HANDBOEK (ZELF)REDZAAMHEID VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK (ZELF)REDZAAMHEID VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND"

Transcriptie

1 HANDBOEK (ZELF)REDZAAMHEID VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND VERSIE: OKTOBER 2010

2 Inhoud Inleiding 3 1. Werkwijze Samenwerken 4 2. Aansprakelijkheid bij het benutten van redzaamheid 9 3. Checklist waarschuwen van de bevolking Checklist redden Checklist evacueren en opvang Checklist psychosociale nazorg 31 Bijlage 1: competenties voor de professionele hulpverlener 32 Bijlage 2: checklists DWI per functie 33 H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 2

3 Inleiding Dit handboek gaat over de (zelf)redzaamheid van burgers in noodsituaties, en hoe je daar als professionele hulpverlener effectief mee om kunt gaan. Dit handboek biedt een beoordelingskader voor het inzetten van en samenwerken met burgers en geeft tips en adviezen om de redzaamheid van burgers slim te benutten in de hulpverlening. Definities Zelfredzaamheid betreft alle handelingen van burgers om crisissituaties te voorkomen en om zichzelf tijdens crisissituaties te (kunnen) helpen en de gevolgen te beperken. Redzaamheid betreft alle handelingen van burgers, families, buurtnetwerken en organisaties om crisissituaties voor anderen te voorkomen en om anderen tijdens crisissituaties te (kunnen) helpen en de gevolgen te beperken. Burgerhulp of burgerparticipatie betreft alle handelingen van burgers op verzoek van hulpdiensten en overheden tijdens crisissituaties. Dit handboek bestaat uit 6 delen: Deel 1 bevat het allesomvattende beoordelingskader voor het benutten van redzaamheid van burgers in noodsituaties, de zogeheten Werkwijze Samenwerken. Deze werkwijze biedt houvast bij het maken van een beoordeling over het gedogen, inzetten, en samenwerken met redzame burgers. Deel 2 bevat informatie over de aansprakelijkheid bij het gedogen, inzetten, en samenwerken met burgers. Delen 3 t/m 6 bevatten tips en adviezen om redzaamheid van burgers slim te gebruiken bij de hulpverleningsprocessen redden, waarschuwen van de bevolking, evacueren en opvang en psychosociale nazorg. Veel leesplezier! Projectteam (zelf)redzaamheid Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 3

4 1. Werkwijze Samenwerken Repressieve fase In deze Werkwijze Samenwerken worden de volgende onderwerpen behandeld: 1. Definitie en doel 2. Algemene uitgangspunten 3. Randvoorwaarden 4. Hulpverlenende groepen burgers 5. Fasemodel 6. Overig 1. Definitie en doel Het doel van de Werkwijze Samenwerken is versterken van de crisisbeheersing door het slim benutten en versterken van de redzaamheid van burgers en burgerhulp. Definities Zelfredzaamheid betreft alle handelingen van burgers om crisissituaties te voorkomen en om zichzelf tijdens crisissituaties te (kunnen) helpen en de gevolgen te beperken. Redzaamheid betreft alle handelingen van burgers, families, buurtnetwerken en organisaties om crisissituaties voor anderen te voorkomen en om anderen tijdens crisissituaties te (kunnen) helpen en de gevolgen te beperken. Burgerhulp betreft alle handelingen van burgers op verzoek van hulpdiensten en overheden tijdens crisissituaties. Het gaat bij de Werkwijze Samenwerken om redzaamheid en burgerhulp (en niet om zelfredzaamheid). De Werkwijze Samenwerken is bedoeld voor alle medewerkers van overheidsdiensten en gemeentelijke organisaties met een formele functie in de crisisbeheersingsorganisatie van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VRAA). Als er in de Werkwijze Samenwerken wordt gesproken van een medewerker wordt deze groep bedoeld. De Werkwijze Samenwerken treedt in werking op het moment dat er sprake is van een ernstig incident. 2. Algemene uitgangspunten Burgers en organisaties mogen tijdens noodsituaties slachtoffers helpen en de schade die door de ontstane noodsituatie is ontstaan helpen te beperken. Medewerkers zijn tijdens crises bevoegd om die hulp toe te staan, te vragen en/of te accepteren die zij noodzakelijk achten voor een effectieve crisisbeheersing. De Werkwijze Samenwerken vormt een richtlijn bij de beoordeling die medewerkers maken i.r.t. redzaamheid en burgerhulp, en geen kant en klaar antwoord. Er zijn altijd uitzonderingen en onvoorziene omstandigheden mogelijk. Bovendien kan er een belangentegenstelling ontstaan tussen enerzijds een urgente hulpvraag en anderzijds de veiligheid van de hulpverlenende burger, waarop op voorhand geen definitief antwoord valt te geven. Deze tegenstelling wordt indien mogelijk besproken in het COPI. H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 4

5 De VRAA zorgt er voor dat door evaluaties van incidenten en oefeningen de bestaande uitgangspunten voor het benutten en versterken van redzaamheid en burgerhulp worden beoordeeld en indien nodig aangevuld. De hulpdiensten en overheden in de VRAA hebben hun mogelijke aansprakelijkheid voor ontstane schade die ontstaat door samenwerking met burgers afgedekt via verzekeringen (zie notitie Aansprakelijkheden en redzaamheid ). Er kan een belangentegenstelling ontstaan tussen enerzijds het benutten en versterken van redzaamheid en burgerhulp en anderzijds het proces opsporing en het plaatsdelictmanagement. Belangentegenstelling worden besproken in het COPI. Het uitgangspunt is dat burgers helpen de gevolgen van een incident te beperken, en van de oorzaken van het incident afblijven. Daarnaast blijven de bestaande afspraken gewoon van kracht: o de politie zet het gebied dat van belang is voor opsporingsdoeleinden af. In dit gebied zijn hulpverleners, en dus ook burgers, niet aanwezig. o redden gaat voor opsporing. 3. Randvoorwaarden Hulpdiensten en overheden mogen hulp toestaan, om hulp vragen en hulp accepteren, mits: 3.1 Instemming - burgers het daar mee eens zijn. Uit onderzoek blijkt dat burgers zelf vrij scherp hun grens bepalen bij het verlenen van hulp 1. Een burger moet niet gevraagd worden iets te doen waarvan hij of zij aangeeft het niet aan te kunnen of te willen. 3.2 Veiligheid - de taak die wordt uitgevoerd of gevraagd wordt om uit te voeren voldoende veilig is. Dit betekent in ieder geval dat: burgers geen taken verrichten die vanuit veiligheidsoverwegingen niet zijn toegestaan aan medewerkers van de crisisbeheersingsorganisatie van de VRAA; burgers geen taken verricht waarvoor vanuit veiligheidsoverwegingen beschermende apparatuur en kleding nodig zijn. 3.3 Toegevoegde waarde - de taak die wordt uitgevoerd of gevraagd wordt om uit te voeren een bijdrage levert aan de crisisbeheersing. Als er op geen enkele manier een capaciteitstekort is bij de hulpdiensten wordt er in principe geen gebruik gemaakt van redzaamheid en burgerhulp. Als een burger evident fouten maakt en het erger maakt dan het al is wordt hem of haar opgedragen te stoppen met die taak. 3.4 Benodigde kennis & vaardigheden - de taak die wordt uitgevoerd of gevraagd wordt om uit te voeren geen specialistische kennis en/of vaardigheden vergt. Als een burger aangeeft over deze specialistische kennis en/of vaardigheden te beschikken, kan een uitzondering worden gemaakt. Er wordt dan om een bewijs gevraagd om aan te tonen dat hij of zij inderdaad over deze kennis en/of vaardigheden beschikt. Als hij 1 Factsheets of zij burgerparticipatie, dat niet heeft, NIFV, gaat vertrouwen 2010 voor controle, en kan worden besloten om hem of haar toch toe te laten. Wel worden de NAW-gegevens van deze persoon dan geregistreerd. 4. Hulpverlenende groepen burgers H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 5

6 4.1 Voeg in op bestaande structuren Als er een groep burgers spontaan hulp begint te verlenen wordt deze groep in principe niet van plaats veranderd en ook de interne communicatieafspraken en werkwijzen worden in beginsel niet veranderd. Het is wel toegestaan om bestaande structuren te veranderen, maar het uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de al aanwezige organisatie en afspraken tussen de hulpbiedende burgers. Reorganiseren tijdens een crisis is namelijk vaak contraproductief. 4.2 Legitimeer Manage de legitimiteit van de gegroepeerde hulpbiedende burgers, bijvoorbeeld door de plek waar ze werken toe te kennen, hesjes uit te delen, door met hen samen te werken, door hen toegang te verlenen tot het rampterrein, enz. (zie ook fasemodel). 4.3 Vind natuurlijk leiderschap Identificeer de personen in de organisatie van hulpverlenende burgers die een centrale rol spelen in de interne en externe communicatie en werk met hen samen. 5. Fasemodel In het fasemodel wordt per fase in de crisisbeheersing aangegeven hoe met redzaamheid en burgerhulp omgegaan dient te worden. Fase 1 Geen hulpdiensten Slachtoffers en omstanders beginnen met hulpverlening en crisisbestrijding. Fase 2 Eerste hulpverleners arriveren Uitgangspunt: laat het gaan. Redzame burgers worden niet weggestuurd, tenzij niet aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Medewerkers van de crisisbeheersingsorganisatie van de VRAA zijn bevoegd om die hulp toe te staan, te vragen, en/of te accepteren die zij noodzakelijk achten voor een effectieve crisisbeheersing. Fase 3 Eerste gestructureerde overleg (COPI of motorkapoverleg) Zelfredzaamheid wordt meegenomen in het overleg volgens reguliere BOB-methodiek: Beeld: wat doen burgers en waar zouden burgers voor ingezet kunnen worden? Oordeel: is het veilig, heeft het toegevoegde waarde, hebben zij voldoende kennis en vaardigheden? Houd hierbij rekening met verschillende delen van het bron- en effectgebied. Wat op de ene plek onvoldoende veilig is, kan op een andere plek wel aan de voorwaarden voldoen. Besluitvorming: mogen de hulpverlenende burgers hun werk blijven doen? Moeten ze worden bijgestuurd? Zo ja, door wie? Is het slim om aanwezige burgers aan het werk te zetten? Zo ja, wie gaat wat doen om dat te realiseren? Tijdens een overleg worden afspraken gemaakt over de registratie van burgers die hulp verlenen. Registratie is van belang, onder meer in relatie tot de nazorg (bedanken, erkennen, etc.) en opsporing (getuigen kunnen horen). Er zijn verschillende mogelijkheden: Er wordt (voorlopig) niet geregistreerd. Iedere dienst registreert afzonderlijk de burgers die taken uitvoeren die onder haar verantwoordelijkheid vallen. H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 6

7 De betrokken burgers wordt gevraagd om na afloop van de werkzaamheden langs te gaan bij de opvanglocatie of een andere centrale plek in de crisisbeheersingsorganisatie om zich te laten registreren. De betrokken burgers wordt gevraag om zich na afloop van de werkzaamheden online te registreren of met de gemeente te bellen om zich te laten registreren. Fase 4 Hulpverlening is gestructureerd en opgeschaald Brongebied is afgezet en er komen in principe geen burgers meer in, tenzij het COPI (of het motorkapoverleg) dat noodzakelijk acht voor een effectieve crisisbeheersing. In het COPI (of het motorkapoverleg) wordt bepaald aan wat voor soort hulp behoefte is. Deze behoefte wordt kenbaar gemaakt aan de OvDP. De OvDP bespreekt de behoefte vervolgens met de medewerkers die de afzetting verzorgen. Burgerinitiatieven met toegevoegde waarde worden geformaliseerd, bijv. door hesjes te geven en communicatieafspraken te maken. Burgerinitiatieven zonder toegevoegde waarde worden beëindigd. Fase 5 Nazorg Er wordt in de persberichten over de crisis melding gemaakt van redzaamheid en burgerhulp. De burgers die hebben geholpen worden (indien mogelijk) formeel bedankt. In de dagen na de crises krijgen zij een uitnodiging om naar een politiepost, brandweerkazerne, gemeentehuis enz. te komen. Zij ontvangen bloemetje, een bedankwoord, en worden geportretteerd in een nieuwsblad. Burgers die hebben geholpen worden gevraagd deel te nemen in de evaluatie van de crisisbeheersing. Burgers die hebben geholpen worden gewezen op het bestaan van psychosociale nazorg. 6. Overig Communiceer aan burgers en organisaties welke producten en diensten nodig zijn en welke niet. Maak gebruik van lokale netwerken om hulp te vragen, bijvoorbeeld: o De buurtregisseur van Politie De buurtregisseur speelt in de wijk waar de crisis zich afspeelt een belangrijke rol. Middels zijn verworven netwerk (bedrijven,instellingen, buurtcoördinatoren, individuele belangrijke personen in de buurt, enz) wordt hij binnen de politielijn ingezet om informatie dan wel medewerking te verkrijgen. o Handhaving netwerken (SGBO Politie) In het kader van het SGBO van de politie kan de knop Handhaving netwerken worden gestart. Nadat deze knop binnen het GBO wordt ingedrukt zullen die netwerken worden opgestart die noodzakelijk zijn voor dit specifieke incident, crisis of ramp. Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende netwerken zijn, Turksnetwerk, Joods netwerk, homo netwerk, Marokkaans netwerk, Christenen netwerk, Buurtvaders enz. Deze netwerken werken zelfstandig en worden actief benaderd vanuit de lijn. o Zorgnetwerken Mensen met een zintuiglijke, verstandelijke of mobiliteitsbeperking die zelfstandig wonen zijn tijdens crises extra kwetsbaar en hebben vaak extra hulp nodig. Deze doelgroep vinden is echter een probleem net zoals het aanbieden van voldoende H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 7

8 hulp. Gemeenten hebben contact met de bestaande zorgnetwerken die deze doelgroep dagdagelijks ondersteunen. Deze netwerken kunnen tijdens noodsituaties worden geactiveerd, bijvoorbeeld vanuit het GAC om te helpen bij bijvoorbeeld evacuatie of voorlichting. o BHV-ers BHV ers zijn voor de crisisbeheersingsorganisatie interessant. Deze doelgroep heeft een formele taak bij het ontruimen van een gebouw. Daarnaast zou in overleg gevraagd kunnen worden dat zij andere taken in de crisisbeheersing uitvoeren, eventueel ook buiten hun eigen gebouw of organisatie. H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 8

9 2. Aansprakelijkheid bij benutten van redzaamheid Wat willen we bereiken? De Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VRAA) gaat de redzaamheid van burgers actief benutten en versterken (zie Werkwijze Samenwerken). De voordelen van deze manier van werken zijn groot. Maar er zitten ook nadelen aan. Er kan bijvoorbeeld schade ontstaan die zonder redzaam gedrag niet was ontstaan. Burgers kunnen de situatie ook verergeren, bijvoorbeeld omdat zij een fout maken of niet zorgvuldig genoeg zijn. Een van de randvoorwaarden voor het actief kunnen benutten en versterken van redzaam gedrag is het minimaliseren van deze mogelijk negatieve consequenties. Hierbij gaat het meer specifiek om twee problemen. Ten eerste zouden burgers die tijdens noodsituaties medeburgers helpen in principe beloond moeten worden en niet bestraft. De schade die zij mogelijkerwijs oplopen dan wel veroorzaken zou daarom op de een of andere manier door derden moeten worden vergoed. Het vooruitzicht dat het helpen van medeburgers geld kost is geen goede stimulans. Ten tweede zouden hulpverleners alleen op werkinhoudelijke gronden moeten kunnen beslissen of ze burgers om hulp vragen of niet. Zij zouden niet moeten worden afgeleid door de vraag wie de schade die daar mogelijkerwijs door ontstaat zal moeten betalen. Onrechtmatige daad en verzekeringen Een belangrijk punt in relatie tot schade is de vraag wie aansprakelijk is. Iemand is aansprakelijk als hij of zij een onrechtmatige daad pleegt. BW Boek 6 Artikel Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 9

10 2.Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. 3.Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Of iemand aansprakelijk is voor de schade die ontstaat door redzaam gedrag (eigen initiatief van burger) of burgerhulp (burger helpt op verzoek van hulpverlener) heeft dus onder meer te maken met het antwoord op vragen als: Heeft er inbreuk plaatsgevonden van een recht, is er sprake van een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt? Is er sprake van een rechtvaardigingsgrond? Was de inbreuk verwijtbaar of toerekenbaar? Is er sprake van schade? Is er sprake van causaal verband tussen daad en schade? Burgers die op eigen initiatief helpen (redzaam gedrag) Indien een burger bepaalde handelingen verricht voor aankomst van de hulpverleners, zal dit gerangschikt kunnen worden onder zaakwaarneming (artikel 6:198 BW). Zaakwaarneming is het zich willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van eens anders belang. Wanneer de zaakwaarnemer hierbij tekort schiet en niet de nodige zorg betracht, kan dit een tekortkoming (wanprestatie) en aansprakelijkheid opleveren. Echter, de omstandigheid dat het hier een belangeloze dienstverlening betreft die onder spoed wordt verricht, maakt dat een dergelijke aansprakelijkheid niet snel zal worden aangenomen en zo ja, een eventueel te betalen schadevergoeding gematigd zal worden. H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 10

11 De belanghebbende is, voor zover zijn belang naar behoren is behartigd, gehouden de zaakwaarnemer de schade te vergoeden, die deze als een gevolg van de zaakwaarneming heeft geleden. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de stomerij voor het reinigen van een met bloed besmeurde jas. De kans dat een burger met succes aansprakelijk wordt gesteld op grond van een onrechtmatige daad is erg klein. Immers, er zal niet snel sprake zijn van verwijtbaarheid en toerekenbaarheid. Zo ja, dan heeft de burger veelal een aansprakelijkheidsverzekering (AVP). Als er bij een burger sprake is van roekeloosheid of opzet, hetgeen niet snel het geval zal zijn, dan kan er een verzekeringsprobleem optreden omdat opzet meestal is uitgesloten. Voor dit probleem probeert deze notitie echter geen oplossing te zoeken. Het doel is om te voorkomen dat mensen die met goede bedoelingen en naar vermogen andere mensen hebben geholpen met kosten worden geconfronteerd. Juist in de combinatie tussen goed doen en kosten betalen zit het onrecht dat geprobeerd wordt op te lossen. Hulpverleners Hulpverleners handelen niet uit zaakwaarneming. Immers, dit handelen is krachtens een in de wet geregelde rechtsverhouding. Wanneer een hulpverlener een fout maakt, zal beoordeeld moeten worden of er sprake is van een onrechtmatige daad. Vanzelfsprekend is het van groot belang dat hulpverleners hun taken uitoefenen onder bijzondere omstandigheden, namelijk in 9 van de 10 keer een (zeer) gevaarlijke situatie, waarin snel en daadkrachtig opgetreden dient te worden zonder (teveel) gevaar voor eigen leven of gezondheid. Het is zeer voorstelbaar dat in dergelijke situaties keuzes gemaakt worden of acties ingezet worden waarvan men zich achteraf, in alle rust, kan afvragen of wel de juiste keuzes zijn gemaakt. Optreden in voornoemde situaties verlaagt de drempel voor aansprakelijkheid. Daarbij is tevens van belang dat er sprake is van een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Het gaat er om of de hulpverleners in de gegeven omstandigheden hebben gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwame hulpverlener in dezelfde omstandigheden zou mogen worden verwacht. Van belang hierbij is wat de professionele standaard is. Het hele idee van professionaliteit is immers dat er bedachtzaam en volgens getoetste kwaliteitscriteria wordt gewerkt. Als er normaal wordt gewerkt, er geen onnodige risico s zijn genomen en er desondanks H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 11

12 iets mis gaat, is de kans klein dat een hulpverlener aansprakelijk zal worden gehouden. In de Werkwijze Samenwerken zijn er enkele aanvullende richtlijnen opgesteld voor het samenwerken met burgers. Mocht een hulpverlener een fout maken tijdens de uitoefening van de werkzaamheden, dan zal de werkgever hiervoor aangesproken kunnen worden en wel op grond van artikel 6:170 BW. Laatstgenoemd artikel stelt de werkgever risico-aansprakelijk voor fouten van zijn ondergeschikten. De werkgever is verzekerd tegen dergelijke aansprakelijkheid. De schade zal gedekt zijn door de aansprakelijkheidsverzekering van de desbetreffende hulpdienst of van de VRAA (in geval het een optreden tijdens een GRIP-incident betreft). De verzekeraar kan de aan de benadeelde uitgekeerde schade uitsluitend en alleen op de werknemer verhalen wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dit laatste betekent dat je je onmiddellijk voorafgaande aan de gedraging daadwerkelijk bewust moet zijn geweest van het roekeloze karakter van die gedragingen. Van persoonlijke aansprakelijkheid is om die reden bijna nooit sprake. Burgers die door hulpverleners worden verzocht te assisteren en zelf schade oplopen De schade van een burger die door hulpverleners is verzocht te assisteren, zal in eerste instantie gedekt zijn onder de (verplichte) ziektekostenverzekering. Verder heeft deze burger mogelijk een eigen ongevallenverzekering. Indien de burger van mening is dat de hulpverlener op wiens verzoek hij geassisteerd heeft een verwijt treft, zal de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever dekking bieden. Mogelijk heeft de burger een rechtsbijstandverzekering op grond waarvan hij bijgestaan wordt bij het verhalen van de schade. Burgers die door hulpverleners worden verzocht te assisteren en schade veroorzaken Een derde die schade oploopt door toedoen van een hulpverlenende burger, kan er voor kiezen de burger aansprakelijk te stellen. Een eventuele aansprakelijkheidsverzekering van de burger (AVP) biedt dan dekking. Indien de derde er voor kiest de hulpverlener aansprakelijk te stellen, of indien de AVP verzekeraar regres wenst te nemen op de werkgever van de hulpverlener, dan zal de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever van de hulpverlener dekking bieden. H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 12

13 Overigens is de kans dat een burger, die een (foute) instructie opvolgt van een hulpverlener, met succes aansprakelijk wordt bevonden erg klein. Mogelijk kan hij een beroep doen op een bevoegd gegeven ambtelijk bevel (rechtvaardigingsgrond). H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 13

14 A. De burger helpt spontaan (redzaamheid) Situaties Burger aansprakelijk? Dekking AVP burger? Dekking andere verzekering? Dekking verzekering slachtoffer? 1. Het slachtoffer ondervindt schade door hulp van burger. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Nee Mogelijk, zoals: opstal, ziektekosten, ongevallen, enz. 2. Het slachtoffer overlijdt door hulp van burger. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Nee Mogelijk, zoals: levensverzekering, uitvaart, collectieve ongevallen verzekering. 3. Burger ondervindt schade aan kleding. (geen daad jegens ander) Nee Mogelijk AVP verzekering 4. Burger brengt met zijn auto een gewonde naar het ziekenhuis waarbij schade aan het interieur van de auto ontstaat. 5. Burger brengt met zijn auto een gewonde naar het ziekenhuis en veroorzaakt onderweg naar het ziekenhuis een ongeluk. 6. Burger vangt slachtoffers op in zijn woning of op zijn land en ondervindt hierbij schade. (geen daad jegens ander) (Beperkt) casco verzekering Mogelijk AVP verzekering Ja Nee WAM Nee (geen daad jegens ander) Mogelijk, zoals: opstal, inboedel, inventaris. Meestal niet (alleen als onrechtmatige daad slachtoffer). 7. Burger verwondt zich tijdens hulpverlening. (geen daad jegens ander) Mogelijk, zoals: ziektekosten, collectieve ongevallenverzekering. 8. Burger overlijdt tijdens hulpverlening. (geen daad jegens an- Mogelijk, zoals: levensverze- H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 14

15 der) kering, uitvaart, collectieve ongevallen verzekering. H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 15

16 B. Burger helpt op verzoek (burgerhulp) Situaties Burger aansprake-lijk? Dekking AVP burger? Andere verzekering burger? Dekking verzekering slachtoffer? VRAA aansprake-lijk? Dekking AVB? Andere verzekering VRAA? Burger brengt schade toe aan het materieel van de hulpverlening. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Ja: materieelverzekering, WAM (casco), opstal, inventaris, computer. Het slachtoffer ondervindt schade door hulp van burger. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Mogelijk, zoals: opstal, ziektekosten, ongevallen, enz. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Het slachtoffer overlijdt door hulp van burger. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Mogelijk, zoals: levensverzekering, collectieve ongevallen, uitvaart. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Burger ondervindt schade aan kleding. (geen daad jegens ander) Nee Mogelijk AVP Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 16

17 Burger brengt met zijn auto een gewonde naar het ziekenhuis waarbij schade aan het interieur van de auto ontstaat. (geen daad jegens ander) (Beperkt) casco Mogelijk AVP. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Burger brengt met zijn auto een gewonde naar het ziekenhuis en veroorzaakt onderweg naar het ziekenhuis een ongeluk. Ja Nee WAM Nee Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Burger vangt slachtoffers op in zijn woning of op zijn land en ondervindt hierbij schade. (geen daad jegens ander) Mogelijk, zoals: opstal, inboedel, inventaris. Mogelijk AVP. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Burger wijkt af van het verzoek van de hulpverlening en veroorzaakt schade. Waarschijnlijk wel.. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Mogelijk, zoals: ziektekosten, opstal. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Burger verwondt zich tijdens hulpverlening. (geen daad jegens ander) Mogelijk, zoals: ziektekosten, collectieve ongevallen. Waarschijnlijk niet. Hangt af van de situatie. Onder normale omstandigheden wel. Burger overlijdt tijdens hulpverlening. (geen daad jegens Mogelijk, zoals: levensverzeke Waarschijnlijk niet. Onder normale omstandig H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 17

18 ander) ring, collectieve ongevallen, uitvaart. Hangt af van de situatie. heden wel. PS: Opzicht is een standaard uitsluiting voor AVP en AVB. Onder opzicht wordt vaak in polisvoorwaarden verstaan: aansprakelijkheid voor schade die een verzekerde of iemand namens hem ter vervoer, in huur, in pacht, in bruikleen of welke andere reden onder zich heeft of heeft gehad. C. Conclusies De schade die ontstaat door redzaam gedrag en burgerhulp zal in de regel niet snel het gevolg zijn van een onrechtmatige daad. De ontstane schade zal meestal onder de dekking vallen van een daarvoor bedoelde verzekering. Redzaamheid In relatie tot redzaamheid heeft de hulpbiedende burger enkele problemen die hij of zij eigenlijk niet zou moeten hebben. Sommige schade aan zijn eigen eigendommen, bijvoorbeeld kleding of auto, zijn niet in alle gevallen goed te verzekeren. Het is ook mogelijk dat zijn of haar no-claim korting komt te vervallen (alhoewel dat verzekerbaar is). Het in rekening brengen van de kosten bij het slachtoffer op grond van zaakwaarneming, stuit mogelijk op bezwaren. Als een redzame burger blijvend invalide wordt door zijn of haar hulpactie zouden er ook vanuit schade-oogpunt problemen kunnen ontstaan omdat dit moeilijk verzekerbare risico s zijn en de verschillen tussen verzekeraars op dit punt groot zijn. Daarnaast kan de schade-afhandeling procesmatig en administratief ingewikkeld zijn. Beide zaken kunnen een barrière vormen voor mensen die anderen willen helpen. Daarom zou een overheid die de redzaamheid van mensen wil versterken er goed aan doen om deze punten nietverzekerbaarbare schade en ingewikkelde procesafhandeling op te lossen. Het ligt voor de hand om deze oplossingen op rijksniveau te ontwikkelen. Het eerste probleem bijvoorbeeld via een soort nood- H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 18

19 hulpfonds. Het tweede door een loket te maken waar redzame burgers, ongeacht waar ze zijn verzekerd, hun zaak in behandeling kunnen laten nemen. Alleen dit loket is dan het aanspreekpunt voor deze burger. Burgerhulp In relatie tot burgerhulp is de grote vraag: wanneer is het vragen om hulp of het geven van een opdracht een onrechtmatige daad van de overheid of hulpverlener? Net zoals bij redzame burgers is het oordeel dat dit niet vaak het geval zal zijn. Niet alleen omdat dit soort ongelukken niet veel gebeuren, maar ook omdat professionals vakkundig zijn in het (h)erkennen van gevaar. Het is wel mogelijk maar niet waarschijnlijk. Bovendien zal via de implementatie van de Werkwijze Samenwerken worden geïnvesteerd in deze vakkundigheid. En, voor als het toch gebeurt en de VRAA of een van haar diensten de schade moeten betalen, dan zijn er adequate verzekeringen die de kosten vergoeden aanwezig. H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 19

20 3. Checklist waarschuwen van de bevolking A. Wat is de kracht van (zelf)redzaamheid bij dit proces? In de regel zijn burgers (zelf)redzaam wanneer er sprake is van naderend gevaar. Bijvoorbeeld wanneer er een grote brand uitbreekt en er een effectgebied ontstaat, zullen de meeste burgers ramen en deuren sluiten of het getroffen gebied verlaten, mits het gevaar als reëel wordt ingeschat. Maar ook bij andere typen incidenten, zoals een stroomstoring, zullen burgers elkaar van informatie voorzien. Stroomstoring Bommelerwaard (2007) Stroomstoring Bollenstreek (2010) Hoe geïnformeerd? Percentage (n=221) Hoe geïnformeerd? Percentage (n=426) Buren 38% Buren/familie 43% Rampenzender 22% Rampenzender 8% Andere media 22% Andere media 8% Geluidswagen 5% Geluidswagen 4% Internet 6% Internet 5% Tabel: Hoe zijn burgers aan informatie gekomen tijdens twee recente stroomstoringen? Burgers weten elkaar veel beter en sneller te bereiken dan dat de overheid dat kan: onderzoek laat zien dat burgers vooral via buren, familie en door media aan informatie komen. Evacuatie bij de brand in de Torenmolen Een mooi voorbeeld van het (zelf)redzame gedrag van burgers bij het proces waarschuwen van de bevolking. In de flat de Torenmolen in Amsterdam Noord breekt een brand uit tegen de zijgevel. De brand is begonnen in het grofvuil wat daar tussen de flat en de garage staat. De brand is zo heftig dat deze overslaat naar de flat. Op enig moment slaan de vlammen ver boven de flat uit doordat de volledige bekleding (gevelplaten) aan de zijkant van de flat in brand staat. De bewoners van de hoekwoningen worden door de bewoners zelf uit de flat gehaald zodat de eerste brandweereenheid zich volledig op de brand kan richten. B. Wat is de zwakte van (zelf)redzaamheid bij dit proces? Wanneer burgers het gevaar niet als reëel inschatten, bijvoorbeeld wanneer zij het gevaar niet juist waarnemen, dan is de kans klein dat zij passende maatregelen zullen nemen. C. Wat is de rol van de overheid bij dit proces? De overheid speelt in de meeste gevallen slechts een bescheiden rol bij het waarschuwen en informeren van de bevolking bij naderend gevaar. Dit komt omdat de overheid niet zoveel middelen heeft om burgers tijdig en adequaat te informeren. Sirenes De praktijk leert dat het gebruik van sirenes twee beperkingen kent. Ten eerste is de sirene beperkt in het soort scenario s waarvoor het kan waarschuwen. In niet alle gevallen is het namelijk slim om aan burgers te vragen om hun ramen en deuren gesloten te houden. Voor bijvoorbeeld een dreigende explosie geldt dat het verstandiger kan zijn om de ramen en deuren juist open te zetten. Ten tweede is het effect van de sirene beperkt. De meeste burgers reageren niet of niet adequaat op het geluid van de sirenes. H A N D B O E K ( Z E L F ) R E D Z A A M H E I D 20

Reanimatie & Recht. mr. Bob Berkemeier Letselschade adviseur Maassen Letseldesk

Reanimatie & Recht. mr. Bob Berkemeier Letselschade adviseur Maassen Letseldesk Reanimatie & Recht zorgvuldig balanceren tussen hulpverleningsplicht en zelfbeschikkingsrecht mr. Bob Berkemeier Letselschade adviseur Maassen Letseldesk Hulpverleningsplicht Verankerd in: Millennia van

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Samen op weg naar meer veiligheid. Wat kan (zelf)redzaamheid betekenen voor BHV (bedrijfshulpverlening) in de zorg?

Samen op weg naar meer veiligheid. Wat kan (zelf)redzaamheid betekenen voor BHV (bedrijfshulpverlening) in de zorg? Samen op weg naar meer veiligheid Wat kan (zelf)redzaamheid betekenen voor BHV (bedrijfshulpverlening) in de zorg? Congres NIBHV donderdag 29 november 2012 Prof. dr. Ira Helsloot Inleiding In opdracht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 Beste medewerkers van Bevolkingszorg Kennemerland, Hierbij ontvangen jullie een nieuwe editie van de nieuwsbrief van Bevolkingszorg

Nadere informatie

Zelfredzaamheid en burgerhulp. Nancy Oberijé

Zelfredzaamheid en burgerhulp. Nancy Oberijé Zelfredzaamheid en burgerhulp Nancy Oberijé 2 oktober 2014 1 Doel 1. Bewustwording en kennis opdoen van fenomeen zelfredzaamheid/burgerhulp 2. Meningsvorming over mogelijkheid benutten zelfredzaamheid/burgerhulp

Nadere informatie

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW Woningeigenaar en overlast artikel 6:162 BW lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te

Nadere informatie

Aansprakelijkheid binnen sportverenigingen

Aansprakelijkheid binnen sportverenigingen Aansprakelijkheid binnen sportverenigingen mr. Harold de Boer mr. Stephan de Vries 12 januari 2015 Sport Fryslân De Haan Advocaten & Notarissen PROGRAMMA 1. Inleiding 2. Bestuur en Taak - interne aansprakelijkheid

Nadere informatie

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen. Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisopvang Versie 20 oktober 2015, 10.30 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij stages

Aansprakelijkheid bij stages Aansprakelijkheid bij stages Algemeen Artikel 6:170 BW bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor een ondergeschikte. Door expliciet te spreken over een ondergeschikte heeft de wetgever beoogd dat

Nadere informatie

13-05- 14. Programma van vandaag. Aansprakelijkheid van (brede) scholen

13-05- 14. Programma van vandaag. Aansprakelijkheid van (brede) scholen 13 mei 2014 Netwerk sport bewegen en gezonde leefstijl Brechtje Paijmans Doelen Advocatuur & Universiteit Utrecht paijmans@doelenadvocatuur.nl Programma van vandaag ongevallen Aspecten van verzekering

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Eerste landelijke NL-Alert controlebericht 4 februari 2013

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Eerste landelijke NL-Alert controlebericht 4 februari 2013 Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 24 januari 2013 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Eerste landelijke NL-Alert controlebericht 4 februari 2013 KERNINFORMATIE Maandag 4 februari rond

Nadere informatie

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie.

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Praktische cursus Operationeel Crisiscoördinator Zorginstellingen De stroom valt uit. Een lekkage in een zuurstoftank. Uitslaande

Nadere informatie

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 2, brand industriepand Alkmaar, 30 april 2016 Incident 30 april 2016 Brand in een industriehal aan de Noorderkade-Noorderstraat

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 2 datum: 20 maart 2009 bestand:

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Utrecht hun verzoek om vergoeding van de schade als gevolg van een politieonderzoek in

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert: Direct informatie bij een noodsituatie

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert: Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 6 november 2012 NL-Alert: Direct informatie bij een noodsituatie NL-Alert Wat is NL-Alert? NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de

Nadere informatie

Acceptabele branden?

Acceptabele branden? Acceptabele branden? 2 Mei 2008 Brand TU Delft November 2010 Brand verkeersleidingspost Prorail Utrecht Door een brand in de verkeersleiding van ProRail bij Utrecht Centraal Station is vrijdagavond al

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2015. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2015. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2015 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie NL-ALERT CONTROLEBERICHT 7 DECEMBER 2015 Wat is het NL-Alert controlebericht? Maandag 7 december rond

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota.

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota. Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Aan Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres Beslispunten Adviesnota 1. Instemming met de visie in het rapport Bevolkingszorg op orde

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 11 november 2016

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 11 november 2016 Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 11 november 2016 NL-ALERT CONTROLEBERICHT 5 DECEMBER 2016 Wat is het NL-Alert controlebericht? Op maandag 5 december zendt de overheid rond 12:00 uur een NL-Alert

Nadere informatie

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Bij incidenten met gevaarlijke stoffen Johan de Cock Kenniscongressen Protocol Leren 2007 Dinsdag 20 februari, Ede Dinsdag 27 februari, Den Haag Dinsdag 6 maart,

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Meet Inn Maroastraat 39 in Amsterdam Nieuw- West Referentie: 0046/RoEv-2016 Datum: 22 september 2016 Behandeld

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2014. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2014. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2014 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie NL-ALERT ALGEMEEN Wat is NL-Alert? NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: april 2014 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie NL-ALERT ALGEMEEN Wat is NL-Alert? NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon.

Nadere informatie

Crisis- en Calamiteiten organisatie

Crisis- en Calamiteiten organisatie Crisis- en Calamiteiten organisatie Crisis- en Calamiteiten organisatie II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Handelswijze 3 3. Crisis- en Calamiteitenplan UMC St Radboud 5 BIJLAGE 1 8 Crisis-

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Informatieblad. De belangrijkste punten op een rij INFOBLAD AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL. Inhoudsopgave

Informatieblad. De belangrijkste punten op een rij INFOBLAD AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL. Inhoudsopgave FS01 SCHORSING EN UITSLUITING VAN LEDEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Informatieblad AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL Informatieblad AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL Inhoudsopgave De belangrijkste punten op een rij

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/6

Versie 14-05-2009 1/6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 11 Titel: Draaiboekcoördinator: Ontruimen en evacueren Gerrit Kok Doelstelling: Bij crises kunnen zich dermate grote risico's voor de veiligheid van mens en dier in de

Nadere informatie

Advies over juridische consequenties verlenging/overschrijding vastgelegde normtijden voor opkomst van de brandweer

Advies over juridische consequenties verlenging/overschrijding vastgelegde normtijden voor opkomst van de brandweer Advies over juridische consequenties verlenging/overschrijding vastgelegde normtijden voor opkomst van de brandweer 14 februari 2011 A.M. Hol, Universiteit Utrecht 1 Vraagstelling: Heeft overschrijding

Nadere informatie

Clausule 6801 Amlin BAV waarnemers (2015-07)

Clausule 6801 Amlin BAV waarnemers (2015-07) Clausule 6801 Amlin BAV waarnemers (2015-07) Activiteiten Binnen het raam van de voorwaarden zijn verzekerd de gevolgen van aansprakelijkheid voortvloeiende uit reguliere werkzaamheden volgens algemeen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013

Rapport. Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013 Rapport Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013 Rapportnummer: 2013/214 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het sirenenetwerk

Veelgestelde vragen over het sirenenetwerk Veelgestelde vragen over het sirenenetwerk SIRENE 1. Wat moet ik doen als de sirene gaat? Volg dan het basisscenario: Ga naar binnen Sluit ramen en deuren Luister naar Omroep Gelderland op 103,5 FM (via

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Factsheet NL-Alert Vragen en antwoorden september 2013 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Zuiver voor reactief gebruik CONTROLEBERICHT 4 NOVEMBER Wat houdt het controlebericht van NL-Alert

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. vrijwilligers Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont

Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont NnL 1 Het Studentenpakket Na een avondje stappen zie je bij thuiskomst de deur van je flat openstaan. Er is ingebroken.

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

TNO Samenredzaam, 30 juni 2015 Ingrid Alsemgeest, programmamanager Burgerhulp

TNO Samenredzaam, 30 juni 2015 Ingrid Alsemgeest, programmamanager Burgerhulp Ready2Help TNO Samenredzaam, 30 juni 2015 Ingrid Alsemgeest, programmamanager Burgerhulp U kent ons van: De SIGMA-teams die komend jaar worden deze omgevormd tot Noodhulpteams Bevolkingszorg, waarmee NRK

Nadere informatie

ommunicere ver ilieu- Communiceren over milieu-incidenten Tips voor het bevoegd gezag

ommunicere ver ilieu- Communiceren over milieu-incidenten Tips voor het bevoegd gezag ommunicere ver Communiceren over milieu-incidenten ilieu- Tips voor het bevoegd gezag Checklist om altijd op zak te hebben. 1. Leef mee en toon dat. 2. Vermijd clichés en bagatelliseer nooit. Rook en chemische

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure 2011 Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten. Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers

Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten. Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1: Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Schuilen, ontruimen en/of evacueren, een kwestie van snelheid

Schuilen, ontruimen en/of evacueren, een kwestie van snelheid Schuilen, ontruimen en/of evacueren, een kwestie van snelheid Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD en Brabant / Zeeland Henk Jans Arts/chemicus MMK/GAGS Grote bedrijfsbrand te Best op 6 mei 2005

Nadere informatie

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis Meest gestelde vragen Vrijwilligerspolis Inhoudsopgave 1 Welke verzekeringen zijn van toepassing?... 1 2 Wie zijn verzekerd en wat is een vrijwilliger?... 1 3 Samenloop met eigen verzekering... 2 4 Dekkingsvragen...

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Oktober 2012 Factsheet NL-Alert Vragen en antwoorden NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Wat is NL-Alert? NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon.

Nadere informatie

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen.

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. 1 1 Visie van Interpolis op verzekeren 2 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Sporten is gezond. En hockey

Nadere informatie

Incident Monstertruck Haaksbergen

Incident Monstertruck Haaksbergen Tijs Klaassen, Rapid Responder Ambulance Oost OvD-G GHOR Twente Start incident 28 september 2015 15:59:30 uur - Totaal 8 112-meldingen - Tijdens de eerste meldingen wordt door de melders aangegeven dat

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis Meest gestelde vragen Vrijwilligerspolis Inhoudsopgave 1 Welke verzekeringen zijn van toepassing?...1 2 Wie zijn verzekerd en wat is een vrijwilliger?...1 3 Samenloop met eigen verzekering...2 4 Dekkingsvragen...2

Nadere informatie

Burgers bij de bestrijding van rampen: betrokken, beschikbaar, bekwaam. Nancy Oberijé Karin Groenewegen

Burgers bij de bestrijding van rampen: betrokken, beschikbaar, bekwaam. Nancy Oberijé Karin Groenewegen Burgers bij de bestrijding van rampen: betrokken, beschikbaar, bekwaam Nancy Oberijé Karin Groenewegen Doel van de workshop Kennisoverdracht over gedrag van burgers bij rampen Mogelijkheden verkennen benutten

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Het Rotterdam-scenario

Het Rotterdam-scenario Het Rotterdam-scenario De directe humanitaire gevolgen van een 12 kiloton nucleaire explosie in de haven van Rotterdam Zoet is de oorlog, voor wie hem niet kent Erasmus van Rotterdam Wilbert van der Zeijden

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Uit onderzoek (CBS) is gebleken dat in het jaar 2000 een kleine 150.000 personen ten minste één arbeidsongeval met letsel is overkomen. Een deel van deze groep overkomt

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement a. Functie adviseur gevaarlijke stoffen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub a Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Uitwerking casus diefstal bij museum

Uitwerking casus diefstal bij museum Uitwerking casus diefstal bij museum OCW communicatiecampagne crisismanagement maart 2014 www.veilig-erfgoed.nl Beschrijving casus Op een drukke middag dringt een man op zeer gewelddadige manier het museum

Nadere informatie

PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG

PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG Versie augustus 2015, versie 06 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 9 Geldig tot 31 december 2017 Het doel van dit

Nadere informatie

( Rampen vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel

( Rampen vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel f ( Rampen vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel Uitval van stroom, gas, water of telefoon Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties. September 2006. DENK VOORUIT

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Wijzigingen Datum Aard van de wijziging Paraaf 27 april 2004 - RAC vervangen door meldkamer Twente - Regionale Brandweer

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

NOODPLAN. Versie februari

NOODPLAN. Versie februari NOODPLAN Versie februari 2009 1 ONDERSTEUNING VOOR JEUGD RODE KRUISKERNEN BIJ NOODSITUATIES Een Jeugd Rode Kruiskern is geen onderwerp voor een stilleven. Kinderen, jongeren en jeugdleiders blijven niet

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie

Naar een gemeenschappelijk beeld. Jeroen Neuvel

Naar een gemeenschappelijk beeld. Jeroen Neuvel Naar een gemeenschappelijk beeld Jeroen Neuvel Context Achtergrond PhD in ruimtelijke planning: Geographical dimensions of risk management Docent Integrale veiligheidskunde Deventer en Enschede Onderzoeker

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisnoodopvang Versie 16 oktober 2015, 22.00 uur

Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisnoodopvang Versie 16 oktober 2015, 22.00 uur Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisnoodopvang Versie 16 oktober 2015, 22.00 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de

Nadere informatie

Verzekeringswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland

Verzekeringswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland Lees meer over de meest gekozen verzekeringen: EUROPEESCHE DOORLOPENDE REISVERZEKERING JOHO SPECIAL ISIS Verzekeringswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland Kennis & Keuzehulp - Waarom verzekeren

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Inleiding Ondanks alle preventieve maatregelen kan het toch zijn dat zich een ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Nadere informatie

Zelfredzaamheid en SIS Bevolkingszorg Kennemerland

Zelfredzaamheid en SIS Bevolkingszorg Kennemerland Zelfredzaamheid en SIS Bevolkingszorg Kennemerland Neil Jordan, Adviseur openbare orde en Veiligheid gemeente Haarlemmermeer Irene Mokkink, Adviseur Bureau Bevolkingszorg Kennemerland Zelfredzaamheid en

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie