Risico s van elektromagnetische velden op het werk Wetgevende nota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico s van elektromagnetische velden op het werk Wetgevende nota"

Transcriptie

1 Risico s van elektromagnetische velden op het werk Wetgevende nota De Europese richtlijn 2013/35/EU van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico s van elektromagnetische velden (EMV) is omgezet in Belgische wetgeving. Het gaat om: Koninklijk besluit van betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico s van elektromagnetische velden op het werk (Belgisch Staatsblad, ). Het vormt titel IV, Hoofdstuk VI van de Codex over het welzijn op het werk, met de volgende opschriften: Titel IV: Omgevingsfactoren en fysische agentia. Hoofdstuk VI Elektromagnetische velden Dit KB heeft betrekking op alle bekende biofysische effecten directe en indirecte effecten veroorzaakt door elektromagnetische velden, waaraan werknemers tijdens het werk worden blootgesteld en die een risico inhouden of kunnen inhouden voor hun gezondheid en veiligheid. Het heeft geen betrekking op de veronderstelde effecten op lange termijn, noch op de risico s verbonden aan het contact met stroomvoerende geleiders. 1 De grenswaarden voor blootstelling en de actieniveaus zijn afkomstig van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection( De Europese Commissie heeft niet-bindende praktische handleidingen gepubliceerd om de werkgever te helpen bij het beoordelen van de risico s van blootstelling aan elektromagnetische velden. Het gaat om een praktische algemene handleiding, een gids met casestudy s en een specifieke handleiding voor kmo s.

2 Wat u moet weten: De GWB die in dit KB zijn vastgesteld hebben enkel betrekking op de wetenschappelijk zorgvuldig vastgestelde verbanden tussen directe biofysische effecten op de korte termijn en blootstelling aan EMV. De werkgever zorgt ervoor dat de blootstelling van werknemers aan EMV beperkt blijft. Hij stelt de EMV vast en beoordeelt hij ze, waarbij hij rekening houdt met de praktische handleidingen, normen en richtsnoeren, waaronder gegevensbanken betreffende blootstelling. Indien hij onmogelijk op betrouwbare wijze kan vaststellen of de GWB in acht worden genomen, gebeurt de beoordeling aan de hand van metingen of berekeningen. De werkgever doet voor een risicoanalyse een beroep op zijn IDPB, een EDPB of een erkend laboratorium. Bij de risicoanalyse en de preventiemaatregelen moet hij met name aandacht besteden aan volgende elementen: de GWB voor effecten op de gezondheid, de GWB voor effecten op de zintuigen en de AN; frequentie, niveau, aard van de blootstelling; de directe biofysische effecten; de effecten voor de gezondheid en veiligheid van werknemers met een bijzonder risico; de indirecte effecten; de aanwezigheid van vervangend materieel; de informatie verkregen via het gezondheidstoezicht enz. De werkgever moet de gegevens die op basis van die beoordeling zijn verkregen vaststellen in een schriftelijk document. In geval van overschrijding van de blootstellingslimieten (GWB) neemt hij passende maatregelen. Op basis van de risicobeoordeling stelt hij een actieplan op met technische en/of organisatorische maatregelen. Indien er geen risicoanalyse is gebeurd, geeft de werkgever hiervoor een schriftelijke verantwoording, waarin hij aantoont dat ze overbodig is (geen risico). De werknemers die blootgesteld worden aan EMV worden onderworpen aan een passend gezondheidstoezicht, tenzij uit de risicoanalyse blijkt dat zij geen risico lopen. Arbeidsplaatsen die de AN overschrijden, worden gemarkeerd met passende signalisatie en de toegang ertoe wordt beperkt. In geval van symptomen van voorbijgaande aard werkt de werkgever indien nodig zijn risicoanalyse en de genomen maatregelen bij. De risicoanalyse moet regelmatig worden bijgewerkt, met name op basis van de resultaten van het gezondheidstoezicht op de werknemers. De werkgever zorgt ervoor dat zowel werknemers die waarschijnlijk aan EMV op het werk worden blootgesteld als het Comité alle noodzakelijke voorlichting en opleiding krijgen in verband met de risicoanalyse. 2

3 Gedetailleerd overzicht: Afdeling I Toepassingsgebied en definities Artikels 1-4 Omzetting richtlijn 2013/35/EU ( ) Minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico s van fysische agentia (elektromagnetische velden). Het KB is van toepassing op de werkgevers en werknemers bedoeld in het KB van Welzijn (artikel 2). Het heeft betrekking op alle directe of indirecte biofysische effecten op korte termijn. Artikel 5 Het houdt rekening met de volgende natuurkundige begrippen: Elektromagnetische velden: statische elektrische, statische magnetische en tijdsafhankelijke elektrische, magnetische en elektromagnetische velden met frequenties tot 300 GHz. Directe biofysische effecten: effecten op het menselijk lichaam rechtstreeks veroorzaakt door de aanwezigheid ervan in een elektromagnetisch veld. Indirecte effecten: effecten veroorzaakt door de aanwezigheid van een object in een EMV en die een gevaar voor de veiligheid of de gezondheid kunnen opleveren. GWB: waarden die zijn vastgesteld op grond van biofysische en biologische bevindingen, met name op grond van wetenschappelijk erkende directe kortetermijn- en acute effecten (thermische effecten, elektrische stimulering van weefsels). GWB voor effecten op de gezondheid: GWB waarbij, indien ze worden overschreden, werknemers kunnen blootstaan aan effecten die schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals opwarming of stimulering van de zenuwen en het spierweefsel. GWB voor effecten op de zintuigen: GWB waarbij, indien ze worden overschreden, werknemers kunnen blootstaan aan voorbijgaande verstoringen van de zintuiglijke waarneming en geringe wijzigingen in de hersenfuncties. AN (actieniveaus): operationele niveaus die zijn vastgesteld om eenvoudiger te kunnen aantonen dat de relevante GWB in acht zijn genomen. 3

4 Elektrische velden Magnetische velden Lage AN Niveaus die horen bij de specifieke beschermings- of preventiemaatregelen die in dit KB zijn bepaald. Niveaus met betrekking tot de GWB voor effecten op de zintuigen. Hoge AN Niveaus die horen bij de specifieke beschermings- of preventiemaatregelen die in dit KB zijn bepaald. Niveaus met betrekking tot de GWB voor effecten op de gezondheid. Opmerking van het CEDIOB: ter herinnering (tabel uit de presentatie van Dr. M. De Ridder op de J.N.M.T., ): Frequentiebereik van Effecten op de zintuigen het EMV 0-1 Hz > 2 Tesla: duizeligheid, misselijkheid, metaalsmaak. 1 Hz- 10 MHz Lichtflitsen zien rond 20 Hz (1 à 400 Hz) (magnetofosfenen) 100 khz 300 GHz Kliks en geluiden horen bij 0,3 à 6 GHz (microgolven) Effecten op de gezondheid > 8 Tesla: vertraging van de bloedsomloop. Zenuwstimulatie: tintelingen, pijn, spontane spierbewegingen, hartritmestoornissen. Opwarming: lokaal (pijn, brandwonde), algemeen (koorts). 4 Afdeling II GWB en AN Artikels 6 14 De in dit besluit vastgestelde GWB hebben enkel betrekking op de wetenschappelijk zorgvuldig vastgestelde verbanden tussen directe biofysische effecten op de korte termijn en blootstelling aan elektromagnetische velden. De werkgever zorgt ervoor dat de blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden beperkt blijft: tot de GWB voor effecten op de gezondheid en de GWB voor effecten op de zintuigen voor niet-thermische effecten (Bijlage 2 bij dit KB); tot de GWB voor effecten op de zintuigen en de GWB voor effecten op de zintuigen voor thermische effecten (Bijlage 3 bij dit KB). Wanneer de blootstelling van werknemers aan EMV de GWB overschrijdt, neemt de werkgever onmiddellijk maatregelen.

5 Opmerking: Wanneer wordt aangetoond dat de geldende AN niet zijn overschreden, betekent dit dat de GWB zijn nageleefd. Wanneer de bloostelling de AN overschrijdt, neemt de werkgever de nodige maatregelen tenzij uit de beoordeling (art ) blijkt dat de GWB niet zijn overschreden en dat er geen veiligheidsrisico is. Indien een overschrijding gerechtvaardigd wordt door de praktijk of het procedé, mag de blootstelling hoger zijn dan: De lage AN voor magnetische velden (bijlage 2, tabel B1) De lage AN voor magnetische velden (bijlage 2, tabel B2) De GWB voor effecten op de zintuigen (gedurende de werktijd) (bijlage 2, tabel A1) De GWB voor effecten op de zintuigen (gedurende de werktijd) (bijlage 2, tabel A3 en bijlage 3, tabel A2) Indien de GWB voor effecten op de zintuigen niet worden overschreden de GWB voor effecten op de gezondheid niet worden overschreden overmatige vonkontladingen en contactstromen worden voorkomen met behulp van specifieke beschermingsmaatregelen aan de werknemers informatie aangaande de situaties is verstrekt. Indien de GWB voor effecten op de zintuigen slechts tijdelijk worden overschreden de GWB voor effecten op de gezondheid niet worden overschreden indien in geval van voorbijgaande symptomen maatregelen worden genomen aan de werknemers informatie aangaande de situaties is verstrekt. mits ze slechts tijdelijk worden overschreden de GWB voor effecten op de gezondheid niet worden overschreden specifieke preventiemaatregelen zijn genomen. in geval van voorbijgaande symptomen maatregelen worden genomen aan de werknemers informatie aangaande de situaties is verstrekt. mits ze slechts tijdelijk worden overschreden 5

6 de GWB voor effecten op de gezondheid niet worden overschreden in geval van voorbijgaande symptomen maatregelen worden genomen aan de werknemers informatie aangaande de situaties is verstrekt. Afdeling III Risicoanalyse Artikels De werkgever beoordeelt alle risico s waaraan de werknemers zijn blootgesteld als gevolg van de EMV op de arbeidsplaats en, indien nodig, meet of berekent hij de niveaus van EMV waaraan de werknemers zijn blootgesteld. Hij stelt vast in hoeverre er sprake is van EMV op de arbeidsplaats en beoordeelt ze, waarbij hij rekening houdt met de relevante praktische handleidingen en andere normen of richtsnoeren, waaronder gegevensbanken betreffende blootstelling. Indien niet op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld of de GWB in acht worden genomen, wordt de blootstelling beoordeeld aan de hand van metingen of berekeningen. Artikels De werkgever doet voor de beoordeling, meting en/of berekening een beroep op zijn IDPB of EDPB. Indien de IDPB of EDPB niet over de nodige deskundigheid beschikt, doet de werkgever een beroep op een erkend laboratorium. 6 De gegevens van die beoordeling worden bewaard. Bij de risicoanalyse en de daaruit voortvloeiende preventiemaatregelen besteedt de werkgever in het bijzonder aandacht aan de volgende elementen: de GWB voor effecten op de gezondheid, de GWB voor effecten op de zintuigen en de AN; de frequentie, het niveau, de duur en de aard van de blootstelling, met inbegrip van de verdeling over het lichaam van de werknemer en over de ruimte van de arbeidsplaats, alle directe biofysische effecten, alle effecten voor de gezondheid en veiligheid van werknemers met een bijzonder risico, alle indirecte effecten, het bestaan van vervangend materieel, de informatie verkregen via het gezondheidstoezicht, de informatie verstrekt door de fabrikant, andere relevante informatie ter zake, de verschillende bronnen van blootstelling, gelijktijdige blootstelling aan velden van verschillende frequenties.

7 Artikels Op plaatsen die open zijn voor het publiek hoeft de beoordeling van de blootstelling niet te worden uitgevoerd: indien er al een beoordeling heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen inzake beperking van de blootstelling van de bevolking aan EMV, en indien de in die bepalingen vervatte beperkingen worden nageleefd. De risicoanalyse moet worden vastgelegd in een geschreven document (KB Welzijnsbeleid) en regelmatig worden bijgewerkt, met name wanneer uit de resultaten van het gezondheidstoezicht blijkt dat dit nodig is. Indien geen risicoanalyse wordt uitgevoerd, geeft de werkgever hiervoor een attest waaruit blijkt dat ze overbodig is (geen risico). Afdeling IV Maatregelen ter voorkoming of vermindering van de risico s Artikels De werkgever neemt de nodige maatregelen om te garanderen dat de risico s als gevolg van EMV op de arbeidsplaats worden weggenomen of tot een minimum beperkt. 7 Hij stelt op basis van de risicobeoordeling een actieplan op met technische en/of organisatorische maatregelen om elk risico voor werknemers met een bijzonder risico en elk risico verbonden aan indirecte effecten te voorkomen. Hij houdt met name rekening met: alternatieve werkmethoden die leiden tot lagere blootstelling aan EMV, de keuze van arbeidsmiddelen die minder intense EMV uitzenden, technische maatregelen om de emissie van EMV te beperken, adequate afbakenings- en toegangsmaatregelen (signalisatie, etiketten etc.), bij blootstelling: maatregelen en procedures om vonkontladingen en contactstromen te beheersen, passende onderhoudsprogramma s, het ontwerp en de indeling van de werkposten en de arbeidsplaatsen, beperking van de duur en intensiteit van de blootstelling, de beschikbaarheid van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

8 Hij past die maatregelen aan voor werknemers met een bijzonder risico: Gezondheidstoezicht in het kader van de moederschapsbescherming Werknemers met bijzonder risico Werknemers met een actief geïmplanteerd medisch hulpmiddel Werknemers met een passief geïmplanteerd medisch hulpmiddel Werknemers die een medisch hulpmiddel op het lichaam dragen Zwangere vrouwen Een ongeboren kind moet worden beschouwd als deel uitmakend van de algemene bevolking. De blootstelling van een zwangere vrouw aan EMV moet worden beoordeeld, indien nodig aan de hand van metingen. Bij een blootstelling hoger dan het referentieniveau voor de algemene bevolking, maatregelen nemen opdat de blootstelling onder de referentieniveaus van de EU raad* blijft. Indien risico op accidentele overmatige blootstelling aan radiofrequenties (T + 2 C), maatregelen nemen. *Aanbeveling van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden (0 Hz tot 300 GHz) Arbeidsplaatsen die de AN overschrijden, worden gemarkeerd met passende signalisatie en de toegang ertoe wordt beperkt. 8 Er worden specifieke beschermingsmaatregelen genomen: opleiding van werknemers, gebruik van passende technische middelen. Artikels Statische magnetische velden kunnen duizeligheid en misselijkheid opwekken. Om die symptomen te vermijden worden specifieke maatregelen genomen, zoals beheersing van bewegingen. Artikel 29 Wanneer een werknemer symptomen van voorbijgaande aard signaleert, zoals zintuiglijke gewaarwordingen, duizeligheid of misselijkheid, dan werkt de werkgever indien nodig de risicobeoordeling en de preventiemaatregelen bij.

9 Afdeling V Voorlichting en opleiding van de werknemers Artikel 30. De werkgever zorgt ervoor dat zowel werknemers die waarschijnlijk aan EMV op het werk zullen worden blootgesteld als het Comité alle noodzakelijke voorlichting en opleiding krijgen betreffende de risicoanalyse, in het bijzonder betreffende: de genomen maatregelen, de waarden en concepten van de GWB en AN, de mogelijke risico s en de getroffen preventieve maatregelen, de mogelijke indirecte gevolgen van blootstelling, de resultaten van de beoordeling, meting of berekening van de mate van blootstelling aan EMV, de wijze waarop schadelijke gezondheidseffecten van de blootstelling kunnen worden opgespoord en gemeld, de mogelijke voorbijgaande symptomen en gewaarwordingen die verband houden met effecten in het centrale en het perifere zenuwstelsel, de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op gezondheidstoezicht, veilige werkmethoden, werknemers met een verhoogd risico. Afdeling VI Raadpleging en participatie van de werknemers Artikel 31 9 De raadpleging en participatie van werknemers en/of hun vertegenwoordigers vinden plaats volgens het KB van CPBW. Afdeling VII Gezondheidstoezicht Artikels Het gezondheidstoezicht beoogt de preventie en vroegtijdige diagnose van mogelijke schadelijke gezondheidseffecten ten gevolge van blootstelling aan EMV. Werknemers die blootgesteld worden aan EMV worden onderworpen aan een passend gezondheidstoezicht (KB ), tenzij uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat zij geen gezondheidsrisico lopen. Indien een werknemer melding maakt van een ongewenst of onverwacht gezondheidseffect of indien blootstelling boven de GWB, worden de betrokken werknemers onderworpen aan een gezondheidstoezicht.

10 Afdeling VIII Afwijkingen Artikels In dit deel aan te merken: Artikel 37 De blootstelling mag de GWB overschrijden indien ze verband houdt met de installatie, het testen, het gebruik, de ontwikkeling, het onderhoud van of onderzoek betreffende MRIapparatuur voor patiënten in de gezondheidssector, op voorwaarde dat aan volgende voorwaarden is voldaan: 1. de risicobeoordeling heeft aangetoond dat de GWB zijn overschreden; 2. gezien de stand van de techniek zijn alle technische en/of organisatorische maatregelen toegepast; 3. de omstandigheden rechtvaardigen de overschrijding van de GWB naar behoren; 4. er is rekening gehouden met de kenmerken van de arbeidsplaats, de arbeidsmiddelen of de arbeidspraktijken; 5. na advies van het Comité en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer toont de werkgever aan dat de werknemers onverminderd beschermd zijn tegen schadelijke gezondheidseffecten en veiligheidsrisico s, onder meer door ervoor te zorgen dat de instructies van fabrikant worden opgevolgd. Artikel 38 De GWB mogen tijdelijk worden overschreden in specifieke sectoren of voor specifieke activiteiten die niet onder de bepalingen van artikel 37 vallen, en dit onder naar behoren gerechtvaardigde omstandigheden: uit de risicobeoordeling is gebleken dat de GWB zijn overschreden; 2. gezien de stand van de techniek zijn alle technische en/of organisatorische maatregelen toegepast; 3. er is rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de arbeidsplaats, de arbeidsmiddelen of de arbeidspraktijken; 4. de werkgever toont aan dat de werknemers onverminderd beschermd zijn tegen schadelijke gezondheidseffecten en veiligheidsrisico s (vergelijkbare en internationaal erkende normen en richtsnoeren).

11 Afdeling IX Slotbepalingen Artikels Deze bepalingen vormen titel IV, hoofdstuk VI van de Codex over het welzijn op het werk met de volgende opschriften: Titel IV: Omgevingsfactoren en fysische agentia. Hoofdstuk VI Elektromagnetische velden Dit KB bevat drie bijlagen: 1. Natuurkundige grootheden met betrekking tot de blootstelling aan elektromagnetische velden. 2. Niet-thermische effecten - Grenswaarden voor blootstelling en actieniveaus in het frequentiegebied van 0 Hz tot en met 10 MHz. 3. Thermische effecten - Grenswaarden voor blootstelling en actieniveaus in het frequentiegebied van 100 khz tot en met 300 GHz. 11

Dr. Maurits De Ridder

Dr. Maurits De Ridder Elektromagnetische velden in de arbeidsomgeving De Europese Richtlijn 2013/35/EU Dr. Maurits De Ridder FOD WASO, A.D. Humanisering van de Arbeid Arbeidsgezondheidkunde, Universiteit Gent Belgian BioElectromagnetics

Nadere informatie

Afdeling I. Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 20 mei 2016 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico s van elektromagnetische velden op het werk (B.S. 10.6.2016) Afdeling

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 29.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 179/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/35/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities. KB Optische straling

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities. KB Optische straling 22 APRIL 2010. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van kunstmatige optische straling op het werk ALBERT II, Koning der

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek V.- Omgevingsfactoren en fysische agentia. Titel 7. Elektromagnetische velden

Codex over het welzijn op het werk. Boek V.- Omgevingsfactoren en fysische agentia. Titel 7. Elektromagnetische velden Codex over het welzijn op het werk Boek V.- Omgevingsfactoren en fysische agentia Titel 7. Elektromagnetische velden Omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2013/35/EU van het Europees Parlement en

Nadere informatie

MRI magnetic resonance imaging

MRI magnetic resonance imaging MRI magnetic resonance imaging MRI is een diagnostische beeldvormingstechniek op basis van niet-ioniserende straling (elektromagnetische velden) Werking Trends in MRI Voor de klinische toepassing van MRI

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Titel 22 APRIL 2010. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van kunstmatige optische straling op het werk Bron : WERKGELEGENHEID,

Nadere informatie

Elektromagnetische velden in de arbeidsomgeving. De Europese Richtlijn 2013/35/EU

Elektromagnetische velden in de arbeidsomgeving. De Europese Richtlijn 2013/35/EU Elektromagnetische velden in de arbeidsomgeving De Europese Richtlijn 2013/35/EU Dr. Maurits De Ridder FOD WASO, A.D. Humanisering van de Arbeid Arbeidsgezondheidkunde, Universiteit Gent Belgian BioElectromagnetics

Nadere informatie

Implementatie van de Europese richtlijn elektromagnetische velden in Nederland. Rianne Stam

Implementatie van de Europese richtlijn elektromagnetische velden in Nederland. Rianne Stam Implementatie van de Europese richtlijn elektromagnetische velden in Nederland Rianne Stam 1 RIVM, 25 e NVvA Symposium, 13-4-2016 Inhoud Risico s van EMV Blootstellingslimieten EMV op de werkplek EMV-regelgeving

Nadere informatie

Elektro Magnetische Velden (EMV) in Arbeidssituaties

Elektro Magnetische Velden (EMV) in Arbeidssituaties Elektro Magnetische Velden (EMV) in Arbeidssituaties NVVK congres 29 maart 2017 1 Doel De NVS kent een viertal afdelingen. Afdeling Industriële Stralingsveiligheid (IS) Afdeling Bedrijfs-Gezondheidszorg

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek V.- Omgevingsfactoren en fysische agentia. Titel 2. Lawaai

Codex over het welzijn op het werk. Boek V.- Omgevingsfactoren en fysische agentia. Titel 2. Lawaai Codex over het welzijn op het werk Boek V.- Omgevingsfactoren en fysische agentia Titel 2. Lawaai Omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2003/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 februari

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 181 Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de vaststelling van regels met betrekking tot de

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico s van lawaai op het werk (B.S. 15.2.2006) Afdeling I. - Toepassingsgebied

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 4.5.2005 COM(2005) 189 definitief 1992/0449 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede

Nadere informatie

Veiligheidscoördinatoren Coordinateurs de Sécurité

Veiligheidscoördinatoren Coordinateurs de Sécurité 7 JULI 2005. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van mechanische trillingen op het werk (1) 7 JULI 2005. - Koninklijk

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek V.- Omgevingsfactoren en fysische agentia. Titel 3. Trillingen

Codex over het welzijn op het werk. Boek V.- Omgevingsfactoren en fysische agentia. Titel 3. Trillingen Codex over het welzijn op het werk Boek V.- Omgevingsfactoren en fysische agentia Titel 3. Trillingen Omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2002/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25

Nadere informatie

Update nieuwe wetgeving

Update nieuwe wetgeving Update nieuwe wetgeving Kwartaal April Juni 2016 Kwartaal Juli September 2016 1 Dit KB treedt in werking 10 dagen na publicatie in het Staatsblad, dit is op 4 augustus 2016 Wijziging toepassingsgebied

Nadere informatie

Technisch bureau van Eeden Arbeidsomstandighedenbesluit secties geluid en trillingen

Technisch bureau van Eeden Arbeidsomstandighedenbesluit secties geluid en trillingen Afdeling 3. Lawaai 1. Algemeen Artikel 6.6. Definities In deze afdeling wordt verstaan onder: a. piekgeluidsdruk (Ppiek): maximumwaarde van de «C»-frequentiegewogen momentane lawaaidruk; b. dagelijkse

Nadere informatie

Safety Health & Environment Forum

Safety Health & Environment Forum Safety Health & Environment Forum Geert Boogaerts Senior Adviseur Veiligheid Disclaimer Alle gegevens op dit document worden door essenscia vzw/essenscia vlaanderen met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 7 juli 2005 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico s van mechanische trillingen op het werk (B.S. 14.7.2005) Afdeling I.

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 27 september 2012 (02.10) (OR. en) 14020/12. Interinstitutioneel dossier: 2011/0152 (COD) SOC 764 CODEC 2184

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 27 september 2012 (02.10) (OR. en) 14020/12. Interinstitutioneel dossier: 2011/0152 (COD) SOC 764 CODEC 2184 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 27 september 2012 (02.10) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0152 (COD) 14020/12 SOC 764 CODEC 2184 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 21.12.2012) Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Nadere informatie

Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben respectievelijk op 20 april 1994 en op 30 juni 1993 advies uitgebracht.

Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben respectievelijk op 20 april 1994 en op 30 juni 1993 advies uitgebracht. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 november 2004 (16.11) (OR. en) PUBLIC 14287/04 Interinstitutioneel dossier: 1992/0449/B (COD) LIMITE SOC 523 CODEC 1208 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken

Nadere informatie

Gezondheid en elektromagnetische velden (Bron nationaal antennebureau)

Gezondheid en elektromagnetische velden (Bron nationaal antennebureau) Gezondheid en elektromagnetische velden (Bron nationaal antennebureau) Onderzoek Effecten Blootstellinglimieten Wonen en werken Weigeren van een bouwvergunning Iedereen wordt op vrijwel elk moment van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren (B.S. 21.6.2012)

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren (B.S. 21.6.2012) Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren (B.S. 21.6.2012) Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en

Nadere informatie

Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken

Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken Luc Neyens Toezicht op het Welzijn op het Werk Regionale Directie Limburg-Vlaams-Brabant Luc.neyens@werk.belgie.be (stephaan.hoskens@werk.belgie.be

Nadere informatie

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun

Nadere informatie

vervolg VEILIG werken in de buurt van antennes

vervolg VEILIG werken in de buurt van antennes ELEKRTOMAGNETISCH SPECTRUM Het elektromagnetische spectrum bevat de volgende frequenties, gerangschikt van uiterst lage tot ultrahoge frequentie: extreem lage frequenties laagfrequente golven radiogolven

Nadere informatie

Bescherming van werknemers tegen blootstelling aan kankerverwekkende agentia.

Bescherming van werknemers tegen blootstelling aan kankerverwekkende agentia. Bescherming van werknemers tegen blootstelling aan kankerverwekkende agentia. Linda Wouters Afdeling van de normen over het welzijn op het werk Algemene Directie Humanisering van de Arbeid FOD Werkgelegenheid,

Nadere informatie

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5 Infofiche Nr. 3015 12/2017 Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1 Beschrijving Er moeten sociale voorzieningen (kleedkamers, refters, wastafels, toiletten, rustlokalen,...)

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Minimale voorschriften voor de oude installaties Sinds

Nadere informatie

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) Uw kenmerk : - Bijlagen : - Geachte minister, In het overleg op 27 september met de leiding van de Gezondheidsraad bracht u

Nadere informatie

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5 Infofiche Nr. 3015 09/2017 Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1 Beschrijving Er moeten sociale voorzieningen (kleedkamers, refters, wastafels, toiletten, rustlokalen,...)

Nadere informatie

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Infodocument Welzijnsbeleid - Risicoanalyse 1 Wettelijke aspecten Elke werkgever moet zorgdragen voor het uitschakelen van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij dient de

Nadere informatie

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12. Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.2012 G.Laridaen PAC Zuid Gent 28.03.2014 1 Elektrische installaties

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

RI&E. EMV bij elektriciteitscentrales

RI&E. EMV bij elektriciteitscentrales RI&E EMV bij elektriciteitscentrales Sabine Ponsens Arbeidshygiënist KEMA arbodienst Specialist Health Environment & Safety AGENDA 1. Waarom een RI&E EMV 2. Gezondheidsaspecten 3. Inventarisatie EMV bij

Nadere informatie

Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector

Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector Wettelijk kader Musculoskeletale Aandoeningen Yves De Groeve FOD WASO RD TWW Oost-Vlaanderen Kennisdirectie

Nadere informatie

Vademecum Welzijn op het werk

Vademecum Welzijn op het werk Vademecum Welzijn op het werk Vademecum Welzijn op het werk 3 4 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Tabel B: Omzetting van de Richtlijnen "Veiligheid en gezondheid van de werknemers" (artikel 137)

Tabel B: Omzetting van de Richtlijnen Veiligheid en gezondheid van de werknemers (artikel 137) Tabel B: Omzetting van de Richtlijnen "Veiligheid en gezondheid van de werknemers" (artikel 137) 89/391/EEG 12.6.1989 Tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

NL Publicatieblad van de Europese Unie L 159/ 1. I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

NL Publicatieblad van de Europese Unie L 159/ 1. I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 159/ 1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2004/40/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2004

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 2. Elektrische installaties Hoofdstuk I.- Toepassingsgebied en definities Art. III.2-1.- Deze titel is van toepassing op de elektrische

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012)

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012) Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012) Lieve Ponnet Adviseur-generaal Algemene directie humanisering van de arbeid Afdeling normen welzijn

Nadere informatie

RI & E Elektromagnetische velden

RI & E Elektromagnetische velden RI & E Elektromagnetische velden Een onzichtbaar gezondheidsrisico? 17 april 2013 Marijke Smulders Sieben Arbeidshygiëniste Océ Technologies BV Inleiding 1. Inleiding 2. Gezondheidsrisico s 3. Methode

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S ; erratum: B.S )

Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S ; erratum: B.S ) Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S. 4.10.2004; erratum: B.S. 3.1.2005) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 30 september 2005 (B.S. 13.10.2005,

Nadere informatie

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005)

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat de Interne of Externe dienst voor Preventie op het Werk elk ernstig arbeidsongeval onmiddellijk onderzoekt en een

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2005) 526 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2005) 526 definitief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 oktober 2005 (25.10) 13693/05 Interinstitutioneel dossier: 1992/0449 (COD) SOC 414 CODEC 938 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende

Nadere informatie

Jongeren en stagiairs: wettelijk kader

Jongeren en stagiairs: wettelijk kader Jongeren en stagiairs: wettelijk kader Pieter Bolle Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk Regionale Directie Toezicht

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek V.- Omgevingsfactoren en fysische agentia. Titel 1. Thermische omgevingsfactoren

Codex over het welzijn op het werk. Boek V.- Omgevingsfactoren en fysische agentia. Titel 1. Thermische omgevingsfactoren Codex over het welzijn op het werk Boek V.- Omgevingsfactoren en fysische agentia Titel 1. Thermische omgevingsfactoren Hoofdstuk I.- Risicoanalyse en preventiemaatregelen Art.V.1-1.- 1. Overeenkomstig

Nadere informatie

Asbest in Scholen. Reglementering en praktijk

Asbest in Scholen. Reglementering en praktijk Asbest in Scholen Reglementering en praktijk Stef Hoskens Toezicht op het Welzijn op het Werk stephaan.hoskens@werk.belgie.be www.werk.belgie.be Metagids Asbest : Reglementering, Thematische toelichting,

Nadere informatie

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1)

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1) NL FR einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2014-05-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers WelzijnWerk.book Page i Tuesday, August 12, 2008 4:36 PM TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 85 van 22 april 2005 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

ARAB + Welzijnswet Elektrisch materieel in 82/130/EEG( ) PBL-L 59( )

ARAB + Welzijnswet Elektrisch materieel in 82/130/EEG( ) PBL-L 59( ) A. Veiligheid en gezondheid op het werk Kaderrichtlijn «organisatie 89/391/EG(12.06.89) PB-L 183 (29.06.89) KB 14.09.92 (BS 30.09.92) VGV» ARAB + Welzijnswet Elektrisch materieel in 82/130/EEG(15.02.82)

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 6.7.2002 L 177/13 RICHTLIJN 2002/44/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 juni 2002 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 18 september 1996)...................................

Nadere informatie

Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Risicoanalyse en preventiemaatregelen Arbeidsongevallen en onbezoldigde stages Met stagiairs bedoelt men personen die gewoon onderwijs volgen en in het kader van die opleiding arbeidsprestaties verrichten bij een werkgever om beroepservaring

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Presentatie: Peter Coninckx / Rik Hofmans

Presentatie: Peter Coninckx / Rik Hofmans PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN. HOOFDSTUK IV: Maatregelen in verband met ernstige arbeidsongevallen

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN. HOOFDSTUK IV: Maatregelen in verband met ernstige arbeidsongevallen Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 18 september 1996)...................................

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ***II STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument. 23 oktober 2001 1992/0449(COD) PE2

EUROPEES PARLEMENT ***II STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument. 23 oktober 2001 1992/0449(COD) PE2 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Geconsolideerd wetgevingsdocument 23 oktober 2001 1992/0449(COD) PE2 ***II STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in tweede lezing vastgesteld op 23 oktober 2001 met het oog

Nadere informatie

Eigen-initiatief-advies. Advies van de Hoge Raad rond uitwerking voortgezet gezondheidstoezicht

Eigen-initiatief-advies. Advies van de Hoge Raad rond uitwerking voortgezet gezondheidstoezicht Inleiding Advies nr. 152 van 25 juni 2010 voortgezet gezondheidstoezicht Eigen-initiatief-advies Advies van de Hoge Raad rond uitwerking voortgezet gezondheidstoezicht De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht

KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht GDPB 16/10/2014 gdpb@bz.vlaanderen.be www.bestuurszaken.be KB van 24 april 2014 tot wijziging van het KB van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2010 verscheen het nieuw koninklijk besluit (KB) van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 1. Inleidende bepalingen

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 1. Inleidende bepalingen Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 1. Inleidende bepalingen Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende

Nadere informatie

Risicoanalyse van de elektrische installatie. Praktische werkwijze

Risicoanalyse van de elektrische installatie. Praktische werkwijze Risicoanalyse van de elektrische installatie Praktische werkwijze 1. Wetgeving Wet Welzijn AREI Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische

Nadere informatie

Praktische aanpak: KB elektrische installaties. Borging door middel van een managementsysteem

Praktische aanpak: KB elektrische installaties. Borging door middel van een managementsysteem Praktische aanpak: KB elektrische installaties Borging door middel van een managementsysteem Jan Van Ocken coördinerend preventieadviseur scholengroep Ekeren-Merksem Wetgeving 21-12-2012 Op 21 december

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Ir. Werner Keppens Directie TWW Antwerpen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Werner.keppens@werk.belgie.be 03/2327905 30/01/2014 Open Forum

Nadere informatie

4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen.

4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen. 4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen. Belgisch Staatsblad 04 juni 1999 Gewijzigd door : KB van 28/08/02 BS van 18/09/02 4 MEI 1999. - Koninklijk besluit

Nadere informatie

De onderstaande tabel geeft de orde van grootte weer voor enkele typische geluiden. Fluistertoon Heel rustig <30 Flat in een rustige buurt

De onderstaande tabel geeft de orde van grootte weer voor enkele typische geluiden. Fluistertoon Heel rustig <30 Flat in een rustige buurt Vragen en antwoorden over het Koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de 1. Wat is geluid/lawaai? (*) Geluid is een trilling van de lucht die het trommelvlies raakt en geïnterpreteerd

Nadere informatie

Circulaire THERMISCHE OMGEVINGSFACTOREN

Circulaire THERMISCHE OMGEVINGSFACTOREN OVERMATIGE KOUDE EN WARMTE K.B. van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren Principe Het K.B. van 4 juni 2012 betreffende het welzijn van de nemers bij de uitvoering van hun en inzonderheid

Nadere informatie

Interimarbeid - Wettelijk kader betreffende het welzijn van de uitzendkracht

Interimarbeid - Wettelijk kader betreffende het welzijn van de uitzendkracht Interimarbeid - Wettelijk kader betreffende het welzijn van de uitzendkracht Yves De Groeve Arbeidsinspecteur FOD WASO, RD TWW Oost-Vlaanderen yves.degroeve@werk.belgie.be Studienamiddag PCBA O-Vl 21/04/2017

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren Koninklijk besluit van 14 oktober 2012 arbeidsplaatsen

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren Koninklijk besluit van 14 oktober 2012 arbeidsplaatsen Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren Koninklijk besluit van 14 oktober 2012 arbeidsplaatsen Maurits De Ridder Algemene directie Humanisering van de arbeid Afdeling van de normen

Nadere informatie

Vademecum Welzijn op het werk 3

Vademecum Welzijn op het werk 3 Vademecum Welzijn op het werk 3 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD.......................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten. Belgisch Staatsblad 04 juni 1999

4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten. Belgisch Staatsblad 04 juni 1999 4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten. Belgisch Staatsblad 04 juni 1999 Gewijzigd door : KB van 28/08/02 - BS van 18/09/02 ALBERT

Nadere informatie

Risicoanalyse chemische agentia. Wettelijk kader

Risicoanalyse chemische agentia. Wettelijk kader Provikmo 10/10/2016 Risicoanalyse chemische agentia Wettelijk kader Prebes, 10/10/2016 Ing. Bart Muylle Zijn de risico s ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke chemische agentia op de arbeidsplaats

Nadere informatie

Plan van aanpak. Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken

Plan van aanpak. Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken Plan van aanpak KB 2012-12-04 Afdeling VIII Art. 23 Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken Installaties < 1981/1983 Installaties > 1981/1983 Controle volgens

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 4. Ruimten met risico s voor een explosieve atmosfeer

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 4. Ruimten met risico s voor een explosieve atmosfeer Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 4. Ruimten met risico s voor een explosieve atmosfeer Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 1999/92/EG van het Europees

Nadere informatie

PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding

PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding 27-10-2015 Gemeenschappelijke preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 3 2. Doel 3 3. Wetgeving 3 4. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren 21 juni 2012)

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren 21 juni 2012) Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren 21 juni 2012) Contents Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren 21 juni 2012)... 1 Afdeling

Nadere informatie

vervolg VEILIG werken in de buurt van antennes

vervolg VEILIG werken in de buurt van antennes ELEKRTOMAGNETISCH SPECTRUM Het elektromagnetische spectrum bevat de volgende frequenties, gerangschikt van uiterst lage tot ultrahoge frequentie: extreem lage frequenties laagfrequente golven radiogolven

Nadere informatie

Voorstelling UZ Leuven

Voorstelling UZ Leuven Elektrische bevoegdheden BA4-BA5: Hoe implementeren in uw organisatie? 10/10/2017 Dirk Wynants Preventieadviseur UZ Leuven Provinciaal bestuurslid Prebes Vlaams Brabant Brussel Voorstelling UZ Leuven UZ

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 26.10.2007 COM(2007) 669 definitief 2007/0230 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (BS 21.12.2012) Contents Koninklijk besluit van 4 december

Nadere informatie

Welke taken zijn voor het uitzendkantoor?

Welke taken zijn voor het uitzendkantoor? jobstudenten Inhoud 1. Kanttekeningen bij presentatie PI : samenvatting wie doet wat? Fg is dubbel zo hoog dan het nationaal gemiddelde 2. Jongeren op het werk 3. Risico-analyse 4. Verboden werkzaamheden

Nadere informatie

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtrillingen

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtrillingen Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtrillingen Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW.

Nadere informatie

Verplichtingen inzake opleidingen - Welzijn op het werk

Verplichtingen inzake opleidingen - Welzijn op het werk Welzijnswet 04/08/1996 - Hoofdstuk II - Algemene beginselen 5 K Verplichtingen inzake opleidingen - Welzijn op het werk De werkgever treft de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn van de werknemers

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12. Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.2010) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 42/38 RICHTLIJN 2003/10/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 6 februari 2003 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers

Nadere informatie

Focus op optische straling 2010/2

Focus op optische straling 2010/2 Focus op optische straling Preventie en wetgeving 2010/2 Inhoud 1 Wettelijk kader... 5 1.1 Referentie... 5 1.2 Historiek... 5 2! Krachtlijnen... 10 2.1 Definities en begrippen... 10 2.2 Verplichtingen

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Plaats meting gemeente Heerde Plaats: Heerde Datum Meting: 19 maart 2014 Copyright: Agentschap Telecom 2014 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting

Nadere informatie