Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Verlichtingen bedrijfsleven IMr. 6 LIJST VAN ANTWOORDEN 1 Ontvangen 12 juni De werkgroep Herziening Premieheffingssysteem heeft inmiddels een rapport uitgebracht. Voor verdere opmerkingen hierover wordt verwezen naar het antwoord op vraag 25. De commissie «Aanpassing Premiehef fingssysteem Werknemersverzekeringen» is medio april 1990 ingesteld. Op deze commissie wordt in het antwoord op vraag 9 verder ingegaan. Daarnaast is ook een tweetal andere projecten in beweging gezet. Wat betreft deze projecten het volgende. Nader inzicht in de kwantitatieve omvang van de kosten die gemoeid zijn met het voldoen aan administra tieve verplichtingen wordt naar verwachting verworven uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen dat in oktober 1989 onder leiding van Prof. De Kam is gestart. De resultaten hiervan zullen omstreeks december 1990 beschikbaar komen. In het kader van het VlS-project (Vereenvoudiging informatiestromen) van de Sociale Verzekeringsraad is het vervolgonderzoek «Toepasbaarheid EDI» inmiddels afgerond. Dit onderzoek is er op gericht om vast te stellen of voor EDI (Electronica Data-interchange) een zinvolle rol is weggelegd in het berichtenverkeer tussen bedrijven enerzijds en de belastingdienst en de uitvoeringsor ganen van de sociale zekerheid anderzijds. Als vervolg hierop zullen enkele pilotprojecten worden opgezet waarin EDI-toepassingen op het gebied van de administratieve verplichtingen in de praktijk worden getoetst. 1 De vragen zijn gedrukt onder nummer 19071, nr. 5. Een betrouwbare schatting hiervan is niet te geven. In de eerste plaats kan men het begrip «uitvoering en wetgeving» ruim dan wel eng interpre teren. Het aantal arbeidsplaatsen is daarmee afhankelijk van de interpre tatie van dit begrip. In de tweede plaats is het in veel gevallen zo dat de administratieve werkzaamheden niet alleen voortvloeien uit wettelijke regelingen, maar ook uit de uitvoering van doelen, die bijvoorbeeld door de ondernemer zelf of de organisaties waarbij men aangesloten is gesteld zijn. In de praktijk valt het gedeelte dat gemoeid is met de uitvoering van wetgeving moeilijk af te zonderen. In de derde plaats is het arbeidsbeslag mede afhankelijk van de mate van efficiency van de bedrijfsvoering. Mogelijk kan te zijner tijd met betrekking tot een beperkt F ISSN SDU uitgeverij 's Gravenhage 1990

2 deel van de wetgeving een zeer ruwe indicatie gegeven worden aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek dat momenteel aan de Rijks universiteit Groningen wordt uitgevoerd. 3 Nee. Het geven van een administratievergoeding leidt tot een verslui ering van het probleem. In geval van vergoeding bestaat bovendien het gevaar dat deze vervolgens als legitimering voor alle verdere verfijningen of nieuwe regelingen wordt aangevoerd. Voorts zij er op gewezen dat de kosten normaliter bij de bepaling van kostprijs van producten en diensten in aanmerking kunnen worden genomen. Er vindt dan een doorbere kening plaats van de kosten naar de afnemers van producten en diensten. Tenslotte zou een administratievergoeding door de overheid een extra belasting van het overheidsbudget betekenen. Dit is in strijd met de afspraken die in het regeerakkoord zijn gemaakt. 4 Voor een antwoord op deze vraag wordt in de eerste plaats verwezen naar paragraaf van de nadere notitie, alwaar wordt ingegaan op de toetsingsprocedure inzake deregulering. In de tweede plaats wil ik verwijzen naar mijn brief aan de Tweede Kamer van 12 maart 1990 over de economische gevolgen van wetgeving. In deze brief wordt nader op het bedoelde onderwerp ingegaan. 5 Waar in de Nadere notitie Grapperhaus wordt gewezen op de mogelijkheden die de (verdere) toepassing van de informatietechnologie biedt voor een verdere verlichting van administratieve lasten wordt specifiek gedoeld op de mogelijkheden voor stroomlijning van het berichtenverkeer tussen werkgevers en de uitvoeringsorganen en voor geautomatiseerde aanlevering van gegevens. Met de dreigende lasten verzwaring wordt gedoeld op het gevaar dat de technologische mogelijk heden worden aangegrepen voor verdere verfijning van verplichtingen, die leidt tot administratieve lastenverzwaring. Automatische gegevens verwerking kan immers op een veel eenvoudiger manier plaatsvinden dan handmatige verwerking. Er moet voor worden gewaakt dat dit mede als argument wordt gehanteerd bij de eventuele invoering van nieuwe verplichtingen. 6 In de nadere notitie wordt de intentie uitgesproken om de proble matiek van de administratieve lastendruk aan te pakken. Dit betekent dat niet alleen dient te worden gezocht naar een vereenvoudiging en unifor mering van door de werkgever te verrichten handelingen die met admini stratieve verplichtingen samenhangen. Ook dient te worden gezocht naar een beperking van de administratieve verplichtingen zelf. Overigens moet bedacht worden dat de administratieve verplichtingen niet op zichzelf staan maar ook samenhangen met wensen die vanuit de samenleving naar voren komen om problemen aan te pakken. 7 Met de term «administratieve verplichtingen» wordt gedoeld op het geheel van regels en voorwaarden waaraan een ieder zich bij het beheer van openbare of particuliere zaken en bij het afleggen van verant woording daarover op grond van materieelrechtelijke regelgeving dient te houden. Administratieve lasten zijn de kosten die gemoeid zijn met het voldoen aan de administratieve verplichtingen. Daarbij kunnen onderscheiden worden materiaalkosten en de kosten van menselijke inspanning. Een

3 categorie die doorgaans buiten beschouwing wordt gelaten en die nog minder dan de reeds genoemde posten te kwantificeren valt - maar niettemin relevant moet worden geacht - bestaat uit de kosten die samenhangen met psychische effecten (als gevolg van tijdsdruk, dreiging van sancties). 8 De bedoelde commissie zal conform de gedane toezegging in de Nadere notitie Grapperhaus naar verwachting eind 1990 een interim rapport uitbrengen. Afhankelijk van besluitvorming door het kabinet naar aanleiding van deze interim-rapportage, zal deze in de loop van 1991 door een eindrapport worden gevolgd. 9 Het voorzitterschap en het secretariaat van de commissie «Aanpassing Premieheffingssysteem Werknemersverzekeringen» (APW), die medio april 1990 is ingesteld, berusten bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorts participeren de Ministeries van Financiën, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in de commissie. 10 In het rapport van de commissie Grapperhaus is een aantal zaken naar voren gebracht. Ten dele kon aan de door de commissie geconstateerde problemen tegemoet worden gekomen. Een aantal van de voorgestelde oplossingen werd niet haalbaar geacht. Nader onderzoek kan behulpzaam zijn bij het bepalen van de probleempunten die het dringendst een oplossing behoeven. Het kabinet hoopt meer inzicht te krijgen in de kwantitatieve omvang en opbouw van de kosten die gemoeid zijn met het voldoen aan administratieve verplichtingen, met name in de fiscale en sociale verzekeringssfeer. Dit geschiedt via het onderzoek dat momenteel aan de Rijksuniversiteit Groningen plaatsvindt. Dit onderzoek zal naar verwachting een meer gedetailleerd inzicht kunnen bieden in de kosten die samenhangen met uitvoering van de bedoelde administratieve verplichtingen. 11 In Aanwijzingen voor de rijksdienst (Stb. 1985, 15) is vastgesteld dat alle wetten, amvb's en ministeriële regelingen door het eerstverantwoor delijke ministerie getoetst moeten worden vanuit het oogpunt van een sober en terughoudend wetgevingsbeleid. Voorstellen voor wetten en amvb's worden voorafgaand aan de behandeling in de ministerraad voorgelegd aan het ministerie van Justitie dat toeziet op de toetsing. Voor wat betreft de gevolgen voor economie en bedrijfsleven (soms kortweg aangeduid als bedrijfseffectenrapportage) berust deze taak bij het Ministerie van Economische Zaken of, indien van toepassing, bij een ander «bedrijfsministerie», bijvoorbeeld het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Verantwoording wordt afgelegd in de toelichting op de genoemde stukken, veelal in een aparte deregulerings paragraaf. 12 Ten aanzien van de fiscale aanbeveling op middellange termijn van het rapport «Heerendiensten» kan het volgende worden opgemerkt. De commissie Grapperhaus stelde in haar rapport voor om in de loonbelas tingtabel uitsluitend de algemene belastingvrije som op te nemen. Voor een nadere verwerking van toeslagen op de belastingvrije som (in de systematiek tot 31 december 1989) zou de belastingplichtige zich dienen te wenden tot de inspecteur. In de belastingvereenvoudigingsoperatie die

4 per 1 januari 1990 zijn beslag heeft gekregen is gekozen voor een andere benadering, te weten de benadering om de loonbelasting zoveel mogelijk eindheffing te doen zijn. Een gecombineerde heffing van belasting en premies tegen een vast percentage over een groot inkomenstraject geeft per saldo een grotere vereenvoudiging dan het voorstel van de commissie dat neerkomt op een verschuiving van lasten van ondernemingen naar de fiscus. 13 Recent heeft het kabinet besloten verder te gaan met de stelselher ziening ziektekostenverzekering. In grote lijnen zal deze stelselherziening er toe leiden dat de AWBZ wordt omgevormd tot een nieuwe wet op de zorgverzekering. De ZFW en de particuliere en publiekrechtelijke ziekte kostenverzekeringen zullen op termijn worden opgeheven. In de struc turele situatie zal de (procentuele) premie voor deze zorgverzekering evenals de huidige premie AWBZ onderdeel uitmaken van het gecombi neerde tarief van de 1e schijf voor de loonheffing. In het herziene stelsel zal iedere ingezetene van Nederland van rechtswege zijn verzekerd. Een en ander betekent dat de in de Nadere notitie geschetste conse quenties van de stelselherziening voor de administratieve lasten onverkort van kracht blijven. De stelselherziening zal in de structurele situatie leiden tot een aanwijsbare verlichting van administratieve verplichtingen voor de werkgever omdat alle administratieve handelingen in het kader van de ZFW (aanmelding van verzekerden bij de zieken fondsen, het toetsen van het loon aan loongrens voor de ZFW e.d.) komen te vervallen. 14 Tijdens de invoering van de wet op de zorgverzekering zullen de ZFW en de AWBZ blijven bestaan, maar in omvang respectievelijk af en toenemen. Dit betekent dat gedurende de invoeringsfase de premies voor de ZFW en voor de AWBZ zullen veranderen. Voor de werkgevers betekent dit waarschijnlijk geen additionele administratieve lastenver zwaring, aangezien deze twee premiepercentages over het algemeen jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. 15 De volgorde van de vervolgonderzoeken is gewijzigd. Inmiddels is het vervolgonderzoek «Toepasbaarheid EDI» afgerond. In vervolg daarop zullen enkele pilotprojecten worden opgezet om toepassing van EDI (Electronic Data-interchange) op het terrein van de administratieve verplichtingen in de praktijk te toetsen. De pilotprojecten worden begeleid door een daartoe ingesteld college voor de coördinatie van administratieve automatisering. De in de vraag bedoelde acties zullen geleidelijk aan de orde komen. 16 In het thans bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanhangige wetsvoorstel tot aanpassing van administratieve verplichtingen (Kamer stukken II 1988/89, nr ) is uiteengezet dat het begrip «admini stratieverplichting» op zichzelf een ruimere strekking heeft dan het begrip «boekhoudverplichting» zoals dat is omschreven in het bestaande artikel 53a AWR. Deze ruimere omschrijving hangt samen met de omstandigheid dat in de loop der tijden andere opvattingen zijn gegroeid - ook in de kringen der accountancy - over de functie en de inhoud van de administratie, niet alleen voor de onderneming maar ook voor kapitaalverschaffers, de werknemers en derden. In dit verband kan ook gewezen worden op technologische ontwikkelingen op het gebied van de administratieve verwerking die tot een ander inzicht geleid hebben in het

5 begrip «administratieve verplichting». lllustratief is in dit opzicht de omstandigheid dat de «boekhoudverplichting» in het Wetboek van Koophandel en in het BW een soortgelijke aanpassing zal ondergaan als is voorgesteld in de AWR, zulks om te kunnen beantwoorden aan de gewijzigde opvattingen. Het vorenstaande betekent intussen dat met de aanpassing van het wettelijk begrip de concrete verplichtingen van degenen die voortaan zullen worden aangeduid als «administratieplich tigen» ook zullen worden verzwaard. Voor de administratieplichtigen wordt in de wet duidelijker gemaakt dan thans het geval is welk kader voor hen geldt om te voldoen aan de op hen rustende verplichtingen. Bovendien wordt er op gewezen dat het ruime begrip administratiever plichting niet in alle gevallen en onder alle omstandigheden voor elke administratieplichtige hetzelfde zal zijn. Het zesde lid van het voorge stelde artikel 52 AWR bevat namelijk de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden bij algemene maatregel van bestuur ontheffing van verplichtingen te verlenen of nadere regelen te stellen. Op deze manier kan worden bereikt dat - afhankelijk van de wijze van admini streren, van de interne organisatie en van de toegepaste externe controle - als het ware een op de feitelijke situatie aangepaste regeling kan worden getroffen. 17 Het kwantitatieve verloop van het aantal opgelegde aanslagen tot behoud van recht in de afgelopen jaren is niet exact aan te geven. Het beleid van de Belastingdienst is de laatste jaren echter sterk gericht op een versnelling van de aanslagregeling. Het streven is de aanslagen zoveel mogelijk binnen één jaar na afloop van het belastingjaar op te leggen. De reeds enkele jaren geleden daardoor ingezette versnelling van de aanslagregeling leidt dan ook tot een sterke afname van het aantal aanslagen tot behoud van recht. 18 Verwezen wordt naar het antwoord op vraag Er bestaat geen volledig inzicht in de huidige omvang van de verstrekking van loon in natura en in de toeneming die door een generale vrijstelling van f 500 zou optreden. Opgemerkt kan echter worden dat de budgettaire kosten van een vrijstelling van f 500 per werknemer maximaal ca. 600 mln. belasting en f 500 mln. premies kunnen bedragen. 20 Binnen afzienbare termijn kan een brief tegemoet worden gezien waarin het kabinetsstandpunt over bedoelde motie zal worden meege deeld. 21 De mogelijkheid tot invoering op nationaal niveau van een vereenvou digde regeling op het gebied van de omzetbelasting voor kleine en middelgrote ondernemingen, vooruitlopende op EG-regelgeving op dit terrein, vormt thans onderwerp van onderzoek. Het voorstel voor een richtlijn van de Raad van Europese Gemeenschappen inzake een bijzondere regeling voor kleine en middelgrote ondernemingen voorziet voor ondernemingen met een omzet van minder dan ECU in de verplichting tot het jaarlijks indienen van tenminste één aangifte gekoppeld aan voorschotbetalingen lopende het jaar. Behalve deze door de Commissie van de EG voorgestelde regeling, worden in het onderzoek

6 ook wets en uitvoeringstechnische aspecten van varianten daarvan betrokken. 22 Op basis van het in de zomer van 1989 uitgebrachte rapport van de werkgroep die deze materie heeft bestudeerd zal naar verwachting in de loop van dit jaar een definitief kabinetsstandpunt worden geformuleerd. 23 Hier zijn onder meer de privacy en het bedrijfsbelang van de onder neming in het geding. Niet alle van ondernemingen verzamelde gegevens zijn bedoeld of geschikt voor ander gebruik dan voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verstrekt. 24 Het toenmalige kabinet heeft naar aanleiding van het op 1 juli 1985 uitgebrachte rapport Grapperhaus op 11 maart 1986 zijn standpunt aan de beide Kamers aangeboden (Kamerstukken II, vergaderjaar 1985/86, 19071, nr. 3). Voorts heeft hetvorige kabinet in aanvulling op het kabinetsstandpunt van 1986 met betrekking tot enkele nog niet behan delde aanbevelingen zijn standpunt neergelegd in de Nadere notitie Grapperhaus die op 22 mei 1989 aan de Tweede Kamer is aangeboden (Kamerstukken II, vergaderjaar 1988/89, 19071, nr. 4). Het huidige kabinet neemt de in deze stukken ingenomen standpunten over. Daarom wordt met betrekking tot de aanbevelingen van de commissie Grapperhaus verwezen naar de betreffende stukken. 25 Ja. Er is inmiddels een onderzoeksrapport uitgebracht. Dit bevat een technische analyse op hoofdlijnen van een aantal alternatieve heffings systemen. Het rapport bevat geen beleidsmatige aanbevelingen. 26 Er bestaat momenteel geen exact inzicht in het aantal situaties waarin er aanleiding bestaat voor een correctie achteraf van betaalde premies werknemersverzekeringen, wanneer voor deze verzekeringen een heffingssysteem op jaarbasis zou gaan gelden. Dit is één van de aspekten die de commissie «Aanpassing Premieheffingssysteem Werknemersverzekeringen» aan een nader onderzoek zal onderwerpen. De mate waarin in een dergelijk systeem de gedurende het jaar ingehouden premie tevens eindheffing kan zijn, is afhankelijk van de verfijningen die in een dergelijke systematiek kunnen worden aange bracht. Dit laat onverlet de conclusie in de Nadere notitie Grapperhaus dat, in vergelijking met de heffing van premies volksverzekeringen en loonbelasting (loonheffing), bij premieheffing werknemersverzekeringen in een relatief beperkt aantal situaties aanleiding zal bestaan voor een correctie. 27 Verwezen wordt naar de antwoorden op vraag 8 en Ik heb in het interview met het blad Ondernemersvisie gesteld dat niet vóór het jaar 2000 daadwerkelijk effect te verwachten is van terug dringing van de administratieve lasten. Met deze uitspraak is bedoeld aan te geven dat de problematiek van de administratieve lasten geen eenvoudige noch een op zichzelf staande materie is. Administratieve verplichtingen hangen zeer nauw samen met de bestaande fiscale en sociale zekerheidsstelsels. Het is niet reëel te veronderstellen dat het

7 mogelijk zou zijn deze stelsels van de ene dag op de andere funda menteel te herzien. Uiteraard heb ik hier niet bedoeld te zeggen dat verlichting van de administratieve lasten geen belangrijk thema is voor de komende jaren. 29 Het thema «vermindering van administratieve lasten» is de afgelopen jaren regelmatig in het periodiek overleg met de ondernemersorgani saties onderwerp van bespreking geweest. De bedoelde uitspraken zijn niet specifiek besproken. De Minister van Economische Zaken, J. E. Andriessen

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) C

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 360 Besluit van 29 augustus 2000, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met voortzetting ziekenfondsverzekering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1985-1986 18813 Wijzigingen van bepalingen in de Algemene Bijstandswet die betrekking hebben op het verhaal van kosten van bijstand Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Verzoeker gaf aan dit ongewenst te vinden en verzocht de Belastingdienst de teruggave op een andere wijze te regelen.

Verzoeker gaf aan dit ongewenst te vinden en verzocht de Belastingdienst de teruggave op een andere wijze te regelen. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat bij de teruggaaf aan de werkgever of uitkeringsinstantie van teveel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet informatie wordt verstrekt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 330 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met de overgang van studerenden van de ziekenfondsverzekering naar de particuliere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 21 228 Goedkeuring van het koninklijk besluit van 17 mei 1989 (Stb. 170) tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 Nr.

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) SV/AVF/01/37428 RL/FvK/2001/216

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) SV/AVF/01/37428 RL/FvK/2001/216 Aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid drs. J.F. Hoogervorst Postbus 90801 2509 LV Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 03-07-2001 SV/AVF/01/37428 RL/FvK/2001/216 Onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 515 Kabinetsplan aanpak administratieve lasten Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 011 01 33 04 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2012 De

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22187 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid IMr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAIM SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 11 november 2016

No.W /III 's-gravenhage, 11 november 2016 ... No.W12.16.0277/III 's-gravenhage, 11 november 2016 Bij Kabinetsmissive van 19 september 2016, no.2016001567, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 386 Wet van 16 juli 2001 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Rapport. Rapport over de gemeente Haarlemmermeer. Datum: 23 september 2013. Rapportnummer: 2013/0129

Rapport. Rapport over de gemeente Haarlemmermeer. Datum: 23 september 2013. Rapportnummer: 2013/0129 Rapport Rapport over de gemeente Haarlemmermeer Datum: 23 september 2013 Rapportnummer: 2013/0129 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Haarlemmermeer aan het verlenen van kwijtschelding aan

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, BESLUIT:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 3 februari 2004, nr. SV/F&W/04/5689, houdende verduidelijking van het begrip dagen waarover

Nadere informatie

AFP M RL/JB/2003/157

AFP M RL/JB/2003/157 Aan de Staatssecretaris van Financiën De heer mr. drs. J.G. Wijn Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 111-08-2003 AFP 2003-00506 M RL/JB/2003/157 Onderwerp Belastingplan

Nadere informatie

Centrum voor Proces- en Productontwikkeling. de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Centrum voor Proces- en Productontwikkeling. de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag Centrum voor Proces- en Productontwikkeling de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26-01-2007 BCPP 2006-02914 Onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 127 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 313 Besluit van 12 juni 2002 tot wijziging van het Besluit premiedifferentiatie WAO in verband met de berekening van de opslag of korting ingeval

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 066 Belastingdienst Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 Telefax (079) 323

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) 31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1

Nadere informatie

Taakstelling Commissie Vervolgonderzoek Rekenschap

Taakstelling Commissie Vervolgonderzoek Rekenschap Taakstelling Commissie Vervolgonderzoek Rekenschap 1. Inleiding In 2002 is het zogenaamde zelfreinigend onderzoek uitgevoerd naar onregelmatigheden in de bekostiging in de onderwijssectoren die vallen

Nadere informatie

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen Nr. SV/F&W/05/89716 s -Gravenhage, 11 november 2005 Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Werkloosheidswet

Nadere informatie

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950;

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950; Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een herziening van het besluit

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 249 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 576 Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 036 Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering

Nadere informatie

EIM / Frits Suyver en John Boog 5

EIM / Frits Suyver en John Boog 5 aan Actal datum 5 november 2007 van EIM / Frits Suyver en John Boog pagina's 5 onderwerp Antwoord op aanvullende vragen van Actal m.b.t. studie Kleine ondernemers, hoge lasten Notitie voor ACTAL EIM heeft

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 110c 25 062 Wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 376 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met het onder de prestatiebeurs brengen van de reisvoorziening Nr. 3 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 832 Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met de wijziging van de aanwijzingsvoorwaarden voor deelneming in het ABP Nr. 3 Het advies

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 700 Besluit van 22 december 1995 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in verband met de totstandkoming van de Tweede

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 29311 Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere wetten naar aanleiding van onderdelen van de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling van mannen

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Na artikel VIIc worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Na artikel VIIc worden drie artikelen ingevoegd, luidende: 33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel III, onderdeel E, vervalt. 2 Na

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

Bijstandsregeling vakantietoeslag 1996 SZW

Bijstandsregeling vakantietoeslag 1996 SZW Bijstandsregeling vakantietoeslag 1996 SZW 19 december 1995/nr. BZ/UK/95/4372 Directie Bijstandszaken De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gelet op artikel 46 van de Algemene bijstandswet;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 60 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18851 Wijziging van de loonbelasting (verzwaring sanctie ten aanzien van werknemers die geen of onjuiste gegevens verstrekken) Nr. 3 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Aan de minister van Economische Zaken De heer H.G.J. Kamp Postbus EK DEN HAAG. Geachte heer Kamp,

Aan de minister van Economische Zaken De heer H.G.J. Kamp Postbus EK DEN HAAG. Geachte heer Kamp, Aan de minister van Economische Zaken De heer H.G.J. Kamp Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Datum 17-03-2014 Onderwerp Regeldruk door verandering van weten regelgeving Uw kenmerk Ons kenmerk JtH/RvZ/JT/TZ/2014/018

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Artikel I

VOORSTEL VAN WET. Artikel I Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting- en invorderingsrente (Wet wijziging percentages belasting-

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

Het nieuwe partnerbegrip in de fiscaliteit

Het nieuwe partnerbegrip in de fiscaliteit Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.1.2146 Het nieuwe partnerbegrip in de fiscaliteit bronnen Brief staatssecretaris van Financiën aan Tweede Kamer d.d. 5.11.2010 nr. 22, behorende bij kamerstuk 32130

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Ingek. 2 0 AUG Inschrijfnr. Ü c ^ U ƒ ij. Gescand: i> Afdeling:

Ingek. 2 0 AUG Inschrijfnr. Ü c ^ U ƒ ij. Gescand: i> Afdeling: het hoofd van de salarisadministratie en het hoofd van de personeelsafdeling van de provincie, de gemeente en het waterschap jmeente üverbetuwe circulaire Onderwerp Doelstelling juridische grondslag Relaties

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

Artikel I. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz.

Artikel I. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz. Besluit van 2008 tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006 in verband met de verlenging van de instellingsduur, de uitbreiding van de bezetting en de uitbreiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 073 Wet houdende een nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 503 Besluit van 12 november 1999, houdende aanwijzing van andere taken van het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Besluit andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22887 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met verlaging van de basisbeurs voor studerenden in het middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 30 Besluit van 16 januari 1997, houdende uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 33 050 Wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 321 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet en van de Wet tegemoetkoming studiekosten in verband met het eerder laten ingaan van de lesplicht

Nadere informatie

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.34 Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 bronnen Staatsblad 2011, 346 (Besluit van 27 juni 2011, houdende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 036 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 met het oog op de vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de ter zake van de

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Datum 2 2 MEI 2015 Betreft Uitvoeringstoets Verzamelwet SZW 2016

Ministerie van Financiën. Datum 2 2 MEI 2015 Betreft Uitvoeringstoets Verzamelwet SZW 2016 Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Directeur-Generaal Participatie en Inkomenswaarborg De heer dr. B. ter Haar Postbus 90801 2509 LV Den Haag Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o.

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o. Status concept 25-8-2015 Medezeggenschapsraad Directeur akkoord 26-8-2015 Bestuur/RvT i.o. College van Bestuur KW1C Raad van Toezicht De raad van toezicht van de Stichting Antonius Abt hanteert onderstaande

Nadere informatie

Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad

Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad Ons kenmerk G.15.03422 *G.15.03422* Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad Raadsnummer: ID/232 Datum collegebehandeling: 27 oktober 2015 Steller: Ta'Sangka Portefeuillehouder: Burgemeester

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 013 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2012) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Dit wetsvoorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 661 Uitvoering van de richtlijn 1999/70/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 945 Vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 024 Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 23 januari 2017

No.W /III 's-gravenhage, 23 januari 2017 ... No.W12.16.0389/III 's-gravenhage, 23 januari 2017 Bij Kabinetsmissive van 17 november 2016, no.2016001977, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 770 Invoering van en aanpassing van wetgeving aan de Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst) (Invoeringswet titel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 615 Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 087 Wijziging van enige wetten teneinde het verhaal van kosten van re-integratiemaatregelen te vergemakkelijken Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG

INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG BIJLAGE INKOMENSEFFECTEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET EN DE WET OP DE ZORGTOESLAG 1. Inleiding Deze bijlage geeft een nadere beschrijving van de en van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet op de (Wzt) en

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 740 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie