NIEUWSBRIEF. Onze zorg en talent voor iedere patiënt. AZ Heilige Familie Rumst. december Editoriaal. De nieuwe orale anticoagulantie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Onze zorg en talent voor iedere patiënt. AZ Heilige Familie Rumst. december 2012. Editoriaal. De nieuwe orale anticoagulantie"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF AZ Heilige Familie Rumst december 2012 Onze zorg en talent voor iedere patiënt 02 Editoriaal 03 De nieuwe orale anticoagulantie 05 Dienst Nefrologie en dialyse in Reet 06 Nieuwe SPECT/CT mogelijkheden 08 PIT-Rumst 09 Spine Unit 10 Worden tandimplantaten nu wel of niet terugbetaald? 12 Agenda

2 2 Dr Elke Haest Hoofdgeneesheer AZ HFR Editoriaal s Herenbaan Rumst Verantwoordelijke uitgever Ludwig Marchal Redactiecomité Michel Craninx Stefan De Groof Elke Haest Philippe Lebrun Ludwig Marchal Erika Saenen Jan Van Beirendonck Tel Fax Geachte Collega s, Beste Vrienden, HFR GOES NIAZ De gezondheidssector staat momenteel in de spotlight als je de media volgt. Daaruit blijkt dat niet enkel de overheid maar ook het medialandschap de gezondheidssector nauw in het vizier heeft. Allen focussen daarbij op patiëntveiligheid, kwaliteit en de kostprijs. Prijs-kwaliteit wordt alsmaar belangrijker. Ons ziekenhuis volgt dit met argusogen en werkt er hard aan om onze kwaliteit zo hoog mogelijk te houden zonder de kosten in de hoogte te jagen. Dit lukt ons al aardig als je de artikels in de pers leest. Daarbij komt nog dat we ook dit jaar van de overheid een verlenging van onze accreditering gekregen hebben voor vier jaar. Dit vinden we echter nog niet voldoende!! Met de accreditering door de overheid halen we enkel de nationale norm die we de voorbije jaren steeds behaalden. Ons ziekenhuis wil de komende vier jaar uiteraard verder blijven werken aan de uitbouw van ons kwaliteitssysteem. Daarom gaan we een stap verder en zullen we vanaf 2013 instappen in het Internationaal erkende NIAZ-programma. NIAZ is het Nederlands Instituut voor Accreditering in de Zorg en een erkende maatschappij om zorginstellingen een internationale accreditering toe te kennen. NIAZ legt de kwaliteitsnormen op, toetst deze in het ziekenhuis en kijkt toe op de naleving van de zorgprocessen. Dit internationale kwaliteitslabel betekent dat het ziekenhuis kan aantonen dat het op reproduceerbare wijze een acceptabel niveau voor kwaliteit van zorg kan voortbrengen. Het is een signaal dat patiënten, verzekeraars, overheden, vertrouwen kunnen hebben in een goed en veilig georganiseerd ziekenhuis. Dit zal een zeer grote inspanning vergen van al de artsen, verpleegkundigen en medewerkers van ons ziekenhuis. Iedereen staat 100% achter dit project om de burger te geven waar hij recht op heeft: KWALITEIT EN VEILIGHEID!!! Om dit project te doen slagen hebben we diensthoofden van elke specialiteit aangesteld om gestructureerd te werk te kunnen gaan. Deze diensthoofden zijn terug te vinden op onze website. Kwaliteitsverbetering is al jaren een prioriteit in ons beleid en dit zal ook zo blijven in de toekomst. Met de meest achtingsvolle groeten.

3 3 De nieuwe orale anticoagulantia Voorkamerfibrillatie (VKF) van niet valvulaire oorsprong is de meest frequent voorkomende cardiale ritmestoornis. Eén op vier patiënten boven de veertig jaar ontwikkelt vroeg of laat voorkamerfibrillatie. Axel Caenepeel Men schat dat de prevalentie van voorkamerfibrillatie in de toekomst zal toenemen gezien de veroudering van de bevolking, de toename van chronische hart aandoeningen, diabetes, obesitas en arteriële hypertensie. Anderzijds weten we dat voorkamerfibrillatie het risico op een CVA of een perifeer embool met een factor vijf verhoogt. Bovendien zijn de CVA s veroorzaakt door VKF dubbel zo fataal of invaliderend. Risico inschatting gebeurt nu aan de hand van CHA2DS2-VASc-scores (tabel 1). score > 3 wijst op een hoog bloedingsrisico (intracraniële bloeding, transfusie- of hospi talisatienood) waarvoor nauwgezette follow-up van de patiënt noodzakelijk is. (tabel 3). Tot voor kort was Warfarine de gouden standaard. Er werd gestreefd naar een INR tussen 2 en 3. Dit leidde zo tot een reductie van het beroerterisico met 64 % doch ook naar een verhoogd risico van intracraniële bloedingen. Het effect bleek evenwel gelimiteerd door een onvoorspelbare respons (onder meer door interacties met voeding, geneesmiddelen), waardoor slechts 60 % van de patiënten de nauwe therapeutische marge bereikten en dan nog door een doorgedreven monitoring met herhaalde bloedafnames. De komst van nieuwe orale anticoagulantia betekent dan ook voor iedereen een ver ademing. In de stollingscascade werken Apixaban en Rivaroxaban (Xarelto) als directe Xa inhibitoren en Dabigatran (Pradaxa) als directe IIa inhibitor. De richtlijnen raden ons aan bij een score van 0; geen of een lage dosis Aspirine en bij een score van 1; Aspirine maar bij voorkeur een oraal anticoagulans. Bij een score van 2 of meer is een oraal anticoagulans geïndiceerd (tabel 2). Het bloedingsrisico wordt geëvalueerd aan de hand van de HASBLED-score. Een Tabel 1 CHA²DS²VASc-score C Congestive heart failure (or Left ventricular systolic dysfunction) 1 H Hypertension: blood pressure consistently above 140/90 mmhg (or treated hypertension on medication) A2 Age 75 years 2 Points 1 D Diabetes Mellitus 1 S2 Prior Stroke or TIA or thromboembolism 2 V Vascular disease (e.g. peripheral artery disease, myocardial infarction, aortic plaque) 1 A Age years 1 Sc Sex category (i.e. female gender) 1 Tabel 2 Score Risk Anticoagulation Therapy 0 Low None or Aspirin 1 Moderate Aspirin or (new) oral anticoagulans 2 or greater Moderate or High (new) oral anticoagulans Nieuwsbrief december 2012

4 4 In de RELY studie toonde Dabigatran 2x150 mg een superieure doeltreffendheid tov. Warfarine bij patiënten met een CHA2DS2-VASc van minstens 1 wat betreft een verdere CVA reductie tot 35 %, minstens vergelijkbare veiligheid voor ernstige bloedingen (wel meer gastro-intestinale bloedingen, toegenomen dyspepsie) bij minder intracraniële bloedingen). Contra-indicaties waren: een creatinineklaring van minder dan 30 ml/min. (dus nierfunctie eerst con tro leren!), actieve bloeding, orgaan laesies met risico op bloeding, gelijktijdige behandeling met antimycotica, ciclosporine en tacrolimus. Dabigatran 2x110 mg wordt aangeraden aan: patiënten ouder dan 80 jaar, gereduceerde nierfunctie, laag gewicht, verhoogd bloedingsrisico, inname Verapamil, gebruik clopidogrel. In deze dosis traden significant minder majeure en intracraniële bloedingen op en bleef de doeltreffendheid bewaard. In de Rockettrial toonde Rivaroxaban 20 mg per dag, Rivaroxaban 15 mg (bij matige nierinsufficiëntie) bij hoog-risico patiënten (CHA2DS2-VASc 3 of meer) een Tabel 3 betere globale cardiovasculaire protectie met een significante vermindering van het samengestelde eindpunt van beroerte, systemische embolie en vasculair overlijden in vergelijking met Warfarine bij minstens vergelijkbare veiligheid voor majeure en niet majeure bloedingen en een significante daling van intracraniële bloedingen. Op basis van deze studies werden nu een aantal nieuwe orale anticoagulantia (NOC) goedgekeurd ter preventie van embolen bij voorkamerfibrillatie, zonder klepafwijkingen, met één of meer van de volgende risicofactoren: HASBLED score for bleeding risk on oral anticoagulation in atrial fibrillation Feature Score if present Hypertension (Systolic 160mmHg) 1 Abnormal renal or liverfunction 1 Stroke in past 1 Bleeding 1 Labile INRs 1 Elderly (age >65 years) 1 Drugs or alcohol 1 Tabel 4 Nierfunctie (CrCl ) Hoog bloedingsrisico of grote operatie Normaal risico 80 ml/min Stop 2 dagen ervoor 24 uur ervoor 50 < 80ml/min Stop 2-3 dagen ervoor 1-3 dagen ervoor 30 < 50ml/min Stop 4 dagen ervoor 2-3 dagen ervoor (> 48u) Linkerventrikel ejectiefractie < 40 % Symptomatische hartfalen, New York Heart Association (NYHA) klasse 2 75 jaar en ouder 65 jaar en ouder in combinatie met diabetes mellitus, coronair vaatlijden of hypertensie CVA, TIA of systemische embolie in de anamnese Voordelen van de behandeling met NOC zijn: de snelle werking, de korte halfwaarde tijd en het voorspelbare effect zonder noodzaak tot INR monitoring of dosisaanpassing. Nadeel is de voorlopige afwezigheid van een antidotum en afwezigheid van een exacte meetwaarde voor de anti-coagulerende activiteit (al zijn de aptt- en PT-tijd toch oriënterend). Onder huidige omstandigheden is het onze aanbeveling aan een therapietrouwe patiënt met AF die voor het eerst orale anticoagulantia moet krijgen bij voorkeur één van de nieuwere 0AC voor te schrijven. Ook patiënten die moeilijk te controleren zijn, zeker deze met hartfalen, kunnen worden gewijzigd naar een NOC. Indien de patiënt voorheen nog niet behandeld was, kan eenvoudig gestart worden zonder bridging. Bij wijziging van Vitamine K antagonisten wordt begonnen vanaf INR gelijk of kleiner dan 2. Bij Laag Moleculair Gewicht Heparines wordt gestart van 0 tot 2 uur voor de volgende geplande toediening. Ten slotte: voor electieve chirurgie is er geen noodzaak tot stopzetting van de therapie wanneer het gaat om een oppervlakkige ingreep. Daarbuiten dient, afhankelijk van het bloedingsrisico van de ingreep en de nierfunctie van de patiënt, de behandeling variërend tussen de 1 à 4 dagen gestopt te worden (tabel 4) AZ Heilige Familie Rumst

5 5 Dienst Nefrologie en dialyse in Reet Chronisch nierlijden vormt een groeiend probleem, mede door de veroudering van de bevolking en de toename van welvaartsziekten zoals obesitas en diabetes. Een aantal van de patiënten met chronisch nierlijden zal uiteindelijk ook evolueren naar een terminaal nierfalen, waarvoor een of andere vorm van nierfunctievervangende behandeling noodzakelijk zal zijn. Dr C. Moeremans Buiten het feit dat een dialysebehandeling een belangrijke invloed heeft op de levenskwaliteit van de patiënt en zijn levensverwachting ernstig compromitteert, blijft deze behandeling ook zeer duur en daardoor een zware financiële belasting voor onze gezondheidszorg. Bovendien is het een feit dat zelfs een matig chronisch nierfalen een verhoogd cardio vasculair risico inhoudt, wat de noodzakelijkheid benadrukt om chronisch nierlijden vroegtijdig op te sporen en maximale preventieve maatregelen te treffen. Vanuit deze bezorgdheid is dan ook sinds 1 juni 2009 het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie ontstaan met de bedoeling om dankzij een vroegtijdige screening en een persoonlijk opvolgingsplan de progressie van het nierlijden zoveel mogelijk te vertragen. Ondertussen blijkt dat dit zorgtraject een groot succes is met een inclusie van reeds patiënten eind Uit onze dagdagelijkse praktijk blijkt dat het zorgtraject CNI ook in onze regio een groot succes is. In het AZ Heilige Familie kunnen patiënten met chronisch nierfalen van bij het begin van hun aandoening opgevolgd worden. Er is de ambulante raadpleging: patiënten kunnen hier enkel worden gezien na verwijzing door hun huisarts of een collegaspecialist. Bij patiënten die hiervoor in aanmerking komen kan op vraag van de huisarts een zorgtraject opgestart worden. Indien in het kader van de diagnostiek een nierbiopsie aangewezen zou zijn, moet een opname van 24u worden voorzien. Een nierbiopsie wordt gewoonlijk gepland in het nefrologisch centrum, het AZ Monica te Antwerpen, doch kan ook gebeuren tijdens een opname in het AZ H. Familie in samenwerking met de zittende urologen. Wanneer bij een gevorderd nierfalen moet gedacht worden aan een nierfunctievervangende therapie wordt de patiënt uitgenodigd in de pre-dialysekliniek in het moedercentrum. Zo gewenst kan dit in aanwezigheid van familieleden en mantelzorgers. De verschillende medewerkers van het nefrologisch team kunnen dan rustig de tijd nemen om meer uitleg te geven over de verschillende mogelijkheden van nierfunctievervangende therapie. Zo kan voor de patiënt een zo goed mogelijk gefundeerde keuze bekomen worden. De dienst kan alle vormen van nierfunctievervangende behandelingen aanbieden : Hemodialyse en hemodiafiltratie: High care- of centrumdialyse, dewelke gebeuren in het moedercentrum in Antwerpen, waar gedurende het volledige verloop van de behandeling een nefroloog aanwezig is. Deze behandeling is vooral bedoeld voor patiënten die tijdens de procedure intensief toezicht nodig hebben wegens ernstige co-morbiditeit of technische problemen. Binnen de muren van het AZ H. Familie hebben we een low care of centrumdialyse voor collectieve autodialyse met 7 posten, waar zowel chronische hemodialyse als hemodiafiltratie gebeuren. Gehospitaliseerde patiënten kunnen in een afzonderlijke ruimte in hun bed worden gedialyseerd. Tevens bestaat er de nodige uitrusting om patiënten zo nodig bed-side te behandelen, wat in de praktijk vooral op de dienst intensieve zorgen gebeurt: hier kan buiten de klassieke acute hemodialyse door de kliniek ook gekozen worden voor een zachte doch langdurige behandeling onder vorm van SLEDD (Slow Extended Daily Dialyses), wat hemodynamisch beter verdragen wordt. Peritoneale dialyse: CAPD (Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse), waarbij de patiënt wordt opgeleid om overdag zelf thuis manuele buikspoelingen te verrichten. APD (Automatische Peritoneaal Dialyse), waarbij de patiënt leert om zelf of geassisteerd door een daarvoor opgeleide verpleegkundige s avonds zijn toestel op te bouwen en zich aan te sluiten, waarbij de buikspoelingen gedurende de nacht gebeuren via het toestel. Voor de patiënt is het belangrijk te weten dat er 24 u op 24 mogelijkheid is tot medische- of technische bijstand. Niertransplantatie: Voorbereiding van het pre-transplantdossier. Voor de niertransplantaties bestaat er een intense samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Ambulante opvolging na transplantatie. Nieuwsbrief december 2012

6 6 Nieuwe SPECT/CT mogelijkheden In de dienst Nucleaire Geneeskunde/Isotopen staan al langer 2 SPECT camera s waarbij, na inspuiting van een lage dosis radioactieve stof, functionele beelden van de verschillende orgaansystemen drie dimen sionaal kunnen worden gegene reerd, zodat een beter ruimtelijk inzicht kan worden verkregen van een dysfunctionerend orgaan. Dr J.P. Straatman Door een nieuwe uitbreiding is het nu mogelijk om in deze functionele beelden de radiografische beelden te integreren en te fusioneren, zodat functionele en anatomische informatie in één oogopslag kunnen worden aanschouwd. Dit alles zonder extra stralenbelasting voor de patiënt en zonder meerkost (noch voor de patiënt, noch voor het RIZIV). De combinatie van de SPECT- en de CT-techniek, in nauwe samenwerking en overleg met de afdeling Medische Beeldvorming, zorgt ervoor dat de diagnose meer accuraat kan worden gesteld. Dit is een enorme vooruitgang voor de patiënt. Zowel het SPECT-deel als het CT-deel worden diagnostisch bekeken. De verslaglegging van het nucleaire deel gebeurt door de nucleair geneeskundige en van het CT-deel door de radioloog, elk vanuit hun eigen specialisatie. Tijdens een overlegmoment wordt elk gecombineerd onderzoek ook bekeken door beide specialismen samen. Hierna wordt een algemeen besluit van het combinatie onderzoek opgesteld. De nieuwe techniek is bruikbaar bij botpathologie met nazicht ter hoogte van de rug (bv. onbegrepen pijn na spinale fusie, lokale pijn bij gekende neoplasie) en de gewrichten (onduidelijke orthopedische of reumatologische pijnsyndromen). De techniek is ook bruikbaar bij oncologie en infectiediagnostiek en staat hier een betere localisatie en specificiteit toe. De huidige indicaties zijn: localisatie en karakterisatie van complexe letsels zoals gevonden bij botscintigrafie. sentinel node scintigrafie, indien er intrathoracale of abdominale nodi worden aangetroffen. MIBI SPECT ter localisatie van parathyroïd adenomen bij hyperparathyreoïdie. Longtumor: ribmetastase: zonder SPECT/CT zou er niet gedifferentieerd kunnen worden tussen een metafase en een recente traumatische fractuur. AZ Heilige Familie Rumst

7 7 Praktisch: De aanvraag gebeurt op de dienst Nucleaire Geneeskunde/Isotopen, met uitdrukkelijke vermelding dat het een gecombineerd SPECT/CT- onderzoek betreft, waarbij wordt aangegeven voor welk deel van het lichaam de combinatietechniek wordt aangevraagd. De afdeling Nucleaire Geneeskunde/ Isotopen regelt dan het verdere verloop van het onderzoek. Atypische pijnklachten in de rechter schouder: SPECT/CT toont actieve facetartrose ter hoogte van de overgang van cervicaal wervel 3 rechts. Door middel van SPECT/CT kan, na een spinale fusie, de differentieel diagnose gemaakt worden tussen facetartrose enerzijds en loslating van het osteosynthesemateriaal of pseudo-arthrose anderzijds. Nieuwsbrief december 2012

8 8 PIT-Rumst Na 5 jaar PIT en de nakende erkenning van het drietrapssysteem (ZW-PIT-MUG) binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) is een overzicht van de activiteit van dit relatief nieuw middel in onze regio wel op zijn plaats. Het nationaal proefproject loopt ten einde en de resultaten op nationaal vlak waren dermate gunstig dat een erkenning van de PIT in de loop van 2013 meer dan waarschijnlijk is. Ons ziekenhuis werd in 2008 als één van de 16 PIT-teams in België geselecteerd op basis van de strategische ligging en de redelijk grote afstand tot de dichtstbijzijnde MUG-teams (UZA, Mechelen, St-Niklaas en VUB) Het PIT-team is het derde middel in het DGH systeem en onderscheidt zich van een ziekenwagen door haar kwalificatie van de bemanning: een verpleegkundige met een Bijzondere Beroepstitel voor Intensieve Zorgen en Spoedgevallenzorg en een ambulancier met 100-badge. De verpleegkundigen krijgen naast hun beroepstitel nog een aparte opleiding die vooral het hanteren van Standing Orders (medisch gedelegeerde handelingen) omvat en naast een ver doorgedreven reanimatiecursus ook een training in traumaopvang. Dit met als hoofddoel het therapievrij interval tot aankomst van de MUG te overbruggen. Niet alleen het interval overbruggen maar ook het ontlasten van de MUG die, ongeveer in 80 % van de gevallen, onnodig gemobiliseerd wordt. De tussenkomst bij pijnbehandeling (trauma), hypoglycemie en epilepsie blijken de meest voorkomende standing orders die zeker door een PIT-team kunnen uitgevoerd worden. Hierbij geven wij u het overzicht (Fig. 1) van de evolutie die het totaal aantal opdrachten sinds maart 2008 tot nov weergeeft. Fig. 1 Grafiek Aantal oproepen van PIT-Team Het aantal PIT-opdrachten kende een groei van 33 % sinds de opstart. Voor 2012 zal dit na extrapolatie ritten bedragen wat momenteel een gemiddelde van 95 opdrachten per maand betekent. In het eerste half jaar van 2012 was de oproeper in 15,5 % van de opdrachten een huisarts (Fig. 2) Het grootste aantal oproepen wordt nog steeds door particulieren gegenereerd. Fig. 2 Tabel Oproepers PIT-team Het aantal PIT-opdrachten waarbij de huisarts de oproeper was kende het laatste jaar een lichte toename (Fig. 3) waarbij in de maanden december 2011 en januari 2012 een piek werd vastgesteld. Dit is waarschijnlijk te verklaren door een hogere activiteit van de andere middelen in de sector tijdens de winterperiode. De samenwerking met de huisartsen on the field wordt ook als zeer aangenaam ervaren door het PIT-team. Fig. 3 Evolutie PIT-oproepen door de huisarts Ook belangrijk om weten is in welke categorie van patiënten de PIT wordt bijgevraagd en wat dit ter plaatse aan meerwaarde kan betekenen. In de populatie waar de huisarts de oproeper betreft zien we een groter aantal patiënten binnen de acutere zorgcategorie (Fig. 4). Wanneer we hiernaast de interventies van de PIT- verpleegkundigen plaatsen (Fig. 5) waarbij zij effectief een standing order (medisch gedelegeerde handeling) uitvoeren, kunnen we duidelijk aantonen dat er tijd wordt gewonnen door Fig. 4 Verdeling reden van oproep door huisarts handelingen en therapieën op te starten die men bij gebrek aan gekwalificeerde verpleegkundigen dient uit te stellen. Fig. 5 Verdeling van de standing orders bij oproep Deze handelingen houden in dat er een IV weg en IV medicatie wordt gegeven. In 65 % van deze oproepen dient de PIT-verpleegkundige een medische akte te stellen die zonder deze kwalificatie niet mogelijk was. Wanneer we dit ook naast het aantal simultane opdrachten met de MUG plaatsen merken we dat, in de meeste gevallen, geen MUG meer gemobiliseerd diende te worden. (Fig. 6) Fig. 6 Verdeling van de aard van 100-middel door de huisarts. In de eerste zes maanden van 2012 werden bij een oproep door de huis arts drie reanimaties uitgevoerd. Bij reanimaties AZ Heilige Familie Rumst

9 9 wordt steeds een combinatie van een ZW en/of PIT en een MUG uitgestuurd. Twee van de drie slachtoffers overleden ter plaatse en één patiënt kon met ROSC (Return Of Spontaneous Circulation) naar het zieken huis overgebracht worden. De out of hospital ROSC op het totaal aantal reanimaties met de PIT in de periode 2010 en 2011 bedroeg 32 %. In de literatuur wordt een ROSC tussen 23 % en 39 % geregistreerd. In het nationaal PIT-rapport van wordt gesteld dat: onafhankelijke van de omgeving ( stedelijk of ruraal) de PIT steeds sneller ter plaatse is dan de MUG. de medische handelingen gesteld door de PIT vergelijkbaar zijn met de medische handelingen gesteld door de MUG, in geval van levensbedreigende pathologie. bij niet-levensbedreigende pathologie de verpleegkundigen minder agressief zijn in het stellen van medische handelingen, dit in overeenstemming met de staande orders en de heersende wetgeving. de PIT de MUG kan vrijstellen en duidelijk omschreven medische problemen kan oplossen. indien de PIT eerst ter plaatse, hij reeds een eerste triage kan uitvoeren en de MUG hierin gerichter kan bijvragen. de PIT handelingen stelt die ambulanciers niet stellen. de PIT handelingen stelt waarvoor ambulanciers de MUG bijvragen. Er wordt ook vermeld dat verder onderzoek naar outcome van de patiënt noodzakelijk is. Een programmatie van de drie middelen zal voor gans België worden uitgewerkt en aan de normering van de PIT wordt momenteel de laatste hand gelegd. Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij Dr. Elke Haest of dhr. Christian Gilot, Spoedgevallendienst AZ Heilige Familie Rumst - Spine Unit De rugchirurgie in het AZ H. Familie krijgt UZ allures... Op een verloren zondag in januari werd een gewaagd idee ontwikkeld... Het kan natuurlijk door een midlife crisis zijn maar een nieuwe uitdaging leek ons de beste remedie tegen ouder worden! Dr Johan Van den Bossche diensthoofd Spine Unit Zo werd in februari dit jaar de Spine Unit uitgebreid met een derde chirurg; Dr Christiane Spreuwers, orthopedische rug chirurge uit Vilvoorde. Na 20 jaar praktijk in dezelfde regio besloten we de krachten te bundelen en een nieuw project te starten. De basis is de gelijklopende visie door een zelfde scholing in Cleveland bij Prof Steffee. De neurochirurgische opleiding van collega Lesage zal hierbij een verrijking zijn. De bedoeling is een dienst rugchirurgie te maken met versmelting van de neurochirurgische en orthopedische disciplines. Deze samenwerking moet bovendien een bron voor innovatie en ervaring worden. Daarnaast willen we de opvang en behandeling van rugpatienten integreren in een Spine Unit. Hierbij moeten alle therapeuten die rugpathologie behandelen worden betrokken. De bedoeling is meer samenwerking tussen de actoren en procedures opstellen die gestoeld zijn op Evidence Based Medecine. Uiteindelijk moet het een coherent, transparant en overzichtelijk geheel worden waar de huisarts in vertrouwen naar kan verwijzen. Het ziekenhuis werd intussen naar aanleiding van dit project aangeduid door de firma Biomet als referentie ziekenhuis voor het ontwikkelen van een Rapid Recovery Program for Spine Patients. Concreet betekent dit dat we professionele ondersteuning krijgen van buiten het ziekenhuis en dat meerdere audits worden uitgevoerd om dit programma te implementeren en onze Spine Unit te verwezenlijken. De schaalvergroting, de noodzakelijke standaardisaties en de audits binnen de dienst zorgen voor heel wat overwerk op de betrokkene afdelingen. Onze oprechte dank aan de verpleegkun digen die dit mogelijk maken!!! Wordt vervolgd!!! Nieuwsbrief december 2012

10 10 Worden tandimplantaten nu wel of niet terugbetaald? We worden in de professionele en andere pers de laatste jaren regelmatig geconfronteerd met meldingen dat vooral onze oudere patiënten tekenen van malnutritie vertonen. In hun dagelijkse praktijk merken tandartsen dat slecht aangepaste of verouderde tandprotheses vaak mee aan de basis liggen van moeilijkheden bij het eten. Bovendien kampen onze geriatrische patienten dikwijls met uitgesproken alveolair botverlies, omdat ze al heel lang edentaat zijn: hierdoor passen de protheses minder goed, wat op zijn beurt nog sneller tot bijkomend botverlies leidt. Dit probleem stelt zich veruit het meest in de onderkaak: de prothese heeft helemaal geen houvast meer omdat er enkel nog een (geresorbeerde) alveolaire kam aanwezig is, in tegenstelling tot de bovenkaak, waar er nog een palatum is dat voor een vacuüm zorgt. Vroeger eindigde dit verhaal steevast met een patiënt(e) die enkel een bovenprothese droeg want de onderprothese (en meestal zelfs een hele collectie) lag toch maar in de lade. Gelukkig zijn er de laatste decennia hulpmiddelen op de markt gekomen die onze edentate patiënten uit de nood helpen: de tandimplantaten. Dankzij de tandimplantaten kunnen ze opnieuw normaal eten en is ook de esthetiek hersteld (geen donkere gaten meer in de mond), waardoor ze ook uit hun sociaal isolement worden gehaald: eindelijk durven ze opnieuw te eten en hun mond te openen in het bijzijn van anderen. Tot voor kort bestond er wel een sociaal oneerlijke situatie: tandimplantaten vielen enkel binnen het financieel bereik van diegenen die het konden of wilden betalen, want noch de implantaten zelf noch de bijhorende tandprotheses werden terugbetaald. Vanuit de overheid heeft men uiteindelijk begrepen dat er aan deze situatie iets moest gedaan worden en daarom heeft men beslist onze bejaarden met kauwmoeilijkheden te helpen door een gedeeltelijke terugbetaling te voorzien van de eenvoudigste implantaatgedragen oplossing: twee implantaten in de onderkaak met een volledige reeds bestaande overkappingsprothese er bovenop aangepast. Aan de gedeeltelijke terugbetaling zijn wel een flink aantal voorwaarden verbonden: De patiënt moet minstens 70 jaar zijn. en De twee osteo-geïntegreerde implantaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden: Het implantaat mag niet van voorlopige aard zijn. Het implantaat moet een minimumdiameter hebben van 3 mm op het osteointegreerbaar deel. Het implantaat moet een minimumlengte hebben van 7 mm op het osteo-integreerbaar deel. Enkel implantaten waarvan het abutment afschroefbaar is van het implantaat. De technische gegevens moeten (uiteraard) bewaard worden in het dossier van de patiënt. Dr Guy Brijs De bestaande uitneembare prothese moet voldoen aan volgende voorwaarden: De patiënt moet minstens 1 jaar drager zijn van een uitneembare volledige onderprothese op een volledig edentate onderkaak. Deze uitneembare volledige onderprothese moet een correcte pasvorm, vormgeving, occlusie en articulatie hebben, minstens 1 jaar oud zijn en tegemoetkoming genoten hebben van de verplichte verzekering voor een verstrekking uit de rubriek uitneembare tandprothesen, inclusief raadplegingen of de vrije aanvullende verzekering voor zelfstandigen. De verankeringen moeten in deze bestaande prothese worden aangebracht. en De plaatsing van de implantaten moet onder locale verdoving gebeuren. Bovendien levert de behandelende practicus een garantietermijn van 1 jaar voor de implantaten (= kaakchirurg- in werkelijkheid geven de firma s waarmee wij werken levenslange garantie). en De behandelende practicus levert een garantietermijn van 30 dagen voor de verankering in de prothese (=tandarts). Praktisch gezien wordt een afspraak gemaakt op verwijzing van de tandarts. Deze afspraak kan worden gepland via de afsprakendienst van het ziekenhuis: 03/ AZ Heilige Familie Rumst

11 11 Nieuwe gezichten in ons ziekenhuis Dr A.Cordonier Neurologie Dr C. Spreuwers Orthopedie M.Quidousse Podoloog Dr A.Cordonier Sinds 01/10/2012 vervoeg ik het team neurologen in het Algemeen Ziekenhuis Heilige Familie. In ben geboren in Torhout en momenteel woon ik in Brussel. Mijn algemene opleiding geneeskunde heb ik genoten aan de Universiteit Gent. Voor wat betreft mijn specialisatie neurologie volgde ik mijn opleiding in het Universitair Ziekenhuis Brussel. Ik zal meewerken aan het reeds bestaande aanbod in de verschillende takken van de neurologie, met extra aandacht voor elektrofysiologie. Naar de toekomst toe zal ik de stroke-unit en geheugenkliniek verder mee uitbouwen. Dr C. Spreuwers Na mijn opleiding tot geneesheer aan de KUL in 1976, opteerde ik voor een opleiding orthopedie. De basisjaren heb ik in Leuven zelf doorgebracht. Gezien mijn interesse in revalidatie heb ik dan geopteerd voor een opleiding in het buiten land. Eerst in Lodge Moore Hospital (England) en nadien in Conradie Hospital (CapeTown) voor de behandeling van para-en tetraplegieke patiënten. Ik bracht ook enkele maanden door in een centrum voor amputaties, prosthese en orthese in Southhampton (Engeland). Na mijn verdere opleiding in Vancouver (Canada) volgde ik een fellowship in spinale chirurgie in dezelfde universiteit. Ik startte als algemeen orthopediste in de St. Elisabethkliniek te Ukkel en schakelde na 2 jaar over naar het AZ Jan Portaels te Vilvoorde. Hier heb ik gedurende 26 jaar de dienst rugchirurgie uitgebouwd. Sinds april 2012 ben ik werkzaam in het AZ H. Familie waar ik, samen met Dr. Van den Bossche en Dr. Lesage een multidisciplinair rugcentrum wil uitbouwen. In dit kader kunnen we de chirurgische en conservatieve behandelingen van degeneratieve pathologie optimaliseren. De behandeling van deformiteiten, tumoren, metastasen en infecties kunnen zo ook multidisciplinair benaderd worden. M.Quidousse Hallo, ik stel me even voor: mijn naam is Quidousse Mathieu. Ik ben afgestudeerd als podoloog in 2005 aan de hogeschool Parnasse deux Alices in Brussel. Sindsdien heb ik mijn eigen praktijk in Moeskroen en werk ik sinds 2007 binnen het diabetesteam van het ziekenhuis te Moeskroen en het Sint Jan Ziekenhuis te Brussel. Nu werk ik dus ook in het AZ Heilige Familie. Naast mijn activiteit als podoloog ben ik sinds 2 jaar ondervoorzitter van de federatie van Belgische Podologen. Nog een podoloog erbij in HFR? Inderdaad, maar naast mijn collega s Ilse Heyvaert en Chloé Dewindt die de dia betische voetzorg en specifieke podologische behandelingen (orthonyxie, orthoplastie,...) voor hun rekening nemen, kom ik als versterking om enkel en alleen biomechanische analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses worden de spieren en de gewrichten van de onderste ledematen onderzocht en wordt er een gang analyse uitgevoerd. De bedoeling van deze analyse is om de oorzaak van klachten te achterhalen en deze te behandelen, indien de oorzaak uiteraard binnen het werkveld van de podoloog valt. Het is de intentie om deze zeer specifieke analyses uit te voeren in samen werking met andere diensten zoals fysio therapie, orthopedie, diabetes voetkliniek. Voor wie? Iedere persoon die klachten heeft ter hoogte van de voeten, enkel, knie, heup en waarvan de oorzaak zou kunnen liggen aan een slecht gangpatroon. Dus zowel voor sporters, diabetische patiënten, kinderen Een podoloog werkt op verwijzing. Nieuwsbrief december 2012

12 Agenda KIND OP KOMST, informatieavonden m.m.v. Kind & Gezin voor aanstaande ouders. 6 en 13 februari en 10 april en 12 juni en 14 augustus en 9 oktober en 11 december 2013 Telkens op woensdagavond om 19u30 in de vergaderzaal van het ziekenhuis. Voorinschrijving is niet nodig. PRENATALE INFO OVER BORSTVOEDING DOOR ONZE LACTATIEDESKUNDIGE. Elke eerste vrijdag van de maand van 13u30 tot 15u30. Info en inschrijvingen op Materniteit (03/ )

ARTSENMAGAZINE. Nieuwe behandeling voor patiënten met prostaatkanker. Time is brain Acute opvang van CVA patiënten

ARTSENMAGAZINE. Nieuwe behandeling voor patiënten met prostaatkanker. Time is brain Acute opvang van CVA patiënten JUNI 2015 ARTSENMAGAZINE 69 Next generation sequencing AZ Sint-Lucas pionier Time is brain Acute opvang van CVA patiënten Nieuwe behandeling voor patiënten met prostaatkanker EDITO FOCUS dr. DIRK MAES

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

Onze zorg en talent voor iedere patiënt

Onze zorg en talent voor iedere patiënt Januari 2009 AZ Heilige Familie Rumst Onze zorg en talent voor iedere patiënt Radiologie en Medische Beeldvorming De champagneglazen zijn leeg, de kerstbomen zijn verdwenen, 2009 is definitief in gang

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

Sint-Maria Halle jaarverslag 2013

Sint-Maria Halle jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 1 inhoudsopgave 03 Voorwoord door Algemeen Directeur Bart Van Daele 04 Onze missie Jozef Jonckheere 06 Positionering Bart Van Daele 08 Technical Resources Manu Berghmans Sint-Maria Halle

Nadere informatie

zorgwijzer Wie heeft oog voor de arts? Speciale editie Magazine Juli 2012

zorgwijzer Wie heeft oog voor de arts? Speciale editie Magazine Juli 2012 zorgwijzer 29 Magazine Juli 2012 Zorgwijzer verschijnt acht keer per jaar Jg. 4 nr. 29 ISSN 2034-211 x Zorgnet Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Afgiftekantoor Antwerpen X Mass Post P 902010 Speciale

Nadere informatie

SPOEDGEVALLEN. Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be. Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30

SPOEDGEVALLEN. Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be. Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30 ISSN 1376-7801 SPOEDGEVALLEN Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30 V.U. Lauwaert Door, Briel 115, 9340 Smetlede Nr. 3 spoedgevallen

Nadere informatie

O.R.P.A.D.T. FORUM. Physician assistant binnen een dienst nefrologie: een zinvol toekomstperspectief? Bammens Kristien

O.R.P.A.D.T. FORUM. Physician assistant binnen een dienst nefrologie: een zinvol toekomstperspectief? Bammens Kristien O.R.P.A.D.T. FORUM Physician assistant binnen een dienst nefrologie: een zinvol toekomstperspectief? Bammens Kristien Gegradueerde verpleegkundige, sinds 1997 actief op de dienst nefrologie in het Virga

Nadere informatie

50 jaar ziekteverzekering: invaliden

50 jaar ziekteverzekering: invaliden 50 jaar ziekteverzekering: invaliden Sigrid Vancorenland, Onderzoek en Ontwikkeling Met dank aan Luc Cools en Etienne Laurent (Medische directie), Ruben Degraeve (Uitkeringen), Pieter Herwege (Ziekenzorg

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

van A tot Z Technische hoogstandjes Veilige zorg Verder in dit nummer AZ Sint-Elisabeth Zottegem Jg. 9, nr. 2 december 2007 Toelating gesloten

van A tot Z Technische hoogstandjes Veilige zorg Verder in dit nummer AZ Sint-Elisabeth Zottegem Jg. 9, nr. 2 december 2007 Toelating gesloten van A tot Z Informatieblad AZ Sint-Elisabeth Zottegem Jg. 9, nr. 2 december 2007 Technische hoogstandjes Het AZ Sint-Elisabeth zet alles op alles om een kwalitatieve en technisch hoogstaande ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost?

Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost? UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2010-2011 Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost? Ontwikkeling

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273. Mensen Kansen Groeien

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273. Mensen Kansen Groeien Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273 Afgiftekantoor 9099 GENT X P509261 Het drukken van dit magazine wordt ons gratis

Nadere informatie

Checkup. Valkliniek... meer dan stappen alleen. met AZ Sint-Maarten. 2-4 Valkliniek. 5 Nieuwe behandeling handaandoening. 6-7 Triage op spoed

Checkup. Valkliniek... meer dan stappen alleen. met AZ Sint-Maarten. 2-4 Valkliniek. 5 Nieuwe behandeling handaandoening. 6-7 Triage op spoed A Checkup met AZ Sint-Maarten Informatie voor zorgverstrekkers uit de regio maart 2012 2-4 Valkliniek 5 Nieuwe behandeling handaandoening 6-7 Triage op spoed 8-9 Patiëntveiligheid 10-11 Prikkelbare Darm

Nadere informatie

actagroeninge december 2012 nummer 17

actagroeninge december 2012 nummer 17 actagroeninge december 2012 nummer 17 Neonatologie Ebus 25 jaar ivf Intensieve zorg Kwaliteit en veilige zorg acta groeninge 1 voorwoord dr. Serge Vanderschueren medisch directeur Symbiose Geachte lezer

Nadere informatie

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september.

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september. Jaargang 4 nr. 2 juni, juli, augustus 2012 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Lancering Jongerensite Project Revalidatierobotica II Met 9 PmMS naar Machu Picchu MS-week: 10-16 september

Nadere informatie

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt!

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! Voorwoord Dit is het overzicht van de hoorcollegestof van het Startblok Bachelor. De stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld, wordt samengevat in dit verslag. Ten tijde van het printen van deze samenvatting

Nadere informatie

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Mirjam Slenders Promotor: Prof. Dr. Paul De Cort Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde Academiejaar

Nadere informatie

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven RIVM Rapport XXX/2008 XXX Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven José Boom Richard Heijink Jeroen Struijs Caroline Baan Johan

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2012 Helen Dowling Instituut

Jaarverslag 2012 2012 Helen Dowling Instituut Jaarverslag 2012 2012 Helen Dowling Instituut A Prof. Bronkhorstlaan 20 3723 MB Bilthoven P Postbus 80 3720 AB Bilthoven T 030 252 40 20 F 030 252 40 22 E hdi@hdi.nl I www.hdi.nl B NL05TRIO0254306691 KvK

Nadere informatie

Vertrouwen in beeld. JaarverSLAG 2 0 0 6

Vertrouwen in beeld. JaarverSLAG 2 0 0 6 Vertrouwen in beeld JaarverSLAG 2 0 0 6 missie 2 / 3 Wij zijn een autonoom, algemeen ziekenhuis dat vanuit een christelijke inspiratie specialistische gezondheidszorg aanbiedt. visie Wij maken deel uit

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET EEN PRAKTIJKASSISTENT(E): OPSTELLEN VAN EEN TAKENLIJST EN UITWERKEN VAN PROCEDURES

AAN DE SLAG MET EEN PRAKTIJKASSISTENT(E): OPSTELLEN VAN EEN TAKENLIJST EN UITWERKEN VAN PROCEDURES INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR HUISARTSENOPLEIDING AAN DE SLAG MET EEN PRAKTIJKASSISTENT(E): OPSTELLEN VAN EEN TAKENLIJST EN UITWERKEN VAN PROCEDURES Scriptie voorgedragen tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom Een netwerkinitiatief in Oost- en West-Vlaanderen. Voorstelling van een pilootproject

Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom Een netwerkinitiatief in Oost- en West-Vlaanderen. Voorstelling van een pilootproject Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom Een netwerkinitiatief in Oost- en West-Vlaanderen Voorstelling van een pilootproject Inhoud 1 Inleiding... 6 2 De partners in het netwerk Oost- en West-Vlaanderen...

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

RVZ raad in gezondheidszorg

RVZ raad in gezondheidszorg Beter zonder AWBZ? RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Oncologie. Joost van Esser vervolgt: Om zo goed te zijn, Deskundigheid koppelen aan menselijke maat

Oncologie. Joost van Esser vervolgt: Om zo goed te zijn, Deskundigheid koppelen aan menselijke maat Oncologie Wil van Veen, Den Haag Transmuraal Deskundigheid koppelen aan menselijke maat Menselijke maat Open de site van Bronovo, www.bronovo.nl, en lachende gezichten op een groepsfoto kijken je aan.

Nadere informatie