HANDBOEK (ZELF)REDZAAMHEID VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK (ZELF)REDZAAMHEID VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND"

Transcriptie

1 HANDBOEK (ZELF)REDZAAMHEID VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND VERSIE: OKTOBER 2010

2 Inhoud Inleiding 3 1. Werkwijze Samenwerken 4 2. Aansprakelijkheid bij het benutten van redzaamheid 9 3. Checklist waarschuwen van de bevolking Checklist redden Checklist evacueren en opvang Checklist psychosociale nazorg 31 Bijlage 1: competenties voor de professionele hulpverlener 32 Bijlage 2: checklists DWI per functie 33 H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 2

3 Inleiding Dit handboek gaat over de (zelf)redzaamheid van burgers in noodsituaties, en hoe je daar als professionele hulpverlener effectief mee om kunt gaan. Dit handboek biedt een beoordelingskader voor het inzetten van en samenwerken met burgers en geeft tips en adviezen om de redzaamheid van burgers slim te benutten in de hulpverlening. Definities Zelfredzaamheid betreft alle handelingen van burgers om crisissituaties te voorkomen en om zichzelf tijdens crisissituaties te (kunnen) helpen en de gevolgen te beperken. Redzaamheid betreft alle handelingen van burgers, families, buurtnetwerken en organisaties om crisissituaties voor anderen te voorkomen en om anderen tijdens crisissituaties te (kunnen) helpen en de gevolgen te beperken. Burgerhulp of burgerparticipatie betreft alle handelingen van burgers op verzoek van hulpdiensten en overheden tijdens crisissituaties. Dit handboek bestaat uit 6 delen: Deel 1 bevat het allesomvattende beoordelingskader voor het benutten van redzaamheid van burgers in noodsituaties, de zogeheten Werkwijze Samenwerken. Deze werkwijze biedt houvast bij het maken van een beoordeling over het gedogen, inzetten, en samenwerken met redzame burgers. Deel 2 bevat informatie over de aansprakelijkheid bij het gedogen, inzetten, en samenwerken met burgers. Delen 3 t/m 6 bevatten tips en adviezen om redzaamheid van burgers slim te gebruiken bij de hulpverleningsprocessen redden, waarschuwen van de bevolking, evacueren en opvang en psychosociale nazorg. Veel leesplezier! Projectteam (zelf)redzaamheid Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 3

4 1. Werkwijze Samenwerken Repressieve fase In deze Werkwijze Samenwerken worden de volgende onderwerpen behandeld: 1. Definitie en doel 2. Algemene uitgangspunten 3. Randvoorwaarden 4. Hulpverlenende groepen burgers 5. Fasemodel 6. Overig 1. Definitie en doel Het doel van de Werkwijze Samenwerken is versterken van de crisisbeheersing door het slim benutten en versterken van de redzaamheid van burgers en burgerhulp. Definities Zelfredzaamheid betreft alle handelingen van burgers om crisissituaties te voorkomen en om zichzelf tijdens crisissituaties te (kunnen) helpen en de gevolgen te beperken. Redzaamheid betreft alle handelingen van burgers, families, buurtnetwerken en organisaties om crisissituaties voor anderen te voorkomen en om anderen tijdens crisissituaties te (kunnen) helpen en de gevolgen te beperken. Burgerhulp betreft alle handelingen van burgers op verzoek van hulpdiensten en overheden tijdens crisissituaties. Het gaat bij de Werkwijze Samenwerken om redzaamheid en burgerhulp (en niet om zelfredzaamheid). De Werkwijze Samenwerken is bedoeld voor alle medewerkers van overheidsdiensten en gemeentelijke organisaties met een formele functie in de crisisbeheersingsorganisatie van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VRAA). Als er in de Werkwijze Samenwerken wordt gesproken van een medewerker wordt deze groep bedoeld. De Werkwijze Samenwerken treedt in werking op het moment dat er sprake is van een ernstig incident. 2. Algemene uitgangspunten Burgers en organisaties mogen tijdens noodsituaties slachtoffers helpen en de schade die door de ontstane noodsituatie is ontstaan helpen te beperken. Medewerkers zijn tijdens crises bevoegd om die hulp toe te staan, te vragen en/of te accepteren die zij noodzakelijk achten voor een effectieve crisisbeheersing. De Werkwijze Samenwerken vormt een richtlijn bij de beoordeling die medewerkers maken i.r.t. redzaamheid en burgerhulp, en geen kant en klaar antwoord. Er zijn altijd uitzonderingen en onvoorziene omstandigheden mogelijk. Bovendien kan er een belangentegenstelling ontstaan tussen enerzijds een urgente hulpvraag en anderzijds de veiligheid van de hulpverlenende burger, waarop op voorhand geen definitief antwoord valt te geven. Deze tegenstelling wordt indien mogelijk besproken in het COPI. H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 4

5 De VRAA zorgt er voor dat door evaluaties van incidenten en oefeningen de bestaande uitgangspunten voor het benutten en versterken van redzaamheid en burgerhulp worden beoordeeld en indien nodig aangevuld. De hulpdiensten en overheden in de VRAA hebben hun mogelijke aansprakelijkheid voor ontstane schade die ontstaat door samenwerking met burgers afgedekt via verzekeringen (zie notitie Aansprakelijkheden en redzaamheid ). Er kan een belangentegenstelling ontstaan tussen enerzijds het benutten en versterken van redzaamheid en burgerhulp en anderzijds het proces opsporing en het plaatsdelictmanagement. Belangentegenstelling worden besproken in het COPI. Het uitgangspunt is dat burgers helpen de gevolgen van een incident te beperken, en van de oorzaken van het incident afblijven. Daarnaast blijven de bestaande afspraken gewoon van kracht: o de politie zet het gebied dat van belang is voor opsporingsdoeleinden af. In dit gebied zijn hulpverleners, en dus ook burgers, niet aanwezig. o redden gaat voor opsporing. 3. Randvoorwaarden Hulpdiensten en overheden mogen hulp toestaan, om hulp vragen en hulp accepteren, mits: 3.1 Instemming - burgers het daar mee eens zijn. Uit onderzoek blijkt dat burgers zelf vrij scherp hun grens bepalen bij het verlenen van hulp 1. Een burger moet niet gevraagd worden iets te doen waarvan hij of zij aangeeft het niet aan te kunnen of te willen. 3.2 Veiligheid - de taak die wordt uitgevoerd of gevraagd wordt om uit te voeren voldoende veilig is. Dit betekent in ieder geval dat: burgers geen taken verrichten die vanuit veiligheidsoverwegingen niet zijn toegestaan aan medewerkers van de crisisbeheersingsorganisatie van de VRAA; burgers geen taken verricht waarvoor vanuit veiligheidsoverwegingen beschermende apparatuur en kleding nodig zijn. 3.3 Toegevoegde waarde - de taak die wordt uitgevoerd of gevraagd wordt om uit te voeren een bijdrage levert aan de crisisbeheersing. Als er op geen enkele manier een capaciteitstekort is bij de hulpdiensten wordt er in principe geen gebruik gemaakt van redzaamheid en burgerhulp. Als een burger evident fouten maakt en het erger maakt dan het al is wordt hem of haar opgedragen te stoppen met die taak. 3.4 Benodigde kennis & vaardigheden - de taak die wordt uitgevoerd of gevraagd wordt om uit te voeren geen specialistische kennis en/of vaardigheden vergt. Als een burger aangeeft over deze specialistische kennis en/of vaardigheden te beschikken, kan een uitzondering worden gemaakt. Er wordt dan om een bewijs gevraagd om aan te tonen dat hij of zij inderdaad over deze kennis en/of vaardigheden beschikt. Als hij 1 Factsheets of zij burgerparticipatie, dat niet heeft, NIFV, gaat vertrouwen 2010 voor controle, en kan worden besloten om hem of haar toch toe te laten. Wel worden de NAW-gegevens van deze persoon dan geregistreerd. 4. Hulpverlenende groepen burgers H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 5

6 4.1 Voeg in op bestaande structuren Als er een groep burgers spontaan hulp begint te verlenen wordt deze groep in principe niet van plaats veranderd en ook de interne communicatieafspraken en werkwijzen worden in beginsel niet veranderd. Het is wel toegestaan om bestaande structuren te veranderen, maar het uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de al aanwezige organisatie en afspraken tussen de hulpbiedende burgers. Reorganiseren tijdens een crisis is namelijk vaak contraproductief. 4.2 Legitimeer Manage de legitimiteit van de gegroepeerde hulpbiedende burgers, bijvoorbeeld door de plek waar ze werken toe te kennen, hesjes uit te delen, door met hen samen te werken, door hen toegang te verlenen tot het rampterrein, enz. (zie ook fasemodel). 4.3 Vind natuurlijk leiderschap Identificeer de personen in de organisatie van hulpverlenende burgers die een centrale rol spelen in de interne en externe communicatie en werk met hen samen. 5. Fasemodel In het fasemodel wordt per fase in de crisisbeheersing aangegeven hoe met redzaamheid en burgerhulp omgegaan dient te worden. Fase 1 Geen hulpdiensten Slachtoffers en omstanders beginnen met hulpverlening en crisisbestrijding. Fase 2 Eerste hulpverleners arriveren Uitgangspunt: laat het gaan. Redzame burgers worden niet weggestuurd, tenzij niet aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Medewerkers van de crisisbeheersingsorganisatie van de VRAA zijn bevoegd om die hulp toe te staan, te vragen, en/of te accepteren die zij noodzakelijk achten voor een effectieve crisisbeheersing. Fase 3 Eerste gestructureerde overleg (COPI of motorkapoverleg) Zelfredzaamheid wordt meegenomen in het overleg volgens reguliere BOB-methodiek: Beeld: wat doen burgers en waar zouden burgers voor ingezet kunnen worden? Oordeel: is het veilig, heeft het toegevoegde waarde, hebben zij voldoende kennis en vaardigheden? Houd hierbij rekening met verschillende delen van het bron- en effectgebied. Wat op de ene plek onvoldoende veilig is, kan op een andere plek wel aan de voorwaarden voldoen. Besluitvorming: mogen de hulpverlenende burgers hun werk blijven doen? Moeten ze worden bijgestuurd? Zo ja, door wie? Is het slim om aanwezige burgers aan het werk te zetten? Zo ja, wie gaat wat doen om dat te realiseren? Tijdens een overleg worden afspraken gemaakt over de registratie van burgers die hulp verlenen. Registratie is van belang, onder meer in relatie tot de nazorg (bedanken, erkennen, etc.) en opsporing (getuigen kunnen horen). Er zijn verschillende mogelijkheden: Er wordt (voorlopig) niet geregistreerd. Iedere dienst registreert afzonderlijk de burgers die taken uitvoeren die onder haar verantwoordelijkheid vallen. H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 6

7 De betrokken burgers wordt gevraagd om na afloop van de werkzaamheden langs te gaan bij de opvanglocatie of een andere centrale plek in de crisisbeheersingsorganisatie om zich te laten registreren. De betrokken burgers wordt gevraag om zich na afloop van de werkzaamheden online te registreren of met de gemeente te bellen om zich te laten registreren. Fase 4 Hulpverlening is gestructureerd en opgeschaald Brongebied is afgezet en er komen in principe geen burgers meer in, tenzij het COPI (of het motorkapoverleg) dat noodzakelijk acht voor een effectieve crisisbeheersing. In het COPI (of het motorkapoverleg) wordt bepaald aan wat voor soort hulp behoefte is. Deze behoefte wordt kenbaar gemaakt aan de OvDP. De OvDP bespreekt de behoefte vervolgens met de medewerkers die de afzetting verzorgen. Burgerinitiatieven met toegevoegde waarde worden geformaliseerd, bijv. door hesjes te geven en communicatieafspraken te maken. Burgerinitiatieven zonder toegevoegde waarde worden beëindigd. Fase 5 Nazorg Er wordt in de persberichten over de crisis melding gemaakt van redzaamheid en burgerhulp. De burgers die hebben geholpen worden (indien mogelijk) formeel bedankt. In de dagen na de crises krijgen zij een uitnodiging om naar een politiepost, brandweerkazerne, gemeentehuis enz. te komen. Zij ontvangen bloemetje, een bedankwoord, en worden geportretteerd in een nieuwsblad. Burgers die hebben geholpen worden gevraagd deel te nemen in de evaluatie van de crisisbeheersing. Burgers die hebben geholpen worden gewezen op het bestaan van psychosociale nazorg. 6. Overig Communiceer aan burgers en organisaties welke producten en diensten nodig zijn en welke niet. Maak gebruik van lokale netwerken om hulp te vragen, bijvoorbeeld: o De buurtregisseur van Politie De buurtregisseur speelt in de wijk waar de crisis zich afspeelt een belangrijke rol. Middels zijn verworven netwerk (bedrijven,instellingen, buurtcoördinatoren, individuele belangrijke personen in de buurt, enz) wordt hij binnen de politielijn ingezet om informatie dan wel medewerking te verkrijgen. o Handhaving netwerken (SGBO Politie) In het kader van het SGBO van de politie kan de knop Handhaving netwerken worden gestart. Nadat deze knop binnen het GBO wordt ingedrukt zullen die netwerken worden opgestart die noodzakelijk zijn voor dit specifieke incident, crisis of ramp. Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende netwerken zijn, Turksnetwerk, Joods netwerk, homo netwerk, Marokkaans netwerk, Christenen netwerk, Buurtvaders enz. Deze netwerken werken zelfstandig en worden actief benaderd vanuit de lijn. o Zorgnetwerken Mensen met een zintuiglijke, verstandelijke of mobiliteitsbeperking die zelfstandig wonen zijn tijdens crises extra kwetsbaar en hebben vaak extra hulp nodig. Deze doelgroep vinden is echter een probleem net zoals het aanbieden van voldoende H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 7

8 hulp. Gemeenten hebben contact met de bestaande zorgnetwerken die deze doelgroep dagdagelijks ondersteunen. Deze netwerken kunnen tijdens noodsituaties worden geactiveerd, bijvoorbeeld vanuit het GAC om te helpen bij bijvoorbeeld evacuatie of voorlichting. o BHV-ers BHV ers zijn voor de crisisbeheersingsorganisatie interessant. Deze doelgroep heeft een formele taak bij het ontruimen van een gebouw. Daarnaast zou in overleg gevraagd kunnen worden dat zij andere taken in de crisisbeheersing uitvoeren, eventueel ook buiten hun eigen gebouw of organisatie. H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 8

9 2. Aansprakelijkheid bij benutten van redzaamheid Wat willen we bereiken? De Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VRAA) gaat de redzaamheid van burgers actief benutten en versterken (zie Werkwijze Samenwerken). De voordelen van deze manier van werken zijn groot. Maar er zitten ook nadelen aan. Er kan bijvoorbeeld schade ontstaan die zonder redzaam gedrag niet was ontstaan. Burgers kunnen de situatie ook verergeren, bijvoorbeeld omdat zij een fout maken of niet zorgvuldig genoeg zijn. Een van de randvoorwaarden voor het actief kunnen benutten en versterken van redzaam gedrag is het minimaliseren van deze mogelijk negatieve consequenties. Hierbij gaat het meer specifiek om twee problemen. Ten eerste zouden burgers die tijdens noodsituaties medeburgers helpen in principe beloond moeten worden en niet bestraft. De schade die zij mogelijkerwijs oplopen dan wel veroorzaken zou daarom op de een of andere manier door derden moeten worden vergoed. Het vooruitzicht dat het helpen van medeburgers geld kost is geen goede stimulans. Ten tweede zouden hulpverleners alleen op werkinhoudelijke gronden moeten kunnen beslissen of ze burgers om hulp vragen of niet. Zij zouden niet moeten worden afgeleid door de vraag wie de schade die daar mogelijkerwijs door ontstaat zal moeten betalen. Onrechtmatige daad en verzekeringen Een belangrijk punt in relatie tot schade is de vraag wie aansprakelijk is. Iemand is aansprakelijk als hij of zij een onrechtmatige daad pleegt. BW Boek 6 Artikel Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 9

10 2.Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. 3.Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Of iemand aansprakelijk is voor de schade die ontstaat door redzaam gedrag (eigen initiatief van burger) of burgerhulp (burger helpt op verzoek van hulpverlener) heeft dus onder meer te maken met het antwoord op vragen als: Heeft er inbreuk plaatsgevonden van een recht, is er sprake van een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt? Is er sprake van een rechtvaardigingsgrond? Was de inbreuk verwijtbaar of toerekenbaar? Is er sprake van schade? Is er sprake van causaal verband tussen daad en schade? Burgers die op eigen initiatief helpen (redzaam gedrag) Indien een burger bepaalde handelingen verricht voor aankomst van de hulpverleners, zal dit gerangschikt kunnen worden onder zaakwaarneming (artikel 6:198 BW). Zaakwaarneming is het zich willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van eens anders belang. Wanneer de zaakwaarnemer hierbij tekort schiet en niet de nodige zorg betracht, kan dit een tekortkoming (wanprestatie) en aansprakelijkheid opleveren. Echter, de omstandigheid dat het hier een belangeloze dienstverlening betreft die onder spoed wordt verricht, maakt dat een dergelijke aansprakelijkheid niet snel zal worden aangenomen en zo ja, een eventueel te betalen schadevergoeding gematigd zal worden. H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 10

11 De belanghebbende is, voor zover zijn belang naar behoren is behartigd, gehouden de zaakwaarnemer de schade te vergoeden, die deze als een gevolg van de zaakwaarneming heeft geleden. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de stomerij voor het reinigen van een met bloed besmeurde jas. De kans dat een burger met succes aansprakelijk wordt gesteld op grond van een onrechtmatige daad is erg klein. Immers, er zal niet snel sprake zijn van verwijtbaarheid en toerekenbaarheid. Zo ja, dan heeft de burger veelal een aansprakelijkheidsverzekering (AVP). Als er bij een burger sprake is van roekeloosheid of opzet, hetgeen niet snel het geval zal zijn, dan kan er een verzekeringsprobleem optreden omdat opzet meestal is uitgesloten. Voor dit probleem probeert deze notitie echter geen oplossing te zoeken. Het doel is om te voorkomen dat mensen die met goede bedoelingen en naar vermogen andere mensen hebben geholpen met kosten worden geconfronteerd. Juist in de combinatie tussen goed doen en kosten betalen zit het onrecht dat geprobeerd wordt op te lossen. Hulpverleners Hulpverleners handelen niet uit zaakwaarneming. Immers, dit handelen is krachtens een in de wet geregelde rechtsverhouding. Wanneer een hulpverlener een fout maakt, zal beoordeeld moeten worden of er sprake is van een onrechtmatige daad. Vanzelfsprekend is het van groot belang dat hulpverleners hun taken uitoefenen onder bijzondere omstandigheden, namelijk in 9 van de 10 keer een (zeer) gevaarlijke situatie, waarin snel en daadkrachtig opgetreden dient te worden zonder (teveel) gevaar voor eigen leven of gezondheid. Het is zeer voorstelbaar dat in dergelijke situaties keuzes gemaakt worden of acties ingezet worden waarvan men zich achteraf, in alle rust, kan afvragen of wel de juiste keuzes zijn gemaakt. Optreden in voornoemde situaties verlaagt de drempel voor aansprakelijkheid. Daarbij is tevens van belang dat er sprake is van een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Het gaat er om of de hulpverleners in de gegeven omstandigheden hebben gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwame hulpverlener in dezelfde omstandigheden zou mogen worden verwacht. Van belang hierbij is wat de professionele standaard is. Het hele idee van professionaliteit is immers dat er bedachtzaam en volgens getoetste kwaliteitscriteria wordt gewerkt. Als er normaal wordt gewerkt, er geen onnodige risico s zijn genomen en er desondanks H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 11

12 iets mis gaat, is de kans klein dat een hulpverlener aansprakelijk zal worden gehouden. In de Werkwijze Samenwerken zijn er enkele aanvullende richtlijnen opgesteld voor het samenwerken met burgers. Mocht een hulpverlener een fout maken tijdens de uitoefening van de werkzaamheden, dan zal de werkgever hiervoor aangesproken kunnen worden en wel op grond van artikel 6:170 BW. Laatstgenoemd artikel stelt de werkgever risico-aansprakelijk voor fouten van zijn ondergeschikten. De werkgever is verzekerd tegen dergelijke aansprakelijkheid. De schade zal gedekt zijn door de aansprakelijkheidsverzekering van de desbetreffende hulpdienst of van de VRAA (in geval het een optreden tijdens een GRIP-incident betreft). De verzekeraar kan de aan de benadeelde uitgekeerde schade uitsluitend en alleen op de werknemer verhalen wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dit laatste betekent dat je je onmiddellijk voorafgaande aan de gedraging daadwerkelijk bewust moet zijn geweest van het roekeloze karakter van die gedragingen. Van persoonlijke aansprakelijkheid is om die reden bijna nooit sprake. Burgers die door hulpverleners worden verzocht te assisteren en zelf schade oplopen De schade van een burger die door hulpverleners is verzocht te assisteren, zal in eerste instantie gedekt zijn onder de (verplichte) ziektekostenverzekering. Verder heeft deze burger mogelijk een eigen ongevallenverzekering. Indien de burger van mening is dat de hulpverlener op wiens verzoek hij geassisteerd heeft een verwijt treft, zal de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever dekking bieden. Mogelijk heeft de burger een rechtsbijstandverzekering op grond waarvan hij bijgestaan wordt bij het verhalen van de schade. Burgers die door hulpverleners worden verzocht te assisteren en schade veroorzaken Een derde die schade oploopt door toedoen van een hulpverlenende burger, kan er voor kiezen de burger aansprakelijk te stellen. Een eventuele aansprakelijkheidsverzekering van de burger (AVP) biedt dan dekking. Indien de derde er voor kiest de hulpverlener aansprakelijk te stellen, of indien de AVP verzekeraar regres wenst te nemen op de werkgever van de hulpverlener, dan zal de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever van de hulpverlener dekking bieden. H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 12

13 Overigens is de kans dat een burger, die een (foute) instructie opvolgt van een hulpverlener, met succes aansprakelijk wordt bevonden erg klein. Mogelijk kan hij een beroep doen op een bevoegd gegeven ambtelijk bevel (rechtvaardigingsgrond). H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 13

14 A. De burger helpt spontaan (redzaamheid) Situaties Burger aansprakelijk? Dekking AVP burger? Dekking andere verzekering? Dekking verzekering slachtoffer? 1. Het slachtoffer ondervindt schade door hulp van burger. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Nee Mogelijk, zoals: opstal, ziektekosten, ongevallen, enz. 2. Het slachtoffer overlijdt door hulp van burger. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Nee Mogelijk, zoals: levensverzekering, uitvaart, collectieve ongevallen verzekering. 3. Burger ondervindt schade aan kleding. (geen daad jegens ander) Nee Mogelijk AVP verzekering 4. Burger brengt met zijn auto een gewonde naar het ziekenhuis waarbij schade aan het interieur van de auto ontstaat. 5. Burger brengt met zijn auto een gewonde naar het ziekenhuis en veroorzaakt onderweg naar het ziekenhuis een ongeluk. 6. Burger vangt slachtoffers op in zijn woning of op zijn land en ondervindt hierbij schade. (geen daad jegens ander) (Beperkt) casco verzekering Mogelijk AVP verzekering Ja Nee WAM Nee (geen daad jegens ander) Mogelijk, zoals: opstal, inboedel, inventaris. Meestal niet (alleen als onrechtmatige daad slachtoffer). 7. Burger verwondt zich tijdens hulpverlening. (geen daad jegens ander) Mogelijk, zoals: ziektekosten, collectieve ongevallenverzekering. 8. Burger overlijdt tijdens hulpverlening. (geen daad jegens an- Mogelijk, zoals: levensverze- H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 14

15 der) kering, uitvaart, collectieve ongevallen verzekering. H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 15

16 B. Burger helpt op verzoek (burgerhulp) Situaties Burger aansprake-lijk? Dekking AVP burger? Andere verzekering burger? Dekking verzekering slachtoffer? VRAA aansprake-lijk? Dekking AVB? Andere verzekering VRAA? Burger brengt schade toe aan het materieel van de hulpverlening. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Ja: materieelverzekering, WAM (casco), opstal, inventaris, computer. Het slachtoffer ondervindt schade door hulp van burger. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Mogelijk, zoals: opstal, ziektekosten, ongevallen, enz. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Het slachtoffer overlijdt door hulp van burger. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Mogelijk, zoals: levensverzekering, collectieve ongevallen, uitvaart. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Burger ondervindt schade aan kleding. (geen daad jegens ander) Nee Mogelijk AVP Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 16

17 Burger brengt met zijn auto een gewonde naar het ziekenhuis waarbij schade aan het interieur van de auto ontstaat. (geen daad jegens ander) (Beperkt) casco Mogelijk AVP. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Burger brengt met zijn auto een gewonde naar het ziekenhuis en veroorzaakt onderweg naar het ziekenhuis een ongeluk. Ja Nee WAM Nee Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Burger vangt slachtoffers op in zijn woning of op zijn land en ondervindt hierbij schade. (geen daad jegens ander) Mogelijk, zoals: opstal, inboedel, inventaris. Mogelijk AVP. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Burger wijkt af van het verzoek van de hulpverlening en veroorzaakt schade. Waarschijnlijk wel.. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Mogelijk, zoals: ziektekosten, opstal. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Burger verwondt zich tijdens hulpverlening. (geen daad jegens ander) Mogelijk, zoals: ziektekosten, collectieve ongevallen. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Burger overlijdt tijdens hulpverlening. (geen daad jegens Mogelijk, zoals: levensverzeke Waarschijnlijk niet. Onder normale omstandig H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 17

18 ander) ring, collectieve ongevallen, uitvaart. Hangt af van de situatie. heden wel. PS: Opzicht is een standaard uitsluiting voor AVP en AVB. Onder opzicht wordt vaak in polisvoorwaarden verstaan: aansprakelijkheid voor schade die een verzekerde of iemand namens hem ter vervoer, in huur, in pacht, in bruikleen of welke andere reden onder zich heeft of heeft gehad. C. Conclusies De schade die ontstaat door redzaam gedrag en burgerhulp zal in de regel niet snel het gevolg zijn van een onrechtmatige daad. De ontstane schade zal meestal onder de dekking vallen van een daarvoor bedoelde verzekering. Redzaamheid In relatie tot redzaamheid heeft de hulpbiedende burger enkele problemen die hij of zij eigenlijk niet zou moeten hebben. Sommige schade aan zijn eigen eigendommen, bijvoorbeeld kleding of auto, zijn niet in alle gevallen goed te verzekeren. Het is ook mogelijk dat zijn of haar no-claim korting komt te vervallen (alhoewel dat verzekerbaar is). Het in rekening brengen van de kosten bij het slachtoffer op grond van zaakwaarneming, stuit mogelijk op bezwaren. Als een redzame burger blijvend invalide wordt door zijn of haar hulpactie zouden er ook vanuit schade-oogpunt problemen kunnen ontstaan omdat dit moeilijk verzekerbare risico s zijn en de verschillen tussen verzekeraars op dit punt groot zijn. Daarnaast kan de schade-afhandeling procesmatig en administratief ingewikkeld zijn. Beide zaken kunnen een barrière vormen voor mensen die anderen willen helpen. Daarom zou een overheid die de redzaamheid van mensen wil versterken er goed aan doen om deze punten nietverzekerbaarbare schade en ingewikkelde procesafhandeling op te lossen. Het ligt voor de hand om deze oplossingen op rijksniveau te ontwikkelen. Het eerste probleem bijvoorbeeld via een soort nood- H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 18

19 hulpfonds. Het tweede door een loket te maken waar redzame burgers, ongeacht waar ze zijn verzekerd, hun zaak in behandeling kunnen laten nemen. Alleen dit loket is dan het aanspreekpunt voor deze burger. Burgerhulp In relatie tot burgerhulp is de grote vraag: wanneer is het vragen om hulp of het geven van een opdracht een onrechtmatige daad van de overheid of hulpverlener? Net zoals bij redzame burgers is het oordeel dat dit niet vaak het geval zal zijn. Niet alleen omdat dit soort ongelukken niet veel gebeuren, maar ook omdat professionals vakkundig zijn in het (h)erkennen van gevaar. Het is wel mogelijk maar niet waarschijnlijk. Bovendien zal via de implementatie van de Werkwijze Samenwerken worden geïnvesteerd in deze vakkundigheid. En, voor als het toch gebeurt en de VRAA of een van haar diensten de schade moeten betalen, dan zijn er adequate verzekeringen die de kosten vergoeden aanwezig. H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 19

20 3. Checklist waarschuwen van de bevolking A. Wat is de kracht van (zelf)redzaamheid bij dit proces? In de regel zijn burgers (zelf)redzaam wanneer er sprake is van naderend gevaar. Bijvoorbeeld wanneer er een grote brand uitbreekt en er een effectgebied ontstaat, zullen de meeste burgers ramen en deuren sluiten of het getroffen gebied verlaten, mits het gevaar als reëel wordt ingeschat. Maar ook bij andere typen incidenten, zoals een stroomstoring, zullen burgers elkaar van informatie voorzien. Stroomstoring Bommelerwaard (2007) Stroomstoring Bollenstreek (2010) Hoe geïnformeerd? Percentage (n=221) Hoe geïnformeerd? Percentage (n=426) Buren 38% Buren/familie 43% Rampenzender 22% Rampenzender 8% Andere media 22% Andere media 8% Geluidswagen 5% Geluidswagen 4% Internet 6% Internet 5% Tabel: Hoe zijn burgers aan informatie gekomen tijdens twee recente stroomstoringen? Burgers weten elkaar veel beter en sneller te bereiken dan dat de overheid dat kan: onderzoek laat zien dat burgers vooral via buren, familie en door media aan informatie komen. Evacuatie bij de brand in de Torenmolen Een mooi voorbeeld van het (zelf)redzame gedrag van burgers bij het proces waarschuwen van de bevolking. In de flat de Torenmolen in Amsterdam Noord breekt een brand uit tegen de zijgevel. De brand is begonnen in het grofvuil wat daar tussen de flat en de garage staat. De brand is zo heftig dat deze overslaat naar de flat. Op enig moment slaan de vlammen ver boven de flat uit doordat de volledige bekleding (gevelplaten) aan de zijkant van de flat in brand staat. De bewoners van de hoekwoningen worden door de bewoners zelf uit de flat gehaald zodat de eerste brandweereenheid zich volledig op de brand kan richten. B. Wat is de zwakte van (zelf)redzaamheid bij dit proces? Wanneer burgers het gevaar niet als reëel inschatten, bijvoorbeeld wanneer zij het gevaar niet juist waarnemen, dan is de kans klein dat zij passende maatregelen zullen nemen. C. Wat is de rol van de overheid bij dit proces? De overheid speelt in de meeste gevallen slechts een bescheiden rol bij het waarschuwen en informeren van de bevolking bij naderend gevaar. Dit komt omdat de overheid niet zoveel middelen heeft om burgers tijdig en adequaat te informeren. Sirenes De praktijk leert dat het gebruik van sirenes twee beperkingen kent. Ten eerste is de sirene beperkt in het soort scenario s waarvoor het kan waarschuwen. In niet alle gevallen is het namelijk slim om aan burgers te vragen om hun ramen en deuren gesloten te houden. Voor bijvoorbeeld een dreigende explosie geldt dat het verstandiger kan zijn om de ramen en deuren juist open te zetten. Ten tweede is het effect van de sirene beperkt. De meeste burgers reageren niet of niet adequaat op het geluid van de sirenes. H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 20

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden

ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

contact met getroffenen

contact met getroffenen handreiking 1 contact met getroffenen Aandachtspunten voor communicatie tussen overheid en getroffenen in de nafase van rampen en crises 2 contact met getroffenen inhoud 3 inhoud Vooraf 5 Inleiding 7 De

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

HOE KUNNEN GEMEENTEN DE ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS BEVORDEREN?

HOE KUNNEN GEMEENTEN DE ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS BEVORDEREN? HOE KUNNEN GEMEENTEN DE ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS BEVORDEREN? Rapportage literatuuronderzoek door Mariëlle Jansen Referentie MJN Utrecht, januari 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Hoe kunnen

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

Op het ergste voorbereid

Op het ergste voorbereid Op het ergste voorbereid Handreiking Crisismanagement Voorwoord Tijdens de Cospa-bijeenkomst Verantwoorde internationale Stages: Waar Liggen de Grenzen op 10 juni 1999 werd in één van de discussiegroepen

Nadere informatie

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING Samen aan de slag met de maatregelen 1 04 06 08 10 12 14 15 18 22 24 25 26 28 30 32 33 34 Samenvatting: samen aan de slag met

Nadere informatie

Daar kan ik geen mededeling

Daar kan ik geen mededeling openbaar ministerie Daar kan ik geen mededeling over doen Rollen van het OM in de crisisbeheersing Een publicatie in opdracht van het College van procureurs-generaal Auteurs: Roy Johannink Wouter Jong

Nadere informatie

Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten

Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten Quick scan Jack Wever - DSP-groep Harm Jonker - Vilans Paul van Soomeren - DSP-groep Anne van der Graaf - Vilans Risico's voor mensen met beperkingen

Nadere informatie

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld KNMG-meldcode Colofon KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Als het op communiceren aankomt Crisiscommunicatie voor (loco-)burgemeesters

Als het op communiceren aankomt Crisiscommunicatie voor (loco-)burgemeesters Als het op communiceren aankomt Crisiscommunicatie voor (loco-)burgemeesters 2 e druk, oktober 2009. If men define situations as real, they are real in their consequences. W.I. Thomas en S.D. Thomas, The

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Handreiking Bestuurlijk balanceren met risico s en verantwoordelijkheden

Handreiking Bestuurlijk balanceren met risico s en verantwoordelijkheden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Bestuurlijk balanceren met risico s en verantwoordelijkheden Onderdeel van de tool box voor proportionele bestuurlijke omgang met risico

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie