Finsterwolde Bouwt Zelf wil verder met: juni 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Finsterwolde Bouwt Zelf wil verder met: juni 2010"

Transcriptie

1 Finsterwolde Bouwt Zelf wil verder met: k r i m p p l a n m a k e n s a m e n m e t h e t d o r p e n v e r h u i s k e t e n s i n b e e l d b r e n g e n juni 2010 B L A D 1

2 Finsterwolde Bouwt Zelf wil verder met: k r i m p p l a n m a k e n s a m e n m e t h e t d o r p e n v e r h u i s k e t e n s i n b e e l d b r e n g e n Met deze rapportage roepen wij, het Woonburo en de belangengroep Finsterwolde, op voor steun aan het initiatief Finsterwolde Bouwt Zelf. In de afgelopen anderhalf jaar is samen met de belangengroep in het dorp gewerkt aan een eerste bouwkollektief van 14 bewoners. Het gaat om bewoners die zijn aangewezen op een aangepaste woning maar geen kant uit kunnen vanwege de krimp. De bouwvereniging is er en we staan op het punt om met betrokken partijen een intentieovereenkomst aan te gaan om het project te realiseren. Het CPO deel loopt in de pas met onze aanpak en planning. Het gaat hierbij niet om een regulier CPO project maar om een project in het krimpgebied oost Groningen. Vanuit het Woonburo willen we onderzoeken of CPO een bijdrage kan leveren aan de krimpproblemen. Op ons verzoek hebben we adviseurs van de Regie gevraagd om advies te geven voor het vervolg. Zij adviseren om verhuisketens in beeld te brengen en een krimpplan op te stellen. Met de betrokken partijen bewoners, gemeente, Rabobank, Acantus hebben we dit advies besproken. Zij kunnen zich op hoofdlijnen vinden in het advies van de Regie en willen op deze basis samen werken. Op 31 mei jl hebben we onze aanpak ingebracht op een inspiratiedag CPO. De deelnemende beleidsadviseurs, ontwikkelaars, corporaties en adviseurs cpo ondersteunden de gekozen aanpak van FBZ. Het concept plan bevolkingsdaling van de provincie Groningen benoemt precies de maatregelen waar we in Finsterwolde om zitten te springen. Maar voor het prille cpo initiatief dringt de tijd. Uit ervaring is bekend dat de voorbereidingstijd niet veel langer dan twee jaar moet duren. En daarvan zijn nu anderhalf jaar verstreken. We hebben dan ook grote haast om de verhuisketens in beeld te brengen en te verwerken in een kostenbegroting als onderdeel van het cpo plan. Daarnaast willen we een krimpplan opstellen om met het dorp te bespreken. We denken met dit krimpplan de bewustwording over krimp te bevorderen en draagvlak voor maatregelen te verwerven. We zijn aangewezen op een passende financiële regeling om onvermijdelijke tekorten af te dekken en discussie in het dorp over krimp te kunnen aangaan. Er is reeds veel onderzoek voorhanden dus in goede samenwerking met de betrokken partijen moeten we snel resultaat kunnen boeken. Voor de komende maanden is dan ook dringend budget nodig voor de volgende werkzaamheden. B L A D 2

3 Werkzaamheden voor komend half jaar In beeld brengen van 13 verhuisketens en rapportage naar het dorp In beeld brengen van huidige aanbod. In beeld brengen van de mogelijke vraag en opzoeken van kandidaten. Maken van site vraag/ aanbod FBZ. Brievenbus voor reakties bij de belangengroep. Artikelen en reacties in dorpskrant. Begroten van tekorten binnen deze ketens Begroten van de drie scenario s voor de ketens. Fondsen oprichten voor verliezen woningvoorraad. Woningvoorraad o.b.v. demografische gegevens Aanleveren data woningvoorraad en demografische gegevens. Opstellen prognose woningvoorraad komende 10 jaar. Opstellen van ruimtelijk krimpplan nieuwe randen Kaarten morfologie bestaande struktuur / groei / tijdspanne. Struktuurbepalende ordening en elementen daarbinnen. Invoeren van prognose bevolkingsdaling en woningvoorraad. Voorstellen voor strategische krimpscenario s. Presentatie ruimtelijk plan met nieuwe randen. Organiseren discussie met het dorp over krimpplan Met behulp van verschillende middelen zoveel mogelijk bewoners, bedrijven en instellingen betrekken. Inzet, middelen en organisatie in het dorp samen met de belangengroep opsporen en borgen. Reakties en ideeën waar mogelijk omzetten in concreet programma voor de krimp aanpak. Krimp als kans voor de toekomst moet de toon van de discussie worden. B L A D 3

4 Nieuwe oplossingen en coalities Het project Finsterwolde Bouwt Zelf moet opboksen tegen het pessimisme in een krimpgebied dat voortdurend onder de aandacht komt met negatieve publiciteit. Er bestaat een erfenis van de niet gelukte wijkvernieuwing aanpak in het dorp zelf en het nieuwe voorzieningen centrum buiten het dorp. Op de slooplokaties moet inverdiend worden vanwege afschrijving en sloopkosten van voormalige woningen van Acantus. Het opknappen van eengezinswoningen in rij is gestopt. Het is nu aan de orde om met een strategisch plan in te spelen op de gevolgen van de krimp. Adviesbureau De Regie bv heeft daarom op verzoek van het Woonburo in april 2010 een strategisch plan van aanpak gemaakt. Het plan van aanpak moet door de betrokken partijen ondersteund worden. Ook de provincie Groningen heeft onlangs een concept gepresenteerd over noodzakelijke maatregelen vanwege bevolkingsdaling. Met gebruik maken van beide notities zetten we de aanvullende opgaven voor Finsterwolde Bouwt Zelf op de rij. Partijen sluiten intentieovereenkomst Krimp gaat gepaard met waardeverlies van vastgoed en de bereidheid om in krimp gebieden te investeren is vaak minimaal. Partijen die reeds een belang hebben, kunnen door middel van investeringen dat belang proberen in stand te houden, of zwaardere verliezen proberen te voorkomen. Partijen die in Finsterwolde een direct belang hebben zijn: Gemeente Oldambt woningcorporatie Acantus hypotheekverstrekkers particuliere eigenaars Partijen sluiten ontwikkelovereenkomst In verband met de nieuw te realiseren woningen, het CPO gedeelte van dit project, wil de vereniging FBZ afspraken maken met Acantus, gemeente Oldambt en B L A D 4

5 de Rabobank over de onderlinge samenwerking bij het ontwikkelen, realiseren en beheren van het project. Deze samenwerking zal worden vastgelegd in een ontwikkelovereenkomst voor het cpo projekt. Andere mogelijkheden voor woningonttrekking zijn: Bestemmingswijziging naar vakantiewoning. Samenvoegen van woningen. Bestemmingswijzigingen naar atelier of bedrijfsruimte. Woningvoorraad en woonbehoeften in beeld brengen - Er zijn in Finsterwolde de komende jaren teveel woningen voor te weinig bewoners. - De woningvoorraad moet opnieuw afgestemd worden op de toekomstige woonbehoeften. - Afname van het aantal woningen kan door sloop, samenvoegen en herbestemmen. Het is niet altijd noodzakelijk een woning aan het eind van een keten te slopen. Mogelijkheden voor doorstroming onderzoeken samen met de bewoners in het dorp Finsterwolde ligt in een krimpgebied, waar men steeds meer van elkaar afhankelijk is voor het realiseren van woonwensen. Overleg tussen kopers en verkopers moeten kunnen resulteren in afspraken over het oplossen van knelpunten zoals de marktwaarde van de woningen. In een werkwijze van onderop wil FBZ samen met de belangengroep de totale keten in beeld brengen. Kennis uit het dorp moet worden ingezet voor doorstroming en woningtoewijzing. B L A D 5

6 Werken aan bewustwording De provincie Groningen heeft onlangs een concept plan gemaakt voor de krimp: Het Provinciale Actieplan Bevolkingsdaling In deze notitie halen we passages aan van maatregelen waar we in Finsterwolde direkt mee aan de slag willen. Een van de maatregelen die de provincie noemt is het organiseren van bewustwording over de krimp. Zonder die bewustwording ontstaat er geen gevoel van urgentie. Bewustwording is nodig om gezamenlijk keuzes te kunnen en willen maken die ten goede komen aan het toekomstige woon-, werk- en leefklimaat in de betreffende gebieden. Om goede keuzes te kunnen maken, is het noodzakelijk voldoende kennis te hebben over de bevolkingsontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de verschillende beleidsterreinen. Dat vraagt van alle betrokkenen dat zij zich in het vraagstuk van de bevolkingsdaling verdiepen. Brede bewustwordingsstrategie - Ontwikkelen van een communicatie- en bewustwordingsstrategie Provincie Groningen, gemeenten, maatschappelijke organisaties Ontwikkelen Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen, gemeenten uit gebied, Provincie, Stuurgroep Regionaal Woonplan Oost- Groningen, maatschappelijke organisaties 2010/2011. B L A D 6

7 Verhuisketens in beeld brengen Het praktische probleem in Finsterwolde ligt niet zozeer in de realisatie van de nieuw te bouwen woningen, maar in de afzetmogelijkheid van de oude woning. Waar onder normale marktomstandigheden aan het eind van een keten een starter staat, blijft in krimpgebieden de laatste woning vacant. Deze woning wordt een anker, waardoor de keten niet op gang kan komen. Het probleem zit in het loskomen van deze laatste woning. Voordat met de ontwikkeling van nieuwbouw kan worden gestart, zal FBZ een gedetailleerde begroting opstellen waarin naast het nieuwbouwprogramma ook de verschillende verhuisketens uitgewerkt worden. Alleen door deze twee onderdelen te combineren in een integrale aanpak, kan de financiële haalbaarheid van het plan worden aangetoond. De Regie heeft drie scenario s benoemd om de verhuisketen weer op gang te helpen: Het financiële voordeel van de cpo constructie wordt ingezet voor het oplossen van de onverkoopbare of onverhuurbare laatste woning. Doorstroming zo organiseren dat er geen laatste woning onverkoopbaar of niet verhuurbaar achterblijft. Uitruil van kavels tussen te slopen woningen en de nieuw te bouwen woningen. B L A D 7

8 Krimp plan opstellen met garanties naar bewoners Om de ruimtelijke kwaliteit van het dorp voor de komende 10 jaar te waarborgen is een krimpplan nodig. Er moeten nieuwe randen worden vastgelegd. Dit plan wordt inzet voor een dorpsdiscussie waar het dorp het best kan krimpen met behoud / versterken van identiteit. Voorafgaand aan het maken van een dergelijk krimpplan is voorwaarde dat individuele bewoners de garantie krijgen dat zij hiervan niet de dupe worden zoals in Ganzedijk is gebeurd. De garantstelling moet bestaan uit de volgende maatregelen: opkoopfonds voor woningen die gesloopt moeten worden opkoopfonds voor woningen met toekomstwaarde renovatiebijdrage Instellen van transitiefonds woningvoorraad De provincie wil samen met gemeenten, woningcorporaties en hypotheekverstrekkers een model opzetten om de neerwaartse spiraal van de waardeontwikkeling van de (goedkope) koopwoningen te doorbreken. Bijvoorbeeld in de vorm van een transitiefonds dat kan worden ingezet voor sanering én verbetering van de woningvoorraad. Het is zaak om samen met het Rijk en de andere krimpprovincies de regelgeving en de financiële verdeelsleutels voor gemeenten, woningbouwcorporaties en onderwijs- en zorginstellingen krimpbestendig te maken. De inkomsten van gemeenten zijn mede gebaseerd op omvang, grondverkoop voor wonen en werken en opbrengsten uit onroerend goed. In een situatie van krimp is het omgekeerde het geval: noodzakelijke sanering van woningen en leegstaande gebouwen en de herinrichting van de openbare ruimte kosten veel geld, terwijl de inkomsten dalen en er geen inkomsten zijn uit nieuwbouw van woningen. > B L A D 8

9 Voor Voor de de korte korte termijn termijn zou zou de de voeding voeding van van het het Transitiefonds Transitiefonds kunnen kunnen bestaan bestaan uit: uit: Rijk: middelen Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling (gedeelte van de 31 miljoen voor sloop en sanering in gebieden met huishoudenkrimp); Provincie: ISV-middelen ( 3 miljoen per jaar ten behoeve van particuliere woningverbetering periode ); Projectsubsidies ISV (10,6 miljoen) Subsidie Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2009; Overige partijen: corporaties, financiële instellingen, ontwikkelaars. Onderzoeken of middelen uit het woningenplan kunnen worden ingezet voor het energievriendelijk maken van particuliere woningen. Gemeente: voor krimp geoormerkte middelen uit het Gemeentefonds ( 22 miljoen Tijdelijke Maatstaf Krimp); gemeentelijke middelen SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten); B L A D 9

10 Benutten van de organisatiekracht in het dorp bij investeringen in openbare voorzieningen Het draagvlak voor voorzieningen in de kern van Finsterwolde komt steeds verder onder druk te staan. In de kern van Finsterwolde is een kleine supermarkt, de kerk, twee cafés, cafetaria s, buurthuis de Pyramide en een kapper. Ondernemingen die de kwaliteit hebben om ondanks de afname van de bevolking overeind te blijven. Op de grens van het dorp met de Blauwe Stad is een nieuw centrum gemaakt met brandweer, gezondheidscentrum, bibliotheek en zwembad. Dit nieuwe centrum is gemaakt om een groter draagvlak te creëren. Maar het is tevens een concurrent voor de historische dorpskern. Er is een kostbare infra-structuur in dit nieuwe centrum gemaakt met bouwkavels die nauwelijks worden afgenomen. De leefbaarheid van de dorpskern en de concentratie van de voorzieningen in het nieuwe centrum vragen om meer afstemming. Organisatiekracht en kennis bij de belangengroep van bewoners uit de dorpskern vormen de basis voor het borgen van leefbaarheid in het dorp. Investeringen in openbare voorzieningen kunnen met gebruik van deze extra kwaliteit meerwaarde generen voor de krimpaanpak. De PLG-LEADER-middelen kunnen worden ingezet voor krimpgerelateerde projecten op het gebied van leefbaarheid en lokale economie, zoals het stimuleren van ondernemerschap, herbestemmen van vrijgekomen beeldbepalende panden en culturele activiteiten. In het programma van eisen voor het cpo project zijn flexibel, aanpasbaar en energieneutraal uitgangspunten. B L A D 10

11 Extra kwaliteit door flexibele woningen in een rijk energiegebied In een klein dorp als Finsterwolde werken mutaties op de woningmarkt sterk door. Nieuwbouw moet daarom flexibel en aanpasbaar zijn voor meerdere doelgroepen. Nieuwbouw en renovatie moet minimaal energie neutraal zijn en liefst energie leverend. Levering van duurzame energie is mogelijk een financieel middel om exploitatietekort te dekken. Om bovenstaande ambities te realiseren zal gezocht worden naar samenwerking waar het maar kan. Mogelijk kan ook het Programma Landelijke Gebied/LEADER worden ingezet voor krimpgerelateerde projecten in de krimpregio s. Voor Noord- en Oost Groningen is per regio ongeveer 15 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is opgebouwd uit Europees, provinciaal en gemeentelijk geld en is beschikbaar voor de periode Daarbij moet opgemerkt worden dat, afhankelijk van de regio, 50 tot 80 procent van de bestedingsruimte in het LEADER-programma al is toegewezen. Het beschikbare budget is dus beperkt. B L A D 11

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen November 2009 Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen H.F. Dijkstal, J.H. Mans November 2009 In opdracht

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting De PvdA wil meer aandacht voor de zogenaamde krimpregio s. Dit zijn gebieden die te maken hebben met leegloop. Bijvoorbeeld wanneer

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk)

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING IN EEN ANDERE REALITEIT: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor praktijk

Nadere informatie

Bouwen aan de Stad II

Bouwen aan de Stad II Bouwen aan de Stad II Periode 2011 t/m 2014 Afspraken over ambities, programma en financiële condities tussen de Gemeente Amsterdam inclusief stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Nadere informatie

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak KEI kennis centrum stede lijke vernieuwing Inhoud Inleiding 3 Inleiding 3 Weerbarstige materie

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Regio Achterhoek en Stec Groep aan het Ministerie van I&M Peter van Geffen, Rien Ramerman en Frans Wittenberg januari

Nadere informatie

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Amsterdam maakt mogelijk Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Strategisch plan fase 3 December 2013 Colofon Aan deze publicatie werkten mee: Christel Baeten (DWZS), Michiel Bassant (DIVV), Gozewijn Bergenhenegouwen

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Maatschappelijk vastgoed: en nu?

Maatschappelijk vastgoed: en nu? Een onderzoek met als doel het maken van een bruikbaar afwegingsmodel waarin de positie van maatschappelijk vastgoed, in het licht van de veranderende markt en de sociale, financiële en politieke situatie

Nadere informatie

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Lessen uit zes Rijkspilots Cees-Jan Pen Veerle Petit Hanneke van Rooijen Bart Pasmans Den Haag, augustus 2013 Uitgave Platform31 Den Haag, augustus

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie