340 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20042016 Datum publicatie 03052016 Zaaknummer 4878125 VV EXPL 1612 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BY8980

ECLI:NL:RBMNE:2013:BY8980 ECLI:NL:RBMNE:2013:BY8980 Instantie Datum uitspraak 30-01-2013 Datum publicatie 31-01-2013 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer C/16/275137 / HA ZA 09-2325 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:13255

ECLI:NL:RBNHO:2013:13255 1 van 5 27-2-2014 13:18 ECLI:NL:RBNHO:2013:13255 Instantie Datum uitspraak 03-07-2013 Datum publicatie 27-01-2014 Zaaknummer 424898 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2011:BQ7902

ECLI:NL:RBLEE:2011:BQ7902 ECLI:NL:RBLEE:2011:BQ7902 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 08-06-2011 Datum publicatie 15-06-2011 Zaaknummer 112142 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 08-10-2013 Datum publicatie 06-01-2014 Zaaknummer 200.121.491-01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:364

ECLI:NL:RBDHA:2017:364 ECLI:NL:RBDHA:2017:364 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-01-2017 Datum publicatie 17-01-2017 Zaaknummer 5138951 RL EXPL 16-16760 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844

ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844 ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-05-2009 Datum publicatie 25-06-2009 Zaaknummer 315275 / HA ZA 08-2278 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBONE:2013:BZ1535

ECLI:NL:RBONE:2013:BZ1535 ECLI:NL:RBONE:2013:BZ1535 Instantie Datum uitspraak 19-02-2013 Datum publicatie 19-02-2013 Rechtbank Oost-Nederland Zaaknummer 134677 KG ZA 13-17 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 Instantie Datum uitspraak 15-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 385723 / KG ZA 11-78 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie