Overeenkomst 2014 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp zorgverzekeraar CBT Cobijt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst 2014 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp zorgverzekeraar CBT Cobijt"

Transcriptie

1 Overeenkomst 2014 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp zorgverzekeraar CBT Cobijt De ondergetekenden A De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; - Azivo Zorgverzekeraar N.V.; hierna te noemen: zorgverzekeraar En B Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde: Naam : Praktijkadres(sen) : Correspondentie-adres : Postcode/plaats : Instellingsnummer : hierna te noemen: zorgaanbieder zorgverzekeraar en zorgaanbieder hierna gezamenlijk te noemen: partijen C Partijen maken afspraken over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de zorgverzekeraar de zorgaanbieder betaalt voor verleende zorg aan verzekerden van de zorgverzekeraar. D In de Overeenkomst wordt met de term 'zorgaanbieder' primair het bovenstaande Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde bedoeld. In bepalingen over de verlening van zorg wordt met 'zorgaanbieder' de zorgverlener bedoeld. Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde is verantwoordelijk voor het voldoen van de zorgverlener aan de bepalingen van de Overeenkomst en is aansprakelijk voor de handelingen van de zorgverlener. Definities Artikel 1 In de Overeenkomst wordt bedoeld met: a. Hulp: de door de zorgaanbieder te verlenen tandheelkundige hulp. b. Verzekerde: de persoon, die als verzekerde is aan te merken en als zodanig bij de zorgverzekeraar een zorgverzekering heeft afgesloten. c. Vektisstandaard: de voor de (geautomatiseerde) gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar vastgestelde standaarden zoals deze zijn vastgelegd in het rapport Externe Integratie Tandheelkundige hulp (meest recente versie). Menzis Zorgverzekeraar N.V. KvK-nummer Anderzorg N.V. KvK-nummer Azivo Zorgverzekeraar N.V. KvK-nummer

2 Zorgverlening Artikel 2 1. De zorgaanbieder handelt conform de professionele standaard en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 2. De zorgverzekeraar handelt conform de professionele standaard en goed verzekeraarschap. 3. De zorgaanbieder voldoet aan de bepalingen zoals genoemd in bijlage I. Artikel 3 1. De zorgaanbieder overtuigt zich van het recht van de verzekerde op hulp voor rekening van de zorgverzekeraar overeenkomstig daaraan in redelijkheid te stellen eisen. Dit kan via de elektronische bestanden van de zorgverzekeraar, of via telefonische controle. 2. Indien de zorgaanbieder zich heeft overtuigd van het recht op hulp van de verzekerde en achteraf blijkt dat deze verzekerde tijdens de behandeling niet meer bij zorgverzekeraar verzekerd was, zal de zorgverzekeraar de declaratie van de verleende hulp betalen. De zorgaanbieder krijgt daarbij zo spoedig mogelijk de schriftelijke mededeling dat de patiënt niet meer bij de zorgverzekeraar is verzekerd. Een volgende declaratie ten aanzien van dezelfde persoon zal daarna niet meer worden betaald. Artikel 4 1. De zorgverzekeraar draagt zorg voor informatie aan verzekerden over aanspraken van verzekerden en de wijzigingen hierin. 2. De zorgaanbieder wijst de verzekerde voorafgaand aan de zorgverlening op de mogelijkheid om bij de zorgverzekeraar te informeren naar het recht op de zorg dan wel op de vergoeding van de kosten van de zorg. Prijs, declaratie- en betalingsverkeer Artikel 5 1. De zorgaanbieder declareert bij de zorgverzekeraar de prestaties zoals vervat in de van toepassing zijnde beschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: de Beschikking). Deze is te vinden op 2. De zorgaanbieder declareert voor geleverde prestaties zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel de prijs voor die prestaties zoals opgenomen in de Beschikking, met uitzondering van de in de Beschikking genoemde opslag van 10%, verhoogd met het eventueel toepasselijke BTW-tarief. De zorgaanbieder mag prijzen in rekening brengen die lager zijn dan de prijzen in de Beschikking. 3. De zorgaanbieder vermeldt het eventueel toepasselijke BTW-tarief op de declaratie. Het risico van onjuiste facturering berust bij de zorgaanbieder. Eventuele BTW-correcties, inclusief boetes en rente, door de Belastingdienst bij de zorgaanbieder kunnen niet aan de zorgverzekeraar worden doorberekend. Artikel 6 1. De zorgaanbieder brengt declaraties geautomatiseerd in rekening bij de zorgverzekeraar. 2. De zorgaanbieder zal zijn declaraties opstellen conform de meest recente Vektisstandaard. 3. De ingediende declaraties worden door de zorgverzekeraar binnen 12 werkdagen na de ontvangstdatum van de declaratie betaalbaar gesteld, indien u de declaraties geautomatiseerd in rekening brengt. 4. Door het indienen van de declaratie draagt de zorgaanbieder de vordering op de verzekerde die is ontstaan door de geleverde prestatie over aan de zorgverzekeraar op de datum die op de declaratie staat. De overdracht is beperkt tot de prijs die de zorgaanbieder op basis van artikel 5 maximaal gerechtigd is bij de zorgverzekeraar te declareren.

3 5. Niet in aanmerking voor de overdracht aan de zorgverzekeraar komen vorderingen op debiteuren waarvan de zorgverzekeraar schriftelijk aan de zorgaanbieder heeft meegedeeld dat de desbetreffende debiteur is aangemerkt als dubieuze debiteur, indien en voor zover de vordering betrekking heeft op de zorg die niet op grond van de Zorgverzekeringswet of aanvullende verzekering voor vergoeding in aanmerking komt. 6. Ook in aanmerking voor indiening bij de zorgverzekeraar komen declaraties die aan Famed, NMT FenCs, Netpoint Factoring en Infomedics zijn overgedragen of namens de zorgaanbieder door Famed, NMT FenCs, Netpoint Factoring en Infomedics worden ingediend. 7. De zorgverzekeraar int de vordering bij de verzekerde en brengt hiervoor 0% in rekening. Indien de debiteur de vordering aan de zorgaanbieder heeft voldaan, zal de zorgaanbieder het bedrag van die vordering aan de zorgverzekeraar betalen. 8. Op de datum waarop de declaratie betaalbaar dient te worden gesteld, ontvangt de zorgaanbieder van de zorgverzekeraar een afrekenspecificatie over de betreffende declaratie. De zorgverzekeraar stelt de retourinformatie elektronisch beschikbaar conform de standaard zoals deze is vastgelegd in de meest recente versie van het rapport Externe Integratie Tandheelkundige hulp. 9. Indien de zorgverzekeraar niet in staat is een correct ingediende declaratie af te wikkelen binnen de gestelde betalingstermijn, zal een voorlopige afrekening ter hoogte van 100% van de ingezonden declaratie plaatsvinden, op voorwaarde dat de declaratie voldoet aan het gestelde in artikel 5. De voorlopige afrekening wordt definitief na verloop van 12 kalendermaanden na afloop van de kalendermaand waarin de voorlopige afrekening aan de zorgaanbieder ter betaling werd gesteld. 10. Indien de zorgverzekeraar een correct ingediende declaratie niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, door middel van een voorlopige dan wel definitieve afrekening, is de zorgverzekeraar, zonder nadere ingebrekestelling, een evenredig deel van de jaarlijkse wettelijke rente verschuldigd aan de zorgaanbieder vanaf de dag na de dag waarop de voor betaling gestelde termijn afloopt. Alle hiermee verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de schuldenaar. 11. Vorderingen dienen binnen 12 kalendermaanden na afloop van de kalendermaand waarin de zorg is geleverd bij (zorg)verzekeraar te zijn ingediend. 12. Indien door de zorgaanbieder op verzoek van de administratie van de zorgverzekeraar een softwareaanpassing dient te worden aangebracht, die niet voorvloeit uit de Vektisstandaard, komen de kosten hiervan voor rekening van de zorgverzekeraar. Artikel 7 1. De zorgverzekeraar mag (periodiek) controle uitoefenen op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de zorg die de zorgaanbieder verleent. De zorgverzekeraar zal zich houden aan de Regeling zorgverzekering en de Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG. 2. Indien uit controle blijkt dat de zorgaanbieder een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst niet is nagekomen en/of bij de zorgverzekeraar ten onrechte bedragen en/of zorg heeft gedeclareerd, kan de zorgverzekeraar terugvorderen of verrekenen, waarbij de zorgverzekeraar de zorgaanbieder zal voorzien van een specificatie van de bedragen en/of declaraties waarop de terugvordering of de verrekening betrekking heeft. 3. De zorgverzekeraar heeft ook na voldoening van een declaratie het recht ter zake controle uit te oefenen overeenkomstig lid 1. Artikel 8 1. De zorgaanbieder vrijwaart de zorgverzekeraar tegen aanspraken van verzekerden en andere derden ter zake van de door of namens de zorgaanbieder verleende zorg, die is verleend in het kader van de verzekeringsovereenkomst tussen de verzekerde en de zorgverzekeraar. 2. De zorgverzekeraar en de zorgaanbieder dragen zorg voor een afdoende verzekering tegen aansprakelijkheid.

4 Contractuele relatie Artikel 9 1. De bijlagen bij de Overeenkomst vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst en enige verwijzing naar de Overeenkomst zal tevens een verwijzing inhouden naar de bijlagen en andersom. 2. De contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door: a. de Overeenkomst b. Bijlage I - Aanvraag-toestemmingsregeling voor bij COBIJT aangesloten en geaccrediteerde Centra 3. In geval van strijdigheid tussen bovengenoemde documenten prevaleert hetgeen is gesteld in het eerder aangeduide document in het vorige lid van dit artikel. Artikel Wanneer de getekende Overeenkomst voor 1 februari 2014 door de zorgverzekeraar is ontvangen, treedt de Overeenkomst in werking op 1 januari 2014 en eindigt zonder dat opzegging vereist is op 1 januari Wanneer de getekende Overeenkomst na 31 januari 2014 door de zorgverzekeraar is ontvangen, treedt de Overeenkomst in werking op de eerste dag van de kalendermaand na de kalendermaand waarin de getekende Overeenkomst door de zorgverzekeraar is ontvangen en eindigt van rechtswege zonder dat opzegging vereist is op 1 januari De Overeenkomst neemt tevens een einde: a. op een eerder tijdstip met wederzijds goedvinden. b. door het overlijden van de zorgaanbieder. c. door een aangetekende schriftelijke opzegging door de zorgaanbieder of de zorgverzekeraar, met dien verstande dat bij beëindiging door opzegging een opzegtermijn van 3 maanden in acht dient te worden genomen. d. door faillissement van de zorgaanbieder of diens onder curatelenstelling. e. door faillissement van de zorgverzekeraar. f. door een uitspraak van de bevoegde rechter tot ontbinding van de Overeenkomst. g. als een wijziging in wet en/of regelgeving dusdanige gevolgen voor de zorgaanbieder of de zorgverzekeraar heeft dat van de zorgaanbieder of de zorgverzekeraar in redelijkheid niet meer verwacht kan worden dat de Overeenkomst voortduurt. 4. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht te zijn, blijven na beëindiging van kracht, voor zover toepasselijk. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval: garanties, rechtskeuze en geschillenbeslechting. Toepasselijkheid recht en geschillenregeling Artikel De Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. 2. Alle geschillen tussen (zorg)verzekeraar en de zorgaanbieder ontstaan naar aanleiding (en/of uitvoering) van de Overeenkomst, daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of schriftelijke aanvullingen van zodanige overeenkomsten, kunnen worden aangebracht bij de Commissie voor de Rechtspraak of de burgerlijke rechter. Partijen kunnen tevens overeenkomen een specifiek geschil voor te leggen aan een mediator. 3. Indien wordt gekozen voor een procedure bij de Commissie van de Rechtspraak, is het Reglement op de Rechtspraak Zorgverzekering van toepassing en staat de mogelijkheid van hoger beroep open. 4. Geschillen zoals genoemd in het tweede lid kunnen binnen drie jaar na het eindigen van de Overeenkomst worden aangebracht bij de Commissie voor de Rechtspraak.

5 Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud te Wageningen, De zorgverzekeraar De zorgaanbieder (handtekening) Mw. drs. F.H. Stegehuis Directeur Zorg (handtekening) Instellingsnummer: Namens:

6 Aanvraag-toestemmingsregeling voor bij COBIJT aangesloten en geaccrediteerde Centra Bijzondere Tandheelkunde tot Artikel 1 Uitgangspunten 1. De medewerkers van de zorgaanbieder screenen de patiënt/verzekerde op basis van de toelatingscriteria die zijn opgenomen in het werkdocument De Centrumindicatie dat te raadplegen is op de websites van de NMT, CAT (College van Adviserend Tandartsen) en COBIJT (Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde). De adviserend tandarts van de zorgverzekeraar verzoekt de aanvragend tandarts van de zorgaanbieder om nadere informatie in geval van onduidelijkheid over of twijfel aan de argumentatie ter onderbouwing van de centrumindicatie. 2. Er wordt getoetst of de patiënt/verzekerde aanspraak heeft op bijzondere tandheelkundige hulp in centrumverband (centrumindicatie). Op basis van de aanspraak ex artikel 2.7. lid 1 sub a, b en c van het Besluit Zorgverzekeringen wordt de patiënt/verzekerde ingedeeld in één van de categorieën: CMD, maxillo-faciale prothetiek, volledige prothese, extreem angstige volwassene, extreem angstig kind, verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte, medisch gecompromitteerde. 3. De adviserend tandarts van de zorgverzekeraar kan besluiten tot een eigen onderzoek naar aanleiding van een aanvraag, door de verzekerde op het spreekuur uit te nodigen en te onderzoeken. 4. De adviserend tandarts van de zorgverzekeraar besluit niet eerder tot afwijking of afwijzing dan nadat nadere informatie is ingewonnen bij de aanvragend tandarts van de zorgaanbieder, tenzij het gaat om een afwijzing van een aanvraag waarop de aanvragend tandarts van de zorgaanbieder heeft vermeld "op verzoek van verzekerde". 5. De zorgverzekeraar stuurt van de afwijking of afwijzing van een aanvraag een bericht aan zowel de aanvragend tandarts van de zorgaanbieder als de verzekerde. 6. De declaraties kunnen zowel op papier als via Vecozo aangeleverd worden. 7. Declareert de zorgaanbieder op de hoofdcodes COBIJT, zoals die in Vektis staan, dan zal de zorgaanbieder 4 x per jaar via een excellijst de juiste subcodes aanleveren. Artikel 2 Vereenvoudigde aanvraag- en toestemmingsprocedure 1 De zorgaanbieder en de zorgverzekeraar komen overeen voor de navolgende combinaties van categorieën patiënten, centrumindicaties, hulp, stoeluren, laboratoriumkosten tandtechniek en eigen bijdragen een vereenvoudigde aanvraag- en toestemmingsprocedure te hanteren. Algemeen: na de intake is de OPT gemachtigd (X21, X22 en X24) Diagnose-code 0001 Eerste consult/kleine verrichting - neemt maximaal 1½ uur in beslag, waarbij maximaal 100,- aan techniekkosten in rekening wordt gebracht. Diagnose-code 1100/1200/1300/1400/1500/2100/2200 Maxillofaciale prothetiek (MFP) - hulp: ten behoeve van gebits- en gelaatsproblematiek ten gevolge van een oncologische behandeling in het hoofd-hals-gebied en/of bij de initiële fase van aangeboren of traumatisch verworven (extra)orale defecten. - stoeluren: maximaal 10 - techniekkosten: maximum 5.000,00 - eigen bijdrage: geen

7 Definitieve hulp overige defecten niet behorend tot 1100/1200/1300/1400/1500/2100/2200, altijd aanvragen, eventueel met een machtiging voor 5 jaar. Diagnose-code 2300 Volledige prothese: art 2.7 Besluit Zorgverzekeringen lid 5b - hulp: ten behoeve van ernstige gebitsprotheseproblematiek als gevolg van extreme resorptie - hulp: volledige gebitsprothese al dan niet met weke basis inclusief onderhoud- en herstelwerkzaamheden - stoeluren: maximaal 7 - laboratoriumkosten tandtechniek: maximaal 950,- - eigen bijdrage: maximaal 125,- per kaak. Diagnose-code 2310 Alleen een boven- of onderprothese: de behandeling neemt maximaal 4½ uur in beslag, waarbij maximaal 350,- aan techniekkosten in rekening wordt gebracht Rebasing: de behandeling neemt maximaal 2½ uur in beslag, waarbij maximaal 100,- aan techniekkosten in rekening wordt gebracht Reparaties aan de volledige prothese: maximaal 1½ stoeluur wordt gedeclareerd, waarbij de techniekkosten de 150,- niet overschrijden Overzetting onder + bovenprothese: 3½ uur, waarbij maximaal 350,- aan techniekkosten in rekening wordt gebracht. Diagnose-code 2350 Volledige prothese op implantaten in de onderkaak: Voor de behandeling met implantaten is geen voorafgaande toestemming vereist als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan - hulp: overkappingprothese op implantaten, zo nodig met drukknopjes of een steg-constructie als mesostrucuur - stoeluren: maximaal 7 uur - Kosten: maximaal 2.800,- - eigen bijdrage: 125,- per kaak Diagnose-code 2350 Techniekkosten inclusief materiaalkosten en exclusief implantaten en healingabutments voor een prothese op implantaten in de bovenkaak: 2351 drukknopjes, maximaal 1400, steg, maximaal 2000,- voor een prothese op meer dan twee implantaten: 2353 steg 3 implantaten, maximaal 2500, steg 4 implantaten, maximaal 2800, reparatie matrix in bestaande prothese, maximaal 1½ uur, met techniekkosten 400, Rebasing staafdemontage onder: de behandeling neemt maximaal 2 uur in beslag, waarbij maximaal 300,- aan techniekkosten in rekening wordt gebracht. voor een prothese op meer dan twee implantaten in de bovenkaak: 2360 Steg 6 implantaten, maximaal 10 uur, met techniekkosten 4800,-

8 2362 Steg 4 implantaten, maximaal 10 uur, met techniekkosten 3800, Rebasing staafdemontage boven: de behandeling neemt maximaal 2½ uur in beslag, waarbij maximaal 400,- aan techniekkosten in rekening wordt gebracht Prothese boven en onder Stoeluren: maximaal 10 uur Kosten: maximaal 7.500,- Eigen bijdrage: 125,- per kaak Diagnose-code 3100 TMD: ernstige cranio- of temporomandibulaire dysfunctie - stoeluren: maximaal 4 - techniek- inclusief materiaalkosten: maximaal 250,- - eigen bijdrage: geen Diagnose-code 4100/4200 Verstandelijke en lichamelijk gehandicapten, oraal 'nietzelfredzame' patiënten/verzekerden - hulp: normale tandheelkundige behandelingen* en indien nodig behandelingen onder narcose - stoeluren: geen maximum (exclusief algehele anesthesie) - laboratoriumkosten tandtechniek: exclusief - eigen bijdrage: geen, tenzij het een levering van een uitneembare volledige prothetische voorziening betreft. Voor niet-reguliere behandelingen** is wel voorafgaand individuele toestemming vereist. Diagnose-code 5100/5200 Extreem angstige volwassenen - hulp: angstbegeleiding in combinatie met conserverende tandheelkundige behandelingen en extracties. Indien nodig behandelingen onder narcose - stoeluren: maximaal 10 uur (exclusief algehele anesthesie) - laboratoriumkosten tandtechniek: exclusief - eigen bijdrage: van toepassing op basis van de wettelijk vastgestelde tarieven voor die verrichtingen die niet onder de aanspraak vallen en de wettelijke eigen bijdrage voor prothetische voorzieningen. Diagnose-code 5100/5200 Extreme angstige patiënten/verzekerden (< 18 jaar) - hulp: angstbegeleiding in combinatie met conserverende tandheelkundige behandelingen en extracties. Indien nodig behandelingen onder narcose - stoeluren: maximaal 10 uur (exclusief algehele anesthesie) - laboratoriumkosten tandtechniek: exclusief - eigen bijdrage: geen. Diagnose-code 6100 Medisch gecompromitteerden - hulp: normale tandheelkundige behandelingen* - stoeluren: geen maximum - laboratoriumkosten tandtechniek: exclusief - eigen bijdrage: geen, tenzij het de levering van een uitneembare volledige prothetische voorziening betreft. Voor niet-reguliere behandelingen** is wel voorafgaand individuele toestemming vereist. * Onder normale tandheelkundige behandelingen bij gehandicapten en medisch gecompromitteerden

9 wordt verstaan: consult, controle, röntgenfoto's, pijnklacht, mondhygiëne, restauratie, sealings, kanaalbehandeling, partiële prothese, volledige prothese, frameprothese. ** Onder niet reguliere behandelingen wordt verstaan: kroon- en brugwerk, implantaten, parodontale behandeling door externe parodontoloog. Diagnose-code 7000 Nazorg op lange termijn - Aan patiënten/verzekerden die niet terugverwezen kunnen worden naar de praktijk van de huistandarts (in verband met ingewikkelde prothetische voorziening of implantaatconstructie, psychiatrische problematiek, ernstige handicap, enz.) kan gedurende een langere termijn nazorg worden gegeven, mits deze zorg maximaal 2 uur per jaar bedraagt. 2. Wanneer de vereenvoudigde aanvraag- en toestemmingsprocedure van toepassing is, verleent de zorgverzekeraar voor de behandelingen m.b.t. de onder de in het eerste lid van dit artikel genoemde combinaties zonder nadere beoordeling toestemming. De verantwoording voor de controle op de verzekeringsgerechtigheid berust bij de zorgaanbieder. 3. De eigen bijdrage(n) (EB) van de patiënt/verzekerde: deze wordt/worden conform 1.2. art van de Regeling Zorgverzekeringen, (c.q. artikel 29.8 sub a, b en c) door de zorgaanbieder geïnd volgens de wettelijk vastgestelde tarieven dan wel genormeerde eigen bijdragen. Op de bij de zorgverzekeraar in te dienen declaratie wordt aangegeven hoeveel de EB van de patiënt/verzekerde heeft bedragen. Artikel 3 Vóórafgaande toestemming zorgverzekeraar 1. Voor hulp is vóórafgaand aan de behandeling schriftelijke toestemming van de zorgverzekeraar vereist, indien: a. Niet wordt voldaan aan de criteria genoemd in artikel 2 lid 1. b. De maximumprijzen voor materiaal- en techniekkosten van artikel 2 van deze bijlage worden overschreden 2. Elke aanvraag wordt beoordeeld door een adviserend tandarts. Artikel 4 Controle De adviserend tandarts van de zorgverzekeraar kan te allen tijde verzoeken om inzage in de patiëntendossiers ter toetsing achteraf van de juistheid van de centrumindicatie en de doelmatigheid van de onder de vereenvoudigde aanvraag-toestemmingsprocedure verleende hulp, alsook de zorgaanbieder verzoeken om medewerking aan een onderzoek van de betreffende patiënten/verzekerden. Partijen spreken af jaarlijks een verantwoording van de geleverde zorg aan te leveren door middel van het jaarverslag.

Declaratieovereenkomst 2014 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp

Declaratieovereenkomst 2014 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp Declaratieovereenkomst 2014 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp De ondergetekenden A De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; - Menzis N.V.; - Azivo Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Module 2 implantaten onderkaak

Module 2 implantaten onderkaak Module 2 implantaten onderkaak Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De Zorgaanbieder: naam zorgverlener of organisatie - AGB-code X - AGB-code X - Adres X - Postcode

Nadere informatie

Module volledige prothese 2017

Module volledige prothese 2017 Module volledige prothese 2017 De ondergetekenden A. De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; Hierna te noemen: zorgverzekeraar En B. De Zorgaanbieder: «CM_PRACTICE_SHORTNAME»

Nadere informatie

Module Prothetiek 2018

Module Prothetiek 2018 Module Prothetiek 2018 Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De Zorgaanbieder: naam zorgverlener of organisatie - AGB-code X - AGB-code X - Adres X - Postcode X - Plaats

Nadere informatie

Module Implantologie 2016

Module Implantologie 2016 Module Implantologie 2016 De ondergetekenden A. De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; - Azivo Zorgverzekeraar N.V.; Hierna te noemen: zorgverzekeraar En B. De zorgaanbieder:

Nadere informatie

Module Implantologie en implantaat gedragen prothese 2015

Module Implantologie en implantaat gedragen prothese 2015 Module Implantologie en implantaat gedragen prothese 2015 De ondergetekenden A. De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; - Azivo Zorgverzekeraar N.V.; Hierna te noemen: zorgverzekeraar

Nadere informatie

Declaratieovereenkomst

Declaratieovereenkomst Declaratieovereenkomst Declaratieovereenkomst Zorgverzekeraar - vrijgevestigd Fysiotherapeut - algemeen practicus ter zake van de administratieve afhandeling van geleverde fysiotherapeutische hulp. De

Nadere informatie

Behandeld door Zorginkoop MCA

Behandeld door Zorginkoop MCA Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MZ/2015

Nadere informatie

Declaratieovereenkomst 2017 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp ten behoeve van asielzoekers

Declaratieovereenkomst 2017 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp ten behoeve van asielzoekers Declaratieovereenkomst 2017 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp ten behoeve van asielzoekers De ondergetekenden A Menzis COA Administratie: Menzis COA Administratie B.V., Lawickse Allee 130, 6709

Nadere informatie

Zorgovereenkomst implantaat gedragen prothetiek door tandprotheticus 2016

Zorgovereenkomst implantaat gedragen prothetiek door tandprotheticus 2016 Zorgovereenkomst implantaat gedragen prothetiek door tandprotheticus 2016 Partijen: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V.

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Implantologie 2016

Zorgovereenkomst Implantologie 2016 Zorgovereenkomst Implantologie 2016 Partijen: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel elk afzonderlijk als

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg op implantaten 2017

Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg op implantaten 2017 De ondergetekenden: Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg op implantaten 2017 De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC NV VGZ Cares

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling Hierna gezamenlijk te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN Voor alle bij de Univé-VGZ-IZA-Trias aangesloten verzekerden met een Basisverzekering al dan niet met een Aanvullende Verzekering.

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2014

Overeenkomst Logopedie 2014 Overeenkomst Logopedie 2014 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg. Postcode/Plaats.

VGZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg. Postcode/Plaats. De ondergetekenden: Zorgovereenkomst Implantologie 2017 De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC Zorgverzekeraar Cares Gouda NV N.V. Univé Zorg

VGZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC Zorgverzekeraar Cares Gouda NV N.V. Univé Zorg Zorgovereenkomst Tandprotheticus 2013 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC Zorgverzekeraar Cares Gouda NV

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg. Postcode/Plaats. Bankrekeningnummer

VGZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg. Postcode/Plaats. Bankrekeningnummer De ondergetekenden: Zorgovereenkomst Implantologie 2017 De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie

Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie De ondergetekenden 1. Tandartspraktijk A, gevestigd aan [de straatnaam] te [plaatsnaam] en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis

Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2004 Onderlinge Waarborgmaatschappij De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen U.A. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Module Standaardzorg MaxMax 2014 zorgverzekeraar - vrijgevestigd tandarts - algemeen practicus

Module Standaardzorg MaxMax 2014 zorgverzekeraar - vrijgevestigd tandarts - algemeen practicus Module Standaardzorg MaxMax 2014 zorgverzekeraar - vrijgevestigd tandarts - algemeen practicus De ondergetekenden A De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; - Menzis N.V.;

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2016

Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Behandelingen in het kader van de aanvullende verzekering hoeven niet aangevraagd te worden tenzij anders aangegeven.

Behandelingen in het kader van de aanvullende verzekering hoeven niet aangevraagd te worden tenzij anders aangegeven. Machtigingenbeleid mondzorg 2017 Algemeen We besteden veel aandacht aan het machtigingenproces om de machtigingsaanvragen zo spoedig mogelijk voor u en uw cliënt te kunnen afhandelen. U kunt de aanvragen

Nadere informatie

Overeenkomst Basis Generalistische GGZ en/of Niet-klinische Specialistische GGZ en/of Dyslexie 2014

Overeenkomst Basis Generalistische GGZ en/of Niet-klinische Specialistische GGZ en/of Dyslexie 2014 Overeenkomst Basis Generalistische GGZ en/of Niet-klinische Specialistische GGZ en/of Dyslexie 2014 Vrijgevestigde zorgaanbieders Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar NV Anderzorg NV Azivo

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC NV VGZ Cares NV Univé Zorg

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2015

Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities Artikel

Nadere informatie

Wijzigingen Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2013 ten opzichte van Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2012

Wijzigingen Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2013 ten opzichte van Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2012 Wijzigingen Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2013 ten opzichte van Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2012 In dit overzicht worden de verschillen tussen de Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2012 en de Algemene

Nadere informatie

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ Artikel 1 Toepasselijkheid Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomsten tussen zorgaanbieders en de zorgverzekeraars die bij het aangaan

Nadere informatie

Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis

Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Voorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2005. Onderlinge Waarborgmaatschappij

Nadere informatie

Overeenkomst Dyslexie 2014

Overeenkomst Dyslexie 2014 Overeenkomst Dyslexie 2014 Instellingen Partijen De zorgverzekeraar: en Menzis Zorgverzekeraar N.V. AnderZorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. De zorgaanbieder: Instellingsnummer: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer:

Nadere informatie

Zorgovereenkomst 2015

Zorgovereenkomst 2015 DEEL III: ALGEMEEN DEEL Artikel 1 - Definities Verstaan wordt onder: a. Aanvullende ziektekostenverzekering: Een ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering. b. AGB: Algemeen Gegevens

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandprothetische Zorg 2016

Zorgovereenkomst Tandprothetische Zorg 2016 Zorgovereenkomst Tandprothetische Zorg 2016 Partijen: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel elk afzonderlijk

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie

Overeenkomst Fysiotherapie Overeenkomst Fysiotherapie Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen:

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Menzis N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling

Nadere informatie

Declaratieprotocol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017

Declaratieprotocol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017 Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

CORRECTIEBRIEF NO-CLAIM 2006-2007... 4 EIGEN RISICO

CORRECTIEBRIEF NO-CLAIM 2006-2007... 4 EIGEN RISICO CORRECTIEBRIEF... 2 1. Waarom heb ik deze brief ontvangen?... 2 2. Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht... 2 3. Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Mondzorg 2014 1 Mondzorg Bij Interpolis ZorgActief houden wij de informatie over uw zorgverzekering graag glashelder. Daarom informeren wij u met deze brochure over onze uitgebreide

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC Bijlage 1 Handleiding declareren logopedie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012

Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012 De ondergetekenden: En Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012 1. Huisartsen Coöperatie PreventZorg U.A., statutair gevestigd te Hilversum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.M. van

Nadere informatie

Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308

Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308 Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg

Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg Januari 2014 Versie 1 Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg Deel II: Algemeen Deel Overeenkomst hoofdcontractant zorgaanbieder de hoofdcontractant, en de zorgaanbieder,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. CZ / Delta Lloyd / OHRA - Vrijgevestigde tandarts met praktijkvoering in België of Duitsland

Zorgovereenkomst. CZ / Delta Lloyd / OHRA - Vrijgevestigde tandarts met praktijkvoering in België of Duitsland Zorgovereenkomst CZ / Delta Lloyd / OHRA - Vrijgevestigde tandarts met praktijkvoering in België of Duitsland 2014 Inhoudsopgave DEEL II: Algemeen deel zorgovereenkomst... 1 Artikel 1. Definities... 1

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Deel II Algemeen Deel Artikel 1 Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

Bijlage 3. Handleiding declareren Podotherapie PM 304

Bijlage 3. Handleiding declareren Podotherapie PM 304 Bijlage 3 Handleiding declareren Podotherapie PM 304 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde podotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

OVEREENKOMST NZa en DBC-Onderhoud inzake DIS (uitwerking artikel 7.9 convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud)

OVEREENKOMST NZa en DBC-Onderhoud inzake DIS (uitwerking artikel 7.9 convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud) OVEREENKOMST NZa en DBC-Onderhoud inzake DIS (uitwerking artikel 7.9 convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud) Partijen: de rechtspersoon naar publiekrecht Nederlandse Zorgautoriteit, gevestigd te Utrecht,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : mondzorg, aanbrengen implantaten Zaaknummer : ANO06.125 Zittingsdatum : 13 december 2006 1/6 ANONIEN BINDEND ADVIES Zaak: ANO06.125 (mondzorg,

Nadere informatie

Alles over mondzorg en maximum tarieven in 2014

Alles over mondzorg en maximum tarieven in 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Alles over mondzorg en maximum tarieven in 2014 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoud Alles over mondzorg

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

Betaalvoorwaarden CZ, Delta Lloyd en Ohra voor het rechtstreeks declareren door zorgaanbieders Mondzorg zonder zorgovereenkomst geldend vanaf 2017

Betaalvoorwaarden CZ, Delta Lloyd en Ohra voor het rechtstreeks declareren door zorgaanbieders Mondzorg zonder zorgovereenkomst geldend vanaf 2017 Betaalvoorwaarden CZ, Delta Lloyd en Ohra voor het rechtstreeks declareren door zorgaanbieders Mondzorg zonder zorgovereenkomst geldend vanaf 2017 Artikel 1. Definities In deze overeenkomst wordt verstaan

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2017 Mondzorg Versie 1 juli 2016

Zorginkoopbeleid 2017 Mondzorg Versie 1 juli 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Mondzorg 1 Voorwoord Voor u ligt het zorginkoopbeleid mondzorg 2017. Dit beleid vormt de basis voor de contractering 2017. Het zorginkoopbeleid van Menzis is er al een paar jaar op

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2017 Mondzorg

Zorginkoopbeleid 2017 Mondzorg Zorginkoopbeleid 2017 Mondzorg 1 Voorwoord Voor u ligt het zorginkoopbeleid mondzorg 2017. Dit beleid vormt de basis voor de contractering 2017. Het zorginkoopbeleid van Menzis is er al een paar jaar op

Nadere informatie

Overeenkomst Zilveren Kruis Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde met Addendum CBT gedeeltelijk machtigingsvrij

Overeenkomst Zilveren Kruis Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde met Addendum CBT gedeeltelijk machtigingsvrij Overeenkomst Zilveren Kruis Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde met Addendum CBT gedeeltelijk machtigingsvrij A. DE ZORGVERZEKERAAR: De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren: Zilveren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V.

Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V. Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verzuimvizie: (Medewerkers van) Verzuimvizie, statutair gevestigd te Hulsberg en door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B153 Tandheelkundige hulp

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B153 Tandheelkundige hulp Jaar: 2010 Nummer: 46 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad GEWIJZIGDE RICHTLIJN NR. B153 TANDHEELKUNDIGE HULP Het college van burgemeester en wethouders, Collegevoorstel 30 maart 2010, nummer 1055394

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014

Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014 Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde GGZ Cure aanbieders

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE

WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE CORRECTIEBRIEF... 2 1. Waarom heb ik deze brief ontvangen?... 2 2. Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht... 2 3. Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Steenwijkerdiep 48A 8331 LT Steenwijk KVK 01183330 hierna te noemen: Brouwer Trading Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende auteursrecht

Licentieovereenkomst betreffende auteursrecht Licentieovereenkomst betreffende auteursrecht Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie De ondergetekenden: Stichting Bedrijventerreinen Ede, gevestigd te Ede, verder te noemen: SBE, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.

Nadere informatie

Handleiding declareren Diëtetiek

Handleiding declareren Diëtetiek Bijlage 2 Handleiding declareren Diëtetiek 2018-2020 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2014

Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2014 Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2014 Artikel 1 Definities a) Aanvullende verzekering: een door verzekerde met verzekeraar afgesloten verzekering, in beginsel aanvullend op een zorgverzekering als bedoeld

Nadere informatie

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Algemene Betalingsvoorwaarden van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor wat betreft de activiteiten zoals in artikel 1 van deze Algemene Betalingsvoorwaarden gedefinieerd, statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2004 Onderlinge Waarborgmaatschappij De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen U.A.

Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2004 Onderlinge Waarborgmaatschappij De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen U.A. Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2004 Onderlinge Waarborgmaatschappij De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen U.A. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG)

Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018 Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En in geval de Zorgaanbieder in het Handelsregister van de KvK als maatschap 1 is ingeschreven,

Nadere informatie

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Kilinclar Automaterialen B.V. Edisonstraat RT ZOETERMEER

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Kilinclar Automaterialen B.V. Edisonstraat RT ZOETERMEER Artikel 1: Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Kilinclar Automaterialen B.V. doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie