Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken?"

Transcriptie

1 Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Het is de bedoeling om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de bestaande regelingen van KLM. De volledige regelgeving is te vinden in het pensioenreglement met bijlage(n) van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en in de cao. Genoeg In dienst Uit dienst Pensioen ontvangen vlieguren Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Non-activiteit Deeltijd werken Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM Postbus AC Amstelveen Prof. E.M. Meijerslaan AV Amstelveen E T Arbeidsongeschiktheid en pensioen Pensioen bij trouwen of samenwonen Overlijden en pensioen voor uw nabestaanden april 2014 Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken?

2 Deze brochure is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM De uitvoering van uw pensioenregeling is in handen van Blue Sky Group. Heeft u over deze brochure of over andere pensioenonderwerpen vragen? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. U kunt ons bellen of en, maar ook langskomen voor een persoonlijk gesprek. Voor een persoonlijk gesprek vragen wij u vooraf een afspraak te maken. Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze brochure. Inhoud Inleiding 5 Meer weten? 5 Uitkering van uw pensioen 7 Loonheffing en heffingskortingen 7 Aangifte inkomstenbelasting 8 Inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering 8 Verrekening van de WAO/WIA uitkering 9 Verhoging pensioenen 9 AOW 11 Aanvragen van AOW 11 Inhoudingen op de AOW 12 Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd 12 AOW-hiaatcompensatie 12 Pensioen ontvangen Woont u in het buitenland? 13 Betaling pensioen in het buitenland 13 Nederlandse belastingen 13 Zorgverzekering 14 Attestatie de vita 14 Wijzigingen in uw situatie 15 Informatie van uw pensioenfonds 15 pensioenwoordenboek 17 Meer informatie 18

3 Inleiding Wordt m n salaris vanzelf vervangen door m n pensioen? Het pensioenfonds heeft pensioen aan u toegekend. In deze brochure leest u meer over allerlei praktische zaken die met uw pensioen te maken hebben, zoals de betaling van uw pensioen, de inhoudingen van belasting en premie, de AOW etc. Meer weten? Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met het pensioenfonds. De afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group staat u graag te woord via telefoonnummer Mailen kan ook: Ik weet wel iets over AOW en over belastingtarieven... maar vraag me niet hoe het precies zit met de uitkering van mijn pensioen. 5

4 Uitkering van uw pensioen Wat krijg ik nu precies netto en is er nog inflatiecorrectie? Vanaf uw 56 e ontvangt u pensioen en later komt daar AOW bij. Behalve met het pensioenfonds krijgt u dan ook te maken met de SVB Uw ouderdomspensioen wordt maandelijks aan het einde van de maand uitgekeerd. Dit geldt ook voor uw eventuele overbruggingspensioen dat u tot 1 januari 2006 hebt opgebouwd en de AOW-hiaatcompensatie. Op de website van het pensioenfonds vindt u een actuele lijst met betaaldata. U bereikt de website via Mijn pensionering is natuurlijk verre toekomst. Dat geldt nog sterker voor mijn AOW. Tóch wil ik nú graag weten welk bedrag ik later zal gaan ontvangen. Loonheffing en heffingskortingen Op uw bruto pensioen wordt loonheffing ingehouden. Deze bestaat uit twee onderdelen: loonbelasting en de premies volksverzekeringen. Bij het bepalen van de in te houden loonheffing kan rekening worden gehouden met heffingskorting(en). Tot uw AOW-gerechtigde leeftijd past uw pensioenfonds deze heffingskorting(en) toe, als u dit op de loonbelastingverklaring aangeeft. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst Vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd past de Sociale Verzekeringsbank (SVB) standaard de heffingskorting(en) toe bij de uitbetaling van uw AOW-pensioen en wordt de toepassing van de heffingskorting(en) vanuit het pensioenfonds beëindigd. Dit kunt u wijzigen door zelf het pensioenfonds (via een loonbelastingverklaring) en/of de SVB (via Mijn SVB) te informeren. Raadpleeg de website van de SVB om te bepalen welke instantie de SVB of het pensioenfonds de heffingskorting(en) het beste kan toepassen. Afhankelijk van de hoogte van uw pensioeninkomen, kan het advies van de SVB zijn om op beide uitkeringen géén heffingskorting(en) te laten toepassen om een eventuele naheffing inkomstenbelasting zo laag mogelijk te laten zijn. NB. Een beperkt aantal heffingskortingen is op de loonheffing van toepassing, maar op de inkomstenbelasting zijn alle heffingskortingen van toepassing als u daar recht op heeft. 7

5 Aangifte inkomstenbelasting Wanneer u meerdere bronnen van inkomsten heeft, bent u verplicht aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Dit inkomen kan bestaan uit bijvoorbeeld ouderdomspensioen, een pensioen van een andere pensioenuitvoerder of een uitkering volgens de sociale verzekeringen. Een dergelijke situatie kan zich voordoen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd als u naast het ouderdomspensioen een AOW-uitkering ontvangt. Door looninkomsten en/of uitkeringen genoten van verschillende werkgevers en instanties is de kans groot dat er in totaal te weinig loonheffing wordt ingehouden. Deze wordt in dat geval nagevorderd door middel van een aanslag inkomstenbelasting. Ter voorkoming van een eenmalige naheffing is het mogelijk om een voorlopige aanslag aan de Belastingdienst aan te vragen. Inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering Aan uw zorgverzekeraar betaalt u een vaste, nominale premie voor uw zorgverzekering. Daarnaast is er een wettelijk verplichte afdracht aan de Belastingdienst voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) die inkomensafhankelijk is. Over uw pensioeninkomen bedraagt de Zvw-bijdrage 5,4% (niveau 2014). Het pensioenfonds houdt de Zvw-bijdrage in op uw pensioen en draagt deze af aan de Belastingdienst. Ontvangt u een AOW-uitkering van de SVB, dan zorgt de SVB voor de inhouding van de Zvw-bijdrage op uw AOW (ook 5,4%) en de afdracht aan de Belastingdienst. Wees alert op de verrekening van uw WAO- of WIA-uitkering met uw pensioen Het maximale inkomen waarover u de bijdrage Zvw verschuldigd bent bedraagt ,- (Maximumbijdrageinkomen niveau 2014). Ontvangt u van verschillende organisaties een inkomen, dan kan het zijn dat u in één jaar te veel Zvw-bijdrage betaalt. De Belastingdienst zorgt dan in het daarop volgende jaar voor teruggaaf. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk dat u een voorschot van de Belastingdienst ontvangt op deze teruggaaf in het jaar waarin te veel bijdrage Zvw wordt ingehouden. Raadpleeg hiervoor de website van de Belastingdienst Verrekening van de WAO/WIA uitkering Als u pensioen ontvangt én u ontvangt een WAO/WIA uitkering van UWV, dan wordt het bedrag van de WAO/WIA op uw pensioen in mindering gebracht. Verhoging pensioenen Het pensioenfonds streeft ernaar uw ingegane pensioen te beschermen tegen inflatie. Als de middelen van het pensioenfonds volgens het bestuur toereikend zijn, worden de ingegane pensioenen jaarlijks per 1 januari verhoogd met maximaal de procentuele wijziging van het loonindexcijfer. Deze indexering is voorwaardelijk en wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. Het bestuur beslist jaarlijks of, en zo ja hoeveel er geïndexeerd wordt. Een verhoging in een bepaald jaar en de verwachting voor de komende jaren geven niet meteen ook recht op een verhoging in de toekomst. Ontvangt u van UWV een WAO- of WIA-uitkering, dan bent u hierover geen Zvw-bijdrage verschuldigd maar betaalt het UWV een zogenoemde werkgeversheffing Zvw aan de Belastingdienst. Deze werkgeversheffing bedraagt 7,5% (niveau 2014) en wordt niet met uw WAO- of WIA-uitkering verrekend. Een uitzondering hierop betreft de pensioenaanspraken uit de periode 1 januari 1968 tot 1 januari Deze aanspraken worden tot de leeftijd van 65 jaar onvoorwaardelijk verhoogd met de loonindex tot maximaal 2,5%. 8 9

6 AOW Is de AOW-uitkering eigenlijk voor iedereen gelijk? De hoogte van de AOW is afhankelijk van uw persoonlijke situatie De AOW, Algemene Ouderdomswet, is een basispensioen van de overheid. Iedereen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond of gewerkt, heeft recht op een AOW-uitkering. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW-uitkering uit. Weet de Sociale Verzekeringsbank mij ook te vinden als ik straks recht heb op AOW? De hoogte van uw AOW hangt samen met uw persoonlijke situatie: U bent alleenstaand: U heeft recht op een basisuitkering ter hoogte van 70% van het minimumloon (per 1 februari , ,16 vakantie-uitkering). U bent alleenstaand en heeft een kind jonger dan 18 jaar: U heeft recht op een basisuitkering ter hoogte van 90% van het minimumloon (per 1 februari , ,22 vakantie-uitkering). U bent gehuwd of u woont samen: U heeft recht op een uitkering ter hoogte van 50% van het minimumloon (per 1 februari , ,11 vakantie-uitkering). Zolang uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, ontvangt u een toeslag op de AOW van (maximaal) 50% van het minimumloon. Deze toeslag is afhankelijk van de hoogte van het arbeidsinkomen van uw partner en van het totale gezinsinkomen. Wordt u in 2015 of later 65 jaar, dan vervalt de toeslag voor uw jongere partner. U woonde in het buitenland: Voor elk jaar dat u niet in Nederland hebt gewoond in de 50 jaar voorafgaand aan uw AOW-gerechtigde leeftijd wordt de AOW met 2% gekort. De genoemde AOW-bedragen zijn inclusief de koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (KOB). Aanvragen van AOW Als u in Nederland woont, ontvangt u een half jaar voor het moment dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt een aanvraagformulier van de SVB. U vult het formulier in en stuurt het terug. U kunt uw aanvraag ook via internet doen. 11

7 Inhoudingen op de AOW De SVB houdt de verschuldigde loonheffing op de AOW in. Bij de berekening van de loonheffing houdt de SVB rekening met de heffingskorting. Vóór uw AOW-gerechtigde leeftijd hield het pensioenfonds hier rekening mee. Daarnaast wordt op de AOW een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering ingehouden. Voor uitgebreide informatie bezoekt u de website Woont u in het buitenland? Dus, moet ik vanuit Malta ieder jaar laten weten dat ik nog leef? Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd Met ingang van 1 januari 2013 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd stapsgewijs verhoogd tot 67 jaar. Daarna vindt aanpassing aan de levensverwachting plaats. Voor meer informatie hierover bezoekt u AOW-hiaatcompensatie Door de verhoging van de AOW-leeftijd heeft u te maken met een inkomensdaling vanaf de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Dit wordt het AOW-hiaat genoemd. Als u 65 jaar wordt stopt het overbruggingspensioen. Bent u vóór 1 januari 2014 aan de pensioenregeling gaan deelnemen? Dan heeft u recht op een AOW-hiaatcompensatie. Deze gaat in op de eerste dag van de maand waarin u de 65-jarige leeftijd bereikt. De compensatie bestaat uit twee delen: een compensatie voor het AOW-hiaat omdat uw AOW later ingaat dan op de eerste van de maand waarin u 65 jaar wordt; een door het bestuur vast te stellen bedrag ter compensatie van het verschil in belastingheffing vóór en na uw AOW-ingangsdatum. Deze compensatie is niet van toepassing over een gedeelte van een maand, maar alleen over de volle maand(en) van het AOW-hiaat. De hoogte van de AOW-hiaatcompensatie is afhankelijk van uw diensttijd die u tot 1 januari 2014 als deelnemer bij dit fonds hebt doorgebracht. De AOW-hiaat compensatie wordt maandelijks aan u uitgekeerd tot uw AOW-leeftijd volgens het pensioenreglement (uiterlijk 71 jaar en 6 maanden). Bij de bepaling van uw AOW-leeftijd houdt het pensioenfonds rekening met de (in het regeerakkoord vastgelegde) versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar én met de verdere verhoging van de AOW-leeftijd in verband met de ontwikkeling van de levensverwachting. Betaling van pensioen in het buitenland brengt kosten met zich mee U betaalt belasting over uw pensioen, tenzij u woont in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten Als u zich in het buitenland vestigt, verandert er niets aan uw pensioen. Wel moet u op een aantal andere zaken letten. Betaling pensioen in het buitenland Betaling van het pensioen op een buitenlandse rekening brengt extra kosten met zich mee. De bank brengt deze kosten op de pensioenbetaling in mindering. Dit geldt niet als het pensioen in euro s op een bankrekening binnen de Europese Unie (en Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) wordt overgemaakt, dan zijn de kosten van de eurobetaling gelijk aan de kosten van een binnenlandse betaling. Voor u betekent dit dat op deze betaling geen kosten in rekening worden gebracht door de bank van het pensioenfonds. Wél kan de buitenlandse bank transactiekosten in rekening brengen bij u. Deze transactiekosten verschillen per land en per bank. Bij een betaling naar een bankrekening buiten de Europese Unie brengen zowel de betalende bank als de ontvangende bank kosten in rekening. Nederlandse belastingen U bent in Nederland belastingplichtig over het pensioen, ook als u in het buitenland woont. U kunt de belastingdienst verzoeken het pensioenfonds vrijstelling van inhouding loonbelasting en premies volksverzekeringen te verlenen. Dit kan alleen als u zich vestigt in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten ter voorkoming van dubbele belastingheffing en de heffing van belasting is toegewezen aan het woonland. Kijk voor meer informatie op Actuele informatie over de AOW-hiaatcompensatie leest u op

8 Zorgverzekering Bij vertrek uit Nederland eindigt uw zorgverzekering. Als u zich vestigt in een EU-land of een ander verdragsland, dan heeft u op basis van de verdragen recht op medische zorg ten laste van Nederland, behalve als u een inkomen uit arbeid heeft uit het land waar u zich vestigt. U bent hiervoor een zorgbijdrage verschuldigd aan Zorginstituut Nederland (voorheen College van Zorgverzekeringen). Registratie bij Zorginstituut Nederland is verplicht. Op uw pensioen en AOW wordt premie ingehouden. De hoogte van de premie is afhankelijk van het land waar u zich vestigt. Als u zich vestigt in een niet-verdragsland dan moet u zelf een ziektekostenverzekering afsluiten in het land waar u woont. Meer informatie over uw zorgverzekering en wonen in het buitenland vindt u op de site Attestatie de vita Het pensioenfonds vraagt pensioengerechtigden die in het buitenland wonen en die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt om jaarlijks een bewijs van in leven zijn toe te sturen, de zogenaamde attestatie de vita. Dat is een officiële verklaring dat u in leven bent, afgestempeld door een bevoegde autoriteit zoals een notaris of een Nederlandse ambassade. Op die manier beoordeelt het pensioenfonds of het pensioen nog altijd terecht wordt uitgekeerd. Wijzigingen in uw situatie Over welke veranderingen moet ik het pensioenfonds inlichten? In Nederland worden wijzigingen automatisch doorgegeven via de Gemeentelijke Basisadministratie, maar dat geldt niet voor het buitenland Wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden zijn mogelijk van invloed op uw pensioen. Daarom moet u deze schriftelijk aan ons doorgeven. Als u binnen Nederland verhuist of bent gescheiden, hoeft u deze wijzigingen niet door te geven omdat wij deze automatisch ontvangen van de Gemeentelijke Basis administratie (GBA). Woont u in het buitenland, dan moet u alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeven omdat deze niet bij de GBA bekend zijn. Informatie van uw pensioenfonds Wij informeren u over uw pensioen en uw pensioenfonds met behulp van de website (www.klmvliegendfonds.nl) en persoonlijke correspondentie. Zo ontvangt u circa zes maanden voor de pensioendatum van ons: een voorlopige pensioenopgave; het aanvraagformulier; en een loonbelastingverklaring. Zodra wij de door u ingevulde formulieren hebben ontvangen, kunnen wij het pensioen aan u uitbetalen. Daarnaast sturen wij u omstreeks de eerste pensioenbetaling een pensioenafrekening waarop de samenstelling van het pensioen en het netto uit te keren bedrag vermeld staan. De pensioenafrekening ontvangt u niet elke maand. Alleen als er iets verandert in de uitbetaling ontvangt u een nieuwe afrekening. In het begin van het nieuwe jaar ontvangt u een jaaropgave. Tot slot houden wij u via het pensioenblad Focus op de hoogte van de ontwikke lingen in pensioenland, zoals u ook al van ons gewend was tijdens uw deelname periode. Focus verschijnt minimaal drie keer per jaar en kunt u ook downloaden op de website van het pensioenfonds

9 pensioenwoordenboek AOW Algemene Ouderdomswet. Loonindexcijfer Het indexcijfer van de cao-lonen per maand (inclusief bijzondere beloningen), zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd voor de sector Particulier Bedrijf. Ouderdomspensioen De uitkering die u ontvangt vanaf de pensioen ingangsdatum tot het moment dat u overlijdt. Kortweg pensioen. Overbruggingspensioen Het tijdelijk pensioen dat u ontvangt vanaf uw pensioendatum tot de eerste dag van de maand waarin u de 65-jarige leeftijd bereikt. De opbouw van het overbruggingspensioen is per 1 januari 2006 geëindigd. Mijn vader is net met pensioen, hij heeft het allemaal prima geregeld. Zo kan hij nog een mooie levensfase tegemoet zien

10 Meer informatie De uitvoering van uw pensioenregeling is in handen van Blue Sky Group. Heeft u over deze brochure of over andere pensioenonderwerpen vragen? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group. U kunt ons bellen of en, maar ook langskomen voor een persoonlijk gesprek. Voor een persoonlijk gesprek vragen wij u vooraf een afspraak te maken. De andere reeds verschenen brochures kunt u downloaden op onze website Hier kunt u ook het volledige pensioen reglement inzien. Telefoonnummer: Website: Coördinatie en eindredactie: Blue Sky Group B.V., Amstelveen. Redactie: Lamar communicatie, Amsterdam. Fotografie: Don Wijns, Amsterdam. Concept en ontwerp: Frissewind, profs in communicatie en design. 18

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Wat betekent dat voor uw pensioen?

Wat betekent dat voor uw pensioen? Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

ARBEIDS- ONGESCHIKT...HOE NU VERDER? Wat betekent dit voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

ARBEIDS- ONGESCHIKT...HOE NU VERDER? Wat betekent dit voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Hoe het zit met uw pensioen als u arbeidsongeschikt bent

Hoe het zit met uw pensioen als u arbeidsongeschikt bent Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

2014 (vervangt juli 2010)

2014 (vervangt juli 2010) 2014 (vervangt juli 2010) Startbrief uitgegeven door de Stichting Jan Huysman Wz. Fonds Deze Startbrief wordt U uitgereikt bij aanvang van Uw deelnemerschap Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Voor wie geldt

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling

Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling Inhoudsopgave 1 Meer over de pensioengids 3 2 Uw pensioen in het kort 4 2.1 Inkomen voor uw oude dag 4 2.2 Inkomen voor uw nabestaanden 4 2.3 Inkomen

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Een nieuwe functie Een nieuwe pensioenregeling. Huishoudelijk personeel (Reglement II)

Een nieuwe functie Een nieuwe pensioenregeling. Huishoudelijk personeel (Reglement II) Een nieuwe functie Een nieuwe pensioenregeling Huishoudelijk personeel (Reglement II) Welkom bij de Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (PNB), het pensioenfonds voor priesters, (ongehuwde)

Nadere informatie