Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen."

Transcriptie

1 Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen.

2 Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Utrecht, juni 2006 Opdrachtgever: Gemeente Maastricht 2

3 Inhoud Voorwoord Inleiding Doel van het onderzoek Onderzoeksmethode en opzet Respons Achtergrondvariabelen Leeswijzer Resultaten Bekendheid van regelingen algemeen Resultaten per regeling Declaratieregelingen Resultaten regeling Kwijtschelding van heffingen Collectieve zorgverzekering en aanvulling via Belastingdienst Inkomensaanvulling Belastingdienst Kortingsregeling op de maaltijdvoorziening Bijzondere bijstand Overige resultaten Inleiding Deelname aan activiteiten Bewust niet-gebruik Overige resultaten Suggesties ter verbetering van beleid Conclusies en aanbevelingen Bijlage Bijlage 1: Vragenlijst onderzoek 3

4 Voorwoord Dit is de rapportage van het onderzoek naar bekendheid en gebruik van ondersteunende voorzieningen in de gemeente Maastricht. Het onderzoek is uitgevoerd door het NIBUD in opdracht van de gemeente Maastricht. Het NIBUD heeft tevens voor Maastricht een zogenaamde Minima-effectrapportage opgesteld. In deze rapportage worden de effecten van landelijk en lokaal beleid op de financiële positie van verschillende huishoudens met een laag inkomen doorberekend. Van de Minima-effectrapportage is een apart rapport verschenen in mei De twee delen van het onderzoek vormen gezamenlijk een combinatie van theorie en praktijk. De minima-effectrapportage vormt als zodanig een theoretisch kader. Het onderzoek naar bekendheid van gemeentelijk minimabeleid en het gebruik van de regelingen is praktisch van aard aangezien de inwoners van negen selecteerde buurten van Maastricht hierbij ook hun mening kunnen geven en ideeën over het minimabeleid kenbaar kunnen maken. Graag willen we Karin Weusten van de gemeente Maastricht bedanken voor haar medewerking. 4

5 1. Inleiding In de gemeente Maastricht bestaan er verschillende ondersteunende voorzieningen voor huishoudens met een laag inkomen. Gemeente Maastricht heeft het vermoeden dat het niet-gebruik van de ondersteunende maatregelen onder huishoudens met een laag inkomen hoog is. Redenen kunnen zijn dat inwoners onbekend zijn met de regelingen of dat zij wel bekend zijn met de regelingen, maar om bepaalde redenen geen beroep doen op deze regelingen. De gemeente Maastricht heeft het NIBUD opdracht gegeven om deze zogeheten stille armoede nader te laten onderzoeken. Het NIBUD heeft daarom een onderzoek uitgevoerd onder de inwoners van negen buurten in de gemeente Maastricht naar de bekendheid met en het gebruik van de gemeentelijke regelingen die huishoudens met een laag inkomen financieel ondersteunen. Er is bewust voor gekozen om niet alleen de cliënten van de sociale dienst te betrekken bij het onderzoek. Zij zijn immers - als 'klant' van de gemeente - relatief makkelijk op de hoogte te stellen van het minimabeleid. Het minimabeleid is echter ook bedoeld voor andere huishoudens die wel een laag inkomen hebben, maar geen bijstandsuitkering. Zij zijn meestal niet bekend bij de gemeente, en daardoor veel lastiger te informeren over de ondersteunende voorzieningen. 1.1 Doel van het onderzoek Het doel van dit onderzoek is na te gaan wat de bekendheid is van ondersteunende voorzieningen van de gemeente Maastricht. Daarnaast wordt gekeken welke drempels er mogelijk zijn bij het aanvragen van deze voorzieningen. De onderzoeksvragen zijn: Zijn er bepaalde groepen in de gemeente die slecht op de hoogte zijn van de ondersteunende voorzieningen? Zijn er bepaalde groepen die, om welke reden dan ook, bewust geen gebruik maken van de ondersteunende voorzieningen terwijl ze zelf weten dat ze er recht op hebben? 1.2 Onderzoeksmethode en opzet Er is gekozen voor een schriftelijke vragenlijst die verstuurd is aan huishoudens in negen geselecteerde buurten van Maastricht. Deze negen buurten zijn gekozen omdat het percentage van personen met een laag inkomen negatief afwijkt ten opzichte van het Maastrichts gemiddelde (Bron: Buurtpeiling Maastricht 2004). Naast de schriftelijke vragenlijst konden de respondenten ook de vragenlijst via de site van de gemeente Maastricht invullen. Er zijn twee soorten van niet-gebruik te onderscheiden, onbewust niet-gebruik en bewust niet-gebruik. Wanneer iemand niet op de hoogte is van de regeling en er wel voor in aanmerking komt, is sprake van onbewust niet-gebruik. Ook spreken we van onbewust nietgebruik als iemand ten onrechte denkt niet voor een regeling in aanmerking te komen. Bewust niet-gebruik treedt op als iemand denkt in aanmerking te komen voor een regeling, maar deze toch niet aanvraagt. De vragenlijst is zodanig opgebouwd dat we deze twee soorten van niet-gebruik kunnen achterhalen. Allereerst is de open vraag gesteld welke ondersteunende regelingen de respondent van de gemeente kent. Daarna is een aantal regelingen (zoals de regeling voor 5

6 kwijtschelding van heffingen en de declaratieregeling) bekend gemaakt. Per regeling zijn de volgende vragen gesteld: 1. Bent u bekend met deze regeling? Indien men niet bekend is met een bepaalde regeling en er wel voor in aanmerking komt, is er sprake van onbewust niet-gebruik. 2. Hoe bent u van deze regeling op de hoogte gekomen? Deze vraag is gesteld wanneer men van de regeling op de hoogte was. Antwoorden op deze vraag geven per groep van huishoudens aan wat de belangrijkste informatiekanalen zijn. 3. Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze regeling? Hier is het interessant om te kijken of de huishoudens met een laag inkomen, die in principe in aanmerking zouden komen voor de regeling, denken er niet voor in aanmerking te komen. Er is dan sprake van onbewust niet-gebruik. 4. Heeft u de regeling ooit aangevraagd? Indien men denkt voor de regeling in aanmerking te komen maar men vraagt het bewust niet aan, is er sprake van bewust niet-gebruik. De bovenstaande indeling is in het volgende hoofdstuk met de resultaten terug te vinden. Tevens zijn er aanvullende vragen gesteld waar respondenten hun mening konden geven over het beleid van de gemeente en suggesties konden geven over hoe de gemeente Maastricht haar minimabeleid kan verbeteren. De volledige vragenlijst is te vinden in bijlage Respons Het onderzoek is gehouden onder de huishoudens van negen geselecteerde buurten van de gemeente. Begin maart 2006 zijn per post 1750 vragenlijsten verstuurd. In totaal zijn er 608 schriftelijke enquêtes naar het NIBUD teruggestuurd. Via internet hebben daarnaast nog 74 huishoudens gereageerd. Dat betekent een respons van 39%, wat erg hoog ligt voor dit soort enquêtes. Uiteindelijk bleken 613 ingevulde vragenlijsten geschikt voor de analyse. De resultaten zijn hierop gebaseerd Achtergrondvariabelen De gemeente Maastricht heeft 1750 vragenlijsten naar huishoudens verstuurd. In tabel 1.1 staan de achtergrondkenmerken van de huishoudens die de vragenlijst hebben ingevuld. In de eerste rij en in de eerste kolom staan de aantallen en percentages van alle respondenten die betrokken zijn in de analyse. Na de inponsing en schoning zijn er bijvoorbeeld 235 alleenstaanden meegenomen in het onderzoek. Dat is 38% van het totaal. In de andere cellen van de tabel staan de aantallen respondenten die tot een bepaalde categorie horen. Zo zijn er 61 paren met kinderen die een inkomen van meer dan 1600 euro netto hebben. De percentages geven weer hoeveel dat is ten opzichte van de huishoudsamenstelling. Zo is te zien dat 42% van de paren met kinderen meer dan 1600 euro verdient, tegenover maar 10% van de alleenstaanden. 6

7 Tabel 1:Huishoudsamenstelling en netto klasse per maand < 800 (94 = 15%) (128 = 20%) (108 = 18%) (76 = 12%) Alleenstaande (235 = 38 %) 30 % 29 % 17 % 9 % Eenoudergezin (68 = 11 %) 16 % 40 % 15 % 7 % (Echt)paar zonder kinderen 3 % 10 % 19 % 18 % (155 = 25 %) (Echt)paar met kinderen (145 = 24 %) Anders (10=2%) 5 3 % 4 40% % 1 10% % 1 10% % 2 20% (54=9%) 14 6 % 6 9 % % % 1 10% >1600 (153=25%) % 9 13 % % % 1 10% De verdeling van de huishoudtypes in het onderzoek komt niet overeen met de verdeling van de huishoudtypen in de negen buurten van de gemeente Maastricht. Daarom is op basis van gegevens van de gemeente de dataset herwogen op huishoudsamenstelling. Van de respondenten die meegedaan hebben aan het onderzoek woont 80% in een huurwoning. In het vervolg van het rapport zullen we steeds een onderscheid maken naar de antwoorden van de groep met lage en de andere respondenten met hogere. Het minimabeleid en de voorlichting daarover dient immers aan te sluiten bij de groep waar het voor bedoeld is. Het is dus van belang de antwoorden van die groep extra te analyseren. Er is voor gekozen de groepen die in tabel 1 donker gearceerd zijn, als huishoudens met een laag inkomen te beschouwen. Dit onderscheid is globaal gebaseerd op de die in de Minima-effectrapportage van de gemeente Maastricht zijn meegenomen. In dat onderzoek is de financiële positie bekeken van huishoudens met een inkomen tot en met 120% van het minimum. In het rapport gaan we uit van twee indelingen. Na herweging is de eerste indeling als volgt en bestaat uit 4 groepen: a. lage, ( 263 huishoudens) b. lage, ( 118 huishoudens) c. hogere, ( 168 huishoudens) d. hogere, ( 61 huishoudens) Naast deze indeling wordt ook een onderscheid gemaakt tussen huishoudens met een WWB-uitkering en huishoudens met een laag inkomen uit andere bronnen. In het verdere rapport worden deze huishoudens huishoudens met een laag inkomen uit andere bronnen genoemd. Deze andere inkomstenbronnen kunnen zijn: 1. Loon uit arbeid (part-time werk) 2. Winst uit onderneming, freelance inkomsten, bijbaan 3. AOW, Pensioen of VUT-uitkering 4. WAO/WIA of WW-uitkering 5. ANW-uitkering 6. Alimentatie 7. Inkomsten uit vermogen 7

8 Omdat de huishoudens met een bijstandsuitkering bij de gemeente geregistreerd zijn, is het mogelijk dat deze huishoudens beter op de hoogte zijn van de regelingen dan de huishoudens met een laag inkomen uit andere bronnen. 1.5 Leeswijzer In hoofdstuk 2 staan de resultaten van de bekendheid met de ondersteunende regelingen van de gemeente Maastricht. Per regeling worden de resultaten weergegeven. Hoofdstuk 3 bevat de overige resultaten van het onderzoek. De suggesties voor verbetering van het minimabeleid van de inwoners van de negen buurten van Maastricht staan vervolgens in hoofdstuk 4. Tot slot staan in hoofdstuk 5 kort de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek. De vragenlijst van dit onderzoek is opgenomen in bijlage 1. 8

9 2. Resultaten Dit hoofdstuk bevat de resultaten van het onderzoek naar de bekendheid en het gebruik van ondersteunende voorzieningen van de gemeente Maastricht. De volgende paragraaf bespreekt eerst de bekendheid van regelingen in het algemeen. Daarna wordt op een aantal regelingen dieper ingegaan. 2.1 Bekendheid van regelingen algemeen Aan het begin van de vragenlijst is aan de huishoudens gevraagd welke ondersteunende regelingen men van de gemeente kent. Dit was een open vraag. De antwoorden geven dus duidelijk de bekende regelingen aan. Doordat het een open vraag was, is het mogelijk dat de huishoudens bepaalde regelingen wel kennen maar er in eerste instantie niet opkomen. De antwoorden op de open vraag welke ondersteunende regelingen kent u van de gemeente Maastricht zijn gecategoriseerd. In tabel 2 zijn de resultaten weergegeven. Opvallend is dat 49 % van de respondenten aangeeft geen ondersteunende regelingen te kennen. Individuele bijzondere bijstand en kwijtschelding van heffingen zijn het meest bekend. Ongeveer 1 op de 5 respondenten noemt deze regelingen spontaan. Slechts 1% van alle respondenten heeft spontaan aangegeven de maaltijdvoorziening en de collectieve zorgverzekering te kennen. De huurtoeslag en de zorgtoeslag worden door weinig respondenten als gemeentelijke regeling genoemd. Bij het overgrote deel van de huishoudens zal bekend zijn dat dit landelijke regelingen zijn. Tabel 2 Welke gemeentelijke regelingen kent u? Lage Lage Totaal Kwijtschelding van heffingen Bijzondere bijstand Bijstand Huurtoeslag Declaratieregelingen Zorgtoeslag Collectieve zorgverzekering Maaltijdvoorziening Ik ken geen regelingen Er is ook onderzocht welke ondersteunende regelingen huishoudens met een bijstandsuitkering en huishoudens met laag inkomen uit andere bronnen kennen (zie tabel 2.1). Het is opvallend dat 30 % van de huishoudens met een WWB-uitkering zegt geen ondersteunende regelingen te kennen. Dit is wel minder dan bij de overige huishoudens met een laag inkomen. Binnen die groep kan bijna de helft van de respondenten geen gemeentelijke regelingen noemen. In vergelijking met tabel 2 is de bijzondere bijstand duidelijk bekender bij de huishoudens met een bijstandsuitkering en bij de huishoudens met een laag inkomen uit andere bronnen. 9

10 De collectieve zorgverzekering hebben huishoudens met een WWB-uitkering vaker spontaan genoemd dan de huishoudens met een laag inkomen uit andere bronnen. Tabel 2.1: Welke gemeentelijke regelingen kent u? Huishoudens met een Huishoudens met een WWB-uitkering laag inkomen uit andere bronnen % % Kwijtschelding van heffingen Bijzondere bijstand Bijstand 15 9 Declaratieregelingen 14 6 Huurtoeslag 8 9 Zorgtoeslag 5 4 Collectieve zorgverzekering 5 0 Maaltijdvoorziening 0 2 Ik ken geen regelingen Resultaten per regeling In de volgende paragrafen staan de resultaten per regeling uitgesplitst. Er is concreet gevraagd of de respondent de regeling kent, hoe de respondent op de hoogte is geraakt van de regeling en of de respondent denkt recht te hebben op de regeling. Ook komt aan de orde of men de regeling al eens heeft aangevraagd. Op die manier kan worden bekeken of er huishoudens zijn die recht denken te hebben op een ondersteunende voorziening, maar deze om een bepaalde reden bewust niet aanvragen. De volgende gemeentelijke regelingen komen aan bod: Declaratieregelingen (2.2.1); Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen (2.2.2); Collectieve basis- en aanvullende verzekering (2.2.3); Kortingsregeling maaltijdvoorziening (2.2.4); Bijzondere bijstand (2.2.5). Kort wordt in paragraaf ook ingegaan op de regelingen met betrekking tot zorg die apart bij de Belastingdienst moeten worden aangevraagd. Dit zijn: Zorgtoeslag; Belastingaftrek Buitengewone uitgaven Declaratieregelingen De gemeente Maastricht kent twee declaratieregelingen; declaratieregeling I en declaratieregeling II. Huishoudens tot en met een inkomen van 110% van het toepasselijke minimum inkomen komen in aanmerking voor deze regelingen. Declaratieregeling I is een tegemoetkoming in de kosten van sociale en culturele activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn het lidmaatschap van hobby- of sportverenigingen, abonnement van een krant en het lidmaatschap van de bibliotheek. Declaratieregeling II is bedoeld voor gezinnen met kinderen en deze regeling bestaat uit drie onderdelen. 1. Kosten van de peuterspeelzaal. De vergoeding per kind per jaar bedraagt maximaal 236,36 voor maximaal twee dagdelen per week. 2. Vergoeding voor kosten van kindervakantiewerk of een school- of vakantiekamp. Gezinnen met een laag inkomen kunnen een maximale vergoeding krijgen van 68 per kind per jaar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de gemaakte kosten. 10

11 3. Ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van de gemaakte kosten kan maximaal 68 per kind worden gedeclareerd. Allereerst is de vraag voorgelegd of de respondenten wel eens van deze regelingen hebben gehoord. Er is geen significant verschil in de bekendheid met de regeling tussen de verschillende categorieën. Tabel 2.2: Bekendheid van de declaratieregelingen in procenten Lage Lage Totaal Declaratieregelingen Er is wel verschil in de bekendheid met de regeling tussen de huishoudens met een bijstandsuitkering en de huishoudens met een laag inkomen uit andere bronnen. Huishoudens met een WWB-uitkering zijn beter bekend met de declaratieregelingen dan de huishoudens met een laag inkomen uit overige bronnen namelijk, 67% tegen 44%. Tabel 2.3: Bekendheid van de declaratieregelingen in procenten Huishoudens met WWBuitkering Huishouden met laag inkomen uit overige bronnen % % Declaratieregelingen Vervolgens is aan de respondenten gevraagd, indien ze de regeling kennen, hoe ze op de hoogte zijn geraakt van deze regeling. Hier waren meerdere antwoorden mogelijk. De belangrijkste informatiebron voor de Declaratieregelingen blijkt het eigen netwerk van familie en kennissen. Ongeveer 4 op de 10 respondenten is daardoor op de hoogte geraakt. Ook de media speelt bij bekendheid van Declaratieregelingen een belangrijke rol. Van de respondenten geeft 31% aan door de media op de hoogte te zijn geraakt. De huishoudens met een hoger inkomen zijn significant vaker via de media op de hoogte gebracht dan de overige huishoudens. Op de derde plek komt de gemeente met 26%. Tabel 2.4: Hoe bent u van deze regelingen op de hoogte gekomen? (meerdere antwoorden mogelijk) Lage Lage Totaal Gemeente * Media * * 31 Familie/Kennissen * * minder dan 50 waarnemingen Aan alle respondenten is vervolgens gevraagd of ze denken hiervoor in aanmerking te komen. In tabel 2.5 staan hiervan de resultaten. De meeste respondenten geven aan er niet voor in aanmerking te komen (Nee, want ). De reden hiervoor is vaak dat het inkomen te hoog is. Ook van de huishoudens met een laag inkomen onder de 65 jaar denkt 40% niet in aanmerking te komen voor de regeling. Van de plussers met een laag inkomen is dit de helft. 11

12 De lagere hebben logischerwijs significant vaker aangegeven dan de hogere dat ze de betreffende regeling ooit eerder hebben aangevraagd. Huishoudens die bewust geen gebruik maken van de Declaratieregelingen terwijl ze hier wel voor in aanmerking denken te komen geven onder andere de volgende redenen: ik heb er geen behoefte aan; ik weet niet hoe ik dat moet doen; ik heb geen zin om zoveel papieren in te vullen; te veel rompslomp; ik schaam mij voor de situatie; ik word toch afgewezen. Tabel 2.5: Denkt u recht te hebben op de declaratieregelingen? Lage Lage Totaal Ja, aangevraagd en gekregen Ja, maar ik vraag het niet aan, want.. Nee, heb het al een keer aangevraagd, maar niet gekregen, want.. Nee, want Anders Resultaten regeling Kwijtschelding van heffingen Huishoudens met een laag inkomen in de gemeente Maastricht kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de volgende heffingen: rioolrecht, afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. In paragraaf 2.1 bleek al dat de regeling Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen beter bekend is bij de respondenten dan de Declaratieregelingen. Zo n 70% is op de hoogte van deze regeling. Bijna 63% van de huishoudens met een relatief hoog inkomen zijn bekend met de regeling kwijtschelding van heffingen. De huishoudens met een relatief laag inkomen zijn beter op de hoogte. De huishoudens met een laag inkomen onder de 65 jaar is significant beter op de hoogte dan de andere groepen. Tabel 2.6: Kent u de regeling kwijtschelding van heffingen? Lage Lage Kwijtschelding van heffingen Totaal In tabel 2.7 wordt duidelijk dat huishoudens met een bijstandsuitkering vaker van deze regeling hebben gehoord dan huishoudens met een laag inkomen uit andere bronnen. 12

13 Tabel 2.7: Kent u de regeling kwijtschelding van heffingen? Huishoudens met een WWB-uitkering Huishoudens met een laag inkomen uit andere bronnen % % Kwijtschelding van heffingen Ook hier is weer gevraagd hoe men van de regeling op de hoogte is gekomen. In tabel 2.8 staan hiervan de resultaten. Er waren meerdere antwoorden mogelijk. Tabel 2.8: Hoe bent u van de regeling kwijtschelding van heffingen op de hoogte gekomen? Lage Lage Totaal Gemeente * 23 Media * 23 Familie/kennissen * 43 * minder dan 50 waarnemingen Net als bij de Declaratieregelingen blijkt ook hiervoor het eigen netwerk de belangrijkste informatiebron. Van de respondenten die bekend zijn met de regeling zijn ruim vier op de tien respondenten via familie en kennissen op de hoogte geraakt. Bij de lage speelt ook de gemeente nog een belangrijke rol. Ongeveer eenderde van de respondenten noemt de gemeente als informatiebron. Dit zijn waarschijnlijk ook klanten van de sociale dienst. Van de lage heeft vier op de tien huishoudens kwijtschelding voor gemeentelijke heffingen aangevraagd en gekregen. Deze resultaten zijn te zien in tabel 2.9. Bij de hoge geeft meer dan 80% aan het niet aan te vragen. De belangrijkste reden daarbij is een te hoog inkomen. Ongeveer 9% tot 14% van de lage vraagt bewust geen kwijtschelding aan met als belangrijkste redenen: Ik weet niet hoe ik het moet aanvragen; Ik wil zelf rondkomen; Ik krijg het toch niet; Het is te veel rompslomp; Vermogen is te hoog. Tabel 2.9: Denkt u recht te hebben op de regeling kwijtschelding voor de gemeentelijke heffingen? Lage Lage Totaal Ja, aangevraagd en gekregen Ja, maar ik vraag het niet aan want,. Nee, heb het al een keer aangevraagd, maar niet gekregen, want. Nee, want Anders

14 2.2.3 Collectieve zorgverzekering en aanvulling via Belastingdienst In deze paragraaf staan de resultaten omtrent de zorgkosten. Allereerst wordt ingegaan op de collectieve basis- en aanvullende verzekering van de gemeente. Ook de ondersteuning via de Belastingdienst komt aan de orde. De Zorgtoeslag en de Tegemoetkoming buitengewone uitgaven moeten huishoudens bij de Belastingdienst zelf aanvragen. De gemeente Maastricht biedt huishoudens tot en met een inkomen van 110% van het minimum de mogelijkheid om zich collectief te verzekeren voor ziektekosten. Gemeente Maastricht biedt zowel een basisverzekering als een aanvullende verzekering aan. Van de premie voor de aanvullende verzekering vergoedt de gemeente een gedeelte. In de onderstaande tabel staan de resultaten van de bekendheid van de collectieve zorgverzekering. Tabel 2.10: Bent u bekend met de collectieve basis- en aanvullende zorgverzekering? Lage Lage Totaal Ja, maar ik maak hier geen gebruik van Ja, ik maak gebruik van de basisverzekering Ja, ik gebruik de basis- en de aanvullende verzekering Nee, deze regeling is mij niet bekend Bijna tweederde van de respondenten geeft aan niet bekend te zijn met de collectieve basisen aanvullende zorgverzekering. Wel zijn huishoudens met een laag inkomen beter bekend met deze regeling en zij maken meer gebruik van deze regeling. Opmerkelijk is dat bijna drie op de tien huishoudens met een WWB-uitkering bewust geen gebruik maken terwijl ze er wel recht op hebben. Tabel 2.11: Bent u bekend met de collectieve basis- en aanvullende zorgverzekering? Huishoudens met WWBuitkering Huishoudens met laag inkomen uit overige bronnen % % Ja, maar ik maak hier geen gebruik van Ja, ik maak gebruik van de 4 5 basisverzekering Ja ik gebruik de basis- en de aanvullende verzekering Nee, deze regeling is mij niet bekend Inkomensaanvulling Belastingdienst In dit onderzoek is de bekendheid gemeten van de Zorgtoeslag en van de mogelijkheid tot belastingteruggave voor buitengewone uitgaven. 14

15 Per januari 2006 is de nieuwe zorgverzekeringswet ingegaan. Het onderscheid tussen ziekenfonds en particulier is verdwenen en iedereen is nu verplicht verzekerd via de basisverzekering met een vaste premie. Huishoudens met een laag inkomen, voorheen verzekerd via het ziekenfonds, krijgen ter compensatie van de hogere premie de Zorgtoeslag. Boven een bepaalde drempel mogen huishoudens ziektekosten opvoeren bij de belasting. Huishoudens met een laag inkomen, komen met de afhankelijke premie al boven de drempel uit en komen dus in aanmerking voor een belastingteruggave voor buitengewone uitgaven. Veel huishoudens die in 2005 nog via het ziekenfonds verzekerd waren, komen in 2006 sneller in aanmerking voor belastingaftrek voor zorgkosten. In de volgende tabel staan de resultaten van de bekendheid van zowel de Zorgtoeslag als de mogelijkheid om een via de Belastingdienst een tegemoetkoming te krijgen voor buitengewone uitgaven. Tabel 2.12: Bekendheid zorgtoeslag en belastingteruggave buitengewone uitgaven. Lage Lage Totaal Zorgtoeslag Belastingteruggave buitengewone uitgaven Iets meer dan 90% van de huishoudens is bekend met de Zorgtoeslag. De huishoudens van 65 jaar of ouder met een hoog inkomen zijn iets minder bekend met de regeling namelijk 82%. Maar een deel van de huishoudens met hoger inkomen heeft waarschijnlijk geen recht meer op de Zorgtoeslag, omdat ze een te hoog inkomen hebben. De aftrekmogelijkheid voor buitengewone uitgaven is veel minder bekend. Landelijk wordt hier ook minder bekendheid aan gegeven dan aan de Zorgtoeslag. Ongeveer een op de drie huishoudens is bekend met deze aftrekmogelijkheid. Bij de huishoudens met een laag inkomen, is de regeling beter bekend bij plussers dan bij huishoudens onder de 65 jaar. Dit kan verklaard worden doordat deze groep vaker te maken heeft met (hogere) zorgkosten. Tabel 2.13: Bekendheid zorgtoeslag en belastingteruggave buitengewone uitgaven naar inkomstenbron Huishoudens met WWBuitkering Huishoudens met een laag inkomen uit andere bronnen % % Zorgtoeslag Belastingteruggave buitengewone uitgaven Kortingsregeling op de maaltijdvoorziening Huishoudens die zelf geen maaltijd kunnen bereiden komen, na indicatie, in aanmerking voor een korting op de maaltijdvoorziening. De korting is afhankelijk van het inkomen en geldt tot en met 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. De respondenten is gevraagd of zij bekend zijn met de kortingsregeling. In de tabel hieronder staan de resultaten. 15

16 Bijna de helft van de respondenten is bekend met de kortingsregeling. Wel kan in deze uitkomst een vertekening zitten, omdat het kan zijn dat de respondenten hebben aangegeven de maaltijdvoorziening te kennen en niet de kortingsmogelijkheid. De regeling is het beste bekend bij de huishoudens van 65 jaar of ouder. Dit is ook de belangrijkste doelgroep van de regeling. Tabel 2.14: Kent u de kortingsregeling van de maaltijdvoorziening Lage Lage Kortingsregeling Maaltijdvoorziening Totaal Ook is gevraagd hoe de respondenten van de regeling op de hoogte zijn gekomen. In tabel 2.15 staan hiervan de resultaten. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Tabel 2.15: Hoe bent u van kortingsregeling voor de maaltijdvoorziening op de hoogte gekomen Lage Lage Totaal Gemeente * 14 Media * 27 Familie/kennissen * 57 * minder dan 50 waarnemingen Net als bij de hierboven genoemde regelingen, vormen ook hier familie en kennissen de belangrijkste informatiebron. Bijna 6 op de 10 huishoudens geeft aan via deze weg de regeling te kennen. De gemeente is een minder belangrijke bron. Tabel 2.16: Denkt u recht te hebben op de kortingsregeling van de maaltijdvoorziening? Lage Lage Totaal Ja, mijn/ons huishouden ontvangt korting Ja, maar ik vraag het niet aan want,. Nee, heb het al een keer aangevraagd, maar niet gekregen, want. Nee, want Anders Meer dan acht op tien respondenten zegt geen recht te hebben op de kortingsregeling maaltijdvoorziening. De meest genoemde reden hiervoor is dat de situatie niet van toepassing is. Huishoudens boven de 65 jaar met een laag inkomen hebben vaker dan de overige huishoudens aangegeven wel recht op de regeling te hebben maar niet de regeling aanvragen. Genoemde redenen voor bewust niet gebruik zijn: 16

17 Ik weet niet hoe ik het moet aanvragen Te veel rompslomp Bijzondere bijstand Alle gemeenten verstrekken onder bepaalde voorwaarden bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten van bestaan. Om te zien of er verschil bestaat in de bekendheid tussen regelingen die alle gemeenten hebben en regelingen die specifiek gelden voor Maastricht is de bijzondere bijstand in dit onderzoek uitgelicht. In tabel 2.17 staan de resultaten van de bekendheid met bijzondere bijstand. Deze regeling is beter bekend bij de huishoudens met lage dan bij de relatief hogere. Onder de lage is de bijzonder bijstand bekend bij meer dan de helft van de respondenten. Er is geen significant verschil in bekendheid tussen de huishoudens onder de 65 en de 65 +-huishoudens. Tabel 2.17: Bent u bekend met de bijzondere bijstand? Lage Lage Bijzondere bijstand Totaal Huishoudens met een WWB-uitkering hebben significant vaker van deze regeling gehoord dan de huishoudens met een laag inkomen uit andere bronnen, namelijk 76% tegenover 50%. Tabel 2.18: Bent u bekend met de bijzondere bijstand? Huishoudens met een WWBuitkering Huishoudens met een laag inkomen uit andere bronnen % % Bijzondere bijstand Ook is gevraagd hoe de huishoudens van de regeling op de hoogte zijn gekomen. In tabel 2.19 staan hiervan de resultaten. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Tabel 2.19: Hoe bent u van de bijzondere bijstand op de hoogte gekomen? Lage Lage Totaal Gemeente * 31 Media * 27 Familie/kennissen * 42 * minder dan 50 waarnemingen Familie en kennissen vormen de belangrijkste informatiebron. Daarnaast is ook de gemeente voor huishoudens met een laag inkomen onder de 65 jaar van belang. Van de respondenten die bekend zijn met de regeling is ongeveer 30% via de media op de hoogte gebracht van de regeling. Vooral voor de huishoudens met een relatief hoger inkomen is de media een goede informatiebron geweest. 17

18 Meer dan een kwart van de huishoudens met een laag inkomen heeft al eens bijzondere bijstand aangevraagd en gekregen. Een klein deel van de huishoudens met een laag inkomen vraagt bewust geen bijzondere bijstand aan; 12% van de huishoudens met een laag inkomen onder de 65 jaar en 6% van de huishoudens van 65 jaar of ouder. De redenen hiervoor zijn: Negatieve ervaringen met de sociale dienst; Teveel papieren invullen; Onbekend met de voorwaarden. Ongeveer eenderde van de huishoudens met een laag inkomen vraagt geen bijzondere bijstand aan om onder andere de volgende belangrijke redenen: Situatie is niet van toepassing; Vermogen te hoog. Tabel 2.20: Denkt u recht te hebben op de bijzondere bijstand? Lage Lage Totaal Ja, aangevraagd en gekregen Ja, maar ik vraag het niet aan want,. Nee, heb het al een keer aangevraagd, maar niet gekregen, want. Nee, want Anders

19 3. Overige resultaten 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk komen de resultaten van een aantal algemene vragen aan de orde. Het gaat hier bijvoorbeeld om de volgende vragen: zijn er activiteiten waaraan ( iemand van) uw huishouden niet kan deelnemen omdat het huishoudinkomen niet toereikend is, denkt u alle ondersteunende maatregelen van de gemeente Maastricht te kennen, doet de gemeente Maastricht genoeg voor mensen met een laag inkomen etc. Ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende groepen. In het volgende hoofdstuk volgen suggesties van de inwoners van de negen buurten ter verbetering van het minimabeleid van de gemeente Maastricht. 3.2 Deelname aan activiteiten Soms kunnen huishouden niet deelnemen aan bepaalde activiteiten omdat het huishoudinkomen niet toereikend is. Aan de respondenten is gevraagd of dit bij hun huishouden ook het geval is. Specifiek is gevraagd om welke typen van activiteiten het gaat. Tabel 3.1: Zijn er activiteiten waaraan uw huishouden niet kan deelnemen omdat het huishoudinkomen niet toereikend is? Lage Lage Totaal Niet kunnen deelnemen aan activiteiten De helft van huishoudens met een laag inkomen onder de 65 jaar geeft aan dat er activiteiten zijn waaraan het huishouden niet kan deelnemen vanwege onvoldoende inkomen. Bij de groep plussers met een laag inkomen geeft een op de vijf respondenten dit aan. Bij de groep huishoudens met een WWB-uitkering ligt dat percentage nog iets hoger, namelijk 53%. Van de huishoudens die een vergoeding krijgen uit de declaratieregelingen geeft de helft van die huishoudens aan dat er activiteiten zijn waaraan ze niet kunnen deelnemen door een tekort aan middelen. Tabel 3.2: Zijn er activiteiten waaraan uw huishouden niet kan deelnemen omdat het huishoudinkomen niet toereikend is? Huishoudens met een WWBuitkering uit andere Huishoudens met een laag inkomen bronnen Niet kunnen deelnemen % % Tabel 3.3 laat de percentages zien welke activiteiten volgens de huishoudens niet ondernomen kunnen worden, omdat het inkomen ontoereikend is. Sport is hiervan het belangrijkste Ongeveer een op de drie huishoudens onder de 65 jaar zegt onvoldoende inkomen te hebben om een sport te kunnen beoefenen. 19

20 Tabel 3.4: welke activiteiten kunnen niet ondernomen worden? Lage Lage Totaal Uitstapjes Vakantie Sport Andere genoemde activiteiten zijn: Vieren van verjaardagen; Opleiding volgen; Lid worden van de bibliotheek. 3.3 Bewust niet-gebruik Wanneer iemand denkt in aanmerking te komen voor een bepaalde regeling maar deze bewust niet aanvraagt, is sprake van bewust niet-gebruik. De respondenten is gevraagd of dit op hen van toepassing is. De onderstaande tabel geeft de resultaten. Tabel 3.5: Zijn er ondersteunende regelingen waarvan u denkt dat u er recht op heeft, maar die u niet aangevraagd heeft? Lage Lage Totaal Ja In vier op de tien huishoudens met een laag inkomen onder de 65 jaar worden bepaalde ondersteunende voorzieningen bewust niet aangevraagd. Bij huishoudens met een laag inkomen van 65 jaar en ouder komt dit in een kwart van deze huishoudens voor. Later wordt ingegaan op de redenen. De huishoudens met een bijstandsuitkering of met een laag inkomen uit andere bronnen hebben relatief gezien vaker de vraag zijn er regelingen waarvan u denkt dat u er recht op heeft, maar die u niet heeft aangevraagd? bevestigd beantwoord dan alle respondenten samen. Tabel 3.6: Zijn er regelingen waarvan u denkt dat u er recht op heeft, maar die u niet aangevraagd heeft? Huishoudens met een WWBuitkering uit andere Huishoudens met een laag inkomen bronnen % % Ja Er is ook gevraagd aan degenen die aangaven bepaalde regelingen niet te hebben aangevraagd terwijl ze wel denken recht te hebben, waarom ze dat niet hebben gedaan. Hier konden meerdere antwoorden worden opgegeven. Deze tabel is alleen gebaseerd op de huishoudens met lage. De belangrijkste reden voor bewust niet gebruik is het invullen van te veel papieren. 20

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

Toeslagenonderzoek. Hoe gaan Nederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek?

Toeslagenonderzoek. Hoe gaan Nederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek? Toeslagenonderzoek Hoe gaan ederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek? Utrecht, maart 2006 Inleiding Begin 2006 is er van alles veranderd in het huishoudboekje van veel ederlanders. Huursubsidie

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

EEffecten minimabeleid. Nibud Corinne van Gaalen

EEffecten minimabeleid. Nibud Corinne van Gaalen EEffecten minimabeleid Nibud Corinne van Gaalen Wat is het Nibud? Voorlichting Consumenten Professionals Onderzoek Opleiding Consumenten Professionals Nibud en onderzoek Minimum voorbeeldbegrotingen Onderzoek

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen 1. Mijn persoonlijke gegevens Achternaam Voorletters Geboortedatum Man/vrouw BSN-nummer Adres Huisnummer Postcode Woonplaats (Mobiele) telefoon Bankrekening

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Venlo. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Venlo. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Venlo De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Venlo 2009 De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen

Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen 2017 Het Nibud stelt elk jaar begrotingen op voor huishoudens met een minimum inkomen. We gaan uit van een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Dit is de bijstandsuitkering.

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 Inkomens Effect Rapportage gemeente Waalwijk 2014 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens in de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minimaregelingen Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minder belasting betalen 1 Algemene Heffingskorting; Arbeidskorting; Kindgebonden budget; Inkomens afhankelijke

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Utrecht 2010. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Utrecht 2010. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Utrecht 2010 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Utrecht 2010 De invloed van

Nadere informatie

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011 brochure vindt u Minimabeleid 2011 In deze bijlage leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen voor

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2015 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012

Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012 Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012 Februari 2014 Opgesteld door te Groningen Databewerking: Wim Zijlema Redactie: Anne-Wil Hak en Tessa Schoot Uiterkamp In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede Doel Armoede is geen eenduidig begrip. Armoede wordt vaak gemeten via een inkomensgrens: iedereen met een inkomen beneden die grens is arm, iedereen er boven is

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Armoedemonitor Voorschoten 2012

Armoedemonitor Voorschoten 2012 Armoedemonitor Voorschoten 2012 Februari 2014 Opgesteld door te Groningen Databewerking: Wim Zijlema Redactie: Anne-Wil Hak en Tessa Schoot Uiterkamp In opdracht van de gemeente Voorschoten structureert

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Toelichting Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van aanslagen GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Kwijtschelding is mogelijk voor (een deel van):

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Wassenaar 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Wassenaar 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Wassenaar 2013 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Wassenaar 2013 De invloed

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen vanaf 2012 op het minimabeleid

Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen vanaf 2012 op het minimabeleid Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen vanaf op het minimabeleid Onderzoeker: Paul Tuntelder, stagiaire HBO/SJD 1 Inleiding In de raadsvergadering van 26 januari is unaniem de

Nadere informatie

Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen 2015 / 1

Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen 2015 / 1 Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen 2015 Het Nibud stelt elk jaar begrotingen op voor huishoudens met een minimum inkomen. We gaan uit van een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Dit is de uitkering

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 N U N S P E E T ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 1. PERSOONSGEGEVENS Uzelf Partner Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2010. Nibud, maart 2011

Belastingaangifte over 2010. Nibud, maart 2011 Belasting over 2010 Nibud, maart 2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aangifte doen... 4 3. Maandelijkse belastingteruggaaf... 5 4. Belastingteruggaaf over het afgelopen jaar... 6 5. Geld betalen... 7 6. Wijzigingen

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO en PCOB Nibud, september 2009 Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN

AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN 2014 Invullen door administratie gemeente Utrechtse Heuvelrug Voor personen die een WWB-uitkering ontvangen. Team: Cliëntnummer: 1. Persoonsgegevens 1.a Vul hieronder

Nadere informatie

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013 Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMENSEFFECTEN... 4 2.1 Alleenstaande Wajonger... 4 2.2 Wajonger met een partner... 6 2.3 Wajonger bij ouders...

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Leidschendam- Voorburg 2013

Minima-effectrapportage gemeente Leidschendam- Voorburg 2013 Minima-effectrapportage gemeente Leidschendam- Voorburg 2013 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Leidschendam-

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Minimaregelingen gemeente Emmen

Minimaregelingen gemeente Emmen Minimaregelingen Heeft u een bijstandsuitkering of heeft u maximaal 110% (of 120%) van de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor extra ondersteuning. Voor sommige regelingen geldt een inkomen

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2014 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket juli 2014 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Armoedemonitor Voorschoten 2012

Armoedemonitor Voorschoten 2012 Armoedemonitor Voorschoten 2012 Februari 2014 Opgesteld door te Groningen Databewerking: Wim Zijlema Redactie: Anne-Wil Hak en Tessa Schoot Uiterkamp In opdracht van de gemeente Voorschoten structureert

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008

Koopkracht in perspectief. In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO, PCOB, Unie KBO Nibud, 2008 Koopkrachtberekeningen 2007-2008/ 2 Koopkracht in perspectief In opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden,

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Begrotingen TOTAAL UITGAVEN 890 904 904

Begrotingen TOTAAL UITGAVEN 890 904 904 Tabel 1a HUUR in 366 HUISHOUDTYPE Alleenstaande jonger dan 65 jaar WWB-uitkering 112% 120% Inkomsten Netto inkomen 808 905 969 Heffingskortingen via VT 0 0 0 Kinderbijslag 0 0 0 Tegemoetkoming schoolkosten

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 Inkomens Effect Rapportage gemeente Noordwijk 2015 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens

Nadere informatie

Armoedemonitor 2014 gemeente Zoetermeer

Armoedemonitor 2014 gemeente Zoetermeer Armoedemonitor 2014 gemeente Zoetermeer Een onderzoek naar de doelgroep, het beleid en de risicogroepen voor armoede in de gemeente Zoetermeer Maart 2014 Colofon Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Sociale Zaken Afdeling Sociale Zaken Postadres Bezoekadres Postbus 3020 Dampten 2 INLICHTINGENFORMULIER VOOR AANVRAAG 1620 GA Hoorn Tel. 0229-750850 Bijzondere Bijstand Werkproces nr: contactpersoon 1. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013 De

Nadere informatie

Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 1. Persoonsgegevens Aanvrager: Partner: Cliëntnummer Naam M / V M / V Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Burgerservicenummer Telefoonnummer Emailadres

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Extra geld. als u een laag inkomen heeft

Extra geld. als u een laag inkomen heeft Extra geld als u een laag inkomen heeft Inhoud Inleiding 4 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 5 Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 6 Bijzondere bijstand 7 Regeling sportieve en culturele

Nadere informatie