Aanpassing meerjarenplan bij budget 2016 & Opmaak budget OCMW Antwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016. OCMW Antwerpen"

Transcriptie

1 OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan bij budget 2016 & Opmaak budget 2016 OCMW Antwerpen De nota bevat de aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2016 van OCMW Antwerpen. Erik Peeters Financieel beheerder Anne Baré Waarnemend secretaris 1

2 Inhoudstabel Algemene Inleiding... 4 Boek 1: Aanpassing meerjarenplan bij budget De wijzigingen van de strategische nota De doelstellingennota Beleidsdomein Harmonieuze stad Welzijn (Prioritair) Gezondheidsaanbod Maatschappelijke integratie en ontplooiing (Prioritair) Beleidsdomein Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens Beleidsdomein Lerende en werkende stad Werk en activering (Prioritair) Beleidsdomein Bruisende stad Cultureel erfgoed Beleidsdomein Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid Communicatie Bestuurlijke organisatie Personeelsbeleid Logistiek beheer IT De financiële nota Het financiële doelstellingenplan (schema M1) De staat van het financiële evenwicht (schema M2) Toelichting aanpassing meerjarenplan Financiële risico s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne organisatie Organogram Overzicht budgethouders Beleidsvelden per beleidsdomein Personeelsbestand (Schema TM1) Financiële schulden (schema TM2) Participaties in EVA (niet van toepassing) Fiscaliteit (niet van toepassing) Omgevingsanalyse Boek 2: budget De beleidsnota De doelstellingennota Beleidsdomein Harmonieuze stad Welzijn (Prioritair) Gezondheidsaanbod Maatschappelijke integratie en ontplooiing (Prioritair) Beleidsdomein Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens Beleidsdomein Lerende en werkende stad Werk en activering (Prioritair) Beleidsdomein Bruisende stad Cultureel erfgoed

3 Beleidsdomein Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid Communicatie Bestuurlijke organisatie Personeelsbeleid Logistiek Beheer IT Het doelstellingenbudget schema B De financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van beschikking Lijst nominatief toegekende subsidies De Financiële nota Het exploitatiebudget schema B Het investeringsbudget schema B3/B Het liquiditeitenbudget schema B Toelichting budget Toelichting exploitatiebudget Toelichting liquiditeitenbudget Toelichting investeringsbudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein schema TB Evolutie van het exploitatiebudget schema TB Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen schema TB Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverr. schema TB Evolutie van het liquiditeitenbudget schema TB

4 Algemene Inleiding Het bestuursakkoord Respect voor A en de daaruit voortvloeiende beleidsdocumenten vormen de basis voor het stedelijke beleid in de bestuursperiode De bepalingen in het bestuursakkoord zijn ook van toepassing op het OCMW. Daarnaast voert het OCMW de opdrachten uit waarmee het door de federale en de Vlaamse overheid belast is. Het bestuursakkoord werd opgedeeld in thema s die door alle betrokken entiteiten gezamenlijk worden uitgevoerd en die vertaald werden in beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Dit gebeurde groepsbreed en betekent dat er vertrokken werd vanuit het bestuursakkoord en niet vanuit de organisaties. De doelstellingen werden geformuleerd in functie van wat nodig is en wat we willen bereiken, niet in functie van de (toevallige) organogramgrenzen. Op het niveau van de beleidsdoelstellingen vinden we 3 types doelstellingen: Strategisch: Wat we willen bereiken voor bewoners, bedrijven, brains of bezoekers in Antwerpen. Tactisch: Wat we structureel willen bereiken in onze interne werking om zo de strategische doelstellingen optimaal te ondersteunen. Horizontaal: Waar we voor staan en wat we willen verzekeren en bereiken in (alle) strategische en tactische doelstellingen. De 7 hoofdstukken uit het bestuursakkoord vormen de 7 beleidsdomeinen van de stad Antwerpen. Het OCMW is betrokken bij 5 van de 7 beleidsdomeinen. Deze vormen de hoofdindeling van de strategische nota van het meerjarenplan en de beleidsnota van het budget. Iedere doelstelling kreeg een unieke doelstellingencode toegewezen. Deze code lees je als volgt: 1HHM => H = horizontale beleidsdoelstelling 1HHM => HM = beleidsdomein Harmonieuze stad 1HHM => 04 = volgnummer van de beleidsdoelstelling 1HHM => 01 = volgnummer actieplan 1HHM => 01 = volgnummer actie De vertaling van het bestuursakkoord in thema s en doelstellingen resulteerde in een stadsbreed meerjarenplan (zowel strategisch als financieel) voor de periode De opmaak van een dergelijk meerjarenplan vloeit voort uit het Vlaamse planlastendecreet van 15 juli 2011 en uit de regelgeving m.b.t. de Beleids- en Beheerscyclus. Daarnaast is het OCMW verplicht om ook zelf een meerjarenplan op te maken. De aanpassing van het meerjarenplan en budget 2016 van OCMW Antwerpen zijn opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijke welzijn. De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. De strategische nota bevat de beleidsdoelstellingen van het OCMW. De strategische nota is opgebouwd volgens de indeling in beleidsdomeinen en doelstellingen die ook door de stad Antwerpen wordt gehanteerd. De strategische nota start met het beleidsdomein 4

5 harmonieuze stad omdat dit beleidsdomein de doelstellingen bevat waarvoor het OCMW trekker is. Het merendeel van de kerntaken van het OCMW zit binnen dit beleidsdomein vervat. Uit alle beleidsdoelstellingen die het OCMW wenst te realiseren, kiest het die doelstellingen waarvan het de (mate van) realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. Deze worden de prioritaire beleidsdoelstellingen genoemd. Over die prioritaire doelstellingen wordt expliciet gerapporteerd in de strategische nota van het meerjarenplan, de doelstellingennota van het budget en de doelstellingenrealisatie van de jaarrekening. De andere doelstellingen maken, samen met de verrichtingen die niet in beleidsdoelstellingen werden vertaald, deel uit van het overig beleid. De keuze voor prioritaire beleidsdoelstellingen of overig beleid duidt dus op een differentiatie in de manier van opvolgen en rapporteren over die beleidsdoelstelling, niet noodzakelijk op het belang dat aan die doelstelling wordt gehecht. Prioritaire doelstellingen: Harmonieuze stad Welzijn - 1HHM01 - De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd. Maatschappelijke integratie en ontplooiing - 1SHM07 - Maatschappelijke integratie en ontplooiing is een recht voor elke bewoner, die de kansen hiertoe maximaal benut binnen zijn mogelijkheden Lerende en werkende stad Werk en activering - 1SLW06 - De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt. Overig beleid: Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens - 1SWN07 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen. Bruisende stad Cultureel erfgoed - 1SBR03 - Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot. Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid - 1HSB01 - Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust. Communicatie - 1SSB05 - De Antwerpenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap. Bestuurlijke organisatie - 1TSB07 - Een rechtszeker, efficiënt en toegankelijk bestuur handhaaft de democratische waarden Personeelsbeleid - 1TSB08 - Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren Logistiek beheer - 1TSB12 - Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger. IT - 1TSB13 - De groep stad Antwerpen beschikt over een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen en kan op IT beroep doen voor de realisatie van het bestuursakkoord 5

6 Het budget 2016 bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. Het budget 2016 concretiseert de lange termijn visie die beschreven staat in het meerjarenplan van het OCMW. Het beschrijft wat het OCMW in 2016 wil realiseren en welke middelen hiervoor nodig zijn. De beleidsnota van het budget volgt dezelfde opbouw (beleidsdomeinen en beleidsdoelstellingen) als de strategische nota in het meerjarenplan. De omschrijving van de beleidsdoelstellingen en actieplannen is opgenomen in de strategische nota van meerjarenplan. De omschrijving van de acties is opgenomen in beleidsnota van het budget. In dit document Aanpassing meerjarenplan bij budget 2016 en budget 2016 van OCMW Antwerpen zijn de resultaten van de jaarrekening 2014 vastgesteld en verwerkt. Het meerjarenplan en het budget voldoen aan de voorwaarden van het financieel evenwicht. Voor de doelstellingen waar het OCMW samenwerkt met partners, zoals bijvoorbeeld de stad Antwerpen, zijn enkel de OCMW-budgetten opgenomen in het OCMW-meerjarenplan en budget. Voor de budgetten die de partners inzetten op de overeenkomstige doelstellingen verwijzen we dan ook naar de beleidsdocumenten van de desbetreffende partners. Juridisch kader De aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2016 van het OCMW zijn opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in: - De Besluiten van de Vlaamse regering van 23 november 2012 en 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - De Besluiten van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur van 26 november 2012 en 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - De omzendbrieven BB 2011/3 (15 juli 2011), BB 2011/6 (23 december 2011), BB 2012/1 (20 juli 2012), BB 2013/4 (22 maart 2013), BB 2013/6 (7 juni 2013), BB/2014/4 ( 5 september 2014) en BB/2015/2 (10 juli 2015) van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur met de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest. De procedure voor de opmaak en vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan en budget 2016 van het OCMW: Volgens de voorschriften van het OCMW-decreet moet het college van burgemeester en schepenen zijn advies verlenen over het meerjarenplan en de aanpassingen ervan en de budgetten van het OCMW. Rekening houdend met dit voorafgaandelijk advies zal de OCMWraad beslissen over de aanpassing van het meerjarenplan en het budget

7 Boek 1: Aanpassing meerjarenplan bij budget 2016 OCMW Antwerpen 7

8 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Aanpassing meerjarenplan / Volgnummers budgettaire dagboeken Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Anne Baré Naam financieel beheerder: Erik Peeters Volgnummers budgettaire dagboeken: Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport. (Artikel 106, 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) Budget 2016 EXPL en INV LIQ Budget 2017 EXPL en INV LIQ Budget 2018 EXPL en INV LIQ Budget 2019 EXPL en INV LIQ

9 De wijzigingen van de strategische nota 1.1. De doelstellingennota Beleidsdomein Harmonieuze stad Welzijn (Prioritair) 1HHM01 - De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd. (Prioritair) Jaarrekening 2014 Budget 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Deze doelstelling is een prioritaire doelstelling. De beleidsdoelstelling Welzijn wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

10 Gezondheidsaanbod 1SHM05 - Gezondheidsaanbod is voor iedereen toegankelijk. Kwetsbare groepen en aandachtswijken krijgen extra impulsen en kansen. Jaarrekening 2014 Budget 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET De diensten van het OCMW die deze doelstelling coördineerden en mee realiseerden, werden op 1 juli 2014 functioneel ondergebracht in het bedrijf Samen Leven van de stad Antwerpen. De regiefunctie die het OCMW opnam voor de beleidsdoelstelling Gezondheidsaanbod ging mee over naar de stad. Een aantal werkingsmiddelen zoals de middelen voor de convenanten die worden afgesloten met derde organisaties worden vanaf 2015 opgenomen in de budgetten van de stad Antwerpen. Het bedrag aan exploitatiebudget dat hier nog is opgenomen in 2016 en volgende jaren betreft de loonkost van de medewerkers van de beide dagcentra (De Ridder en De Vinken). Daarnaast is ook het bedrag van de convenant met Beschut Wonen Antwerpen m.b.t. de aansturing van deze diensten opgenomen onder dit actieplan. De uitgaven in het investeringsbudget zijn voorzien voor het eigenaarsonderhoud aan de gebouwen van de 2 sociale steunpunten gezondheid en de 2 dagcentra. 10

11 Maatschappelijke integratie en ontplooiing (Prioritair) 1SHM07 - Menswaardig bestaan, maatschappelijke integratie en ontplooiing is een recht voor elke bewoner, die de kansen hiertoe maximaal benut binnen zijn mogelijkheden. (Prioritair) Jaarrekening 2014 Budget 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Binnen deze beleidsdoelstelling wordt voor jaren een investeringsbudget van 8 miljoen euro uitgetrokken voor de vernieuwing en de reorganisatie van de sociale centra van het OCMW. Deze investeringen worden gefinancierd vanuit de bestemde gelden. Verschillende sociale centra van OCMW Antwerpen zijn gehuisvest in gebouwen van Zorgbedrijf Antwerpen. Het OCMW gaat voor deze centra op zoek naar geschikte nieuwe locaties om zijn kernopdrachten optimaal te kunnen vervullen. Daarnaast wil OCMW Antwerpen de werking van de sociale centra optimaliseren door bij het zoeken naar geschikte locaties oog te hebben voor schaalvoordelen. We zien in 2015 dat het aantal leefloondossiers sterk toeneemt. Daarnaast verwachten we voor de komende 2 jaren ( ) hogere uitgaven omwille van de instroom van vluchtelingen. We voorzien daarom voor de komende jaren een hoger budget voor financiële steun en een hoger personeelsbudget. De beleidsdoelstelling Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

12 Beleidsdomein Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens 1SWN07 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen. Jaarrekening 2014 Budget 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET De beleidsdoelstelling Kwaliteitsvolle woning naar wens wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober De exploitatiedotatie aan het Zorgbedrijf zit vervat in het exploitatiebudget van doelstelling 1SWN07. De overdracht van deze dotatie verloopt via het OCMW. De dotatie is budgetneutraal voor het OCMW, de bedragen zijn zowel aan de uitgaven- als de ontvangstenzijde opgenomen Dotatie Zorgbedrijf exploitatie De investeringsdotatie aan het Zorgbedrijf zit vervat in het investeringsbudget van doelstelling 1SWN07. De overdracht van deze dotatie verloopt via het OCMW. De exploitatiedotatie aan het Zorgbedrijf vermindert vanaf 2015 met 3,5 mio EUR per jaar. Daarentegen geeft het OCMW een verhoogde investeringsdotatie van 3,5 mio EUR per jaar. Voor het Zorgbedrijf is dit zodoende financieel neutraal, het OCMW heeft op die manier meer middelen in zijn exploitatiebudget Dotatie Zorgbedrijf investeringen

13 Beleidsdomein Lerende en werkende stad Werk en activering (Prioritair) 1SLW06 - De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt. (Prioritair) Jaarrekening 2014 Budget 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Deze doelstelling is een prioritaire doelstelling. De beleidsdoelstelling Werk en Activering wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

14 Beleidsdomein Bruisende stad Cultureel erfgoed 1SBR03 - Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot. Jaarrekening 2014 Budget 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET De beleidsdoelstelling Cultureel erfgoed wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

15 Beleidsdomein Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid 1HSB01 - Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust. Jaarrekening 2014 Budget 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET De beleidsdoelstelling Strikt budgettair beleid wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

16 Communicatie 1SSB05 - De Antwerpenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap. Jaarrekening 2014 Budget 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET De beleidsdoelstelling Communicatie wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

17 Bestuurlijke organisatie 1TSB07 - Een rechtszeker, efficiënt en toegankelijk bestuur handhaaft de democratische waarden. Jaarrekening 2014 Budget 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET De beleidsdoelstelling Bestuurlijke organisatie wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober Personeelsbeleid 1TSB08 - Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren. Jaarrekening 2014 Budget 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET De beleidsdoelstelling Personeelsbeleid wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

18 Logistiek beheer 1TSB12 - Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger. Jaarrekening 2014 Budget 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET De beleidsdoelstelling Logistiek beheer wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

19 IT 1TSB13 - De groep stad Antwerpen beschikt over een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen en kan op IT beroep doen voor de realisatie van het bestuursakkoord. Jaarrekening 2014 Budget 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET De beleidsdoelstelling IT wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

20 De financiële nota 1.2. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Aanpassing meerjarenplan / Schema M1: het financiële doelstellingenplan Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Anne Baré Naam financieel beheerder: Erik Peeters 20

21 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A (JR) 2015 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Lerende en Werkende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk Bestuurde Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

22 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 04 Lerende en Werkende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk Bestuurde Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

23 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 04 Lerende en Werkende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk Bestuurde Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

24 1.3. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) Rapportgegevens: / Aanpassing Type beleidsrapport: meerjarenplan / Schema M2: de staat van het financiële evenwicht Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Anne Baré Naam financieel beheerder: Erik Peeters 24

25 Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Inhoud!A1 Resultaat op kasbasis 2014 (JR) I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge 2014 (JR) I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

26 Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Inhoud!A1 Resultaat op kasbasis I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

27 Toelichting aanpassing meerjarenplan 1.4. Financiële risico s Artikel 9,2 van het MB tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan de financiële risico s op te nemen. Hierbij vindt u een beschrijving van de financiële risico s en daarbij de wijze hoe het bestuur hiermee wenst om te gaan in de komende jaren. Pensioenproblematiek responsabilisering A. Algemeen Tussen Ethias, de stad en OCMW Antwerpen en de vzw Pensioenfonds werd in 1994 overeengekomen dat het beheer en de uitbetaling van de pensioenen van de vastbenoemde statutaire personeelsleden en van de mandatarissen toevertrouwd wordt aan Ethias. Op 25 januari 2010 (jaarnummer 12) werd deze overeenkomst vervangen door enerzijds een bijdrageverzekeringsovereenkomst en anderzijds een pensioenovereenkomst. De bijdrageverzekering heeft betrekking op de pensioenbijdragen voor pool 2 van de RSZPPO. Het betreft de vastbenoemden na 1983, waarvan de pensioenverplichtingen in 2005 door de RSZPPO werden overgenomen. De pensioenverzekering heeft betrekking op de pensioenbijdragen voor pool 3. Het gaat om de (oudste) pensioenen die in 2005 niet door de RSZPPO werden overgenomen, de pensioenen van de mandatarissen en het bijkomend pensioenaandeel Hoboken (ten gevolge van een gunstig tantième). De statutairen met een gunstig pensioenregime Hoboken vallen onder Pool 2, dus hun regulier pensioen is gesolidariseerd via RSZPPO, maar het bijkomend aandeel valt ten laste van pool 3. Buiten pool 3 (via pensioenverzekering) en pool 2 (via bijdrageverzekering) hebben we ook nog de pensioenbijdragen voor pool 1. Het betreft hier de pensioenen van de meeste fusiegemeenten. Meer concreet zijn dit statutairen benoemd voor 1983 (behalve Hoboken en Antwerpen). Solidariteit loopt via RSZPPO. De bijdrages voor pool 1 gebeuren rechtstreeks tav RSZPPO (er zijn geen geldstromen met Ethias). Samengevat kunnen we stellen dat er voor de statutaire pensioenen momenteel drie financieringssystemen bestaan. 27

28 In 2012 werd er (cfr. sectoraal akkoord ) beslist om voor de contractuele medewerkers een 2de pensioenpijler op te starten. Zodoende dat er een extralegaal pensioen (tweede pijler) opgebouwd wordt als aanvulling op het wettelijk pensioen (eerste pijler). OCMW Antwerpen is (net zoals de stad) toegetreden tot de 2de pensioenpijler van DIBISS. Deze ontstond onder de impuls van de VVSG. Via openbare aanbesteding werd toegewezen aan de tijdelijke handelsvennootschap Belfius-Ethias. Het betreft een groepsverzekering met vaste bijdrage (geen persoonlijke bijdrage), met een gegarandeerd rendement (minimaal WAP) en winstdeelname. Rechten worden opgebouwd vanaf 1 januari B. Pensioenverzekering De pensioenverzekering betreft niet-gesolidariseerde pensioenen, waarvoor de stad en OCMW Antwerpen met andere woorden zelf instaan voor de pensioenlast. Enkel bij de stad zijn momenteel budgetten ingeschreven voor inbreng in de pensioenverzekering. In tegenstelling tot de Stad wordt er vanuit het OCMW geen koopsom ingebracht. Verder gebeurt er ook nog een doorstorting vanuit de bijdrageverzekering (=intern bij Ethias). De stad betaalt immers een hogere bijdrage dan de wettelijke percentages. Het OCMW daarentegen betaalt enkel de wettelijke bijdragepercentages. De inbreng in de pensioenverzekering wordt in principe dus volledig gefinancierd vanuit de Stad. Voor de desbetreffende bedragen zie toelichting stad. C. Bijdrageverzekering De bijdrageverzekering betreft de pensioenverplichtingen van pool 2. De pensioenlast is gesolidariseerd binnen de RSZPPO, en wordt dus niet (rechtstreeks) door het bestuur zelf gedragen. Het bestuur draagt bij in de vorm van werkgeversbijdragen op de actieve loonmassa en, sinds 2012, de responsabiliseringsbijdrage. Er is ook een bijdrage van 7,5% ten laste van de werknemer. OCMW betaalt zowel voor Pool 1 als voor Pool 2 de wettelijke patronale bijdragepercentages, en deze worden als dusdanig voorzien. Bovenop de patronale bijdrage werden ook budgetten voorzien voor de responsabiliseringsbijdrage, zoals geraamd door Ethias. Bij budgetopmaak '16 werden de budgetten voor responsabilisering bijgesteld als gevolg van een herverdeling van historische pensioenlasten tussen OCMW, ZNA en Zorgbedrijf. 28

29 Het OCMW betaalt hier ook geen koopsom zoals de Stad. Zoals vermeld bij de pensioenverzekering, is er een doorstorting vanuit de bijdrageverzekering naar de pensioenverzekering. Voor de desbetreffende bedragen zie toelichting stad Antwerpen. Zoals in de inleiding vermeld lopen de bijdragen voor Pool 1 rechtstreeks via RSZPPO. D. Reserves Het reservefonds bij Ethias bedroeg op 31 december ,66 euro, waarvan ,46 euro aandeel OCMW. Het aandeel OCMW is niet opgesplitst tussen de pensioenverzekering en de bijdrageverzekering. Ristorno vanuit Ethias: deze ristorno is verdeeld over 2/3e aandeel stad en 1/3e aandeel OCMW. Bijkomend heeft het OCMW een bedrag van euro opgenomen in de bestemde gelden (voor de pensioenen). 29

30 Aandachtspunt: Cfr. Ethias contract zijn enkel bij de stad momenteel budgetten ingeschreven voor inbreng in de pensioenverzekering. Inbreng stad wordt mee aangewend ter financiering van aandeel OCMW in de pensioenverzekering. E. Groepsverzekering contractuelen. De 2de pensioenpijler betreft een groepsverzekering met vaste bijdrage (geen persoonlijke bijdrage), met een gegarandeerd rendement (minimaal WAP) en winstdeelname. Rechten worden opgebouwd vanaf 1 januari De uitkering gebeurt in rente vanaf 65 jaar ter aanvulling van wettelijk pensioen. De pensioentoelage werd als volgt vastgesteld: * tot de leeftijd van 35 jaar: een bijdrage van 5% op het pensioengevend jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het pensioengevend jaarloon boven het pensioenplafond; * vanaf de leeftijd van 35 jaar: een bijdrage van 6% op het pensioengevend jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het pensioengevend jaarloon boven het pensioenplafond; * het pensioenplafond wordt geïndexeerd conform de lonen * de grensleeftijd van 35 jaar ligt vast. * 2015 betreft BW15, 2016 en volgende betreffen BO16 Budgettair geeft dit volgende: Leningen aan dochterbedrijven gelieerde ondernemingen Wij wensen de aandacht te vestigen op het feit dat leningen verstrekken via OCMW aan gelieerde verenigingen zoals Zorgbedrijf Antwerpen en ZNA een risico inhoudt. Zeker gezien de grootte van de bedragen, vestigen we er hier extra aandacht op. In geval de betreffende vereniging niet meer in staat zou zijn de opgenomen kredieten terug te betalen via OCMW Antwerpen aan de banken, komt de financiële last bij het OCMW Antwerpen in eerste instantie te liggen en in tweede instantie bij de stad Antwerpen. Dit risico wordt eveneens aangehaald in de adviezen van IF. Wel bestaat sinds de budgetwijziging 2015 de afspraak dat de leningen voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis Park Spoor Noord door ZNA zal gebeuren met financiering op te nemen via Stad Antwerpen en niet meer via het OCMW. In het aangepast meerjarenplan en budgetopmaak 2016 zijn volgende bedragen opgenomen van de doorgeefleningen: 30

31 Leningen aan derden Op dit moment loopt een korte termijn financiering aan Clova van euro (de dato 29 september 2015). Idem opmerking als onder punt 2. Type financiering BBC gaat uit van een klassieke opname van leningen namelijk een lange termijn lening. Korte termijn financiering is vandaag echter veel goedkoper en dus wordt daar gebruik van gemaakt. Echter, zulke financiering komt niet in beeld in de voorgeschreven wettelijke schema s. De dato 29 september 2015 bedroeg de totaal opgenomen korte termijn financiering voor Zorgbedrijf Antwerpen euro en Clova euro. Voor OCMW en ZNA is geen korte termijn financiering opgenomen. Vluchtelingenproblematiek in Antwerpen Binnen de sociale opdracht van het OCMW organiseren wij een strikte opvolging van de evoluties aangaande migratie, asiel en sociale tewerkstelling en activering. Onder meer de kwartaalrapportering van de monitor van het departement Maatschappelijke Integratie is daar een exponent van. De vluchtelingencrisis is in deze begrotingsopmaak ingeschat op 1250 extra dossiers. Op basis daarvan is de extra workload ingeschat en is een inschatting gemaakt van de extra budgetten in de exploitatie die nodig zullen zijn. Strikte opvolging en een re-evaluatie met de budgetwijziging 2016 zullen logischerwijze noodzakelijk zijn. 31

32 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Toelichting aanpassing meerjarenplan / Overzicht beleidsdoelstellingen Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Anne Baré Naam financieel beheerder: Erik Peeters 32

33 1.5. Overzicht beleidsdoelstellingen ND Code ND Omschrijving Prioritair 1HHM0101 Proactieve detectie van noden en problemen en gerichte hulp- en dienstverlening zorgen ervoor dat niemand er alleen voor staat. X 1HHM0103 Dak- en thuislozen zijn geholpen met een persoonsgerichte aanpak. X 1HHM0105 1HHM0401 1HHM0402 1SHM0503 Een inclusief en geïntegreerd armoedebeleid, gericht op opwaartse mobiliteit en met bijzondere aandacht voor het bestrijden van kinderarmoede, krijgt vorm via alle beleidsdomeinen van de lokale overheid en particuliere organisaties Gezonde levensstijl is een aandachtspunt in de stedelijke beleidsplanning en uitvoering. De focus op gezonde levensstijl wordt professioneel ondersteund op basis van wetenschappelijke kennis en inzichten. De burger is ondersteund in zijn/haar keuze voor een gezonde leefstijl Senioren maken gebruik van het aanbod aan activiteiten, vorming en informatie dat voldoet aan de 5 B's: betaalbaar, bereikbaar, bruikbaar, 1SHM0601 begrijpbaar, beschikbaar. 1SHM0602 Senioren hebben toegang tot een lokaal, laagdrempelig en geïntegreerd zorgaanbod. 1SHM0701 De toekenning en uitkering van leefloon, equivalent leefloon en medische zorg verloopt conform het wettelijk kader. X 1SHM0702 Op basis van de behoeften en inspanningen van de klanten is er een aanbod van financiële en materiële steun bovenop het leefloon/equivalent leefloon conform het wettelijk kader met het oog op het realiseren van menswaardig bestaan. X 1SHM0703 De OCMW-klant en zijn gezin kunnen op een volwaardige manier participeren aan het maatschappelijke leven. X 1SHM0704 Iedereen weet hoe hij schulden kan voorkomen en afbouwen en heeft recht op laagdrempelige juridische- en schuldhulpverlening. X 1SHM0705 Hulpverlening bij energieschulden en advies m.b.t. energiebewust leven voorkomt betalingsproblemen en afsluiting van energietoevoer. X 1SHM0706 1SWN0703 Een respectvolle klantbegeleiding houdt rekening met de persoon en het gezin achter het dossier. Hiertegenover staat een respectvolle omgang met personeel en infrastructuur door de klanten. Het woonaanbod is divers en daarom aantrekkelijk en betaalbaar voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen. 1SLW0601 De stad zorgt voor een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met extra aandacht voor kansengroepen en jeugd. X 1SLW0603 OCMW-klanten worden geactiveerd richting arbeidsmarkt. X 1SLW0604 Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is versterkt bij OCMW-klanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar arbeid. X 1SBR0301 Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van de stad. 1HSB0101 Het invorderen en innen van ontvangsten gaat nauwgezet verder. 1HSB0102 Uitgaven gebeuren efficiënt, wettelijk en kostenbewust. X X 33

34 1HSB0103 1HSB0104 1SSB0501 1SSB0502 1SSB0503 1SSB0504 1SSB0505 1TSB0701 1TSB0702 1TSB0801 1TSB0802 1TSB0803 1TSB0804 1TSB1203 1TSB1204 1TSB1301 Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het meerjarenplan. De juiste organisatiestructuur en een goede samenwerking ondersteunen het financieel beleid. Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk. Door het stimuleren en faciliteren van conversatie en co-creatie voelen bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten zich betrokken bij de stadsgemeenschap De eenmerkstrategie garandeert een duidelijk afzenderschap van de groep stad Antwerpen. Digitale communicatie is de norm. Via de A-kaart neemt de burger deel aan het stedelijk aanbod. De beleids- en beheerscyclus ondersteunt de realisatie van de bestuursakkoorden. De bestuurlijke werking van de stad Antwerpen verloopt op de meest efficiënte en effectieve manier. Personeelsinzet wordt optimaal georganiseerd in functie van de klant. Als aantrekkelijke werkgever vinden we de beste kandidaat op de interne en externe arbeidsmarkt. Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen. Het personeel is een weerspiegeling van de Antwerpse beroepsactieve bevolking. We werken samen met private partners op basis van solide afspraken met het oog op optimale prijs-kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie, kostenbewustzijn en duurzaamheid. De vastgoedportefeuille van groep stad Antwerpen speelt doelgericht en flexibel in op de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften De medewerkers van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen. 34

35 1.6. Interne organisatie Organogram Budgethouders Beleidsvelden per beleidsdomein Personeelsbestand (Schema TM1) Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Toelichting aanpassing meerjarenplan / Organogram Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Anne Baré Naam financieel beheerder: Erik Peeters 35

36 Organogram 36

37 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Toelichting aanpassing meerjarenplan / Overzicht budgethouders Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Anne Baré Naam financieel beheerder: Erik Peeters Overzicht budgethouders Budgetverantwoordelijkheid op niveau N-1 Budgetverantwoordelijke (BV) OCMW Anne Baré Budgetverantwoordelijkheid op niveau N-2 Profit center (PC) Budgetplaats (BP) Budgetverantwoordelijke (BV) 4001/4009 Bestuurszaken BZ 4002 Financiën FIN 4004 Personeelsmanagement PM 4005 Gemeenschappelijke Aankoopcentrale GAC 4006 Gemeenschappelijke Preventiedienst GPD 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI 4010 Activering en Sociale Innovatie ACSI Anne Baré Erik Peeters Anne Baré Ludovic Van Den Bulck Liesbeth De Meulder Fanny Degraeve Martin Conincx 37

38 Budgetverantwoordelijkheid op niveau N-3 Profit center (PC) Budgetplaats (BP) Budgetverantwoordelijke (BV) Bestuurszaken (BZ) 4001 Bestuurszaken Raad voor Maatschappelijk Welzijn Anne Baré 4001 Bestuurszaken Kabinet Voorzitter Anne Baré 4001 Bestuurszaken Kabinet Secretaris Anne Baré 4001 Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré 4001 Bestuurszaken Juridische dienst Anne Baré 4001 Bestuurszaken Interne Controle John Steyaert 4001 Bestuurszaken Communicatie Marijke De Rouck 4001 Bestuurszaken Zorgbedrijf Anne Baré 4001 Bestuurszaken Facilitaire diensten Den Bell Werner Symoens 4001 Bestuurszaken Museum Anne Baré 4001 Bestuurszaken Archief en informatiebeheer Anne Baré 4001 Bestuurszaken BZ Personeelsincentives Erik Robert 4001 Bestuurszaken Coördinatie informatica Alex Van Gysel 4001 Bestuurszaken BZ Patrimonium HM MIO Wim Ceulemans 4001 Bestuurszaken BZ Patrimonium HM Welzijn Wim Ceulemans 4001 Bestuurszaken BZ Patrimonium WN Wim Ceulemans 4001 Bestuurszaken BZ patrimonium SB Wim Ceulemans 4001 Bestuurszaken BZ Patrimonium AF Wim Ceulemans 4001 Bestuurszaken Patrimoniumonderhoud Wim Ceulemans 4001 Bestuurszaken Patrimoniumbeheer Michel Grootjans 4001 Bestuurszaken BZ Patrimonium HM Gezondheid Wim Ceulemans 4001 Bestuurszaken BZ Patriminum LW Wim Ceulemans Financiën (FIN) 4002 Financiën Coördinatie Financiën Erik Peeters 4002 Financiën Juridisch-Financiële Aangelegeheden Lander Liekens 4002 Financiën Boekhouding Jan Vercauteren 4002 Financiën Thesaurie Guy Claessens 4002 Financiën Beheerscontrole en Budget Werner Symoens Personeelsmanagement (PM) 4004 Personeelmanagement Personeelsbeheer Wies Meeusen 4004 Personeelmanagement ZNA Wies Meeusen 4004 Personeelmanagement Detachering Wies Meeusen 4004 Personeelmanagement HR Algemeen Wies Meeusen 4004 Personeelmanagement HR Klantwerking Wies Meeusen 4004 Personeelmanagement HR Werving en selectie Wies Meeusen 4004 Personeelmanagement HR Loopbaanbeleid Wies Meeusen Gemeenschappelijke Aankoopcentrale (GAC) 4005 Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Ludovic Van Den Bulck Gemeenschappelijke Preventiedienst (GPD) 4006 Gemeenschapelijke Preventiedienst Gemeenschappelijke Preventiedienst Liesbeth De Meulder 38

39 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing (MI) 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Ondersteunende diensten Fanny Degraeve 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Cluster 2060 Jonathan Mortelmans 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Cluster Noordrand Ingrid Sterckx 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Cluster Oostrand Ingrid Sterckx 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Cluster Scheldeoever Peter Moonen 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Cluster Zuidrand Peter Moonen 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing SC De Wilg Jonathan Mortelmans 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing SC Plein Peter Moonen 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Projecten Fanny Degraeve 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Coördinatie Bijstand Fanny Degraeve 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Schuldhulpverlening Bart Fret 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing SC Niet begeleide minderj. Vluchtelingen Peter Moonen 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Tweedelijnsdiensten SC - algemeen Peter Moonen 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Maatschap.Hulpverlening à Residenten Annemie Pype 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing ESF projecten Jonathan Mortelmans 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Sociale Restaurants Tanja Van kerckhoven 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Sociale Kruideniers Tanja Van kerckhoven 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Klantbegeleiding Bewoners Wim Peeters 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Dak- en thuislozenwerking Wim Peeters 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Gezinsondersteuning Tanja Van kerckhoven 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Strategisch Financiële coördinatie Jan Deceuninck Activering en Sociale Innovatie (ACSI) 4010 Activering en Sociale Innovatie Ondersteunende diensten activering Martin Conincx - Nadine Rypens 4010 Activering en Sociale Innovatie Opleidingen Nederlands Katelijne Lieten 4010 Activering en Sociale Innovatie Sociale Activering en actief burgerschap Erwin Van de Mosselaer 4010 Activering en Sociale Innovatie Technische - Oriënterende Opleidingen Katelijne Lieten 4010 Activering en Sociale Innovatie Welzijnstrajecten VDAB Erwin Van de Mosselaer 4010 Activering en Sociale Innovatie Begeleiders werkervaring Katelijne Lieten 4010 Activering en Sociale Innovatie Werkervaring (art. 60ers) Katelijne Lieten 4010 Activering en Sociale Innovatie Activeringsprojecten in eigen beheer - algemeenerwin Van de Mosselaer 4010 Activering en Sociale Innovatie Vrije Tijd Erwin Van de Mosselaer 4010 Activering en Sociale Innovatie Inspraak en Participatie Erwin Van de Mosselaer 4010 Activering en Sociale Innovatie Arbeidsbegeleiding Katelijne Lieten 4010 Activering en Sociale Innovatie Voortrajecten Erwin Van de Mosselaer 4010 Activering en Sociale Innovatie Dagcentra Erwin Van de Mosselaer 39

40 Rapportgegevens: / Toelichting Type beleidsrapport: aanpassing meerjarenplan / Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Anne Baré Naam financieel beheerder: Erik Peeters 40

41 Beleidsvelden per beleidsdomein Beleidsveld code Beleidsdomein code Beleidsdomein korte omschrijving Beleidsdomein lange omschrijving Beleidsveld omschrijving Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 00 AF Algemene financiering Fiscale aangelegenheden 00 AF Algemene financiering 0030 Financiële aangelegenheden 00 AF Algemene financiering 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 00 AF Algemene financiering 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 00 AF Algemene financiering 0090 Overige algemene financiering 00 AF Algemene financiering 0930 Sociale huisvesting 01 WN Woonstad 0953 Woon- en zorgcentra 01 WN Woonstad 0830 Centra voor volwassenenonderwijs 04 LW Lerende en werkende stad Lerende en werkende stad 0904 Activering van tewerkstelling 04 LW 0700 Musea 05 BR Bruisende stad 0900 Sociale bijstand 06 HM Harmonieuze stad 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 06 HM Harmonieuze stad 0949 Overige gezinshulp 06 HM Harmonieuze stad 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 06 HM Harmonieuze stad 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 06 HM Harmonieuze stad 0100 Politieke organen 07 SB Sterk bestuurde stad 0110 Secretariaat 07 SB Sterk bestuurde stad 0111 Fiscale en financiële diensten 07 SB Sterk bestuurde stad 0112 Personeelsdienst en vorming 07 SB Sterk bestuurde stad 0113 Archief 07 SB Sterk bestuurde stad 0114 Organisatiebeheersing 07 SB Sterk bestuurde stad 0115 Welzijn op het werk 07 SB Sterk bestuurde stad 0119 Overige algemene diensten 07 SB Sterk bestuurde stad 0982 Ziekenhuizen 07 SB Sterk bestuurde stad 41

42 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Toelichting aanpassing meerjarenplan / Schema TM1: Personeelsbestand Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Anne Baré Naam financieel beheerder: Erik Peeters Personeelsbestand (Schema TM1) Schema TM1: Personeel Inhoud!A1 Aantal voltijds equivalenten (VTE) Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Gesco Niveau A 3 3 Niveau B 8 7 Niveau C Niveau D Niveau E TOTAAL Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Voorzitter, ondervoorzitters en decretale graden zijn niet opgenomen 42

43 Rapportgegevens: / Toelichting Type beleidsrapport: aanpassing meerjarenplan / Schema TM2: De financiële schulden Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Anne Baré Naam financieel beheerder: Erik Peeters 43

44 1.7. Financiële schulden (schema TM2) Schema TM2. De financiële schulden Inhoud!A1 Financiële schulden ten laste van het bestuur 2014 (JR) A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen * D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten ** G. Periodieke leningslasten (C+F) * Exclusief Domus Flandria kapitaalsubsidies en w aarborg staatslening ** Exclusief intresten korte termijn financiering en Domus Flandria intrestsubsidies Financiële schulden ten laste van derden 2014 (JR) A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten *** G. Periodieke leningslasten (C+F) *** Exclusief intresten korte termijn financiering 44

45 Participaties in EVA (niet van toepassing) Fiscaliteit (niet van toepassing) Omgevingsanalyse De omgevingsanalyse is als externe bijlage toegevoegd aan het oorspronkelijke meerjarenplan zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

46 Boek 2: budget 2016 OCMW Antwerpen 46

47 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / budget / Volgnummers budgettaire dagboeken Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: 2016 Naam waarnemend secretaris: Anne Baré Naam financieel beheerder: Erik Peeters Volgnummers budgettaire dagboeken: Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport. (Artikel 106, 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) Budget 2016 EXPL en INV LIQ

48 De beleidsnota De beleidsnota geeft een beschrijving van de doelstellingen uit het meerjarenplan die in het lopende financiële boekjaar aan bod zullen komen. De financiële nota van het budget bevat de financiële vertaling ervan. De beleidsnota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen, door acties toe te voegen aan de actieplannen. De doelstellingen en acties van de OCMW beleidsnota van het budget 2015 kaderen in het meerjarenplan De omschrijving van de beleidsdoelstellingen en actieplannen is opgenomen in de strategische nota van meerjarenplan. De omschrijving van de acties is opgenomen in de beleidsnota van het budget. Voor de doelstellingen waar het OCMW samenwerkt met partners, zoals bijvoorbeeld de stad Antwerpen, zijn enkel de OCMW-budgetten opgenomen in het OCMW-meerjarenplan en -budget. Voor de budgetten die de partners inzetten op de overeenkomstige doelstellingen verwijzen we dan ook naar de beleidsdocumenten van de desbetreffende partners. 48

49 De doelstellingennota Beleidsdomein Harmonieuze stad Welzijn (Prioritair) 1HHM01 - De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd. (Prioritair) De stad is regisseur van de horizontale doelstelling Welzijn. Het OCMW werkt mee om deze doelstelling te realiseren en trekt zelf een aantal onderliggende doelstellingen zoals bijvoorbeeld het daklozenbeleid. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. Deze doelstelling is een prioritaire doelstelling. 1HM Pro-actieve detectie van noden en problemen en gerichte hulp- en dienstverlening zorgen ervoor dat niemand er alleen voor staat. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIEBUDGET HHM Gezinnen in een neerwaartse sociale problematiek worden actief gedetecteerd en verbonden met reguliere hulp -en dienstverlening en /of met een geactiveerd eigen netwerk. Onder deze doelstelling zit het project X-Stra! vervat. X-Stra! is een vooruitgeschoven dienstverlening van de stad Antwerpen (valt onder bedrijf Samen Leven) en het OCMW. Maatschappelijk werkers leggen proactief huisbezoeken af om de levensomstandigheden en noden van de bewoners te onderzoeken. Bewoners worden toegeleid naar de gepaste hulpverlening. Het gaat om kortlopende interventies. De zelfredzaamheid van bewoners verhoogt hierdoor. X-Stra! informeert burgers ook over rechten en plichten. Tevens worden verzuchtingen van bewoners gesignaleerd naar betrokken (stedelijke) diensten, buurtorganisaties en het beleid. 49

50 1HHM Dak- en thuislozen zijn geholpen met een persoonsgerichte aanpak. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET HHM Elke dak- en thuisloze krijgt gepaste opvang. Het OCMW streeft er naar om elke dak- en thuisloze de gepaste opvang en begeleiding te bieden. De ervaring leert ons dat dispatching via meerdere locaties waarbij ook nog eens verschillende werkwijzen worden gehanteerd, niet werkt. In samenwerking met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk werd één stedelijk dispatch uitgewerkt. Het huidige hulpverleningsaanbod en de opvangcapaciteit voor dak- en thuislozen wordt constant gemeten, geregistreerd en bijgestuurd waar nodig. Deze bijsturing, de vinger aan de pols houden, moet in overeenstemming zijn met de noden van onze stad. Het OCMW wil de huidige reactieve werking ombuigen naar een proactieve aanpak. Het voorkomen van dakloosheid en het vermijden van uithuiszettingen werd uitgewerkt binnen huurinterventie en bemiddeling. Accenten: De verdere uitwerking van één stedelijke dispatch o De afstemming van de huidige processen OCMW en CAW wordt geoptimaliseerd. o Wat is de AS IS situatie van de werking dispatch wat wordt de TO BE situatie. o Eén team zowel naar aansturing als naar werking. Ontwikkeling van de site Van Schoonhoven onder leiding van het departement Bestuurszaken/Patrimoniumbeheer en -onderhoud. o een instapklare en tijdelijke opvang voor verblijfsgerechtigde dak- en thuislozen (alleenstaanden en gezinnen) gericht op doorstroom o extra opvangplaatsen voor verblijfsgerechtigde dak- en thuislozen gedurende de winterperiode. o een derde inloopcentrum gericht op ontmoeting en hulpverlening o een praktisch dienstencentrum (douches, wasmachines, droogkasten, lockers, ) waarvan dak- en thuislozen gebruik kunnen maken o implementeren van de stedelijke woondispatch Reorganisatie van de dagopvang o aanknoping met hulpverlening. o gericht op overlastbeperking en aandacht voor het opzetten van persoonsgerichte trajecten o in samenwerking met de stad (Samen Leven) en Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk 50

51 o openings- en sluitingsuren aanpassen aan noodzaak (vb. winterperiode) 1HHM Dak- en thuislozen met een meervoudige problematiek worden geholpen door middel van een ketenaanpak. Dak- en thuislozen met een meervoudige complexe problematiek komen in beeld bij verschillende diensten. Omdat elke dienst deze groep vanuit het eigen perspectief benadert, wordt er meestal slechts fragmentarisch gereageerd. Voor deze groep is het noodzakelijk dat de verschillende interventies op elkaar worden afgestemd, schotten worden weggewerkt zodat de aanpak sluitend wordt en organisaties/zorgverstrekkers efficiënter kunnen samenwerken. Op deze wijze ervaart de cliënt de verschillende interventies als één geheel, kan er meer continuïteit in de zorg gerealiseerd worden en kan er winst worden geboekt op het vlak van efficiëntie en effectiviteit. Continuering testfase ketenaanpak voor de doelgroep daklozen met meervoudige complexe problematiek. Continuering samenwerking met Zorgbedrijf om dakloze ouderen meer toe te leiden naar hun reguliere aanbod. 1HHM Acute dak -en thuislozen worden geholpen via korte begeleidingstrajecten. Mensen die zich kortstondig in een situatie van dak- en thuisloosheid bevinden en die via kortdurende begeleidingen geïntegreerd worden in de maatschappij. Het opzetten van kortstondige begeleidingstrajecten/vroeginterventie (geïntegreerde hulpverlening vanaf de eerste dag) waarbij wordt voorkomen dat klanten verder afglijden in een neerwaartse spiraal en hulpverleningsafhankelijk worden. 1HHM Dak -en thuislozen maken gebruik van een laagdrempelig (paramedisch) zorgaanbod met outreach-opdracht. Het doel van het zorgcentrum is het organiseren van een laagdrempelig zorgaanbod met outreachopdracht voor dak- en thuislozen en mensen met verminderde welzijnskansen. Zorgaanbod voor dak- en thuislozen: Zorgaanbod in inloopcentra en Biekorf; betere samenwerking met ziekenhuizen en psychiatrie. Prioritair zal er meer aandacht worden besteed om dak- en thuislozen meer te verankeren bij de reguliere gezondheidszorg. 1HHM Buitenlandse daklozen worden geholpen in hun maatschappelijke integratie in de stad of bij een vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst door samenwerking met internationale hulporganisaties. Buitenlandse daklozen (veelal mensen zonder wettig verblijfsstatuut uit Oost-Europa en Maghreb) bevinden zich momenteel vaak in een uitzichtloze situatie: werkloosheid in combinatie met verslavingsproblemen vormen een vicieuze cirkel die zeer moeilijk kan doorbroken worden. Deze combinatie van problemen leidt geregeld tot ernstige overlastproblemen op straat. Taalproblemen 51

52 en culturele verschillen maken het moeilijk voor hulpverleners om resultaatsgericht te werken met deze doelgroep. De inschakeling van hulporganisaties uit het land van herkomst kan bijdragen tot een betere, meer resultaatgerichte aanpak van deze problematiek. Inschakeling van de internationale hulporganisatie Barka (en anderen) voor buitenlandse dak- en thuislozen. 1HHM010306: Uithuiszetting wordt maximaal vermeden door bemiddeling OCMW. Via een aanklampende, persoonsgerichte en preventieve aanpak willen we het aantal dak- en thuislozen op het Antwerpse grondgebied effectief terugdringen. Een geïntegreerd beleid gericht op preventie en vroeginterventie zal er uiteindelijk voor zorgen dat er minder dak- en thuislozen residentieel moeten opgevangen en begeleid worden. Accenten: Voorkomen van dakloosheid o Persoonsgerichte aanpak ter bestendiging van een duurzame leefsituatie (aanklampend en preventief) o De dienst Preventie Uithuiszettingen ondersteunt via korte bemiddelingstrajecten, bij huurproblemen, de burger met het oog op het voorkomen van een uithuiszetting. De dienst onderzoekt eveneens de inzet van woonbuddy s (vrijwilligerswerk) ter ondersteuning bij het vinden van een nieuwe woning en zoekt partners om deze werking op te starten. o Langdurige bemiddelingstrajecten op de private huurmarkt worden opgenomen door CAW (Convenant). o De sociale centra schenken extra aandacht aan huurproblemen, sensibiliseren hun klanten om zelfstandig de huishuur te betalen en volgen dit proces van nabij op. o We zetten extra in op doorstroom tijdens de winterwerking zowel voor de verblijfgerechtigden als de niet verblijfsgerechtigden. o Uitwerken ketenaanpak daklozen: Alle dossiers inzake daklozen Antwerpen vanuit de verschillende organisaties worden besproken door vaste medewerkers waardoor de hulpverlening wordt afgestemd op elkaar en zorg op maat kan ontwikkeld worden (naar het voorbeeld Ketenaanpak IFG) 1HHM We staan mensen in armoede bij in hun materiële noden. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET 0 0 1HHM In de strijd tegen kinderarmoede zetten we in op zeer jonge kinderen en investeren we in kansarme kinderen en hun ouders Preventie is de beste manier om kwetsbare kinderen en hun gezinnen te ondersteunen. Vroegtijdige ondersteuning en detectie van problemen aan gezinnen met heel jonge kinderen en 52

53 zelfs aanstaande ouders is daarom belangrijk. In datzelfde kader hechten we veel belang aan het tijdig instappen van kinderen in onderwijs. Opgroeien in armoede brengt heel wat risico s met zich mee voor de ontwikkeling van het kind en diens verdere leven. Vroegtijdige ondersteuning aan heel jonge kinderen en zelfs aanstaande ouders is belangrijk om deze armoedecirkel te doorbreken. De groep stad Antwerpen streeft er naar om het recht op optimale ontwikkeling en op het welzijn van het kind maximaal te garanderen. De strijd tegen kinderarmoede is prioritair in het bestuursakkoord Onder de doelstelling Welzijn willen we het accent leggen op preventie, vroegtijdige detectie en interventies. Dit willen we concreet doen door zo vroeg mogelijk te investeren in kansarme gezinnen, namelijk al vanaf de zwangerschap. 1HHM Meer kwetsbare doelgroepen, in het bijzonder gezinnen met kinderen maken gebruik van het aanbod van buurtrestaurants. Opzet buurtrestaurants: enerzijds een gezonde en goedkope warme maaltijd aanbieden, anderzijds een ontmoetingsplaats bieden voor mensen uit de buurt. Dit met speciale aandacht voor kinderarmoedebestrijding. Daarnaast zijn de buurtrestaurants ook werkervaringsplaatsen. De uitbating van de buurtrestaurants wordt opgenomen door partners. Het OCMW sloot hiervoor samenwerkingsovereenkomsten met: Zet U Cas vzw Sense Kamiano De lopende samenwerkingen worden bijgestuurd in functie van nieuwe beleidsopties: Accent op kinderarmoede Aansluiting beleidsplan armoede Investeringen in de buurtrestaurants als laagdrempelig instrument voor de strijd tegen kinderarmoede: Het OCMW onderneemt in samenwerking met de buurtrestaurants acties om het aanbod van de sociale maaltijden sterker te promoten naar (eenouder)gezinnen met kinderen. Kindermaaltijden aan 1 euro Herlokalisering van een sociaal restaurant Verhoogde inzet voor toeleiding van kansarme gezinnen met kinderen Hierbij willen we 3 accenten benadrukken: Sociaal opvoedingsproces: het is belangrijk om samen eten als gezin te promoten bij onze kwetsbare gezinnen omwille van enkele belangrijke sociale processen. Netwerking/ontmoeting: bij veel OCMW-klanten is een persoonlijk netwerk bijna onbestaande. Door onder andere naar de buurtrestaurants te gaan, kunnen ouders in contact 53

54 komen met andere gezinnen waardoor ze hun netwerk op een informele wijze kunnen uitbreiden, kinderen kunnen samenspelen, er kan Nederlands geoefend worden, Gezond eten: gezonde moeders zorgen voor gezonde kinderen. Ouders moeten in de eerste plaats het goede voorbeeld geven, maar als zij zelf geen goed voorbeeld hebben gekregen, onvoldoende budget hebben om de kinderen gezond te voeden, of om andere redenen, dan kunnen de buurtrestaurants een handje helpen. Door voluit te kiezen voor de buurtrestaurants als instrument om te strijden tegen kinderarmoede, kunnen we ouders en kinderen intens begeleiden met zo min mogelijk drempels. We kunnen door vroege interventie proberen te voorkomen dat gezinnen en kinderen in een vicieuze armoedecirkel blijven zitten. De buurtrestaurants zetten een kindvriendelijk beleid uit en vertalen dit beleid in acties rond infrastructuur, aanbod en tarief. In 2015 worden er opnieuw drempelverlagende acties georganiseerd om nieuwe gezinnen toe te leiden, maar we willen er ook voor zorgen dat degenen die het aanbod in 2014 hebben leren kennen blijven komen. 1HM We staan mensen in armoede bij in het realiseren van basisnoden, via noodhulporganisaties, financiële en/of materiële steun. We zetten in op het voorkomen van schulden, schorsingen en afsluitingen van belangrijke basisvoorzieningen. Door de financieel-materiële kant van armoede aan te pakken krijgen we impact op de omstandigheden waarin gezinnen leven. Daarom is er nood aan acties die concreet impact hebben op enerzijds het inkomen van de gezinnen en anderzijds de kosten en uitgaven. Verschillende diensten in de stad dragen hiertoe bij. Vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding, waaronder noodhulporganisaties, worden ondersteund zodat ze mensen in armoede op een waardige wijze helpen. Zij kunnen hiervoor beroep doen op diverse subsidies. De Loodsen vzw ondersteunt vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding in het kader van het platform Noodhulp onder Protest. We zetten extra in op de ondersteuning van de vrijwilligerswerking van de noodhulporganisaties. Een aantal stedelijke diensten geeft financiële en/of materiële steun aan volwassenen, kinderen en jongeren om te kunnen participeren aan de samenleving, bv. op school, bij sport of culturele activiteiten. De diensten gezinsondersteuning van het departement Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing van het OCMW ondernemen concrete acties om gezinnen (met kinderen) te ondersteunen in hun ouderrol, het wegwerken van participatiedrempels (link met doelstelling 1SHM0703) in functie van onderwijs en opvoeding, innerlijk en uiterlijk goedvoelen, op het vlak van intrafamiliaal geweld,. Dit wordt gerealiseerd via individuele / groepsbegeleiding van klanten, versterken van hulpverleners en via partners. De dienstverlening die onder deze doelstelling vervat zit bestaat uit: Kansen voor Kinderen: versterken van zelfwaardegevoel van ouders, ontwikkelen van opvoedingsvaardigheden, ondersteunen bij opvoeding/onderwijsvragen, informeren en sensibiliseren van hulpverleners ifv kinderarmoede, partnerschappen opzetten in de armoedebestrijding. 54

55 Intrafamiliaal Geweld: ondersteuning van gezinnen en hulpverleners in klantsituaties met een probleem rond intrafamiliaal geweld. Binnenste Buiten: klanten motiveren, sensibiliseren, informeren om zorg te dragen voor hun innerlijk en uiterlijk (basis hygiëne, winkel en naaiatelier, stijladvies, budgetvriendelijk winkelen). Accenten: De lopende samenwerkingen worden bijgestuurd in functie van nieuwe beleidsopties Accent op kinderarmoede - Aansluiting beleidsplan armoede Acties OCMW die armoedebeleidsplan van de stad Antwerpen ondersteunen mbt kinderarmoede: Investeren in de toegankelijkheid van de zwangerschapszorg: Pre-, peri- en postnatale zorg: Toekomstige moeders die leven in armoede vinden de weg naar de reguliere zwangerschapszorg moeilijk. Tijdige prenatale consultaties zijn echter belangrijk voor zowel de gezondheid van de moeder als voor haar ongeboren kind. Deze moeders ondervinden verschillende drempels waardoor ze pas laat in de gezondheidszorg terecht komen. De begeleiding van kansarme zwangere moeders is een prioritaire stap in de bestrijding van kinderarmoede. o o o o o Traject uitschrijven van zwangerschap tot 6 maanden met vermelding van de verschillende stappen die nodig zijn voor een goede zwangerschapszorg van kwetsbare zwangeren (in samenwerking met De Kraamvogel en Kind & Gezin). Informeren en sensibiliseren van kansarme zwangeren en hulpverleners in functie van zwangerschapszorg in samenwerking met partners (in samenwerking met De Kraamvogel en Kind & Gezin). Begeleiding in functie van zwangerschapszorg van kwetsbare zwangeren: Dit zal op verschillende domeinen aangeboden worden: zorg op zich (welke begeleiding heeft een zwangere nodig + waarom is dit goed voor het kind, doorverwijzing naar geschikte partner), op sociaal administratieve wijze (verzekerbaarheid controleren) en financiële ondersteuning (waarborg, ). Deze hulp zal in alle sociale centra geboden worden. Zwangeren met een precair verblijfsstatuut worden verwezen naar SC Plein. (in samenwerking met De Kraamvogel en Kind & Gezin ). Samenstellen baby-starterspakket voor kwetsbare zwangeren binnen het OCMWklantenbestand met de eerste belangrijkste babyuitzet in combinatie met een individuele begeleiding. Kwetsbare zwangeren sensibiliseren rond borstvoeding. Indien er om een bepaalde reden toch geen borstvoeding kan gegeven worden kan de moeder bijgestaan worden via ondersteuning van OCMW en/of partners in functie van eersteleeftijdsmelk. In samenwerking met De Kraamvogel, ZNA, K&G, Investeren in buurtrestaurants als laagdrempelig instrument voor de strijd tegen armoede: Het aanbod van de sociale maaltijden sterker promoten naar (éénouder)gezinnen met kinderen. (zie 1HHM010502) 55

56 Investeren in de sociale kruideniers als kwaliteitsvol alternatief voor noodhulp in functie van kinderarmoedebestrijding: De sociale kruidenier biedt een uitstekende gelegenheid om klanten te sensibiliseren om goedkoop en gezond te koken voor het gezin. Het winkelpunt is ook een plaats waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en op adem kunnen komen. Zo neemt de sociale kruidenier een belangrijke laagdrempelige rol op in de strijd tegen kinderarmoede. Investeren in preventie schulden en een gezinsvriendelijk energiebeleid Via het energiebeleid wensen we het belang van goede leefomstandigheden van kinderen in rekening te brengen. Het recht op kwaliteitsvolle huisvesting en toegang tot betaalbare energie centraal te stellen en er daarbij op toe te zien dat kinderen niet het slachtoffer worden van het afsluiten van nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas enzovoort). o Afsluit energie vermijden voor gezinnen met kleine kinderen door snellere interventies (Opmaak apart begeleidingstraject, ontwikkelen uitstelprocedures) o Preventie schulden jongeren: leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs krijgen vorming omgaan met budget. Vooral leerlingen uit afstudeerjaren technisch en beroepsonderwijs krijgen handvaten aangereikt om verstandig met het beschikbaar budget om te springen en tevens beter gewapend te zijn om gepast te reageren op de psychologische druk van de consumptiemaatschappij. Investeren in huisvesting als hefboom om kinderarmoede te bestrijden: De woonsituatie heeft een invloed op de gezondheid en veiligheid, speelruimte, en op de toegang tot kwaliteitsvolle diensten zoals kinderopvang, vervoer, onderwijs, o Het complex Vercammenstraat 1 biedt onderdak aan grotere gezinnen waarbij de woonbegeleiding nauw samenwerkt met Kansen voor Kinderen zodat een adequaat begeleidingstraject kan uitgewerkt worden. Ook hier wordt gewerkt aan doorstroom naar de reguliere private of sociale huurmarkt. o Een huisbezoek in functie van het vermijden van een uithuiszetting kan een indicator zijn voor het vaststellen van kinderarmoede. De maatschappelijk werker besteedt hier extra aandacht aan. 56

57 Gezondheidsaanbod 1SHM05 - Gezondheidsaanbod is voor iedereen toegankelijk. Kwetsbare groepen en aandachtswijken krijgen extra impulsen en kansen. De diensten van het OCMW die deze doelstelling coördineren en mee realiseren, werden op 1 juli 2014 functioneel ondergebracht in het bedrijf Samen Leven van de stad Antwerpen. De werkingsbudgetten (exploitatie) inclusief het personeelsbudget van deze diensten werd in 2015 overgedragen naar de stad. De regiefunctie die het OCMW opnam voor de beleidsdoelstelling Gezondheidsaanbod ging mee over naar de stad. Voor de actieplannen en acties van de beleidsdoelstelling Gezondheidsaanbod verwijzen we naar het budget 2016 van de stad Antwerpen. 1SHM0503: De burger is ondersteund in zijn/haar keuze voor een gezonde leefstijl 1SHM050303: Burgers zijn ondersteund om geestelijke gezondheidsproblemen te voorkomen Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Het bedrag aan exploitatiebudget dat hier nog is opgenomen betreft de loonkost van de medewerkers van de beide dagcentra (De Ridder en De Vinken). Daarnaast is ook het bedrag van de convenant met Beschut Wonen Antwerpen m.b.t. de aansturing van deze diensten ( EUR in 2016) opgenomen onder dit actieplan. Het bedrag van EUR aan uitgaven in het investeringsbudget is voorzien voor het eigenaarsonderhoud aan de gebouwen van de 2 sociale steunpunten gezondheid en de 2 dagcentra. 57

58 Maatschappelijke integratie en ontplooiing (Prioritair) 1SHM07 - Menswaardig bestaan, maatschappelijke integratie en ontplooiing is een recht voor elke bewoner, die de kansen hiertoe maximaal benut binnen zijn mogelijkheden. (Prioritair) Het OCMW is regisseur van de strategische doelstelling Maatschappelijke integratie en ontplooiing. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door medewerkers van het OCMW. Deze doelstelling is een prioritaire doelstelling. 1SHM De toekenning en uitkering van leefloon, equivalent leefloon en medische zorg verloopt conform het wettelijk kader. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Vluchtelingen: We verwachten de komende 2 jaren ( ) een instroom aan vluchtelingen die beroep zullen doen op financiële steun van het OCMW. We nemen daarom volgende maatregelen: o Verhogen budget leefloon, equivalent leefloon, aanvullende bijstand (huurwaarborgen) en medische zorgen. o Verhogen aantal MA s om tijdelijke piek op te vangen. o Heropenen van 3 sociale centra voor intake: Kyle, Hoboken en Coevelt. 1SHM De hulp komt bij burgers die het nodig hebben. Elke klant met een hulpvraag krijgt een sociaal onderzoek. De OCMW-wet bepaalt dat een sociaal onderzoek een OCMW beslissing voorafgaat. Dit onderzoek moet door een maatschappelijk werker uitgevoerd worden. Een grondig sociaal onderzoek is een uitstekend instrument om noden en behoeften van burgers (en hun gezin) te onderzoeken en een gepast begeleidingsaanbod te voorzien. Het is tevens een belangrijk middel om vast te stellen of de wettelijke voorwaarden voldaan zijn en eventuele misbruiken te detecteren. Een huisbezoek is een uniek instrument in het kader van een sociaal onderzoek. Minimaal wordt bij elke nieuwe vraag om financiële hulp een huisbezoek afgelegd en vervolgens om de zes maanden. Bij een vermoeden van misbruik worden meerdere huisbezoeken afgelegd. Accenten: Digitalisering sociale dossiers: 58

59 Alle nieuw opgestarte dossiers zijn zuiver digitale dossiers, er is geen opbouw meer van papieren archief. Samenwerking met Kind en Gezin: o Sociaal centrum Plein continueert de werking van het aanspreekpunt voor kwetsbare zwangeren. o Sociaal centrum Plein en Kind en Gezin werken verder samen. Er is informatieoverdracht over de werking van sociaal centrum Plein. Er is een vormingspakket om diensten die met deze kwetsbare doelgroep in contact komen te informeren. o De samenwerking met de Kraamvogel wordt gecontinueerd. In 2015 gaf de Kraamvogel vorming aan OCMW-medewerkers. Deze vorming werd positief geëvalueerd. In 2016 is er een vormingsaanbod voor nieuwe medewerkers. Steeds uitgebreid sociaal onderzoek Ook bij een aanvraag waarbij er een vermoeden is dat er een voorstel tot weigering zal geformuleerd worden, is er een sociaal onderzoek en wordt een huisbezoek afgelegd. 1SHM Door controles wordt misbruik van uitkeringen voorkomen en bij onrechtmatig gebruik wordt er gesanctioneerd en steun teruggevorderd. Het sociaal onderzoek heeft een dubbel doel nl. hulpverlening en controle. Minimaal 1 keer per maand is er een gesprek met elke OCMW klant. Hierbij wordt bevraagd of er inkomsten zijn, wijzigingen in de gezins- of woonsituatie,. Via automatische gegevensuitwisseling met diverse gegevensbanken volgt het OCMW op of een klant werkt, een uitkering ontvangt, nog een verblijfsrecht heeft,. Bij vermoeden van misbruik wordt de dienst controle en inspectie ingeschakeld. Deze dienst controleert intensief onder meer via huisbezoeken buiten de normale werkuren, het bezoeken van een automarkt. Accenten: Nagaan onderzoeksmogelijkheden m.b.t. inkomsten of eigendommen in het buitenland: Gezien de groeiende mobiliteit van mensen zoeken we methodes om het bezit van bepaalde sociale rechten, inkomsten en onroerend vermogen in het buitenland te detecteren. Hiervoor zoeken we samenwerking met andere overheden en trachten afspraken te maken. Maximaal gebruik gegevens kruispuntbank: Er wordt optimaal gebruik gemaakt van alle kruispuntbankstromen om potentiële misbruiken te voorkomen. In 2016 krijgen medewerkers toegang tot Kruispuntbank Inburgering. Dit zal een vlotte informatie-uitwisseling rond NT2 en integratietrajecten mogelijk maken. o Uitkering RVA en VDAB o Limosa (het vroegere Dimona) Aanvullend sociaal onderzoek na signalen mogelijke fraude: In dossiers waar de POD MI mogelijke fraude signaleert gebeurt een aanvullend sociaal onderzoek Consultatie van de sociale media: 59

60 Als onderdeel van het sociaal onderzoek: bij twijfel en bij horing door Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) consulteert de maatschappelijk werker informatie op de sociale media, dit met het oog op bestrijden van eventuele misbruiken. Voor medewerkers die weinig kennis hebben van sociale media wordt vorming georganiseerd. 1SHM Elke student of klant onder 25 jaar met leefloon heeft een contract over verwachte inspanningen op vlak van onderwijs en activering. De RMI-wet bepaalt dat met elke jongere (jonger dan 25 jaar) een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie moet afgesloten worden (kortweg GPMI). Met studenten wordt een GPMI studies met voltijds leerplan afgesloten. Het GPMI omvat onder meer afspraken over het regelmatig volgen van de lessen, deelname aan examenzittijden en het verrichten van alle noodzakelijke inspanningen om te slagen. De student moet tevens zijn werkbereidheid aantonen tijdens periodes die verenigbaar zijn met de studies (verplicht 1 maand vakantiewerk tijdens de grote vakantie, weekendwerk indien combineerbaar met de studies). Deze afspraken worden gemaakt in onderling overleg en ondertekend door klant en OCMW. In het GPMI worden tevens de sancties omschreven voor het niet naleven van de voorwaarden. Accenten: GPMI: o o engagement van de jongere beter in beeld brengen vereenvoudiging Uitbouw dienst jongeren-expertise Vanaf juni 2015 biedt een nieuwe tweedelijnsjongerendienst ondersteuning aan maatschappelijk werkers bij complexe dossiers. Soms wordt ook intensieve begeleiding van jongeren opgenomen. Er wordt verder gebouwd op de expertise van de sociale dienst Nietbegeleide minderjarigen en Power+. Met de jongeren wordt een concreet stappenplan opgemaakt. Eigen inbreng en zelf initiatief nemen staan hierbij centraal. In 2016 zoeken we middelen om deze dienst verder uit te breiden. Preventie van ongekwalificeerde uitstroom bij kinderen/jongeren inwonend bij OCMWsteuntrekkers: De schoolloopbaan van alle jongeren wordt opgevolgd. De jongerendienst onderzoekt welke ondersteuningstools geboden kunnen worden aan maatschappelijk werkers die problemen vaststellen bij inwonende jarigen. Strikte opvolging en inhoudelijke controle van GPMI s: Opvolging evaluaties GPMI. 1SHM Op basis van de behoeften en inspanningen van de klanten is er een aanbod van financiële en materiële steun bovenop het leefloon/equivalent leefloon conform het wettelijk kader met het oog op het realiseren van menswaardig bestaan. 60

61 1SHM De meest kwetsbare klanten voor wie professionele activering niet meer mogelijk is krijgen een toelage bovenop leefloon of equivalent leefloon. OCMW Antwerpen kent een maandelijkse aanvullende toelage toe aan personen, ingeschreven in het bevolkingsregister, die voor het verkrijgen van hun basisinkomen lange tijd of definitief aangewezen zijn op OCMW hulp. Accenten: Onderzoek of doelgroep B-norm bereikt wordt Er wordt onderzocht of de initieel vooropgestelde doelgroep bereikt wordt. 1SHM Klanten die een overlegd activeringstraject doorlopen maken gebruik van een activeringstoelage. Werk biedt nog steeds de beste garantie tegen armoede. Klanten moeten dan ook ieder volgens zijn mogelijkheden- inspanningen doen om zo snel mogelijk aan het werk te geraken. De onkosten gemaakt in het kader van een activeringstraject worden terugbetaald aan de OCMW klant op voorwaarde dat ze passen in een traject dat vooraf met de maatschappelijk werker werd afgesproken (en voor zover er geen goedkopere alternatieven bestaan). Accenten: Activeringstoelage: In kaart brengen aanvragen om activeringstoelage en (indien nodig) stimuleren van het gebruik van een activeringstoelage. 1SHM Voor de meest kwetsbare klanten wordt materiële steun voorzien. OCMW-klanten kunnen op doorverwijzing van de maatschappelijk werker voedsel aankopen aan sterk gereduceerde prijzen bij de sociale superette Pax of de sociale kruidenier Kiel. Wie nood heeft aan nieuwe kleding kan deze- aankopen via Binnenste Buiten. Een klant die nood heeft aan meubilair kan- eveneens mits doorverwijzing door de maatschappelijk werker- goedkoop meubels aankopen in meubelhal Pax. Accenten: Schoolkledij en schoolgerief: Binnenste Buiten blijft voor schoolkledij zorgen, maar bij het begin van het schooljaar ook voor schoolgerief. Toeleiding gezinnen met kinderen naar buurtrestaurants: In het kader van kinderarmoedebestrijding willen we meer gezinnen met kinderen bereiken. Het OCMW wil het aanbod van buurtrestaurants sterk promoten en uitbreiden naar de doelgroep van (eenouder)gezinnen met kinderen. CAS vzw en Zet U vzw zullen outreachend 61

62 werken in samenwerking met andere partners die contacten hebben met deze gezinnen (armoedeorganisaties, centrum leerlingenbegeleiding, diensten van de stad Antwerpen (Samen Leven) en aanbod en promotiemateriaal afstemmen op deze doelgroep. Kwalitatieve babyvoeding voor kwetsbare moeders OCMW Antwerpen zet in op het promoten en stimuleren van borstvoeding. Indien borstvoeding onmogelijk is, voorzien wij voor kwetsbare kinderen eerste leeftijdsmelk. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Kind en Gezin. In 2016 wordt bekeken hoe het verstrekken van babyvoeding gekoppeld kan worden aan een ruimer materiaal- en begeleidingsaanbod. Voedselcheques In individuele en acute noodsituaties kunnen er door onze diensten voedselcheques verleend worden. Met deze voedselcheques kan voeding aangekocht worden in buurtwinkels, grootwarenhuizen en buurtrestaurants. Verdeling EU-voedsel via de sociale centra De sociale centra blijven EU-voedsel verdelen aan OCMW-klanten. In samenwerking met ACSI en samen leven wordt gezocht naar optimalisatie van de opslag en verdeling van het EUvoedsel en van de recuperatie van voedseloverschotten voor kwetsbare doelgroepen. 1SHM Het beheer van de gelden en het factureren van het verblijf van behoeftige klanten wordt tijdig en efficiënt uitgevoerd. Het OCMW staat in voor het tijdig openen van een Systeem-I rekening waarop alle inkomsten van de resident worden ontvangen. Deze inkomsten worden maandelijks aangewend voor de recuperatie van de verblijfskosten die door het OCMW werden betaald. Het resterende saldo van de verblijfskosten wordt maandelijks via forfaitaire facturatie aangeboden aan een derde betaler (onderhoudsplichtige, thuisblijvende partner, bewindvoerder). 1SHM De OCMW-klant en zijn gezin kunnen op een volwaardige manier participeren aan het maatschappelijke leven. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET SHM De participatiedrempels van de klant zijn weggewerkt. Drempels voor participatie aan vrije tijdsactiviteiten voor gezinnen met kinderen worden verder weggewerkt. 1SHM Een geïntegreerd traject bevordert de maatschappelijke participatie van de kwetsbare doelgroepen. 62

63 Armoede is meer dan alleen inkomensarmoede. Het gaat om achterstelling op verschillende levensdomeinen. OCMW medewerkers hebben oog voor deze levensdomeinen, oog voor de verschillende levensfasen waarin personen zich bevinden én bijzondere aandacht voor de gezinsleden van de persoon die zich met hulpvraag meldt. Accenten: Uitrol aanpak onbetaalde schoolrekeningen: Het project wordt verder uitgerold in alle onderwijsnetten. Begeleiding naar activering van Roma gezinnen (nieuw): ESF Vlaanderen subsidieert een project waarbij geïndividualiseerde begeleiding aangeboden wordt aan Roma in een traject van sociale en professionele activering. De focus van de begeleiding ligt op het wegwerken van drempels op diverse levensdomeinen die een (behoud van) activering in de weg staan én op het versterken van arbeidsmarktgerichte competenties. Opstarten van een buddysysteem: Vrijwilligers kunnen worden ingezet om de maatschappelijk werkers te ondersteunen bij de intake en de begeleiding, om vluchtelingen te begeleiden in het dagelijks leven en ze wegwijs te maken in onze stad. Het OCMW organiseert de werving, de screening en de begeleiding van de buddies Maatregelen in functie van bestrijding kinderarmoede: Vorming maatschappelijk werkers rond kinderarmoede. Maximaal benutten fonds kinderarmoede. Scharniermomenten in het leven van kinderen worden opgevolgd via een gesprek en/of acties indien nodig. Dit wordt opgenomen in de vorming voor maatschappelijk werkers. Voor het opvolgen van scharniermomenten in het leven van de kinderen gebruiken maatschappelijk werkers de gezinswijzer. Inzetten op ouderbetrokkenheid (oudercontact, vragen of schoolrekeningen betaald zijn, ) Afsluit energietoevoer maximaal vermijden. Bij gezinnen met kinderen maximaal beschikbare fondsen inzetten, afbetalingsplannen op maat opmaken en toeleiden naar schuldhulpverlening. Maximaal realiseren van rechten vanuit schuldhulpverlening (bv. tussenkomsten kinderarmoedefonds, Vrije Tijd, toeleiden naar buurtrestaurants, A-kaart, ) en toeleiden naar partners. Kindvriendelijke inrichting wachtzalen en spreekkamers van het departement MI. Organisatie van een materieel aanbod (spelotheek, speel- en opvoedingskoffers, ontmoetingsruimte en mogelijks ruilinitiatieven) in de Huizen van het Kind. Doel is het verlagen van de drempel voor kansarme gezinnen en hen zo toe te leiden naar het pedagogische aanbod van de Huizen van het Kind. Voor kwetsbare gezinnen die niet in de mogelijkheid zijn om de vastgestelde ouderbijdrage voor de kinderopvang te betalen wordt een individueel verminderd tarief toegekend indien de nood blijkt uit het sociaal onderzoek. Huizen van het Kind De uitrol van Huizen van het Kind wordt in 2016 verder gezet. Onze sociale centra houden hier, voor eigen klanten, spreekuur. 63

64 Op deze manier maken onze kwetsbare gezinnen op een laagdrempelige manier kennis met het aanbod en ontstaat een netwerk tussen hulpverleners. 1SHM Klanten worden begeleid op maat volgens aangepaste methodieken van maatschappelijk werk. Een integrale hulpverlening heeft oog voor de verschillende levensdomeinen van de hulpvrager, werkt op maat van de klant, is versterkend en gericht op het bevorderen van de maatschappelijke integratie en hanteert de meest gepaste maatschappelijk werk methodiek. We zetten blijvend in op deskundigheidsbevordering en methodische vorming van maatschappelijk werkers. Accenten: Nazorg: Kwetsbare gezinnen die geen netwerk hebben worden waar aangewezen - verder opgevolgd na het afsluiten van het financiële dossier. Maatschappelijk werkers bieden daar waar aangewezen nazorg voor kwetsbare klanten. Vorming methodiek: maatschappelijk werkers krijgen vorming over aangepaste methodieken maatschappelijk werk: Medewerkers leren nieuwe methodes, modellen en systemen afzonderlijk of in combinatie met elkaar hanteren en toepassen op de specifieke werking binnen het OCMW. Zij leren handelen vanuit een visie die steunt op een breed inzicht in de maatschappelijke werkelijkheid. De vorming is aangepast aan de uitgeoefende functie (intaker, wijkmaatschappelijk werker, medewerker telefonische intake, medewerker schuldhulpverlening en hulpverlener centrale diensten). AMIF project: Met Europese middelen bieden we een intensief begeleidingstraject aan erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden gericht op een snellere integratie. Er wordt ingezet op het werkwerken van drempels, op stressreductie en activering. 1SHM Iedereen weet hoe hij schulden kan voorkomen en afbouwen en heeft recht op laagdrempelige juridische- en schuldhulpverlening. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET SHM De Antwerpse burgers weten hoe ze schulden kunnen voorkomen. Hiertoe worden gerichte informatiecampagnes opgezet. Preventie is altijd beter dan remediëring, vandaar worden burgers middels infosessies gewapend om schulden te voorkomen en verstandig met hun budget om te springen. Dit aanbod wordt in de eerste plaats gedaan naar kwetsbare doelgroepen zoals o.a. jongeren, gedetineerden en senioren. 64

65 Accenten: Organisatie van een budgetbeurs/inleefhuis voor jongeren in samenwerking met partners (Ecohuis, Samenlevingsopbouw, ): Via een inleefhuis ervaren leerlingen uit de 3 de graad secundair onderwijs wat zelfstandig wonen kost, welk budget nodig is, hoe ze dit best kunnen besteden en hoe ze schulden kunnen voorkomen. Er wordt informatie verstrekt over verstandig omspringen met het beschikbare budget, de mogelijkheden van energie- en renovatiepremies en spaarzaam energieverbruik. In 2016 is er opnieuw een aanbod voor leerlingen. Ofwel via een fysiek inleefhuis en/of via een virtueel inleefhuis (dat in de klas gegeven wordt). Kwetsbare doelgroepen krijgen informatie/vorming over omgaan met budget: Het vormingspakket ontwikkeld in cluster Scheldeoever is beschikbaar voor medewerkers. Vormingspakket energie: Een vormingspakket spaarzaam omgaan met energie voor medewerkers stad en OCMW wordt ontwikkeld (mits extra personeelsinzet-subsidieopportuniteiten opvolgen). 1SHM Burgers met schuld- of budgetbeheer problematiek kunnen terecht in een passend traject voor schuldhulpverlening in functie van hun zelfredzaamheid. Klanten krijgen een schuldhulpverlening op maat aangeboden. Dit traject is zowel op hun budgettaire situatie en de eventuele omvang van hun schuldenproblematiek afgestemd, als op hun eigen mogelijkheden op het vlak van zelfredzaamheid. 1SHM Om herval te voorkomen wordt vrijwillige laagdrempelig nazorgbegeleiding aangeboden. Al te vaak zien we klanten enige tijd na het succesvol afronden van een traject schuldhulpverlening opnieuw verschijnen met een nieuw schuldenprobleem. Via een nazorgaanbod op vrijwillige basis willen we die ex-klanten niet alleen wapenen om zich niet opnieuw in de schulden te werken, maar tevens door vroeg-detectie indien er opnieuw schulden zijn ontstaan meteen acuut, remediërend ingrijpen. Accenten Checklist: In functie van het correct toekennen en volledig uitputten van rechten (buurtrestaurant, A-kaart, toelagen vrije tijd) wordt een checklist opgesteld. Deze checklist wordt verder ontwikkeld en gelanceerd in

66 Wachtzalen: In de wachtzalen van de dienst schuldhulpverlening wordt ingezet op sensibilisering rond preventie energie en schulden (mogelijks met videoboodschappen op schermen). Proefproject intake schuldhulpverlening bij gespecialiseerde schuldhulpverleners Bij wijze van proefproject gebeuren de intakes schuldhulpverlening van cluster Scheldeoever en sociaal centrum Deurne Expo centraal bij de dienst schuldhulpverlening. De intaker kan de eerste hulp bij schulden al opstarten. Begeleide afbouw en nazorg voor klanten budgetbeheer, schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling: Meer inzetten op begeleiding en op groepswerk (incentives om toeleiding te ondersteunen). Naast het aanbod na afloop van het beheer of de schuldenregeling, wordt tevens tijdens de laatste maanden van het traject al de overgang naar het opnieuw zelfstandig beheren van hun budget voorbereid. 1SHM Juridisch advies voor kwetsbare groepen is laagdrempelig en in elk district beschikbaar. In samenwerking met de Commissie voor Juridische Bijstand worden er in elk district, in onder andere de sociale centra van OCMW Antwerpen, vredegerechten en het justitiepaleis, gratis juridische eerstelijnsbijstand verstrekt. Hierdoor wordt de drempel tot het zoeken van juridische hulp verlaagd. 66

67 1SHM Hulpverlening bij energieschulden en advies m.b.t. energiebewust leven voorkomt betalingenproblemen en afsluiting van energietoevoer. 1SHM Energiebewust leven wordt gepromoot bij kwetsbare doelgroepen. Mensen waarvoor bemiddeld wordt wegens een agendering op een Lokale Adviescommissie (LAC) of bij problemen bij een commerciële energieleverancier worden actief aangespoord om energiebewust te leven. Tevens wordt middels infosessies energiebewust leven aangemoedigd bij kwetsbare doelgroepen. Accenten: Infosessies: Er worden infosessies georganiseerd, ook gericht op verhuurders, in samenwerking met het Ecohuis (wijkgericht). 1SHM Burgers kunnen bij het OCMW terecht voor bemiddeling met energieleveranciers. Alle burgers wiens dossier door hun sociale leverancier geagendeerd wordt op een Lokale Adviescommissie (LAC) of die problemen ondervinden bij een commerciële energieleverancier kunnen gratis bij de Energiecel van OCMW Antwerpen terecht voor bemiddeling en advies. 1SHM Afsluiting van nutsvoorziening wordt maximaal vermeden door Lokale Adviescommissie. Door voorafgaandelijk aan een LAC-zitting alle uitgenodigde burgers te contacteren om zo via een sociaal onderzoek een passend bemiddelingsvoorstel op de LAC te brengen, wordt maximaal een afsluiting vermeden. Accenten: Samenwerking met X-Stra! Bij gezinnen met achterstallige waterfacturen waarbij ernstige sociale problemen gedetecteerd worden of waarbij een vermoeden is van multiproblematiek. X-Stra! gaat op huisbezoek, brengt de sociale noden in kaart en neemt de begeleiding op of zorgt voor een begeleide doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening. Op deze manier wordt afsluiting van de watertoevoer voorkomen of wordt een heraansluiting mogelijk De LAC-werking wordt geïntegreerd in het klantenbeheersysteem e-vita en maakt volwaardig deel uit van het sociaal dossier. 1SHM Kwetsbare burgers krijgen een financiële tussenkomst bij betalingsproblemen met nutsvoorzieningen. Afhankelijk van de uitkomst van het sociaal onderzoek kan er eenmalig een energieschuld ten laste worden genomen met middelen uit het Energiefonds. 67

68 Accenten: Samenwerking met loodgieters: Om overmatig waterverbruik als gevolg van lekken aan te pakken wordt samengewerkt met loodgieters (eventueel via sociale economie). Voedselcheques: Indien de nood blijkt uit sociaal onderzoek kunnen voedselcheques (al dan niet in leen) verstrekt worden aan gezinnen met schulden. 1SHM Een respectvolle klantbegeleiding houdt rekening met de persoon en het gezin achter het dossier. Hiertegenover staat een respectvolle omgang met personeel en infrastructuur door de klanten. 1SHM Burgers krijgen een toegankelijk en deskundig onthaal en intake. Burgers kunnen met hun vragen terecht in een sociaal centrum in de buurt, via het e-loket of de intakelijn en krijgen bij voorkeur binnen de 24 uren (en uiterlijk binnen de 48 uren) een gesprek met een maatschappelijk werker. Fysieke en psychologische barrières worden zoveel mogelijk weggewerkt. Het OCMW investeert in deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Accenten: Schaalvergroting: Er wordt werk gemaakt van schaalvergroting van de diensten. Hierdoor worden sociale centra meer bedrijfszeker. Op deze nieuwe locaties is er tevens een ruimer aanbod aan diensten. Nieuwe communicatiekanalen worden verder verkend en uitgewerkt: Uitbouw e-loket, en verkennen mogelijkheden via nieuwe media. Publieksschermen: Publiekschermen bieden in de wachtzalen van de sociale centra actuele en relevante informatie aan. Vorming klantvriendelijk onthaal voor onthaalmedewerkers wordt gecontinueerd. Vorming conflicthantering: Voor klanten voor wie dit aangewezen is organiseren we een vorming conflicthantering. Hierbij hanteren we de principes van integere en veilige dienstverlening. Twee OCMW-medewerkers volgden daartoe de nodige opleiding. Terugkeerloket: In samenwerking en de stad Antwerpen (SL) met Fedasil opent OCMW Antwerpen in sociaal centrum Plein een terugkeerloket voor mensen zonder papieren. Er is ook informatieverstrekking voor burgers en hulpverleners. 68

69 1SHM De klant en het personeel zijn verzekerd van een veilige omgeving. OCMW-personeelsleden en burgers die beroep doen op de dienstverlening van het OCMW moeten zich verzekerd weten van een veilige omgeving (fysiek en psychisch). Het OCMW neemt de nodige maatregelen om deze veiligheid maximaal te garanderen (bv. door aanwezigheid cash geld te voorkomen, te investeren in veiligheidsprocedures, ). Accenten: Methodiek integere en veilige dienstverlening integreren in de werking met duidelijke organisatienorm. Proactieve interventie van sociale dienst Centrum bij (potentieel) grensoverschrijdend gedrag. De sociale centra werken cashvrij. 69

70 Beleidsdomein Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens 1SWN07 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen. De stad is regisseur van de strategische doelstelling Kwaliteitsvolle woning naar wens. Het OCMW werkt mee om deze doelstelling te realiseren. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. Dotatie Zorgbedrijf: Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET SWN Het woonaanbod is divers en daarom aantrekkelijk en betaalbaar voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET 0 0 1SWN De woonladder wordt verder ontwikkeld voor de laagste inkomensgroepen op de huisvestingsmarkt. Sociaal wonen: Het OCMW verhuurt momenteel 531 woonentiteiten binnen haar sociaal patrimonium. 287 woningen worden verhuurd conform het Kaderbesluit Sociale Huur. 244 woningen worden verhuurd volgens de private huurwetgeving. Dit eigen sociaal patrimonium biedt onderdak aan de allerzwakste kandidaat huurders. We passen een middelentoets toe en zetten in op sociale integratie via intensieve klant/woonbegeleiding. De huurprijzen worden vastgesteld op basis van het inkomen. Het OCMW begeleidt de bewoners in deze complexen waarbij het accent wordt gelegd op sociale mobiliteit en doorstroom. Het complex gelegen Vercammenstraat 1 met 11 appartementen werd na renovatie in mei 2015 in gebruik genomen. 8 grotere gezinnen en 3 rolstoelgebruikers vinden hier tijdelijk onderdak. 70

71 Accenten: Verhogen doorstroom vanuit sociale woningen: We werken aan de doorstroom naar de private huurmarkt, sociale huisvesting of enige andere woonvorm. Via een intakeformulier schetsen we de financiële en sociale gegevens van de kandidaat-huurders. We trachten te peilen naar het welzijn en de gezondheid van de klant. Het begeleidingsdossier en het gebruik van een zelfredzaamheidsmatrix dragen bij tot het opvolgen van de klant en het onderzoeken naar mogelijkheden tot doorstroom waarbij de woonbegeleider uitgaat van de eigen kracht van de klant. Crisis wonen: Naast de sociale woningen kent het OCMW nog andere woonvormen onder de noemer crisis wonen: Woningen buiten sociaal huurstelsel met woonbegeleiding Crisiswoningen Huis Sofia Beschut Wonen 48 woningen buiten sociaal huurstelsel met woonbegeleiding Het OCMW huurt 48 appartementen bij de Antwerpse huisvestingsmaatschappijen onder het stelsel huren buiten het sociaal huurstelsel. Het OCMW staat in voor alle juridische verplichtingen die voortvloeien uit de inhuringen (opmaak van de huurcontracten, innen van de huren). De begeleiding van de bewoners wordt opgenomen door de organisatie CAW Antwerpen. Crisiswoningen Het OCMW beschikt momenteel over 6 crisiswoningen waar mensen in een woonnoodsituatie (na een woningbrand, onbewoonbaarverklaring, intrafamiliaal geweld problematiek of een zeer behartenswaardige situatie) voor een beperkte periode van 6 maanden kunnen worden opgevangen. Tijdens het verblijf wordt er gezocht naar een meer structurele oplossing en stromen de tijdelijke bewoners door naar reguliere huisvesting. Naar aanleiding van de hoge bezettingsgraad van crisiswoningen en de aanbevelingen komende uit de evaluatie van de winterwerking 2014/2015 werd in juli 2015 de aankoop van 2 crisisappartementen gelegen te Antwerpen - Linkeroever goedgekeurd. Deze 2 appartementen vullen het contingent crisisopvang verder aan. Voor 2016 is een budget van voorzien voor de aankoop van 3 bijkomende crisiswoningen. Huis Sofia Huis Sofia biedt rust en structuur aan kansarme meisjes die zich in een conflictueuze of problematische thuissituatie bevinden. De doelgroep voor Huis Sofia, zijnde studenten werd uitgebreid met niet studerende kansarme vrouwen tussen (ongeveer) 18 en 25 jaar. De begeleiding voor deze jonge vrouwen focust zich in hoofdzaak op leren zelfstandig wonen, activering en doorstroom naar de reguliere of sociale huurmarkt. In het najaar 2015 wordt Huis Sofia gerenoveerd. Het huis zal dan plaats bieden aan 10 studenten. 1SWN Het woonaanbod beschut wonen is uitgebreid. 71

72 Beschut Wonen Beschutte woonvormen richten zich voornamelijk tot chronisch gestabiliseerde psychiatrische patiënten. In deze woonvorm leren patiënten (opnieuw) om te gaan met dagdagelijkse activiteiten. Beschut Wonen houdt toezicht en ondersteunt de patiënt. In 2016 wordt de overeenkomst met Beschut Wonen opnieuw geëvalueerd. Dit kan mogelijk leiden tot het bijsturen van de bestaande afspraken waarbij de reeds voorziene budgetten 2015 besteed zullen worden. Dit met het oog op het ter beschikking stellen van minstens 70 wooneenheden. Accenten: Housing First Belgium: Het project Housing First, deelproject Antwerpen , werd verlengd voor 1 jaar met ingang van 1 september Het project wordt gefinancierd door de federale overheid voor een bedrag van euro. Het project is budgetneutraal voor het OCMW. De werkpunten uit het evaluatierapport Housing First werden mee opgenomen in de verlenging van de uitvoeringsovereenkomst. Doelgroep en doelstelling blijven hetzelfde. Mensen die langere tijd dakloos zijn met een verslavings- en/of psychiatrische problematiek bieden we een eigen woning aan voor lange termijn. Die woonzekerheid vormt een basis om herstelgericht te werken op maat van de klant. Uit de evaluatie van de vorige editie blijkt dat een aantal bijsturingen noodzakelijk zijn. In 2016 willen we andere sporen uittesten en ontwikkelen die niet te ver van het basismodel afwijken (spreiding, woonzekerheid, ). Door mensen een duurzame woonst en een aangepaste begeleiding aan te bieden, willen we een terugval naar dakloosheid voorkomen. 72

73 Beleidsdomein Lerende en werkende stad Werk en activering (Prioritair) 1SLW06 - De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt. (Prioritair) De stad is regisseur van de strategische doelstelling Werk en activering. Het OCMW werkt mee om deze doelstelling te realiseren en trekt zelf een aantal onderliggende doelstellingen. Daarnaast schrijft het OCMW, onder andere in het kader van activering, zich in de horizontale doelstelling 1HHM03 - De Nederlandse taal verbindt ons allemaal. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. Deze doelstelling is een prioritaire doelstelling. 1SLW De stad zorgt voor een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met extra aandacht voor kansengroepen en jeugd. 1SLW De jeugdwerkloosheid is aangepakt Samen met de VDAB, het OCMW, het onderwijs, de sociale partners, de jeugdsector en andere actoren maakt de stad een jaarlijks actieplan op de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Ze maakt hierbij maximaal gebruik van de instrumenten die gecreëerd worden door de Vlaamse overheid, maar zet ook eigen actiemiddelen in, zoals de arbeidscompetentiebegeleiders in de jongerencompetentiecentra. Het streefdoel is dat alle jongeren onder 25 jaar een job, een opleiding of een leer/werkplek hebben. De bestrijding van de jeugdwerkloosheid is één van de prioritaire activeringsdoelstellingen voor Met jongere leefloongerechtigden tussen 18 en 25 jaar sluit het OCMW cfr. wettelijk bepaald, binnen de 3 maanden een GPMI af. Hierin worden duidelijk alle stappen richting activering vastgelegd waartoe de jongere en het OCMW zich engageren. Dit kan evolueren van sociale activering tot voortrajecten, opleiding, stages, werkervaring, Accenten: De schoolloopbaan van alle jongeren tussen 15 en 25 jaar, zowel dossiereigenaar als inwonend, wordt opgevolgd. Voor elke jongere wordt in kaart gebracht wat de staat van activiteit is: schoolgaand, studerend, opleiding of vorming volgend, (sociaal) tewerkgesteld, sociaal geactiveerd, in arbeidsbegeleiding of in sociale begeleiding bij de wijk maatschappelijk werker. Automatische gegevensuitwisseling rond spijbelgedrag: 73

74 Binnen de grenzen van de privacywetgeving legt het OCMW contact met scholen, CLB s en de spijbelambtenaar om vroegtijdige en ongekwalificeerde uitstroom te verhinderen. Een automatische uitwisseling van gegevens rond problematisch spijbelgedrag bij jongeren die gekend zijn bij het OCMW wordt onderzocht. 1SLW OCMW-klanten worden geactiveerd richting arbeidsmarkt. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET SLW OCMW-klanten volgen een realistisch activeringstraject bepaald door het OCMW vanuit zijn regierol. Activering gaat over kansen creëren om competenties te verhogen, om een zelfstandig leven te kunnen leiden, om als volwaardige burger deel te kunnen uitmaken van de samenleving. Het OCMW verwacht ook in de komende jaren 2/3 van de professioneel activeerbare klanten activeren, naar werk, naar opleiding of naar een vorm van sociale activering. De sociale centra (maatschappelijk werkers / arbeidsbegeleiders) screenen de klanten. Op die manier worden de mogelijkheden en beperkingen in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een activeringstraject op maat uitgewerkt. Dit kan een doorverwijzing zijn naar externe opleidingspartners, de VDAB of naar onze dienst Activering, waar de klanten terecht kunnen voor verdere screening, opleiding, werkervaring (art. 60 7) of sociale activering. Accenten: Inschrijving leefloners bij VDAB: Alle werkbekwame uitkeringsgerechtigde (equivalent) leefloners worden ingeschreven bij de VDAB. OCMW-klanten worden als werkbekwaam beschouwd wanneer ze een kennis Nederlands hebben van minimaal niveau 2.1 en ze verder geen drempels hebben op het MPSA-rapport of enkel extrinsieke drempels. (Deze laatste situeren zich in randvoorwaarden zoals mobiliteit, sollicitatieondersteuning en kinderopvang.) Traject naar werk voor OCMW-werkzoekenden wordt vastgelegd in overleg met VDAB: Voor ingeschreven werkzoekenden met een OCMW-uitkering wordt het traject naar werk in overleg tussen VDAB en OCMW vastgelegd. Het traject is er op gericht om de klant op de meest efficiënte en doelmatige manier toe te leiden naar een duurzame reguliere baan. De medewerkers van VDAB en OCMW overleggen geregeld over de voortgang van de trajectbegeleiding en de eventuele aanpassing van het trajectplan. Klanten waarvoor zelfstandig ondernemerschap het gepaste activeringstraject is, worden toegeleid naar het bestaande aanbod. 74

75 1SLW De kennis van het Nederlands van OCMW-klanten is versterkt voor en tijdens sociale tewerkstelling. Onvoldoende kennis van het Nederlands blijft één van de belangrijkste jobobstakels. In 2014 volgden op jaarbasis steungerechtigden extern Nederlandse les bij de Centra Voor Volwassenen Onderwijs of bij Basiseducatie, 383 sociaal tewerkgestelden kregen bijkomend Nederlands op de werkvloer. Uit een interne analyse is gebleken dat het OCMW relatief veel analfabeten en laaggeletterde klanten telt, 16% of nagenoeg 1 klant op 6. Voor mensen die niet of nauwelijks gealfabetiseerd zijn, is het aanleren van de Nederlandse taal nog moeilijker. Dit vergt een bijzondere aanpak met aangepaste methodieken. Kennis van de gemeenschappelijke taal, het Nederlands, is onontbeerlijk om volwaardig aan het arbeidsproces en de samenleving te kunnen deelnemen. Het versterken van de kennis van het Nederlands bij OCMW-steungerechtigden vormt dan ook een speerpunt in het activeringsbeleid. Het OCMW onderschrijft de horizontale doelstelling Nederlandse taal volledig: De Nederlandse taal verbindt ons allemaal, en zal binnen dit kader ondersteunende projecten uitwerken. Accenten: Nederlandsonkundige steungerechtigden worden ingeschreven bij het Huis van het Nederlands: Alle Nederlandsonkundige steungerechtigden, ook niet verplichte inburgeraars, worden ingeschreven bij het Huis van het Nederlands teneinde een aanbod te vinden van aangepaste Nederlandse taallessen. Uitbreiding projecten Nederlands op de werkvloer: Het OCMW blijft inzetten op Nederlands op de werkvloer en breidt het huidige aanbod uit waar nodig. In 2016 wordt extra ingezet op het sensibiliseren van de werkvloer om o.a. meer taaloefenkansen te creëren voor de aanwezige art. 60 ers. Voortraject Nederlands in combinatie met algemene en sociale vaardigheden: Het OCMW werkt in samenwerking met de stad, het Huis van het Nederlands en het Centrum voor Basiseducatie een traject uit op maat uit voor OCMW klanten die laaggeschoold en laagtaalvaardig zijn. Er wordt prioriteit gegeven aan jongeren tussen 18 en 35 jaar die niet werken, studeren of in begeleiding of training zitten. Het traject beslaat 6 maanden. De eerste 3 maanden krijgen de cursisten 24u Nederlands per week; de volgende 3 maanden omvat het pakket loopbaanoriëntatie, algemene vaardigheden als ICT, budgetteren, rekenen, sociale vaardigheden, alsook de nodige taalondersteuning. Individuele taalcoaching: Het OCMW voorziet individuele taalcoaching voor art. 60 ers, hoofdzakelijk naar het einde toe van het traject, om individueel op specifieke beroepsgerichte communicatie te oefenen in functie van doorstroom. 75

76 1SLW De doorstroom na art is verhoogd doordat het werkervaringaanbod is aangepast aan de realiteit van de arbeidsmarkt. In 2012 hebben personen hun sociale tewerkstelling beëindigd, waarvan met succes. Daarvan stroomde 38% door naar werk en beroepsgerichte opleiding. Dat cijfer is lager dan de voorgaande jaren omdat minder mensen doorstroomden naar VDAB-opleidingen. Voor nagenoeg 40% van de sociaal tewerkgestelden zet de VDAB de bemiddeling naar werk of opleiding verder. In 2013 verbeterden we onze doorstroomresultaten: 42,9% van de art. 60 ers die hun traject volbrachten stroomde door naar werk of beroepsopleiding. De doelstelling van elke sociale tewerkstelling moet erin bestaan om voor de werknemer een passende job te vinden in het Normaal of Sociaal Economisch Circuit. Het OCMW stelt zich tot doel het doorstroomcijfer jaar na jaar te verhogen (met 2012 als ijkpunt voor deze nieuwe legislatuur). Het wil hiertoe het sociaal tewerkstellingstraject ombuigen naar een globaal competentieversterkend en mede door de VDAB begeleid traject gericht op een realistisch jobdoelwit in de reguliere arbeidsmarkt. Het OCMW zal de sociale tewerkstelling ook heroriënteren naar jobs die aansluiten bij de noden van de reguliere arbeidsmarkt. Voorzien in (voor)opleidingen in functie van sociale tewerkstelling: Het OCMW voorziet in opleiding voor en tijdens de sociale tewerkstelling, in attitude- en sollicitatietraining. Intensieve VDAB-begeleiding in laatste fase sociale tewerkstelling: Tijdens de laatste 2 maanden van de sociale tewerkstelling worden OCMW-klanten intensief begeleidt door de VDAB met het oog op een gunstig schakelresultaat naar werk of beroepsgerichte opleiding. Accenten: Inbedding sociale tewerkstelling in globaal competentieversterkend traject: Het OCMW wil het art. 60-traject meer ombuigen naar een globaal competentieversterkend en mede door de VDAB begeleid traject waarbij vanaf dag 1 gericht gewerkt wordt in functie van een realistisch jobdoelwit binnen het normaal economisch circuit. VDAB zal hiertoe de arbeidsbegeleiders van het OCMW wegwijs maken in het gebruik van verschillende tools die een goede oriëntering mogelijk maken. Daarnaast zullen zij zelf de oriëntering opnemen voor klanten waarbij dit moeilijk loopt. OCMW gaat op basis van de adviezen die hieruit voortkomen op zoek naar een geschikt art. 60-traject tijdens welk via een POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) verder gewerkt wordt aan de competenties die nodig zijn voor doorstroom binnen het vooropgestelde jobdoelwit. Heroriëntering sociale tewerkstellingstrajecten in functie van de noden op de arbeidsmarkt: Het OCMW zal het aanbod art. 60-vacatures heroriënteren naar jobs die aansluiten bij de realiteit van de Antwerpse arbeidsmarkt; waar mogelijk naar knelpuntvacatures en knelpuntberoepen. Werkgevers die garanties bieden op doorstroom, krijgen voorrang. Overeenkomsten afsluiten met private, commerciële werkgevers: 76

77 Het OCMW zal met het oog op het verbeteren van de doorstroom na art gebruik maken van de mogelijkheid om overeenkomsten af te sluiten met private, commerciële werkgevers en voert hiertoe actieve prospectie. Inzet van een jobhunter om klanten aan het einde van hun art. 60-traject actief te bemiddelen naar een reguliere tewerkstelling I.k.v. de ESF-oproep 308 inzake de begeleiding van art. 60 ers zet het OCMW in op (her)oriëntering, extra begeleiding, bemiddeling en nazorg voor 100 art. 60 ers binnen de sectoren onderhoud en horeca. Dit alles met het oog op het realiseren van doorstroom naar duurzame tewerkstelling. Investeren in voortrajecten Om kandidaat art. 60 ers sterker aan de start van hun art. 60-traject te krijgen, investeert het OCMW in voortrajecten die gericht werken op het verhogen van technische, sociale en talige vaardigheden. Zo wordt het voortraject voor art.60-functies binnen het Zorgbedrijf na positieve evaluatie gecontinueerd en wordt team Keerpunt binnen Stads- en Buurtonderhoud omgevormd van werkervaringstraject tot voortraject. Pilootproject intensief art. 60-traject voor jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt In de zoektocht naar trajecten voor een zwakkere doelgroep, start OCMW een pilootproject op in samenwerking met Manus. We richten ons hierbij op jongeren tot de leeftijd van 35 jaar die net niet klaar zijn voor een standaard art. 60-traject: jongeren die het Nederlands nog onvoldoende beheersen (bv. nog geen 1.2. behaald), waarvan attitudes of motivatie niet 100% duidelijk zijn, jongeren met een drugsverleden of strafblad,. Manus zal 20 van deze jongeren via een intensief begeleidingstraject i.k.v. art. 60 klaarstomen voor een job in het Normaal Economisch Circuit. Competentieverhogend poetsproject binnen OCMW Bedrijvencentrum PAX werkt een competentieverhogend poetsproject uit, waarbij art. 60 ers via een groeipad eerst binnen de eigen diensten opgeleid worden, stelselmatig bijkomende vaardigheden verwerven om tot slot te specialiseren naar poetsen bij mensen thuis/kantoorpoets, industriële poets of professionele ramenwas. Naargelang het traject vordert worden zij mobiel ingezet (bv poetsen binnen de sociale centra). Hierbij wordt ook onderzocht om zoveel mogelijk de realiteit van het NEC te benaderen- of er bv met shiften gewerkt kan worden. Arbeidsmarktgerichte, interne specialisatie binnen het Strijk-Net-Werk Sinds 2015 vormen de 3 strijk- & naaiateliers van het Strijk-Net-Werk een onderdeel van Bedrijvencentrum Pax. Binnen de filosofie van activeringstrajecten in eigen beheer leren werkervaringsklanten hier niet alleen de kneepjes van het vak, maar worden ze bovendien voorbereid op een valorisering van hun opgedane kennis in het Normaal Economisch Circuit. Om die overgang van begeleid werken naar een zelfstandige taakuitvoering nog realistischer voor te bereiden willen we in 2016 de ateliers in Den Bell en in woonzorgcentrum Sint-Anna verder specialiseren tot opleidingscentra terwijl de werkervaringsklanten in het atelier in Sint- 77

78 Erasmus een beperkte personeelsondersteuning zullen genieten, naar analogie met werken in private strijkateliers. 1SLW Binnen alle Antwerpse werkwinkels organiseert het OCMW een welzijnstraject voor werkzoekenden (ook voor niet-leefloongerechtigden). Eind juni 2015 telde de VDAB Antwerpen werkzoekenden, dat is 15,8% van de beroepsbevolking. Meer dan 80% van de Antwerpse werkzoekenden behoort tot een kansengroep. Werkzoekenden met een uitkering lopen meer risico om in armoede te leven en om geconfronteerd te worden met psychische, medische en sociale problemen die hun (her)inschakeling in de arbeidsmarkt hypothekeren. Sociale, administratieve begeleiding en schuldhulpverlening, behoren tot de kerntaken van elk OCMW. Deze know how wil het OCMW inzetten ten behoeve van alle werkzoekenden met een sociale problematiek in de stad. Uitbreiding OCMW-aanbod welzijnsbegeleiding naar alle werkwinkels in Antwerpen: Het OCMW-aanbod aan welzijnsbegeleiding voor niet-leefloonklanten wordt uitgebreid naar alle werkwinkels op het grondgebied van de stad Antwerpen. Het aanbod wordt in de werkwinkels verstrekt. Inzetten op netwerk werkwinkels Het OCMW maakt deel uit van het netwerk van de werkwinkels en zetelt in de beleidsgroep. Zo bepaalt het mee de organisatie van de werkwinkels op het Antwerps grondgebied en worden de specifieke noden van haar klanten onder de aandacht gehouden. Accenten: Nazorg sociaal tewerkgestelden: Het OCMW biedt nazorg aan haar sociaal tewerkgestelden gedurende drie maanden na het beëindigen van het contract. 1SLW Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is versterkt bij OCMW-klanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar arbeid. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIEBUDGET SLW OCMW-klanten krijgen een aanbod sociale activering op maat. In 2014 waren 369 klanten in het kader van een sociaal activeringstraject actief in een traject Vrijwilligerswerk (294 klanten) of in een traject Arbeidszorg (56 bij ANA; 19 bij De Sleutel.) Het gaat hierbij om klanten op beroepsactieve leeftijd, die ingeschakeld waren in een activeringstraject. Dit traject kan een opstap zijn naar betaalde arbeid of een eindpunt. Het OCMW wil het aanbod aan sociale activeringsinitiatieven in de komende jaren fors uitbreiden. 78

79 Een sociaal activeringstraject kan bestaan uit vrijwilligerswerk bij een organisatie, uit arbeidszorg, uit onbezoldigde inzet voor de buurt of de gemeenschap (actief burgerschap), uit gespecialiseerde begeleiding bij psychische, medische of verslavingsproblemen. Doorstroom naar betaalde arbeid is de belangrijkste maar niet de enige doelstelling van sociale activering. Het versterken van de zelfredzaamheid, het bevorderen van de maatschappelijke inschakeling en de positieve bijdrage aan de gemeenschap, zullen eveneens als activeringsdoelstellingen worden beschouwd en gemeten. Uitbreiding samenwerking met partners sociale activering: Het OCMW zal de samenwerking met gerede partners onderzoeken en waar wenselijk uitbreiden. Accenten: Voorrang aan jongeren en 50-plussers bij sociale activering: Steungerechtigden die nog niet onmiddellijk professioneel ingeschakeld kunnen worden en geen opleidingen volgen, krijgen een sociaal activeringstraject, dat beoogt de latente doelstellingen van werk te vervullen, de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van de persoon te bevorderen en een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Hierbij wordt voorrang gegeven aan jongeren (-25 jaar) en 50-plussers. 79

80 Beleidsdomein Bruisende stad Cultureel erfgoed 1SBR03 - Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot. De stad is regisseur van de strategische doelstelling Cultureel erfgoed. Het OCMW werkt mee om deze doelstelling te realiseren. Het Maagdenhuismuseum van het OCMW onderschrijft de horizontale doelstelling. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. 1SBR Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van de stad. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET 0 0 1SBR De Collectie Antwerpen (fysiek en digitaal) is in goede conditie. De stad draagt zorg voor de Collectie Antwerpen, die deels tentoongesteld is in presentaties en deels in depots bewaard wordt. Deze doelstelling omvat alle acties die een goede bewaring van de collectie tot doel hebben: conservatie, restauratie, aangepast transport, verantwoorde presentatie, digitalisering, de uitbouw van een e-depot enz. De Collectie Antwerpen is de verzameling van al het cultureel erfgoed in Antwerpen én van alle organisaties die voor dat erfgoed zorgen en het beheren. De Collectie Antwerpen omvat ook het cultureel erfgoed over Antwerpen dat buiten het grondgebied van de stad bewaard wordt. Hoewel er geen eindverantwoordelijkheid is over de conditie van de collectie buiten het beheer van Musea en Erfgoed, wordt hier wel rond samengewerkt en advies gegeven. Hieronder valt onder andere de poetsploeg van Beeld in de Stad. Maagdenhuismuseum: Het Maagdenhuismuseum bevat de kunstcollectie van OCMW Antwerpen. Het Maagdenhuis was vroeger een weeshuis voor meisjes ('maegdeckens'). Het is gehuisvest in een architecturaal interessant gebouw uit de 16e à 17e eeuw. De vaste collectie bestaat vooral uit schilderijen uit de 15e tot en met de 17e eeuw, met werk van Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens, Antoon van Dyck, Pieter Aertsen, Maarten de Vos, Maarten Pepijn en anderen. 80

81 Beleidsdomein Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid 1HSB01 - Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust. De stad is regisseur van de horizontale doelstelling Strikt budgettair beleid. Het OCMW werkt mee om deze doelstelling te realiseren. Het departement financiën van het OCMW onderschrijft de horizontale doelstelling. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. 1HSB Het invorderen en innen van ontvangsten gaat nauwgezet verder. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET HSB Uitgaven gebeuren efficiënt, wettelijk en kostenbewust. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET 0 0 LIQUIDITEITENBUDGET HSB Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het meerjarenplan. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET HSB De juiste organisatiestructuur en een goede samenwerking ondersteunen het financieel beleid. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

82 Departement Financiën Onder het departement Financiën vallen de volgende diensten: Coördinatie financiën Juridisch-financiële aangelegenheden Boekhouding Thesaurie Beheerscontrole en budget Het departement financiën vervult volgende taken: Opstellen van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan. Opstellen van het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen. Verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering. Voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de boekhoudkundige inventaris en de jaarrekening. Thesauriebeheer. Accenten: De departementen financiën van stad en OCMW gaan de komende jaren verder op zoek naar synergiën: Samenwerking stad/ocmw: De financiële diensten van OCMW en stad gaan actief samenwerken, op zoek naar synergieën. Samenwerking met OCMW-departementen: Vanuit Financiën creëren we een duurzaam draagvlak tussen de OCMW-departementen met als doel het maximaal benutten van kennis, inzet en professionaliteit van de medewerker in de financiële processen. 82

83 Communicatie 1SSB05 - De Antwerpenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap. De stad is regisseur van de strategische doelstelling Communicatie. De communicatiedienst van het OCMW onderschrijft de strategische doelstelling. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. 1SSB Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET 0 0 1SSB Door het stimuleren en faciliteren van conversatie en co-creatie voelen bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten zich betrokken bij de stadsgemeenschap 1SSB De eenmerkstrategie garandeert een duidelijk afzenderschap van de groep stad Antwerpen 1SSB Digitale communicatie is de norm 1SSB Via de A-kaart neemt de burger deel aan het stedelijk aanbod Daarnaast werkt de communicatiedienst mee aan de volgende actie inzake personeelsmanagement: 1TSB080307: Er is een geïntegreerde communicatiestrategie Communicatiedienst Het OCMW werkt aan doelgroepgerichte communicatie in woord en beeld, met de inzet van effectieve communicatiestrategieën en -kanalen op maat. Het voert de co-branding met de stad verder door, en werkt aan een maximale positieve beeldvorming over zijn dienstverlening en organisatie. Ook intern zet het in op het creëren van betrokken medewerkers die goed geïnformeerd zijn. De Communicatiedienst stelt een jaarplan op door analyse van de jaarplannen van de departementen, aangevuld met eigen initiatieven. Dit leidt tot (overkoepelende) communicatiecampagnes, al dan niet in samenwerking met externe partners. Volgende doelstellingen staan voorop: voeren van communicatie die relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk is digitalisering van de communicatie verdere uitbouw van een interne communicatiestrategie als middel om naar publieksgroepen te communiceren (via toeleiders) 83

84 Klare taal: In samenwerking met het Huis van het Nederlands werken we verder acties uit om het taalbeleid in de organisatie te verankeren. We actualiseren de map SOS Taal, werken nieuwe specifieke communicatieproducten uit en visualiseren ingewikkelde procedures, vooral ter ondersteuning van intakers en maatschappelijk werkers. Ook het herschrijven van briefwisseling en promoten van opleidingen rond duidelijk taalgebruik maken hier deel van uit. Verder bouwen we een communicatienetwerk uit met de sociale centra als strategie om input te verzamelen, en het gebruik van doelgroepgericht materiaal te promoten en op te volgen. Publieksschermen in de wachtzalen van belangrijke klantenlocaties: De installatie en lancering van de publieksschermen is in 2015 afgerond in alle klantenaanspreekpunten van het OCMW (vooral sociale centra). In 2016 werken we verder aan de inhoudelijke invulling van de schermen zodat maandelijks gevarieerde boodschappen verschijnen. De inzet van publieksschermen is een manier om boodschappen op een digitale, kernachtige en visueel aantrekkelijke wijze gestructureerd over te brengen aan bestaande klanten. Het OCMW kan klanten zo centraal én decentraal heel direct informeren en sensibiliseren (bijv. rond gezonde voeding, omgaan met energie, regels wachtzaal enz.). Uitbouw nieuw medewerkersportaal (A-stad voor medewerkers): Het intranet is uitgegroeid tot een zeer belangrijke interne informatiebron maar zit aan zijn limieten. Een nieuw medewerkersplatform is nodig om te kunnen werken met diverse ingangsprofielen, een gedeeld beheer mogelijk te maken, zoekfunctionaliteiten te verbeteren, vlot actuele taak- en beleidsinformatie aan te reiken, medewerkers betrokken te maken bij de organisatie, op een interactieve manier te laten werken enz. Zo kan dit intranet uitgroeien tot een echt gebruiksinstrument dat toelaat op een vlotte manier kennis te delen. De uitwerking ervan gebeurt in nauwe samenwerking met de stad en Digipolis. In 2016 maken we werk van het inhoudelijk en vormelijk herwerken van info van de departementen en toegankelijk maken op A-stad voor OCMW-medewerkers. We zetten ook in op het creëren van interne en externe betrokkenheid en imagobuilding via: sociale media proactief persbeleid getuigenissenplatform (kracht van storytelling) We werken verder aan de uitbouw van een geïntegreerde mix van communicatiekanalen, op maat van klanten en andere doelgroepen. Dat gebeurt ook dienst- en organisatie-overschrijdend (bijv. sms-communicatie en de creatie van een communicatienetwerk met sociale partners). 84

85 Bestuurlijke organisatie 1TSB07 - Een rechtszeker, efficiënt en toegankelijk bestuur handhaaft de democratische waarden. De stad is regisseur van de tactische doelstelling Bestuurlijke organisatie. Het departement bestuurszaken van het OCMW, de Gemeenschappelijke preventiedienst en het gemeenschappelijke departement Organisatie- en Kwaliteitsbeheer onderschrijven de tactische doelstelling. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. 1TSB De beleids- en beheerscyclus ondersteunt de realisatie van de bestuursakkoorden. Het departement Bestuurszaken ondersteunt de diensten van het OCMW bij de implementatie van de beleids- en beheerscyclus. 1TSB De bestuurlijke werking van de stad Antwerpen verloopt op de meest efficiënte en effectieve manier. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET 0 0 Departement bestuurszaken Onder het departement bestuurszaken vallen de volgende diensten: Secretariaat Kabinet secretaris Archief- en informatiebeheer Juridische dienst Interne controle 85

86 1TSB Het besluitvormingsproces verloopt vergelijkbaar zodat alle beslissingsorganen voldoen aan hun wettelijke en decretale opdrachten. De besluitvorming van alle beslissingsorganen verloopt via eenzelfde toepassing en procesflow die rekening houdt met de verschillen tussen de organen (Raad, Vast Bureau, besluiten van de secretaris, het managementcomité en Bijzonder Comité Sociale Dienst). De toepassing wordt verder ontwikkeld tot een performant gebruiksinstrument dat voldoet aan de noden van alle gebruikers. De besluitvorming voldoet aan de wettelijke en decretale opdrachten maar ook aan de eisen die de Stad en het OCMW zichzelf opleggen zoals opgenomen in de afsprakennota, het huishoudelijk reglement en het e-vademecum. Op basis van rapportage worden adviezen verstrekt en, daar waar mogelijk en aangewezen, de werking van de diensten en de besluitvorming bijgestuurd. Toepassingen die dit ondersteunen, zoals e-besluitvorming en Vip 14, moeten bedrijfszekerheid en transparantie garanderen. Accenten: Digitaliseren besluitvorming van de bijzonder comités sociale dienst: Het OCMW digitaliseert de besluitvorming van de bijzonder comités sociale dienst naar analogie met de digitale besluitvorming van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en het managementcomité. 1TSB De groep klasseert en archiveert zodanig dat ze voldoet aan een efficiënt informatie en archiefbeheer. Hierbij neemt ons archiveringsbeleid in Vlaanderen een voortrekkersrol. De archiefwet en het archiefdecreet leggen verplichtingen op over het organiseren van het archief vanaf het ontstaan van documenten. De stad neemt hierin een voortrekkersrol. In nauwe samenwerking met het stadsarchief voert het OCMW de doelstellingen verder uit met betrekking tot Werken en Archiveren. Het digitaal werken wordt uitgerold: Elke dienst beschikt over een centraal digitaal klassement conform de richtlijnen van het stadsarchief. Elke dienst beschikt over opgeleide informatiebeheerders. Iedere medewerker kent de richtlijnen digitaal klasseren. Er zijn informatiebeheersplannen uitgewerkt en gepubliceerd. Accenten: Digitalisering van alle (papieren) klassementen: Het OCMW heeft de intentie om alle bestaande klassementen te digitaliseren. Sociale centra: De archieven van de sociale centra zijn gedigitaliseerd en/of overgeheveld naar het Felixarchief. 86

87 1TSB De beslissingen zijn juridisch afgetoetst, zowel in de voorbereidings- als in de uitvoeringsfase. Zowel de voorbereiding als de uitvoering van de besluitvorming van de verschillende beslissingsorganen worden juridisch voorbereid. De centrale juridische dienst verstrekt kwaliteitsvol juridisch advies ter ondersteuning van de beslissingen die men wil nemen of wil uitvoeren. De juridische adviesverlening draagt bij tot het vermijden van gerechtelijke procedures. Op basis van rapportage worden adviezen verstrekt en, daar waar mogelijk en aangewezen, de werking van de diensten en de besluitvorming bijgestuurd. 1TSB De stad garandeert de correcte uitvoering en opvolging van alle wettelijk en decretale taken in algemene vorm. En deel van de wettelijke en decretale verplichtingen worden opgelegd met specifieke doelstellingen verspreid over meerdere beleidsdomeinen. Met deze doelstelling wil de stad voldoen aan een aantal algemene verplichtingen. Het betreft onder meer het opstellen van een organogram, de organisatie en afhandeling van de briefwisseling, uitvoering digitale handtekening, openbaarheid van bestuur en delegatie van handtekenbevoegdheid. Er wordt uitgegaan van algemene principes als efficiëntie, digitalisering en kostenbewustzijn. 1TSB De interne controle van de activiteiten is gewaarborgd. Interne controle bevat het geheel van maatregelen en procedures die er voor moeten zorgen dat het OCMW functioneert zoals het zou moeten functioneren. Het dient een redelijke zekerheid te verschaffen over het bereiken van de doelstellingen, het naleven van wetgeving en procedures, de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie, het efficiënte en economische gebruik van middelen, de bescherming van de activa en het voorkomen van fraude. In 2016 zal Interne Controle de proceseigenaars verder ondersteunen in het reviewen van de processen om zeker te stellen dat gepaste beheersmaatregelen zijn opgezet. We zetten in op een ontwikkelingstraject Business Process Management voor onze proceseigenaars met focus op risicobeheersing en het verder vereenvoudigen van processen. 87

88 1TSB Het beheerssysteem Welzijn op het werk zorgt als manier van werken voor de aansturing van het welzijnsbeleid binnen de groep. Gemeenschappelijke Preventiedienst De Gemeenschappelijke Preventiedienst heeft als opdracht om de werkgever bij te staan en te adviseren bij het bouwen aan het welzijn van de medewerkers. Welzijn op het werk vormt de drijvende kracht om medewerkers toe te laten de meest kwaliteitsvolle inzet na te streven. Een veilige en gezonde werkomgeving vormt de basis van het welzijn op het werk. De Gemeenschappelijke Preventiedienst is, voor wat het luik bedrijfsgeneeskunde betreft, ontstaan uit het OCMW en bestaat in hoofdzaak uit personeelsleden van het OCMW. De bedrijfsgeneeskundige dienst heeft een federale erkenning, werkt voor diverse entiteiten van de groep stad Antwerpen en voor enkele afdelingen van de Vlaamse administratie. De Bedrijfsgeneeskundige dienst wordt geacht break even te werken via de doorrekening van gemaakte kosten. De preventieadviseurs zijn personeelsleden van de respectieve entiteiten van de groep stad Antwerpen. De Gemeenschappelijke Preventiedienst werkt rond volgende pijlers: Medisch toezicht Psychosociale zorg Arbeidsveiligheid Security en noodplanning 88

89 Personeelsbeleid 1TSB08 - Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren. De stad is regisseur van de tactische doelstelling Personeelsbeleid. De gemeenschappelijke dienst personeelsmanagement onderschrijft de tactische doelstelling en de onderliggende doelstellingen. Als stad/ocmw willen we dat onze medewerkers zich elke dag ten volle inzetten om de doelstellingen te realiseren. Als personeelsmanagement investeren we daarom in strategieën en instrumenten om dit mogelijk te maken. Uitgangspunt daarbij is dienstverlening op maat van de burger realiseren en mensen en middelen optimaal en maximaal inzetten. Een van de grote uitdagingen voor de komende jaren wordt om de gevraagde optimalisaties te realiseren en de grote pensioneringsgolf op te vangen door de interne arbeidsmarkt optimaal in te zetten. We willen evolueren naar een meer vraag- dan aanbodgestuurd beleid, waarbij de medewerker actief zijn/haar loopbaan in handen neemt. Tenslotte wordt er een weerspiegeling nagestreefd van de Antwerpse beroepsactieve bevolking. Gemeenschappelijke dienst personeelsmanagement 1TSB Personeelsinzet wordt optimaal georganiseerd in functie van de klant. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET Ook in 2016 wordt de dienstverlening verder afgestemd op maat van de burger. Hiertoe wordt een nieuw tijdsregistratiesysteem uitgerold voor personeel. In functie van een evenwichtige meerjarenplanning en de kost van de komende pensioneringsgolf werd er sinds 2013 een groepsbreed besparingsplan opgezet. De stad blijft in 2016 een transparant monitoringsysteem gebruiken om de inspanningen helder te rapporteren en volgt zo de VTE-evolutie verder op, zodat tijdig bijgestuurd kan worden. Vanaf 2016 wordt de vernieuwde rechtspositieregeling voor stad en OCMW gefaseerd geïmplementeerd, zodat beide organisaties een op maat en modern personeelsbeleid kunnen voeren. Opdrachtenmanagement en een dynamische netwerkorganisatie krijgen verder vorm 89

90 vanuit de uitgangspunten wederzijds vertrouwen en flexibiliteit tussen medewerker en organisatie. Het dienstverleningsmodel van de gemeenschappelijk dienst Personeelsmanagement wordt verder uitgerold en aangeboden aan andere entiteiten van de groep en omliggende gemeenten. Uitgangspunten van dit dienstverleningsmodel zijn de ondersteuning van de medewerker en zijn leidinggevende. In uitvoering van het lokaal sectoraal akkoord wordt de uitwerking van een persoonlijk ICTbudget per medewerker verder onderzocht in TSB Als aantrekkelijke werkgever vinden we de beste kandidaat op de interne en externe arbeidsmarkt. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET De invoering van de strategische personeelsplanning sinds 2015 maakt het mogelijk om in 2016 nog meer in te zetten op flexibele arbeidsvormen tijdens piekperiodes en seizoensgebonden arbeid. Bepaalde duur contracten en stagiairs vormen hierbij een belangrijke insteek. De kwalitatieve inzet van jobstudenten en vacatieovereenkomsten voor het OCMW wordt onderzocht. De strategische selectieplanning vormt de basis voor het aanbod van het selectiecentrum. Dit aanbod wordt ook verder aangeboden aan de groep Antwerpen en opengesteld naar andere lokale besturen. In 2016 richt de wervingsstrategie zich terug meer op de externe arbeidsmarkt. De natuurlijke uitstroom zorgt voor een toenemende nood aan nieuwe kandidaten om de dienstverlening voor stad en OCMW te garanderen. De focus ligt hierbij enerzijds op het aanwerven van generieke profielen die op basis van de noden van de organisatie en de kwaliteiten van de kandidaat op een specifieke functie gematcht worden. Anderzijds wordt er in het kader van knelpuntvacatures gewerkt aan specifieke selecties aangevuld met actieve werving en collectieve en individuele ontwikkeltrajecten binnen de organisatie. Mobiliteit blijft een belangrijke wervingsvorm binnen de groep stad Antwerpen. Via het systeem van mobiliteitspools wordt ook in 2016 verder ingezet op het dynamiseren van de interne arbeidsmarkt. Er wordt onderzocht hoe de bestaande drempels bij verruimde mobiliteit en de negatieve impact op tewerkstellingsmaatregelen bij mobiliteit tussen stad en OCMW (en breder binnen de groep Antwerpen) kan verminderd worden. De verdere invoering van selecties op 1 dag en de opstart van talentenprogramma s moeten in 2016 bijdragen tot een efficiëntere en effectievere invulling van vacatures. Daarnaast wordt extra ingezet op cultuurneutrale selecties. Stad en OCMW willen hiertoe innoverende selectietechnieken en -methodieken toepassen. 90

91 1TSB Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET 0 0 Medewerkers worden ondersteund en gestimuleerd om zich elke dag in te zetten in functie van de doelstellingen en actief bezig te zijn met hun loopbaan bij de stad en OCMW. Na een grondige evaluatie van de laatste waarderingsronde wordt een voorstel uitgewerkt tot vereenvoudiging van de functioneringscyclus naar een systeem van permanente feedback. Met het oog op een dynamische interne arbeidsmarkt blijft het noodzakelijk om medewerkers die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging binnen stad en OCMW, gepast te ondersteunen. Binnen loopbaanbegeleiding wordt prioritair ingezet op de groep die moet bewegen en worden medewerkers maximaal toegeleid naar knelpuntvacatures binnen stad en OCMW via oa ontwikkeltrajecten. Om onze leidinggevenden verder te professionaliseren wordt er geïnvesteerd in het ontwikkelgericht en inspirerend leidinggeven door het aanbieden van een ontwikkeltraject op maat (operationeel/tactisch/strategisch en nieuw/ervaren). De meerdaagse voor leidinggevenden wordt verdergezet. Daarnaast worden inspiratiesessies georganiseerd. De inzetbaarheid van medewerkers wordt verhoogd door o.a. het aanwezigheidsbeleid verder uit te rollen met bijzondere aandacht voor het opvolgen van problematisch kortverzuim via een gerichter controlebeleid en diepgaand opvolgen van problematisch langverzuim met oog op een snelle re-integratie op de werkvloer. Vanaf 1/1/2016 is er een verzekering voor gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid voor contractuele medewerkers. Er wordt ook een nieuwe werkwijze voor controle bij arbeidsongeschiktheid uitgewerkt die gefaseerd geïmplementeerd wordt. In de samenwerking met het extern sociaal secretariaat ligt de nadruk op verdere kwaliteitsbewaking en interne controle op de loonberekening en op het tijdsbeheer. Vanaf 1/5/2016 wordt de achterafbetaling van statutaire medewerkers ingevoerd. In 2016 worden de processen bij de uitstroom van medewerkers geoptimaliseerd. Interne communicatie wordt verder geoptimaliseerd via het medewerkersluik van A-stad. Hiervoor worden de intranetten van de bedrijfseenheden en departementen verder geïntegreerd in A-stad. Daarnaast worden via het medewerkersluik de nodige instrumenten (App s, e-forms, ) ontwikkeld om de zelfredzaamheid van medewerkers en leidinggevenden verder te verhogen 91

92 1TSB Het personeel is een weerspiegeling van de Antwerpse beroepsactieve bevolking De huidige monitoring van de diversiteit van het personeelsbestand wordt vervangen door een nieuwe telling die een betere vergelijking met andere overheden en organisaties in het werkveld mogelijk moet maken. Er wordt ook in 2016 ingezet op een verbeterde instroom van jongeren en personen met een andere etnisch-culturele achtergrond. Zo worden alternatieve instroomtrajecten en promotieprojecten opgestart en ondersteund (zoals stages, werkervaringstrajecten, talentenprogramma s, ). De invulling van art. 60-plaatsen blijft een sterk aandachtspunt. In 2016 worden er doorstroomselecties van sociale tewerkstelling naar reguliere tewerkstelling georganiseerd. Er worden ook in 2016 opleidingstrajecten georganiseerd voor leidinggevenden om beter om te gaan met diversiteit in de organisatie en op de werkvloer. Taalcoaching en opleidingen Nederlands helpen anderstalige medewerkers hun kennis van het Nederlands op de werkvloer te verbeteren. In het kader van de tewerkstellingsmaatregelen volgen we de evoluties als gevolg van de 6 de staatshervorming op. Het is een blijvende uitdaging om subsidies te maximaliseren. Het proces voor de ondersteuningspremies (VOP) voor personeelskost en werkpostaanpassingen voor personen met een arbeidshandicap wordt verder geoptimaliseerd door een inhaalbeweging te maken voor het huidig personeel. Afgeschermde selecties worden georganiseerd voor personen met een arbeidsbeperking. 92

93 Logistiek Beheer 1TSB12 - Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger. De stad is regisseur van de tactische doelstelling Logistiek beheer. De diensten patrimoniumbeheer en onderhoud van het departement Bestuurszaken van het OCMW en de gemeenschappelijke aankoopcentrale onderschrijven deze tactische beleidsdoelstelling. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. Departement Bestuurszaken/dienst patrimoniumbeheer en onderhoud. De dienst patrimoniumbeheer (koop-verkoop/huur-verhuur/ pacht- en jachtrechten) is bij het OCMW centraal ondergebracht in het departement Bestuurszaken. Deze dienst staat in voor de opvolging van de vastgoedprojecten van het OCMW. Voor deze projecten verwijzen we naar het investeringsbudget. 1TSB1204: De vastgoedportefeuille van groep stad Antwerpen speelt doelgericht en flexibel in op de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET 0 0 1TSB120400: De gebouwen en gronden zijn optimaal gedeeld en de ruimte is efficiënt beheerd. Patrimoniumbeheer- en onderhoud voor de private gebouwen van het OCMW 1TSB120402: Bouwprojecten passen de vastgoedportefeuille van de groep stad Antwerpen aan in functie van de maatschappelijke en logistieke behoeften van burger en stedelijke diensten Patrimoniumbeheer- en onderhoud voor de gebouwen van de ondersteunende diensten van het OCMW 93

94 1TSB We werken samen met private partners op basis van solide afspraken met het oog op optimale prijs-kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie, kostenbewustzijn en duurzaamheid. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET Gemeenschappelijke aankoopcentrale De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale staat in voor de aankoop van goederen en diensten voor diverse entiteiten van de groep stad Antwerpen en voor het uitschrijven van bestekken, de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten en het afsluiten van raamcontracten. 94

95 IT 1TSB13 - De groep stad Antwerpen beschikt over een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen en kan op IT beroep doen voor de realisatie van het bestuursakkoord. Digipolis is regisseur van de tactische doelstelling IT. Het departement Patrimonium, ICT en Beveiliging van het OCMW onderschrijft de tactische doelstelling. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. 1TSB De medewerkers van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen. Budget 2016 Actieplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Departement Bestuurszaken/ICT Digipolis is belast met het onderhoud van het ICT patrimonium van het OCMW. Het departement Bestuurszaken/dienst ICT treedt namens het OCMW op in onderhandelingen met Digipolis rond ICT en is verantwoordelijk voor de opvolging het Digipolis-budget van het OCMW. Nieuwe ICT-projecten voor het OCMW voor de komende jaren zijn: Digitaal HR platform Toepassing patrimoniumbeheer samen met de stad Verdere integratie randpakketten in e-vita Informatieschermen in de wachtzalen Nieuw digitaal OCMW Platform (waaronder E-vita 2.0) Verder Digitaliseren informatie en uitbreiden Digitaal werken OCMW Intranet Impact reorganisatie op ICT omgeving. 95

96 2.2. Het doelstellingenbudget schema B1 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Budget/ Schema B1: Het doelstellingenbudget Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: 2016 Naam waarnemend secretaris: Anne Baré Naam financieel beheerder: Erik Peeters 96

97 Schema B1: Het doelstellingenbudget Inhoud!A1 Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 04 Lerende en Werkende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk Bestuurde Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

98 2.3. De financiële toestand De financiële toestand : Volgens Artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens: 1 e een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in het meerjarenplan; 2 e een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: 1. Het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarvoor het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Het cijfer van het resultaat op kasbasis is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 - de staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan Resultaat op kasbasis 2016 Aanpassing meerjarenplan bij budget 2016 Budget Euro Euro 2. De autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds, de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leninglasten van bijkomende leningen te dragen. Autofinancieringsmarge 2016 Aanpassing meerjarenplan bij budget 2016 Budget Euro Euro Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2016 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 de staat van het financiële evenwicht voor het meerjarenplan Het cijfer van de autofinancieringsmarge is gelijk in budget 2016 en de aanpassing van het meerjarenplan Dit is het gevolg van een gelijktijdige budgetopmaak en aanpassing van het meerjarenplan. 98

99 2.4. Lijst overheidsopdrachten De Raad van het OCMW Antwerpen delegeert geen bevoegdheden in verband met overheidsopdrachten. De lijst is nihil Lijst daden van beschikking De Raad van het OCMW Antwerpen delegeert geen bevoegdheden in verband met daden van beschikking. De lijst is nihil Lijst nominatief toegekende subsidies Opdracht Externe partner Budget 2016 Aanspreekpunt daklozen: De Vaart CAW Antwerpen Aanspreekpunt daklozen: KAMIANO onthaal, Outreach en buurtrestaurant VVS vzw Ambulante woonbegeleiding - project Housing First Belgium CAW Antwerpen Arbeidszorg ANA vzw Buurtrestaurants - alle soorten verstrekte maaltijden Zet U vzw Daklozen - ketenaanpak CAW Antwerpen Digitalisering kansarmen Dot.Kom Posthof vzw Eersteleeftijdsmelk - Filet Divers Filet Divers IFG werking door Vertrouwenscentrum kindermishandeling vzw Vertrouwenscentrum kindermishandeling vzw Nachtopvang De Biekorf CAW Antwerpen Opstartkosten éénmalige projecten OCMW Samenwerking VDAB-stad-OCMW VDAB/stad/OCMW Sociale kruidenier Sociaal winkeplunt Voortraject Nederlands en vaardigheden Centrum Basiseducatie Winternachtopvang - verpleegkundige en medische zorg Zorgbedrijf Antwerpen Winternachtopvang - Victor 4 / gezinsopvang / coördinatie CAW Antwerpen Winterwerking: bijkomende dagopvang CAW Antwerpen Winterwerking: bijkomende dagopvang Walburgiskerk Free Clinic Woonbegeleiding - Domus - wijkteams CAW Antwerpen Woonbuddy's vrijwilligers Vormingplus Zorgaanbod voor dak en thuislozen CAW Antwerpen Crisispermanentie CAW Antwerpen IFG Algemeen Interactie Academie vzw Winternachtopvang - uitbreiding dispatch CAW Antwerpen Werkingsdotatie Beschut Wonen Antwerpen Beschut Wonen Antwerpen Totaal Contract Exploitatiedotatie Zorgbedrijf Zorgbedrijf Antwerpen Totaal Dotatie Eindtotaal 649 Toegestane Werkingssubsidies

100 De Financiële nota 2.7. Het exploitatiebudget schema B2 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Budget / Schema B2: Het exploitatiebudget Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: 2016 Naam waarnemend secretaris: Anne Baré Naam financieel beheerder: Erik Peeters Schema B2: Het exploitatiebudget Inhoud!A1 Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Woonstad Lerende en Werkende Stad Bruisende Stad Harmonieuze Stad Sterk Bestuurde Stad Totalen

101 2.8. Het investeringsbudget schema B3/B4 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Budget / Schema B3: De investeringsenveloppe Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: 2016 Naam waarnemend secretaris: Anne Baré Naam financieel beheerder: Erik Peeters 101

102 Schema B3: De investeringsenveloppe Inhoud!A1 DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

103 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

104 De investeringsenveloppe per beleidsdomein: Schema B3: De investeringsenveloppe Overig Beleid Inhoud!A1 DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

105 Toelichting Investeringsproject (uitgaven): Totaal BW Boerhaavestraat: ombouw woning eenheden beschut wonen BW Leopold De Waelstraat 23: renovatie BW Falconrui 33 aanloopadres/administratieve unit Sociale Woningen Dakisolatie (300 flats) Renovatie Sociale Woningen Vercammenstraat SW Perel: Centrale verwarming SW Clampaert: Centrale verwarming SW Zwijgerstraat vervangen keukens en badkamers appartementen SW De Keizer: vervangen sanitaire leidingen SW Vlabo: herstellen verzakking woningen SW De Schinde: Aankoop 10 appartementen en benedenverdieping SW De Schinde: Renovatie appartement + ombouw benedenverdieping Renovatie voorbouw PAX (Lange Dijkstraat 68-70): doorgangswoning Charles De Costerlaan 6-18 aankoop crisiswoning August Vermeylenlaan 13 aankoop crisiswoning Project Boys Home (8 à 9 studio's) Aankoop crisiswoningen (minimaal 2 woningen per jaar) Energiebesparing SW Zwijgerstraat: o.a. vervangen ramen Energiebesparing SW Clampaert: isolatie gevels Energiebesparing Sociale Woningen (o.a. Vlabo) en Huize Sofia Portefeuille Patrimoniumonderhoud Woonstad Investeringstoelage Zorgbedrijf Portefeuille Patrimoniumonderhoud Gezondheid Dotatie Digipolis investeringen Herlocatie Interne en Adm. Controle naar Lange Nieuwstraat ICT-project HR-pakket Sociaal Secretariaat Vervangen daken Lange Gasthuisstraat 33 (Dossier Hagelschade) Vervangen daken Lange Gasthuisstraat (Dossier Hagelschade) Vervangen daken Lange Gasthuisstraat 39 (Dossier Hagelschade) Portefeuille Patrimoniumonderhoud Sterk Bestuurde Stad Digitale informatie klant (plaatsing publiekschermen) Restauratie Schilderijen Museum Totaal uitgaven

106 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Toelichting: Investeringsproject (ontvangsten): Totaal BW Leopold de Waelstraat 23: Subsidies Nationale Loterij Renovatie Sociale Woningen Vercammenstraat 1: Isolatiepremie Eandis Kapitaalsubsidies Care Property invest (Serviceflats Invest) Kapitaalsubsidies Domus Flandria Investeringstoelage Zorgbedrijf: Stedenfondsmiddelen Verkoop roerend patrimonium en rollend materieel Ruiloperatie stad / verkoop materieel vast actief Vervangen daken Lange Gasthuisstraat 33 (tussenkomst verzekering) Vervangen daken Lange Gasthuisstraat (tussenkomst verzekering) Vervangen daken Lange Gasthuisstraat 39 (tussenkomst verzekering) Ontvangsten Domus Flandria en Care Property Invest Zorgbedrijf (vorige jaren) Totaal ontvangsten

107 Privaat patrimonium OCMW Schema B3: De investeringsenveloppe DEEL 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN II. Verkoop van materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Verbinteniskredieten Transactiekredieten

108 Toelichting: Investeringsproject (uitgaven): Totaal Venusstraat 13 nrs 2, 5 en 7: renovatie Venusstraat 13 nr 6: renovatie Elzenveld: Restauratie 6 glasramen Elzenveld: Vernieuwen koelgroepen Elzenveld: Vernieuwen doorgang Elzenveld: Eigenaarsonderhoud Falconrui 47: Vervangen dak & plaatsen isolatie Lange Nieuwstraat 3: Dakrenovatie & plaatsen isolatie St Jorispoort 13: renovatie St Jorispoort 27: renovatie St Jorispoort 35: renovatie St Jorispoort 37: renovatie St Jorispoort 39: renovatie Van Schoonbekestraat 56 t/m 62: vervangen ramen & gevelwerken Wilrijk Hoeve Dries uitkoop opstal Verkavelingswerken ivm verkoop van gronden Trapstraat CAW Zijhuis & De Passage: vervangen schrijnwerk Trapstraat CAW Zijhuis & De Passage: vernieuwen en isolatie dak Investeringsdotatie Project Site Boogkeers / erfpacht AMS Vervangen dak Korte Nieuwstraat (dossier Hagelschade) Vervangen dak Venusstraat 13 (dossier Hagelschade) Vervangen dak Venusstraat 15 (dossier Hagelschade) Vervangen dak Wolstraat 31 (dossier Hagelschade) Vervangen dak Elzenveld (dossier Hagelschade) Vervangen dak Elzenveld Congrescentrum - hotel - kapel (dossier Hagelschade) Vervangen dak Willy Peerscentrum + OCA (dossier Hagelschade) Portefeuille Patrimoniumonderhoud Privaat Patrimonium Totaal uitgaven

109 DEEL 2: ONTVANGSTEN II. Verkoop van materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Toelichting: Investeringsproject (ontvangsten): Totaal Verkoop onroerend patrimonium Vervangen dak & plaatsen isolatie Falconrui 47 (tussenkomst verzekering) Dakrenovatie & plaatsen isolatie Lange Nieuwstraat 3 (tussenkomst verzekering) Vervangen dak Korte Nieuwstraat (tussenkomst verzekering) Vervangen dak Venusstraat 13 (tussenkomst verzekering) Vervangen dak Venusstraat 15 (tussenkomst verzekering) Vervangen dak Wolstraat 31 (tussenkomst verzekering) Vervangen dak Elzenveld (tussenkomst verzekering) Vervangen dak Elzenveld Congrescentrum - hotel - kapel (tussenkomst verzekering) Vervangen dak Willy Peerscentrum + OCA (tussenkomst verzekering) Lange Gasthuisstraat 26: Isolatiepremie Eandis beglazing Totaal ontvangsten

110 Werk en activering Schema B3: De investeringsenveloppe DEEL 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa TOTAAL UITGAVEN Toelichting: Investeringsprojecten (uitgaven): Totaal Energiebesparende maatregelen De Serre Portefeuille patrimoniumonderhoud Werk en Activering Totaal uitgaven DEEL 2: ONTVANGSTEN II. Verkoop van materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Verbinteniskredieten Transactiekredieten Toelichting: Investeringsprojecten (ontvangsten): Totaal Verkoop rollend materieel Totaal ontvangsten

111 Welzijn Schema B3: De investeringsenveloppe DEEL 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa TOTAAL UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Toelichting: Investeringsproject (uitgaven): Totaal Buurtrestaurants inrichting kinderhoeken Nieuwbouw/verbouwing Pension Van Schoonhoven (& Dispatch) Herlocatie buurtrestaurant Bakboord De Biekorf (Dambruggestraat 304): vernieuwen en isolatie dak De Biekorf (Dambruggestraat 304): verwarmingsketels vernieuwen Energiebesparende maatregelen: ILC De Vaart (dak & ketel) Portefeuille Patrimoniumonderhoud Welzijn Totaal uitgaven

112 DEEL 2: ONTVANGSTEN II. Verkoop van materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Toelichting: Investeringsproject (ontvangsten): Totaal Nieuwbouw/verbouwing Pension Van Schoonhoven: Stedenfondsmiddelen Herlocatie buurtrestaurant Bakboord: Stedenfondsmiddelen Verkoop pand Provinciestraat 32 Antwerpen Totaal ontvangsten

113 Maatschappelijke integratie en ontplooiing Schema B3: De investeringsenveloppe DEEL 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa TOTAAL UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Toelichting: Investeringsproject (uitgaven): Totaal Herlocatie sociaal centra Herlocatie SC Ekeren - F. Verbieststraat 10 aankoop pand Herlocatie SC Ekeren - F. Verbieststraat 10 aanpassingswerken Herlocatie SC Merksem - Lambrechtshoekenlaan 209 aankoop pand Herlocatie SC Merksem - Lambrechtshoekenlaan 209 Aanpassingswerken Clustering Sociaal Centra Wijk 2060 aankoop pand & aanpassingswerken Herlocatie SC Coevelt + MHR + ICT naar Clara Snellingsstraat 27/ Herlocatie SC Kyle & SC Hoboken naar Antwerpsesteenweg Nieuwbouw/verbouwing Sociaal Centrum Plein Invoering Badge-toegang Sociaal Centra Pand Clara Snellingsstraat 27-43: vernieuwen dak Energiebesparende maatregelen: Sociaal Centrum Potvliet Energiebesparende maatregelen: Sociaal Centra algemeen Portefeuille Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Totaal uitgaven

114 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Toelichting: Investeringsproject (ontvangsten): Totaal Nieuwbouw/verbouwing Sociaal Centrum Plein: Federaal Grootstedenbeleid middelen Totaal ontvangsten

115 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Budget / Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: 2016 Naam waarnemend secretaris: Anne Baré Naam financieel beheerder: Erik Peeters Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Inhoud!A1 Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Woonstad Lerende en Werkende Stad Bruisende Stad 06 Harmonieuze Stad Sterk Bestuurde Stad Totalen

116 2.9. Het liquiditeitenbudget schema B5 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Budget / Schema B5: Het liquiditeitenbudget Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: 2016 Naam waarnemend secretaris: Anne Baré Naam financieel beheerder: Erik Peeters 116

117 Schema B5: Het liquiditeitenbudget Inhoud!A1 RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Pensioenfonds II. Investeringen Patrimonium OCMW Plan Sociale Centra Wonen Care Property Invest III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden

118 Toelichting budget Toelichting exploitatiebudget Exploitatiebudget Uitgaven worden ofwel gebudgetteerd aan de hand van vaste bedragen, of toename met 1% of index. Het OCMW saneert op haar reguliere exploitatieuitgaven, gaande van 1,5 mio EUR in 2016 tot 2,5 mio EUR in 2019 door scherper te budgetteren en telecom kosten die nu in de budgetten van Digipolis zitten, te schrappen. Convenanten zijn gebudgetteerd op basis van lijst in bijlage nominatief toegekende subsidies. De dotatie van het Zorgbedrijf wordt verminderd wegens de nieuwe herverdeling van de responsabiliseringsbijdrage. Deze bedragen worden ingehouden op de doorgestorte dotatie. Tabel : respo bijdrage Zorgbedrijf Antwerpen in euro. Index: de eerstvolgende indexaanpassing is voorzien voor begin 2017; derhalve worden lonen, rekeningen sociale dienst en convenanten niet geïndexeerd. De stedelijke dotatie stijgt na overleg met de Stad: de inhouding van dotatie op het Zorgbedrijf voor betaling van de respo factuur blijft bij het OCMW (voor 2016 is dit +3,8 mio EUR); er wordt extra werkingsbudget ingeschreven voor de dienst communicatie (voor 2016 is dit 235k EUR) en extra VIA4 middelen (voor 2016 is dit 150k EUR). Tabel : stadsdotatie exploitatie aanpassing meerjarenplan vanaf 2016 in euro. 118

119 Dit maakt dat de stadsdotatie voor 2016 in totaal EUR bedraagt; daarvan stort OCMW Antwerpen EUR door aan Zorgbedrijf Antwerpen. De investeringsdotatie (via Stad) aan het Zorgbedrijf, zoals opgenomen in het originele meerjarenplan, blijft ongewijzigd. Tabel : stadsdotatie investeringen aanpassing meerjarenplan vanaf 2016 in euro. 119

120 Personeel: De responsabilisering is herberekend door DIBISS op basis van de herverdeling van de historische pensioenlast van OCMW, Zorgbedrijf en ZNA, op basis van de historiek van de loopbaan van alle gepensioneerden tot Pensioenen vanaf die datum worden toegewezen aan de betreffende entiteit. Die nieuwe verdeling is gebruikt om de bedragen van Ethias studie 2012 te herverdelen onder de leden van de groep OCMW. De bedragen waren: Tabel: verdeling respo op basis Ethias studie 2012 welke in de vorige budgetten ingeschreven was in de meerjarenplanning in euro De nieuwe bedragen (op basis van de verdeelsleutel DIBISS) zijn: Tabel: verdeling respo op basis Ethias studie 2012 op basis van de nieuwe opsplitsing personeel welke ingeschreven is in de meerjarenplanning in euro De nieuwe verdeling gaat in vanaf financieel jaar 2015 in de meerjarenplanning. De afspraken binnen de groep OCMW zullen vastgelegd worden in SLA s. Wij veronderstellen dat het voorziene budget voor de responsabilisering ZNA voor 100% wordt gerecupereerd; dit is zodoende budgetneutraal voor OCMW. De respo voor het Zorgbedrijf loopt via de budgetten en de boekhouding van het Zorgbedrijf. Voor OCMW wordt de financiering van de responsabilisering meegeteld in de berekening van de stedelijke dotatie. 120

121 Zoals groepsbreed werd overeengekomen, stijgt het personeelsbudget jaarlijks met 2%; dit dekt 1 jaarindexatie van 2%, de normale baremieke verhogingen, functioneringstoeslag, afspraken conform CAO en de basisbijdrage voor de pensioenen. Dit percentage dekt niet de responsabilisering; die is apart voorzien. Conform afspraak binnen de groep Stad Antwerpen (basis = Planbureau), is de index bevroren voor de periode De eerstvolgende indexaanpassing zou voorzien zijn begin De evolutie van de personeelsaantallen tussen 2016 en 2019 is in overeenstemming met de beslissing van het college van 24 mei 2013 waarin de streefdoelen per entiteit werden vastgelegd in functie van de financiering van de pensioenproblematiek. De aantallen hieronder stijgen met circa 10 VTE voor begroting 2016; dit is te wijten aan het inschrijven van extra personeel wat extern gesubsidieerd is en dus budgetneutraal is. (ESF en AMIF) Voor de begeleiding van vluchtelingen budgetteert het OCMW 21 extra personeelsleden bovenop de norm. We houden er rekening mee dat die extra personeelsleden in de loop van 2016 aangeworven worden (dit betekent in 2016 een stijging van 13,1 VTE op jaarbasis) en geleidelijk aan in 2017 (+ 15,1 VTE) en tegen einde 2018 (+ 5,8 VTE) terug zullen afvloeien. De sociale tewerkstelling is gebudgetteerd op VTE. In het personeelsbudget is de uitbetaling voorzien van het vakantiegeld 2012 wat nog niet uitbetaald was aan het OCMW personeel (bedrag in budget van 3,5 mio EUR). De planning van de dienst PM is om die uitbetaling te doen in april 16, zodoende kan hiermee de achterafbetaling van de wedde van de statutaire personeelsleden overbrugd worden. Tabel: personeelsbudget 2016 OCMW Antwerpen in euro 121

122 Rekeningen sociale dienst: Grafiek: evolutie aantal unieke klanten leefloon en equivalent leefloon: Halfjaarlijkse analyse van de klantenaantallen leefloon en equivalent leefloon (basis = eerste halfjaar van 2015) leert ons dat de aantallen klanten leefloon stijgen met 12% op jaarbasis. Voor het eerst sinds jaren zien we een stabilisatie in het aantal klanten ELL. Die trend is doorgetrokken in de meerjarenplanning. Voor de vluchtelingen is budget ingeschreven op basis van een verwachting van extra dossiers. Dit betekent een extra budget leefloon van EUR, als uitgave maar ook als inkomst vanuit de POD MI. We houden rekening met de 2% verhoging voorzien door Minister Borsus per 1/9/2015. Daarnaast is het budget voor medische kosten verhoogd met eur en voor aanvullende bijstand met EUR. We budgetteren het langer open houden van 3 sociale centra die recent verlaten werden (ttz Coevelt, Hoboken en Kiel) en de aanwerving van 21 extra personeelsleden (4,5 VTE administratie en 16,5 VTE maatschappelijk werk, voorzien in personeelsbudget). Medische kosten: we houden in het budget rekening met het Mediprima verhaal. De tegemoetkoming vanwege POD MI voor medische kosten zal geleidelijk aan volledig verdwijnen. 122

123 Subsidies We veronderstellen dat de bestaande subsidiëringen blijven bestaan en ook in die orde van grootte. De programma s waarvan we weten dat ze eindig in tijd zijn, zijn ook zo ingeschreven. We veronderstellen dat de subsidies Gesco en Sociale Maribel blijven bestaan. De bestaande SLA s werden ingeschreven en doorgetrokken in de meerjarenplanning Het nog niet bestemde deel van de stedenfonds periode geven we een bestemming in de opmaak van het investeringsbudget. Digipolis De dotatie die OCMW Antwerpen betaalt aan Digipolis conform de meerjarenbegroting van Digipolis is ingeschreven in dit budget. Patrimonium We veronderstellen dat het huidige patrimonium bij OCMW Antwerpen blijft; de huuropbrengsten stijgen met 2% per jaar. Voor panden / gronden die verkocht werden, is de huuropbrengst in mindering gebracht van het exploitatiebudget (bv Ballaerstraat: EUR op jaarbasis). OCMW schrijft de inkomsten uit de erfpacht met AMS (Boogkeers) in in het meerjarenplan. 123

Aanpassing meerjarenplan bij budget 2018 & Opmaak budget OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan bij budget 2018 & Opmaak budget OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Annelies Pasmans Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018 & Opmaak budget 2018

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan bij budget 2017 & Opmaak budget OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan bij budget 2017 & Opmaak budget OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2017 & Opmaak budget 2017 OCMW

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan bij budgetwijziging 2017 & budgetwijziging OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan bij budgetwijziging 2017 & budgetwijziging OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017 & budgetwijziging

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

JR BOEK. Toelichting bij de jaarrekening

JR BOEK. Toelichting bij de jaarrekening JR BOEK 2014 Stad Toelichting bij de jaarrekening Inhoudstafel Toelichting bij de jaarrekening 2014 rekening per beleidsdomein (schema TJ1) 1 Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2).. 3 Toelichting

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring GR20141230 Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2015 - goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota Financiële nota

BUDGET Beleidsnota Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 11012 Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN...

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI 2017 Aanwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde Marnic,

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus

Beleids- en BeheersCyclus Beleids- en BeheersCyclus 11 oktober 2011 Inhoud Concept Het meerjarenplan Het budget De jaarrekening 2 Concept De beleidscyclus De beleidsrapporten De toelichting bij de beleidsrapporten De beheersrapporten

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. Aanwezig: della FAILLE D HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. DE BRUYNE Patrick, DE FEYTER Karlien, VANDERSTRAETEN Anja, RAES

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie )

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie ) GR20160623 punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016) De raad Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;

Nadere informatie

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004 BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET Beleidsnota Doelstellingennota prioritaire

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING BBC RAPPORTERING 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 OFFICIËLE RAPPORTERING... 3.1 3.1 Schema TM2 Nieuw!... 3.1 3.1.1 Uitsplitsing ten laste

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 16 Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor

Nadere informatie

Inhoud. Titel 1. Definities 11

Inhoud. Titel 1. Definities 11 Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 9 Titel 1. Definities 11 Titel 2. De

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Inhoud BBC en Gemeentelijke diensten Budgethouderschap Intern verzelfstandigd agentschappen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan:

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan: GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 mei 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00453 Onderwerp: Aanpassing overeenkomsten met Ethias in het kader van het pensioendossier - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal.

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. BELEIDSNOTA In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. De nieuwe beheers- en beleidscyclus biedt het OCMW de mogelijkheid om haar transparante manier

Nadere informatie

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE Bart Kaesemans 16 jaar ervaring lokaal bestuur 10 jaar managementteam Aansturing 10 diensten Beleids- en beheerscyclus Procesmanagement Organisatiebeheerssysteem

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

Boek 1 Aanpassing van het meerjarenplan bij budget Stad Antwerpen

Boek 1 Aanpassing van het meerjarenplan bij budget Stad Antwerpen Boek 1 Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 Stad Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan Stad Antwerpen NIS-code bestuur: 11002 Adres

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg

Nadere informatie

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00

Nadere informatie

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW s en Provincies I. Kader van totstandkoming Organieke decreten Internationale verplichtingen i.k.v. ESR95 Het Vlaamse Regeerakkoord Aanbevelingen Raad van Europa

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus 22 november 2012 Hilde Moerenhout IKZ, provincie Oost-Vlaanderen Agenda Planmatig beleid en strategisch management - Geïntegreerde planningscyclus - Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Stad Geraardsbergen. Budget 2017

Stad Geraardsbergen. Budget 2017 Stad Geraardsbergen Budget 2017 Stadsbestuur Geraardsbergen Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen 054 43 44 45 info@geraardsbergen.be www.geraardsbergen.be 1. De beleidsnota 1.1 De doelstellingennota 1.2

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

Gemeenteplein Lummen NIS 71037

Gemeenteplein Lummen NIS 71037 Gemeenteplein 13 356 Lummen NIS 7137 Aanpassing 2 meerjarenplan 214-219 2727 Inhoudstafel Strategische nota 5 Beleidsdoelstellingen en motivering wijzigingen 19 Financieel doelstellingenplan (schema M1)

Nadere informatie

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 189 190 1. Inhoud en betekenis De financiële toestand

Nadere informatie

Herziening meerjarenplan 2014-2019

Herziening meerjarenplan 2014-2019 Herziening meerjarenplan 2014-2019 OCMW Gingelom Steenweg 111, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW Raad: 25 november 2015 Laatste budgettaire journaalnummer : 2016001134 Secretaris: Marc Bovy Financieel

Nadere informatie

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving 5 2.1 Berekening van de behoefte

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

Budget 2011 en meerjarenplanning OCMW Antwerpen

Budget 2011 en meerjarenplanning OCMW Antwerpen Nota aan Raad Maatschappelijk Welzijn Zitting van: 19 oktober 2010. OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens/ Elke Van Espen Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Budget

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst secretariaat Volgnummer dossier 37 Onderwerp OCMW. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

Boek 1 Aanpassing van het meerjarenplan bij budget Stad Antwerpen

Boek 1 Aanpassing van het meerjarenplan bij budget Stad Antwerpen Boek 1 Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 Stad Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan Stad Antwerpen NIS-code bestuur: 11002 Adres

Nadere informatie

Meerjarenplan & Budget OCMW Antwerpen

Meerjarenplan & Budget OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Meerjarenplan 2014-2019 & Budget 2014 OCMW Antwerpen De nota bevat het meerjarenplan

Nadere informatie

Pensioenstelsel lokale besturen. Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle

Pensioenstelsel lokale besturen. Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle Pensioenstelsel lokale besturen Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle Kunt u volgen? o RSZPPO o RSZPPO en DOSZ = DIBISS (vanaf 1.1.2015) o PDOS en RVP = RVP (vanaf 1.1.2016) o DIBISS

Nadere informatie

1. Meerjarenplan Stad Antwerpen

1. Meerjarenplan Stad Antwerpen 1. Meerjarenplan 2014-2019 Stad Antwerpen Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota 1 Financiële nota Het financiële doelstellingenplan (schema M1) 19 De staat van het financiële evenwicht (schema M2)

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel KERNCIJFERS BUDGETWIJZIGING CIJFER ORIGINEEL BUDGET CIJFERS BUDGET volgens schema BW CIJFERS NA BW VERSCHIL Exploitatie - uitgaven 11.603.237 11.603.237 11.577.774

Nadere informatie