Datum 18 oktober 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum 18 oktober 2005"

Transcriptie

1 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) Telefax (070) Uw brief Onderwerp Verzamelbrief september / oktober 2005 Ons kenmerk Intercom/2005/78750 Datum 18 oktober 2005 Door middel van de Verzamelbrief informeer ik u over enkele relevante ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen. Deze maand bevat de brief informatie over de volgende onderwerpen: 1. Budgetten WWB 2005 en Digitaal klantdossier 3. Nieuw zorgstelsel: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet op de zorgtoeslag 4. Invoering Loonaangifte 2006 en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 5. Regels met betrekking tot uit- en aanbesteden van reïntegratiediensten 6. Levensvatbaarheidsonderzoek in het kader van het Bbz in relatie tot aanvullend onderzoek naar schuldsituatie van een zelfstandig ondernemer 7. Schatting belastbare inkomens 2006 ten behoeve van de aanvraag van toeslagen en voorlopige teruggave

2 1. Budgetten WWB 2005 en 2006 (zie bijlage pagina 9-12) Veel gemeenten hebben vragen gesteld over de gemeentelijke WWB-budgetten die op 30 september 2005 bekend werden gemaakt. Gemeenten willen weten waarom hun definitieve budget 2005 en voorlopige budget 2006 afwijkt van hetgeen zij verwacht hadden. In de toelichting op het gemeenteloket is vermeld dat die afwijking twee oorzaken heeft: - het macrobudget is verlaagd - de verdeelkenmerken zijn geactualiseerd. Verder is inmiddels duidelijk geworden dat bij de budgetten die op 30 september op het gemeenteloket zijn gepubliceerd de verdeelmaatstaf lage inkomens jaar op een andere manier is berekend dan bij voorgaande budgetberekeningen. Vanuit oogpunt van consistentie herstel ik deze afwijking. Dit betekent dat de budgetten voor het inkomensdeel voor 2005 en 2006 worden aangepast. De aangepaste bedragen zijn vanaf vandaag op het gemeenteloket te lezen. In de bijlage licht ik een en ander toe. 2. Digitaal klantdossier Voor de zomer heb ik aan CWI gevraagd om, in afstemming met gemeenten en UWV, voor het einde van 2006 te zorgen voor de ontwikkeling van een digitaal klantdossier. Dit digitale dossier dient de gegevens en documenten van werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden te bevatten. Met dit digitale klantdossier wil ik de voorwaarden creëren voor een eenmalige vastlegging van cliëntgegevens. Daarom ben ik van plan om vanaf 2007 dubbele gegevensuitvraag in de keten van werk en inkomen te verbieden. De uitvoeringsorganisaties dienen toegang te krijgen tot dit digitale dossier. De cliënt zal op termijn ook dit dossier kunnen raadplegen. Door CWI is een projectorganisatie opgezet die wordt aangestuurd door een stuurgroep, waarin VNG en Divosa vertegenwoordigd zijn. Binnen het project is een deelproject gemeenten opgezet door het Coördinatiepunt ICT gemeenten van Divosa en VNG, met ongeveer 30 kopgroepgemeenten. Zij zetten op een rij wat nodig is om het digitale klantdossier bij gemeenten tot een succes te maken. De kopgroepgemeenten worden tijdens het hele traject nauw bij de ontwikkeling van het dossier betrokken. Vanuit het deelproject voor gemeenten worden afspraken met de ICT-leveranciers voorbereid en wordt de communicatie naar gemeenten geregeld. Onlangs heb ik overleg gevoerd met VNG en Divosa en een deel van de kopgroepgemeenten en heb ik bestuurlijk overleg gevoerd met de VNG over het digitaal klantdossier. In deze overleggen is de noodzaak van digitaal klantdossier door gemeenten onderschreven en is een aantal aandachtspunten aangedragen voor de uitwerking. Voor de eerste fase van het project (2005) heb ik een budget beschikbaar gesteld van 5 mln. Op korte termijn wordt een aantal onderzoeken verricht om de technische en functionele inrichting van het digitaal klantdossier verder aan te scherpen. Divosa en VNG zullen gemeenten via hun eigen kanalen op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het digitaal klantdossier zal o.a. als thema aan de orde komen op de Gemeentedagen van 26 oktober, 9 en 17 november a.s. 2

3 3. Nieuw zorgstelsel: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet op de zorgtoeslag (zie bijlage pagina 13-15) Op 1 januari 2006 gaat de nieuwe zorgverzekering van start. Dit heeft gevolgen voor alle burgers van Nederland en daarmee ook voor de cliënten van Sociale Diensten. Het ministerie van VWS en Divosa werken samen met het Ministerie van SZW aan specifieke voorlichting voor Sociale Diensten over de gevolgen van deze stelselwijziging. In de bijlage bij deze brief kondigen we belangrijke momenten aan waar de burger mee te maken gaat krijgen. Voor elk belangrijk invoeringsmoment zult u van tevoren nog inhoudelijke informatie krijgen. De bedoeling hiervan is dat de Sociale Diensten de burger goed kunnen informeren. In een volgende verzamelbrief zal een update van de informatie worden gegeven. Het nieuwe zorgstelsel zal besproken worden in de VWS-workshop tijdens de SZWgemeentedagen. 4. Invoering Loonaangifte 2006 en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (zie bijlage pagina 16-21) Met ingang van 1 januari 2006 krijgen sociale diensten te maken met de gevolgen van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten (Walvis), inmiddels beter bekend als Loonaangifte Loonaangifte 2006 heeft geen gevolgen voor het recht op en de hoogte van gemeentelijke uitkeringen. De Zorgverzekeringswet maakt geen onderdeel uit van Loonaangifte De inkomensafhankelijke bijdrage van de Zvw heeft wel invloed op de gemeentelijke uitkeringen en daardoor ook op de loonaangifte. De gevolgen van Loonaangifte 2006 voor de sociale diensten hebben met name betrekking op de inrichting van de uitkeringsadministratie. Die dient te worden aangepast aan de gewijzigde informatie-uitwisseling met Belastingdienst en UWV en de gewijzigde loonaangiftesystematiek. In aansluiting op eerdere Verzamelbrieven is in de bijlage een overzicht opgenomen van de hoofdlijnen van Loonaangifte Daarin komen ook de gevolgen aan de orde die de per 1 januari 2006 inwerking tredende Zorgverzekeringswet heeft voor de premieheffing over uitkeringen ingevolge de WWB, IOAW, IOAZ en WWIK. Voorts wordt besproken hoe u aan nadere informatie over Loonaangifte 2006 kunt komen. Om misverstanden te voorkomen wijs ik op het volgende. Naast het implementatietraject voor sociale diensten loopt er een soortgelijk traject voor de gemeentelijke salarisadministraties, die door Belastingdienst en UWV geïnformeerd worden over Loonaangifte Gezien de verschillen tussen sociale diensten en salarisadministraties is het materiaal uit de afzonderlijke implementatietrajecten níet onverkort onderling uitwisselbaar! 3

4 5. Regels met betrekking tot uit- en aanbesteden van reïntegratiediensten De veranderingen in de regels met betrekking tot uit- en aanbesteden van reïntegratiediensten blijken tot onduidelijkheden te leiden bij gemeenten. Daarom wordt een en ander hieronder kort samengevat. Zie ook de verzamelbrieven van maart en juni 2005 voor meer informatie. Streven om uitbestedingsverplichting voor reïntegratie m.i.v. 1 januari 2006 te laten vervallen Op 3 juni jl. heeft het kabinet besloten om een voorstel tot wijziging van de WWB (i.c.artikel 7, vierde lid) naar het parlement sturen. In het wetsvoorstel, dat inmiddels in de Tweede Kamer ligt, wordt voor de gemeenten de uitbestedingsplicht van reïntegratiewerkzaamheden in de WWB en de hiermee corresponderende artikelen in de IOAW, IOAZ en WWIK afgeschaft. Dit zou betekenen dat gemeenten vanaf 2006 zelf kunnen beslissen in hoeverre ze een derde partij inschakelen om bijstandsgerechtigden en personen in de genoemde overige regelingen aan het werk te helpen. Tot nog toe zijn gemeenten verplicht een deel van hun budget uit te geven aan private reïntegratiebedrijven. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen krijgen gemeenten straks volledige vrijheid en ze kunnen er dan ook voor kiezen om zelf reïntegratietaken uit te voeren. De aanbestedingsregels uit het Besluit SUWI zijn inmiddels vervallen De bijzondere procedureregels aanbesteding van reïntegratie werkzaamheden door UWV en gemeenten zijn vervallen (het betreffende besluit is gepubliceerd in het Staatsblad op 17 juni 2005, nr. 351). Dit betekent, dat zowel het voorschrift dat verschillende offertes dienen te worden gevraagd als het voorschrift voor de wijze van beoordeling van de offertes aan de hand van vergelijkbare kosten in artikel 4.1, derde lid, zijn vervallen. De colleges van burgemeester en wethouders mogen in hun verantwoording WWB over 2005 handelen alsof de aanbestedingsregels al vanaf 1 januari 2005 zijn vervallen. Dit betekent dat over het jaar 2005 geen financiële maatregelen aan gemeenten opgelegd worden voorzover tekortkomingen betrekking hebben op deze aanbestedingsregels. De Europese aanbestedingsregels blijven gelden Naast de aanbestedingsregels conform artikel 4.1 van het Besluit SUWI bestaan echter ook Europese aanbestedingsregels. Onlangs is het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) gepubliceerd (Staatsblad nr. 408, d.d. 16 juli 2005). Dit besluit treedt per 1 december 2005 in werking. Met de publicatie van dit besluit geeft Nederland invulling aan de verplichting tot implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG, welke in maart 2004 door het Europese parlement is aangenomen. Deze richtlijn vervangt onder andere de - in de tekst van de verzamelbrief van maart jl. nog genoemde - richtlijn 92/50/EEG. Naast de bepalingen in de aanbestedingsrichtlijn zijn ook de daaraan ten grondslag liggende fundamentele regels en beginselen van het EG-verdrag van belang, zoals de beginselen van non-discriminatie, gelijke behandeling en transparantie. Indien UWV en gemeenten uitbesteden, blijven deze Europese aanbestedingsregels onverkort van kracht. Voor een uitgebreide toelichting op de Europese aanbestedingsregels verwijs ik u naar de bijlage bij de verzamelbrief van maart jl. 4

5 Aanbesteden in relatie tot ESF Hoe zit het met de aanbestedingsrege ls in gevallen waarin een beroep wordt gedaan op ESFfinanciering? Het Agentschap SZW heeft in afstemming met de Europese Commissie de uitvoeringsvoorwaarden (met name de wijze van publicatie van de offerte-aanvraag) geconcretiseerd. Zie hierover meer in de Handleiding Projectadministratie ESF-3. Deze is te vinden op de website van het Agentschap: agentschap.szw.nl. 6. Levensvatbaarheidsonderzoek in het kader van het Bbz in relatie tot aanvullend onderzoek naar schuldsituatie van een zelfstandig ondernemer In het kader van bijstandsverlening krachtens het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) aan gevestigde zelfstandigen geven enkele gemeenten in voorkomende gevallen aan daartoe gespecialiseerde bureaus opdracht tot het verrichten van een onderzoek naar de schuldensituatie (schuldverificatie). Een dergelijk onderzoek vindt plaats naast het al dan niet door een deskundige derde uitgevoerde levensvatbaarheidsonderzoek op grond van artikel 56, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 en is aldus de desbetreffende gemeenten noodzakelijk om een volledig beeld te verkrijgen van de financiële situatie waarin de zelfstandige verkeert. Op grond van eerder genoemd artikel kunnen kosten van een aan derden opgedragen onderzoek inzake de verlening van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal aan zelfstandigen als bedoeld in artikel 2, Bbz tot aan een bepaald maximum voor 90% worden gedeclareerd bij het rijk. Blijkens de toelichting bij de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 wordt onder dit onderzoek verstaan, "een bedrijfseconomisch of bedrijfstechnisch onderzoek, waaronder begrepen de taxatie van vermogensbestanddelen, voorzover dit onderzoek noodzakelijk is voor de uitvoering van de Ioaz of het Bbz 2004". Uit deze definitie van het levensvatbaarheidsonderzoek blijkt dat dit onderzoek inzage dient te geven in de financiële situatie van de zelfstandige, waardoor de noodzaak van een extra onderzoek zoals schuldverificatie ontbreekt. Een aanvullend onderzoek als schuldverificatie kan om die reden en ook om reden dat een dergelijk onderzoek niet kan worden opgevat als een vervolgonderzoek als bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel b, Wfa IOAW/IOAZ en Bbz 2004, niet voor declaratie in aanmerking komen. Overigens is het wel mogelijk om de kosten verbonden aan schuldsanering te betrekken bij de vaststelling van de hoogte van de noodzakelijke kredietverstrekking. 5

6 7. Schatting belastbare inkomens 2006 ten behoeve van de aanvraag van toeslagen en voorlopige teruggave Momenteel is de Belastingdienst/Toeslagen bezig met het verzenden van aanvraagformulieren voor toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, toeslag kinderopvang). Op het aanvraagformulier moet het verwachte inkomen voor 2006 worden opgegeven. In verband hiermee is onderstaand een overzicht opgenomen van de desbetreffende bijstandsinkomens 2006, gebaseerd op de laatste inzichten ten aanzien van belasting en premies voor het jaar Het verwachte inkomen voor 2006 is ook van belang voor de aanvraag van een voorlopige teruggaaf. gehuwd, per partner 8.750,00 alleenstaande ouder - zonder toeslag ,00 - met toeslag ,00 alleenstaande - zonder toeslag 8.750,00 - met toeslag ,00 jonger dan 21 jaar zonder kinderen alleenstaande 18, 19 of 20 jaar 2.660,00 gehuwden, beide partners < 21 jr 5.310,00 gehuwden, een partner < 21 jr, de ander > ,00 jonger dan 21 jaar met kinderen alleenstaande ouder 5.730,00 gehuwden, beide partners < 21 jr 9.860,00 gehuwden, een partner < 21 jr, de ander > ,00 6

7 Adres Belastingdienst CPP In de Verzamelbrief van juli/augustus stond informatie over het aanleveren van bestanden met sofi-nummers in november 2005 (bijlage pagina 31). Het adres waarnaar gemeenten zonder GemNet VT account hun gegevens kunnen sturen bevatte een fout kamernummer. Het juiste adres is: Belastingdienst CPP t.a.v. Kees Hollestein (K2.45) Roggestraat CC Apeldoorn Gemeentedagen 2005 Ik maak nog graag van deze gelegenheid gebruik om de Gemeentedagen 2005 onder de aandacht te brengen. De eerste is al op 26 oktober. Aanmelden kan nog via gemeenteloket.bijeenkomsten.szw.nl. Hoofdthema van de dagen is de effectiviteit van het reïntegratiebeleid. De WWB is goed uit de startblokken gekomen. Gemeenten maken steeds meer gebruik van de mogelijkheden die ze hebben. We lopen echter geen sprint, maar een marathon. Het is een kwestie van lange adem om lastige doelgroepen aan de slag of in ieder geval verder te helpen. Ik hoop dat de Gemeentedagen 2005 u daarbij een steuntje in de rug zullen geven. Wilt u de verzamelbrief in het vervolg digitaal ontvangen, dan kan dat. Stuur een met uw naam, gemeente, functie en adres naar De eerste tijd zult u tevens de papieren versie blijven ontvangen. berichten die meer informatie bevatten dan bovenstaande onderwerpen, zullen niet worden beantwoord. Voor vragen met betrekking tot de verzamelbrief kunt u een sturen naar De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (H.A.L. van Hoof) 7

8 Bijlagen bij Verzamelbrief september

9 1. Budgetten WWB 2005 en 2006 Algemeen Met de invoering van de Wet werk en bijstand is de declaratiesystematiek voor bijstandsuitkeringen volledig afgeschaft. Gemeenten krijgen sindsdien een budget waaruit zij de kosten van bijstandsuitkeringen kunnen voldoen. Een overschot mogen zij houden; een tekort moeten zij zelf dragen (in bepaalde gevallen is een aanvullende uitkering van het rijk mogelijk). Het gemeentelijk budget wordt globaal genomen in twee stappen bepaald. Allereerst wordt bepaald hoe groot het macrobudget moet zijn om alle uitkeringen in heel Nederland van te kunnen betalen. Hierbij speelt het Centraal Planbureau een belangrijke rol. Het CPB stelt een volumeraming op. Die is gebaseerd op het aantal uitkeringen in het voorgaande jaar, de verwachte ontwikkeling van de conjunctuur en de gevolgen van rijksbeleid (bijvoorbeeld de wijzigingen in de WAO en WW). De tweede stap is de verdeling van dit budget over gemeenten. Grote gemeenten krijgen hun budget toebedeeld op basis van objectieve verdeelkenmerken. Bij kleine gemeenten wordt het budget verdeeld op basis van het historisch aandeel in de uitgaven van alle kleine gemeenten samen. Het budget voor elke gemeenten wordt voorafgaand aan het uitvoeringsjaar vastgesteld. Omdat dan nog niet alle relevante gegevens bekend zijn en met name de conjunctuur een onzekere factor is, wordt het budget een jaar later (in september van het uitvoeringsjaar) definitief vastgesteld. Ook de verdeelkenmerken kunnen dan worden geactualiseerd. Daarna vindt geen nacalculatie meer plaats. Dat zou immers in strijd zijn met het beginsel dat gemeenten zelf financieel verantwoordelijk zijn en de opbrengst van een beter dan gemiddelde prestatie zelf mogen houden. Verlaging macrobudget 2005 De economie heeft zich in 2005 minder ongunstig ontwikkeld dan ten tijde van de berekening van de voorlopige budgetten (september 2004) werd verwacht. Bovendien kwam het aantal bijstandsuitkeringen in 2004 lager uit. Hierover heb ik u in het voorjaar geïnformeerd. In de zomermaanden hebben nog enkele kleinere bijstellingen plaatsgehad die te maken hadden met het niet of later doorgaan van maatregelen op rijksbeleid. U kunt hierbij denken aan de alimentatiewetgeving. De verlaging van het macrobudget 2005 bedraagt 7 procent. Dat is bijna evenveel als ik eerder heb aangekondigd. Ten opzichte van de indicatie die in het voorjaar is afgegeven op grond van de inzichten uit het Centraal Economisch Plan (CEP) is het budget nog een weinig verhoogd met 14 mln. Het definitieve budget 2005 komt hiermee uit op 4.564,6 mln. Dit komt overeen met een volume van Hieronder is de opbouw weergegeven, waarbij u de vergelijking kunt maken met de opbouw zoals die september 2004 bestond. Opbouw t.b.v. budget 2005 bij voorlopig budget (september 2004) bij definitief budget (september 2005 Volume 2004 < Effect conjunctuur Effecten rijksbeleid Totaal < Volume > Totaal aantal uitkeringen (afgerond) (afgerond) 9

10 Verlaging macrobudget 2006 Ook in 2005 verloopt de economie gunstiger dan eerder verwacht. Bovendien stijgt, zoals opgemerkt, het aantal bijstandsuitkeringen niet of nauwelijks. Eerder was verwacht dat er wel sprake zou zijn van een stijging in Het budget voor 2006 was aanvankelijk op die stijging berekend. Pas medio augustus 2005 werd duidelijk dat hiervan geen sprake was. De raming voor 2006 is daarop aangepast. U hebt hier pas voor het eerst iets over kunnen lezen in de begroting die op Prinsjesdag verscheen en in de berichten die over de begroting op het gemeenteloket zijn gepubliceerd. Ik begrijp dat dit bericht voor u in een laat stadium komt. De gevolgde methodiek vloeit echter voort uit de afspraken die ik met de VNG en ook met de Tweede Kamer heb gemaakt over het moment van budgetvaststelling. Juist door het macrobudget pas in september te bepalen kunnen alle relevante gegevens betrokken worden in de raming van een toereikend budget. Hiermee wordt voorkomen dat het budget teveel afwijkt van de werkelijke ontwikkeling van de bijstandsuitgaven. Het voorlopige macrobudget 2006 is vastgesteld op 4.338,1 mln. Dit komt overeen met een geraamd volume van Hieronder is weergegeven hoe dit is opgebouwd en hoe het zich verhoudt tot de eerdere raming bij het indicatief budget. Opbouw t.b.v. budget 2006 Bij indicatief budget (juli 2005) Bij voorlopig budget (oktober 2005) Geraamd volume 2005 < Geraamd effect conjunctuur Geraamd effect rijksbeleid Totaal < Raming volume > Totaal aantal uitkeringen (afgerond) (afgerond) Actualisatie verdeelmaatstaven Uitgangspunt is om de verdeling van het macrobudget zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de actualiteit. Dat is van belang voor groeigemeenten. Ook voor andere gemeenten is dat echter van belang; het budget sluit dan beter aan bij recente ontwikkelingen van bijvoorbeeld de werkgelegenheid. Daarom wordt (dit jaar voor het eerst) bij de definitieve budgetvaststelling rekening gehouden met actuelere gegevens van de verdeelmaatstaven. In onderstaande tabellen is weergegeven welk peiljaar op de verschillende momenten is gehanteerd. Ook voor het bepalen van het zogeheten historisch kostenaandeel worden recentere gegevens gebruikt. Deze actualisatie leidt in sommige gevallen tot behoorlijke veranderingen in de budgetten voor individuele gemeenten. U kunt dit ook nagaan door de beschikking van het voorlopig budget 2005 te vergelijken met die van het definitief budget. Binnenkort zal ik op het gemeenteloket een overzicht laten plaatsen waarmee gemeenten kunnen zien hoe dat voor hun gemeente in zijn werk is gegaan. Ook de voorlopige budgetten voor 2006 wijken om deze reden af van het indicatieve budget dat eerder werd gepubliceerd. Ook hier zal ik via het gemeenteloket meer inzicht bieden in de achtergronden. 10

11 Verdeelkenmerken t.b.v. budget 2005 Peiljaar bij voorlopig budget Peiljaar bij definitief budget Lage inkomens jaar (% van huishoudens jaar met inkomen) Eenouderhuishoudens jaar (% van huishoudens jaar) Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (% van inwoners jaar) Totaal allochtonen jaar (% van inwoners jaar) Laag opgeleiden jaar (% van inwoners jaar) Regionaal klantensurplus ( x 1.000) Omgevingsadressendichtheid x woningen (x ) Werkzame beroepsbevolking (% van totale beroepsbevolking) Banen handel, horeca en schoonmaak (% van banen COROP-niveau) Procentuele banengroei in COROP-regio Aantal banen (in % van totale beroepsbevolking op COROP-niveau) Aandeel langdurig bijstandsgerechtigden 2001 (% huishoudens jr) Totaal aantal huishoudens Historische kosten Verdeelkenmerken t.b.v. budget 2006 Peiljaar bij indicatief budget Peiljaar bij voorlopig budget Lage inkomens jaar (% van huishoudens jaar met inkomen) Eenouderhuishoudens jaar (% van huishoudens jaar) Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (% van inwoners jaar) Totaal allochtonen jaar (% van inwoners jaar) Laag opgeleiden jaar (% van inwoners jaar) Huurwoningen (in % van het totaal aantal woningen) Regionaal klantenpotentieel (in % van het aantal inwoners) Inwoners in stedelijk gebied (% van inwoners) Werkzame beroepsbevolking (% van totale beroepsbevolking) Banen handel en horeca in COROP-regio (% van banen) Procentuele banengroei in COROP-regio Aantal banen in COROP-regio (% van totale beroepsbevolking) Netto arbeidsparticipatie van vrouwen in COROP-regio Totaal aantal huishoudens Historische kosten Beschikkingen 2005 en budgetten 2006 aangepast Bij de berekening van de gemeentelijke budgetten wordt gebruik gemaakt van een aantal objectieve verdeelkenmerken. Een daarvan is het kenmerk aandeel huishoudens met een laag inkomen. Hierbij is bij de berekening van de budgetten van 30 september gebruik gemaakt van een iets andere definitie dan die gebruikelijk voor de budgetberekening WWB door het CBS wordt aangeleverd. Uit oogpunt van consistentie wordt dit hersteld. Deze correctie leidt tot een aanpassing van de verdeling ten opzichte van die op 30 september bekend werd gemaakt. Macro gezien gaat het in 2005 om de herverdeling van een bedrag van 33 miljoen euro (0,7% van het macrobudget) en van 27 miljoen euro (0,6%) voor Gemeenten, die al een definitieve beschikking voor het jaar 2005 hebben ontvangen (verzonden 6 oktober), krijgen een nieuwe beschikking. 11

12 De eerdere beschikking wordt ingetrokken. Ook de bedragen die op 30 september 2005 via het gemeenteloket zijn geplaatst worden herroepen en vervangen. Dit geldt zowel voor de definitieve budgetten 2005 als voor de voorlopige budgetten Toekomst Het moment waarop de budgetten bekend worden komt voor velen van u ongelegen. Ik begrijp dat. Toch zijn er goede redenen om de budgetten pas in september bekend te maken; op die manier kunnen de laatste informatie over de gevolgen van rijksbeleid en de laatste informatie over de ontwikkeling van de conjunctuur betrokken worden in de raming. Daarmee is zoveel mogelijk gewaarborgd dat er sprake is van een toereikend macrobudget. Desalniettemin ben ik met de VNG in overleg over de mogelijke voor- en nadelen van een ander moment van vaststelling of een andere manier van werken waarmee meer stabiliteit van de budgetten geboden kan worden. Verdere informatie In de toelichting bij de beschikkingen vindt u gespecificeerd welke gegevens zijn gebruikt voor de berekening van uw budgetten. SZW organiseert samen met Divosa en VNG op maandag 24 oktober in Utrecht een landelijke bijeenkomst van 10.00uur tot 12.00uur in het Beatrix Theater (Maurits Foyer), Mineurslaan 9. Tijdens deze bijeenkomst zal onder meer een presentatie worden gegeven over de totstandkoming van het budget 2005 en de voorlopige budgetten 2006, waarbij wordt ingegaan op de verdeelkenmerken. Meer informatie hierover vindt u binnenkort op het gemeenteloket. Verder organiseert Divosa een aantal bijeenkomsten op 20 oktober in de regio Noord en op 16 november in de regio Oost waar medewerkers van SZW toelichting zullen geven. Op het gemeenteloket is alle in deze brief beschreven informatie ook terug te vinden. Binnenkort vindt u daar ook gemeentespecifieke informatie. 12

13 3. Nieuw zorgstelsel: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet op de zorgtoeslag Op 1 januari 2006 verdwijnt het verschil tussen de particuliere ziektekostenverzekering en het ziekenfonds en gaat de nieuwe zorgverzekering van start. Iedereen betaalt dan een nominale premie aan een zorgverzekeraar naar keuze. Daarnaast wordt over bruto-inkomens en uitkeringen een inkomensafhankelijke bijdrage ingehouden. Deze bijdrage, een soort zorgpremie, wordt aan de Belastingdienst afgedragen. De zorgverzekering kent een wettelijk vastgesteld basispakket dat gelijk is aan het huidige ziekenfondspakket. Iedereen kan zich bij elke verzekeraar verzekeren voor dit pakket. Een verzekeraar is verplicht om voor dezelfde polis aan iedereen dezelfde premie te vragen; in geval van een collectief contract is een korting mogelijk tot 10% op de nominale premie. Om deze nieuwe zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden, wordt een pakket maatregelen ingevoerd, waaronder de zorgtoeslag in het kader van de AWIR, het vervallen van de procentuele ziekenfondspremie, verlaging van de AWBZ-premie en aanvullende fiscale maatregelen. De precieze invulling van het compensatiepakket en de inkomensgevolgen zijn met Prinsjesdag duidelijk geworden. De zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke toeslag, die rechtstreeks aan de rechthebbende wordt uitbetaald. september 2005: de Belastingdienst/toeslagen verstuurt de aanvraagformulieren voor de zorgtoeslag. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vooringevulde formulieren. 1 november 2005: rechthebbenden die het aanvraagformulier voor 1 november terugsturen, krijgen half december de zorgtoeslag voor januari 2006 uitbetaald. november- 16 december 2005: o de zorgverzekeraars sturen hun huidige cliënten een aanbod voor een ziektekostenpolis die nauw aansluit bij het pakket dat mensen nu hebben. Als mensen niet voor 1 maart reageren, zijn ze automatisch via deze polis verzekerd; o de eerste maandelijkse zorgtoeslag wordt uitbetaald in verband met de nominale premie van januari. 1 januari 2006: de nieuwe zorgverzekering gaat in. 1 mei 2006: iedereen moet verzekerd zijn, anders riskeert men een boete. Wat betekent dit voor gemeenten? Vragen cliënten Sociale diensten kunnen worden geconfronteerd met vragen over de nieuwe Zorgverzekeringswet en de zorgtoeslag. Voor het aanvragen van de zorgtoeslag kunnen cliënten worden doorverwezen naar Hulp en Informatie Punten (de oude HIPs voor de huursubsidie) of zorgverzekeraars. Beide partijen zullen voor een cliënt de relevante gegevens kunnen opvragen bij de Belastingdienst/Toeslagen, om een aanvraag voor de zorgtoeslag te kunnen doen. Meer informatie is te vinden op (het onderdeel Veelgestelde vragen is desgewenst ook in te bouwen in een eigen website sociale dienst) en via Postbus 51 ( ). 13

14 Vragen gemeenten Gemeenten kunnen vragen over de Zorgverzekeringswet stellen aan het ministerie van VWS via het volgende adres: Vermeld a.u.b. uw adres en telefoonnummer als u een vraag stelt. Collectieve (aanvullende) verzekeringen Voor zowel het basispakket als het aanvullende pakket kunnen gemeenten collectieve contracten afsluiten voor uitkeringsgerechtigden. De Zvw biedt de mogelijkheid dat het basisen aanvullende pakket bij verschillende verzekeraars wordt afgesloten. In de invoeringswet WWB is in artikel 10, tweede lid geregeld dat categoriale bijzondere bijstand kan worden verleend in de vorm van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. In de toelichting bij deze bepaling is indertijd opgemerkt dat genoemde mogelijkheden worden herzien indien ontwikkelingen in het zorgstelsel daartoe aanleiding geven. Met deze zin werd gedoeld op de herziening van het zorgstelsel m.i.v. 1 januari Naar aanleiding van bovenstaande passage heb ik contact gezocht met het Ministerie van VWS. Het ministerie van VWS deelt mee dat het huidige basispakket van het ziekenfonds en het basispakket op grond van de nieuwe Zorgverzekeringswet identiek zijn. Aanvullend hierop kunnen personen -net als onder het huidige zorgstelsel- een aanvullende ziektekostenverzekering afsluiten. Op grond van deze informatie stel ik vast dat er geen ontwikkelingen zijn die aanleiding geven om de mogelijkheid om categoriale bijzondere bijstand te verlenen in de vorm van collectieve aanvullende ziektekostenverzekeringen te herzien. Ik heb dan ook besloten de mogelijkheid die artikel 10, tweede lid IwWWB biedt te handhaven. Het is hiervoor niet nodig de wet aan te passen. De bepaling in artikel 10, tweede lid IwWWB blijft ongewijzigd. Gemeenten kunnen derhalve categoriale bijzondere bijstand blijven verlenen in de vorm van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Gevolgen voor bijstand en bijzondere bijstand. De kosten voor de nominale ziektekostenpremie worden gerekend tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan en dienen te worden bestreden uit de bijstandsnorm of het daarmee qua hoogte vergelijkbare inkomen. Daarnaast geldt dat de zorgtoeslag die wordt toegekend uit hoofde van de AWIR wordt aangemerkt als een toereikende en passende voorliggende voorziening. Dit betekent dat in beginsel geen (bijzondere) bijstand kan worden verleend voor zorgkosten. Afdracht inkomensafhankelijke bijdrage aan Belastingdienst Met de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet komt de werkgeverspremie Ziekenfondswet te vervallen. In de zorgverzekering is de werknemer zelf de inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. De werkgever of uitkeringsinstantie houdt de verschuldigde bijdrage in op het loon of uitkering van personen jonger dan 65 jaar en draagt deze af aan de Belastingdienst. De werkgever of uitkeringsinstantie moet het bedrag van de ingehouden en afgedragen inkomensafhankelijke bijdrage volledig vergoeden aan de werknemer/cliënt. In deze verzamelbrief staat bij het onderdeel 'Loonaangifte 2006' wat dit voor de gemeente als uitkeringsinstantie zal betekenen (zie bijlage pagina 19). Ten aanzien van de bijstandsuitkeringen aan personen van 65 jaar of ouder geldt dat de gemeente hier niet optreedt als pseudo-werkgever en dat er dus geen vergoeding plaats vindt van de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zvw. Meer informatie hierover is tevens terug te vinden op 14

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Leidraad Participatiewet IGSD

Leidraad Participatiewet IGSD IGSD 2 Inhoud Deel algemene bijstand inclusief Bbz 2004, IOAW en IOAZ... 3 Hoofdstuk 1 Bijzondere aanvraagprocedures Participatiewet... 4 Hoofdstuk 2 Voorschotten... 7 Hoofdstuk 3 Overbruggingsuitkering...

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

UWV en Walvis: nota van bevindingen bij negende rapportage

UWV en Walvis: nota van bevindingen bij negende rapportage Opdrachtgever IWI UWV en Walvis: nota van bevindingen bij negende rapportage Opdrachtnemer IWI Onderzoek Monitor Polisadministratie (Walvis/Wfsv) Startdatum 1 mei 2010 Einddatum 1 mei 2010 Categorie Toezicht

Nadere informatie

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip adp.nl HR. Payroll. Benefits. Voorwoord Op 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een nieuwe stap gezet in het eenvoudiger maken

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 37a 27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2007 volgnr: 2007.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag.

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag. 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Inleiding... 2 3. Maatregelen regeerakkoord,

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Colleges van Burgemeester en Wethouders i.a.a. Directeuren Sociale Dienst Hoofden Sociale Zaken Hoofden Financiën Directeuren/hoofden I&A Gemeenteraadsleden

Nadere informatie

Oass.nr. -.^uiijs. Ingekomsn 2 h OKT. 2011. Kopie nasr: B G. Weeknr. afd. Afdoening:

Oass.nr. -.^uiijs. Ingekomsn 2 h OKT. 2011. Kopie nasr: B G. Weeknr. afd. Afdoening: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Colleges van Burgemeester en Wethouders I.a.a. Directeuren/Hoofden Sociale Zaken Gemeenteraadsleden p/a Griffier

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2014 Volgnummer: 2014:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

Selectielijst Toeslagen

Selectielijst Toeslagen Selectielijst Toeslagen Selectielijst voor de administratieve neerslag van de zorgdrager Minister van Financiën voor wat betreft de werkprocessen van Belastingdienst/Toeslagen Over de periode 2004 - Opgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB).

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB). Burgemeester en wethouders van Roosendaal; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB); Besluiten: vast te stellen de Beleidsregel bijzondere bijstand 1. Inleiding: In de Wet werk en bijstand worden regels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 678 Wijziging van belastingwetten in verband met noodzakelijk onderhoud (Fiscale onderhoudswet 2004) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland)

Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland) Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland) Inleiding Bij gelegenheid van het plenaire debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet verzwaren incassoregime op 20 juni 2007,

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

Beleidsregels Participatiewet 2015

Beleidsregels Participatiewet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Participatiewet 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir

Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir 1 Colofon Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir* Uitgave MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie