Bergen op Zoom Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bergen op Zoom Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Bergen op Zoom Jaarverslag 2014

2 2. Kliënten Platform Minima Jaarverslag Voorwoord Jaarverslag 2009 *Voorwoord *Bestuurssamenstelling *Voorwoord g *Doelstelling *Bestuurssamenstelling *Doelstelling *Taken *Doelstelling *Taken *Statistisch overzicht *Statistisch *Taken Jaarverslag overzicht 2009 *Ervaringen opgedaan *Ervaringen tijdens *Cliëntencontacten *Voorwoord het spreekuur opgedaan tijdens het spreekuur *Contacten *Ervaringen opgedaan *Contacten met *Bestuurssamenstelling organisaties met tijdens organisaties het spreekuur *Waarderingssubsidie *Doelstelling *Waarderingssubsidie *Contacten met *Vooruitblik *Taken organisaties *Vooruitblik *Locaties en Spreekuurtijden *Lokaties *Waarderingssubsidie *Cliëntencontacten Spreekuurtijden *Ervaringen opgedaan *Lokaties en tijdens het spreekuur Spreekuurtijden Afgelopen jaar beleefden we een topdrukte op onze spreekuren: we gingen van 746 aanvragen naar 1406, bijna het dubbele. Voor ons is het duidelijk: steeds meer mensen komen in steeds grotere problemen, vooral ook door de steeds maar voortgaande bezuinigingen van het Rijk, ook afgewenteld op de gemeenten. Daar komt nog bij dat overheidsinstanties steeds minder tijd hebben om doodsimpel naar de mensen te luisteren. Als vrijwilligers van het KPM proberen wij de mensen zo goed mogelijk te helpen hun weg te vinden in de wirwar van regels en voorschriften die over hen worden uitgestort. En meestal in zinnen die ze niet begrijpen of in computertaal die ze niet machtig zijn. We moeten ons wel dringend erop beraden of we dat als kleine vrijwilligersgroep op deze manier kunnen volhouden. Rest mij nog iedereen te bedanken die dit werk mede mogelijk heeft gemaakt. H. Kampert, voorzitter *Contacten met organisaties Kliënten *Waarderingssubsidie Platform Minima, Heiningen 481 a, Postbus 835, 4600 AV Bergen op Zoom, tel: Website : *Lokaties en Spreekuurtijden

3 KLIËNTEN PLATFORM MINIMA BERGEN OP ZOOM. 3. Bestuurssamenstelling in 2013: Voorzitter : Dhr. H. Kampert Secretaris: Dhr. N. Boere Penningmeester: Dhr. W. Suijkerbuijk Spreekuurhouders: Dhr. J. Bekenkamp Mevr. O. Bögemann Mevr. R. Cox Mevr. N. Helmich Adm. medewerker: Mevr. G.Koetsenruijter Webdesigner : Dhr. H. Moerenhout Afgevaardigde naar de cliëntenraad ISD Brabantse Wal : Dhr. H. Kampert (intergemeentelijke sociale dienst Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht) Adviseur : Mevr. C. Jogchems ( advies sociale zekerheid) Contactpersonen : Traverse : Mevr. C. van Lammeren namens de Gemeente : vanuit Sociale Zaken : Dhr. J.Nefs Doelstelling: Het Kliënten Platform Minima Bergen op Zoom is een vereniging die mensen tracht te ondersteunen door hen wegwijs te maken in de ingewikkelde wereld van de sociale zekerheid. Volgens de statuten van 29 januari 1993 heeft het KPM als doel: - samen de individuele en collectieve belangen te behartigen van cliënten te Bergen op Zoom e.o. - alle wettelijke middelen aan te wenden die aan het doel van de vereniging dienstbaar kunnen zijn en - collectieve belangenbehartiging als uitgangspunt te nemen Taken: In de praktijk komen de taken neer op: o.m. - het geven van informatie en advies bij vragen omtrent uitkeringen en voorzieningen - het helpen bij het invullen van formulieren, onderzoeken van mogelijkheden en het indienen van klachten - het verwijzen en begeleiden naar de juiste instanties en - het geven van noodhulp uit het gemeentelijk noodfonds onder strikte voorwaarden in samenwerking met Traverse

4 Gegevens : 4. Nadere informatie over onze cliënten: Inkomstenbronnen cliënten WWB /IOAW/WAYONG AOW/pensioen ANW WAO/WIA ZW WW Loon Studiefinanciering Overig Uitkeringsinstanties WWB/gemeente SVB/ pensioenfondsen UWV Werkgever DUO, Studie financiering Overig De 395 cliënten die onze spreekuren bezochten brachten meerdere keren een bezoek; In totaal betrof het 1406 aanvragen. We kregen 90 nieuwe cliënten in 2014 erbij. Daarnaast stonden we ruim 400 keer cliënten telefonisch en/of via te woord. Ook onze website werd druk bezocht.

5 Ervaringen opgedaan tijdens het spreekuur. 5. De contacten verlopen via het spreekuur of telefonisch, incidenteel door huisbezoek. Wekelijks is er op dinsdagmiddag een inloopspreekuur in het stadskantoor. Daarnaast is er een spreekuur op afspraak in het kantoor op Heiningen. Op dit adres is een antwoordapparaat waardoor de medewerkers ook op telefonische vragen of boodschappen kunnen reageren binnen en buiten Bergen op Zoom. Hieruit vloeien vaak weer schriftelijke en telefonische contacten met diverse instellingen voort. De website en de bieden de cliënten ook de mogelijkheid vragen te stellen c.q. verdere informatie in te winnen. Tijdens spreekuren stellen de cliënten de meeste vragen over de Wet Werk en Bijstand, - inkomen/uitkeringen/studiefinanciering/schulden - aanvragen voor : bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag, sociaal culturele activiteiten. - vergoeding, eigen bijdrage thuiszorg CAK, bij de zorgverzekering. - hulp bij invullen van de formulieren voor de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en waterschapslasten. - advies voor het aanvragen voor de collectieve zorgverzekering. - doorverwijzing naar het WMO loket bij de vraagwijzer. - advies en hulp geven bij aanvragen voor schuldhulpverlening. - hulp bij het opstellen van bezwaar/beroepschriften. - het aanvragen van betalingsregelingen bij diverse organisaties en instellingen. - het aanvragen van de diverse toeslagen bij de belastingdienst. - het aanvragen van digid codes. - hulp bij aanvragen en verlenging van asiel/verblijfsvergunningen. - het voeren van bemiddelingsgesprekken tussen cliënten en diverse instellingen. - het begeleiden van cliënten naar de diverse instellingen en hen ondersteuning bieden in het zoeken naar een oplossing voor hun problemen. De zorg om rond te komen met een uitkering of minimumloon stijgt met het jaar. Iedere maand een chronisch geldtekort is niet alleen psychisch zwaar maar geeft ook gezondheidsproblemen. De premie van de zorgverzekering, de eigen bijdrage, de betaling van niet vergoede medicijnen en behandelingen bij de tandarts slaan maandelijks een gat in het budget. Vooral ouders beknibbelen steeds meer op de uitgaven voor hun gezondheid en die van de kinderen. De betalingsregelingen stapelen zich op. Door het niet tijdig doorgeven van wijzigingen in hun inkomsten krijgen ze na afloop van het jaar een aanslag van de belasting om de teveel uitgekeerde zorg- huur- en kinderopvang/kindgebonden budgettoeslag van voorgaande jaren terug te betalen. De medewerkers van het platform delen met de mensen de zorg die ze hebben voor alle maatregelingen die afgelopen jaar zijn ingaan en die hun financiële positie er niet beter op hebben gemaakt. Ook voor 2015 staan er weer ingrijpende maatregelingen op de rol en ook nu zullen de minima niet worden ontzien.

6 De Participatiewet. 6. Deze wet wordt met ingang van 2015 ingevoerd. Over de invoering hiervan maken de hulpverlenende instanties zich enorme zorgen. De mensen begrijpen niets van alle komende regelingen in het kader van de Participatiewet. De zogenaamde voorlichting is ook weer op de lange termijn geschoven. Die zal pas in de loop van 2015 plaats vinden. Wel hebben diverse organisaties overleg met elkaar over de uitvoering van de participatiewet. Vooral de digitalisering brengt veel werk met zich mee voor onze organisatie. B.W.B. (Belastingsamenwerking West-Brabant) Aanvraag kwijtschelding voor de gemeentelijke heffingen. Ook dit jaar verzorgde het platform het invullen van de formulieren voor de kwijtschelding gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting van het kantoor BWB in Etten-Leur. In 2014 hebben we veel intensieve contacten gehad met medewerkers uit Etten Leur. De contacten zijn goed. De indeling van het formulier is na diverse gesprekken aangepast. Dat geldt ook voor het inleveren van de formulieren. We leveren grote enveloppen en zetten ons stempel erop zodat men weet dat ons platform heeft geholpen bij het invullen. Bij de balie van het gemeentehuis worden de enveloppen geregistreerd en de gemeente verzorgt de verzending naar Etten Leur. Vragen en bezwaren dienen we per in bij BWB in Etten Leur. Deze korte lijn bevalt prima. Schuldhulpverlening. Verder wordt het platform steeds meer geconfronteerd met mensen die door een achterstand in het betalen van hun zorgpremie beland zijn bij het CVZ die de premie basisverzekering met boete overneemt. (CVZ staat voor Centraal incassokantoor voor de zorgverzekeraars) Het vervallen van de aanvullende zorgverzekering is juist voor gezinnen met kinderen een enorm probleem. De schuld wordt door het CJIB (centraal justitieel incassobureau) verdeeld over meerdere incassobureaus. Erg onoverzichtelijk en voor veel gezinnen uitzichtloos. De zorgtoeslag wordt stopgezet tot de schuld geregeld is. Er is weinig begeleiding of opvang waardoor in veel gezinnen de schulden niet worden opgelost. Pas als de schuld afbetaald is worden ze weer aangemeld bij de zorgverzekering en kunnen deze gezinnen weer met ingang van het nieuwe jaar terug in de aanvullende verzekering. Vaak duurt de afbetaling van de schulden jaren omdat er steeds meer schulden bijkomen en moet er een aanvraag worden gedaan voor een GKB (Gemeentelijke Kredietbank) of WSNP (wet schuldsanering natuurlijke personen). Eer men tot de WSNP toegelaten wordt is men maanden verder en als men dan toegelaten wordt is het drie tot vijf jaar afzien eer men kan spreken van een schone lei. De opvang na de w.s.n.p is tot op heden slecht geregeld. Er is helaas geen nazorg met als gevolg dat veel mensen vaak buiten hun schuld weer in de financiële problemen komen. Vluchtelingen. We hebben vast moeten stellen dat er een enorme stroom aan vluchtelingen in onze gemeente is komen wonen afkomstig uit diverse Afrikaanse landen, vooral uit Somalië en Syrië. De begeleiding is hiervoor onvoldoende. Veel vluchtelingen die al langer in Nederland verblijven en door de enorme drukte niet meer geholpen kunnen worden door vluchtelingenwerk vinden de weg o.a. naar onze spreekuren. We vinden het zorgelijk dat deze mensen nog niet goed geïntegreerd zijn en nog niet goed om kunnen gaan met de bestaande regelingen, met het briefverkeer van de gemeente en andere instellingen. Ook in de komende jaren blijft dit een zorg.

7 Contacten met organisaties. 7. In het afgelopen jaar hebben de medewerkers veel overleg gehad met medewerkers van : 1. het Vluchtelingenwerk. 2. de Schuldhulpmaatjes. 3. de Wijkzusters. 4. de Voedselbank. 5. het V.I.V.(vrouwen integratie vandaag). 6. S.D.W.(stichting dag en woonvoorziening). 7. de Belastingsamenwerking West Brabant in Etten Leur. 8. de ISD gemeente Bergen op Zoom. 9. het Forum Toeslagpartners van de belastingdienst toeslagen. 10. de diverse organisaties bij de bijeenkomsten van de Kennissenkring Vraagwijzer. De BUS : Het K.P.M. is aangesloten bij BUS (de vereniging Brabant Uitkeringsgerechtigden Samen). Regelmatig bezoeken mensen van het K.P.M. de bijeenkomsten van BUS. Bij deze bijeenkomsten wordt altijd een inleiding door een deskundige gegeven over een relevant onderwerp. Door BUS worden ook diverse trainingen aangeboden om onze deskundigheid te bevorderen. Door de veelzijdigheid van vragen die aan ons platform worden gesteld is het nodig om onze kennis van de sociale kaart goed bij te houden. V.I.V. (Vrouwen Integratie Vandaag). Ook is er dit jaar opnieuw een voorlichtingsbijeenkomst gehouden bij V.I.V. Door het Kliënten Platform is uitleg gegeven aan de bezoekers over de diverse gemeenteregelingen en het invullen van de bijbehorende formulieren. Via V.I.V. en Vluchtelingenwerk krijgen we veel buitenlandse alleenstaande moeders met vragen op ons spreekuur. Ook veel mensen uit Polen weten inmiddels de weg naar ons platform te vinden. Ze nemen vaak mensen mee die voor hen tolken. Forum toeslagpartners (belastingdienst) Dit is een Hulp Informatie Punt voor de toeslagen van de belastingdienst. Met ingang van 2012 is een nieuw belastingregistratiesysteem van kracht gegaan. Dit geeft aan 2 spreekuurhouders de mogelijkheid om via een code direct bij de betreffende afdelingen voor de toeslagen bij de belastingdienst informatie in te winnen. Cliëntenraad ISD Brabantse Wal : Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het hoofd van de afdeling Sociale Zaken over het gemeentelijk minimabeleid. De adviezen van de cliëntenraad hebben betrekking op een breed scala van onderwerpen die mensen met een minimum inkomen aangaan. Ze bespreken onderwerpen als: armoedebestrijding, schuldhulpverlening, bijzondere bijstand WMO, en verder alle onderwerpen die van belang zijn voor de achterban. Namens ons Platform heeft de heer Henk Kampert zitting in de cliëntenraad.

8 Stichting Leergeld. 8. In 2007 is stichting Leergeld van start gegaan. Met een vergoeding van Stichting Leergeld kunnen kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar deelnemen aan diverse activiteiten zoals onderwijs,schoolreisjes, sport, hobby en kunstzinnige vorming. Op deze manier wordt voorkomen dat deze kinderen buitengesloten worden. Het gaat om kosten die niet of gedeeltelijk worden vergoed door een voorliggende voorziening. In 2013 startte de Gemeente een bijstandsregeling voor Maatschappelijke Participatie Schoolgaande Kinderen. Ouders met een inkomen op bijstandsniveau mogen voor al hun kinderen één sport-/schoolactiviteit aanvragen die voor het gehele jaar vergoed wordt. Stichting Leergeld voert deze regeling uit. Het Kliënten Platform helpt vele ouders tijdens de spreekuren met het aanvragen en invullen van de betreffende formulieren. Het noodfonds: In samenwerking met Traverse werkt het Kliënten Platform Minima mee aan de uitvoering van het gemeentelijk noodfonds. Dit noodfonds is bedoeld voor mensen die in een financiële noodsituatie verkeren en die op dat moment geen gebruik kunnen maken van een voorliggende voorziening. Onder strikte voorwaarden en in samenwerking met Traverse kunnen we de cliënten met een kleine ondersteuning helpen. Traverse, die het gemeentelijk noodfonds financieel beheert, stort ieder kwartaal een deel van het noodfonds naar het Kliënten Platform en ieder kwartaal wordt er een financieel verslag aan de contactpersonen van Traverse en de Gemeente gestuurd. Regelmatig hebben de vertegenwoordigers van het Kliënten Platform overleg met vertegenwoordigers van Traverse en Gemeente. Waarderingssubsidie. Ook in 2014 heeft het KPM van de gemeente Bergen op Zoom een waarderingssubsidie ontvangen. Via een apart financieel verslag geeft het Kliënten Platform Minima verantwoording van de besteding van dit bedrag. Vooruitblik. Ook in 2015 proberen wij als vrijwilligers van het K.P.M. ons werk zo goed mogelijk te blijven doen, hopelijk in goede samenwerking met meerdere hulpverlenende instanties. Grote vraag is hoe we om moeten gaan met de drukte van de spreekuren. Wij zijn met te weinig spreekuurhouders om dit werk op deze manier te kunnen volhouden. Gunstig is dat we periodiek overleg kunnen voeren met de afd. Soc. Zaken van de gemeente over knelpunten die wij tijdens onze spreekuren tegenkomen. In dit verband denk ik speciaal aan de digitalisering zoals die wordt doorgevoerd. Het merendeel van onze cliënten heeft geen computer of is niet- computervaardig. Met het oog op deze mensen pleiten we graag voor digitalisering op maat d.w.z.: beschikbaar stellen van gewone formulieren, indien nodig, daarover met elkaar te communiceren. We verwachten dan ook dat in 2015 de komende participatiewet en de toepassing van de kostendelersnorm veel onrust zal geven aan onze cliënten

9 Kliënten Platform Minima Locaties en spreekuurtijden: Inloopspreekuur: Stadskantoor kamer 052 Dinsdagmiddag van uur Jacob Obrechtlaan 4, 4600 AA, Bergen op Zoom Melden bij de receptie van het stadskantoor Tel: ( alleen tijdens dit spreekuur) Spreekuur: Kantoor Heiningen 481a ( alleen op afspraak) Tel: * *Op dit nummer kan 24 uur per dag een boodschap ingesproken worden Indien nodig wordt er teruggebeld voor een afspraak Alle correspondentie naar: Kliënten Platform Minima Postbus AV Bergen op Zoom de website: Rekeningnummers : Rabobank nr. NL 26 RABO INGbank nr. NL 60 INGB Kamer van koophandel nr

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden 17-5-2011 Pagina 1 van 38 Een woord vooraf In dit verslag treft u een globaal overzicht van de werkzaamheden van de regionale cliëntenraad, de CWD. Tevens

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Interkerkelijk Sociaal Fonds. Jaarverslag. Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft. Jaarverslag ISF 2004

Interkerkelijk Sociaal Fonds. Jaarverslag. Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft. Jaarverslag ISF 2004 Interkerkelijk Sociaal Fonds Jaarverslag 2004 Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft Jaarverslag ISF 2004 Wilt u het ISF steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op giro 6729143 t.n.v. Interkerkelijk Sociaal

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg KANSBRIEF Kansen in crisistijd De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden voor steeds meer mensen voelbaar. En die bezuinigingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Verslag van het bestuur over 2012. 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013. 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden

Inhoudsopgave. 1. Verslag van het bestuur over 2012. 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013. 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur over 2012 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden 4. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden in 2012 5. Organisatie en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Inleiding... 3 1 Gemeentelijk beleidskader... 5 1.1 Inkomensbeleid... 5 1.1.1 Inkomensbeleid is van het Rijk... 5 1.1.2

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

SAMEN AAN HET WERK! JULI 2013, NR. 144

SAMEN AAN HET WERK! JULI 2013, NR. 144 IN DIT NUMMER: Samen aan het werk! 1 Protocol Huisbezoek is openbaar 2 FSU Jongeren winnen landelijke prijs 3 Eerste gesprek bepalend voor verder contact 4 Nibud: sociaal leven in bijstand kan bijna niet

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Het minimabeleid

Nadere informatie

SAMENWERKEN NAAR VERMOGEN

SAMENWERKEN NAAR VERMOGEN IN DIT NUMMER: Samenwerken naar Vermogen 1 Sociale media, internet en clientparticipatie 2 Huishoudtoets in bijstandsuitkering 3 Effecten van stapeling in huishoudens 4 Protocol voor huisbezoeken 6 FNV

Nadere informatie

Sociale Zaken. Info. Verplicht naar school tot je 27e. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord

Sociale Zaken. Info. Verplicht naar school tot je 27e. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord Sociale Zaken Info Nr. 3, jaargang 2012 Verplicht naar school tot je 27e Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord Meedoen naar vermogen Heeft u recht op langdurigheidstoeslag? Open Bedrijvendag Emmen

Nadere informatie

Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag 2015.

Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag 2015. Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag 2015. Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN Aan de gemeenteraad. ONDERWERP: BIJL: SLOCHTEREN, 13 mei 2008 Actieplan Minimabeleid 2008 Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Actieplan Minimabeleid

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven

Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 00 Marian van der Klein Rob Lammerts Jessica van den Toorn Juli 00 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Handboek. Goed Geregeld. Een handreiking voor de vrijwilliger

Handboek. Goed Geregeld. Een handreiking voor de vrijwilliger Handboek Goed Geregeld Een handreiking voor de vrijwilliger Voorwoord Om ouderen voor te lichten over de manieren die er zijn om de financiën goed te regelen, is Stichting Humanitas in samenwerking met

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; overwegende dat een beleidsplan dient te worden vastgesteld ten aanzien van

Nadere informatie

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren KBR: een tussenbalans Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren gemeentelijke ombudsman Rotterdam juli 2011 Colofon Het onderzoeksteam van

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014

KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014 KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Het nieuwe beleid in een notendop... 3 1.2. Totstandkoming van deze kadernota... 3 1.3. Het huidige armoedebeleid...

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie