HISWA-CAO (CAO voor de Houten en Kunststoffen Jachtbouw, alsmede waterrecreatie-ondersteunende activiteiten)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HISWA-CAO (CAO voor de Houten en Kunststoffen Jachtbouw, alsmede waterrecreatie-ondersteunende activiteiten)"

Transcriptie

1 HISWA-CAO (CAO voor de Houten en Kunststoffen Jachtbouw, alsmede waterrecreatie-ondersteunende activiteiten) 1. INLEIDING Een CAO is een collectieve arbeidsovereenkomst, aangegaan tussen werknemerverenigingen en werkgevers(organisaties). Naast het arbeidscontract, waarin de individuele afspraken tussen de werkgever en de werknemer zijn vastgelegd, gelden dan ook collectieve afspraken die in een CAO zijn vastgelegd en die voor beide partijen bindend zijn. De HISWA-CAO is een bedrijfstak-cao en net als vele andere bedrijfstak-cao s is de HISWA- CAO algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de CAO verplicht is voor alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de CAO vallen. Ongeacht hun HISWA-lidmaatschap. Het voordeel hiervan is dat er een bepaalde mate van eenheid ontstaat binnen de bedrijfstak "houten en kunststoffen jachtbouw". Zo wordt oneerlijke concurrentie voorkomen, de rechtszekerheid vergroot en het collectieve overleg over arbeidsvoorwaarden ondersteunt. CAO s in de watersportindistrie Binnen de watersportindustrie zijn er verschillende CAO s. Te denken valt aan: HISWA-CAO Metaalnijverheid-CAO (Klein Metaal) Groot Metaal-CAO CAO voor de Meubel-industrie Horeca-CAO CAO-Recreatie Schilders-CAO CAO SZS (zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging en -verhuur, scheepstuigerijen en de scheepsbenodigdhedenhandel). Aan de hand van de zogeheten werkingssfeer criteria moet bekeken worden onder welke CAO het bedrijf uiteindelijk valt. Mocht u niet zeker of de HISWA-CAO op uw bedrijf van toepassing is, dan kunt u zich, via telefoonnummer , wenden tot Jasmin Meijer van HISWA Vereniging. Zij zal proberen u daarbij verder te helpen. Belangrijk! Het is erg belangrijk om de juiste CAO te hanteren. Dit in verband met het feit dat er vaak een verplichte pensioenregeling aan een CAO hangt. Als blijkt dat niet aan het juiste pensioenfond is afgedragen, dan kan naderhand (met terugwerkende kracht) achterstallige pensioenpremies worden gefactureerd, met alle financiële gevolgen van dien. 2. DE HISWA-CAO HISWA Vereniging is als werkgeversorganisatie en FNV Bouw en CNV Jachtbouw als werknemersorganisaties partij bij het tot stand komen van de HISWA-CAO.

2 Welke bedrijven vallen onder de HISWA-CAO? De HISWA-CAO is van toepassing op de volgende bedrijven: Iedere onderneming die zich geheel of in hoofdzaak bezig houdt met het bouwen van pleziervaartuigen uit houten en/of kunststof, met uitzondering van bedrijven die lid zijn van de Metaalunie (en uit dien hoofde onder de Metaalnijverheid-CAO vallen). Iedere onderneming die zich geheel of in hoofdzaak bezig houdt met het repareren en onderhouden van pleziervaartuigen uit houten en/of kunststof, met uitzondering van bedrijven die lid zijn van de Metaalunie (en uit dien hoofde onder de Metaalnijverheids- CAO vallen). Iedere onderneming die zich, naast het in hoofdzaak verrichten van dienstverlenende activiteiten in de waterrecreatie (jachthavens, verhuur) bezighoudt met het repareren en onderhouden van pleziervaartuigen in zowel hout, kunststof als metaal, en geen lid is van de Metaalunie. Ieder lid van HISWA Vereniging dat zich voor meer dan 50% van het totale aantal arbeidsuren direct bezig houdt met reparatie en onderhoud van metalen pleziervaartuigen en waaraan dispensatie is verleend voor toepassing van de Metaalnijverheids-CAO. Uitzondering In afwijking van het hierboven bepaalde blijft op een onderneming die lid is van HISWA en die op de datum van afgifte van de AVV-besluiten van deze CAO (1 ste was in 1992) reeds verplicht deelnam aan de bedrijfstakregelingen in de Metaalnijverheid, de CAO voor het Metaalverwerkingsbedrijf van toepassing. Tussen partijen van de HISWA-CAO en de Metaalnijverheids-CAO is op 1 december 1992 een convenant gesloten waarin is geregeld onder welke CAO een bedrijf valt bij twijfelgevallen. Doet zo n twijfelgeval zich voor, neem dan contact op met Jasmin Meijer van HISWA Vereniging ( ). Indien nodig kan een beoordeling worden gevraagd aan de (onafhankelijke) werkingssfeercommissie. Verplicht of vrijwillig? De HISWA-CAO is, net als de meeste CAO s, algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat, als uw bedrijf onder de werkingssfeer van de HISWA-CAO valt, u verplicht bent de regels in de CAO na te leven. Er zijn ook bedrijven die onder geen enkele CAO vallen. Voorbeelden daarvan zijn de jachtmakelaars, jachthavens en verhuurbedrijven, waar geen onderhoud en/of reparatiewerkzaamheden plaatsvinden. Bedrijven die niet onder de werkingssfeer van enig andere CAO vallen, kunnen zich vrijwillig bij de HISWA-CAO aansluiten. Voordelen van de HISWA-CAO: De HISWA-CAO is speciaal geschreven voor de watersportindustrie en speelt dus in op de specifieke behoeften van de werkgevers en werknemers in deze sector; De HISWA-CAO kent een collectieve pensioenregeling. Dit is doorgaans een stuk goedkoper dan wanneer u dit zelf moet regelen; De HISWA-CAO kent een Sociaal Fonds. Via dit fonds heeft u recht op een tegemoetkoming in cursus- en/of opleidingskosten van uw personeel; Als geregistreerd HISWA-CAO-lid wordt u direct op de hoogte gehouden over (wijzigingen in) de CAO en kunt u meepraten over de inhoud van de CAO; De HISWA-CAO is een minimum CAO. Dit betekent dat u altijd vrij bent om voor de werknemer gunstiger afspraken te maken

3 Behalve bovengenoemde voordelen van de HISWA-CAO is een bijkomend voordeel van vrijwillige aansluiting, dat u er zeker van bent dat de algemene arbeidsvoorwaarden goed zijn geregeld. U hoeft alleen nog maar de individuele afspraken in een (kort) arbeidscontract vast te leggen. De CAO neemt u dus werk uit handen. Let op: Leden van de Metaalunie vallen per definitie onder de Metaalnijverheids-CAO. 3. NADERE AFSPRAKEN IN DE HISWA-CAO Het Bedrijfspensioenfonds voor de sector waterrecreatie en de kunststoffen en houten jachtbouw. In het kader van de HISWA-CAO is per 1 januari 1993 het Bedrijfspensioenfonds voor de sector waterrecreatie en de kunststoffen en houten jachtbouw (BPF) opgericht. Het BPF is ondergebracht in een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers (HISWA Vereniging en vakbonden). Delta Lloyd treedt op als administrateur van het fonds en is herverzekeraar van de pensioenaanspraken. Per 1 januari 1993 is tevens aan het BPF een verplichtstellingbeschikking verleend door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit houdt in dat iedere onderneming die valt onder de werkingssfeer van de HISWA-CAO verplicht is de pensioenen van zijn werknemers onder te brengen bij het BPF. De pensioenpremie, (2010: 24% van de pensioengrondslag met een franchise van ) komt voor 50% ten laste van de werkgever en voor 50% ten laste van de werknemer. Mocht u aanvullende vragen hebben, dan kunt u direct contact opnemen met de administrateur van het bedrijfspensioenfonds voor de sector waterrecreatie en de kunststoffen en houten jachtbouw Bij Delta Lloyd Verzekeringen. Dit is de heer Boon, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam, Telefoon: Mantelcontract met ArboNed In de HISWA-CAO is opgenomen dat de werkgever verplicht is gebruik te maken van de diensten die door ArboNed worden verricht in het kader van de volgende wettelijke verplichtingen: Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek Ondersteuning bij verzuim (sociaal medische begeleiding) ArboNed heeft in samenwerking met HISWA Vereniging een aantal gevarieerde Arbopakketten voor de waterrecreatiebranche ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van de pakketten is speciaal rekening gehouden met de specifieke kenmerken van ondernemingen in deze branche. Bij de pakketten hoort ook een branchechecklist waarmee ondernemers zelf de (verplichte) Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI & E) kunnen uitvoeren. Dit levert een aanmerkelijke kostenbesparing op, omdat ArboNed nu in relatief korte tijd de door de ondernemer uitgevoerde RI & E kan valideren (controleren en goedkeuren). De pakketten zijn naar keuze uit te breiden met meer diensten, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandighedenadvisering. De uitkomsten van de RI & E vormen een uitstekend uitgangspunt om daar met de contactpersoon van ArboNed verder over te praten. Ook over deze extra dienstverlening verleent ArboNed de aantrekkelijke branchekorting, zoals die reeds in de prijzen van de pakketten verwerkt is. Contactpersoon bij ArboNed N.V. is de heer P. de Bruin, landelijk accountmanager, Postbus 8340, 3503 RH Utrecht, telefoon.:

4 Sociaal Fonds In de HISWA-CAO is de afspraak opgenomen dat CAO-partijen een Sociaal Fonds zullen oprichten ten behoeve van de financiering van door partijen aangeduide collectieve belangen binnen de bedrijfstak. Op basis van deze afspraak heeft HISWA Vereniging in augustus 1995 samen met de vakbonden, partij bij de HISWA-CAO, de stichting Sociaal Fonds voor de Houten en Kunststoffen Jachtbouw, alsmede waterrecreatie-ondersteunende activiteiten opgericht. Afgesproken is daarbij dat de bijdragen van werkgevers aan het fonds alleen maar geheven worden als er sprake is van concrete, projectmatige activiteiten. Zo zal het Sociaal Fonds bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan scholingskosten van werknemers. De bijdrage van de werkgever in het Sociaal Fonds bedraagt 0,6% van de loonsom. De heffing vindt direct plaats op basis van het door de bedrijfsvereniging vastgestelde brutoloon-sv. De registratie en aansluiting van ondernemingen vallend onder de HISWA-CAO alsmede de premieheffing en administratie worden uitgevoerd, in opdracht van het bestuur Sociaal Fonds, door: PVF - Achmea, mevrouw Y. Ploeg, Postbus 9251, 1006 AG Amsterdam, Telefoonnummer: Scholing en functieanalyse onderzoek In 1993 is het scholing en functieanalyse onderzoek afgerond dat in samenwerking met de Algemene Werkgevers Vereniging werd uitgevoerd. Resultaat was een functie-referentielijst, welke deels in de HISWA-CAO is opgenomen t.b.v. de indeling in salarisschalen. Met behulp van deze functie-referentielijst kan men eveneens bepalen welke opleidingen voor bepaalde functies nodig of van belang zijn. Voor het opzetten en uitvoeren van een structureel scholing- en opleiding programma voor de waterrecreatiebranche, heeft HISWA Vereniging een speciale coördinator aangesteld. Meer informatie hierover is bij de Scholing- en Opleidingcoördinator, de heer van Oord ( ) te verkrijgen. Tegemoetkoming in de kosten van trainingen en opleidingen Voor de watersportindustrie zijn een aantal trainingen ontwikkeld voorwaar HISWA-CAO-leden een tegemoetkoming in de kosten van het Sociaal Fonds kunnen ontvangen. De trainingen zijn onderverdeeld in: Vaktechniek Arbo, milieu en veiligheid Talen Personeel Management Watersport Ook is er de mogelijkheid om een tegemoetkoming in de kosten voor een aantal opleidingen in de maritieme techniek van het Sociaal Fonds te ontvangen. Als u hierover meer wilt weten kunt u de Catalogus Trainingen & Opleidingen downloaden via onder producten en diensten en vervolgens HISWA training & opleiding of contact opnemen met de heer van Oord ( ).

5 4. HISWA-CAO ADMINISTRATIEF U neemt voor het eerst een werknemer in dienst Als u voor het eerst een werknemer in dienst neemt, moet u zich als werkgever aanmelden bij uw belastingkantoor. U moet daarvoor het formulier 'Melding loonheffingen aanmelding werkgever' naar uw belastingkantoor sturen. U kunt dit formulier downloaden via Na uw aanmelding ontvangt u van de belastingdienst een informatiepakket. U krijgt bovendien een loonheffingennummer. Dit nummer vermeldt u steeds op uw correspondentie met de belastingdienst. NB: Als de belastingdienst vraagt om een CAO-code, dient u code 66 in te vullen voor de HISWA-CAO Vereisten vóórdat de werknemer aan de slag gaat 1. Vaststellen van de identiteit De identiteit stelt u vast aan de hand van een origineel paspoort of id-kaart. Als het om een werknemer met een buitenlandse nationaliteit gaat, zijn er ook andere documenten geldig (zie hiervoor Zorg ervoor dat u een kopie maakt van het identiteitsbewijs en dit bewaart bij de loonadministratie of in het personeelsdossier. Let op! U mag de identiteit niet vaststellen met een rijbewijs of een kopie van een identiteitsbewijs. Het identiteitsbewijs moet een origineel en geldig document zijn. 2. Gegevens voor de loonheffing ontvangen van de werknemer Voordat de nieuwe werknemer aan de slag gaat, is het van belang dat u de juiste gegevens van hem ontvangt. Tot 1 januari 2007 was de loonbelastingverklaring daar een handig (en verplicht) hulpmiddel voor, maar deze is komen te vervallen. Het nieuwe beleid is dat de nieuwe werknemer de benodigde gegevens zelf in een schriftelijke verklaring bij u moet aanleveren vóórdat hij komt werken. Let erop dat op deze verklaring een datum en handtekening staan. Verder zijn er geen vormvereisten. De schriftelijke verklaring van de werknemer moeten de volgende gegevens bevatten: naam en voorletters; geboortedatum; burgerservicenummer (BSN)/sofinummer; adres; postcode en woonplaats; woonland en regio als hij niet in Nederland woont. 3. Loonheffingskorting? Een nieuwe werknemer moet ook een schriftelijk verzoek bij u doen als hij de loonheffingskorting bij u wil laten toepassen. Verder moet een werknemer een schriftelijk verzoek bij u doen als hij de loonheffingskorting niet meer bij u wil of mag laten toepassen. De gegevens voor de loonheffingen en het verzoek om de loonheffingskorting wel of niet toe te passen, moeten voorzien zijn van een datum en ondertekend zijn. Uw werknemer kan hiervoor het 'Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen' gebruiken. Meer informatie hierover is te vinden op Tip! Vraag bij de Belastingdienst het Handboek Loonheffing aan. Hierin staat alles wat u moet weten over loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.

6 4. Loonstaat aanleggen Voor iedere werknemer moet u een loonstaat aanleggen. In de loonstaat legt u de gegevens vast die van belang zijn voor de loonheffingen. De loonstaat legt u ieder kalenderjaar aan vóór de eerste loonbetaling. Meer hierover kunt u vinden op Zorgverzekering In verband met de wijzigingen in het zorgverzekeringsstelsel per 1 januari 2006 heeft HISWA Vereniging voor alle HISWA-leden en haar werknemers een goede collectieve ziektekostenverzekering afgesloten met Delta Lloyd. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Delta Lloyd (www.deltalloyd.nl, tik bij zoeken "e-zorggarant" in, klik op "E-zorgGarant" en vervolgens op "Direct uw premie berekenen"). Met de collectiviteitscode is het tevens mogelijk om een premieberekening te maken en een offerte aan te vragen. U kunt ook contact opnemen met onze contactpersoon bij Meeus. Dennis Steenland is te bereiken via telefoonnummer HISWA-CAO EN HISWA-LEDEN Informatie en diensten Als u onder de HISWA-CAO valt staat u het volgende ter beschikbaar: - Inbreng in het door HISWA Vereniging gevoerde CAO-beleid, o.a. door middel van stemrecht en het goed of afkeuren van de behaalde onderhandelingsresultaten; - Alle informatie met betrekking tot uitvoering van afspraken gemaakt in de CAO en aanverwante zaken; - Belangenbehartiging in CAO-zaken zoals pensioenen, verzekeringen, Arbozorg en opleidingen t.b.v. de branche; - Tegemoetkoming in de kosten van trainingen en opleidingen; - Gratis eerstelijns advies inzake CAO-aangelegenheden door HISWA Vereniging. Bijdragen aan HISWA Vereniging HISWA leden die vallen onder de werkingssfeer van de HISWA CAO zijn een jaarlijkse bijdrage verschuldigd aan HISWA Vereniging. Basisbedrag is voor ,- per bedrijf, plus een opslag van 46,- per werknemer (excl. BTW). Indien uw bedrijf onder de werkingssfeer van de HISWA CAO valt, dient u zich aan te melden bij het secretariaat van HISWA Vereniging. U kunt dat doen door het HISWA CAO-registratieformulier compleet ingevuld te retourneren aan het HISWA kantoor t.a.v. Jasmin Meijer (Postbus 102, 3970 AC Driebergen). 6. MEER INFORMATIE Bedrijfspensioenfonds voor de Waterrecreatie Delta Lloyd De heer W. Boon Postbus BA Amsterdam Tel.:

7 CNV Jachtbouw Oude Haven KT Odijk Tel.: FNV Bouw Houttuinlaan AM Woerden Tel.: HISWA Vereniging Mevrouw mr. J. Meijer Postbus AC Driebergen Tel: Stichting Mn Services Postbus HE Rijswijk ZH Tel.: Sociaal Fonds PVF Achmea Mevrouw Y. Ploeg Postbus AG Amsterdam Tel.:

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

loon belasting en premies 2011

loon belasting en premies 2011 Handboek loonbelasting en premies 2011 Loonbelasting en premies Bonaire: Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. 715 8585 /Douane/Zeehaven Plasa Wilhelmina 3, Kralendijk tel. 717 8206 /Douane/ Bonaire

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015 Handboek Loonheffingen 2015 Uitgave 1 januari 2015 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 Stappenplan... 9 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 9 1.2 Opgaaf van uitbetaalde

Nadere informatie

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens:

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens: Welkom! Wanneer u deze werkwijzer heeft ontvangen, betekent dit dat u zich door toezending van de ondertekende inschrijfovereenkomst bij Payroll Select Freelance Services B.V. (in deze werkwijzer nader

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst LH 22-1T71FD 2007 Loonheffingen 12345 2007 Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2007 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2007 over

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Help! Ik word werkgever. Handboek voor nieuwe werkgevers

Help! Ik word werkgever. Handboek voor nieuwe werkgevers Help! Ik word werkgever Handboek voor nieuwe werkgevers Inhoud Voorwoord 4 1. Werkgever in spe 5 1.1 Waar moet ik aan denken voor ik werkgever word? 5 1.2 Hoe vind ik een geschikte werknemer? 5 1.3 Wat

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Handleiding voor werkgevers

Handleiding voor werkgevers Handleiding voor werkgevers Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom krijgt u deze handleiding?... 5 Snelwijzer... 5 Hoofdstuk 1. Aansluiten als werkgever... 6 1.1 Wie is verplicht om deel te nemen in onze

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s

CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd, bijvoorbeeld over loon, betaling

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Jouw voordelen als payrollkracht. PayrollProfijt. Samen de beste werkgever

Jouw voordelen als payrollkracht. PayrollProfijt. Samen de beste werkgever Jouw voordelen als payrollkracht PayrollProfijt Samen de beste werkgever Inhoud Welkom bij Persoonality! 3 PayrollProfijt 4 1. Persoonlijk pensioenplan 5 2. Collectieve ziektekostenverzekering 8 Premietabellen

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2014 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening mei 2012 53268 (05-12) Algemeen De ASR lijfrente opbouwrekening is een geblokkeerde bankrekening waarop de rekeninghouder een lijfrentekapitaal

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 01 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in

Nadere informatie

Uw btw terugvragen. niet betalende cliënten

Uw btw terugvragen. niet betalende cliënten Jaargang 11 december 2007 Geachte lezer, Voor u ligt de laatste uitgave van ons nieuwsbulletin in 2007. Wij willen u hiermee graag informeren over een aantal nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid.

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid. FAQ deelnemers Pensioen van de overheid Pensioen bij uw werkgever De pensioenregeling van Bpf AVH De hoogte van uw pensioen U wilt met pensioen Uw partner en pensioen Uw kinderen en pensioen Uw Uniform

Nadere informatie

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie

Checklist voor starters

Checklist voor starters Bakker & Bakker accountants & adviseurs pagina: 1 van 6 Checklist voor starters Als u een onderneming start, is er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. U dient een groot aantal zaken te regelen

Nadere informatie