WHGI{wsle. Het nieuwe Zorgstelsel 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WHGI{wsle. Het nieuwe Zorgstelsel 2006."

Transcriptie

1 WHGI{wsle Het nieuwe Zorgstelsel Per wordt een nieuw zorgstelsel van toepassing. Ook de grensarbeider krijgt met deze verandering te maken. Wij willen in deze uitgave van VEG-News proberen U een uiteenzetting te geven over de plussen en de minnen voor de grensarbeider. Het zorgsysteem. Het huidige zorgstelsel is opgebouwd uit de elementen: AWBZ (Alg.Wet Bijzondere Ziektekosten) Zie kenfondswet / ambtenare nverze keri n g/pa rtic u I ie re ve rze ke ri n g. Aa nvullende verze keri ng. De nieuwe zorgwet per bestaat uit de elementen: AWBZ Zorgverzekeringswet Aanvullende verzekering De AWBZ. De AWBZ blijft wat zij ook nu is, namelijk een vezekering ter dekking van de zogenaamde "onverzekerbare risico's", zoals opname verpleeginrichting, gehandicaptendagverblijven etc. Deze vezekering is een van de zgn. Volksvezekeringen. Dit betekent dat iedere ingezetene van Nederland voor deze vezekering verplicht vezekerd is. Hiervan uitgezonderd worden de in Duitsland werkzame grensarbeiders.

2 De Zorgverze keri n qswet. De Zorgverzekeringswet in het algemeen. Perl verandert het Zorgstelsel in Nederland. ledereen die in Nederland woont moet dan een zorgvezekering hebben. En ook iedereen die in het buitenland woont maar in Nederland werkt. De Zorgverzekering komt in de plaats van de Ziekenfondsvezekering en de parttculiere verzekering. De overheid stelt een pakket samen dat ongeveer hetzelfde is als het huidige ziekenfondspakket. De verzekeraars kunnen op verschillende manieren invulling geven aan dit wettelijk vastgestelde pakket. Zo kan een vezekeraar meerder vormen (Polissen) van zorgvezekering aanbieden. Vezekeraars moeten iedere vezekeringsplichtige die zich aanmeldt voor de zorgvezekering accepteren. Uw gezondheidstoestand speelt geen rol. Verzekerden bij een bepaalde zorgvezekeraar betalen allen dezelfde nominale premie voor dezelfde polisvorm. De premie kan echter wel verschillen per zorgverzekeraar en per polisvorm. Dus de ene vezekeail kan zijn vezekerden een hogere of lagere premie vragen dan andere vezekeraars. Naast de basisverzekering kunt U zich aanvullend vezekeren voor de risico's die U zelf belangrijk vindt. De zorgvezekering is verplicht. Als U aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt U een maandelijkse tegemoetkoming krijgen in de kosten van de nominale premie, de zorgtoeslag, De hoogte van de toeslag is afhankelijk van Uw inkomen en dat van Uw eventuele partner. Wie een laag inkomen heeft krijgt meer toeslag dan iemand met een hoger inkomen. Behalve de nominale premie moet iedereen die een inkomen heeft, ook een rnkomensafhankelijke bijdrage betalen voor de zorgverzekering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is, op enkele uitzonderingen na, verplicht deze bijdrage aan U te vergoeden, De elementen van de Zorgverzekering. De Zorgverzekering bestaat uit de volgende elementen: Basisverzekering Aanvu llende verzekering No-claimregeling Zorgtoeslag. Basisverzekering. De basisvezekering kunt U het beste vergelijken met de huidige Ziekenfondsverzekering, de meeste voorzieningen/verstrekkingen die momenteel in de ZFW zitten, zult U ook in het nieuwe basis pakket aantreffen. Aanvu llende verzekering. lndien U dit wenst kunt U bij Uw Zorgvezekeraar ook, net als nu, een aanvullende vezekering afsluiten. Hierbij zult U waarschijnlijk keuze uit meerdere pakketten krijgen. ln principe zult U een aanvullende vezekering bij iedere zorgvezekeraar kunnen moeten afsluiten, ook indien U bij deze zorgvezekeraar niet Uw basispakket verzekerd heeft.

3 Dit is althans wat het Ministerie van MNS hiervan zegt. Of dit in de praktijk ook het gevalzalzijn, zullen wij moeten afwachten. De no-claimregeling. lndien U gedurende een kalenderjaar geen gebruik maakt van het zorgsysteem (dus niet naar de dokter gaat of geen medicijnen nodig heeft) krijgt U van Uw verzekeraar een no-claimkorting uitbetaald. Deze no-claimkorting bedraagt voor het jaar 2005 maximaal 275 Euro. Voor het jaar 2006 zijn nog geen gegevens bekend. Zorgtoeslag. ledere deelnemer aan de Zorgvezekering heeft recht op een zgn. Zorgtoeslag. Deze Zorgtoeslag wordt door de belastingdienst uitbetaald (voor verdere uitleg: blz. 8) De financiële verplichtingen. ledere vezekerde betaalt: o Nominale premie. lnkomensafhankelijke premie. Vrijwillig eigen risico. Nominale premie. ledere verzekerde ouder dan 18 jaar betaalt, ongeacht of hij inkomen heeft en ongeachtde hoogte van zijn inkomen één vaste nominale premie van ca. 100 Euro per maand. Zouden er verder geen maatregelen genomen worden dan zou dus degene met een laag inkomen dezelfde premie moeten betalen als iemand met een hoger inkomen. Om dit te verhinderen is de zgn. Zorgtoeslag ingevoerd. ln principe heeft iedereen recht op de Zorgtoeslag, de hoogte van het inkomen bepaalt de hoogte van de toeslag, hoe hoger het inkomen des te kleiner wordt de Zorgstoeslag. Het inkomen van de aanvrager voor een Zorgtoeslag is dus bepalend voor de hoogte van zijn Zorgtoeslag. Bij gehuwden, en daarmee gelijkgestelden, wordt het inkomen - van de partner bij de berekening van de toeslag meegeteld. De Zorgtoeslag wordt door de Belastingdienst maandelijks op Uw bankrekening bijgeschreven. Let U er wel op: de aanvraag voor de Zorgtoeslag dient voór 1 november a.s. bij de Belastingdienst ingediend te zijn, wilt U per de eerste Zorgtoeslag op Uw rekening bijgeschreven hebben. ln komensafhankelijke premie. Naast de nominale premie dient U echter ook nog een lnkomensafhankelijke premie te betalen. Deze premie is voor het jaar 2006 vastgesteld op 6,5% van Uw inkomen. Voor werknemers wordt deze premie vergoed door de werkgever, bij mensen met een uitkering wordt deze premie door de uitkerende instantie gedragen. Grote uitzondering. personen met een AOW-uitkering moeten deze premie zelf betalen. Volgens onze regering is de bijdrage voor de Ziektekostenvezekering reeds in de AOW-uitkering venrerkt.

4 Vrijwillig eigen risico. ledere verzekerde kan kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dat wil zeggen u bepaalt bij het afsluiten van de Zorgverzekering, welk bedrag aan kosten U voor Uw eigen rekening wilt nemen. Hiervoor krijgt U van Uw vezekeraar een premie vermindering. Hoe groter Uw eigen risico, hoe groter de korting op Uw premie. De verzekerden. Wie is nu voor deze nieuwe Zorgwet verzekerd? Vezekerd is iedereen die van rechtswege vezekerd is voor de AWBZ, dat wil zeggen: 1. lngezetenen en 2. Niet-ingezetenen die aan de loonbelasting onderhevig ziin. lngezetenen. ledereen die in Nederland woont is een ingezetene, en is dus verplicht verzekerd voor de AWBZ en dus ook verplicht verzekerd voor dezorgvezekering. Niet-ingezetenen die aan de loonbelasting onderhevig is. Woont U dus niet in Nederland, maar U werkt wel in Nederland, dan valt U onder de AWBZ en bent U dus ook voor de Zorgverzekering vezekerd. Ook mensen met een Nederlandse uitkering (\AAff of WAO) die in het buitenland wonen zijn verzekerd. Keuzevrijheid voor de verzekerde. ledere vezekerde kan een verzekering afsluiten bij de verzekeraar van zijn keuze. De samenstelling van het aangeboden pakket in samenhang met de hoogte van de premie zijn dus bepalend voor Uw keuze. Ook de premierestitutie die U ontvangt bij een bepaald eigen risico, kan bepalend zijn in de keuze van vezekeraar. (Verzekeraars mogen concu rreren!!) De regering hechtte grote waarde aan de keuzevrijheid van de burger, zo is er o.a. geregeld dat de vezekerde éénmaal per jaar van verzekeraar kan wisselen. Ook bij premieverhoging kunt U wisselen van verzekeraar. (Hoe het met de keuzevrijheid van de grensarbeider gesteld is kunt U lezen op blz.5.) De positie van de grensarbeider. ln de nieuwe Zorgverzekering krijgen wr1 te maken met twee categorieën grensarbeiders: De inkomende- en de uitgaande grensarbeider. Wij zullen onze aandacht richten op de grensarbeider die in Duitsland werkt: de zgn. Uitgaande grensarbeider. De uitgaande grensarbeider. Onder uitgaande grensarbeider wordt verstaan degene die wonende in Nederland, in een ander land zijn werkzaamheden heeft.

5 De groep "uitgaande grensarbeider"kunnen wij vervolgens weer verdelen in:. ActieveGrensarbeider. Gepensioneerde grensarbeider met pensioen uit 2 landen en de. Gepensioneerde grensarbeider met pensioen uit slechts een land. De actieve Grensarbeider. Voor de actieve Grensarbeider en zijn gezin verandert er weinig. Hij blijft net als voorheen, vezekerd in Duitsland. ls hij ingeschreven bij een Duitse Krankenkasse dan kan hij zich hier bij een zorgvezekeaar laten inschrijven. De veranderíng: hij kan zich niet, zoals voorheen, laten inschrijven bij een zorgverzekeraar van zijn keuze, maar kan dit slechís bij een enkele, door de ove rheid a a ng eweze n vetzeke raa r. De grensarbeider wordt hier weer eens benadeeld. ln haar wetsvoorstel hechtte de regering grote waarde aan het feit dat de burger in deze nieuwe vezekering vezekerd werd van KEUZEVRIJHEID.. ledere andere Nederlander kan kiezen bij welke verzekeraar hij zijn vezekering wil afsluiten. o ledere andere Nederlander kan 1 maal per jaar van verzekeraar veranderen, om welke redenen dan ook, maar.. G re ns a rb e i de rs wo rdt deze k e u zev rij h e i d o nthou de n!!!! Wij verkeren voor de zoveelste maal weer in een uifuonderíngspositie!!!!! Weet U waarom wij geen keuzevrijheid krijgen? Wij worden ondergebracht bij één verzekeraar, dat vergemakkelijkt de afrekening met Duitsland!!!! Het is niet de eerste keer dat wij grensarbeiders de dupe worden van het "systeem". Het feit dat onze familieleden in Duitsland geen zorg kunnen genieten heeft te maken met dat zelfde Nederlandse afrekeningsysteem. Nederland vertikt het namelijk om te gaan afrekenen aan de hand van geleverde prestaties! Men houdt vast aan vaste vergoedingen per maand, met als gevolg dat bij het genieten van een prestatie in Duitsland, dit land van Nederland een vergoeding eist. Nederland wenst echter niets te betalen, zodoende blijven onze gezinsleden verstoken van prestaties in Duitsland. Het zal de Nederlandse regering een zorg zrln dat de grensarbeider, wonend in Limburg, een zorgvezeketaat krijgt toegewezen in Amsterdam. Heeft U vragen of problemen, dan kunt U wel even bellen met Amsterdam, hopelijk komt U dan niet in een telefooncentrum terecht en wordt U van het kastje naar de muur gestuurd. Van dit alles zal ook Minister Hoogervorst niet wakker liggen! De gezinsleden (voot zovet zij door de Nederlandse Zorgwet als gezinsleden aangemerkt worden) blijven ook via de echtgenoot in Duitsland vezekerd en in gesch reven bij ee n Nede rla nds e Zorgvezekeraar. Echtgenote en kinderen tot 18 jaar kunnen dus samen met de grensarbeider ingeschreven worden:. Zij betalen dan géén nominale premre.. Ontvangen géén zorgtoeslag.. En komen niet in aanmerking voor no-claimkorting.

6 Eigen inkomsten echtgenote. lndien de echtgenote van de grensarbeider eigen inkomsten heeft in Nederland (werknemer, zelfstand ige, u itkeringstrekker - AOW,WAO,WW) wordt zij zelfstand ig i n Nederland verzekerd en krijgt dan dus te maken met nominale premie, zorgtoeslag en no-claimkorting. De hoogte van de Zorgtoeslag die zij ontvangt wordt berekend naar het "familieinkomen". De vraag die rrlst: Wordt bij de berekening van de Zorgtoeslag ook rekening gehouden met het "Duitse"inkomen van haar echtgenote of wordt slechts haar eigen inkomen in aanmerking genomen? Met andere woorden wordt zij met een alleenstaande gelijkgesteld.? Wij zouden dit niet meer als billijk vinden indien het inkomen van de grensarbeider (elders vezekerd) niet meegenomen zou worden bij de berekening, en wel om het simpele feit dat de grensarbeider geen recht op zorgtoeslag heeft. Van het echtpaar neemt slechts een persoon deel aan het Zorgstelsel, krijgt slechts één persoon - Zorgtoeslag, dan moet je ook slechts het inkomen van één persoon ten grondslag leggen. De qepensioneerde qrensarbeider. De situatie van de gepensioneerde grensarbeider gaat grondig veranderen. De gepensioneerde wordt in de nieuwe Zorgwet in twee groepen verdeeld:. De groep met een buitenlands- en een Nederlands pensioen (AOW). De groep met slechts een buitenlands pensioen. Gepensioneerde met een buitenlands- en een Nederlands pensioen. Van de groep ex-grensarbeiders met een buitenlands- en een Nederlands pensioen is momenteel een gedeelte in Nederland en een gedeelte in Duitsland verzekerd voor ziektekosten. Per is iedereen met een AOW-uitkerinq en een Duitse Rente verzekerd in Nederland. Ongeacht Uw nationaliteit, ongeacht of U nu al 10 of 20 jaar in Duitsland verzekerd was. Per 1 januari a.s. verandert Uw verzekeringspositie drastisch! Dit betekent dat. 1. Uw Duitse verzekering per wordt stopgezet. 2. Uw Zuschuss over Uw Duitse vezekering per die datum vervalt. 3. Uw vrijstelling Volksverzekeringen (AWBZ) per 1' komt te vervallen 4. U per verzekerd bent voor de AWBZ en hiervoor premie moet gaan afdragen. 5. U per 1-í-2006 verzekerd bent in de Nederlandse "Zorgverzekering". 6. U een nieuwe aanvraag voor de Zuschuss zur Krankenversicherung moet indienen (over uw Nederlandse vezekering) 6

7 1. Uw Duitse verzekering wordt per stopgezet. Alhoewel er op dit moment nog geen enkele duidelijkheid is over de gang van zaken, gaan wij er van uit dat het College van Zorgverzekeringen de gepensioneerden er van op de hoogte gaat brengen dat hun vezekering in Duitsland beëindigd is, tevens zal het College ook de Nederlandse- en Duitse verzekeraar van het beëindigen van de verzekering in kennis moeten stellen. Vervolgens zal de Duítse verzekeraar de Verischerungsanstalt van de beëindiging van de Krankenversicherung in kennis moeten stellen. of dit het werkelijke scenario zal zijn, weten wij nog niet, dit alles moet nog voor geregeld worden. Chaos is te veruyachten! 2. Uw Zuschuss over Uw Duitse verzekering vervalt per í -í De Versicherungsanstalt zal vervolgens geen inhoudingen Krankenversicherung meer mogen plegen en zal tevens het betalen van de Zuschuss zut Krankenversicherung stop zetten (U bent immers niet meer in Duitsland verzekerd) 3. Uw vrijstelling premie Volksverzekering (AWBZ) komt te vervallen. Aangezien U niet meer via Duitsland verzekerd bent, wordt dus ook de daarop betrekking hebbende vrijstelling voor de Volksverzekering AWBZ ingetrokken. Het College voor Zorgverzekeringen zal U hiervan op de hoogte moeten brengen. 4. U bent per voor de AWBZ verzekerd en U zult hiervoor premie moeten gaan afdragen. Aangezien Uw vrijstelling ingetrokken is, bent U net als alle andere ingezetenen van Nederland weer AWBZverzekerd. (Voor was U vrijgesteld van de AWBZ omdat U op grond van de Verordening 1408/71 in Duitsland vezekerd was en U daardoor wel recht had op alle verstrekkingen in Nederland volgens de Ziekenfondswet en de AWBZ Duitsland moest hieruoor aan Nederland een bijdrage betalen --) De Verordening zegt dat wanneer een pensioentrekker een pensioen uit twee landen ontvangt (AOW + Duitse Rente) en er in het land waar hij woont recht op prestaties (Ziektekostenverzekering) bestaat, de betrokkene verzekerd is volgens de regels van zijn woonland. U heeft dus recht op de Zorgverzekering in Nederland en bent zodoende voor de AWBZ verzekerd. Dit betekent dat U zowel over Uw Nederlandse AOW als over Uw Duitse Rente premie moet gaan betalen. Momenteel bedraagt deze premie 13,45%. Dit lijkt in eerste instantie een enorm bedrag, maar omdat U premieplichtig in Nederland bent krijgt U ook recht op de zgn. Heffingskorting. Deze korting bedraagt voor de AWBZ maximaal ca Euro per aar. Voorbeeld:. Heeft U een inkomen van ' Euro per jaar, dan bedraagt Uw premie AWBZ hierover 1345 Euro per jaar. Aangezien U een heffingskorting krijgt van ca , behoeft U slechts 45 Euro AWBZ-premie te betalen.

8 . Heeft U een inkomen van Euro dan bedraagt de premie Euro en moet U uiteindelijk Euro = 718 Euro premie betalen.. Heeft U een inkomen van Euro, dan bedraagt de premie hierover Euro, de heffingskorting is 1.300, dan behoeft U niets te betalen. 5. U bent per verzekerd volgens de nieuwe Zorgverzekering. U bent dus nu weer premieplichtig in Nederland, dit betekent dat U, in de Zorgwet vezekerd, met volgende zaken te maken krijgt. 1. Nominale premie 2. Zorgtoeslag 3. lnkomensafhankelijke premie 1. Nominale premie. Eenieder die verzekerd is in het Zorgstelsel betaalt per maand een nominale premie. Werknemers, gepensioneerden, zelfstandigen, huisvrouwen, etc. Deze premie is voor iedereen ongeacht zrjn inkomen gelijk, namelijk 100 Euro per maand. Deze premie moet U ook betalen indien U geen inkomen heeft. Een echtpaar betaalt dus 200 euro aan nominale premie per maand. Om te voorkomen dat mensen met een laag inkomen evenveel nominale premie zouden moeten betalen als iemand met een hoog inkomen, heeft men de Zorgtoeslag in het leven geroepen. 2. De Zorgtoeslag. Veel mensen hebben recht op de Zorgtoeslag. Voor de Zorgtoeslag moet U voldoen aan de volgende voonruaarden:. U bent 18 jaar of ouder o U heeft een Nederlandse Zorgverzekering, Met andere woorden U bent vezekerd voor Uw ziektekosten.. Uw inkomen blijft beneden de maximumgrens. Voor alleenstaanden euro. Als U een toeslagpartner heeft: samen maximaal Euro per jaar. Kinderen die jonger zijn dan 18 jaar, hoeven geen premie voor de Zorgverzekering te betalen, zij komen daarom ook niet in aanmerking voor een Zorgtoeslag. Heeft U (thuiswonende) kinderen van 18 jaar of ouder die niet meer dan Euro per jaar verdienen? Dan kunnen zijzelf zorgtoeslag aanvragen. Voor een alleenstaande bedraagt de Zorgtoeslag maximaal 421 Euro per jaar. Voor partners geldt de maximale Zorgtoeslag voor beide samen maximaal Euro per jaar. Deze zorgtoeslag wordt maandelijks aan de verzekerden door de Belastingdienst uitbetaald. Hiervoor ontvangen de vezekerden of degenen waarvan men denkt dat hij vezekerd wordt in de Zorgverzekering, van de Belastingdienst een aanvraagformulier voor deze toeslag. De ingevulde formulieren dienen voor 1 november a.s. weer in het bezit te zijn van de Belastingdienst. Dit is een vereiste, wil men per de eerste maandelijkse Zorgtoeslag op zijn bankrekening bijgeboekt zien. 8

9 Nu is het probleem van de Belastingdienst "om aan de weet te komen wie per allemaal verzekerd is". Dit en het feit dat men miljoenen formulieren moet versturen en verwerken schept bij iedereen de verwachting dat het een chaos zal worden omdat de Belastingdienst dít allemaal niet aankan. U moet bedenken dat ook de uitbetaling van de Kinderbijslag en de Huursubsidie door de Belastingdienst gaat gebeuren De belastingdienst is voornemens de formulieren in September te versturen. Wij raden U aan: Hou goed in de gaten of buren, familieleden, bekenden etc. een aanvraagformulier ontvangen hebben. Hebben zij een formulier ontvangen en U niet, ga dan meteen een formulier bij de belastingdienst aanvragen. Hoe hoog is de Zorgtoeslag. Wij hebben reeds aangeduid dat de hoogte van de Zorgtoeslag afhankelijk is van het inkomen. lndien U een partner heeft, dan wordt het inkomen van U en Uw partner samengeteld en over dit bedrag wordt dan Uw toeslag berekend. De Zorgtoeslag "Met Partner" is de toeslag die U ontvangt samen met Uw partner. Heeft Uw partner een inkomen van 4000 Euro en Uw inkomen is 6000 euro, dan is uw gezamenlijk inkomen euro en ontvangt U een toeslag van Euro voor U en Uw partner "samen". Onderstaand vindt U een opstelling die een indicatie kan geven over de hoogte van de Zorgtoeslag die U terug gaat ontvangen. (Veranderingen zijn alsnog mogelijk) De Zorqtoeslaq in Euro's. Jaarinkomen in Euro's Zorgtoeslag s , Met partner ' Alleenstaand

10 í ln komensafhankeliike premie. De inkomensafhankelijke premie voor werknemers en mensen met een uitkering (WAO en WW) bedraagt 6,570 van het inkomen. Deze groep ontvangt van haar werkgever resp. uitkeringsinstantie een vergoeding voor deze premie. De vergoeding geldt dus welweer als inkomen. De groep AOW-ers krrlgen deze vergoeding niet. Volgens de regering zit een vergoeding voor de ziektekostenvezekering reeds venruerkt in de hoogte van de AOW. Uiteindeh.lk is de regering gaan bewegen en is de regeling enigszins aangepast. De aangepaste regeling zegt dat AOW-ers over hun AOW-uitkering 6,5% gaan betalen en over hun overig inkomen 4,4o/o. Eigenlijk niets nieuws, want in de huidige Ziekenfondsverzekering is een dergelijke regeling momenteel ook van toepassing. Wat de regering de AOWers eerst heeft afgepakt (de lagere premie over overig inkomen), krijgen ze nu weer terug. ln feite dus geen verbetering, maar het herstellen van de oude toestand! De VEG zal bijzonder attent zijn op de wijze waarop men de inkomensafhankelijke prem ie voor ex-gre nsa rbeide rs ga at berekene n. Naar onze mening mag de gepensioneerde slechts over een bedrag ter grootte van "niet meer dan een AOW-uitkering" 6,5% in rekening gebracht worden, de rest dient met4,4% belast te worden. Bij een gehuwde mag dat niet meer zijn dan over 637 Euro. Voorbeeld: AOW 350 euro, Rente 800 Euro. Totaal Euro. Men dient dan over 637 euro de hoge premie te betalen en over = 513 Euro de lage premie van 4,4o/o, behorend bij "overig inkomen". Wij zrln benieuwd of dit zonder stoot of slag lukt, of dat wij weer naar de rechter moeten stappen. 10

11 7. Opnieuw aanvraoen "Zuschuss zur Krankenversicherunq,'. Op grond van de indertijd door de VEG aangespannen en gewonnen rechtszaak bij het Europese Hof van Justitie, heeft U, omdat U nu per in Nederland in de nieuwe Zorgwet verzekerd bent, toch aanspraak op een Zuschuss zur Krankenversicherung over de bijdragen die U in Nederland moet betalen. ln de eerste plaats zult U deze Zuschuss dus weer opnieuw moeten aanvragen. Uw Zuschuss die U tot ontving was gebaseerd op Uw vezekering in Duitsland. Het zal echter heel wat voeten in de aarde hebben voordat U Uw eerste Zuschuss op Uw bankrekening heeft. U heeft recht op een Zuschuss over: 1. lnkomensafhankelijk premie 2. AW9z-premie 3. (de veg is van mening dat ook de nominale premie meegenomen dient te worden, wij zullen onderzoeken waarom de Versicherungsanstalt de nominale premie niet meeneemt. Punt 3 is meer een principekwestie, omdat het wel of niet meenemen van de nominale premie geen invloed zal hebben op de hoogte van de Zuschuss. De premie in Duitsland bedraagt ca. 15o/o en U kunt dus maximaal een vergoeding krijgen 50% van de in Duitsland geldende premie, berekend over Uw Duitse Rente. (U krijgt dus nooit een Zuschuss waar ook de AOW-uitkering in meegenomen is.) Het grote probleem is dat bijv. de hoogte van Uw definitieve AWBZ-premie pas na ca. 1 lrtol2laar definitief bekend is. De premie AWBZ over het jaar U stuurt Uw aangifte inkomstenbelasting 2006 in maarl 2007 naar de Belastingdienst. Enkele maanden later ontvangt een voorlopige aanslag, tegen eind 2007 ontvangt een definitieve aanslag AWBZpremre. Dus eind 2007 kan Bureau Duitse zaken bij de belastingdienst opvragen hoeveel premie AWBZ U heeft betaald. Deze gegevens worden dan naar de Versicherungsanstalten gestuurd, deze slaan aan het rekenen en als U geluk heeft krijgt U in het eerste halfaar 2008 Uw Zuschuss zur Krankenversicherung over 2006 uitbetaald. Voor de inkomensafhankelijke premie geldt eigenlijk hetzelfde verhaal, aangezien men van plan is deze premie ook door de belastingdienst te laten innen. Houdt er ook rekening mee dat, als in 2007 Uw voorlopige aanslag AWBZ-premie 2006 van de belastingdienst ontvangt, U in datzelfde jaar ook nog de voorlopige aanslag voor het jaar 2007 gepresenteerd krijgt. Leg het geld voor de AWBZ-premie iedere maand netjes opzij, anders komt U voor zeer onaangename verassingen te staand. De gepensioneerde met slechts een buitenlands pensioen. Ontvangt U slechts een Duitse Rente en U was voorheen in Duitsland verzekerd bij een wettelijke Krankenkasse, dan verandert er in Uw situatie niet veel. 11

12 U blijft ingeschreven br1 een Nederlands Zorgverzekeraar en U betaalt Uw premie Krankenkasse in Duitsland. U behoudt Uw vrijstelling AWBZ. Voor het overige geldt al datgene wat vermeld is onder "de actieve grensarbeide/' (Blz.5) De paéiculier verzekerde qrensarbeider. Voor de in Nederland particulier verzekerde grensarbeider breken moeilijke tijden aan. Vanaf bestaat er geen particuliere ziektekostenverzekering meer in Nederland. Als grensarbeider bent U van de nieuwe Zorgverzekering uitgesloten. (Voonvaarde voor deelname aan de Zorgverzekering is dat U AWBZ verzekerd bent.) U zult dus moeten proberen met een verzekeringsmaatschappij een soort ziektekostenpolis af te sluiten. Volgens het Ministerie van MNS is dit geen probleem. Zijzien echter een paar zaken over het hoofd:. Het aantal mensen dat een particuliere ziektekostenverzekering wil afsluiten is drastisch geslonken, want bijna iedereen is verplicht verzekerd geworden.. Mocht er een verzekeringsmaatschappij zijn die een dergelijke polis wil afsluiten, dan zal, vanwege het gering aantal deelnemers, de te betalen premie gigantisch hoog zijn.. Momenteel kunnen verzekeringsmaatschappijen nog niet zeggen hoe men dit gaat aanpakken. Ook verzekeren via een Duitse verzekeringsmaatschappij kan problemen opleveren. lk denk hier bijv. aan het feit dat men kosten slechts vergoedt op basis van de in Duitsland gelden normen. Het grote probleem van het niet verzekerd kunnen zijn voor de AWBZ is ook nog steeds niet opgelost. Recentelijk heeft het Ministerie van M/US ons medegedeeld dat zij aan dit probleem niets wensen te doen. Het zal het Kabinet Balkenende een zorg zijn of U hiervoor verzekerd bent of niet. En het zal de Europese Unie ook een zorg zijn of U wel of niet verzekerd zijn, men verbergt zich hier steeds achter de Verordening (op een particulier vezekerde grensarbeider is de Verordening in deze zaak niet van toepassing.) Wonen in Buitenland. Personen die in het buitenland wonen en in Nederland werken worden in Nederland vezekerd vlgs. de nieuwe Zorgwet. Hebben in buitenland aanspraak volgens de regels van dat werkland, aldaar ingeschreven bij wettelijk zorgvezekeraar. Familieleden zijn meeverzekerd. Hoofdverzekerde en medeverzekerde betalen nomina le prem ie, inkomensafhankelijke premie en krijgen Zorgtoeslag. Gepensioneerden: de Ziekenfondswet verzekerden blijven gewoon in Nederland verzekerd (Zorgwet), hun inschrijving wordt overgezet naar College voor Zorgvezekeringen en het CVZ int de bijdragen. Particulierverzekerden moeten hun bestaande polis opzeggen, voor de Zorgvezekering aanmelden en registreren laten bticvz.ln hetwoonland aanmelden bij wettelijke Zorgverzekeraar, die ook beoordelt wie medeverzekerde is. CVZ legt de bijdrage vast. Ook hier weer nominale premie, zorgtoeslag en inkomensafhankelijke premie van toepassing. Wim Debets. 12

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Duitsland

Zorgverzekeringswet. Duitsland Zorgverzekeringswet & Duitsland INHOUD 1 Woonplaats Duitsland 1.2 Werknemer + gezinsleden 1.2.1 Werkzaam in Nederland (grensarbeider) 1.2.1.1 Op 31 december 2005 ziekenfondsverzekerd in Nederland 1.2.1.2

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 78 34 Publieksvoorlichting:

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld!

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Zorgtoeslag aanvragen Zorgtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Assurantiekantoor Veltman presenteert: Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Solotour! Vandaag leggen we de 2 e etappe af. De bergetappe staat ons te wachten, een pittige dag dus, waarbij ons 3 cols (bergen)

Nadere informatie

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar POLITIEVAKORGANISATIE POLITIEVAKORGANISATIE ACP DTZ voor senioren 1 Inleiding Deze folder gaat over de Distorsie Toeslag Ziektekosten (DTZ) voor Senioren van de ACP. Dat betekent dat deze informatie alle

Nadere informatie

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 NIEUWSBRIEF VAN VRIELING ADVIESGROEP Nr. 5 - september 2005 Column Nieuwe zorgverzekering 1 januari van kracht Gerrit Jan Vrieling 1 januari 2006 wordt

Nadere informatie

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen!

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! Zorgtoeslag 2006 Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 Zorgtoeslag aanvragen Ontvangen en wijzigen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 1... Zorgtoeslag

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor personen die wonen in België wonen en een uitkering uit Nederland ontvangen Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW?

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? De gevolgen voor het AOW-pensioen en de eigen bijdrage AWBZ als uw partner in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft. Deze leidraad is bedoeld voor echtparen waarvan

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010

Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010 Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010 Inhoud De nieuwe regels zorgen voor een verandering als u: 2 Werkt u in Nederland en Duitsland? 2 Wilt u onder de nieuwe wetgeving vallen? 2 Wat als

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering kantooradres : Sportlaan 56 postadres : Postbus 3 1870 AA Schoorl telefoon : (072) 509 15 42 telefax : (072) 509 40 04 e-mail : info@schokkeraccountants.nl website : www.schokkeraccountants.nl DE NIEUWE

Nadere informatie

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld!

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! Kinderopvangtoeslag 2007 Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Kinderopvangtoeslag aanvragen Kinderopvangtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 2 Wat kost het u? 2 Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd? 3 Wat kost

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2011 Toelichting Aanvragen Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

I N I T I A T I E F V O O R S T E L

I N I T I A T I E F V O O R S T E L I N I T I A T I E F V O O R S T E L Op de bres voor betaalbare collectieve zorg 1. Inleiding Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe zorgverzekeringswet in werking. Nu al is duidelijk dat het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Waarvoor bent u verzekerd? 2 Hebben uw gezinsleden geen eigen ziektekostenverzekering? 3 In welk land krijgt u medische zorg? 3 In welk land kunnen

Nadere informatie

Wij zullen deze bevindingen in een afzonderlijk schrijven aan de Tweede Kamer kenbaar maken.

Wij zullen deze bevindingen in een afzonderlijk schrijven aan de Tweede Kamer kenbaar maken. ln deze Newsletter vindt u het Rapport dat wij naar de Tweede Kamer gestuurd hebben. Aanleiding hiertoe is het feit dat de commissie voor Financiën, samen met de commissie voor Sociale Zaken van de Tweede

Nadere informatie

Bij besluit van 4 maart 2010 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij besluit van 4 maart 2010 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. LJN: BP2096, Raad van State, 201003640/1/H2 Datum uitspraak: 26-01-2011 Datum publicatie: 26-01-2011 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij besluit van 5

Nadere informatie

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur)

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Onderwerpen Wanneer betaal je in Nederland belasting en premies Fiscale gevolgen zending

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Zorgtoeslag in de nieuwe Zorgverzekeringswet

Zorgtoeslag in de nieuwe Zorgverzekeringswet in de nieuwe In onze vorige actualiteiten schreven wij al over de komst van de nieuwe. Nu gaan we in op een aantal (nieuwe) begrippen die in de zullen worden gebruikt. Wij geven over deze begrippen eerst

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 360 Besluit van 29 augustus 2000, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met voortzetting ziekenfondsverzekering

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage SV/V&V/06/2994

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage SV/V&V/06/2994 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Deze tekst is geschreven door Belastingdienst, Zorgverzekeraar CZ en Sociale Verzekeringsbank/Bureau voor Duitse Zaken. Bewerkt door EUREGIO. Deze informatie is

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld!

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! Huurtoeslag 2007 Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 4 Huurtoeslag aanvragen Huurtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen we t niet maken. Wel

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers 1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers De heer Heemskerk heeft mij verzocht na te gaan of een individuele gemeente zelfstandig dat wil zeggen los van binnen VNG-verband

Nadere informatie

Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016. Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken

Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016. Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016 Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken Bureau voor Belgische Zaken Sociale Zekerheid België/Nederland onderdeel

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Alles over je belastingtoeslagen

Alles over je belastingtoeslagen Alles over je belastingtoeslagen in 2015 Alles over je belastingtoeslagen op een rij Wist jij dat we met elkaar jaarlijks miljoenen euro s aan toeslagen laten liggen? Benut jij alle belastingtoeslagen

Nadere informatie

Themanummer Kindgebonden budget

Themanummer Kindgebonden budget Themanummer Kindgebonden budget Kindgebonden budget 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderen Per 1 januari 2009 maakt de kindertoeslag plaats voor een nieuwe regeling; het kindgebonden budget. Deze

Nadere informatie

Inhoud. december Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers.

Inhoud. december Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers. december 2016 Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers. Inhoud Een nieuwe zorgverzekering?... 2 Wat verandert er in 2017, wat blijft

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen? Wil je weten of je je kan uitschrijven bij de gemeente uit de Basisregistratie Personen? Wil je geldige toezeggingen van de juiste instanties? Maak dan gebruik van de BuitenlandZaken Service van JoHo Inhoud

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Samenvatting Delta Lloyd biedt in 2016 de volgende basisverzekering aan: Zorgverzekering Restitutie. Hier wordt de rekening

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank 1. Inleiding/Algemeen Kom ik in aanmerking voor een vakantie? Misschien heeft u net als veel andere inwoners van Nederland

Nadere informatie

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2.

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2. Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid 11-05-17 Sharon.D H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo 10.1 Het systeem van de zorgverzekeringswet(zvw) De Zvw verplicht iedere ingezetene

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland

Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Wat is AOW? 2 Wie krijgt AOW-pensioen? 2 Hoeveel AOW-pensioen krijgt u? 2 Hoe vraagt u AOW-pensioen aan? 3 Wat als... 3 Zo blijft u op de hoogte 4 Overige

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Omtzigt (CDA) over verzekerbaarheid (2060717910).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Omtzigt (CDA) over verzekerbaarheid (2060717910). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 008 500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DZ-K-U-778438 5 juli

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in Duitsland Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met u zorgverzekering?

Nadere informatie

#$ # % &' (# ' ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' ! -#.##% " )! +/

#$ # % &' (# ' ' %$! ###$ '*! +,  $ ' ! -#.##%  )! +/ !! " #$ # % &' (# ' )! ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' (! +-! -#.##% " )! +/ 012 212! 1 31 " 4! 5! 5 (# '6( * 7! #$ # %&'6++ % )7 1 81 12 812 &! 5 ###$ # 9 6)/ 7 138 138 " !" ## $ % &!" '& ( $ $ )*

Nadere informatie

Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet

Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet Dit artikel is gepubliceerd in Belasting & Beloning, nr. 1 d.d. 4 januari 2007. Abonnementen: 040 2 2925.950 Euroforum Uitgeverij Wim Hentenaar & Ger

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2017 Optimaalverzekering

AANVRAAGFORMULIER 2017 Optimaalverzekering AANVRAAGFORMULIER 2017 Optimaalverzekering Vul dit formulier eerst in op de computer. De Optimaalverzekering is een collectieve ziektekostenverzekering die u via de gemeente Zaanstad kunt afsluiten als

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 juli 2015 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken op 25 april 2015. 1. INLEIDING/ALGEMEEN

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID OKTOBER 2005

NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID OKTOBER 2005 NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID OKTOBER 2005 Deze nieuwsbrief opent met het onderzoek dat de afdeling Zorg en Werk recent onder het merendeel van haar klanten heeft gehouden. Daarna is een artikel over woonkostensubsidie

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam. 15 december 2005

Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam. 15 december 2005 Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam 15 december 2005 1. Inleiding Op 1 september 2005 hebben het College voor Arbeidszaken van de VNG enerzijds, en de vakbonden anderzijds,

Nadere informatie

Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever

Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Inhoud Wanneer is uw werknemer in Duitsland verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden? 2 Waar betaalt u de sociale

Nadere informatie

Belastingverdrag Nederland- Duitsland. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Belastingverdrag Nederland- Duitsland. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht Belastingverdrag Nederland- Duitsland Kwalificerende buitenlandse belastingplicht mr. Dick de Ruiter RB 6 april 2017 Belastingplicht: waar? De meesten van ons worden m.i.v. 1 januari 2017 aangemerkt als

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Paragraaf 14.1 1. Overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid a. Op welke wijze is het Nederlandse sociaal zekerheidsstelsel in te delen? b. Noem de organisaties

Nadere informatie

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Huurtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw huur Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Huurtoeslag Krijgt u huurtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie