Werken aan een veiliger Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan een veiliger Rotterdam"

Transcriptie

1 Vijfjarenprogramma Veilig Gemeente Rotterdam Werken aan een veiliger Rotterdam Geen woorden maar daden

2 Een veiliger Rotterdam, kan dat? Rotterdam moet veiliger worden. Daar is het iedereen het over eens. En daar gaat nu met volle kracht aan gewerkt worden. De hele gemeenteraad heeft ja gezegd tegen de plannen om van Rotterdam een veiliger stad te maken. Die plannen zijn gebundeld in het vijfjarenprogramma Versterking veiligheid Rotterdam. Centrale thema s daarin: Een wijkgerichte aanpak van de veiligheid en een stedelijke aanpak van drie thema s: jeugd en veiligheid, drugs en geweld. In Rotterdam werken we al sinds 93 aan het veiligheidsbeleid. Terugkijkend constateert het gemeentestuur dat de aanpak van de afgelopen jaren niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd. Er is wel hard gewerkt, maar het doel is niet bereikt. Integendeel, in de stad is sprake van een toenemend gevoel van onveiligheid. Bewoners protesteren steeds luider tegen onveiligheid en onleefbaarheid in hun wijk. Van de overheid worden geen woorden maar daden verwacht om de stad veiliger te maken. Mensen willen nu eindelijk resultaten zien. Is daar kans op, met het nieuwe vijfjarenprogramma? Ja, zegt het gemeentebestuur volmondig. Dit programma betekent een omslag in de aanpak van de veiligheid. Een omslag die resultaten op moet gaan leveren. Resultaten die snel voor de burgers zichtbaar worden. De leefbaarheid zal omhoog gaan en de verloedering omlaag. Daar mogen de Rotterdammers hun gemeentebestuur op afrekenen. Het belangrijkste verschil met de plannen uit het verleden zit m in de aanpak die nu gekozen is. Die is samen te vatten als: systematisch, structureel en integraal. Er is geen sprake meer van een project hier en een actie daar. 2

3 Veiligheid is topprioriteit nummer 1 en een gezamenlijke opdracht voor iedereen. Niet alleen justitie en politie. Zij zijn - en blijven - belangrijke partners in wat de veiligheids-keten heet, maar er zijn nog vele anderen. Alle activiteiten van diensten, organisaties en instellingen die van invloed zijn op veiligheid en leefbaarheid moeten elkaar versterken. Daarvoor is samenwerking en afstemming nodig, onder een strakke regie. Die regie komt te liggen bij de deelgemeenten. Zij worden de spil in het nieuwe beleid, zij staan immers het dichtst bij de bewoners. De deelgemeenten gaan samen met bewoners en met alle anderen die betrokken zijn bij veiligheid, werken aan veilige wijken en daarmee aan een veiliger Rotterdam. Dat is de opdracht en de uitdaging voor de komende jaren. Rotterdam moet weer veilig worden. Iedereen gaat daar aan werken. En iedereen zal dat merken. Hoe, dat wordt kort in deze brochure verteld. De leefbaarheid omhoog en de verloedering omlaag Om zeker te zijn van snelle resultaten heeft het gemeentebestuur extra geld beschikbaar gesteld, jaarlijks circa 6 miljoen (13 miljoen gulden). Het grootste deel van dit extra geld gaat naar de deelgemeenten. Daarmee kunnen zij hun plannen zo snel mogelijk uitvoeren. Zoals de gemeentelijke diensten. De RET, de GGD, de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de ROTEB en de dienst Stedelijk Onderwijs, om enkele belangrijke te noemen. Verder bedrijven en maatschappelijke organisaties. Veiligheid moet voortaan bovenaan hun agenda staan. We hopen dat u als bewoner, winkelier, werknemer, ondernemer, opbouwwerker of ambtenaar, kortom als Rotterdammer met hart voor de stad, mee gaat werken aan het verbeteren van de veiligheid. Veiligheid is immers een zaak van ons allemaal, en niet alleen van de overheid. Daarom: Neem uw verantwoordelijkheid, doe mee aan het uitwerken en uitvoeren van de plannen en let erop of het ook resultaat oplevert. Er gaat iets veranderen, dat is zeker. Maar daar zijn alle Rotterdammers bij nodig. U ook. 3

4 De wijk centraal Verbetering van de veiligheid in de wijken en in de stad. Dat is waar het om gaat in het nieuwe vijfjarenprogramma Versterking Veiligheid Rotterdam. Een veiliger Rotterdam vereist een allesomvattende en geen versnipperde aanpak. En een gezamenlijke inzet van iedereen die bij het verbeteren van de veiligheid is betrokken: stadsbestuur, deelgemeenten, stedelijke diensten, politie, justitie, bedrijven, maatschappelijke organisaties. En natuurlijk de bewoners van Rotterdam. Veiligheid wordt op wijkniveau aangepakt, dat is het meest effectief. Bovendien is de wijkgerichte aanpak volgens het gemeentebestuur de beste garantie dat bewoners en ondernemers meedoen. Alle deelgemeenten praten regelmatig met bewoners en ondernemers in de wijken over veiligheid en leefbaarheid. Er gebeurt al veel. Daar moet op worden aangesloten. De deelgemeenten gaan wijkveiligheidsplannen maken. Daarin staat wat er de komende jaren wordt gedaan om de veiligheid in de wijk te verbeteren. Daarbij gaat het om de toestand van de woningen, beheer en onderhoud van de buitenruimte, meer toezicht, het voorkomen en aanpakken van jeugdoverlast en geweld en bestrijding van drugsoverlast. Voor elke wijk van Rotterdam wordt een wijkveiligheidsplan opgesteld. Begonnen wordt met een aantal wijken waar de beste kansen zijn om snel tot zo n plan te komen: Hillesluis, Tussendijken, Nieuwe Westen en de Tarwewijk. Hillesluis had als eerste zo n wijkveiligheidsplan. Dat kan als voorbeeld voor de andere dienen. In de wijkveiligheidsplannen wordt vastgelegd wat voor prestaties zullen worden geleverd om de veiligheid te verbeteren. Door deelgemeente, gemeentelijke diensten, politie en justitie, woningbouwcorporaties, hulpverlenings- en welzijnsinstellingen. Dat zijn geen vrijblijvende afspraken. Alle betrokkenen hebben afgesproken prioriteit te geven aan het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid. Het gemeentebestuur mag hen daarop aanspreken. Nog een verandering met vroeger is dat over de aanpak elke vier maanden moet worden gerapporteerd. Dat betekent dat deelgemeenten en gemeentebestuur de vinger aan de pols houden. Loopt er iets niet zoals het zou moeten, dan kan snel worden bijgestuurd. Eind 2003 moet voor alle Rotterdamse wijken de veiligheidsaanpak nieuwe stijl gereed zijn. Belangrijk bij de totstandkoming van de wijkveiligheidsplannen is de rol van de bewoners. Om hen gaat het immers, om de manier waarop zij de veiligheid beleven. Daarom doet de gemeente een nadrukkelijk beroep op alle inwoners van Rotterdam, autochtoon en allochtoon, om niet aan de kant te blijven staan maar mee te doen. Waarom? Omdat iedereen mede verantwoordelijk is voor de veiligheid. 4

5 Stedelijke aanpak De wijk staat dus centraal in het nieuwe veiligheidsbeleid. Daarnaast is gekozen voor een stedelijke aanpak van drie thema s die in heel Rotterdam spelen. Het gaat om: jeugd & veiligheid, drugs & overlast en geweld. Op elk van deze drie stedelijke veiligheidsthema s gaan we hierna kort in. Wat kunt u doen? Bespreek met andere bewoners wat er in uw straat kan verbeteren Leg het plan voor aan de deelgemeente Sluit u, om sterker te staan, eventueel aan bij een bewonersorganisatie Doe mee aan de uitvoering van het plan, bijvoorbeeld door Opzoomeracties Kom met goede, eigen ideeën en kijk of daarvoor geld te krijgen is bij de deelgemeente Kortom, mogelijkheden genoeg. Jeugd & veiligheid Eerst iets over jeugd en veiligheid. Gelukkig gaat het met de meeste jongeren in Rotterdam gewoon goed. Dat weten we uit de jaarlijkse onderzoeken die door de GGD onder de (school)jeugd worden gehouden. Zo wordt de staat van de jeugd in beeld gebracht. Maar voor risico- of probleemjongeren zijn maatregelen nodig. Om problemen te voorkomen of om corrigerend op te kunnen treden. Bestrijding van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten - vaak het begin van overlast en jeugdcriminaliteit - is een van die maatregelen. Intensieve begeleiding van risicojongeren en jongeren met problemen en de aanpak van jeugdbendes een andere. Deelgemeenten krijgen ook op het gebied van jeugd en veiligheid een sleutelrol. Per deelgemeente wordt een jeugd- en veiligheidskaart opgesteld. Daarin worden de jeugdproblemen in de wijken geïnventariseerd. Daarmee ontstaat een scherp beeld van de aard en omvang van de jongerenoverlast. 5

6 Drugs & overlast Op grond van de gegevens in de jeugd- en veiligheidskaart worden concrete maatregelen opgenomen in de wijkveiligheidsplannen die alle deelgemeenten gaan maken. Zo kan de jeugdcriminaliteit in buurt en wijk gericht worden aangepakt. Een aantal scholen in Rotterdam heeft te maken met toenemende onveiligheid. Om daar iets aan te doen is een methode ontwikkeld om veiligheid en onveiligheid in en om de school in kaart te brengen. Veilig op school heet die methode. Scholen kunnen er mee werken aan het verbeteren van de veiligheid in en rond hun school. Dat komt dan te staan in een veiligheidsplan dat elke school gaat maken. Een aantal scholen voor voortgezet onderwijs is er al druk mee bezig. Bekeken wordt of deze aanpak ook voor de basisscholen nuttig is. De top 700 van overlastgevende verslaafden wordt hard aangepakt Ook op andere gebieden gebeurt er al veel. Zo wordt in de deelgemeente Noord geëxperimenteerd met een brede aanpak van de jeugdproblematiek zodat kinderen en jongeren op een veilige en gezonde manier kunnen opgroeien. Volgend jaar gaan twee andere deelgemeenten met deze aanpak aan de slag. Groepen jongeren die problemen of overlast veroorzaken, zoals hooligans, Marokkaanse of Antilliaanse jongeren en minderjarige asielzoekers, worden gericht aangepakt. In Katendrecht gebeurt dat al, in het project Lus di Trafico gericht op overlastgevende Antilliaanse jongeren. Vooral de oude wijken in Rotterdam hebben te maken met overlast als gevolg van alcohol- en drugsgebruik. Het nieuwe veiligheidsbeleid gaat de overlast gericht aanpakken en iets doen aan de concentratie van drugsproblemen op bepaalde plaatsen in de stad, zoals in Charlois en Delfshaven. Om effectief te kunnen optreden is in de eerste plaats goede informatie nodig over de drugsmarkt (waar gebeurt het?) en de drugsverslaafden (wie zijn ze?). 6

7 Er zijn in Rotterdam ongeveer 700 verslaafden die van geen hulp willen weten. Vaak zijn zij het die voor de meeste overlast zorgen. Zij worden nu geregistreerd. Verder worden overlastgevende panden in kaart gebracht. En wordt de informatie-uitwisseling tussen politie, justitie, Belastingdienst en sociale dienst over dealers, runners en eigenaars van dealpanden verbeterd. Doordat er regelmatig overleg plaatsvindt tussen hulpverleners, ambtenaren van de deelgemeenten, politie en justitie krijgen alle partijen actuele informatie over de drugsproblemen in de stad. Zo ontstaat er een steeds beter beeld van de drugsscene in Rotterdam. Dat is één ding. Daarnaast wordt het drugsprobleem zelf stevig aangepakt. Dealers en runners krijgen het steeds moeilijker. Evenals malafide huiseigenaren. De gemeente gaat werk maken van misstanden achter de voordeur en in illegale logementen. De top 700 van overlastgevende verslaafden wordt man voor man en vrouw voor vrouw aangepakt. Zonodig onder dwang worden ze van de straat gehaald. De politie krijgt de mogelijkheid om overlastgevende verslaafden voor veertien dagen de toegang tot een wijk of buurt te ontzeggen. En overlastgevende panden worden gesloten. Geweld Geweld vormt een ernstige bedreiging van de veiligheid, stelt het College van B en W in het vijfjarenprogramma Veilig. Zichtbaar geweld op straat tast onmiddellijk het veiligheidsgevoel van mensen aan. En het wordt steeds erger. De zwaarte van de geweldsmisdrijven neemt toe, de daders worden steeds jonger. Zichtbaar geweld op straat tast onmiddellijk het veiligheidsgevoel van mensen aan In buurten waar teveel dealpanden en gebruikersruimten zijn - en daarmee grote overlast - wordt hard ingegrepen. Handel wordt van de straat geweerd en de algemene politieverordening wordt zonder mankeren toegepast. Ook komt er een betere spreiding van gebruikersruimten en van de hulpverlening over de stad. Elke buurt moet alleen te maken krijgen met de eigen verslaafden. De aanpak van geweld richt zich op incidenten met vuurwapens, geweld op en rond scholen, op straat en in het openbaar vervoer. Afspraken hierover komen te staan in de wijkveiligheidsplannen van de deelgemeenten. Er komt een meldplicht voor instanties en een centrale registratie van daders. 7

8 Daarnaast wordt de deskundigheid van hulpverleners op het onderkennen van geweld vergroot. Instanties als jeugdhulpverlening, GGD, politie en horeca gaan op het gebied van geweld beter met elkaar samenwerken. Geweld op straat wordt aangepakt door extra politie-inzet, speciale straatroofteams van de politie (onder meer in het centrum en de deelgemeente Noord) en cameratoezicht. In de uitgaansbuurten gaat de politie extra surveilleren. In het openbaar vervoer komen tourniquets in de metro en conducteurs op de tram. De tramlijnen waarop vaak iets gebeurt krijgen extra toezicht. Justitie gaat geweldplegers met voorrang vervolgen. Metrostations worden veiliger gemaakt om de kans op geweld te verminderen. Geweld kan alleen maar uitgebannen worden door ander gedrag. Daarom zal de gemeente veel aandacht geven aan preventie, het voorkomen van geweld. De inspanningen richten zich vooral op de jeugd omdat geweld vooral onder jongeren voorkomt. De tramlijnen waarop vaak iets gebeurt krijgen extra toezicht

9 Informatie is belangrijk om de stad veiliger te maken Kenniscentrum Informatie is belangrijk om de stad veiliger te maken. Informatie over waar zich bijvoorbeeld drugshandel voordoet en wie de overlastgevende verslaafden zijn. Maar ook informatie-uitwisseling tussen instanties die met de veiligheid te maken hebben, zoals politie, justitie, GGD, hulpverlening, sociale dienst, onderwijs en volkshuisvesting. En informatie over de voortgang in de aanpak, met het oordeel daarbij van bewoners en ondernemers. Om de informatievoorziening op het gebied van veiligheid te verbeteren en het uitwisselen van informatie te bevorderen komt er een speciaal kenniscentrum. Dit kenniscentrum gaat met regelmaat aan het gemeentebestuur rapporteren over de veiligheid. Ook worden ervaringen en goede voorbeelden op het gebied van veiligheid verzameld en doorgegeven aan anderen. De deelgemeenten kunnen zich door het kenniscentrum laten ondersteunen. Zo kan het centrum helpen bij het uitvoeren van analyses voor de wijkveiligheidsplannen. Het kenniscentrum gaat werken in opdracht van het gemeentebestuur en de deelgemeenten. Het wordt voorlopig ondergebracht op het stadhuis, bij het Programmabureau Veilig. 9

10 AEX-index voor de veiligheid Duidelijk is geworden, dat de gemeente er alles aan is gelegen om het nieuwe veiligheidsbeleid tot een succes te maken. Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat de tijd ervoor rijp is. Nog nooit zijn de uitgangspunten voor een geslaagd veiligheidsbeleid beter geweest. Iedereen is doordrongen van de noodzaak en er is geld om de plannen te realiseren. Deelgemeenten krijgen de mogelijkheden om samen met bewoners aan de slag te gaan. Het moet daarom lukken, vindt het gemeentebestuur. Het oordeel van de Rotterdammers wordt gevoegd bij andere, feitelijke gegevens over de wijk. Die komen van de gemeente, politie, justitie en hulpverlening. Daar komt dan een cijfer uit rollen. Het cijfer geeft aan of de veiligheid in een bepaalde wijk hoger of lager is dan in andere wijken, de deelgemeente of de stad als geheel. Elk half jaar worden de cijfers bekendgemaakt. Op die manier ontstaat een goed beeld van de veiligheid in de stad. En voor de bewoners is zo n veiligheidsindex een prima handvat om hun deelgemeente aan te spreken. Waarom gaat het in een andere wijk beter dan hier? Wat gaat u daaraan doen? Hoe kan ik daarbij helpen? Om vast te stellen of Rotterdam met de veiligheidsaanpak op de goede weg is worden de resultaten gemeten. Er komt een soort AEX-index voor de veiligheid. Die index moet inzicht geven in de toestand van de stad. Voortaan worden de Rotterdammers twee keer per jaar ondervraagd. Ongeveer zo: Wat vindt u van de veiligheid en onveiligheid in uw wijk? Wat zijn de ernstigste problemen? Bent u misschien zelf slachtoffer van geweld of een misdrijf geworden? Hebt u aangifte gedaan? Hebt u verhuisplannen, of wilt u in uw wijk blijven wonen? Op de goede weg met de veiligheidsaanpak? 10

11 U kunt erop wachten Wat merkt de Rotterdammer nu in de praktijk van de nieuwe aanpak? Hoe snel gaat er iets veranderen? Een paar voorbeelden: Bewoners zullen niet meer jarenlang tegen dichtgetimmerde panden aan hoeven te kijken. Er zal snel worden gesloopt. En als er, in afwachting van nieuwbouw, ergens een stuk grond braak ligt, zal dat daar niet jarenlang ongebruikt blijven liggen, overwoekerd door onkruid. Het stuk grond zal, zo snel als maar kan, als speelveldje worden ingericht. Want dat heeft de deelgemeente dan afgesproken met de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting. En zo staat het ook in het wijkveiligheidsplan. U kunt erop wachten, als het ware. P.S. Met deze brochure hebben we u willen informeren over het nieuwe veiligheidsbeleid van de Gemeente Rotterdam. Het is vastgelegd in het vijfjarenprogramma Versterking Veiligheid Rotterdam. De gemeenteraad heeft er op 1 november 2001 zijn goedkeuring aan gehecht. Wilt u meer weten, dan kunt het programma opvragen bij het secretariaat van het Programmabureau Veilig, Stadskantoor kamer 522 Rode Zand AN Rotterdam, tel U kunt daar ook terecht met uw reacties of suggesties. Deze in opdracht van het Programmabureau Veilig geschreven brochure is een publieksversie van het door de gemeenteraad vastgestelde vijfjarenprogramma Versterking veiligheid Rotterdam. Tekst: Louis Weltens Eindredactie: Henny Strooij Vormgeving: Grafisch Bureau DUS, Linda Zoon Fotografie: Rick Keus, Joop Reyngoud Oplage: exemplaren Druk: Edauw & Johannissen Datum: december

12 Geen woorden maar daden De tekst van dit boekje over het veiligheidsbeleid in Rotterdam is ook beschikbaar in het Marokkaans, Turks en Engels. U kunt een exemplaar aanvragen bij het secretariaat van het Programmabureau Veilig: tel The text of this booklet on the safety policy in Rotterdam is also available in Turkish, Moroccan and English. You can obtain a copy from the Programma Veilig secretariat, tel: Rotterdam da Güvenlikle ilgili bu kitapçi n metni ngilizce, Türkçe ve Fasça olarak temin edilebilir. Ad geçen kitab, ayn zamanda Programma Veilig sekreterli inden isteyebilirsiniz. Telefon:

Samenvatting. Van veiligheid als probleem naar veiligheid als resultaat

Samenvatting. Van veiligheid als probleem naar veiligheid als resultaat Samenvatting Van veiligheid als probleem naar veiligheid als resultaat De veiligheidsaanpak van Rotterdam werkt. Het veiligheidsniveau in de stad is gemiddeld naar een 7+ gegaan. Dat resultaat is het gevolg

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 1. Het wijkveiligheids-actieprogramma

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 1. Het wijkveiligheids-actieprogramma Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 1. Het wijkveiligheids-actieprogramma 1 Inleiding Alle 62 wijken in Rotterdam hebben of krijgen op de korte termijn een wijkveiligheidsactieprogramma. Veiligheid

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 7. Methodiek voor de aanpak van problematische jeugdgroepen

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 7. Methodiek voor de aanpak van problematische jeugdgroepen Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 7. Methodiek voor de aanpak van problematische jeugdgroepen 1 Inleiding Het verbeteren van de veiligheid in de stad is en blijft de hoogste prioriteit van de

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL. Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. VVD BRUNSSUM februari 2008. Gemeenteblad 2008, nr. versie 2

INITIATIEFVOORSTEL. Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. VVD BRUNSSUM februari 2008. Gemeenteblad 2008, nr. versie 2 Gemeenteblad 2008, nr. versie 2 INITIATIEFVOORSTEL Titel: Brunssum veiliger! Dat doen wij samen. Geachte voorzitter, college, raadsleden en burgercommissieleden, De veiligheidsproblematiek vraagt om zowel

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak 1 Inleiding Het verbeteren van de veiligheid in de stad is en blijft de hoogste prioriteit van de gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Gemeente Heerhugowaard Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Voorwoord Samenvatting Veiligheid in Heerhugowaard: Een opgave voor ons allen Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Honderd procent veiligheid

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Ede Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Integrale veiligheid 3 3 Visie 3 4 Uitgangspunten integraal veiligheidsbeleid 3 5 Stand van

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Samen werken aan een veilig Woudenberg Ambtelijke opdrachtnemer: Bestuurlijke opdrachtgever: Kimm Hendriks, Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Houten 2011-2015 Samenvatting Missie/Visie Houten is een veilige gemeente. We willen het niveau van veiligheid dat we nu hebben bereikt graag vasthouden en waar mogelijk verhogen.

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid, afdeling BOB Voorwoord De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Kadernota veiligheidsbeleid gemeente Winsum t kon minder

Kadernota veiligheidsbeleid gemeente Winsum t kon minder Kadernota veiligheidsbeleid gemeente Winsum t kon minder Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Veiligheid en beleid blz. 2 Thema s I. Huiselijk geweld blz. 3 II. Uitgaan/horeca blz. 6 III. Jeugd en veiligheid

Nadere informatie

ONGEDEELD HATERT. De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011

ONGEDEELD HATERT. De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011 ONGEDEELD HATERT De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011 Nijmegen september 2007 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Analyse: sociale kwetsbaarheid Hatert en daaruitvolgende

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Uitvoeringskader 2014

Uitvoeringskader 2014 Uitvoeringskader 2014 Gemeente Papendrecht Integraal Veiligheidsplan 2012-2015, tot stand gekomen door samenwerking tussen: INHOUD Inleiding Hoofdstuk 1 Partners Hoofdstuk 2 Uitvoeringskader 2014 2.a Uitgangspunten

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018. www.utrecht.nl/veilig

Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018. www.utrecht.nl/veilig www.utrecht.nl/veilig Voorwoord Burgemeester Jan van Zanen over Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2015-2018 Burgemeester Jan van Zanen 2 Inleiding High Impact Crimes Samenvatting Samenvatting De zorg voor

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2013-2017

Veiligheidsplan 2013-2017 Veiligheidsplan 2013-2017 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Vlagtwedde Vastgesteld op Versie 6 november 2012 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 2 2.0 Zorg en veiligheid... 4 2.1 Centrum voor Jeugd, Gezin

Nadere informatie

Maatregelenpakket Veiligheid Oude Wijken Groningen

Maatregelenpakket Veiligheid Oude Wijken Groningen Maatregelenpakket Veiligheid Oude Wijken Groningen J. Snippe M. van Zwieten B. Bieleman Maatregelenpakket Veiligheid Oude Wijken Groningen Februari 2009 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

KADERS INTEGRALE VEILIGHEID

KADERS INTEGRALE VEILIGHEID KADERS INTEGRALE VEILIGHEID 2012-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Uitgangspunten integraal veiligheidsbeleid 1.1 Inleiding 1.2 Gemeente als regisseur 1.3 Inventarisatie als startpunt 1.4 Vierjarenplan

Nadere informatie

Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20

Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20 Ewald van Vliet: Er dreigt bestuurlijke drukte voor de Westlandse kust Pilot Eerwraak van start 17 Minister Verdonk

Nadere informatie

Samen steeds sterker! Integraal veiligheidsplan 2015-2018

Samen steeds sterker! Integraal veiligheidsplan 2015-2018 Samen steeds sterker! Integraal veiligheidsplan 2015-2018 Integraal veiligheidsplan 2015-2018 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Strategie 9 3. Veiligheidsbeeld Ede 13 4. Prioriteiten 23 5. Organisatie rond veiligheid

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Assen 2012-2016

Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Assen 2012-2016 KADERNOTA Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Assen 2012-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1 VISIE...4 HOOFDSTUK 2 VEILIGHEIDSANALYSE...5 2.1 DE VEILIGHEIDS- EN LEEFBAARHEIDSMONITOR

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Nota integrale veiligheid Drimmelen 2008-2011

Nota integrale veiligheid Drimmelen 2008-2011 "Eén enkele reden waarom je iets doet is meer waard dan honderd redenen waarom je iets niet doet." Versie : 1.5 concept Datum : 4 december 2007 Samengesteld door : M.E. van 't Zand pagina 2 van 35 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010 Meerjarenplan integrale veiligheid -2014 Gemeente Oosterhout December 2010 Vier speerpunten: 1. Jeugd en overlast / jeugdcriminaliteit 2. Drugscriminaliteit en overlast 3. Veelplegers en lastpakken 4.

Nadere informatie

Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012-2013. Gemeente Bussum

Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012-2013. Gemeente Bussum Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012-2013 Gemeente Bussum Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Terugblik op de afgelopen periode... 4 2.1 Wat zijn de ontwikkelingen?... 4 2.2 Hoe werd

Nadere informatie