Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht."

Transcriptie

1 Economaat Koningin Emmaplein AA Rotterdam tel.: fax: postbank: Aan de besturen van de parochies. onderwerp : arbeidsvoorwaarden 2014 Rotterdam, 9 januari 2014 Geacht bestuur, Zoals te doen gebruikelijk informeren wij u aan het begin van elk kalenderjaar over de wijzigingen inzake de honorering en salariëring 2014 en overige arbeidsvoorwaarden. Voor zover mogelijk en relevant informeren wij u eveneens over andere voor u van belang zijnde zaken. Afgelopen week zijn in interdiocesaan verband de nieuwe bedragen voor 2014 vastgesteld en kunnen wij u deze thans aanreiken. U treft achtereenvolgens informatie aan over: Onderwerp Bladzijde Priesters en ongehuwde diakens 2 Gehuwde diakens 5 Ongehonoreerde diakens 7 Pastoraal werkers 8 Huishoudelijk medewerkers 9 Secretariële-/administratieve medewerkers 9 Kosters 10 Dirigenten en organisten 10 Assistenties 11 Premies sociale verzekeringen 12 Pensioenpremie PfZW 15 Levensloopregeling voor kerkelijke medewerkers 15 Werkkostenregeling 15 Zorgverzekeringswet 15 Wettelijk minimumloon 16 Ziekengeldverzekering 16 Arbodienst 16 Vrijwilligersvergoeding 17 Vakantiedagen 17 Belastingvrije giften 17 Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Met vriendelijke groet, F.I.M. van Zoelen RA Hoofd Economaat 1

2 Priesters en ongehuwde diakens Honorering Het bruto honorarium voor priesters en gehonoreerde ongehuwde diakens is opgebouwd uit een aantal elementen. Een van die elementen betreft een bedrag voor de zorgverzekering. In het honorarium is voor 2014 opgenomen een bedrag dat voorziet in een dekking volgens de basisverzekering op een restitutiepolis met een verplicht eigen risico van 360,00 per jaar en mét de topaanvulling en uitgebreide tandartsdekking (alles gerekend met de daarvoor geldende bedragen bij CZ, maar bij Prolife kunt u zich vergelijkbaar verzekeren), totaal voor een bedrag van 156,46 per maand. Dit bedrag is aldus bepaald op een verzekering met een ruime dekking. Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2014 verhoogd met een gemengde index van 1,3%. Fiscaal wordt de honorering van de clerici behandeld als waren het werknemers. Dat zijn ze echter formeel niet. Daarom wordt er gesproken van zogenaamde pseudo-werknemers en is de parochie c.q. het parochiebestuur pseudo-werkgever (de gezagsverhouding zoals die tussen werknemer en werkgever bestaat, ontbreekt immers). Ambtsonkosten Overeenkomstig een afspraak met de Belastingdienst is voor 2014 het forfaitaire bedrag vastgesteld op 170,00 per maand ( per jaar). Hiermee wordt geacht te zijn voorzien in alle door betrokkenen te maken ambtsonkosten, behoudens de kilometervergoeding. Opgemerkt wordt dat de parochie als onderdeel van deze afspraak ook voor 2014 in het kader van de zogenaamde werkkostenregeling gebruik maakt van de overgangsregeling. Vanaf 1 januari 2015 zal vooralsnog voor alle parochies de werkkostenregeling dienen te worden toegepast. In de loop van 2014 zult u over de gevolgen daarvan nader worden geïnformeerd. Verhoging AOW-leeftijd Per 1 januari 2014 is de AOW leeftijd verhoogd naar 65 jaar en 2 maanden. Die leeftijd wordt de komende jaren verder verhoogd. Door de Nederlandse Bisschoppenconferentie is besloten voor de datum van pensionering zich te confirmeren aan de geldende en komende AOW-regels. Dit betekent dat het feitelijk leeftijdsontslag ingaat bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Berekening honorering 2014 inwonende priester a. Leeftijd tot 65 jaar plus 2 maanden Grondslag in Per maand in honorarium 1.321, ,71 fiscale bijtelling inwoning 172,00 fiscale bijtelling huishouding 184,50 werkgeversbijdrage ZVW 95,80 95, , ,51 af: loonheffing over -303,17 af: inhouding ZVW -95,80 netto honorering 1.018,54 2

3 b. Leeftijd vanaf 65 jaar plus 2 maanden Grondslag in Per maand in honorarium 323,35 323,35 fiscale bijtelling inwoning 172,00 fiscale bijtelling huishouding 184,50 werkgeversbijdrage ZVW 38,81 38,81 718,66 362,16 af: loonheffing over -131,25 af: inhouding ZVW -38,81 netto honorering 192,10 Berekening honorering 2014 vrij wonende priester a. Leeftijd tot 65 jaar plus 2 maanden Grondslag in Per maand in honorarium 1.608, ,79 fiscale bijtelling vrij-wonen (18% van loon voor loonheffing, exclusief bijtelling vrij-wonen) 370,57 fiscale bijtelling nutsvoorziening 134,25 fiscale bijtelling huishouding 184,50 werkgeversbijdrage ZVW 131,18 131, , ,97 af: loonheffing over -590,25 af: inhouding ZVW -131,18 netto honorering 1.018,54 b. Leeftijd vanaf 65 jaar plus 2 maanden Grondslag in Per maand in honorarium 344,85 344,85 fiscale bijtelling vrij-wonen (18% van loon voor loonheffing, exclusief bijtelling vrij-wonen) 127,58 fiscale bijtelling nutsvoorziening 134,25 fiscale bijtelling huishouding 184,50 werkgeversbijdrage ZVW 45,16 45,16 836,34 390,01 af: loonheffing over -152,75 af: inhouding ZVW -45,16 netto honorering 192,10 Reiskostenvergoeding De vaste autokosten zijn qua vergoeding opgenomen in de honorering. Uitsluitend voor dienstreizen zal in 2014 een vergoeding gelden van 0,28 bruto per km, 0,09 hiervan zal als inkomen moeten worden aangemerkt en is derhalve belast. Voor priesters benoemd in een parochie geldt dat de ambtswoning zowel woonplek als standplaats is. Daarom is er principieel geen sprake van woon-/werkverkeer en kunnen alle met het ambt verbonden kilometers tegen het tarief van dienstreizen worden gedeclareerd. 3

4 Huishouding Sinds geldt voor de huishouding een forfait, dat met de belastingdienst is overeengekomen. Daarmee verviel de noodzaak van een aparte huishoudrekening en het bewaren van bonnetjes. Ten behoeve van de kosten die in de huishouding worden gemaakt zijn in 2014 de volgende bedragen toegestaan: per jaar in per maand in Huishoudgeld in geval van vrij-wonen: 3.492,00 291,00 Huishoudgeld in geval van inwoning, per persoon: 3.054,00 254,50 Let overigens op: het is nadrukkelijk vanuit de fiscus niet toegestaan de vermelde bedragen, al dan niet via de salarisadministratie, direct aan de priester of diaken op een eigen bankrekening uit te betalen. Indien gewenst kunnen deze bedragen op een aparte bankrekening van de parochie worden gestort, waarover de priester alsdan via een bankpasje kan beschikken. Werkkostenregeling Mede gezien de specifiek met de belastingdienst overeengekomen regelingen rondom de beloning van priesters, dient de parochie ervoor te kiezen over 2014 nog geen gebruik te maken van de zogenaamde werkkostenregeling, maar te opteren voor de overgangsregeling waarbij de oude regels ter zake van vergoedingen en verstrekkingen in 2014 van kracht blijven. Pensioenpremie Voor het jaar 2014 heeft het PNB (Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen) de premie vastgesteld op 8.344,00 per jaar. Dit is inclusief de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. De hoogte van de premie voor reguliere priesters treft U verderop in dit schrijven aan. Pensioenuitkeringen Het PNB heeft na consultatie van de Bisschoppenconferentie in 2013 besloten om de pensioenleeftijd administratief te verhogen naar 67 jaar en tevens te faciliteren dat het pensioen als regel op de AOW-leeftijd ingaat. Tevens is het mogelijk gemaakt om naar eigen keuze vervroegd met pensioen te gaan (minimale leeftijd 55 jaar). Dit leidt alsdan echter wel tot een verlaging van de pensioenuitkering. Iedere seculiere priester die de leeftijd van 67 jaar of ouder heeft bereikt, ontvangt dus het volledige door hem opgebouwde pensioen. Ook indien ervoor wordt gekozen om na het bereiken van de 67 jarige leeftijd door te functioneren, wordt het opgebouwde pensioen uitbetaald. Hierdoor is geen extra pensioenopbouw na het 67 e levensjaar mogelijk. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van het aantal vervulde dienstjaren. Een seculiere priester van 67 jaar of ouder ontvangt in 2014 naast zijn AOW-uitkering, van het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen een pensioen van ,48 mits 42 dienstjaren zijn vervuld. Ten behoeve van een reguliere priester die ontslag vraagt uit actieve dienst en met emeritaat gaat, zijn de oudedagsvoorzieningen getroffen door de desbetreffende orde of congregatie. Pensioenpremie religieuzen Het gaat hier om een vergoeding die betaald wordt aan religieuze instituten, zonder dat hierdoor de betreffende religieus een persoonlijke aanspraak op een pensioen verkrijgt bij bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds. Eind 2003 zijn de R.K. Bisschoppenconferentie en de SNPR (Samenwerking Nederlandse Priester Religieuzen) tot overeenstemming gekomen over de hoogte van het bedrag van deze pensioenpremie alsmede over de toekomstige indexering daarvan. Voor de indexering wordt de zogeheten gemengde index gehanteerd. Voor het jaar 2014 is deze index vastgesteld op 1,3%. Over het jaar 2014 is de jaarpremie zodoende vastgesteld op (2013: 3.467). 4

5 De premiebetaling aan religieuze instituten geschiedt tot de 70-jarige leeftijd, ook als de desbetreffende regulier blijft functioneren na het bereiken van deze leeftijd. Deze pensioenpremie wordt door de belastingdienst beschouwd als onderdeel van het honorarium. De betaling van de oude dagsbijdrage van reguliere priesters, die in parochies werkzaam zijn, geschiedt dan ook via het loonstrookje van de betreffende religieus zodat er loonheffing wordt ingehouden. Deze betaling vindt jaarlijks in een keer plaats in de maand juni tegen het tarief voor bijzondere beloning. De religieus en het bestuur van zijn instituut zijn ervoor verantwoordelijk dat het bedrag ook daadwerkelijk wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve van het instituut voor de oude dag. AOW-uitkering seculiere en reguliere priesters Een AOW-gerechtigde die alleen woont, ontvangt een AOW-uitkering van 70% van het netto minimumloon. Een AOW-gerechtigde een gezamenlijke huishouding met één andere meerderjarige persoon voert, ontvangt 50% van het netto minimumloon. Wanneer priesters de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken en een aanvraagformulier dienen in te vullen voor de AOW, wordt de vraag gesteld of een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Deze vraag wordt gesteld in het kader van verscherpt toezicht op het oneigenlijk gebruik van de sociale verzekeringswetten. Bij het antwoord op deze vraag is het goed om de regels van de Sociale Verzekeringsbank te kennen en in acht te nemen. In geval twee meerderjarige personen in één huis wonen, neemt de Sociale Verzekeringsbank ongeacht de aard van de relatie snel aan dat sprake is van een gezamenlijke huishouding en ontvangt ieder van beide personen (indien de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt) in beginsel een AOW-uitkering van 50% van het minimumloon. Op deze aanname gelden op dit moment een beperkt aantal uitzonderingen. Er is geen sprake van een gezamenlijke huishouding als een zogenaamde meerpersoonshuishouding wordt gevoerd, dat wil zeggen dat er 3 of meer meerderjarige personen in één woning wonen. Ook is, in geval twee personen in één woning wonen, geen sprake van een gezamenlijke huishouding als er een zogenaamde zorgrelatie tussen beide bestaat of als er een strikt zakelijke (commerciële) relatie bestaat. In dat laatste geval moeten in een contract reële prijzen voor huur en/of kost en inwoning zijn afgesproken en moet met betaal- en ontvangstbewijzen worden aangetoond dat de afgesproken huur of verzorging daadwerkelijk is betaald. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waardoor de regels voor het al dan niet voeren van een gezamenlijke huishouding mogelijk in de loop van 2014 gaan veranderen. Waneer dat gebeurt, zult u daarover nader worden geïnformeerd. Arbeidsongeschiktheid Per 1 augustus 2004 is de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ), die voor de R.K. geestelijken van toepassing was, vervallen. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is intussen overgenomen door het Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen. Seculiere R.K. geestelijken, die vóór 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden, vallen nog onder de WAZ. R.K. geestelijken, die ná 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden, vallen onder de nieuwe verzekering van het PNB. Voor 2014 is opnieuw voor deze arbeidsongeschiktheidsverzekering geen afzonderlijke premie verschuldigd aan het PNB. Reguliere R.K. geestelijken vallen in voorkomende gevallen terug op hun orde of congregatie. Huisvestingskosten reguliere priester Indien is overeengekomen dat een benoemde reguliere priester in het klooster van zijn communiteit blijft wonen, ontvangt de parochie van diens reguliere instituut een nota voor pensionkosten. 5

6 Gehuwde gehonoreerde diakens (bedragen gelden voor diakens die voor de volledige honorering in aanmerking komen) Honorering De honorering is sinds 2004 zodanig aangepast dat het netto besteedbaar inkomen gelijk is aan dat van de pastoraal werk(st)er. Per 1 januari 2011 is de beloning van de pastoraal werker gebaseerd op salarisschaal 10 uit de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De huidige CAO had een looptijd tot 31 december Op het moment van uitbrengen van de arbeidsvoorwaarden 2014 is nog geen nieuwe CAO afgesloten. Als gevolg hiervan blijft de vigerende salarisschaal 10, zoals opgenomen in eerder genoemde CAO, ongewijzigd van toepassing. Zodra meer informatie over een nieuwe CAO bekend is, wordt u daarover nader geïnformeerd. De gehuwde diaken tot 65 jaar plus 2 maanden, die per 1 januari 2014 op honoreringsbasis fungeert, ontvangt per die datum een maandelijkse bruto honorering van 4.689,69, oftewel ,28 per jaar. Hierin is het vakantiegeld begrepen. Daarnaast ontvangt de gehuwde diaken aan het einde van het jaar vooralsnog een eindejaarsuitkering van 1,85% overeenkomstig de vigerende regeling voor pastoraal werk(st)ers. Het percentage van de eindejaarsuitkering wordt berekend over de in het betreffende kalenderjaar feitelijk verkregen bruto-honorering (dit is reeds inclusief vakantietoeslag). Aangezien het inkomen van de diaken door de keuze van het pseudowerknemerschap onder de heffing van de loonbelasting is gebracht, dient maandelijks loonheffing te worden ingehouden. Reis- verblijf- en functioneringskosten (ambtsonkosten) Hiervoor geldt de regeling zoals hierna vermeld bij pastorale werk(st)ers, waarnaar wordt verwezen. Pensioenpremie Voor het jaar 2014 is door het PNB de premie vastgesteld op 8.344,00 per jaar. Dit is inclusief de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Op de honorering wordt 50% van deze premie (d.w.z ,= op jaarbasis, ofwel 347,67 op maandbasis) als eigen bijdrage ingehouden. Pensioenuitkering De pensioenregeling is gelijk aan de regeling voor priesters. Daarnaast is een weduwe- (in beginsel 70% van het ouderdomspensioen) en een wezenpensioen (in beginsel 20% van het weduwenpensioen per kind) verzekerd tot maximaal het bedrag van het ouderdomspensioen. Arbeidsongeschiktheid Per 1 augustus 2004 is de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ), die voor de R.K. geestelijken van toepassing was vervallen. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is intussen overgenomen door het Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen. R.K. geestelijken die vóór 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden, vallen nog onder de WAZ. R.K. geestelijken die ná 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden, vallen onder de nieuwe verzekering van het PNB. Voor 2014 is voor deze arbeidsongeschiktheidsverzekering geen afzonderlijke premie verschuldigd aan het PNB. Woontoeslag Voor zover de maandelijkse woonlasten (huurprijs exclusief servicekosten of -bij een eigen woning- de rentelasten en de aflossingen) meer bedragen dan de maximale huur voor het aanvragen van een woontoeslag (voor ,48 per maand), zal op aanvraag van de diaken een belastbare woontoelage worden toegekend tot maximaal 91,00 bruto per maand. 6

7 Ongehonoreerde diakens Reis-, verblijf- en functioneringskosten (ambtsonkosten) De ongehonoreerde diaken ontvangt geen honorering voor zijn werkzaamheden als diaken. Hij heeft echter wel recht op vergoeding van de kosten die hij ten behoeve van de uitoefening van zijn ambt maakt. Daarom gelden voor hem in beginsel dezelfde onkostenvergoedingsregelingen als voor de gehonoreerde diaken. Fiscaaltechnisch kan de ongehonoreerde diaken echter ook een beroep doen op de zogenoemde vrijwilligersvergoeding. Deze onbelaste vergoeding bedraagt in 2014 op jaarbasis max ,00. Indien de ongehonoreerde diaken daaraan ter dekking van zijn ambtsonkosten de voorkeur geeft, dan zal de parochie hem deze uitbetalen. De diaken ziet dan wel af van iedere andere kostendeclaratie, óók ten aanzien van reiskosten (het is dus niet én én); hij hoeft in die situatie dan ook geen kostenverantwoording te overleggen. Ook voor de ongehonoreerde diaken geldt dat de parochie, naast een vergoeding van gemaakte kosten, zal moeten voorzien in de randvoorwaarden, nodig om zijn ambt uit te kunnen oefenen. Zo zal de parochie moeten zorgdragen voor de bij het diakenambt behorende liturgische kleding (albe met diakenstola s in de vier liturgische kleuren; dalmatieken in de vier liturgische kleuren zijn bovendien ten zeerste aanbevolen). De diaken kan er echter de voorkeur aan geven deze als zijn persoonlijk eigendom aan te schaffen. Op grond van de fiscaaltechnische status van de ongehonoreerde diaken geldt dat aan deze de ambtsreizen ook vergoed zullen worden tegen 0,32 per kilometer, waarvan 0,19 onbelast, mits de diaken de mogelijkheid ziet om aan te tonen dat de werkelijke kosten all-in ten minste even hoog zijn (bij autokilometers zal dit veelal het geval zijn; het is echter de verantwoordelijkheid van de desbetreffende diaken zelf om dit eventueel naar de belastingdienst toe te kunnen verantwoorden). Indien de werkelijke reiskosten 0,19 of minder per kilometer bedragen, zal niet meer dan dat bedrag vergoed kunnen worden. In schema: Kilometerkosten Kosten per kilometer < 0,19 Kosten per kilometer > 0,19 en < 0,32 Kosten per kilometer > 0,32 Declaratiebedrag 0,19 per kilometer Werkelijke kosten 0,32 per kilometer In strikte zin kan er voor ongehonoreerde diakens geen sprake zijn van reizen woon-werkverkeer; derhalve gelden alle kilometers als ambtskilometers ( dienstreizen ). Pastoraal werkers Salariëring Per 1 januari 2011 zijn de salarissen van de pastoraal werk(st)er aangepast naar salarisschaal 10 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, de periodieken 0 tot en met 13. De honorering van de pastoraal werk(st)er geschiedt daarmee niet langer op basis van de leeftijd, maar op basis van zogenaamde functieanciënniteit. Dit betekent dat de honorering na indiensttreding in principe op basis van dienstjaren wordt aangepast. Per 31 december 2013 is de lopende CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening afgelopen. Op het moment van uitbrengen van de arbeidsvoorwaarden 2014 is nog geen nieuwe CAO afgesloten. Als gevolg hiervan blijft de vigerende salarisschaal 10, zoals opgenomen in eerder genoemde CAO, ongewijzigd van toepassing. Zodra meer informatie over een nieuwe CAO bekend is, wordt u daarover nader geïnformeerd. 7

8 Voor de exacte bruto-lonen voor de pastoraal werk(st)er in 2014 wordt verwezen naar schaal 10 van eerdergenoemde CAO. De eindejaarsuitkering ad 1,85% blijft in 2014 vooralsnog ongewijzigd. Het percentage van de eindejaarsuitkering wordt berekend over het door de pastoraal werker in het desbetreffende kalenderjaar feitelijk verdiende brutosalaris, vermeerderd met de in dat jaar opgebouwde vakantietoeslag. Per 1 januari 2014 is een gewijzigd Rechtspositiereglement voor Pastoraal Werk(st)ers ter beschikking gekomen. De doorgevoerde wijzigingen houden onder andere verband met de invoering van de Verklaring omtrent het gedrag (VOG) als aanstellingseis voor pastoraal werk(st)ers die voor de eerste maal dan wel opnieuw worden aangesteld. De mogelijkheid dat een pastoraal werk(st)er op basis van een arbeidsovereenkomst door werkt na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is vervallen. Een exemplaar van het Rechtspositiereglement is via het bisdom verkrijgbaar. Reis-, verblijf- en functioneringskosten (ambtsonkosten) volgens artikel 28 rechtspositiereglement 1. De werkelijke reis- en verblijfkosten voor dienstreizen van de pastoraal werk(st)er worden vergoed op declaratiebasis, mits deze akkoord worden bevonden door het bestuur. Reiskosten voor dienstreizen gemaakt per auto worden vergoed tegen 0,32 per kilometer, waarvan 0,13 belast. 2. De kosten van het eenmalig per dag afleggen van de afstand heen en terug tussen de woning van de pastoraal werk(st)er en zijn vaste werkadres worden vergoed tegen een bedrag van 0,19 per km. 3. Voor het gebruik van de eigen telefoon voor dienstdoeleinden wordt een vaste maandelijkse vergoeding verleend overeenkomstig de Diocesane Regelingen, tenzij het bepaalde in lid 5 sub b van toepassing is. 4. Het bestuur draagt zorg voor de aanwezigheid van de noodzakelijke vakliteratuur. 5. a. Het bestuur verschaft kantoorruimte. b. Waar dit van de zijde van het bestuur niet mogelijk is wordt ad hoc een vergoeding voor het gebruik van kantoorruimte aan huis overeengekomen met inachtneming van de fiscaal wettelijke bepalingen. 6. De pastoraal werk(st)er in een deeltijdfunctie ontvangt de vergoedingen, bedoeld in lid 3 en lid 5 naar rato van zijn dienstverband. Pensioenpremie Voor het jaar 2014 is door het PNB de premie vastgesteld op 8.344,00 per jaar. Dit is inclusief de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Op de honorering wordt 50% van deze premie (d.w.z ,00 op jaarbasis, ofwel 347,67 op maandbasis) als eigen bijdrage ingehouden. Woontoeslag Voor zover de maandelijkse woonlasten (huurprijs exclusief servicekosten of -bij een eigen woning- de rentelasten en de aflossingen) meer bedragen dan de maximale huur voor het aanvragen van een woontoeslag (voor ,48 per maand), zal op aanvraag van de pastoraal werk(st)er een belastbare woontoelage worden toegekend tot maximaal 91,00 bruto per maand. 8

9 Huishoudelijk personeel Salariëring De salariëring van huishoudelijk medewerkers geschiedt in het algemeen op basis van het wettelijk minimum loon en bedraagt voor volwassenen van 23 jaar en ouder per 1 januari 2014 op bruto maandbasis 1.485,60. Indien en voor zover de exacte invulling van de werkzaamheden een hoger beloningsniveau zou kunnen rechtvaardigen, is voorgaand overleg ter zake met het Bisdom noodzakelijk. Ook de aanstelling van huishoudelijk personeel vraagt immers voorafgaande bisschoppelijke machtiging. Overeenkomst tot verzorging en huisvesting Bij overeenkomst tot verzorging en huisvesting dient de inhouding voor het jaar ,00 per maand te bedragen. Pensioenpremie Bij een volledige dagtaak bedraagt de pensioenpremie voor ,00 per jaar, waarvan 1/4 deel ( 40,44 per maand) op het salaris wordt ingehouden. Opgemerkt wordt dat deelname aan het pensioenfonds PNB (Reglement II) verplicht is ongeacht de omvang van het dienstverband. Secretariële/administratieve krachten Salariëring Voor de beloning van secretariële/administratieve medewerk(st)ers kunnen de van toepassing zijnde beloningsschalen per 1 januari 2014 met 1,3% worden verhoogd. Voor werknemers die niet vallen onder de werking van een zogenaamde rechtpositieregeling, is vanaf 1 januari 2014 een gewijzigd algemeen Model Arbeidsovereenkomst beschikbaar. De belangrijkste wijziging is de invoering van de Verklaring omtrent het gedrag (VOG) als aanstellingseis in specifiek benoemde situaties. Bij dit model hoort de bijlage Standaard Arbeidsvoorwaarden voor een werknemer in dienst van een parochie van de R.K. Kerkprovincie in Nederland. Genoemd model en bijbehorende standaard arbeidsvoorwaarden zijn via het Bisdom verkrijgbaar. De Model Arbeidsovereenkomst kent een zogenaamd eenzijdig wijzigingsbeding. Op basis daarvan zullen de Standaard Arbeidsvoorwaarden jaarlijks worden aangepast aan van toepassing zijnde resultaten van het arbeidsvoorwaardenoverleg van de pastoraal werk(st)ers waarbij de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening als referentie dient. 9

10 Kosters Salariëring De salarissen voor kosters zijn per 1 januari 2014 met 1,3% verhoogd en als volgt op maandbasis vastgesteld (bij een werkweek van 38 uur): 1 dienstjaar 1.713,00 2 dienstjaren 1.738,00 3 dienstjaren 1.767,00 4 dienstjaren 1.796,00 5 dienstjaren 1.826,00 6 dienstjaren 1.861,00 10 dienstjaren 1.891,00 20 dienstjaren 1.926,00 Dirigent en organist Honorering In 2012 is een nadere invulling gegeven aan de rechtspositieregeling van de dirigenten en organisten en de daarbij behorende honoreringsregeling. Ter zake van kerkmusici in loondienst en vallend onder het rechtspositiereglement, dient te worden opgemerkt dat in verband met de wijzigingen in de pensioenwet per afgelopen 1 januari in 2014 een nieuwe regeling zal worden getroffen voor de pensioenen van kerkmusici. Door het R.K.-Kerkgenootschap zal deze landelijke regeling in samenspraak met de verzekeraar nader worden uitgewerkt. U ontvangt zo spoedig mogelijk hierover nadere informatie. Tot die tijd kan ten behoeve van de maandelijkse verloning het beste worden uitgegaan van de oude percentages en inhoudingen (verdeling premie 1/3 werknemer en 2/3 werkgever). De honorering per uur wordt vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde dan wel enkelvoudige functie. In de genoemde uurbedragen is de voorbereidingstijd inbegrepen. De honoreringsbedragen op (dienst)uurbasis zijn per 1 januari 2014 met 1,3% verhoogd (afgerond op 0,05) en als volgt vastgesteld: Dir. of Org. Dir. en Org. Dienstjaren Bev. III Bev. II Bev. I Bev. III Bev. II Bev. I 1 19,95 23,05 25,85 31,00 35,90 40, ,45 23,85 26,85 31,10 36,70 41, ,00 24,60 27,85 32,60 37,55 42, ,55 25,40 28,90 33,15 38,40 43, ,05 26,20 29,59 33,70 39,20 44, ,55 26,95 31,00 34,20 40,00 45,95 7 of meer 23,05 27,70 32,00 34,70 40,85 46,95 In overleg met de KDOV en de KNTV is per 1 januari 2012 voor de kerkmusici met de bevoegdheid I, II en III een honorering afgesproken met een uitloop naar 10 dienstjaren, op basis van anciënniteit. De salariëring van de kerkmusicus, die niet valt onder de hiervoor genoemde bevoegdheidscategorieën, maar die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met het bestuur, luidt in 2014 als volgt: bevoegdheid dirigent én organist dirigent óf organist Groep A 28,00 18,75 Groep B 18,75 12,70 De indeling in groep A of groep B wordt overgelaten aan het bestuur en de kerkmusicus. Voor deze categorie van personen is het Rechtspositiereglement niet van toepassing. 10

11 Indien en voor zover een dirigent en/of organist werkzaamheden in rekening brengt vanuit een eigen onderneming, luiden voornoemde adviestarieven exclusief BTW. Assistenties Wisselende assistenties Voor de meest voorkomende diensten gelden per 1 januari 2014 de volgende richtbedragen (de bedragen a t/m d zijn inclusief stipendium): a. weekendassistenties met regelmatige preekbeurt 73,00 b. zondagsassistenties met regelmatige preekbeurt 47,00 c. zondagsassistenties zonder preek 21,00 d. weekdagen 17,00 e. bezinnings- en vormingsdagen en retraites per dag 143,00 f. conferenties of instructies (eventueel met discussie) per keer 86,00 g. Assistenties bij huwelijks- en uitvaartdiensten zijn gelijk te stellen aan b. Inzake de eventuele voorbereiding op deze diensten wordt geadviseerd het onder punt f. vermelde tarief te hanteren. Vaste assistenties Voor vaste assistenties, welke een half jaar of langer duren en waarbij de werkzaamheden niet beperkt blijven tot liturgische diensten, gelden de volgende richtbedragen: 1. weekendassistentie 73,00 per weekend, verhoogd met een bedrag van 1.149,00 op jaarbasis, 2. zondagassistentie 47,00 per zondag, verhoogd met een bedrag van 574,00 op jaarbasis. Reiskostenvergoedingen Gemaakte reiskosten worden in het geval van autokosten vergoed met maximaal 0,28 per kilometer; de reiskosten, gemaakt met het openbaar vervoer, worden op basis van de werkelijk gemaakte kosten vergoed. Overige opmerkingen ter zake van assistenties Van seculiere priesters, die door hun functie een salaris genieten, dat hoger is dan de honorering van de parochiepriesters, wordt verwacht, dat zij bij assistenties van een vergoeding zullen afzien. Het verdient aanbeveling vooraf met deze assistent(en) goede afspraken te maken over bovenstaande vergoedingen en deze schriftelijk vast te leggen. De hoogte van het inkomen van emeriti, bestaande uit de AOW-uitkering en een volledig pensioen van het Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen, is van dien aard dat ten aanzien van vergoeding voor assistenties aan emeriti wordt geadviseerd genoegen te nemen met het lokaal geldende stipendium, vermeerderd met de reiskostenvergoeding zoals hiervoor vermeld is. De assistentievergoeding voor reguliere priesters dient in beginsel aan het religieuze instituut betaald te worden. Wanneer een reguliere priester door zijn functie meer verdient dan de honorering van een parochiepriester, kan hij toch niet zelfstandig van een vergoeding afzien. Dit kan uitsluitend het religieus instituut doen. In voorkomende gevallen wordt echter wel verwacht dat het instituut van een vergoeding zal willen afzien. 11

12 Premies sociale verzekeringen De premies volksverzekeringen (AOW, ANW en AWBZ) zijn verschuldigd door de werknemer. Deze premies worden door de belastingdienst verwerkt in haar loonbelastingtabellen. De premiebetaling loopt zodoende automatisch mee in de maandelijkse verloning van het salaris. Voor 2014 bedragen de percentages: Maximaal heffingsloon Ten laste van werkgever Inhoudingen bij werknemer Totaal per jaar in AOW ,00% 17,90% 17,90% ANW ,00% 0,60% 0,60% AWBZ ,00% 12,65% 12,65% De werkgever neemt de premies werknemersverzekeringen voor haar rekening. Voor deze verzekeringen heeft de ministerraad voor het jaar 2014 de volgende heffingspercentages vastgesteld: Maximaal premieloon Ten laste van werkgever Inhoudingen bij werknemer Totaal per dag 1 in per jaar WAO/WIA 2 197, ,45% 0,00% 4,95% Sectorfonds 197, ,73% 0,00% 1,73% (voorheen WW- WACHTGELD) WW- Awf 3 197, ,15% 0,00% 2,15% ZVW 197, ,50% 0,00% 7,50%. Ter zake van de ZVW-premie kan worden opgemerkt dat werknemers die in loondienst zijn per 1 januari 2013 geen bijdrage ZVW meer betalen. Daarvoor in de plaats is de werkgeversheffing ZVW van 7,50% gekomen, waardoor de premie direct ten laste van de werkgever komt. Voor pseudo-werknemers (priesters en diaken) heeft de overheid wel de regeling gehandhaafd dat zij de vastgestelde inkomensafhankelijke bijdrage zelf dienen te betalen. Deze eigen bijdrage is voor 2014 vastgesteld op 5,40%. Voor de verwerking in de loonberekening wordt u verwezen naar het gestelde onder het kopje zorgverzekeringswet in het vervolg van deze brief. Gevolgen Modernisering Ziektewet Door de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa), ook bekend als de Modernisering Ziektewet, verandert de premie WW per 1 januari Verder wordt de gedifferentieerde premie WGA uitgebreid en verandert de naam in gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). 1 Voor 2014 wordt het jaar op 260 dagen gesteld 2 Basispremie 5,45% ten laste van de werkgever dit is inclusief de uniforme opslag kinderopvang van 0,5%. De gedifferentieerde premie voor Whk is variabel per werkgever (zie uw beschikking). 3 De franchise is met ingang van 1 januari 2013 vervallen 12

13 Premie WW De premie WW bestaat in 2013 uit de volgende delen: het deel voor het Algemeen werkloosheidsfonds (WW-Awf) het deel voor het sectorfonds (sectorpremie) of de Ufo-premie het deel voor de kinderopvang het deel voor de ZW en WGA Vanaf 1 januari 2014 bestaat de premie WW uit: het deel voor de WW-Awf het deel voor het sectorfonds of de Ufo-premie De delen voor de kinderopvang, ZW en WGA gaan per 1 januari 2014 uit de premie WW. Het deel voor de kinderopvang wordt onderdeel van de basispremie WAO/WIA. Het deel voor de ZW en WGA wordt onderdeel van de gedifferentieerde premie Whk. Gedifferentieerde premie WGA wordt gedifferentieerde premie Whk Op dit moment wordt de gedifferentieerde premie WGA per werkgever vastgesteld. De premie is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw onderneming (lees parochie). Per 1 januari 2014 gaat u ook een gedifferentieerde premie betalen voor flexwerkers. Met flexwerkers bedoelen we in dit verband: werknemers met een fictieve dienstbetrekking zoals thuiswerkers, stagiaires, provisiemedewerkers of uitzendkrachten, die ziek worden werknemers die ziek uit dienst gaan werknemers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (zogenoemde nawerking) De gedifferentieerde premie WGA gaat op in de gedifferentieerde premie Whk, die daarnaast bestaat uit premies voor flexwerkers. De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit de volgende delen: premiedeel WGA vaste dienstbetrekking (WGA-vast) premiedeel WGA flexibele dienstbetrekkingen (WGA-flex) premiedeel ZW flexibele dienstbetrekkingen (ZW-flex) Het premiedeel WGA-vast is gelijk aan de gedifferentieerde premie WGA. De andere premiedelen zijn het gevolg van het doorbelasten van ZW- en WGA-uitkeringen van flexwerkers die zijn ontstaan vanaf Ook overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van uw werknemers met een ZW-uitkering of een WGA-uitkering (dus ook flexwerkers), worden doorbelast in de premie Premiepercentage gedifferentieerde premie Whk U krijgt van de belastingdienst de percentages voor de drie premiedelen van de gedifferentieerde premie Whk 2014 toegestuurd. Voor het vaststellen van de percentages is van belang of u een grote, een middelgrote of kleine werkgever bent. De gedifferentieerde premiepercentages voor de drie premiedelen voor de kleine werkgever bedragen: WGA-vast zie beschikking Belastingdienst WGA-flex zie beschikking Belastingdienst ZW-flex zie beschikking Belastingdienst 13

14 WGA premie De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) als opvolger van de WAO bestaat uit twee regelingen, waarbij de van toepassing zijnde regeling afhankelijk is van de mate van arbeidsongeschiktheid: IVA (inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten) WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) Het risico met betrekking tot de IVA is voor alle werkgevers bij het UWV verzekerd. Het risico met betrekking tot WGA kan de werkgever zelf dragen dan wel privaat verzekeren of verzekeren via het UWV. Door het R.K. Kerkgenootschap is hiervoor een mantelovereenkomst voor een collectieve verzekering gesloten met Nationale Nederlanden. Indien u eigen risicodrager wordt, bent u verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte van uw medewerker gedurende het 3 e tot en met het 12 e jaar. Deze verzekering sluit qua periode aan op de hierna genoemde ziekengeldverzekering. Het UWV bepaalt de hoogte van de uitkering die door nationale Nederlanden wordt betaald. Indien de medewerker na het 12 e jaar nog steeds arbeidsongeschikt is wordt de betaling van de uitkering overgenomen door het UWV. Per 1 januari 2013 is de premie voor de WGA Eigen Beheer Daggeldverzekering RKE voor relaties met een ziekengeldverzekering verhoogd naar 0,45 %. Ten opzichte van de premieverhoging binnen bedrijfstak 35 is door Nationale Nederlanden een korting verleend van 20%. Het is vanaf niet meer mogelijk deze verzekering zonder een ziekengeldverzekering bij Nationale Nederlanden af te sluiten. Voor de WGA Eigen Beheer Daggeldverzekering is per een minimumpremie van 250,00 van toepassing. De WGA premie betreft de premie die door de werkgever betaald moet worden om dit risico af te dekken. Zoals U wellicht weet mogen werkgevers sinds 1 januari 2007 maximaal 50 % van deze premie verhalen op het nettoloon van de werknemers. Dit verhaalsrecht is geregeld in de Wet financiering sociale verzekeringen, art 34 lid 2 en artikel 122b. Overleg hierover met een vertegenwoordiging van werknemers is niet noodzakelijk. Het bisdom heeft vooralsnog besloten dat deze premie, ook voor 2014, volledig voor rekening van de werkgever komt. Hierbij zij uitdrukkelijk aangetekend dat zij het recht voorbehoud om op enig moment in de toekomst op dit punt een ander besluit te nemen. Het is van belang dat U dit op deze wijze ook schriftelijk meldt aan het personeel dat U eventueel in loondienst heeft (priesters en diakens behoren hier dus niet toe). Dit om te voorkomen dat men een en ander als een verworven recht gaat beschouwen. WGA Hiaatverzekeringen Indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid, hebben de meeste werknemers via het pensioenfonds een basisdekking. Wanneer de werknemer dan een vervolguitkering ontvangt, krijgt deze in dat geval vanuit het pensioenfonds een aanvulling tot 70% van het laatst verdiende loon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. Werknemers kunnen hierdoor nog steeds in financiële problemen komen. De WGA Hiaat aanvullingszekerheid Plus verzekering binnen de mantelovereenkomst is een aanvulling op deze basisdekking en geeft alle werknemers die in de WIA terechtkomen een aanvulling tot minimaal 70% van het laatst verdiende salaris. Het premiepercentage voor deze dekking is vastgesteld op 0,45%. Voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, zijn er een tweetal opties; een WGA inkomensaanvulling met een uitkeringsduur van 5 jaar waarvoor de premie 0,12% over de totale loonsom bedraagt of een WGA- inkomensaanvulling met een uitkeringsduur van 10 jaar waarvoor de premie 0,23% over de totale loonsom bedraagt. 14

15 Pensioenpremie PFZW Voor 2014 zijn de premie en franchise als volgt vastgesteld: O.P. 1) A.P 2) Franchise , ,00 3) Werkgever (=totale premie) 24,40% 0,40% Het advies van het Bisdom is om 50% van de pensioenpremie ten laste van de werkgever en 50% ten laste van de werknemer te laten komen. 1) premie Ouderdomspensioen: (salaris -/- franchise) x deeltijdfactor x % 2) premie Arbeidsongeschiktheidspensioen: ((salaris x deeltijdfactor) -/- franchise) x % 3) Bij 23 jaar of ouder Levensloopregeling voor kerkelijke medewerkers Met ingang van 31 december 2011 is de Levensloopregeling versoberd en kunnen alleen deelnemers met een saldo van of meer per 31 december 2011 nog inleggen. Voor de deelnemers aan de Levensloopregeling is een overgangsregeling van kracht. Voor nadere informatie hieromtrent verwijzen wij U naar de website van de Belastingdienst. Werkkostenregeling Mede gezien de specifiek met de Belastingdienst overeengekomen regelingen rondom de beloning van priesters, dient de parochie ervoor te kiezen over 2014 nog geen gebruik te maken van de zogenoemde werkkostenregeling, maar te opteren voor de overgangsregeling waarbij de oude regels ter zake van de vergoedingen en verstrekkingen in 2014 van kracht blijven. Zorgverzekeringswet Inkomensafhankelijke bijdrage De inkomensafhankelijke premie voor personeel in loondienst is in 2014 met 0,25% punt verlaagd van 7,75% naar 7,50% en voor pseudowerknemers (waaronder priesters en diakens) van 5,65% naar 5,40%. De Zorgverzekeringswet regelt, zoals bekend, vanaf 1 januari 2006 de verzekering van de kosten van de gezondheidszorg. Op grond van deze wet is de werkgever verplicht voor zijn werknemer in loondienst een werkgeversheffing aan de Belastingdienst af te dragen van 7,50% (met in 2014 een maximum van 3.856,00 per jaar zijnde 7,50% van ,00). Zoals hiervoor reeds is aangegeven, bedraagt voor de pseudowerknemers de inkomensafhankelijke bijdrage in ,40%. Echter, voor pseudowerknemers is de werkgever niet verplicht deze bijdrage te vergoeden. Aangezien is besloten deze vergoeding niettemin ook in 2014 te geven, wordt dit door de fiscus beschouwd als een vrijwillige vergoeding. Dit betekent dat deze vergoeding in principe moet worden meegenomen bij de berekening van de verplichte afdracht van 5,40%. Uiteraard wordt U geacht een en ander als zodanig in de loonberekening te verwerken. De afdracht dient conform de volgende rekenregel te wordt berekend: Afdracht = 5,40% * ( het honorarium + toeslag inzake reiskosten +fiscale bijtellingen) * 100/94,60 Dit betekent in concreto dat, als voorbeeld bij een inkomen van 1.000,00 per maand, de berekende afdracht geen 54,60 bedraagt maar 57,08. De reden hiervoor is dat dit bedrag gebruteerd moet worden door het met de factor (100/94,60) te vermenigvuldigen. Het aldus berekende bedrag moet bij het inkomen worden geteld als belaste vergoeding en worden ingehouden als inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw. Uiteraard blijft voor de bijtelling, dit speelt met name bij de diakens, het aangegeven maximum voor 2014 ad (5,40% van ,00) op jaarbasis gehandhaafd. Bij onze berekeningen van de honorering voor priesters en diakens voor 2014 is met bovenstaande rekening gehouden. 15

16 Vergoeding premie zorgverzekering De rechtspositieregelingen van de pastoraal werkers is op dit punt in 2006 gewijzigd. De pastoraal werk(st)er en de gehuwde diaken ontvangen met ingang van 1 januari 2006 een tegemoetkoming in de premie voor een aanvullende zorgverzekering van 10,00 bruto per maand, ongeacht de omvang van het dienstverband. Collectieve zorgverzekering kerkelijke werknemers Het R.K. Kerkgenootschap heeft via de onderlinge verzekeringsmaatschappij Donatus een collectief zorgverzekeringscontract gesloten met de verzekeraars CZ en Prolife. Beide maatschappijen bieden dit jaar een zogenoemde natura- en restitutiepolis. Evenals de priesters en diakens kunnen allen die hun hoofdberoep hebben bij een parochie of andere kerkelijke instelling zich (met de leden van hun gezin) verzekeren onder dit collectief contract. Voor meer informatie dient men in contact te treden met Donatus, Onderlinge Verzekeringsmaatschappij, Postbus 500, 5240 AM Rosmalen, tel: ; óf nog beter Ook de internetsite biedt de nodige informatie. Wettelijk minimumloon Het wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2014 per maand op full time basis: Voor volwassenen van : 23 jaar en ouder 1.485,60 Voorjeugdigen van: 22 jaar 1.262,75 21 jaar 1.077,05 20 jaar 913,65 19 jaar 779,75 Ziekengeldverzekering Per 1 januari 2004 is de verplichting Verlenging loondoorbetalingsplicht bij ziekte ingegaan voor werkgevers, dit betekent dat werkgevers de wettelijke plicht hebben om het loon van werknemers die vanaf ziek worden, twee jaar lang ( in plaats van één jaar lang) door te betalen. Ten aanzien van werknemers bij R.-K. Kerkelijke Instellingen is via Donatus een collectieve polis geheten Mantelovereenkomst Ziekengeld, afgesloten bij Nationale Nederlanden. Premie (per ): 2,72% van de verzekerde loonsom eigen risico: 2 weken. uitkeringsduur: maximaal 104 weken (na 2 weken eigen risico). dekking: 70% van de verzekerde loonsom voor zowel het eerste als het tweede jaar. Het is ook mogelijk een andere dekking te kiezen. Voor het eerstejaarsrisico kan men kiezen uit verschillende eigen risico termijnen. Deze zogenoemde wachtdagen worden per ziektegeval in mindering gebracht op de uitkering vanuit Nationale Nederlanden. Er kan worden gekozen uit een eigenrisico termijn van 2, 4, 6, 13 of 26 weken. Voor het eerste ziektejaar kan men kiezen voor een dekkingspercentage van 100% of 70%. Voor het tweede ziektejaar is altijd een dekking van 70% van toepassing. Aanvraagformulieren voor nieuwe ziekengeldverzekeringen kunt u toegestuurd krijgen via Donatus Verzekeringen. ARBO-Dienstverlening Door het R.K. Kerkgenootschap is ten behoeve van parochies en andere kerkelijke instellingen, met MaetisArdyn Arbo een mantelovereenkomst gesloten. Nadrukkelijk wordt geadviseerd, mede ter afwenteling van een aantal (administratieve) risico s, te kiezen voor Zorg voor de Zaak van MaetisArdyn. Zorg voor de Zaak geeft een uitgebreide dekking en bestaat ui voorzorg, 16

17 zorg en nazorg. Normaal betaalt u voor Zorg voor de Zaak 135,00 per medewerker per jaar. Via Donatus betaald u een premie van 130,00 per medewerker per jaar. Dit tarief is exclusief BTW. Vrijwilligersvergoeding De vergoeding voor vrijwilligers blijft ongewijzigd. Deze vergoeding bedraagt ook voor 2014 maximaal 150,00 per maand of maximaal 1.500,00 per jaar. Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat bij de beoordeling van de vraag of iemand al dan niet bij wijze van beroep arbeid verricht het vooral van belang is of de beloning voor de werkzaamheden in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Feitelijk is de vraag: ontvangt de vrijwilliger een marktconforme beloning? Is dit laatste het geval, dan kan van een vrijwilligersvergoeding geen sprake zijn. Een belangrijk kenmerk van een vrijwilliger is immers dat een eventuele vergoeding in geen verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van de verrichte werkzaamheden. Een vergoeding tot 4,50 per uur voor iemand van 23 jaar of ouder (en tot 2,50 per uur voor iemand jonger dan 23 jaar) wordt over het algemeen niet als een marktconforme beloning aangemerkt; de vrijwilligersregeling is dan dus van toepassing. De uitbetaalde vrijwilligersvergoedingen behoeven door parochies niet aan de belastingdienst te worden doorgegeven. In de praktijk is gebleken dat in sommige gevallen door vrijwilligers in hun aangifte Inkomstenbelasting een gift ad aan de kerk wordt afgetrokken in verband met het niet ontvangen van een vrijwilligersvergoeding, echter zonder dat een dergelijke vrijwilligersvergoeding door de parochie daadwerkelijk is toegezegd. Het moge duidelijk zijn dat een dergelijke aftrek niet mogelijk is. Een dergelijke aftrek is alleen mogelijk indien met schriftelijke stukken kan worden aangetoond, dat een dergelijke gift ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Vakantiedagen Met ingang van 2012 heeft een wetswijziging in het arbeidsrecht met betrekking tot de opbouw van vakantiedagen plaatsgevonden. Deze wijziging houdt in dat de wettelijke vakantiedagen (20 dagen per jaar bij full time dienstverband) moeten zijn opgenomen vóór 1 juli volgend op het jaar waarop ze betrekking hebben. Het jaar 2013 is het eerst jaar waarbij niet opgenomen wettelijke vakantiedagen uit 2012 per 1 juli kunnen vervallen. De bovenwettelijke vakantiedagen hebben een verjaringstermijn van 5 jaar. Werkgever en werknemer hebben de mogelijkheid af te spreken dat deze termijn ook geldt voor de wettelijke vakantiedagen. Het aantal vakantiedagen voor kerkelijke werknemers, huishoudelijke medewerkers en secretariële-/ administratieve medewerkers bedraagt per jaar op full time basis: tot 30 jaar 24 werkdagen jaar 25 dagen jaar 26 dagen jaar 27 dagen jaar 28 dagen jaar 29 dagen vanaf 60 jaar 32 dagen Belastingvrije giften Op 17 december 2013 heeft de Eerste Kamer der Staten Generaal het belastingplan 2014 aangenomen. In dat plan is onder meer bepaald dat vanaf 2014 periodieke giften gedaan kunnen worden via een schriftelijke, onderhandse overeenkomst tussen de gever en de begiftigde, de parochie, zijnde een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Tot 2014 was een periodieke gift alleen dan volledig fiscaal aftrekbaar indien deze was 17

18 vastgelegd in een notariële akte. In de nieuwe situatie kan de gever kiezen of men de gift middels een schriftelijke (onderhandse) overeenkomst met de parochie wil vastleggen of dat men deze toch via de notaris wil vastleggen. Voor gewone giften geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen. Wanneer is een gift een periodieke gift en aan welke voorwaarden dient deze te voldoen om volledig fiscaal aftrekbaar te zijn: de jaarlijkse gift dient minimaal 5 jaar achter elkaar te worden overgemaakt naar de parochie of diens rechtsopvolger; de hoogte van de jaarlijkse gift en de vijfjaarlijkse periode dient te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de gever en de begiftigde; de gift stopt uiterlijk bij het overlijden van de gever of één ander in de overeenkomst genoemde persoon; de parochie (ANBI) levert geen directe tegenprestatie aan de gever. Via de website van de belastingdienst is een voorbeeld-overeenkomst te downloaden, zie ren/overeenkomst_periodieke_giften 18

Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2013 verhoogd met een gemengde index van 2,1%.

Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2013 verhoogd met een gemengde index van 2,1%. Priesters en ongehuwde diakens Honorering Het bruto honorarium voor priesters en gehonoreerde ongehuwde diakens is opgebouwd uit een aantal elementen. Een van die elementen betreft een bedrag voor de zorgverzekering.

Nadere informatie

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Economaat Koningin Emmaplein 3 3016 AA Rotterdam tel.: 010-2815171 fax: 010-4367190 postbank: 464304 www.bisdomrotterdam.nl e-mail: f.v.zoelen@bisdomrotterdam.nl Aan de besturen van de parochies. onderwerp

Nadere informatie

Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2013 verhoogd met een gemengde index van 2,1%.

Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2013 verhoogd met een gemengde index van 2,1%. Aan het bestuur van «naam» T.a.v. de penningmeester «adres» «postcode» «woonplaats» datum 9 januari 2013 ons kenmerk WM/13001 onderwerp Honorering en salariëring 2013 behandeld door W.A. van de Molengraft

Nadere informatie

Financiële Regelingen 2016 - pagina 1/29. Aartsbisdom Utrecht FINANCIËLE REGELINGEN 2016

Financiële Regelingen 2016 - pagina 1/29. Aartsbisdom Utrecht FINANCIËLE REGELINGEN 2016 Financiële Regelingen 2016 - pagina 1/29 Aartsbisdom Utrecht FINANCIËLE REGELINGEN 2016 met ingang van 1 januari 2016 1 Financiële Regelingen 2016 - pagina 2/29 Inhoudsopgave financiële regelingen 2016

Nadere informatie

Om de door u benodigde informatie snel te kunnen vinden, volgt onderstaand een korte inhoudsopgave van deze brief:

Om de door u benodigde informatie snel te kunnen vinden, volgt onderstaand een korte inhoudsopgave van deze brief: Geacht bestuur, Graag informeren wij U aan het begin van het nieuwe jaar over een aantal zaken die uw aandacht vragen, zoals de honerings- en salariëringsbedragen zoals geldend voor 2016. Voor de beantwoording

Nadere informatie

Om de door u benodigde informatie snel te kunnen vinden, volgt onderstaand een korte inhoudsopgave van deze brief:

Om de door u benodigde informatie snel te kunnen vinden, volgt onderstaand een korte inhoudsopgave van deze brief: datum 8 januari 2015 Aan het bestuur van de parochie «naam» «adres» «postcode» «woonplaats» Geacht bestuur, Graag informeren wij U aan het begin van het nieuwe jaar over een aantal zaken die uw aandacht

Nadere informatie

Om de door u benodigde informatie snel te kunnen vinden, volgt onderstaand een korte inhoudsopgave van deze brief:

Om de door u benodigde informatie snel te kunnen vinden, volgt onderstaand een korte inhoudsopgave van deze brief: Bisdom Rotterdam Algemeen Econoom Koningin Emmaplein 3 3016 AA Rotterdam Tel: 010-2815171 fax: 010-4367190 e-mail: administratie@bisdomrotterdam.nl www.bisdomrotterdam.nl IBAN:NL30INGB0000464304 Aan de

Nadere informatie

Om de door u benodigde informatie snel te kunnen vinden, volgt onderstaand een korte inhoudsopgave van deze brief:

Om de door u benodigde informatie snel te kunnen vinden, volgt onderstaand een korte inhoudsopgave van deze brief: Aan het bestuur van «naam» «adres» «postcode» «woonplaats» datum 16 januari 2017 onderwerp Honorering en salariëring 2017 Geacht bestuur, Graag informeren wij U aan het begin van het nieuwe jaar over een

Nadere informatie

Graag herinneren wij u aan een drietal bijeenkomsten die door het bisdom worden georganiseerd:

Graag herinneren wij u aan een drietal bijeenkomsten die door het bisdom worden georganiseerd: Aan het bestuur van «naam» T.a.v. de penningmeester «adres» «postcode» «woonplaats» datum 9 januari 2014 ons kenmerk WM/14001 onderwerp Honorering en salariëring 2014 behandeld door P. Broeders/W. van

Nadere informatie

Om de door u benodigde informatie snel te kunnen vinden, volgt onderstaand een korte inhoudsopgave van deze brief:

Om de door u benodigde informatie snel te kunnen vinden, volgt onderstaand een korte inhoudsopgave van deze brief: Aan het bestuur van «naam» T.a.v. de penningmeester «adres» «postcode» «woonplaats» datum 8 januari 2015 ons kenmerk WM/15001 onderwerp Honorering en salariëring 2015 behandeld door W.A. van de Molengraft

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE PAGINA. Voorwoord 2. B. Honorering ongehuwde diakens 20. C1. Honorering gehuwde diakens 20. C2. Ongehonoreerde diakens 25

INHOUDSOPGAVE PAGINA. Voorwoord 2. B. Honorering ongehuwde diakens 20. C1. Honorering gehuwde diakens 20. C2. Ongehonoreerde diakens 25 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 2 A. Honorering priesters 4 B. Honorering ongehuwde diakens 20 C1. Honorering gehuwde diakens 20 C2. Ongehonoreerde diakens 25 D. Salariëring pastoraal werker 27 E. Secretariële/Administratieve

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Salarisinformatie VVT 2016

Salarisinformatie VVT 2016 Inhoud van deze publicatie 1. Premies sociale verzekeringen en Zorgverzekeringswet 2 2. Premie en premieverdeling Pensioenfonds Zorg & Welzijn 5 3. Indexatie vergoedingen reiskosten 6 4. Indexatie bedrag

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Circulaire Jvd/HB 2 O/YK

Circulaire Jvd/HB 2 O/YK Circulaire Jvd/HB 2 O/YK ARBEIDSVOORWAARDEN APOTHEEKPERSONEEL 2008 9 januari 2008 Aan alle openbare apotheken en tweede apothekers lid van de KNMP Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 30460 2500

Nadere informatie

Werkgeverslasten per 1 juli 2015

Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Doolhof aan lasten op een rijtje gezet! Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding De totale loonkosten bestaan niet alleen uit het loon maar ook uit de daarover verschuldigde

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2009

Rekenregels per 1 juli 2009 Rekenregels per 1 juli 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2009 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie.

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Werkgeverslasten horeca algemeen in 2015 wat lager De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Gedifferentieerde

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

TRAKTEMENT. Traktementenschalen.

TRAKTEMENT. Traktementenschalen. I TRAKTEMENT Traktementenschalen. Bij aanvang van de ambtsuitoefening zal een predikant beginnen in schaal 0. In een periode van 20 dienstjaren wordt het maximumtraktement bereikt. Indien de ambtsuitoefening

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2008

Rekenregels per 1 juli 2008 Rekenregels per 1 juli 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2008 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2013 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

TRAKTEMENT. Traktementenschalen.

TRAKTEMENT. Traktementenschalen. I TRAKTEMENT Traktementenschalen. Bij aanvang van de ambtsuitoefening zal een predikant beginnen in schaal 0. In een periode van 20 dienstjaren wordt het maximumtraktement bereikt. Indien de ambtsuitoefening

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2009

Rekenregels per 1 januari 2009 Rekenregels per 1 januari 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2009 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

TRAKTEMENT. Traktementenschalen.

TRAKTEMENT. Traktementenschalen. I TRAKTEMENT Traktementenschalen. Bij aanvang van de ambtsuitoefening zal een predikant beginnen in schaal 0. In een periode van 20 dienstjaren wordt het maximumtraktement bereikt.. Indien de ambtsuitoefening

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli

Sociale verzekeringen per 1 juli Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong zijn vanaf 1 juli omhoog gegaan. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22. Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015. Rekenregels per 1 januari 2016

Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22. Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015. Rekenregels per 1 januari 2016 Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22 Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015 Rekenregels per 1 januari 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2010

Rekenregels per 1 januari 2010 Rekenregels per 1 januari 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2010 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies)

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies) Fiscale cijfers 2014 De definitieve cijfers voor 2014 zijn bekend. Tarieven en schijflengten box 1 Belastingschijf 1 0-19.645 0-19.645 tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies)

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2013

Rekenregels per 1 januari 2013 Rekenregels per 1 januari 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2013 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

De CAO in de Metalektro loopt op 30 april 2015 af. Van de komende CAOonderhandelingen

De CAO in de Metalektro loopt op 30 april 2015 af. Van de komende CAOonderhandelingen Aan de leden die aangesloten zijn bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro en die bij het UWV zijn ingedeeld in een van de sectoren van de Metaal- of Elektrotechnische Industrie Ref.: XEjJSj1400003

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2008

Rekenregels per 1 januari 2008 Rekenregels per 1 januari 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2008 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2011

Rekenregels per 1 januari 2011 Rekenregels per 1 januari 2011 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2011 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2016

Rekenregels per 1 januari 2016 Rekenregels per 1 januari 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

TRAKTEMENT. Traktementenschalen.

TRAKTEMENT. Traktementenschalen. I TRAKTEMENT Traktementenschalen. Bij aanvang van de ambtsuitoefening zal een predikant beginnen in schaal 0. In een periode van 20 dienstjaren wordt het maximumtraktement bereikt. Indien de ambtsuitoefening

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Stimulansz - Regelingen en voorzieningen 1.1.4.23 Rekenregels per 1 juli 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook. Pagina 1

Uitleg Loonstrook. Pagina 1 Uitleg Loonstrook 2015 Pagina 1 Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2015? Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding liggende matrix

Nadere informatie

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Persbericht Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 33 Fax (070) 333 40 30 www.szw.nl Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA,

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2018

Rekenregels per 1 januari 2018 Rekenregels per 1 januari 2018 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2017

Rekenregels per 1 januari 2017 Rekenregels per 1 januari 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

FACTSHEET Arbeid & Recht

FACTSHEET Arbeid & Recht Laatst update: 17 maart 2016 Factsheet: Waarmee moet u als WENb/WWb-werkgever rekening houden bij het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde? (Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Vanaf

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2018

Rekenregels per 1 januari 2018 Rekenregels per 1 januari 2018 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

SALARISNIEUWSBRIEF 2013

SALARISNIEUWSBRIEF 2013 SALARISNIEUWSBRIEF 2013 Aanlevering salarisgegevens Nu het einde van het jaar alweer snel dichterbij komt, gaan wij er vanuit, evenals in voorgaande jaren, dat u de salarissen over de maand december (de

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen

, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen 19-01-2018, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen Werkgeverslasten 2018 voor horeca algemeen wat hoger De

Nadere informatie

Tarieven en bedragen 2014

Tarieven en bedragen 2014 Tarieven en bedragen 2014 Tot slot enkele relevante tarieven die gelden voor het jaar 2014. Belastingpercentages loonbelasting/premies volksverzekeringen Schijf Loon jaarbasis Tot AOW-leeftijd 1 tot en

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding 4-koloms salarisspecificatie

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Branchevereniging VHG Postbus CA Houten. Betreft: CAO Hoveniersbedrijf in Nederland 2016/2018.

Kantoor Eindhoven. Branchevereniging VHG Postbus CA Houten. Betreft: CAO Hoveniersbedrijf in Nederland 2016/2018. Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Branchevereniging VHG Postbus 1010 3990 CA Houten Telefoon (0800) 0543 Datum 20 december 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2016-84/GvS Betreft: CAO Hoveniersbedrijf

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2008

Rekenregels per 1 juli 2008 Rekenregels per 1 juli 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2008 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie.

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie. 21 januari 2014, update verhaal gedifferentieerde premies WGA vast-flex en ZW-flex Eenmalige premieteruggaaf over 2013 Belastingen en premies over 2014 De belastingplannen en premies sociale verzekeringen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2004. 1. Inleiding

Rekenregels per 1 januari 2004. 1. Inleiding Rekenregels per 1 januari 2004 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het (voorlopige) bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2004 opgenomen.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2010 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2010 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2010 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door de meer actief bij de re-integratie

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2012

Rekenregels per 1 januari 2012 Rekenregels per 1 januari 2012 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2012 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2009

Rekenregels per 1 januari 2009 Rekenregels per 1 januari 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2009 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

De minimumleeftijd waarop de werknemer verplicht is pensioenpremie af te dragen is 18 jaar.

De minimumleeftijd waarop de werknemer verplicht is pensioenpremie af te dragen is 18 jaar. koninlfiëtaalunre Aan de leden die aangesloten zijn bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek en bij het UWVzijn ingedeeld in de sector Metaal- en Technische Bedrijfstakken (Metaal en Techniek) De Ondernemersorganisatie

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA).

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Per 1 januari 2014 treedt de Wet BEZAVA in werking, dit betekent dat werkgevers

Nadere informatie

ARBEIDS- ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld

ARBEIDS- ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld Als u arbeidsongeschikt wordt, blijft u pensioen opbouwen zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook voorziet de pensioenregeling in een. We leggen u uit wat

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2010

Rekenregels per 1 januari 2010 Rekenregels per 1 januari 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2010 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten Oost/kantoor Almelo ALMELO > 1 Postbus Telefoon Telefax Kennisgroep CAO-adoptie Doorkiesnummer Datum 7 juni 2010 Uw kenmerk Kenmerk Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op

Nadere informatie

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014.

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014. NIEUWJAARSBRIEF NEDERLANDSE PAYROLL 2014 Postbus 504 2300 AM Leiden t +31 71 750 68 00 w www.limes-int.com e info@limes-int.com Beconnummer 500495 In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie