Spoedeisende Hulpbehandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Overledenen 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spoedeisende Hulpbehandelingen 5.000 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 50-100 Overledenen 1"

Transcriptie

1 Arbeidsongevallen in de horeca Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar vinden gemiddeld SEH-behandelingen plaats in verband met letsel opgelopen bij een arbeidsongeval in de horeca. De SEH-behandelingen in de horeca maken zes procent uit van alle SEHbehandelingen in verband met letsel door een arbeidsongeval. De kans op een arbeidsongeval met letsel dat behandeld moet worden op een SEH-afdeling is in de horeca met 15 SEH-behandelingen per werkenden in de horeca, groter dan voor een arbeidsongeval in het algemeen (9,9 SEHbehandelingen per werkenden). Kortom, werken in de horeca is relatief risicovol. Werkenden in de leeftijdsgroep jaar lopen de grootste kans tijdens hun werk in de horeca letsel op te lopen dat behandeld moet worden op een SEHafdeling. Daarnaast lopen mannen een groter risico dan vrouwen. De ernst van de ongevallen en letsels in de horeca is gemiddeld gezien gelukkig beperkt. Slechts één procent van de slachtoffers die op de SEH-afdeling behandeld worden moet vervolgens opgenomen worden in het ziekenhuis. Gemiddeld is dat voor arbeidsongevallen vijf procent. Per jaar overlijdt gemiddeld één persoon door een arbeidsongeval in de horeca. Letsels opgelopen tijdens arbeidsongevallen in de horeca. Spoedeisende Hulpbehandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Overledenen 1 Bron: Doodsoorzakenstatistiek - Statistiek niet-natuurlijke dood , Centraal Bureau voor de Statistiek; Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek , VeiligheidNL; Letsellastmodel 2010, VeiligheidNL i.s.m. Erasmus Medisch Centrum; Enquête Beroepsbevolking , Centraal Bureau voor de Statistiek; Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden , TNO/Centraal Bureau voor de Statistiek, in: Sectorprofielen Arbeidsongevallen. Bijlage bij: Bakhuys Roozeboom, M., Stam, C., Klauw, M. van der, et al. (2011) Monitor Arbeidsongevallen in Nederland Hoofddorp : TNO. Krantenknipselregistratie , VeiligheidNL 1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) Elk jaar vinden gemiddeld SEH-behandelingen plaats in verband met letsel opgelopen bij een arbeidsongeval in de horeca. De SEH-behandelingen in de horeca maken zes procent uit van alle SEHbehandelingen in verband met letsel door een arbeidsongeval. De kans op een arbeidsongeval met letsel dat behandeld moet worden op een SEH-afdeling is in de horeca met 15 SEH-behandelingen per werkenden in de horeca, groter dan voor een arbeidsongeval in het algemeen (9,9 SEHbehandelingen per werkenden). Kortom, werken in de horeca is wat dat betreft relatief risicovol. In de periode is het aantal arbeidsongevallen dat heeft geleid tot een SEHbehandeling niet aantoonbaar veranderd. Er zijn echter wel aanwijzingen dat er vanaf 2007 (weer) sprake is van een gunstige ontwikkeling (figuur 1). Een trendanalyse gecorrigeerd voor het aantal gewerkte uren laat een vergelijkbaar beeld zien.

2 Figuur 1 Trend in het jaarlijks aantal SEH-behandelingen i.v.m. een arbeidsongeval in de horeca Horeca Lineaire trend Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Wie lopen letsel op? Mannen (62%, 3.100) worden vaker op een SEHafdeling behandeld in verband met letsel opgelopen tijdens werkzaamheden in de horeca dan vrouwen (38%, 1.900); overall, maar ook binnen de diverse leeftijdsgroepen (figuur 2, bijlage tabel 1). Deze oververtegenwoordiging van mannen komt niet doordat er meer mannen dan vrouwen in de horeca werken. Het aantal mannen ( ) dat in de horeca werkt is namelijk kleiner dan het aantal vrouwen ( ). Bij de mannen is er sprake van 19 SEH-behandelingen per werkenden in de horeca, bij vrouwen zijn dat er slechts 11. Reden daarvoor zou kunnen zijn dat mannen onvoorzichtiger zijn of gevaarlijkere werkzaamheden verrichten dan vrouwen. Wat leeftijd betreft valt op dat het aantal SEHbehandelingen bij de leeftijdsgroepen jaar (27%, 1.300) en jaar (19%, 960) het grootst is. De kans op een SEH-behandeling na een ongeval in de horeca is echter het grootst voor (jong)volwassenen in de leeftijd van jaar (22 SEH-behandelingen per werkenden), jaar (20 SEH-behandelingen) en jaar (19 SEHbehandelingen) (figuur 2). Figuur 2 Jaarlijks aantal SEH-behandelingen i.v.m. een arbeidsongeval in de horeca, naar leeftijd en geslacht Aantal SEH-behandelingen Aantal SEH-behandelingen per werkenden Man Vrouw jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 65 jaar en ouder jaar* jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 65 jaar en ouder Man Vrouw ; Enquête Beroepsbevolking , Centraal Bureau voor de Statistiek * EBB

3 Hoe ontstaan de letsels? Beroep en locatie Alhoewel lang niet in alle gevallen bekend is welk beroep het slachtoffer uitoefent, zijn er wel duidelijke aanwijzingen dat koks het vaakst letsel oplopen waarvoor behandeling op een SEH-afdeling nodig is. Ander keukenpersoneel en bedienend personeel volgen op afstand. Ruim 80 procent van de ongevallen vindt plaats in een uitgaans- of horecagelegenheid (84%, 4.200), in de helft van de gevallen is bekend dat dit een restaurant was (40%, 2.000), vijftien procent vindt plaats in een kroeg, café of bar (770) en zes procent in een hotel of motel (290). Bij zeven procent van de ongevallen is de locatie onbekend. De overige arbeidsongevallen in de horeca vinden plaats op een niet als horeca gecodeerde locatie, zoals een ziekenhuis of een winkel. Helaas is per locatie niet bekend op welke afdeling het ongeval heeft plaatsgevonden, zoals keuken, bediening, enz. Dit zal moeten worden afgeleid van het beroep van het slachtoffer, zie het begin van deze paragraaf. Toedracht Snijongevallen komen verreweg het meeste voor (50%, 2.500) (tabel 2, bijlage tabel 3). Op afstand volgen valongevallen (14%, 720) en letsels door verbranding (10%, 510). In figuur 3 is te zien dat het aandeel letsels door een snijongeval (ruwweg) afneemt met het toenemen van de leeftijd, het aandeel letsels door een valongeval neemt juist toe. Figuur 3 Arbeidsongevallen in de horeca: SEH-behandelingen naar leeftijd en ongevalsscenario 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jaar jaar jaar jaar jaar Totaal Val Snijden aan object Geraakt door bewegend object Stoten tegen stilstaand object Verbranding Lichamelijk contact De meeste slachtoffers van een snijongeval hebben zich gesneden aan een mes (1.100). In de meeste gevallen ontbreekt informatie over het type mes waaraan het slachtoffer zich gesneden heeft. Bij ruim de helft van de snijongevallen met een mes is bekend dat het ongeval in een restaurant plaatsvond. En in ruim de helft van de gevallen is duidelijk dat het slachtoffer kok of een andere keukenmedewerker is. Slechts in een beperkt aantal gevallen is bekend wat het slachtoffer aan het doen was toen het mes letsel veroorzaakte, maar het lijkt erop dat het slachtoffer in de meeste gevallen daadwerkelijk aan het snijden was met het mes. In een enkel geval is bijvoorbeeld bekend dat het mes gebruikt werd om bijvoorbeeld een blikje te openen. In 660 gevallen heeft het slachtoffer zich gesneden aan glas. In de helft van deze gevallen is bekend dat het om een drinkglas ging. Bijna de helft van de snijongevallen aan glas vindt plaats in een bar, kroeg of een café, een kwart in een restaurant. Barkeeper is in dit verband het beroep dat het meeste genoemd wordt. Ook hier is vaak de expliciete toedracht niet bekend maar genoemd worden bijvoorbeeld letsels opgelopen tijdens afwassen/spoelen, openen van een fles en geweld met glas. Op de derde plaats komt de elektrische snijmachine met 320 SEH-behandelingen. Het merendeel van deze ongevallen vindt plaats in een restaurant en vooral koks lopen letsel op door dergelijke ongevallen. De ongevallen vinden vermoedelijk het meeste plaats tijdens het gebruik van de snijmachine, soms tijdens het schoonmaken ervan.

4 Bij valongevallen is er het vaakst sprake van uitglijden (6%, 280). Uitglijongevallen vinden vooral plaats in restaurants. Er is geen specifieke beroepsgroep aan te wijzen noch een speciale activiteit. Wel is bekend dat er in bijna de helft van de gevallen sprake was van een gladde/natte vloer. Tabel 2 Arbeidsongevallen in de horeca: SEHbehandelingen naar ongevalsscenario Aantal % Snijden Snijden aan mes (bestek) Broodmes Vleesmes Snijden aan glas Drinkglas Snijden aan huishoudelijke apparaten Elektrische snijmachine Vallen Uitglijden Vallen van vaste trap 80 2 Verbranding Verbranding door hete vloeistof, damp Olie/vet, niet frituur 90 2 Water 90 2 Frituurvet/olie 80 2 Binnen het ongevalsscenario verbranding komt verbranding door een hete vloeistof of damp (8%, 390) het meeste voor. Vaak is er sprake van een verbranding aan olie of vet. Ruim de helft van deze laatstgenoemde verbrandingen vindt plaats in een restaurant en koks worden weer het vaakst genoemd. De verbranding ontstaat bijvoorbeeld tijdens bakken en braden maar ook bijvoorbeeld tijdens het schoonmaken of verplaatsen van een frituurpan. Geweld In vier procent van de gevallen (210) wordt geregistreerd dat er sprake is van een arbeidsongeval waarbij geweld een rol speelt. Drie kwart van het letsel is ontstaan door gebruik van lichaamskracht, soms is er sprake van gebruik van een wapen. Geweldpleging vindt in twee op de vijf gevallen plaats in een bar, kroeg of café. In tabel 4 in de bijlage zijn enkele voorbeelden van toedrachten opgenomen. Wat is de aard van de letsels? Open wonden komen, logischerwijze gezien het grote aandeel snijongevallen, het meeste voor (52%, 2.600). In ongeveer een vijfde van de gevallen wordt het slachtoffer op de SEH-afdeling behandeld in verband met oppervlakkig letsel (22%, 1.100). Brandwonden (in een enkel geval derdegraads) komen op de derde plaats (11%, 540). Handen en vingers zijn het kwetsbaarst. Bijna twee derde van alle letsels is hand- of vingerletsel (62%, 3.100). Combinatie van letsellocatie en -type leidt tot de volgende top 5: 1. Open wond hand/vinger (43%, 2.200) 2. Oppervlakkig letsel/kneuzing hand/vinger (9%, 450) 3. Brandwond hand/vinger (6%, 280) 4. Open wond hoofd (3%, 170) 5. Oppervlakkig letsel/kneuzing voet/tenen (3%, 150) ; Enquête Beroepsbevolking , Centraal Bureau voor de Statistiek; Continu LIS Vervolgonderzoek , VeiligheidNL

5 2 Ziekenhuisopnamen In de registraties van ziekenhuisopnamen is het niet mogelijk om arbeidsongevallen (in de horeca) te selecteren. De weergegeven gegevens gaan daarom alleen over in het ziekenhuis opgenomen slachtoffers die eerst op de SEH-afdeling zijn geweest. Via de SEH-afdeling worden per jaar gemiddeld 50 tot 100 horecamedewerkers in het ziekenhuis opgenomen. Dit is één procent van alle slachtoffers van een arbeidsongeval in de horeca met letsel dat op een SEH-afdeling behandeld wordt. Dit percentage is lager dan gemiddeld voor alle arbeidsongevallen (5%). Dit betekent dat het aandeel ernstige arbeidsongevallen in de horeca lager is dan gemiddeld. Het geregistreerde aantal ziekenhuisopnamen is te klein voor een nauwkeurigere schatting en verdere uitsplitsing. In de bijlage in tabel 6 wordt een overzicht gegeven van ongevallen met letsel die leidden tot een ziekenhuisopname na behandeling op de SEHafdeling. 3 Overledenen gevallen bekend van overlijden door een val, verbranding, beknelling of geweld tijdens werk in de horeca. In tabel 2 staan ter illustratie enkele toedrachtsomschrijvingen. Elk jaar overlijdt gemiddeld één persoon tijdens zijn/ haar werk in de horeca. De oorzaak varieert. Zo zijn Tabel 2 Dodelijke arbeidsongevallen in de horeca: enkele voorbeelden - Een 24-jarige vrouw is in een brandwondencentrum overleden aan de verwondingen die ze gisteren opliep bij een keukenbrand in een hotel. De vrouw was, samen met een collega, brandpasta in warmhoudschalen aan het gieten in de keuken van het hotel toen het fatale ongeluk gebeurde. De collega, een 22-jarige man, raakte eveneens gewond. De vrouw kreeg een brandende vloeistof over zich heen. Collega's schoten haar meteen te hulp, maar konden niet voorkomen dat de vrouw ernstige brandwonden opliep. - Man, 37 jaar, bewaker discotheek, schietpartij, hieraan overleden. - De 36-jarige eigenaar van een café is gisternacht omgekomen. Er wordt geschokt en vol onbegrip gereageerd op zijn dood. De bezoekers van het café omschrijven hem als een rustige man, die geen problemen had. Volgens een omstander die aangeeft gisteravond in het café geweest te zijn zou het om een ruzie tussen bezoekers van de horecatent gaan. Het slachtoffer zou neergeschoten zijn toen hij tussen de strijdende partijen kwam. Hij is later in een ziekenhuis overleden. - Man, 43 jaar, tijdens werkzaamheden als portier op strandtent breekt vechtpartij uit, klappen gekregen; neurotrauma. Bron: Krantenknipselregistratie , VeiligheidNL; Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Bron: Doodsoorzakenstatistiek - Statistiek niet-natuurlijke dood , Centraal Bureau voor de Statistiek; Krantenknipselregistratie , VeiligheidNL; Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL 4 Overige letselgegevens Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden is bekend dat in de horeca jaarlijks gemiddeld ongevallen plaatsvinden met letsel en verzuim, wat overeenkomt met ongevallen per werknemers. Het betreft hier zowel lichamelijk als geestelijk letsel. Hiermee is de horeca een bedrijfstak met een relatief grote kans op een ongeval met letsel en verzuim. Vooral het werk als kok, kelner of buffetbediende is risicovol met ongevallen met letsel en verzuim per werknemers werkzaam in de betreffende beroepsgroep.

6 Ongevallen met lichamelijk letsel met verzuim komen het meeste voor (75%, 8.700). Er is sprake van geestelijk letsel bij ongeveer één op de zeven ongevallen met letsel (14%, 1.600). Een combinatie van beide komt gemiddeld keer per jaar voor (11%). In tegenstelling tot bij de SEH-behandeling, zijn ongevallen met letsel en verzuim gelijk verdeeld over mannen en vrouwen en is ook de ongevalskans voor mannen en vrouwen vergelijkbaar. Het aantal ongevallen met letsel en verzuim is het grootst bij de groep jaar en neemt af met het toenemen van de leeftijd. De kans op een dergelijk ongeval is echter het grootst bij de oudste groep werknemers in de horeca. Ook dit wijkt af van de bevindingen ten aanzien van SEH-behandelingen naar aanleiding van letsel opgelopen tijdens werk in de horeca. Bij werknemers in de horeca die uur of meer dan 36 uur werken per week, is er een verhoogde kans op een ongeval met letsel en verzuim. Dit geldt ook voor werknemers in de horeca die hoge werkdruk ervaren, soms gevaarlijk werk uitvoeren, regelmatig kracht moeten zetten tijdens hun werk en diegenen die soms of regelmatig in lawaai werken. Tot slot lopen werknemers die slachtoffer zijn van ongewenst gedrag een grotere kans op een ongeval met letsel en verzuim. Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden , TNO/Centraal Bureau voor de Statistiek, in: Sectorprofielen Arbeidsongevallen. Bijlage bij: Bakhuys Roozeboom, M., Stam, C., Klauw, M. van der, et al. (2011) Monitor Arbeidsongevallen in Nederland Hoofddorp : TNO. 5 Kosten en gevolgen van letsel Directe medische kosten De directe medische kosten van arbeidsongevallen in de horeca met letsel dat leidt tot een SEHbehandeling en/of ziekenhuisopname bedragen per jaar in totaal 3,5 miljoen euro, oftewel gemiddeld 680 euro per slachtoffer. Een gemiddeld arbeidsongeval in Nederland waarvoor behandeling op een SEHafdeling plaatsvindt of waarvoor het slachtoffer in het ziekenhuis wordt opgenomen is duurder, te weten euro directe medische kosten per slachtoffer. Dit wijst erop dat arbeidsongevallen in de horeca gemiddeld gesproken tot minder ernstige letsels leiden dan arbeidsongevallen in het algemeen. Valongevallen in de horeca (970 euro) zijn gemiddeld duurder dan snijongevallen (550 euro). Dit heeft natuurlijk alles te maken met het verschil in ernst van de letsels. Door hun grote aantal leiden snijongevallen toch tot veertig procent van de totale directe medische kosten. Valongevallen zijn verantwoordelijk voor een vijfde van de jaarlijkse totale directe medische kosten (21%). Verzuimkosten De kosten van arbeidsverzuim door arbeidsongevallen in de horeca met letsel dat leidt tot een SEHbehandeling en/of ziekenhuisopname bedragen per jaar in totaal 4,9 miljoen euro, oftewel gemiddeld euro per ongeval. Net als bij de directe medische kosten zijn ook de verzuimkosten van arbeidsongevallen in de horeca lager dan gemiddeld. Een gemiddeld arbeidsongeval leidt tot euro aan verzuimkosten Ook bij de verzuimkosten zijn valongevallen relatief duur met euro gemiddeld per slachtoffer, en zijn de veelvoorkomende snijongevallen relatief goedkoop met slechts 760 euro per slachtoffer. In totaal zijn de valongevallen verantwoordelijk voor ruim twee vijfde van de jaarlijkse totale verzuimkosten (42%), de snijongevallen voor bijna één vijfde (18%). Dit is tegenovergesteld aan de verdeling bij de directe medische kosten. Bron: Letsellastmodel 2010, VeiligheidNL i.s.m. Erasmus Medisch Centrum Rotterdam; Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL

7 6 Toelichting bronnen letselgegevens Bij het samenstellen van deze factsheet is gebruikgemaakt van verschillende gegevensbronnen, die hieronder kort beschreven worden. Meer informatie over deze bronnen is te vinden op de website Het Letsel Informatie Systeem (LIS) geeft informatie over letsel en blessures die op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) behandeld worden. Daarnaast geeft het systeem informatie over blessures waarvoor een slachtoffer direct na presentatie op de SEHafdeling in het ziekenhuis opgenomen wordt. LIS bevat gegevens over een representatieve steekproef van ongeveer een tiende van de ziekenhuizen in Nederland. LIS registreert alleen acute en redelijk ernstige letsels. Omdat het aantal geregistreerde letsels in LIS groot is, kan hiermee een gedetailleerd beeld gegeven worden van SEH-behandelingen naar aanleiding van een arbeidsongeval in de horeca. De gegevens afkomstig uit LIS betreffen een jaarlijks gemiddelde over de periode , tenzij anders is aangegeven. Het Continu LIS Vervolgonderzoek (CLVO) is een vragenlijstonderzoek onder slachtoffers die op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis zijn behandeld voor letsel als gevolg van een privé-, verkeers- of arbeidsongeval, sportdeelname of geweldpleging. VeiligheidNL verzamelde van juni 2002 tot en met december 2009 informatie over de aard en toedracht van een ongeval en van het daarbij ontstane letsel, en relevante achtergrondinformatie van het slachtoffer en zijn of haar huishouden. De slachtoffers werden willekeurig geselecteerd uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL. De gegevens uit het CLVO kunnen dankzij het LIS geëxtrapoleerd worden naar schattingen op nationaal niveau. Voor informatie over ziekenhuisopnamen is geen informatie uit de reguliere gegevensbron, de Landelijke Medische Registratie. Voor ziekenhuisopnamen is zodoende gebruikgemaakt van informatie uit LIS, ofwel ziekenhuisopnamen na SEHbehandeling. Voor gegevens over overledenen is gebruikgemaakt van gegevens uit de Statistiek niet-natuurlijke dood (aantallen), LIS en de Krantenknipselregistratie. Voor de informatie over werknemers die te maken hadden met arbeidsongevallen met letsel en verzuim, is gebruikgemaakt van gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA is een enquête die gegevens verschaft over de werkzame Nederlandse beroepsbevolking in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar, exclusief zelfstandigen. De NEA wordt uitgevoerd door TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gegevens worden door weging opgehoogd tot een schatting van het aantal arbeidsongevallen met letsel en verzuim onder alle Nederlandse werknemers. Voor meer informatie zie NL/menu/methoden/dataverzameling/nationaleenquete-arbeidsomstamdigheden-art.htm 7 Toelichting bronnen expositiegegevens De Enquête Beroepsbevolking (EBB) is een steekproefonderzoek onder huishoudens in Nederland bestaand uit zowel de telefonische als de face-to-face interviews die worden afgenomen met behulp van een elektronische vragenlijst. Op basis van de EBB worden statistieken gemaakt die de participatie van mensen op de arbeidsmarkt beschrijven (werkenden). Hierbij worden kenmerken en kwalificaties van personen in verband gebracht met hun positie op de arbeidsmarkt. Belangrijke indicatoren daarbij zijn de arbeidsdeelname, werkloosheid, kenmerken van de werkkring en het opleidingsniveau. De gegevens worden door weging opgehoogd tot een schatting van landelijke aantallen werkenden. Voor meer informatie zie definities2011.pdf. Voor gegevens over werknemers (NEA) zie hst 6.

8 8 Meer cijfers staan de belangrijkste ongevalscijfers beschreven in factsheets zoals deze. U kunt de factsheets gratis downloaden op Heeft u interesse in bepaalde cijfers of een specifieke analyse? VeiligheidNL levert u deze graag. Veiligheid NL beschikt over veel meer cijfers over letsels en ongevallen. Per onderwerp of doelgroep Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden. Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn.

9 Bijlage Tabel 1 Arbeidsongevallen in de horeca: jaarlijks aantal SEH-behandelingen naar leeftijd en geslacht Man Vrouw Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal per werkenden 0-14 jaar 10 <1 <10 <1 20 <1 * 5-19 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar , jaar ,7 65 jaar en ouder 10 <1 <10 <1 20 <1 * Man Vrouw Totaal *Aantal te klein voor betrouwbare schattinf

10 Tabel 2 Arbeidsongevallen in de horeca: jaarlijks aantal SEHbehandelingen naar ongevalslocatie Aantal % Uitgaans-, horecagelegenheden Restaurant* Bar, kroeg, café* Hotel of motel* Overig/onbekend Handel, dienstverlening Overig Onbekend Totaal * Binnen LIS ontbreekt een codering naar de afdeling van restaurant, bar/kroeg/ café en motel/hotel zoals keuken, bediening enz. Tabel 3 Arbeidsongevallen in de horeca: jaarlijks aantal SEHbehandelingen naar ongevalsscenario Aantal % Val Uitglijden over (natte, gladde) vloer Val, overig Contact met object Snijden aan object aan mes aan glas aan drinkglas aan elektrische snijmachine Geraakt door bewegend object Stoten tegen stilstaand object Beknelling Contact met object, overig <10 <1 Overig scenario Verbranding door hete vloeistof, damp Lichamelijk contact Overig Totaal

11 Tabel 4 Geslacht Arbeidsongevallen in de horeca: voorbeelden van toedrachten van ongevallen met letsel dat behandeld is op een SEH-afdeling Leeftijd Beroep Man 14 Afwasser Aan het afwassen in een restaurant. Er lekte onverdund afwasmiddel op mijn voet (natriumkaliumchloride). Tweede- en derdegraads chemische brandwond. Man 15 Medewerker Schoonmaken in keuken, oven e.d. Het schoonmaakmiddel brandde op mijn huid. Chemische brandwonden op hand en arm. Man 16 Afwasser Ik was op mijn werk vuilnis aan het weggooien. Daarbij sneed ik in mijn vinger. Vrouw 16 Serveerster Ik was op mijn werk en wilde in de keuken wat opruimen. Ze hadden geen antislipschoenen voor mij en ik ben uitgegleden. Ik viel op mijn rug en had mijn rug zwaar gekneusd. Man 17 Keukenhulp Een net geslepen mes wassen tijdens het werk in de keuken. Was vettig en gleed uit mijn hand. Vrouw 18 Grillconcernmedewerkster Man 18 Horecamedewerker Het mes raakte mijn rechter ringvinger. Een snee tot op het bot. Op mijn werk verbrandde ik me aan een oven. Mijn hand had verschillende brandwonden. Glas opwrijven in restaurant waar ik werk. Duim in glas. Man 18 Onbekend Aan het werken bij restaurant. Vinger gesneden bij milkshakemachine. Kon een vinger niet gebruiken, waardoor ik mijn hand niet goed kon gebruiken. Man 19 Kok Ik was brood aan het snijden op mijn werk. Het laatste stukje brood gleed weg en toen sneed ik in mijn duim. Het vel klapte dubbel en het begon hard te bloeden. Vrouw 20 Serveerster Ik was aan het werk, bedienen in een restaurant en liep met vuile borden/bestek e.d. de trap op. Hier struikelde ik en viel op de trap. Ik viel met mijn linkerduim in een mes en scherf van bord. Vrouw 20 Medewerker Ik was aan het werk op een festival bij een cateringbedrijf, in een hokje waar muntjes werden Vrouw 20 Medewerker restaurant Man 20 Medewerker Burger King Vrouw 21 Medewerker horeca Man 21 Restaurantmedewerker verkocht. Wilde deur van hokje dichtdoen en had mijn handen om de scharnieren. Iemand trapte de deur dicht en mijn vinger bleef ertussen. Stukje van linker middelvinger werd eraf gesneden. Aan het werk in een restaurant als serveerster. Soep aan het uitserveren. Ongelukkige botsing met een gast. Soep kwam over mij heen. Tweede- en derdegraads brandwonden aan linker borst en linker arm. Bij het vullen van koelkast in een restaurant stootte ik met mijn pink langs de ophanging van de koelkast. Sneed stukje van mijn pink af. Glazen aan het afdrogen op mijn werk. Glas brak. Kwam in mijn hand en sneed mijn hand open. Een snee in mijn hand. Ik probeerde een verrijdbare tafel door een deuropening te trekken en sneed in mijn haast en enthousiasme mijn ringvinger aan de nogal scherpe deurpost. Een redelijk diepe snee. Veel bloed. Kneuzing van de vinger. Man 21 Medewerker Door werkzaamheden op een natte ondergrond uitgegleden. Man 21 Kok Ik was aan het werken en ging een porseleinen schaal wegbrengen naar de afwas. Een collega kwam van de andere kant door de deur. Deze klapte tegen de schaal. Schaal brak op mijn arm doormidden en sneed vervolgens in mijn onderarm. Man 21 Kok Openen van een blik olijven, in de keuken van het restaurant waar ik werk. De deksel schoot in mijn vinger. Diepe snee in mijn linker middelvinger. Vrouw 22 Catering Aan het werk in de artiestenfoyer van Concertgebouw. Bezig met het schoonmaken van een Vrouw 23 Medewerker café snijmachine met een spons en een doekje. Snee in de nagel (nagelblad) van rechter wijsvinger. Aan het schoonmaken aan het einde dienst. Ik kreeg woorden met onze portier. Die had me 2x tegen de vlakte geslagen, een keer met de platte hand, een keer met de vuist. Ik was twee keer op mijn rug gevallen. Geen ernstig letsel. Ik had last van mijn rug (schouderbladen). Man 25 Caféhouder Sneed vlees op snijmachine op mijn werk. Schoot uit. Raakte twee vingertopjes met het mes. Miste één topje, andere hing eraan. Man 26 Kok Aan het werk in de keuken. Sneed met een mes stuk van mijn wijsvinger af. Man 30 Kok Schoonmaken van groentes. Verwijderen van cellofaan. In handpalm gesneden. Man 32 Kok Ik verrichtte werkzaamheden met een mes, als kok in een restaurant. Door een moment van concentratieverlies schoot het mes tijdens het aanzetten in twee vingers. Een hevig bloedende snijwond van 2 cm lang op de top van mijn linker wijsvinger en een kleine steekwond op het

12 middenhandsbeentje van linker middelvinger. Man 33 Barkeeper Enkel verzwikt bij een misstap op werk. Uitgerekte enkelband. Vrouw 38 Kokkin Liep met emmer water met schoonmaakmiddel tijdens werk. Knoeide met water en gleed daarover uit. Schouder uit de kom, kneuzing ribben. Man 46 Kok Koken op het werk, kokende olie over mijn hand. Tweedegraads brandwonden aan linkerhand. Man 52 Kok Gestruikeld op het werk. Gebroken sleutelbeen en gezicht plaatselijk verbrand. Vrouw 54 Onbekend Kaas snijden op de vleesmachine in de keuken. Ik kreeg mijn vinger in de vleesmachine. Mijn vinger bloedde erg. Plakje van mijn vinger. Man 54 Café-eigenaar Glazen poetsen in mijn zaak. Er zat nog een vlekje op. Pakte met de handdoek het glas iets steviger vast. Trok er een scherf uit en verwondde daarmee mijn linker hand. Een grote snee aan mijn linker hand. Man 57 Onbekend Het opruimen van een zaal. Het ongeval is gebeurd door het verwijderen van geluidswering voor de ramen. Een houtsplinter ter dikte van een tandenstoker dwars door de vinger. Vrouw 59 Cateringmedewerker Aan het werk in catering in het personeelsrestaurant. Een ijzeren rand onder een broodtafel. Snee door nagel in de duim in mijn rechterhand. Bron: Continu LIS Vervolgonderzoek , VeiligheidNL Tabel 5 Arbeidsongevallen in de horeca: jaarlijks aantal SEH-behandelingen naar type letsel Aantal % Hoofd/hals/nek open wond hoofd Romp/wervelkolom Schoud*er/arm/hand Hand/vingers open wond hand/vinger oppervlakkig letsel/kneuzing hand/vinger brandwond hand/vinger fractuur hand/vinger Bovenarm/elleboog/onderarm brandwond arm Pols Heup/been/voet Voet/tenen oppervlakkig letsel/kneuzing voet/tenen Knie Enkel Overig 60 1 Totaal

13 Tabel 6 Arbeidsongevallen in de horeca: voorbeelden van toedrachten van ongevallen met letsel met ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Geslacht Leeftijd Beroep Toedracht Letsellocatie Type letsel Vrouw 15 Onbekend Werk in keuken van restaurant, viel plotseling (volgens omstanders een insult) met haar hoofd op iets hards. Behaarde hoofd Open wond Man 17 Kok Vinger aan mes gesneden. Vingers Open wond Man 17 Barkeeper Tijdens werk in café, flesje laten vallen, glas in oog. Oog(bol) Oppervlakkig letsel Vrouw 18 Medewerker horeca Tijdens koken gasbrander in gezicht ontploft. Aangezicht Brandwond Vrouw 18 Weekendhulp Tijdens snijden van andijvie met vingers in snijblad van machine gekomen. Vingers eerstegraad Open wond Man 18 Pizzakoerier Met brommer overreden door bestelbusje. Orgaan Orgaanletsel Man 18 Barkeeper Door glas op bar vinger verwond. Vingers Spier- of peesletsel Man 19 Medewerker horeca Kwam uit bukkende houding met hoofd tegen punt van kast. Hersenen Man 19 Kok Door enkel gegaan. Enkel Fractuur Licht hersenletsel Vrouw 22 Barkeeper Uitgegleden tijdens werk in café. Hersenen Licht hersenletsel Vrouw 22 Serveerster Uitgegleden op natte vloer. Elleboog Fractuur Man 23 Medewerker In cafetaria met hoofd voorover tegen een deur gelopen. Nek Oppervlakkig letsel Vrouw 28 Medewerkster café Man 29 Horeca- medewerker Intoxicatiebeeld met angstige reactie.. Vergiftiging Klappen gekregen van klanten van café. Vingers Fractuur Man 29 Onbekend Glasverwonding duim. Vingers Spier- of peesletsel Man 30 Kok In restaurant keuken gesneden met schaaf in hand. Hand Open wond Man 32 Medewerker Tijdens werk in restaurant, pols gesneden aan gebroken Vrouw 32 Medewerkster bowlingcentrum glas. Tijdens werk in bediening in bowlingcentrum drugs gebruikt. Pols Letsel aan bloedvaten Vergiftiging Man 35 Medewerker In de lift klem tussen biertap en muur. Bekken Spier- of peesletsel Vrouw 35 Algemeen medewerkster Man 37 Restauranthouder Gecollabeerd en gevallen. Onbekend Oppervlakkig letsel Stond op dak om lek te dichten, viel van dak en landde op voeten. Voet Fractuur Vrouw 40 Medewerker Catering, in restaurant uitgegleden op natte vloer. Enkel Fractuur Vrouw 42 Catering medewerkster Vrouw 42 Medewerker horeca Vrouw 42 Gastvrouw restaurant Zware metalen klep van cateringkar op rechterhand. Vingers Crush- letsel Tijdens werk cateraar bij bedrijf, uitgegleden. Enkel Luxatie Een verplaatsbare ruit viel uit de lijst. In een reflex probeerde ze deze op te vangen. Hierbij snijwond. Vrouw 44 Eigenaar café Zakenpartner is van vlizotrap afgegleden en bij patiënt op schouders terech gekomen. Sindsdien last van knie. Vingers Man 44 Beveiliger Met een voorwerp een klap tegen hoofd gekregen. Behaarde Man 48 Kok Chinees restaurant Man 48 Horecamedewerker Tijdens het schoonmaken op zijn werk in de keuken uitgegleden met een pan hete olie. De vloer was nat. Knie hoofd Bovenarm Open wond Fractuur Oppervlakkig letsel Brandwond eerstegraad Uitgegleden op gladde vloer van keuken van cafetaria. Enkel Fractuur Man 49 Kok In keuken mes opgevangen. Hand Spier- of peesletsel Vrouw 50 Caféeigenaresse Vrouw 51 Eigenaar Chinees restaurant Van huishoudtrap gevallen op achterhoofd. Behaarde Onbekend hoofd Over gladde vloer voorover gevallen in eigen restaurant. Aangezicht Oppervlakkig letsel

14 Man 51 Onbekend Tijdens werk van trap gevallen op pols. Pols Fractuur Man 55 Medewerker Tijdens werk in hotel onwel geworden en gevallen. Hersenen Licht hersenletsel hotel Vrouw 57 Restaurant- Gevallen tijdens werk in restaurant. Bovenarm Fractuur medewerkster Man 58 Kroegbaas Stond in kroeg op keukentrapje op podium om kabels te Hersenen Licht hersenletsel verleggen. Trapje schoof van podium af en hij viel met hoofd op vloer. Vrouw 59 Kok Uitgegleden op keukenvloer. Heup Fractuur Man 60 Medewerker Tijdens werk in café van trap gevallen. Achillespees Spier- of peesletsel café

1 Omvang problematiek. Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers. Samenvatting. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven*

1 Omvang problematiek. Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers. Samenvatting. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven* Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers Samenvatting Doe-het-zelven leidt elk jaar tot gemiddeld 120.000 letsels. Ruim de helft van de letsels wordt medisch behandeld. Per jaar vinden onder andere

Nadere informatie

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015 Ongevalscijfers J.A. Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam April 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Val in en om huis (55 jaar en ouder)

Val in en om huis (55 jaar en ouder) Val in en om huis (55 jaar en ouder) Samenvatting Een valongeval is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Bijna de helft van de ouderen die op een SEH-afdeling komen na

Nadere informatie

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder)

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Samenvatting De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH), het hoge aandeel opname na SEH-behandeling,

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel Traumatisch hersenletsel Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen naar schatting 85. mensen traumatisch hersenletsel op. Gemiddeld bezochten lijks 3. personen de SEH-afdeling van een ziekenhuis met

Nadere informatie

Fietsongevallen. Samenvatting

Fietsongevallen. Samenvatting Fietsongevallen Samenvatting Fietsers vormen een aanzienlijk deel van de verkeersslachtoffers in Nederland. Jaarlijks worden naar schatting 70.000 slachtoffers van een fietsongeval behandeld op een Spoedeisende

Nadere informatie

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Anita Venema Christine Stam Maartje Bakhuys Roozeboom Susanne Nijman Jan Fekke Ybema TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Nederlandse

Nadere informatie

Ongevallen bij fietsers en voetgangers

Ongevallen bij fietsers en voetgangers Ongevallen bij fietsers en voetgangers W. Ormel K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Augustus 2006 Bij de samenstelling van deze publicatie is

Nadere informatie

RISICO HOROSCOOP VOORSPELLING AANTALLEN ONGEVALLEN VOOR SECTOREN EN BEROEPEN

RISICO HOROSCOOP VOORSPELLING AANTALLEN ONGEVALLEN VOOR SECTOREN EN BEROEPEN RISICO HOROSCOOP VOORSPELLING AANTALLEN ONGEVALLEN VOOR SECTOREN EN BEROEPEN Gebaseerd op meldingsplichtige ongevallen en blootstelling aan gevaren Inhoud 1. Inleiding...1 1.1. Toelichting op de gebruikte

Nadere informatie

Arbeidsongevallenrapport 2013

Arbeidsongevallenrapport 2013 Arbeidsongevallenrapport 2013 Door de Inspectie SZW onderzochte arbeidsongevallen Inspectie SZW: J. Hoeben M.C. Smit 2 Voorwoord Voor u ligt het Arbeidsongevallenrapport 2013 van de Inspectie SZW. In het

Nadere informatie

Preventie van letsels door ongevallen, geweld en suïcide

Preventie van letsels door ongevallen, geweld en suïcide Let op Letsels Let op letsels Preventie van letsels door ongevallen, geweld en suïcide Eindredactie: L.C. Lanting en N. Hoeymans Centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen RIVM, Postbus 1, 3720

Nadere informatie

Eindrapport haalbaarheidsonderzoek naar arbeidsgerelateerd verzuim in de Nationale VerzuimStatistiek

Eindrapport haalbaarheidsonderzoek naar arbeidsgerelateerd verzuim in de Nationale VerzuimStatistiek Eindrapport haalbaarheidsonderzoek naar arbeidsgerelateerd verzuim in de Nationale VerzuimStatistiek Annelies Boerdam, Caroline Bloemendal, Kathleen Geertjes Met medewerking van: Judy Moester, Gwen Krul,

Nadere informatie

Meldingsplichtige en dodelijke arbeidsongevallen

Meldingsplichtige en dodelijke arbeidsongevallen Kantoor Den Haag Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie Meldingsplichtige en dodelijke arbeids Cijfers over het jaar 2002 NOVEMBER 2003 H. Leertouwer H. F.H. Lommers INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING 1

Nadere informatie

Veiligheid op de werkvloer; risicoanalyse en pakket van eisen

Veiligheid op de werkvloer; risicoanalyse en pakket van eisen Saxion Kenniscentrum Design en Technologie Veiligheid op de werkvloer; risicoanalyse en pakket van eisen Kom verder. Saxion. saxion.nl/veiligheid 1 Samenvatting Veiligheid op de werkvloer is een initiatief

Nadere informatie

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen André Oostdijk Maarten van Noort Annick van Kollenburg Martine Hoofwijk (Consument en Veiligheid) 21 december 2011 Het WAS

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 2007-2009 - 2011 Manja Abraham Sander Flight Willemijn Roorda Agressie en geweld tegen werknemers met een

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Colofon Uitgave: Kennis- en Expertisecentrum GGD Gelre-IJssel Postbus 51 7300 AB Apeldoorn

Nadere informatie

Moord en doodslag in Nederland

Moord en doodslag in Nederland Moord en doodslag in Nederland Gerlof Leistra en Paul Nieuwbeerta Moord en doodslag innederland 1992-2001 2003 Prometheus Amsterdam 2003 Gerlof Leistra en Paul Nieuwbeerta Omslagontwerp Kummer & Herrman,

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting letselpreventie 2008-2012. April 2013

Beleidsdoorlichting letselpreventie 2008-2012. April 2013 Beleidsdoorlichting letselpreventie 2008-2012 April 2013 Management-samenvatting Dit rapport bevat de beleidsdoorlichting letselpreventie dat valt onder artikel 1 (voorheen artikel 41) Volksgezondheid

Nadere informatie

Als je niet ter plaatse

Als je niet ter plaatse Als je niet ter plaatse komt Een inventarisatie van aantal, ernst en kenmerken van ongevallen met voorrangsvoertuigen in de periode van 2010 tot en met 2013 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk.

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Juni 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven D.G. Kooij L. van Dijk F.G. Schellevis Utrecht, 2002 Nivel - Postbus 1568-3500 BN Utrecht - Telefoon 030 27 29 700 - Fax 030 27 29 729 ISBN 90-6905-549-X Niets

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief Jack Burgers Sanne van de Pol Erik Snel Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert

Nadere informatie

Scanner uitgaan in Leiden. Onderzoek naar alcohol en drugsgebruik en mogelijkheden van preventie in het uitgaansleven van Leiden

Scanner uitgaan in Leiden. Onderzoek naar alcohol en drugsgebruik en mogelijkheden van preventie in het uitgaansleven van Leiden Scanner uitgaan in Leiden Onderzoek naar alcohol en drugsgebruik en mogelijkheden van preventie in het uitgaansleven van Leiden Scanner uitgaan in Leiden Onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik en mogelijkheden

Nadere informatie

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 20655 / 10288 Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554

Nadere informatie

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen drs. K. Bangma drs. B. Van der Linden drs. M. Overweel drs. A. van Velzen drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 20 juli 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door

Nadere informatie

Lasten van verkeersletsel ontleed Basis voor een nieuwe benadering van verkeersveiligheid R-2014-25

Lasten van verkeersletsel ontleed Basis voor een nieuwe benadering van verkeersveiligheid R-2014-25 Lasten van verkeersletsel ontleed Basis voor een nieuwe benadering van verkeersveiligheid R-2014-25 Lasten van verkeersletsel ontleed Ernstig verkeersgewonden bepalen een groot en groeiend deel van de

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Registratie van gasinstallatieongevallen achter de meter

Registratie van gasinstallatieongevallen achter de meter VGI / 610 / Rpk 16 mei 2014 Registratie van gasinstallatieongevallen achter de meter Jaaroverzicht 2013 VGI / 610 / Rpk 16 mei 2014 Registratie van gasinstallatieongevallen achter de meter Jaaroverzicht

Nadere informatie