Bankrekeningnummer IBAN nr NL27RABOO G-Rekeningnummer IBAN nr NL68RABOO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bankrekeningnummer 11.27.02.996 IBAN nr NL27RABOO1 12702996. G-Rekeningnummer 9910.52.196 IBAN nr NL68RABOO991 052196"

Transcriptie

1 WKA-gegevens Bedrijfsnaam ZAAGMIJ Adres Woerdsestraat 7 Postcode / Woonplaats 6628 KA / Aliforst Telefoonnummer Faxnummer Website Kvk plaats Utrecht Kvk nummer Omzetbelastingnummer Loonbelastingnummer Banknaam Bankplaats B L.02 Rabobank Midden Maas en Waal Druten Bankrekeningnummer IBAN nr NL27RABOO G-Rekeningnummer IBAN nr NL68RABOO Swiftcode/Bic RABONL2U Zagen in asfalt- en betonwegen en -vloeren 1 Boren 1 Werkzaamheden... Bevestigingstechniek 1 Handel in gereedschappen Certificaten VCA* Ingangsdatum certificaat 31 oktober 2013 Verloopdatum certificaat 16 augustus 2016

2 B~Iastingdienst Kantoor Arnhem > Postbus DB Arnhem ZAAGMAATSCHAPPIJ B.V. WOERDSESTRAAT KA ALTFORST Telefoon (0800) Afd. MKB+ Datum 14 april 2015 Uw kenmerk Betreft Verklaring nakoming fiscale verplichtingen Wet Ketenaansprakelijkheid Kenmerk WKA Nummer 1922 Geachte heer/mevrouw, Deze verklaring van betalingsgedrag gaat over de betaling van loonheffingen van: ZAAGMAATSCHAPPIJ BV., WOERDSESTRAAT 7, 6628 KA ALTFORST. Het loonbelastingnummer van deze belastingplichtige is: L02 Ik verklaar dat belastingplichtige alle verschuldigde loonheffingen heeft betaald. Uitdrukkelijk wijs ik u op het volgende: 1. Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op gegevens die op bovenstaande datum bij de belastingdienst bekend waren. 2. De belastingdienst is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze verklaring. 3. De aannemer die op grond van artikel 35 van de Invorderingswet 1990 aansprakelijk is voor de betaling van loonheffingen van de hiervoor genoemde belastingplichtige, wordt door deze verklaring niet vrijgesteld van zijn aansprakelijkheid. Hoogachtend, De ontvanger ~.DELS~~ In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden Bezoekadres Groningensingel 21 Arnhem

3 U~dienst De ondergetekenden Naam Zaagmaatschappij B.V. adres, postcode en woon- of vestigingsplaats Woerciensestraat KA ALTFORST ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te UTRECHT onder nummer verder te noemen de rekeninghouder; de ontvanger der rijksbelastingen, verder te noemen de ontvanger; - Naam kredietinstelling RABO BANK adres, postcode en vestigingsplaats Van Heemstraweg KH DRUTEN verder te noemen de kredietinstelling Overwegende - dat de rekeninghouder inhoudingsplichtige is in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 en als zodanig bij de ontvanger bekend staat onder nummer L 02 dan wel op de rekeninghouder artikel 2, eerste lid, onderdelen a, d en f, en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdhtgeversaansprakeljktreid 2004 van toepassing is; dat de rekeninghouder die zijn bedrijf uitsluitend of nagenoeg uitsluitend maakt van hot tegen vergoeding uitlenen van personeel, voor de heffinij van omzetbelasting bij de ontvanger bekend staat onder nummer N.V.T. - dat de rekeninghouder bij de kredietinstelling een rekening wenst te openen, waarvan de saldi, behoudens de in punt S van deze overeenkomst voorziene uitzondering, uitsluitend bestemd zijn voor betalingen als bedoeld in de artikelen 34, derde lid, en 35, vijfde lid, van de Invorderingswet 1990; - dat het, teneinde te bewerkstelligen dat de saldi van die rekening daadwerkelijk zullen dienen tot vorenbedoelde betalingen, noodzakelijk is dat de saldi noch door middel van varrekening, noch door middel van beslag, noch anderszins, zullen kunnen worden gebruikt voor andere betalingen dan vorenbedoeld; - dat hot in verband met hot vorenstaande noodzakelijk is dat de saldi van die rekening worden verpend aan de ontvanger. volgno Exemplaar voor de rekeninghouder 2. De rekeninghouder verklaart dat de saldi van de g-rekening hierbij in eerste onderpand worden gegeven san da ontvanger voor hetgeen hij nu of te eniger tijd van hem te vorderen heeft of sal krijgen ter zake van de verschuldigde belasting, bedoeld in de artikelen 34, eerste en derde lid, 35, eerste en vijfde lid, of 35e, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 en premies voor de sociale verzekeringen, een en ander voorzover verband houdende met door hem san derden ter beschilddng gestelde werknemers waarvoor hij ingevolge de Wet op de loonbelasting 1964 als inhoudingsplichttge en in verband waarmee hij, voorzover toepasselijk, voor da Wet op da omzetbelasting 1968 als ondernemer wordt aangemerkt en/of waarvoor hij als werkgever in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt sangemerkt onderschetdenljk met door hem aangenomen werk, waarop de g-rekening betretddng heeft, een en ander met dien verstande dat da rente dle de kredielinstelhing over die saldi vergoedt op een andere rekening van de rekeninghouder zei worden gecrediteerd. 3. De in punt 2 bedoelde verpending zal geacht worden te zijn geëfiëctueerd telkens op het moment dat bedragen op dag-rekening worden gecrediteerd. 4. De kredietinstelling verklaart in verband met het vorenstaande afstand te doen van haar recht verrekening, van pand of enig ander recht dat afbreuk zou kunnen doen aan het ten behoeve van da ontvanger gevestigde pendrecht 5. Betalingen ten laste van dag-rekening, andere dan die, bedoeld in de beweegreden van deze overeenkomst, en andere dan tenigstortingen als bedoeld in punt 9, zullen slechts geschieden na daartoe ontvangen schriftelijke toestemming van da ontvanger. 6. De rekeninghouder verteent hierbij aan de ontvanger volmacht tot innig van da saldi van de g-rekening alsmede tot varrekening van het aldus geïnde met al hetgeen hij nu of te eniger tijd van hem te vorderen heeft of zal krijgen ter zake van de in punt 2 bedoelde belasting en premies. 7. De ontvanger verleent volmacht aan da rekeninghouder ten laste van de g-rekening bedragen over te maken naar de ontvanger alsmede naar andere g-rekenlngen, mits deze stortingen naar andere g-relceningen bebelddng hebben op het verrichten van werkzaamheden door een ter beschilddng gestelde werknemer in da zin van artikel 34, vijfde lid, van da Invordmingswet 1990 of op sanneming van werk in de zin van artikel 35, vijfde lid, van de Invorderingswet De rekeninghouder verplicht zich hierbij tegenover de ontvanger om in geval van taillissement, aanvraag tot surséance van betaling, aanvraag tot toepassing van da schuldseneringsregeting natourljke personen en in het algemeen bij opschorting van zijn betalingen uiterlijk binnen drie dagen mededeling te doen van da saldi van de g-rekening. 9. De rekeninghouder verplicht zich hierbij tegenover da ontvanger om in het geval dat op zijn g-rekening vanaf een andere g-rekening een bedrag wordt gestort dat geen betrelddng heeft op aanneming van werk in da zin van da artikelen 35 en 35e van da Invorderingswet 1990 of op hot aan derden ter beschilddng stellen van werknemers in de zin van artikel 34 van de Invorderingswet 1990, dit bedrag onmiddellijk terug te storten op dag-rekening van da storter, opdat da ontvanger op dit bedrag jegens de storter zijn pandrecht ken doen gelden. Inden dit laatste niet of niet meer mogelijk is omdat da storter inmiddels in staat van failresement is verklaard, aan hem surseance van betaling ie verleend dan wel ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natourlijke personen van toepassing is, verplicht da rekeninghouder zich om, in afwijldng van de vorige volzin, de bedrag onder vermelding van da herkomst over te maken aan da ontvanger. 10. De rekeninghouder verplicht zich hierbij tegenover de ontvanger om opdrachten tot betaling ten laste van dag-rekening slechts op één aangifte of één belastingaanslag betrelddng te doen hebben. 11. De kredietinstelling verklaart in verband met da in punt g omschreven ptcht tot terugstorten op de daadwerkelijk terugstortingen punt 4 overeenkomstig te zullen toepassen. 12. In da administratie van de kredletinstelling worden bij betalingen ten gunste van da g-rekening de gegevens vastgelegd zoels deze op da desbebefliende betalingsopdrachten zijn vermeld. Hetzelfde geldt voor de gegevens dle bij betalingen ten laste van dag-rekening op da betalingsopdrachten zijn vermeld. 13. De kredletinstelling zal de ontvanger op een afzonderlijk tossen hen overeen te komen wijze regelmatig op da hoogte houden van alle gegevens die op de g-rekening bebekldng hebben. De rekeninghouder verhdeert zich met deze gegevensuitwisseling akkoord. Aldus overeengekomen en getekend te - op -. -~ De rekeninghouder, De ontvanger, voor deze, -~ - Zijn overeengekomen als volgt: 1. De rekeninghouder opent hierbij een geblokkeerde rekening (g-rekening) bij da kredietinstelling onder nummer % De kredietinstelling, Edo exemplaar van deze overeentsrïiïê ~al iie kredidinetelllng doen toekomen aan: - de rekeelnghouder, - het Hoofd van de Centraie Administratie, Postbus 9048,7300 GIc Apeldoorn.

4 Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel KvK-nummer Pagina 1 (van 2) Rechtspersoon RS IN Rechtsvorm Statutaire naam Statutaire zetel Eerste inschrijving handelsregister Datum akte van oprichting Geplaatst kapitaal Gestort kapitaal Deponering jaarstuk Onderneming Handelsnamen Startdatum onderneming Activiteiten Werkzame personen Vestiging Vestigingsnummer Handelsnamen Bezoekadres Telefoon nummer Faxn u mme r Internetadres adres Datum vestiging Deze rechtspersoon drijft de vestiging sinds Activiteiten Werkzame personen Besloten Vennootschap Zaagmaatschappij B.V. Altforst EUR ,00 EUR ,00 De jaarrekening over boekjaar 2012 is gedeponeerd op ZAAGMIJ ABX Asfalt Beton Xpert SBI-code: Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (rest) ZAAGMIJ ABX Asfalt Beton Xpert Woerdsestraat 7, 6628KA Altforst SBI-code: Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (rest) A: het uitoefenen van een bedrijf in asfaltza- gen, betonzagen en betonboren en het drijven van een groothandel in diamant- en hardmetaal gereedschappen, boren, zagen en machines; B: het keuren volgens: - Nederlandse Industrie Norm (NEN) 3140 van elektrische machines en installaties; - NEN 2718 van rolsteigers, opgebouwd uit ge- prefabriceerde onderdelen; - NEN 2484 van draagbaar klimmateriaal 6 Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierovervindt u op De Kamervan Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.

5 Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel KvK-nummer Pagina 2 (van 2) Enig aandeelhouder Naam B ezo e ka d res Ingeschreven onder KvK-nummer Enig aandeelhouder sedert Bestuurder Naam B ezo e ka d res Ingeschreven onder KvK-nummer Datum in functie Titel Bevoegdheid ZM Holding B.V. Woerdsestraat 7, 6628KA Altforst ZM Holding B.V. Woerdsestraat 7, 6628KA Altforst Algemeen directeur Alleen/zelfstandig bevoegd Uittreksel is vervaardigd op om uur. Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister, In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover vindt u op De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifleerbaar blijft.

6 CertifiCaât VCA* Hierbij verklaart Nederlands Certificatie Kantoor B V dat het veiligheidsbeheerssysteem van ZM Holding BV. ALTFO RST Inclusief de volgende werkmaatschappij(en) Zaagmij B V I~clusIef de ~olgende ne~envesti~jng/werkmaatschappij: AflxFugenshnelden GmbH: GOCH Voldoet aan de eisen uit de VGM Checklijst Aannemers (versie 2008/5 1) Het veiligheidsbeheerssysteern is van toepassing op: Zagen en boren van beton en asfalt. (NACE code F 43) Certificâat~numrner: Datum verstrekking: Geldig tot en met: NCK VCA 31 oktober augustus i\~j Nederlands VGM Certificatie MBMT.SYS AANNÉMERS Kantoor BV HvA~5O1 Nederlands Certificatle. Kantoor B.V. Veiserweg LD Beverwijk Pagina 1. van 2

Aanvraag REAAL Spaarrekening

Aanvraag REAAL Spaarrekening Aanvraag REAAL Spaarrekening Tussenpersoon (altijd invullen) Naam (bedrijf ) Adres Tussenpersoonnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Onderdeel van REAAL Financieel Plan Rekeninghouder Natuurlijk

Nadere informatie

Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. paa. oon

Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. paa. oon ol Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling paa oon Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., K.v.K. 27154399, statutair gevestigd te Den Haag. Achmea Bank N.V.

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Depositorekening

Aanvraag REAAL Depositorekening Aanvraag REAAL Depositorekening Tussenpersoon (altijd invullen) Naam (bedrijf ) Adres Tussenpersoonnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Onderdeel van REAAL Financieel Plan Rekeninghouder Natuurlijk

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo LevensloopSparen

Voorwaarden Rabo LevensloopSparen Voorwaarden Rabo LevensloopSparen Productkenmerken en informatie over Rabo LevensloopSparen Algemene Voorwaarden voor Rabo LevensloopSparen 2005 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en informatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit de CAO voor de Bouwnijverheid

Nadere informatie

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox Parkeerplekken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van deze koopovereenkomst. De ondergetekenden: Koopakte Parkeerplaats / Autobox 1. Verkoper 1 Naam:...

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming voor loonheffingen bij onderaanneming Ketenaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u werk uitbesteedt aan onderaannemers. Want als de onderaannemer de loonheffingen niet afdraagt

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

Reglement OHRA Rente Rekening

Reglement OHRA Rente Rekening Reglement OHRA Rente Rekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Beleggingsfondsen

Polisvoorwaarden Beleggingsfondsen www.centraalbeheer.nl Polisvoorwaarden Beleggingsfondsen Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 39636 05.03 Inhoudsopgave Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Bancaire Diensten Beleggingsfondsen

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yacht Externen Management BV, gevestigd te Diemen, aan de Diemermere 25, hierna te noemen YEM,

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yacht Externen Management BV, gevestigd te Diemen, aan de Diemermere 25, hierna te noemen YEM, OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (VOORBEELD) Partijen: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yacht Externen Management BV, gevestigd te Diemen, aan de Diemermere 25, hierna te noemen YEM, En

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V.

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. 3001828/165523/PJ versie datum 02-03-2007 WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. Op zeven september tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr. Petra Maria de Jong, notaris te Eindhoven: Manon Helena

Nadere informatie

Koopovereenkomst. Ondergetekenden:

Koopovereenkomst. Ondergetekenden: Koopovereenkomst Ondergetekenden: 1. de naamloze vennootschap EXENDIS N.V., gevestigd te Ede (Gelderland), kantoorhoudende aan Keesomstraat 4 te ( 6716 AB) Ede, ingeschreven in het handelsregister van

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling www.centraalbeheer.nl Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 39637 05.05 Inhoudsopgave Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelReserveren

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelReserveren Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelReserveren Productkenmerken Rabo DoelReserveren Algemene voorwaarden Rabo DoelReserveren 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelReserveren Leeswijzer

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie

Rente Rekening. Rekening

Rente Rekening. Rekening REGLEMENT Rente Rekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank, gevestigd en kantoor

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B Bijlage 9a.5, behorende bij de artikelen 9a.13, eerste lid, en 9a.20, eerste lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

Nadere informatie

GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014. inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V.

GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014. inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V. GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014 inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V. BRIGHTNL COÖPERATIE U.A. C.G. PETERS A.C. BEIJERINCK-VLEK

Nadere informatie

Documenten Bewaargeving en afwikkeling

Documenten Bewaargeving en afwikkeling Documenten Bewaargeving en afwikkeling Inhoudsopgave 2 Verklaring van aanvaarding particulier 3 Verklaring van aanvaarding zakelijk 5 Verklaring juridische entiteiten 7 Overboeken effectenportefeuille

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito 1/5 Deze Voorwaarden maken deel uit van de Credit Europe Top- Interest Rekening en het Credit Europe Termijndeposito en zijn hierop integraal van toepassing. In geval van uitsluitend een Credit Europe

Nadere informatie