Spoedeisende Hulpbehandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Overledenen 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spoedeisende Hulpbehandelingen 5.000 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 50-100 Overledenen 1"

Transcriptie

1 Arbeidsongevallen in de horeca Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar vinden gemiddeld SEH-behandelingen plaats in verband met letsel opgelopen bij een arbeidsongeval in de horeca. De SEH-behandelingen in de horeca maken zes procent uit van alle SEHbehandelingen in verband met letsel door een arbeidsongeval. De kans op een arbeidsongeval met letsel dat behandeld moet worden op een SEH-afdeling is in de horeca met 15 SEH-behandelingen per werkenden in de horeca, groter dan voor een arbeidsongeval in het algemeen (9,9 SEHbehandelingen per werkenden). Kortom, werken in de horeca is relatief risicovol. Werkenden in de leeftijdsgroep jaar lopen de grootste kans tijdens hun werk in de horeca letsel op te lopen dat behandeld moet worden op een SEHafdeling. Daarnaast lopen mannen een groter risico dan vrouwen. De ernst van de ongevallen en letsels in de horeca is gemiddeld gezien gelukkig beperkt. Slechts één procent van de slachtoffers die op de SEH-afdeling behandeld worden moet vervolgens opgenomen worden in het ziekenhuis. Gemiddeld is dat voor arbeidsongevallen vijf procent. Per jaar overlijdt gemiddeld één persoon door een arbeidsongeval in de horeca. Letsels opgelopen tijdens arbeidsongevallen in de horeca. Spoedeisende Hulpbehandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Overledenen 1 Bron: Doodsoorzakenstatistiek - Statistiek niet-natuurlijke dood , Centraal Bureau voor de Statistiek; Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek , VeiligheidNL; Letsellastmodel 2010, VeiligheidNL i.s.m. Erasmus Medisch Centrum; Enquête Beroepsbevolking , Centraal Bureau voor de Statistiek; Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden , TNO/Centraal Bureau voor de Statistiek, in: Sectorprofielen Arbeidsongevallen. Bijlage bij: Bakhuys Roozeboom, M., Stam, C., Klauw, M. van der, et al. (2011) Monitor Arbeidsongevallen in Nederland Hoofddorp : TNO. Krantenknipselregistratie , VeiligheidNL 1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) Elk jaar vinden gemiddeld SEH-behandelingen plaats in verband met letsel opgelopen bij een arbeidsongeval in de horeca. De SEH-behandelingen in de horeca maken zes procent uit van alle SEHbehandelingen in verband met letsel door een arbeidsongeval. De kans op een arbeidsongeval met letsel dat behandeld moet worden op een SEH-afdeling is in de horeca met 15 SEH-behandelingen per werkenden in de horeca, groter dan voor een arbeidsongeval in het algemeen (9,9 SEHbehandelingen per werkenden). Kortom, werken in de horeca is wat dat betreft relatief risicovol. In de periode is het aantal arbeidsongevallen dat heeft geleid tot een SEHbehandeling niet aantoonbaar veranderd. Er zijn echter wel aanwijzingen dat er vanaf 2007 (weer) sprake is van een gunstige ontwikkeling (figuur 1). Een trendanalyse gecorrigeerd voor het aantal gewerkte uren laat een vergelijkbaar beeld zien.

2 Figuur 1 Trend in het jaarlijks aantal SEH-behandelingen i.v.m. een arbeidsongeval in de horeca Horeca Lineaire trend Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Wie lopen letsel op? Mannen (62%, 3.100) worden vaker op een SEHafdeling behandeld in verband met letsel opgelopen tijdens werkzaamheden in de horeca dan vrouwen (38%, 1.900); overall, maar ook binnen de diverse leeftijdsgroepen (figuur 2, bijlage tabel 1). Deze oververtegenwoordiging van mannen komt niet doordat er meer mannen dan vrouwen in de horeca werken. Het aantal mannen ( ) dat in de horeca werkt is namelijk kleiner dan het aantal vrouwen ( ). Bij de mannen is er sprake van 19 SEH-behandelingen per werkenden in de horeca, bij vrouwen zijn dat er slechts 11. Reden daarvoor zou kunnen zijn dat mannen onvoorzichtiger zijn of gevaarlijkere werkzaamheden verrichten dan vrouwen. Wat leeftijd betreft valt op dat het aantal SEHbehandelingen bij de leeftijdsgroepen jaar (27%, 1.300) en jaar (19%, 960) het grootst is. De kans op een SEH-behandeling na een ongeval in de horeca is echter het grootst voor (jong)volwassenen in de leeftijd van jaar (22 SEH-behandelingen per werkenden), jaar (20 SEH-behandelingen) en jaar (19 SEHbehandelingen) (figuur 2). Figuur 2 Jaarlijks aantal SEH-behandelingen i.v.m. een arbeidsongeval in de horeca, naar leeftijd en geslacht Aantal SEH-behandelingen Aantal SEH-behandelingen per werkenden Man Vrouw jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 65 jaar en ouder jaar* jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 65 jaar en ouder Man Vrouw ; Enquête Beroepsbevolking , Centraal Bureau voor de Statistiek * EBB

3 Hoe ontstaan de letsels? Beroep en locatie Alhoewel lang niet in alle gevallen bekend is welk beroep het slachtoffer uitoefent, zijn er wel duidelijke aanwijzingen dat koks het vaakst letsel oplopen waarvoor behandeling op een SEH-afdeling nodig is. Ander keukenpersoneel en bedienend personeel volgen op afstand. Ruim 80 procent van de ongevallen vindt plaats in een uitgaans- of horecagelegenheid (84%, 4.200), in de helft van de gevallen is bekend dat dit een restaurant was (40%, 2.000), vijftien procent vindt plaats in een kroeg, café of bar (770) en zes procent in een hotel of motel (290). Bij zeven procent van de ongevallen is de locatie onbekend. De overige arbeidsongevallen in de horeca vinden plaats op een niet als horeca gecodeerde locatie, zoals een ziekenhuis of een winkel. Helaas is per locatie niet bekend op welke afdeling het ongeval heeft plaatsgevonden, zoals keuken, bediening, enz. Dit zal moeten worden afgeleid van het beroep van het slachtoffer, zie het begin van deze paragraaf. Toedracht Snijongevallen komen verreweg het meeste voor (50%, 2.500) (tabel 2, bijlage tabel 3). Op afstand volgen valongevallen (14%, 720) en letsels door verbranding (10%, 510). In figuur 3 is te zien dat het aandeel letsels door een snijongeval (ruwweg) afneemt met het toenemen van de leeftijd, het aandeel letsels door een valongeval neemt juist toe. Figuur 3 Arbeidsongevallen in de horeca: SEH-behandelingen naar leeftijd en ongevalsscenario 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jaar jaar jaar jaar jaar Totaal Val Snijden aan object Geraakt door bewegend object Stoten tegen stilstaand object Verbranding Lichamelijk contact De meeste slachtoffers van een snijongeval hebben zich gesneden aan een mes (1.100). In de meeste gevallen ontbreekt informatie over het type mes waaraan het slachtoffer zich gesneden heeft. Bij ruim de helft van de snijongevallen met een mes is bekend dat het ongeval in een restaurant plaatsvond. En in ruim de helft van de gevallen is duidelijk dat het slachtoffer kok of een andere keukenmedewerker is. Slechts in een beperkt aantal gevallen is bekend wat het slachtoffer aan het doen was toen het mes letsel veroorzaakte, maar het lijkt erop dat het slachtoffer in de meeste gevallen daadwerkelijk aan het snijden was met het mes. In een enkel geval is bijvoorbeeld bekend dat het mes gebruikt werd om bijvoorbeeld een blikje te openen. In 660 gevallen heeft het slachtoffer zich gesneden aan glas. In de helft van deze gevallen is bekend dat het om een drinkglas ging. Bijna de helft van de snijongevallen aan glas vindt plaats in een bar, kroeg of een café, een kwart in een restaurant. Barkeeper is in dit verband het beroep dat het meeste genoemd wordt. Ook hier is vaak de expliciete toedracht niet bekend maar genoemd worden bijvoorbeeld letsels opgelopen tijdens afwassen/spoelen, openen van een fles en geweld met glas. Op de derde plaats komt de elektrische snijmachine met 320 SEH-behandelingen. Het merendeel van deze ongevallen vindt plaats in een restaurant en vooral koks lopen letsel op door dergelijke ongevallen. De ongevallen vinden vermoedelijk het meeste plaats tijdens het gebruik van de snijmachine, soms tijdens het schoonmaken ervan.

4 Bij valongevallen is er het vaakst sprake van uitglijden (6%, 280). Uitglijongevallen vinden vooral plaats in restaurants. Er is geen specifieke beroepsgroep aan te wijzen noch een speciale activiteit. Wel is bekend dat er in bijna de helft van de gevallen sprake was van een gladde/natte vloer. Tabel 2 Arbeidsongevallen in de horeca: SEHbehandelingen naar ongevalsscenario Aantal % Snijden Snijden aan mes (bestek) Broodmes Vleesmes Snijden aan glas Drinkglas Snijden aan huishoudelijke apparaten Elektrische snijmachine Vallen Uitglijden Vallen van vaste trap 80 2 Verbranding Verbranding door hete vloeistof, damp Olie/vet, niet frituur 90 2 Water 90 2 Frituurvet/olie 80 2 Binnen het ongevalsscenario verbranding komt verbranding door een hete vloeistof of damp (8%, 390) het meeste voor. Vaak is er sprake van een verbranding aan olie of vet. Ruim de helft van deze laatstgenoemde verbrandingen vindt plaats in een restaurant en koks worden weer het vaakst genoemd. De verbranding ontstaat bijvoorbeeld tijdens bakken en braden maar ook bijvoorbeeld tijdens het schoonmaken of verplaatsen van een frituurpan. Geweld In vier procent van de gevallen (210) wordt geregistreerd dat er sprake is van een arbeidsongeval waarbij geweld een rol speelt. Drie kwart van het letsel is ontstaan door gebruik van lichaamskracht, soms is er sprake van gebruik van een wapen. Geweldpleging vindt in twee op de vijf gevallen plaats in een bar, kroeg of café. In tabel 4 in de bijlage zijn enkele voorbeelden van toedrachten opgenomen. Wat is de aard van de letsels? Open wonden komen, logischerwijze gezien het grote aandeel snijongevallen, het meeste voor (52%, 2.600). In ongeveer een vijfde van de gevallen wordt het slachtoffer op de SEH-afdeling behandeld in verband met oppervlakkig letsel (22%, 1.100). Brandwonden (in een enkel geval derdegraads) komen op de derde plaats (11%, 540). Handen en vingers zijn het kwetsbaarst. Bijna twee derde van alle letsels is hand- of vingerletsel (62%, 3.100). Combinatie van letsellocatie en -type leidt tot de volgende top 5: 1. Open wond hand/vinger (43%, 2.200) 2. Oppervlakkig letsel/kneuzing hand/vinger (9%, 450) 3. Brandwond hand/vinger (6%, 280) 4. Open wond hoofd (3%, 170) 5. Oppervlakkig letsel/kneuzing voet/tenen (3%, 150) ; Enquête Beroepsbevolking , Centraal Bureau voor de Statistiek; Continu LIS Vervolgonderzoek , VeiligheidNL

5 2 Ziekenhuisopnamen In de registraties van ziekenhuisopnamen is het niet mogelijk om arbeidsongevallen (in de horeca) te selecteren. De weergegeven gegevens gaan daarom alleen over in het ziekenhuis opgenomen slachtoffers die eerst op de SEH-afdeling zijn geweest. Via de SEH-afdeling worden per jaar gemiddeld 50 tot 100 horecamedewerkers in het ziekenhuis opgenomen. Dit is één procent van alle slachtoffers van een arbeidsongeval in de horeca met letsel dat op een SEH-afdeling behandeld wordt. Dit percentage is lager dan gemiddeld voor alle arbeidsongevallen (5%). Dit betekent dat het aandeel ernstige arbeidsongevallen in de horeca lager is dan gemiddeld. Het geregistreerde aantal ziekenhuisopnamen is te klein voor een nauwkeurigere schatting en verdere uitsplitsing. In de bijlage in tabel 6 wordt een overzicht gegeven van ongevallen met letsel die leidden tot een ziekenhuisopname na behandeling op de SEHafdeling. 3 Overledenen gevallen bekend van overlijden door een val, verbranding, beknelling of geweld tijdens werk in de horeca. In tabel 2 staan ter illustratie enkele toedrachtsomschrijvingen. Elk jaar overlijdt gemiddeld één persoon tijdens zijn/ haar werk in de horeca. De oorzaak varieert. Zo zijn Tabel 2 Dodelijke arbeidsongevallen in de horeca: enkele voorbeelden - Een 24-jarige vrouw is in een brandwondencentrum overleden aan de verwondingen die ze gisteren opliep bij een keukenbrand in een hotel. De vrouw was, samen met een collega, brandpasta in warmhoudschalen aan het gieten in de keuken van het hotel toen het fatale ongeluk gebeurde. De collega, een 22-jarige man, raakte eveneens gewond. De vrouw kreeg een brandende vloeistof over zich heen. Collega's schoten haar meteen te hulp, maar konden niet voorkomen dat de vrouw ernstige brandwonden opliep. - Man, 37 jaar, bewaker discotheek, schietpartij, hieraan overleden. - De 36-jarige eigenaar van een café is gisternacht omgekomen. Er wordt geschokt en vol onbegrip gereageerd op zijn dood. De bezoekers van het café omschrijven hem als een rustige man, die geen problemen had. Volgens een omstander die aangeeft gisteravond in het café geweest te zijn zou het om een ruzie tussen bezoekers van de horecatent gaan. Het slachtoffer zou neergeschoten zijn toen hij tussen de strijdende partijen kwam. Hij is later in een ziekenhuis overleden. - Man, 43 jaar, tijdens werkzaamheden als portier op strandtent breekt vechtpartij uit, klappen gekregen; neurotrauma. Bron: Krantenknipselregistratie , VeiligheidNL; Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Bron: Doodsoorzakenstatistiek - Statistiek niet-natuurlijke dood , Centraal Bureau voor de Statistiek; Krantenknipselregistratie , VeiligheidNL; Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL 4 Overige letselgegevens Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden is bekend dat in de horeca jaarlijks gemiddeld ongevallen plaatsvinden met letsel en verzuim, wat overeenkomt met ongevallen per werknemers. Het betreft hier zowel lichamelijk als geestelijk letsel. Hiermee is de horeca een bedrijfstak met een relatief grote kans op een ongeval met letsel en verzuim. Vooral het werk als kok, kelner of buffetbediende is risicovol met ongevallen met letsel en verzuim per werknemers werkzaam in de betreffende beroepsgroep.

6 Ongevallen met lichamelijk letsel met verzuim komen het meeste voor (75%, 8.700). Er is sprake van geestelijk letsel bij ongeveer één op de zeven ongevallen met letsel (14%, 1.600). Een combinatie van beide komt gemiddeld keer per jaar voor (11%). In tegenstelling tot bij de SEH-behandeling, zijn ongevallen met letsel en verzuim gelijk verdeeld over mannen en vrouwen en is ook de ongevalskans voor mannen en vrouwen vergelijkbaar. Het aantal ongevallen met letsel en verzuim is het grootst bij de groep jaar en neemt af met het toenemen van de leeftijd. De kans op een dergelijk ongeval is echter het grootst bij de oudste groep werknemers in de horeca. Ook dit wijkt af van de bevindingen ten aanzien van SEH-behandelingen naar aanleiding van letsel opgelopen tijdens werk in de horeca. Bij werknemers in de horeca die uur of meer dan 36 uur werken per week, is er een verhoogde kans op een ongeval met letsel en verzuim. Dit geldt ook voor werknemers in de horeca die hoge werkdruk ervaren, soms gevaarlijk werk uitvoeren, regelmatig kracht moeten zetten tijdens hun werk en diegenen die soms of regelmatig in lawaai werken. Tot slot lopen werknemers die slachtoffer zijn van ongewenst gedrag een grotere kans op een ongeval met letsel en verzuim. Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden , TNO/Centraal Bureau voor de Statistiek, in: Sectorprofielen Arbeidsongevallen. Bijlage bij: Bakhuys Roozeboom, M., Stam, C., Klauw, M. van der, et al. (2011) Monitor Arbeidsongevallen in Nederland Hoofddorp : TNO. 5 Kosten en gevolgen van letsel Directe medische kosten De directe medische kosten van arbeidsongevallen in de horeca met letsel dat leidt tot een SEHbehandeling en/of ziekenhuisopname bedragen per jaar in totaal 3,5 miljoen euro, oftewel gemiddeld 680 euro per slachtoffer. Een gemiddeld arbeidsongeval in Nederland waarvoor behandeling op een SEHafdeling plaatsvindt of waarvoor het slachtoffer in het ziekenhuis wordt opgenomen is duurder, te weten euro directe medische kosten per slachtoffer. Dit wijst erop dat arbeidsongevallen in de horeca gemiddeld gesproken tot minder ernstige letsels leiden dan arbeidsongevallen in het algemeen. Valongevallen in de horeca (970 euro) zijn gemiddeld duurder dan snijongevallen (550 euro). Dit heeft natuurlijk alles te maken met het verschil in ernst van de letsels. Door hun grote aantal leiden snijongevallen toch tot veertig procent van de totale directe medische kosten. Valongevallen zijn verantwoordelijk voor een vijfde van de jaarlijkse totale directe medische kosten (21%). Verzuimkosten De kosten van arbeidsverzuim door arbeidsongevallen in de horeca met letsel dat leidt tot een SEHbehandeling en/of ziekenhuisopname bedragen per jaar in totaal 4,9 miljoen euro, oftewel gemiddeld euro per ongeval. Net als bij de directe medische kosten zijn ook de verzuimkosten van arbeidsongevallen in de horeca lager dan gemiddeld. Een gemiddeld arbeidsongeval leidt tot euro aan verzuimkosten Ook bij de verzuimkosten zijn valongevallen relatief duur met euro gemiddeld per slachtoffer, en zijn de veelvoorkomende snijongevallen relatief goedkoop met slechts 760 euro per slachtoffer. In totaal zijn de valongevallen verantwoordelijk voor ruim twee vijfde van de jaarlijkse totale verzuimkosten (42%), de snijongevallen voor bijna één vijfde (18%). Dit is tegenovergesteld aan de verdeling bij de directe medische kosten. Bron: Letsellastmodel 2010, VeiligheidNL i.s.m. Erasmus Medisch Centrum Rotterdam; Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL

7 6 Toelichting bronnen letselgegevens Bij het samenstellen van deze factsheet is gebruikgemaakt van verschillende gegevensbronnen, die hieronder kort beschreven worden. Meer informatie over deze bronnen is te vinden op de website Het Letsel Informatie Systeem (LIS) geeft informatie over letsel en blessures die op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) behandeld worden. Daarnaast geeft het systeem informatie over blessures waarvoor een slachtoffer direct na presentatie op de SEHafdeling in het ziekenhuis opgenomen wordt. LIS bevat gegevens over een representatieve steekproef van ongeveer een tiende van de ziekenhuizen in Nederland. LIS registreert alleen acute en redelijk ernstige letsels. Omdat het aantal geregistreerde letsels in LIS groot is, kan hiermee een gedetailleerd beeld gegeven worden van SEH-behandelingen naar aanleiding van een arbeidsongeval in de horeca. De gegevens afkomstig uit LIS betreffen een jaarlijks gemiddelde over de periode , tenzij anders is aangegeven. Het Continu LIS Vervolgonderzoek (CLVO) is een vragenlijstonderzoek onder slachtoffers die op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis zijn behandeld voor letsel als gevolg van een privé-, verkeers- of arbeidsongeval, sportdeelname of geweldpleging. VeiligheidNL verzamelde van juni 2002 tot en met december 2009 informatie over de aard en toedracht van een ongeval en van het daarbij ontstane letsel, en relevante achtergrondinformatie van het slachtoffer en zijn of haar huishouden. De slachtoffers werden willekeurig geselecteerd uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL. De gegevens uit het CLVO kunnen dankzij het LIS geëxtrapoleerd worden naar schattingen op nationaal niveau. Voor informatie over ziekenhuisopnamen is geen informatie uit de reguliere gegevensbron, de Landelijke Medische Registratie. Voor ziekenhuisopnamen is zodoende gebruikgemaakt van informatie uit LIS, ofwel ziekenhuisopnamen na SEHbehandeling. Voor gegevens over overledenen is gebruikgemaakt van gegevens uit de Statistiek niet-natuurlijke dood (aantallen), LIS en de Krantenknipselregistratie. Voor de informatie over werknemers die te maken hadden met arbeidsongevallen met letsel en verzuim, is gebruikgemaakt van gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA is een enquête die gegevens verschaft over de werkzame Nederlandse beroepsbevolking in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar, exclusief zelfstandigen. De NEA wordt uitgevoerd door TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gegevens worden door weging opgehoogd tot een schatting van het aantal arbeidsongevallen met letsel en verzuim onder alle Nederlandse werknemers. Voor meer informatie zie NL/menu/methoden/dataverzameling/nationaleenquete-arbeidsomstamdigheden-art.htm 7 Toelichting bronnen expositiegegevens De Enquête Beroepsbevolking (EBB) is een steekproefonderzoek onder huishoudens in Nederland bestaand uit zowel de telefonische als de face-to-face interviews die worden afgenomen met behulp van een elektronische vragenlijst. Op basis van de EBB worden statistieken gemaakt die de participatie van mensen op de arbeidsmarkt beschrijven (werkenden). Hierbij worden kenmerken en kwalificaties van personen in verband gebracht met hun positie op de arbeidsmarkt. Belangrijke indicatoren daarbij zijn de arbeidsdeelname, werkloosheid, kenmerken van de werkkring en het opleidingsniveau. De gegevens worden door weging opgehoogd tot een schatting van landelijke aantallen werkenden. Voor meer informatie zie definities2011.pdf. Voor gegevens over werknemers (NEA) zie hst 6.

8 8 Meer cijfers staan de belangrijkste ongevalscijfers beschreven in factsheets zoals deze. U kunt de factsheets gratis downloaden op Heeft u interesse in bepaalde cijfers of een specifieke analyse? VeiligheidNL levert u deze graag. Veiligheid NL beschikt over veel meer cijfers over letsels en ongevallen. Per onderwerp of doelgroep Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden. Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn.

9 Bijlage Tabel 1 Arbeidsongevallen in de horeca: jaarlijks aantal SEH-behandelingen naar leeftijd en geslacht Man Vrouw Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal per werkenden 0-14 jaar 10 <1 <10 <1 20 <1 * 5-19 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar , jaar ,7 65 jaar en ouder 10 <1 <10 <1 20 <1 * Man Vrouw Totaal *Aantal te klein voor betrouwbare schattinf

10 Tabel 2 Arbeidsongevallen in de horeca: jaarlijks aantal SEHbehandelingen naar ongevalslocatie Aantal % Uitgaans-, horecagelegenheden Restaurant* Bar, kroeg, café* Hotel of motel* Overig/onbekend Handel, dienstverlening Overig Onbekend Totaal * Binnen LIS ontbreekt een codering naar de afdeling van restaurant, bar/kroeg/ café en motel/hotel zoals keuken, bediening enz. Tabel 3 Arbeidsongevallen in de horeca: jaarlijks aantal SEHbehandelingen naar ongevalsscenario Aantal % Val Uitglijden over (natte, gladde) vloer Val, overig Contact met object Snijden aan object aan mes aan glas aan drinkglas aan elektrische snijmachine Geraakt door bewegend object Stoten tegen stilstaand object Beknelling Contact met object, overig <10 <1 Overig scenario Verbranding door hete vloeistof, damp Lichamelijk contact Overig Totaal

11 Tabel 4 Geslacht Arbeidsongevallen in de horeca: voorbeelden van toedrachten van ongevallen met letsel dat behandeld is op een SEH-afdeling Leeftijd Beroep Man 14 Afwasser Aan het afwassen in een restaurant. Er lekte onverdund afwasmiddel op mijn voet (natriumkaliumchloride). Tweede- en derdegraads chemische brandwond. Man 15 Medewerker Schoonmaken in keuken, oven e.d. Het schoonmaakmiddel brandde op mijn huid. Chemische brandwonden op hand en arm. Man 16 Afwasser Ik was op mijn werk vuilnis aan het weggooien. Daarbij sneed ik in mijn vinger. Vrouw 16 Serveerster Ik was op mijn werk en wilde in de keuken wat opruimen. Ze hadden geen antislipschoenen voor mij en ik ben uitgegleden. Ik viel op mijn rug en had mijn rug zwaar gekneusd. Man 17 Keukenhulp Een net geslepen mes wassen tijdens het werk in de keuken. Was vettig en gleed uit mijn hand. Vrouw 18 Grillconcernmedewerkster Man 18 Horecamedewerker Het mes raakte mijn rechter ringvinger. Een snee tot op het bot. Op mijn werk verbrandde ik me aan een oven. Mijn hand had verschillende brandwonden. Glas opwrijven in restaurant waar ik werk. Duim in glas. Man 18 Onbekend Aan het werken bij restaurant. Vinger gesneden bij milkshakemachine. Kon een vinger niet gebruiken, waardoor ik mijn hand niet goed kon gebruiken. Man 19 Kok Ik was brood aan het snijden op mijn werk. Het laatste stukje brood gleed weg en toen sneed ik in mijn duim. Het vel klapte dubbel en het begon hard te bloeden. Vrouw 20 Serveerster Ik was aan het werk, bedienen in een restaurant en liep met vuile borden/bestek e.d. de trap op. Hier struikelde ik en viel op de trap. Ik viel met mijn linkerduim in een mes en scherf van bord. Vrouw 20 Medewerker Ik was aan het werk op een festival bij een cateringbedrijf, in een hokje waar muntjes werden Vrouw 20 Medewerker restaurant Man 20 Medewerker Burger King Vrouw 21 Medewerker horeca Man 21 Restaurantmedewerker verkocht. Wilde deur van hokje dichtdoen en had mijn handen om de scharnieren. Iemand trapte de deur dicht en mijn vinger bleef ertussen. Stukje van linker middelvinger werd eraf gesneden. Aan het werk in een restaurant als serveerster. Soep aan het uitserveren. Ongelukkige botsing met een gast. Soep kwam over mij heen. Tweede- en derdegraads brandwonden aan linker borst en linker arm. Bij het vullen van koelkast in een restaurant stootte ik met mijn pink langs de ophanging van de koelkast. Sneed stukje van mijn pink af. Glazen aan het afdrogen op mijn werk. Glas brak. Kwam in mijn hand en sneed mijn hand open. Een snee in mijn hand. Ik probeerde een verrijdbare tafel door een deuropening te trekken en sneed in mijn haast en enthousiasme mijn ringvinger aan de nogal scherpe deurpost. Een redelijk diepe snee. Veel bloed. Kneuzing van de vinger. Man 21 Medewerker Door werkzaamheden op een natte ondergrond uitgegleden. Man 21 Kok Ik was aan het werken en ging een porseleinen schaal wegbrengen naar de afwas. Een collega kwam van de andere kant door de deur. Deze klapte tegen de schaal. Schaal brak op mijn arm doormidden en sneed vervolgens in mijn onderarm. Man 21 Kok Openen van een blik olijven, in de keuken van het restaurant waar ik werk. De deksel schoot in mijn vinger. Diepe snee in mijn linker middelvinger. Vrouw 22 Catering Aan het werk in de artiestenfoyer van Concertgebouw. Bezig met het schoonmaken van een Vrouw 23 Medewerker café snijmachine met een spons en een doekje. Snee in de nagel (nagelblad) van rechter wijsvinger. Aan het schoonmaken aan het einde dienst. Ik kreeg woorden met onze portier. Die had me 2x tegen de vlakte geslagen, een keer met de platte hand, een keer met de vuist. Ik was twee keer op mijn rug gevallen. Geen ernstig letsel. Ik had last van mijn rug (schouderbladen). Man 25 Caféhouder Sneed vlees op snijmachine op mijn werk. Schoot uit. Raakte twee vingertopjes met het mes. Miste één topje, andere hing eraan. Man 26 Kok Aan het werk in de keuken. Sneed met een mes stuk van mijn wijsvinger af. Man 30 Kok Schoonmaken van groentes. Verwijderen van cellofaan. In handpalm gesneden. Man 32 Kok Ik verrichtte werkzaamheden met een mes, als kok in een restaurant. Door een moment van concentratieverlies schoot het mes tijdens het aanzetten in twee vingers. Een hevig bloedende snijwond van 2 cm lang op de top van mijn linker wijsvinger en een kleine steekwond op het

12 middenhandsbeentje van linker middelvinger. Man 33 Barkeeper Enkel verzwikt bij een misstap op werk. Uitgerekte enkelband. Vrouw 38 Kokkin Liep met emmer water met schoonmaakmiddel tijdens werk. Knoeide met water en gleed daarover uit. Schouder uit de kom, kneuzing ribben. Man 46 Kok Koken op het werk, kokende olie over mijn hand. Tweedegraads brandwonden aan linkerhand. Man 52 Kok Gestruikeld op het werk. Gebroken sleutelbeen en gezicht plaatselijk verbrand. Vrouw 54 Onbekend Kaas snijden op de vleesmachine in de keuken. Ik kreeg mijn vinger in de vleesmachine. Mijn vinger bloedde erg. Plakje van mijn vinger. Man 54 Café-eigenaar Glazen poetsen in mijn zaak. Er zat nog een vlekje op. Pakte met de handdoek het glas iets steviger vast. Trok er een scherf uit en verwondde daarmee mijn linker hand. Een grote snee aan mijn linker hand. Man 57 Onbekend Het opruimen van een zaal. Het ongeval is gebeurd door het verwijderen van geluidswering voor de ramen. Een houtsplinter ter dikte van een tandenstoker dwars door de vinger. Vrouw 59 Cateringmedewerker Aan het werk in catering in het personeelsrestaurant. Een ijzeren rand onder een broodtafel. Snee door nagel in de duim in mijn rechterhand. Bron: Continu LIS Vervolgonderzoek , VeiligheidNL Tabel 5 Arbeidsongevallen in de horeca: jaarlijks aantal SEH-behandelingen naar type letsel Aantal % Hoofd/hals/nek open wond hoofd Romp/wervelkolom Schoud*er/arm/hand Hand/vingers open wond hand/vinger oppervlakkig letsel/kneuzing hand/vinger brandwond hand/vinger fractuur hand/vinger Bovenarm/elleboog/onderarm brandwond arm Pols Heup/been/voet Voet/tenen oppervlakkig letsel/kneuzing voet/tenen Knie Enkel Overig 60 1 Totaal

13 Tabel 6 Arbeidsongevallen in de horeca: voorbeelden van toedrachten van ongevallen met letsel met ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Geslacht Leeftijd Beroep Toedracht Letsellocatie Type letsel Vrouw 15 Onbekend Werk in keuken van restaurant, viel plotseling (volgens omstanders een insult) met haar hoofd op iets hards. Behaarde hoofd Open wond Man 17 Kok Vinger aan mes gesneden. Vingers Open wond Man 17 Barkeeper Tijdens werk in café, flesje laten vallen, glas in oog. Oog(bol) Oppervlakkig letsel Vrouw 18 Medewerker horeca Tijdens koken gasbrander in gezicht ontploft. Aangezicht Brandwond Vrouw 18 Weekendhulp Tijdens snijden van andijvie met vingers in snijblad van machine gekomen. Vingers eerstegraad Open wond Man 18 Pizzakoerier Met brommer overreden door bestelbusje. Orgaan Orgaanletsel Man 18 Barkeeper Door glas op bar vinger verwond. Vingers Spier- of peesletsel Man 19 Medewerker horeca Kwam uit bukkende houding met hoofd tegen punt van kast. Hersenen Man 19 Kok Door enkel gegaan. Enkel Fractuur Licht hersenletsel Vrouw 22 Barkeeper Uitgegleden tijdens werk in café. Hersenen Licht hersenletsel Vrouw 22 Serveerster Uitgegleden op natte vloer. Elleboog Fractuur Man 23 Medewerker In cafetaria met hoofd voorover tegen een deur gelopen. Nek Oppervlakkig letsel Vrouw 28 Medewerkster café Man 29 Horeca- medewerker Intoxicatiebeeld met angstige reactie.. Vergiftiging Klappen gekregen van klanten van café. Vingers Fractuur Man 29 Onbekend Glasverwonding duim. Vingers Spier- of peesletsel Man 30 Kok In restaurant keuken gesneden met schaaf in hand. Hand Open wond Man 32 Medewerker Tijdens werk in restaurant, pols gesneden aan gebroken Vrouw 32 Medewerkster bowlingcentrum glas. Tijdens werk in bediening in bowlingcentrum drugs gebruikt. Pols Letsel aan bloedvaten Vergiftiging Man 35 Medewerker In de lift klem tussen biertap en muur. Bekken Spier- of peesletsel Vrouw 35 Algemeen medewerkster Man 37 Restauranthouder Gecollabeerd en gevallen. Onbekend Oppervlakkig letsel Stond op dak om lek te dichten, viel van dak en landde op voeten. Voet Fractuur Vrouw 40 Medewerker Catering, in restaurant uitgegleden op natte vloer. Enkel Fractuur Vrouw 42 Catering medewerkster Vrouw 42 Medewerker horeca Vrouw 42 Gastvrouw restaurant Zware metalen klep van cateringkar op rechterhand. Vingers Crush- letsel Tijdens werk cateraar bij bedrijf, uitgegleden. Enkel Luxatie Een verplaatsbare ruit viel uit de lijst. In een reflex probeerde ze deze op te vangen. Hierbij snijwond. Vrouw 44 Eigenaar café Zakenpartner is van vlizotrap afgegleden en bij patiënt op schouders terech gekomen. Sindsdien last van knie. Vingers Man 44 Beveiliger Met een voorwerp een klap tegen hoofd gekregen. Behaarde Man 48 Kok Chinees restaurant Man 48 Horecamedewerker Tijdens het schoonmaken op zijn werk in de keuken uitgegleden met een pan hete olie. De vloer was nat. Knie hoofd Bovenarm Open wond Fractuur Oppervlakkig letsel Brandwond eerstegraad Uitgegleden op gladde vloer van keuken van cafetaria. Enkel Fractuur Man 49 Kok In keuken mes opgevangen. Hand Spier- of peesletsel Vrouw 50 Caféeigenaresse Vrouw 51 Eigenaar Chinees restaurant Van huishoudtrap gevallen op achterhoofd. Behaarde Onbekend hoofd Over gladde vloer voorover gevallen in eigen restaurant. Aangezicht Oppervlakkig letsel

14 Man 51 Onbekend Tijdens werk van trap gevallen op pols. Pols Fractuur Man 55 Medewerker Tijdens werk in hotel onwel geworden en gevallen. Hersenen Licht hersenletsel hotel Vrouw 57 Restaurant- Gevallen tijdens werk in restaurant. Bovenarm Fractuur medewerkster Man 58 Kroegbaas Stond in kroeg op keukentrapje op podium om kabels te Hersenen Licht hersenletsel verleggen. Trapje schoof van podium af en hij viel met hoofd op vloer. Vrouw 59 Kok Uitgegleden op keukenvloer. Heup Fractuur Man 60 Medewerker Tijdens werk in café van trap gevallen. Achillespees Spier- of peesletsel café

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8 Wielerblessures Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks raken er naar schatting 26.000 wielrenners geblesseerd. Het risico een wielerblessure op te lopen is kleiner dan bij veel andere sporten, maar als

Nadere informatie

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015 Ongevalscijfers J.A. Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam April 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Zaalvoetbalblessures Blessurecijfers Samenvatting In vijfentwintig jaar tijd is het aantal Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen naar aanleiding van een zaalvoetbalblessure gehalveerd. Echter zaalvoetbal

Nadere informatie

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder)

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Samenvatting De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH), het hoge aandeel opname na SEH-behandeling,

Nadere informatie

Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH % opnamen jaar jaar jaar en ouder

Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH % opnamen jaar jaar jaar en ouder Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen 7.700 bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis van 65 of ouder letsel op waarvoor behandeling op een SEH-afdeling noodzakelijk is. Bijna de helft wordt

Nadere informatie

Fietsongevallen en alcohol

Fietsongevallen en alcohol Fietsongevallen en alcohol Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks vinden gemiddeld 2.700 behandelingen plaats op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis in verband met letsel opgelopen

Nadere informatie

Vallen (privé en sport)

Vallen (privé en sport) Vallen (privé en sport) Ongevalscijfers 0 tot en met 12 jaar Samenvatting Een val is de belangrijkste oorzaak van letsel bij kinderen. In 2013 zijn 67.000 kinderen van 0 tot en met 12 jaar op een SEH-afdeling

Nadere informatie

Ongevalscijfers. Arbeidsongevallen

Ongevalscijfers. Arbeidsongevallen Ongevalscijfers Arbeidsongevallen Arbeidsongevallen Ongevalscijfers Malou Eilering Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl januari 2016 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Aantal blessures waarvan medisch behandeld SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 20-50

Aantal blessures waarvan medisch behandeld SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 20-50 Korfbalblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks worden 85.000 blessures opgelopen tijdens korfbal. Dit komt overeen met 4,6 blessures per 1.000 uur dat er gekorfbald wordt. Dit betekent dat het

Nadere informatie

Volleybalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Omvang problematiek. Jaarlijks lopen volleyballers blessures op,

Volleybalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Omvang problematiek. Jaarlijks lopen volleyballers blessures op, Volleybalblessures Blessurecijfers Samenvatting Volleybal is een populaire sport in Nederland, die jaarlijks door ongeveer een half miljoen Nederlanders wordt beoefend. Het blessurerisico bij volleybal

Nadere informatie

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers Jeugd 0 t/m 18 Ongevalscijfers Kerncijfers In 2013 leidden ongevallen (privé, sport, arbeid en verkeer) bij de jeugd van 0 tot en met 18 naar schatting tot 200.000 behandelingen op een Spoedeisende Hulp

Nadere informatie

Val in en om huis (55 jaar en ouder)

Val in en om huis (55 jaar en ouder) Val in en om huis (55 jaar en ouder) Samenvatting Een valongeval is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Bijna de helft van de ouderen die op een SEH-afdeling komen na

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Coby Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam September 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval Fietsongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 zijn 2 personen aan de gevolgen van een fietsongeval overleden. De dodelijke fietsongevallen zijn slechts het topje van de ijsberg van alle fietsongevallen.

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Martha Dijkgraaf Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Januari 2013 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Ongevallen met een barbecue

Ongevallen met een barbecue Ongevallen met een barbecue J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Juni 2011 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Vallen 65 jaar en ouder

Vallen 65 jaar en ouder . rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2 Verbranding door kleding Ongevalscijfers Samenvatting In de periode 27-211 zijn jaarlijks gemiddeld 9 mensen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling van een ziekenhuis aan verwondingen die zijn

Nadere informatie

Letsels bij kinderen 0-4 jaar

Letsels bij kinderen 0-4 jaar Letsels bij kinderen 0-4 jaar Ongevalscijfers Kerncijfers In de periode 2006-2012 leidden ongevallen (privé, verkeer en sport) bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar tot gemiddeld naar schatting tot 94.000

Nadere informatie

1 Alcoholvergiftigingen

1 Alcoholvergiftigingen Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Ongevalscijfers Samenvatting In 2012 zijn naar schatting 5.300 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding

Nadere informatie

Blessures door veldvoetbal

Blessures door veldvoetbal Blessures door veldvoetbal Samenvatting Veldvoetbal is een veel beoefende sport in Nederland. Alleen al om die reden verdienen blessures bij veldvoetbal de aandacht. Het totale aantal veldvoetbalblessures,

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H.Valkenberg S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam juni 2011

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam maart 2012 Bij de

Nadere informatie

Fietsongevallen. Samenvatting

Fietsongevallen. Samenvatting Fietsongevallen Samenvatting Fietsers vormen een aanzienlijk deel van de verkeersslachtoffers in Nederland. Jaarlijks worden naar schatting 70.000 slachtoffers van een fietsongeval behandeld op een Spoedeisende

Nadere informatie

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4 Enkelblessures Samenvatting Jaarlijks lopen sporters 650.000 enkelblessures op. Dit is achttien procent van alle sportblessures die in een jaar ontstaan. Na knieblessures (20%) zijn enkelblessures daarmee

Nadere informatie

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Enkelblessures. Ongevalscijfers. Samenvatting. Enkelblessure op één na meest voorkomende sportblessure

Enkelblessures. Ongevalscijfers. Samenvatting. Enkelblessure op één na meest voorkomende sportblessure Enkelblessures Ongevalscijfers Samenvatting In 2013 liepen sporters in Nederland 680.000 enkelblessures op. Dit is 15 procent van het totaal aan sportblessures in 2013. Daarmee was de enkelblessure na

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Blessurecijfers. Samenvatting. Polsblessure meest behandelde sportblessure op SEH-afdeling

Blessurecijfers. Samenvatting. Polsblessure meest behandelde sportblessure op SEH-afdeling Polsblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks lopen sporters in Nederland gemiddeld 1. blessures aan de pols op. Voor de helft van deze blessures blijkt medische behandeling noodzakelijk. Vier op

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Ongevallen met vuurwerk Jaarwisseling 2015-2016 1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Op 31 december 2015 en 1 januari 2016 zijn er 482 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld

Nadere informatie

Ongevalscijfers. Samenvatting. Overledenen

Ongevalscijfers. Samenvatting. Overledenen Ongevalscijfers Samenvatting De ernst van het probleem bij vallen van ouderen blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH) en de hoge directe medische kosten.

Nadere informatie

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL Samenvatting In 213 zijn naar schatting 5.2 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding van een alcoholvergiftiging (95% betrouwbaarheidsinterval 4.4-6.1).

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Fitnessblessures Blessurecijfers Samenvatting Fitness is met jaarlijks ongeveer 3,1 miljoen beoefenaren in populariteit de grootste sport in Nederland. Hoewel de kans op blessures vrij klein is, leidt

Nadere informatie

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector P. Giesbertz J. Kuiper A. Bloemhoff K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam November 2007 Bij

Nadere informatie

rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014

rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014 rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen.

Nadere informatie

Ongevallen met speeltoestellen

Ongevallen met speeltoestellen Ongevallen met speeltoestellen J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Oktober 2010 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol SEH-bezoeken 216 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter

Nadere informatie

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0 Verbranding bij kinderen (0-4 jaar) Ongevalscijfers Samenvatting Na valongevallen en vergiftiging is verbranding de meest voorkomende oorzaak van ziekenhuisopnamen als gevolg van een privé-ongeval bij

Nadere informatie

Tennisblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

Tennisblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Tennisblessures Blessurecijfers Samenvatting Tennis is een populaire sport in Nederland, die jaarlijks door ongeveer 980 duizend Nederlanders wordt beoefend. Het blessurerisico bij tennis (3,1 blessure

Nadere informatie

Ongevallen in de woning

Ongevallen in de woning Ongevallen in de woning Kosten en baten van preventie Anke van Marle Consument en Veiligheid Inhoud presentatie - Kort voorstellen Consument en Veiligheid - Cijfers over ongevallen in huis - Wat is de

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Schaatsblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Schaatsblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Schaatsblessures Blessurecijfers Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Hockeyblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Hockeyblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Hockeyblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks ontstaan in Nederland 110.000 blessures tijdens hockey. Dit zijn 4,1 blessures per 1.000 uur hockey, ruim twee keer zoveel als voor sport in het algemeen

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel Traumatisch hersenletsel Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen naar schatting 85. mensen traumatisch hersenletsel op. Gemiddeld bezochten lijks 3. personen de SEH-afdeling van een ziekenhuis met

Nadere informatie

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures*

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures* Schaatsblessures Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de KNSB en schaatst

Nadere informatie

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting Verkeersongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 leidden verkeersongevallen tot naar schatting 84. letsels. Voor bijna de helft van deze letsels (38.) was medische behandeling noodzakelijk. In 212

Nadere informatie

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern

Nadere informatie

Blessures tijdens paardensport

Blessures tijdens paardensport Blessures tijdens paardensport Blessurecijfers Samenvatting Paardrijden is een sport met een kleine kans op een blessure. Het aantal blessures per 1. uur paardrijden is laag. Daar staat tegenover dat veel

Nadere informatie

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Maart 2012 Bij de samenstelling van deze publicatie is de

Nadere informatie

Rapport. Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers

Rapport. Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers Rapport Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting Hoofdblessures door sport Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks raken 76.000 sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Twee op de vijf hoofdblessures worden medisch behandeld.

Nadere informatie

Hardloopblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Veel blessures door hardlopen. Aantal hardloopblessures in 2012

Hardloopblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Veel blessures door hardlopen. Aantal hardloopblessures in 2012 Hardloopblessures Blessurecijfers Samenvatting Hardlopen is een populaire sport in Nederland, die in 212 door ongeveer 1,9 miljoen Nederlanders werd beoefend. Het is ook een sport die veel blessures veroorzaakt.

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen 2013-2014

Vuurwerkongevallen 2013-2014 Vuurwerkongevallen 2013-2014 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam januari 2014 Vuurwerkongevallen 2013-2014 2 Intern rapport: IR 598 Projectnummer:

Nadere informatie

Blessures tijdens fitness

Blessures tijdens fitness Blessures tijdens fitness Samenvatting Fitness is met lijks ongeveer 3,1 miljoen beoefenaren samen met zwemmen in populariteit de grootste sport in Nederland. Hoewel de kans op blessures vrij klein is,

Nadere informatie

Rapport 681. Ongevallen met hoverboards

Rapport 681. Ongevallen met hoverboards Ongevallen met hoverboards Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

Huishoudchemicaliën. Ongevalscijfers. Samenvatting. Veruit grootste risico bij jonge kinderen

Huishoudchemicaliën. Ongevalscijfers. Samenvatting. Veruit grootste risico bij jonge kinderen Huishoudchemicaliën Ongevalscijfers Samenvatting In 2013 vonden 1.500 Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen plaats in verband met letsel door een privé-ongeval waar huishoudchemicaliën bij betrokken waren.

Nadere informatie

Risicogedrag Jongeren

Risicogedrag Jongeren Risicogedrag Jongeren Ongevallen en letsels en wat we daarmee moeten Letsel Informatie Systeem (LIS) Missie VNL Voorkomen van meest ernstige en meest voorkomende letsels in Nederland. Representatieve steekproef

Nadere informatie

Arbeidsongevallen in de Wegvervoer

Arbeidsongevallen in de Wegvervoer Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp TNO-rapport R10-567

Nadere informatie

Rapport 674. Letsels bij kinderen en jeugd 0-18 jaar 2015 Letsel cijfers

Rapport 674. Letsels bij kinderen en jeugd 0-18 jaar 2015 Letsel cijfers Letsels bij kinderen en jeugd -18 jaar 215 Letsel cijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

Geleidelijk ontstane sportblessures

Geleidelijk ontstane sportblessures Geleidelijk ontstane sportblessures in Nederland Blessurecijfers Samenvatting In 2013 liepen sporters 1,4 miljoen blessures op die geleidelijk ontstonden. Dat is bijna een derde (31%) van de 4,5 miljoen

Nadere informatie

Ouderen op de SEH: na een val in beeld

Ouderen op de SEH: na een val in beeld rapport Ouderen op de SEH: na een val in beeld Onderzoek 12 t/m 25 september 2016 op de SEH Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Sinne kinderopvang Maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord.. blz. 2 Registratie van ongevallen. blz. 2 Conclusie... blz. 2 Bevindingen.... blz. 3 Ongevallen

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen 2010-2011

Vuurwerkongevallen 2010-2011 Vuurwerkongevallen 2010-2011 J.A. Draisma S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Januari 2011 2 Vuurwerkongevallen 2010-2011 Intern rapport: 503 Projectnummer:

Nadere informatie

rapport Vuurwerkongevallen

rapport Vuurwerkongevallen rapport Vuurwerkongevallen 2015-2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Arbeidsongevallen 2011

Arbeidsongevallen 2011 Arbeidsongevallen in Nederland 211 juni 213 Anita Venema (TNO) Heleen den Besten (TNO) Marloes van der Klauw (TNO) Jan Fekke Ybema (TNO) m.m.v. VeiligheidNL Arbeidsongevallen leiden, naast persoonlijk

Nadere informatie

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxidevergiftiging Koolmonoxidevergiftiging Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar overlijdt naar schatting een tiental personen door een koolmonoxide (CO) vergiftiging, leidt koolmonoxidevergiftiging tot bijna tweehonderd

Nadere informatie

Totaal 170.000 Medisch behandelde blessures 85.000

Totaal 170.000 Medisch behandelde blessures 85.000 Sportblessures bij kinderen 9-12 jaar Blessurecijfers Samenvatting Sporten is gezond maar leidt helaas ook tot blessures. Bij kinderen van 9 tot en met 12 jaar leidde sporten in 2011 tot 170.000 blessures.

Nadere informatie

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen

Vuurwerkongevallen Vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern rapport: 613 Projectnummer:

Nadere informatie

Sectorprofielen Arbeidsongevallen

Sectorprofielen Arbeidsongevallen TNO-rapport Sectorprofielen Arbeidsongevallen Bijlage bij de Monitor Arbeidsongevallen 2005 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek Stichting Consument en Veiligheid Sectorprofielen

Nadere informatie

Ongevallen bij kinderen op de boerderij

Ongevallen bij kinderen op de boerderij Ongevallen bij kinderen op de boerderij K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam december 2007 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst

Nadere informatie

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2005

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2005 Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2005 Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO Stichting Consument en Veiligheid Onder redactie van: Anita Venema en Karin Jettinghoff,

Nadere informatie

Ongevallen met vuurwerk

Ongevallen met vuurwerk rapport Ongevallen met vuurwerk SEH-behandelingen jaarwisseling 2016-2017 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt

Nadere informatie

Ongevallen bij fietsers en voetgangers

Ongevallen bij fietsers en voetgangers Ongevallen bij fietsers en voetgangers W. Ormel K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Augustus 2006 Bij de samenstelling van deze publicatie is

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers. Samenvatting. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven*

1 Omvang problematiek. Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers. Samenvatting. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven* Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers Samenvatting Doe-het-zelven leidt elk jaar tot gemiddeld 120.000 letsels. Ruim de helft van de letsels wordt medisch behandeld. Per jaar vinden onder andere

Nadere informatie

Hoofdblessures door sport

Hoofdblessures door sport Hoofdblessures door sport Jaarlijks raken 65.000 sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Elk jaar worden 16.000 sporters behandeld op een Spoedeisende Hulp-afdeling in

Nadere informatie

Totaal aantal blessures 61.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 1.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling

Totaal aantal blessures 61.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 1.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Skiblessures ongevalscijfers Samenvatting Op basis van het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) wordt geschat dat er in totaal (bij inwoners van Nederland) lijks 61.000 skiblessures

Nadere informatie

Aantal blessures Totaal aantal blessures 29.000 Spoedeisende Hulpbehandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling

Aantal blessures Totaal aantal blessures 29.000 Spoedeisende Hulpbehandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Blessures door snowboarden Blessurecijfers Samenvatting Op basis van het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen (OBiN) wordt geschat dat er in totaal (bij inwoners van Nederland) jaarlijks 29.000 snowboardblessures

Nadere informatie

1 Overzicht problematiek. Knieblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Overzicht problematiek. Knieblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Knieblessures Blessurecijfers Samenvatting In 2012 liepen alle sporters samen gemiddeld 860.000 knieblessures op. Dit is negentien procent van alle sportblessures die in een jaar ontstaan en komt overeen

Nadere informatie

VeiligheidNL. Vernieuwde voorlichting. Letsel Informatie Systeem (LIS) Diverse kanalen. (Kosten)effectiviteit

VeiligheidNL. Vernieuwde voorlichting. Letsel Informatie Systeem (LIS) Diverse kanalen. (Kosten)effectiviteit Welkom bij: Preventie: Hoe werkt de nieuwe kinderveiligheidsvoorlichting? Ine Buuron VeiligheidNL VeiligheidNL Nationaal expertisecentrum voor veiligheid en gedrag Doel: voorkómen van de meeste en meest

Nadere informatie

Rapport. Verkeersongevallen 2014 Ongevalscijfers

Rapport. Verkeersongevallen 2014 Ongevalscijfers Rapport Verkeersongevallen 214 Ongevalscijfers Verkeersongevallen 214 - Ongevalscijfers 2 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Ongevallen tijdens doe-het-zelven

Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers Samenvatting Doe-het-zelven (Dhz) leidt jaarlijks tot gemiddeld 130.000 letsels. Ruim de helft van de letsels wordt medisch behandeld. In 2013 vonden onder

Nadere informatie

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Anita Venema Christine Stam Maartje Bakhuys Roozeboom Susanne Nijman Jan Fekke Ybema TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Nederlandse

Nadere informatie

rapport Tennisblessures Blessurecijfers 2014

rapport Tennisblessures Blessurecijfers 2014 rapport Tennisblessures Blessurecijfers 214 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2006

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2006 Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2006 Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO Stichting Consument en Veiligheid Onder redactie van: Karin Jettinghoff en Anita

Nadere informatie

Bijlage bij de Monitor Arbeidsongevallen 2009

Bijlage bij de Monitor Arbeidsongevallen 2009 In de Monitor Arbeidsongevallen in Nederland, die sinds 2002 jaarlijks wordt gepubliceerd, staan nationale kerncijfers over arbeidsongevallen. De Monitor Arbeidsongevallen is onder meer bedoeld als informatiebron

Nadere informatie

Rapport 687. Sportblessures SEH-bezoeken

Rapport 687. Sportblessures SEH-bezoeken Sportblessures 2016 SEH-bezoeken Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Sportblessures in 2013

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Sportblessures in 2013 Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxidevergiftiging Koolmonoxidevergiftiging Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar overlijdt naar schatting een tiental personen door een koolmonoxide (CO) vergiftiging en koolmonoxidevergiftiging leidt tot bijna tweehonderd

Nadere informatie

Behandeling van wonden en letsels

Behandeling van wonden en letsels Module 4 Behandeling van wonden en letsels Als u deze module gevolgd hebt, weet u: - Wat u moet doen bij mogelijk inwendig bloedverlies - Wat u moet doen bij uitwendig bloedverlies - Wat u moet doen bij

Nadere informatie

Arbeidsongevallen in het verkeer Kunnen werkgevers bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland?

Arbeidsongevallen in het verkeer Kunnen werkgevers bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland? Arbeidsongevallen in het verkeer Kunnen werkgevers bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland? Drs. Anita Venema, TNO, e-mail anita.venema@tno.nl Drs. Maartje Bakhuys-Roozeboom Samenvatting Veel

Nadere informatie

Rapport. Pilot Preventieve aanpak geweld Amsterdam-Amstelland Eindrapportage

Rapport. Pilot Preventieve aanpak geweld Amsterdam-Amstelland Eindrapportage Rapport Pilot Preventieve aanpak geweld Amsterdam-Amstelland Eindrapportage Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt

Nadere informatie

Ongevallen met de elektrische fiets. Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN

Ongevallen met de elektrische fiets. Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN Ongevallen met de elektrische fiets Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN Ongevalscijfers fietsers 2011 Jaarlijks 340.000 fietsongevallen 200 dodelijke fietsslachtoffers 16.000 ziekenhuisopnamen

Nadere informatie

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2006

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2006 TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2006 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek Stichting Consument en Veiligheid Onder redactie van: Karin Jettinghoff en

Nadere informatie

NVVK Congres Risicobeoordelingsmethode van Consument en Veiligheid voor producten

NVVK Congres Risicobeoordelingsmethode van Consument en Veiligheid voor producten NVVK Congres 2004 1 Risicobeoordelingsmethode van Consument en Veiligheid voor producten Auteur : C. van der Sman (technisch onderzoeker en projectleider risicobeoordeling), Ir. J. Gerritse (programma

Nadere informatie

1. Het registreren van ongevallen

1. Het registreren van ongevallen Inleiding Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen ontdekken. Op jonge leeftijd zijn de kinderen zich nog niet bewust van eventuele gevaarlijke situaties. Pedagogische medewerkers kunnen

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie