Hoe hoog is uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe hoog is uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet?"

Transcriptie

1 Bijdrage loopt op bij meerdere bv s Stel u bent als dga in dienst bij drie bv s. Per bv ontvangt u aan loon. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over dit loon bedraagt 5,65% x = U betaalt dus (3 x 1.695) aan bijdrage Zvw en dat is meer dan het maximumbedrag van U kunt dit voorko WEA Nieuwsbrief mei 2013 nummer 2 Forse bezuinigingen in 2014 Pagina 2 Uitgelicht: ProduLAS Verbindingstechniek pagina 4 Personeelslening als arbeidsvoorwaarde pagina 6 Hoe hoog is uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet? Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u meestal niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit betekent dat u de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) zelf betaalt. Dat gebeurt door inhouding van de bijdrage op uw nettoloon. Deze bijdrage kent een maximumbedrag per jaar. Heeft u meerdere eigen bv s waar u werkzaamheden voor verricht, dan is bij iedere bv de bijdrage verschuldigd. Hierdoor kunt u boven het maximumbedrag uitkomen. Dat wil echter niet zeggen dat u ook te veel betaalt. U kunt hier namelijk tussentijds zelf iets aan doen. Anders mag u erop vertrouwen dat de Belastingdienst de te veel ingehouden bijdrage netjes aan u terugbetaalt. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw Bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dan betaalt u dit jaar een lage bijdrage van 5,65% over een maximumbijdrageloon van De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw kan dus niet meer bedragen dan (5,65% x ). Heeft u meerdere bv s, dan bent u bij iedere bv in dienstbetrekking en moet u ook over het loon bij iedere bv de bijdrage Zvw betalen. De totale bijdrage kan hierdoor hoger worden dan het maximumbedrag van (2013). Lees verder op volgende pagina >

2 WEA Nieuwsbrief mei 2013 nummer 2 Forse bezuinigingen in 2014 Nederland verkeert nog altijd in een economische crisis. Om het begrotingstekort niet verder op te laten lopen, heeft het kabinet daarom nu al een fors aanvullend bezuinigingspakket van 4,3 mrd aangekondigd voor Alhoewel het nog gaat om bezuinigingsplannen, zijn er toch zaken waar u nu al rekening mee moet houden. Vervolg van pagina 1 men door gebruik te maken van de doorbetaaldloonregeling. Doorbetaaldloonregeling De doorbetaaldloonregeling houdt kort gezegd in dat slechts één bv (inhoudingsplichtige) de loonbetalingen verricht namens alle andere bv s. Uw andere bv s betalen dan geen loon meer aan u uit. Uitgaande van het voorbeeld ontvangt u dan van één bv aan loon. Die bv kan dan ook rekening houden met het maximumbijdrageloon van , zodat uw bijdrage Zvw dus ook niet meer is dan Belastingdienst betaalt teveel terug Maakt u geen gebruik van de doorbetaaldloonregeling, dan is er geen nood aan de man, want de Belastingdienst betaalt dan het te veel betaalde bedrag aan bijdrage Zvw aan u terug. Uitgaande van het voorbeeld zou dit betekenen dat u in het derde kwartaal van 2014 een teruggaaf ontvangt van ( ). In de meeste gevallen werkt de Belastingdienst zelfs al met voorschotten in het jaar zelf. U kunt de Belastingdienst ook zelf vragen om een voorschot als er te veel inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt ingehouden. De door de Belastingdienst verstrekte voorschotten worden na afloop van het jaar verrekend met de definitieve teruggaaf. Bevriezing loon, belastingschijven en heffingskortingen Zo is het kabinet van plan om geen inflatiecorrectie toe te passen op de belastingschijven en de heffingskortingen in de inkomstenbelasting. Voor mensen die hierdoor in de knel komen, is er extra koopkrachtondersteuning. Werknemers bij de overheid, in het onderwijs en mogelijk ook in de zorg, hoeven volgend jaar niet te rekenen op een loonstijging. Het kabinet wil uitgaan van een nullijn. Maatregelen voor werkgevers Verdient uw werknemer dit jaar meer dan , dan krijgt u ook volgend jaar te maken met de werkgeversheffing hoge lonen (crisisheffing). Over het meerdere boven de bent u 16% belasting verschuldigd. Officieel zou de crisisheffing alleen voor 2013 gelden, maar het kabinet verlengt deze maatregel. Mocht het loon van uw werknemer dit jaar door een opname uit de levensloopregeling boven de uitkomen, dan telt deze opname niet mee. Let op Had uw werknemer vorig jaar een loon boven de , dan bent u deze maand de crisisheffing verschuldigd. Er gaan echter steeds meer geluiden op dat de crisisheffing mogelijk in strijd is met Europees recht. Het kan daarom verstandig zijn hiertegen bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met uw WEAadviseur. Deze heeft een modelbezwaarschrift voor u klaarliggen. Maatregelen voor bedrijven Bedrijven hoeven voorlopig niet te rekenen op extra lastenverlichting. Het kabinet wil een bedrag van 640 mln (terugsluis vergroening begrotingsakkoord) dat hiervoor was gereserveerd, inzetten om het begrotingstekort terug te dringen. Maar er is ook oog voor het stimuleren van de bedrijvigheid en werkgelegenheid. Daarom komt het kabinet met een liquiditeitsimpuls voor bedrijven in de vorm van een hogere afschrijving. Dit houdt in dat als u dit jaar investeert, u direct 50% van de investering mag afschrijven. Normaal is dit maximaal 20%. Maakt u gebruik van deze maatregel, dan betaalt u nu tijdelijk iets minder belasting over de winst. Tot slot wil het kabinet de bouwnijverheid een steuntje in de rug geven door een gericht pakket van investeringen in de infrastructuur in 2014 en een extra bijdrage aan een fonds voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. 2

3 Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer Door tegenvallende beleggingsresultaten en de alsmaar stijgende levensverwachting kan uw pensioen-bv in zwaar weer terechtkomen. Hierdoor bestaat de kans dat wanneer u met pensioen gaat uw pensioen-bv, wegens ontoereikend vermogen, de toegezegde pensioenverplichtingen niet kan nakomen. Vanaf dit jaar is het mogelijk om zonder fiscale gevolgen eenmalig op de pensioeningangsdatum een vermindering toe te passen op de pensioenaanspraken, ook wel afstempelen genoemd. De voorwaarden zijn streng. Zo is afstempelen pas mogelijk bij een lage dekkingsgraad en een onderdekking veroorzaakt door (reële) ondernemings- en/of beleggingsverliezen. Dekkingsgraad van 75% of lager Er moet op de pensioeningangsdatum sprake zijn van een dekkingsgraad van 75% of lager (onderdekking). Deze dekkingsgraad wordt berekend door het totaal aan activa te delen door het totaal aan passiva (exclusief het eigen vermogen). Voor de pensioenverplichting geldt de fiscale waarde. Stel het aan u toegezegde pensioen bedraagt per jaar. De activa van uw pensioen-bv bedragen De passiva bestaan uit een pensioenverplichting van en aan crediteuren. De dekkingsgraad bedraagt nu 60% ( / x 100%). Voldoet u aan alle voorwaarden, dan mag u op de pensioeningangsdatum de pensioenaanspraken van uw bv eenmalig verminderen met 40%. De fiscale waarde van uw pensioenverplichting bedraagt dan Uw aangepaste pensioen is in dat geval Onderdekking door ondernemings- en/of beleggingsverliezen De onderdekking moet zijn veroorzaakt door (reële) ondernemings- en/of beleggingsverliezen. Hiervan is in ieder geval geen sprake als u in de zeven kalenderjaren voorafgaand aan uw pensioeningangsdatum bijvoorbeeld een dividenduitkering heeft ontvangen van de bv of als er aandelenkapitaal in die jaren is terugbetaald. Wel kan dan de waarde van de activa worden verhoogd met de terugbetaling of de uitkering vermeerderd met samengestelde interest. Is door deze correctie de dekkingsgraad toch niet hoger dan 75%, dan is afstempelen nog steeds mogelijk. Vennootschapsbelasting voor de pensioen-bv Door de afstempeling/vermindering van de pensioenaanspraken valt er een deel vrij. Dat vrijgevallen deel hoort tot de belastbare winst en uw pensioen-bv moet hierover vennootschapsbelasting betalen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de verkrijgingsprijs van uw aanmerkelijk belang in de bv. Schriftelijk akkoord Alle betrokken partijen, waaronder uzelf en mogelijk ook uw partner als pensioengerechtigde, het bestuur, de werkgever en de betrokken aandeelhouders moeten schriftelijk akkoord zijn met de vermindering van de pensioenaanspraken. Het is verstandig vooraf een verzoek in te dienen bij de belastinginspecteur om na te gaan of is voldaan aan alle voorwaarden. Vermindering als uw pensioenuitkeringen al zijn ingegaan Ontvangt u op 1 januari 2013 al pensioenuitkeringen vanuit uw pensioenbv, dan mag u toch gebruikmaken van de mogelijkheid tot afstempelen. Uiteraard moet wel aan alle voorwaarden worden voldaan. Bovendien is deze mogelijkheid tijdelijk, namelijk tot en met 31 december

4 WEA Nieuwsbrief mei 2013 nummer 2 U ii t g e ll ii c h t Lage drempels verbinden ProduLAS Verbindingstechniek en WEA Accountants & Adviseurs Roosendaal Dit keer weer een volledig andere branche in de spotlights. Met Leo Oostenrijk van WEA Accountants & Adviseurs te Roosendaal duiken we in de wereld van gerobotiseerd lassen van Anton Flipsen, eigenaar van ProduLAS. We reizen daarvoor af naar het Brabantse Oosterhout. pand wilde kopen was deze deal dan ook snel gemaakt. Na wat zoekwerk in de regio kwamen we in 2009 hier in Oosterhout terecht. En dat is een prima keus gebleken. ProduLAS Verbindingstechniek last gerobotiseerd in series kleine en grote producten. De productie wordt in Oosterhout uitgevoerd door een productieteam van 15 vaste medewerkers, die gebruik maken van lasrobots op ruim 2500 m 2 vloeroppervlak. Verder levert en installeert ProduLAS Verbindingstechniek innovatieve robotprojecten bij las- en logistieke bedrijven. Een team van specialisten ontwerpt en installeert nieuwe installaties en verleent service op werkende installaties. Ten slotte ontwikkelt het bedrijf lasmallen en offline robotprogramma s en beschikt men over een opleidingscentrum waar robotoperators worden opgeleid en bijgeschoold om vertrouwd te raken (én te blijven) met het programmeren en werken met robotapparatuur. Steeds blijven ontwikkelen Anton Flipsen: Ik ben in 1999 met een compagnon voor mezelf begonnen in deze branche, nadat we jaren in loondienst voor een baas hebben gewerkt. In eerste instantie hielden we ons alleen bezig met robotlascapaciteit. De productie liep goed en ons pand op industrieterrein Moerdijk werd al snel te klein. We verhuisden in 2006 naar Etten-Leur. Kort na de verhuizing gaf mijn compagnon aan dat hij naar het buitenland zou gaan emigreren. Hij is uit het bedrijf gestapt en ik ben er zelf hard tegenaan gegaan. We hadden in Etten-Leur veel meer ruimte en in die tijd ontstond de wens bij klanten om één aanspreekpunt te hebben voor een volledige klus. Naast lassen gingen wij ons steeds meer bezighouden met toegevoegde waarden die we aan onze klanten konden leveren door engineering, frezen, boren, snijden en tappen. In de productie werd het dus drukker maar ook in de robotica zaten we niet stil. Onze mensen zijn zich in de jaren in Etten-Leur steeds blijven ontwikkelen. Dat maakte dat we eigenlijk een nieuw pand nodig hadden met meer kantoorruimte en mogelijkheden voor scholing, programmeren en engineering. Toen de buurman in Etten-Leur ons ProduLAS en WEA Accountants & Adviseurs te Roosendaal Leo Oostenrijk: In 2008 is ProduLAS door de overname van het toenmalig accountantskantoor van hen, bij ons, WEA Accountants & Adviseurs terecht gekomen. Anton Flipsen was in eerste instantie verrast door de overname van het accountantskantoor maar er groeide echter snel vertrouwen en inmiddels hebben we een prima band opgebouwd. Anton is met ProduLAS een ondernemer pur sang. Tegenslag en onverwachte gebeurtenissen weet hij om te buigen in kansen. Wij verzorgen voor hem de salaris- en financiële administratie en zijn zijn vraagbaak en adviseur bij reguliere en nieuwe ondernemersstappen. Wat ik belangrijk vind bij een accountantskantoor is het volgende, vervolgt Anton Flipsen. Als ik een vraag heb moet ik die direct kunnen stellen en dan wil ik ook nog eens snel een goed en duidelijk antwoord hebben. Dit gebeurt bij WEA en ik ben dan ook zeer tevreden over hen. Zij hebben korte lijnen. Ik weet precies bij wie ik moet zijn voor een bepaalde vraag of opdracht. Voor de salarissen kan ik altijd terecht bij Rian Dekkers en Nancy Vergouwen en voor de financiële administratie bij Jan Jansen. Het advieswerk is bij Leo Oostenrijk, Rob Brouwers en Armando Nagtzaam in prima handen. Ik ben ondernemer en op financieel gebied heb ik mensen nodig die onderschrijven wat ik belangrijk vind; goed 4

5 bereikbaar en laagdrempelig zijn, direct in benadering en de juiste (én net even die extra) kennis in huis hebben. Leo en zijn medewerkers heb ik leren kennen als workaholics onder de accountants en dat is voor mij een eretitel voor hen. Leo Oostenrijk reageert: Wij staan als team klaar voor onze cliënten/ondernemers als Anton Flipsen en zetten op financieel, fiscaal en adviesvlak de juiste mensen in. Daarbij is het van het hoogste belang om aan te sluiten bij dát wat onze cliënt / de ondernemer wil. Innovatief en sociaal Dat Anton Flipsen een bezige bij is mag duidelijk zijn. Naast de leiding van zijn bedrijf is Anton ook actief als lid van de raad van bestuur van de Metaalunie. Zijn bedrijf ProduLAS is een erkend leerbedrijf en ook tewerkstellingen vanuit sociaal motief, zoals Werklink, zijn van harte welkom. Anton Flipsen: Wij werken hier met een vast team. Daarbinnen is ruimte voor mensen als ze toegevoegde waarde hebben en die is er al vrij snel. Voor de financiële afwikkeling van dit soort trajecten kunnen we overigens ook goed bij WEA terecht. We werken altijd met scholieren. Zowel op hbo- als mbo-niveau zijn hier al vele jongeren projectmatig bezig (geweest). Dit betreft zowel de ontwikkelingskant als ook de productie. Door de bijdrage / kennis van de scholieren blijven je eigen mensen bij de tijd en heb je dus nét even die extra kennis en helpende handen. We spelen al enkele jaren op verschillende vlakken en dat is in tijden dat de productie onder druk staat een mooie bijkomstigheid. ProduLAS in staal Het laatste project is tot stand gekomen door de volgende persoonlijke basisvraag van Anton Flipsen. Deze vraag was; Wat kunnen wij met robotica betekenen in de wereld van de staalbouw? Anton Flipsen vervolgt: Met een stuk innovatiesubsidie zijn we na marktverkenning aan de ontwikkeling van de BalkenLasMachine begonnen. Met steun van Reijrink, een nieuwe partner uit de staalbouw, hebben we de machine inclusief de benodigde software ontwikkeld. Hiervoor hebben we zelf de software-engineers in huis. Deze eigen software-engineers heb je ook echt nodig om een nieuwe machine volledig te ontwikkelen. Dit is namelijk echt een meerjarenproject. Na een demo-dag in november 2012 merken we nu dat er belangstelling is voor deze machine. We zijn door de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw en de Stichting Bouwen met Staal benaderd om themabijeenkomsten te gaan organiseren voor hun leden. Deze bijeenkomsten gaan over robotisering in de staalbouw met natuurlijk onze Balken- LasMachine als paradepaardje. Binnenkort zal dit alles plaatsvinden bij ons op locatie en dat betekent veel mensen over de vloer en een uitgelezen kans om ons nieuwe product in de markt te zetten. Samenwerking Leo Oostenrijk vervolgt: Ook bij deze laatste innovatieve stap van ProduLAS zijn wij nauw betrokken geweest. Het verkrijgen en verantwoorden van innovatiesubsidies vergt als eerste kennis en daarna discipline voor onder andere de opmaak van de benodigde accountantsverklaringen. Op basis van het vertrouwen en eerlijkheid die er in de loop der jaren is gegroeid is het prettig samenwerken en zijn er nieuwe mogelijkheden gekomen voor ProduLAS. Anton Flipsen sluit af: Voor ons en voor WEA geldt dat je door laagdrempeligheid, het leveren van kwaliteit en flexibiliteit tot mooie dingen kunt komen. Zowel bij het kiezen van een accountant als een nieuwe zakenpartner moet er een klik zijn. Die wordt bij mij op basis van levenslessen gemaakt. Nadere informatie: 5

6 WEA Nieuwsbrief mei 2013 nummer 2 De personeelslening als arbeidsvoorwaarde Als werkgever heeft u een aantrekkelijk instrument tot uw beschikking om een goed functionerende werknemer aan u te binden: de personeelslening. U mag uw werknemer een lening verstrekken, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis, tegen geen of een lage rente. Het mes snijdt aan twee kanten, want uw werknemer profiteert hier uiteraard ook van. U moet dan wel een aantal fiscale regels in acht nemen. Rentevoordeel Als u geld uitleent aan uw werknemer en deze betaalt minder rente over de lening dan bij een kredietverlener, dan heeft uw werknemer een rentevoordeel. In het algemeen geldt dat het rentevoordeel van een geldlening die u aan de werknemer verstrekt, belast is en tot het loon wordt gerekend. Het maakt daarbij wel verschil of u als werkgever gebruikmaakt van de oude regeling voor vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting of van de werkkostenregeling. Personeelslening voor de eigen woning Dit is voor beide regimes niet het geval als uw werknemer de lening gebruikt voor het kopen, onderhouden of verbeteren van een eigen woning. Het rentevoordeel is dan onbelast, mits er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo moet uw werknemer onder meer schriftelijk aan u verklaren dat hij de lening in de inkomstenbelasting als een eigenwoningschuld aangeeft. U als werkgever moet deze verklaring in de loonadministratie bewaren. In de aangifte loonheffingen geeft u aan dat er sprake is van een onbelast rentevoordeel. Aankoop belastingvrije zaken Van een onbelast rentevoordeel is ook sprake als uw werknemer de lening gebruikt voor het kopen van belastingvrije zaken, bijvoorbeeld een (elektrische) fiets onder de fietsenregeling. Ook het rentevoordeel van een aan het werk gerelateerde studielening van de werknemer kan onder de oude regeling voor vergoedingen en verstrekkingen onbelast blijven. Personeelslening voor andere doeleinden Voor andere renteloze of laagrentende personeelsleningen is het rentevoordeel in het algemeen wel belast. Gebruikt u de oude regeling voor vergoedingen en verstrekkingen, dan hanteert de Belastingdienst de regel van de nominale normrente (in 2013 is die 3%). Is de lening renteloos, dan bedraagt het belaste rentevoordeel dus 3%. Bij een laagrentende personeelslening vermindert u het te belasten rentevoordeel met een eventuele eigen bijdrage van uw werknemer. Het belaste rentevoordeel kunt u eenvoudig uitrekenen door het geleende bedrag te vermenigvuldigen met het verschil tussen de normrente en de rente die u daadwerkelijk aan uw werknemer in rekening brengt. Het bedrag dat uit deze berekening komt, kunt u aan het einde van het kalenderjaar aan het loon van de desbetreffende werknemer toerekenen. Personeelslening en de werkkostenregeling De werkkostenregeling kent het systeem van de normrente niet. Hier is de regel dat het rentevoordeel is belast tegen de waarde in het economisch verkeer. U kunt de waarde bepalen door de rente van verschillende banken te vergelijken. Uiteraard kunt u als werkgever altijd beslissen om het belaste rentevoordeel in de vrije ruimte van de werkkostenregeling te laten vallen. Jubileum Deze keer kunnen we melding maken van één jubileum. Op woensdag 1 mei 2013 was de heer P. Loof 12,5 jaar werkzaam bij WEA Naaldwijk. Wij feliciteren onze collega hiermee van harte en wensen hem nog vele goede WEA-jaren toe! 1. Reken de nieuwe alimentatiebedragen uit! Jaarlijks worden de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast. Wanneer u reeds een beschikking heeft en de rechter heeft het bedrag aan maandelijkse alimentatie al vastgesteld, dan kunt u met behulp van deze gegevens op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen berekenen hoeveel dit bedrag stijgt voor Ga daarvoor naar 6

7 Bedrijfstoeslagregeling Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Om in aanmerking te komen voor uw bedrijfstoeslag en andere Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) subsidies, moet u voldoen aan een aantal randvoorwaarden. Wanneer dit niet gebeurt loopt u het risico dat u een (flinke) korting krijgt op uw totale uitbetaling van de GLB-subsidies. Enkele GLBrandvoorwaarden zijn onlangs gewijzigd. Hoogte van de korting Bij overtreding van een wet riskeert u, bij controle, een boete. Is de betreffende regelgeving ook in de GLB-randvoorwaarden opgenomen? Dan kan naast de boete ook nog een korting volgen op uw totale GLB-steun. Deze korting is standaard 3%, maar kan verlaagd worden naar 1% of verhoogd naar 5%. Dit is o.a. afhankelijk van de ernst en de omvang van de overtreding. Wanneer er sprake is van opzet geldt voor bepaalde randvoorwaarden direct een standaardkorting van 20%. Directe korting niet altijd van toepassing Wanneer u een randvoorwaarde niet naleeft volgt niet altijd direct een korting. Is de randvoorwaarden aangemerkt als niet naleving van gering belang? Dan krijgt u de mogelijkheid om de fout, binnen een gestelde termijn, te herstellen. Is de fout op tijd hersteld, dan volgt er geen korting. Randvoorwaarden 2013 Jaarlijks wordt de lijst met randvoorwaarden gepubliceerd. De randvoorwaarden kunnen worden aangepast en er kunnen nieuwe randvoorwaarden worden toegevoegd. Dit jaar is één nieuwe randvoorwaarde toegevoegd t.a.v. de I&R schapen/geiten. Wanneer u schapen en geiten houdt dient u de geboorte, aan- en afvoer van deze dieren te melden bij I&R. Dit is voor u wellicht een bekende verplichting, maar bij overtreding hiervan kan nu dus ook een randvoorwaardenkorting volgen. Gering belang I&R gewijzigd In het kader van I&R voor runderen, schapen en geiten is de niet naleving van gering belang op oormerken gewijzigd. Wanneer bij maximaal 10% van uw dieren maar één oormerk ontbreekt krijgt u niet direct een korting. Wel moet u de dieren direct nieuwe oormerken indoen. Deze regel geldt tot een maximum van 20 dieren. Bij meer dan 20 dieren met maar één oormerk volgt direct een korting. Deze rekenmethode (max. 10% van uw dieren, met een max. van 20 dieren) geldt ook bij het onvolledig bijhouden van uw bedrijfsregister voor runderen. Herstel niet meer mogelijk Een belangrijke wijziging dit jaar is, dat een aantal randvoorwaarden niet meer als gering belang worden aangemerkt. Wanneer u de hieronder omschreven randvoorwaarden overtreedt, volgt direct een korting van 3%. Voorgaande jaren kon u deze overtreding nog herstellen om een korting te voorkomen, dit is nu dus niet meer mogelijk. Gewasbescherming Gebruikt u gewasbeschermingsmiddelen of bent u van plan deze te gebruiken? U bent verplicht om de gebruiksvoorschriften van deze middelen na te leven. Ook moet u aan begin van het jaar over een gewasbeschermingsplan per gewas te beschikken. Kunt u deze bij een controle niet tonen? Dan volgt direct een korting van standaard 3%. Mestopslag Bent u een veehouder? U moet beschikken over minimaal 7 maanden opslagcapaciteit. Heeft u dit niet en wordt u hierop gecontroleerd? Dan is een herstel niet voldoende om een eventuele korting te voorkomen. I&R Wanneer u varkens en/of schapen en geiten bedrijfs- of hobbymatig houdt, moet u zich houden aan de regels rondom I&R. U moet de dieren die u bezit melden in uw bedrijfsregister. Gebeurt dit niet? Dan volgt bij controle direct een korting. U kunt uw overtreding alleen herstellen wanneer u de dieren alleen hobbymatig houdt en daarnaast geen andere dieren bedrijfsmatig houdt. In alle andere gevallen kunt een overtreding, t.a.v. het bedrijfsregister, niet meer herstellen. Voor runderen die u hobbymatig houdt geldt deze uitzondering niet. 7

8 WEA Nieuwsbrief mei 2013 nummer 2 Colofon Bij de samenstelling is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd, maar onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. Huisvesting kalveren Voor zowel opfok- als vleeskalveren geldt dat ze moeten beschikken over voldoende dag- of kunstlicht. Te weinig licht door bijvoorbeeld een kapotte lamp kan direct leiden tot een korting. Verzorging van uw landbouwgrond en grasland Voorkom verstruiking (door ongewenste vegetatie) op uw landbouwgrond, door uw grond ten minste twee keer per jaar te maaien, te keren of te laten begrazen. Blijvend grasland moet u ten minste één keer per jaar maaien of laten begrazen om deze te beschermen. Flora- en faunawet Het is verboden om beschermde inheemse vogels te doden, vangen, verwonden of bemachtigen. Ook al leeft u de gedragscodes ( zorgvuldig handelen ) na, dan kan er nu toch direct een korting volgen. WEA Bulletin is een periodieke uitgave van WEA Accountants & Adviseurs. WEA is lid van het SRA en deze uitgave is in samenwerking met het SRA tot stand gekomen. De verschijningsfrequentie is vier keer per jaar en wordt gezonden aan cliënten en relaties. Website: Redactie: WEA Groep, Shyla Jopse Postbus 30, 4460 AA GOES Tel Eindredactie: Henk Kramer Communicatie, Goes Maatschap WEA Noord-Holland MIDDENMEER: Tel UITGEEST: Tel WEA Randstad B.V. HOOFDDORP: Tel Maatschap WEA Midden-Holland GOUDA: Tel Maatschap WEA Naaldwijk Tel Verplichte invoering werkkostenregeling uitgesteld De verplichte invoering van de werkkostenregeling is uitgesteld naar U heeft dus ook in 2014 nog de keus voor het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting of de werkkostenregeling. Zoals het er nu naar uitziet, zal de regeling nog op een aantal punten worden vereenvoudigd, zodat deze aantrekkelijker wordt voor het midden- en kleinbedrijf. Ondanks dit uitstel is het toch verstandig om u nu alvast te gaan verdiepen in de werkkostenregeling. De implementatie van de regeling neemt namelijk al gauw een aantal maanden in beslag. Mogelijk is het voor u zelfs voordeliger om al in 2014 de overstap te maken. Dat kunt u echter pas bepalen na een volledige inventarisatie van de vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Maatschap WEA Deltaland BRIELLE: Tel MIDDELHARNIS: Tel GROOT-AMMERS: Tel OUD-BEIJERLAND: Tel Maatschap WEA Zeeland GOES: Tel MIDDELBURG: Tel OOSTBURG: Tel ZIERIKZEE: Tel HULST: Tel Maatschap WEA Roosendaal Tel

NIEUWSBRIEF. Juni 2013 Jaargang 17 Nr. 55. In gesprek met Gerlof Bouma over de ontwikkeling van Engelsma Wijnia Autogroep. Lees verder op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. Juni 2013 Jaargang 17 Nr. 55. In gesprek met Gerlof Bouma over de ontwikkeling van Engelsma Wijnia Autogroep. Lees verder op pagina 9. NIEUWSBRIEF Juni 2013 Jaargang 17 Nr. 55 In gesprek met Gerlof Bouma over de ontwikkeling van Engelsma Wijnia Autogroep. Lees verder op pagina 9. Inhoud Voorwoord 2 Voorwaarden voor afstempelen van uw

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 juni 2013 Onderwerp Nieuwsbrief 04 2013. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 juni 2013 Onderwerp Nieuwsbrief 04 2013. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 3 juni 2013 Onderwerp Nieuwsbrief 04 2013 L.s., Bijgevoegd treft u onze nieuwsbrief aan. Een aantal onderwerpen is daarin wat uitgebreider behandeld, de

Nadere informatie

C U R I O S I T A. 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer

C U R I O S I T A. 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer C U R I O S I T A S Digitale nieuwsbrief Van Houtert Thomassen & Partners Accountants & Belastingadviseurs 13 e jaargang nummer 3, april 2013 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer

Nadere informatie

Nieuwsbrief MKB. Nr. 4. 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer BV / DGA. Blad 1 van 6

Nieuwsbrief MKB. Nr. 4. 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer BV / DGA. Blad 1 van 6 Blad 1 van 6 Het jaar 2013 is koud begonnen, zowel in gevoelstemperaturen als in financieel opzicht. Zo begon ik het voorwoord van de vorige nieuwsbrief. Nu twee maand verder kun je dezelfde openingszin

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 4-2013

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 4-2013 INHOUD 2 3 4 5 Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer Vergoedingsvordering tussen echtgenoten zonder fiscale gevolgen De personeelslening als arbeidsvoorwaarde Hoogte kinderalimentatie

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer

1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer Door tegenvallende beleggingsresultaten en de alsmaar stijgende levensverwachting kan uw pensioen-b.v. in zwaar weer terechtkomen. Hierdoor

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers BV DGA 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer Door tegenvallende beleggingsresultaten en de alsmaar stijgende levensverwachting kan uw pensioen-bv in zwaar weer terechtkomen. Hierdoor

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 04/2013

MKB-NIEUWSBRIEF 04/2013 MKB-NIEUWSBRIEF 04/2013 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer BV DGA Door tegenvallende beleggingsresultaten en de alsmaar stijgende levensverwachting kan uw pensioen-bv in zwaar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. personal touch in finance. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer

NIEUWSBRIEF. personal touch in finance. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer Vergoedingsvordering tussen echtgenoten zonder fiscale gevolgen Als u uit uw privévermogen betaalt voor een goed dat tot het privévermogen van

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer Vergoedingsvordering tussen echtgenoten zonder fiscale gevolgen De personeelslening als arbeidsvoorwaarde

Nadere informatie

bulletin Pas pensioencontracten op tijd aan

bulletin Pas pensioencontracten op tijd aan WEA Nieuwsbrief november 2013 nummer 4 Begrip bouwterrein luistert nauw Pagina 2 Holland Heater & WEA Naaldwijk pagina 4 Versoepeling aflossingseis pagina 8 Pas pensioencontracten op tijd aan Met ingang

Nadere informatie

bulletin WEA Nieuwsbrief november 2014 nummer 4

bulletin WEA Nieuwsbrief november 2014 nummer 4 WEA Nieuwsbrief november 2014 nummer 4 Ontslagrecht pagina 2 Uitgelicht: WEA Randstad - Ontgooglen pagina 4 Controleer toegang GLB pagina 7 Wijzigingen en vereenvoudigingen in de werkkostenregeling De

Nadere informatie

bulletin Fors aantal ingrepen arbeidsmarkt

bulletin Fors aantal ingrepen arbeidsmarkt WEA Nieuwsbrief juli 2013 nummer 3 Bedrijfspand minder waard Pagina 2 Echtscheiding en hypotheek pagina 3 Subsidie Asbest eraf, zonnepanelen erop pagina 8 Fors aantal ingrepen arbeidsmarkt Op 11 april

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF Augustus Jaargang 19 Nr. 60 In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Pas op met de onzakelijke

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2014, alsmede een aantal fiscale en

Nadere informatie

Update btw-regels voor de (zakelijke) auto

Update btw-regels voor de (zakelijke) auto Woon-werkverkeer Met woon-werkverkeer wordt bedoeld het heen en weer reizen van de woonof verblijfplaats naar een vaste werkplaats. Is deze plaats niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dan gelden voor

Nadere informatie

Ondernemersaftrek pagina 2 Werkkostenregeling pagina 3 Renteloze lening pagina 6. Testament om erfbelasting uit te stellen

Ondernemersaftrek pagina 2 Werkkostenregeling pagina 3 Renteloze lening pagina 6. Testament om erfbelasting uit te stellen WEA Nieuwsbrief mei 2010 nummer 2 Ondernemersaftrek pagina 2 Werkkostenregeling pagina 3 Renteloze lening pagina 6 Testament om erfbelasting uit te stellen Er zijn verschillende redenen om een testament

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS SRA TIPS RSW INFO JULI 2013 werkgever VERANDERINGEN IN PREMIE- KORTINGEN alle belastingplichtigen VRIJE RUIMTE WERKKOSTEN- REGELING OMHOOG alle belastingplichtigen SCHENKEN IN 2013 Dit jaar mag u een maximumbedrag

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46. Bloembollenveld - Breezand

NIEUWSBRIEF. Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46. Bloembollenveld - Breezand NIEUWSBRIEF Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46 Bloembollenveld - Breezand Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus 3 Tips 4 Hoe werkt de (onbelaste) vaste kostenvergoeding

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 3e kwartaal 2014

Nieuwsbrief. 3e kwartaal 2014 Nieuwsbrief 3e kwartaal 2014 In dit nummer: Lening DGA-BV kritisch bekeken pag. 2 Nieuwe aanzegplicht voor werkgevers bij einde tijdelijk arbeidscontract pag. 3 Werkkostenregeling (WKR) pag. 3 Minnelijke

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

Top 40 Eindejaarstips

Top 40 Eindejaarstips Accountants >> Fiscaal >> Corporate Finance >> Pensioen >> Personeel & Organisatie Schipper Nieuwsbrief #2 - november - 2013 Top 40 Eindejaarstips Wordt 2014 het jaar van groei? Het afgelopen jaar bracht

Nadere informatie