AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING"

Transcriptie

1 AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING FYSIEKE PERSOON Hoe een rekening openen bij Keytrade Bank Luxembourg S.A. LEES AANDACHTIG... Document 1 Document 2 Document 3 Aanvraag tot het openen van een rekening Algemene Voorwaarden Karakteristieken en Risico s STUUR ONS... Alle documenten, ingevuld en ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L Luxembourg Documenten te voorzien indien u uw inschrijvingsformulier per post wenst op te sturen een verklarend en gelijkvormig afschrift (recto-verso) van de identiteitskaart of paspoort van elke titularis van de rekening. Deze schriftelijke verklaring moet door een publieke en bevoegde autoriteit (bv. huis, commissariaat, ) gedaan worden. in geval u geen verklarend en gelijkvormig afschrift van uw identiteitskaart of paspoort heeft, gelieve de bijgevoegde overschrijving in te vullen en te ondertekenen. Overeenkomstig aan de circulaire CSSF 08/387, zijn wij verplicht na te kijken of de overschrijving afkomstig is van een rekening waarvan u titularis bent zodat wij uw rekening bij Keytrade Bank Luxembourg S.A. kunnen crediteren. Opgelet, alle vakken moeten volledig ingevuld worden. Indien u persoonlijk naar onze kantoren wenst te komen om een rekening te openen, is de schriftelijke verklaring niet noodzakelijk. Zullen wij u uw toegangswachtwoord en uw bevestigingcode opsturen, die u toegang zullen geven tot de beveiligde site van Keytrade Bank Luxembourg S.A. CREDITEER DE REKENING... Via cash Via bankoverschrijving Via effectenoverplaatsing depot in onze kantoren op één van de volgende rekeningen gelieve ons te contacteen. (min. EUR 2.500). (min. EUR/USD 2.500). Opgelet! Voor een depot hoger dan EUR (of voor den depot in een vreemde valuta) is een bewijs van de herkomst van de fondsen verplicht. EUR Rekening Banque de Luxembourg swift BLUXLULLXXX LU USD Rekening Deutsche Bank Trust Company Americas, New York swift BKTRUS33XXX Voor rekening van Banque de Luxembourg S.A (ABA nr ) LU ING Luxembourg swift CELLLULL LU Bank of America New-York swift BOFAUS3N Voor rekening van ING Luxembourg swift CELLLULL LU De vennootschap behoudt zich het recht om enkel de stortingen te aanvaarden afkomstig van een bankrekening op naam van de titularis bij een bank in een land dat meewerkt aan de strijd tegen het witwassen van kapitalen (lijst opgesteld door de Groupe d Action Financière, GAFI). Ze behoudt tevens het recht om het deponeren van gematerialiseerde aandelen te weigeren. Voor inlichtingen: (+352) of 1

2 o Post o Kantoor Goedgekeurd door Rekeningnummer Volmacht Datum Handtekening AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING De ondergetekende(n) wenst (en) een rekening te openen bij Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel te L-2134 Luxembourg o Individuele rekening o Gezamenlijke rekening (alle titularissen zullen toegang hebben tot de rekening). Indien er meer dan twee titularissen zijn, gelieve een kopie te maken van dit document of het document te downloaden. TITULARIS(SEN) in te vullen met hoofdletters Titularis 1 Gelieve steeds een fotokopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen Land Tel.thuis Fax thuis Tel.GSM Tel.kantoor adres Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Fiscale residentie - Land (indien verschillend van woonplaats) Burgerlijke stand o Alleenstaand o Gehuwd o Samenwonend o Gescheiden o Weduw(e)(naar) Beroep o Bediende - Beroep/ Werkgever o Zelfstandige - Beroep o Vrij Beroep - Beroep o Student(e) o Gepensioneerd o Werkloos Politiek Mandaat o Ja o Nee Indien ja, welke (Voorbeeld: Parlement, raard): Titularis 2 (indien van toepassing) Gelieve steeds een fotokopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen Land Tel.thuis Fax thuis Tel.GSM Tel.kantoor adres Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Fiscale residentie - Land (indien verschillend van woonplaats) Burgerlijke stand o Alleenstaand o Gehuwd o Samenwonend o Gescheiden o Weduw(e)(naar) Beroep o Bediende - Beroep/ Werkgever o Zelfstandige - Beroep o Vrij Beroep - Beroep o Student(e) o Gepensioneerd o Werkloos Politiek Mandaat o Ja o Nee Indien ja, welke (Voorbeeld: Parlement, raard): BANKREKENING Via de beveiligde site is het mogelijk om cash te transfereren van uw rekening bij Keytrade Bank Luxembourg S.A. naar één enkele rekening, op naam van één van de titularissen of op naam van de twee titularissen. Indien er geen bankrekening werd ingegeven, kan u enkel per schriftelijke en getekende aanvraag cash transfereren. Banknummer (alleen voor een rekening in EUR, op naam van één van de titularissen of op naam van de 2 titularissen) - IBAN, adres, code SWIFT van uw bank DATUM & HANDTEKENING(EN) VAN TITULARIS(SEN) 2

3 INVESTERINGSPROFIEL (verplicht krachtens Circ. CSSF 2000/15) Ingevolge de geldende reglementering, moet Keytrade Bank Luxembourg S.A. uw investeringsprofiel kennen. Gelieve één antwoord te geven per vraag. Investeringsprofiel o Hoge risico s o Middelmatige risico s o Lage risico s Objectief o Behoud vermogen o Inkomsten o Vermogenstoename o Agressieve vermogenstoename Kennis o Zwak o Beperkt o Goed o Uitstekend Uw jaarlijkse inkomsten die u gaat investeren o < EUR o EUR o > EUR Ervaring o Weinig ervaring, maar ik ben ervan bewust dat er aan financiële investeringen risico s verbonden zijn. o 2 tot 5 jaar, maar ik ben ervan bewust dat er aan financiële investeringen risico s verbonden zijn. o Meer dan 5 jaar, maar ik ben ervan bewust dat er aan financiële investeringen risico s verbonden zijn. Welk percentage van uw vermogen gaat u beleggen o 0-25 % o % o % o % Herkomst van het kapitaal dat u wenst te investeren o Erfenis o Professionele inkomsten o Verwezenlijking van actieven o Andere Frequentie van het plaatsen van orders o - 1 x/maand o 1-5 x/maand o 6-10 x/maand o + 10x/maand Hebt u buiten het bedrag dat u gaat investeren voldoende financiële reserves om aan uw dagelijkse behoeften te voldoen o Ja o Neen BRIEFWISSELING (voor co-titularissen één antwoord) Hoe wenst u uw paswoorden te ontvangen (1 antwoord) o Ik kom ze afhalen in uw kantoren o Per post, naar het volgend adres Wenst u uw borderellen per post te ontvangen o Neen, ik wens geen borderellen per post te ontvangen. Ik kan ze downloaden op de beveiligde site. o Ja, ik wens de borderellen te ontvangen op het volgend adres (betalend) FINANCIËLE INFORMATIE (verplicht) u U ondertekent in eigen naam en voor eigen rekening, en niet in naam of voor rekening van een bedrijf, een vereniging, een partenariaat of een trust. u U gebruikt de financiële informatie enkel voor uw persoonlijke investeringsactiviteiten, en niet voor professionele of commerciële activiteiten. u U bent niet ingeschreven, eigenaar of vennoot bij de Securities and Exchange Commission, bij de Commodities Futures Trading Commission, van een agentschap van roerende waarden, van een Beurs of een vennootschap van beursnoteringen van roerende waarden, van een gereglementeerde markt of gelijk welk andere organisatie gelijkwaardig in het buitenland. u U ontvangt de informatie enkel op het opgegeven adres op het inschrijvingsformulier en u geeft geen informatie door aan derden. U erkent u e hebben gelezen en te hebben goedgekeurd verbonden te zijn door de Nasdaq Consolidated Subscriber Agreement, waarvan u een kopie op onze site kan vinden, u geen agent van de Nasdaq te zijn en dat u niet toegelaten bent tot het toevoegen, het verwijderen of het wijzigen van één of meerdere bepalingen van de Nasdaq Consolidated Subscriber Agreement, u te hebben gelezen en te hebben goedgekeurd verbonden te zijn door de NYSE en de AMEX Agreements, waarvan u een kopie op onze site kan vinden. Het activeren en het uitschakelen van de real time koersen kan u zelf beheren via de beveiligde website in het hoofdmenu onder Voorkeuren. 3

4 VERKLARING De klant(en) verklaart (verklaren) u juridisch bekwaam te zijn om dit contract af te sluiten en om zijn/haar (hun) portefeuille te beheren, u de Algemene Voorwaarden alsook het overzicht van de belangrijkste Karakteristieken en Risico s van de financiële instrumenten te hebben ontvangen en te hebben gelezen, die hij/zij zal (zij zullen) respecteren en aanvaarden met al de bepalingen, u voor eigen rekening te handelen, en indien hij (zij) voor derden handelt (en), zal hij/zij (zullen zij) de identiteit van deze personen verklaren, u door zijn/haar (hun) handtekening(en) dat de bezittingen die hij (zij) in bezit heeft (hebben) of zal (zullen) bezitten niet van criminele herkomst zijn, u een Non-US Person te zijn (cfr Verklaring hierna), u dat alle informatie op dit document volledig en correct is, en dat hij (zij) de firma zal (zullen) informeren van elke verandering, ook wat betreft het statuut van Non-US Person en de verklaring van niet-professionele gebruiker, u te beschikken over voldoende ervaring inzake investering en acht(en) niet nodig om raad te vragen of om zijn/haar (hun) portefeuille te laten beheren door een professionele, u zijn/haar (hun) verantwoordelijkheid(heden) te nemen en bewust te zijn van alle risico s verbonden aan de orders die aan Keytrade Bank Luxembourg S.A. zullen worden overgebracht, aangezien Keytrade Bank Luxembourg S.A. niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de investeringsbeslissingen en de financiële gevolgen van de orders, u te aanvaarden dat elk order iutgevoerd zal worden op de manier dat deze wordt ingegeven, u voldoende kennis te hebben in informatica en Internet om onze diensten te mogen gebruiken, u dat hij (zij) de financiële informatie op onze site niet zal (zullen) verkopen of verspreiden. GOEDKEURING VAN DE BIJZONDERE VOORWAARDEN De klant(en) verklaart/verklaren in het bijzonder de clausules van de Algemene Voorwaarden goed te keuren waarin er verantwoordelijkheidsbeperkingen, rechten van éénzijdige ontbinding of van uitgestelde uitvoering en een bevoegdheidsclausule ten gunste van Keytrade Bank Luxembourg S.A. zijn bedongen. Dit betreft artikelen 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 37 en 44 van de Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg S.A. VERKLARING VAN HET STATUUT VAN NON - US PERSON Deze verklaring staat Keytrade Bank Luxembourg S.A. toe de Amerikaanse autoriteiten te bevestigen dat haar klanten geen Amerikaanse staatburgers zijn, noch Amerikaanse ingezetenen, noch personen die in de Verenigde Staten belastingsplichtig zijn, teneinde voor alle klanten een voorkeursbehandeling te verkrijgen inzake de bronbelasting op dividenden die afkomstig zijn van Amerikaanse effecten. Elke ondergetekende verklaart eveneens ermee in te stemmen dat dit formulier aan elke bevoegde wordt bezorgd. De ondergetekende veklaart hierbij en bevestigt aan Keytrade Bank Luxembourg S.A. de volgende informatie Titularis 1 Titularis 2 u Bent u een Amerikaanse burger (enkele of dubbele nationaliteit)? o Ja o Neen o Ja o Neen u Bent u gedomicilieerd in de USA of beschikt u over een verblijfsvergunning in de USA? (een permanente verblijfsvergunning kan een green card zijn, o Ja o Neen o Ja o Neen een verlengd verblijf in de USA dit jaar en in de loop van de twee laatste jaren) u Bent u een Amerikaanse belastingsplichtige voor een andere reden? (b.v.: dubbele woonplaats, fiscaal statuut gemeenschappelijk met de echtgenoot (note), afstaan van de Amerikaanse nationaliteit, o Ja o Neen o Ja o Neen aan een toestemming tot verblijf na lange en veelvuldige verblijven of andere motieven) u Waar is uw fiscale residentie - land? u De ondergetekende verklaart dat hij degene is die recht heeft op de bezittingen en inkomsten die hij bezit en zal bezitten op de rekening geopend bij Keytrade Bank Luxembourg S.A. u De ondergetekende verbindt zich er toe om Keytrade Bank Luxembourg S.A. zo snel mogelijk te informeren in geval van verandering van statuut van Non-US Person overeenkomstig aan het Amerikaans fiscaal recht. u De ondergetekende bevestigt dat de inlichtingen die in dit document voorkomen volledig, juist en oprecht zijn. Vergissingen of verzuim kunnen aanleiding geven tot sancties. 4

5 OVERSCHRIJVING Geachte, Gelieve de volgende overschrijving uit te voeren Bedrag OPDRACHTGEVER Land REKENING TE DEBITEREN Bank naam Land Bank bic of swift code IBAN rekening nr REKENING TE CREDITEREN aankruisen aub o EUR rekening Banque de Luxembourg, swift BLUXLULLXXX Voor rekening nr LU van Keytrade Bank Luxembourg S.A. Vermelding (uw rekening nr + uw naam): o USD rekening Deutsche Bank Trust Company Americas, New York (Swift: BKTRUS33XXX) Voor rekening nr (ABA nr ) van Banque de Luxembourg S.A. Voor rekening nr LU van Keytrade Bank Luxembourg S.A. Vermelding (uw rekening nr + uw naam): HANDTEKENING Gedaan te op Voor akkoord, Handtekening van de aanvrager 62, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg Tel. (+352) Fax (+352) Voor één overplaatsing van effecten, gelieve ons te contacteren. 5

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING FYSIEKE PERSOON LEES AANDACHTIG EN VUL IN Document 1 Document 2 Aanvraag tot het openen van een rekening Algemene voorwarden + Overzicht van de belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER Voordat u dit formulier invult, dient u zich ervan te verzekeren dat u aandachtig alle informatie over uw Saxo Bank handelsrekening hebt gelezen en begrepen,

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER Voordat u dit formulier invult, dient u zich ervan te verzekeren dat u aandachtig alle informatie over uw Saxo Bank handelsrekening hebt gelezen en begrepen,

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Particuliere rekening

Klantenovereenkomst Particuliere rekening Particuliere rekening Exemplaar door u te bewaren *00201* *00201* Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België, Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen, BTW BE 0842.123.910, RPR Antwerpen,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only)

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) TUSSEN: [NAAM],[VOORNAAM],.. [ADRES],.... [E-MAIL ADRES];.. hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS, EN: De beursvennootschap Lawaisse,

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE Voor in België gevestigde feitelijke verenigingen 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE FEITELIJKE VERENIGING (in te vullen in hoofdletters) Gekozen taal: NL FR EN Benaming

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE VOOR EEN MINDERJARIGE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE VOOR EEN MINDERJARIGE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE VOOR EEN MINDERJARIGE Ruimte voorbehouden aan Keytrade Bank JE: De wettelijke vertegenwoordiger(s) will(en) bij Keytrade Bank NV, Vorstlaan 100 te 1170 Brussel

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

Hoe een CFD en/of Forex rekening openen?

Hoe een CFD en/of Forex rekening openen? Gelieve de documenten volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen aan: Eenvoudig actief beleggen WH SELFINVEST Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Hoe een CFD en/of Forex rekening openen?

Nadere informatie

BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam

BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam Bank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam Postbus 75047 1070 AA Amsterdam t 020 606 26 66 f 020 320 41 76 e info@binck.nl i www.binck.nl is een handelsnaam van Bank N.V. Openingsformulier Particulieren

Nadere informatie

LYNX OPENINGS FORMULIER

LYNX OPENINGS FORMULIER LYNX OPENINGS FORMULIER OPENINGSINSTRUCTIES De minimum leeftijd om een rekening te openen is 18 jaar. Lynx heeft ook een minimum eerst te storten bedrag gesteld. De minimale initiële storting is EUR 3.500.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2 Versie 15/11/2013 De inhoud van deze voorwaarden is aan verandering onderhevig. De meest recente versie van de voorwaarden kunt u vinden op onze website. Een vorige versie kan altijd gratis worden opgevraagd

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds plc Inschrijfformulier

Legg Mason Global Funds plc Inschrijfformulier RETOURNEER DIT ORIGINELE, INGEVULDE FORMULIER AAN: BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (INTERNATIONAL) LIMITED (DE ADMINISTRATOR) AANDELEN ZULLEN UITSLUITEND OP NAAM WORDEN UITGEGEVEN. Checklist inschrijfformulier

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1)

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) Om een rekening te kunnen openen: INVULLEN IN BLOKLETTERS EN ONDERTEKEND TERUGSTUREN NAAR : Fortuneo Belgium - Klantendienst Koloniënstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Informatiepagina Een trading rekening openen

Informatiepagina Een trading rekening openen Eenvoudig actief beleggen Aanvraag sturen naar: WH SelfInvest Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Informatiepagina Een trading rekening openen Deze aanvraag tot rekening-opening bevat 3 documenten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER AMONIS BEVEK NV BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH AMONIS BEVEK NV is een beleggingsvennootschap met

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

Voorwaarden van Izola Saver

Voorwaarden van Izola Saver Voorwaarden van Izola Saver 1. INLEIDING Deze voorwaarden gelden voor uw Izola Saverrekening, die een spaarrekening is, en uw Izola Saver+rekening, die een termijndepositorekening is. Ze moeten in samenhang

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie