Impact Convenant Aanpak Leegstand Kantoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Impact Convenant Aanpak Leegstand Kantoren"

Transcriptie

1 Impact Convenant Aanpak Leegstand Kantoren Impact Convenant Aanpak Leegstand Kantoren juli 2012 Op 27 juni 2012 tekenden overheid en diverse brancheorganisaties het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren. De ambitie van de ondertekenaars is te komen tot een gezonde kantorenmarkt. Dat wil zeggen een markt die: In kwantitatieve en kwalitatieve zin inspeelt op de marktvraag, Het economisch vestigingsklimaat verbetert, De internationale concurrentiepositie versterkt en die zorgt voor waarde creatie op lange termijn. Wat de impact van dit convenant zal zijn op de kantorenmarkt voor beleggers, gebruikers, overheden, ontwikkelaars en banken is nog de vraag. Toch zullen er op korte termijn vervolgstappen moeten worden genomen. Afwachten is geen optie. Om te voorkomen dat er tijd verloren gaat, heeft Jones Lang LaSalle kantoorlocaties gerangschikt op toekomstbestendigheid. Deze Ranking Kantoorlocaties 2012 vormt een goed uitgangspunt voor het verder ontwikkelen van een (regionale) visie. Een beter werkende kantorenmarkt begint immers bij het ontwikkelen van een visie op de gewenste mix aan kantoren in een regio. In het convenant wordt voorgesteld om binnen regionale kantorenmarkten vier soorten gebieden aan te wijzen: Voorafgaand aan het definiëren van de visie worden financieeljuridische risicoanalyses uitgevoerd. Als blijkt dat de kosten zo hoog uitvallen dat gemeenten onmogelijk de beoogde afspraken kunnen uitvoeren, treden de partijen in overleg over een herijking van de afspraken in het convenant. Convenant Het convenant heeft in eerste instantie betrekking op 50 gemeenten: de G4 en G32 en relevante satellietsteden. Ondertekenaars van het convenant zijn: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) Vereniging Vastgoed Belang (Vastgoed Belang) Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) CoreNet Global Benelux (CoreNet) Facility Management Nederland (FMN) Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) Groeigebieden uitbreiding van de voorraad is nog mogelijk. Balansgebieden consolidatie en verduurzaming van de voorraad. Beperkingsgebieden voorraad zal moeten krimpen door voornamelijk sloop. Transformatiegebieden integrale gebiedsontwikkeling naar andere functie(s). In figuur 1 is het tijdpad voor het uitwerken van de visie en het vastleggen van afspraken in het ruimtelijk instrumentarium van provincies en gemeenten weergegeven.

2 Pulse Impact Convenant Aanpak Leegstand Kantoren augustus Figuur 1: Stappenplan voor vastleggen publiekrechtelijke plancapaciteit Bron: Jones Lang LaSalle, 2011 Wat verandert er? Het convenant bevat vooral intenties en slechts een beperkt aantal harde afspraken. Zo is er (nog) geen doorbraak bereikt met betrekking tot bijvoorbeeld financiële prikkels van gemeenten bij gronduitgifte voor nieuwbouwkantoren, planschadeclaims bij het schrappen van nieuwbouw plancapaciteit en (sloop)waarde van leegstaande kantoren. Geen feitelijke rem op nieuwbouw Hoewel er geen wettelijke beperkingen zijn, is nieuwbouw wel moeilijker geworden. In het convenant is afgesproken dat ontwikkelaars buiten de Groeigebieden eerst verschillende opties moeten onderzoeken en vervolgens goed zullen moeten onderbouwen waarom ze kiezen voor nieuwbouw op de locatie. Beleggers passen bij beslissingen over het aankopen van of beleggen in nieuwe kantoren zo veel mogelijk de saldobenadering toe. Zij baseren in dat geval de keuze voor nieuw vastgoed op het saldo van positieve en negatieve effecten op de duurzaamheid van de gehele gebouwenvoorraad. Ontwikkelaars ontwikkelen in geval van verplaatsing van een huurder naar nieuwbouw een visie op het gebouw dat wordt achtergelaten. Toch is er feitelijk geen rem op gronduitgifte, want wettelijk verandert er niets. Er zijn dus geen middelen om de afspraken in het convenant te handhaven. Het is dan ook de vraag of partijen in staat zijn nieuwbouw te reduceren, zolang nieuwbouw voor alle partijen een financieel aantrekkelijke activiteit blijft. Kantorenfonds moet sloop en transformatie financieren Partijen gaan plannen uitwerken voor regionale kantorenfondsen die door sloop of duurzame transformatie kantoorruimte aan de voorraad moeten onttrekken (zie kader). Het is de vraag hoe slagvaardig deze fondsen kunnen werken. Vooral eigenaren moeten gaan bijdragen aan het fonds, maar een wettelijke onderbouwing voor de afdracht ontbreekt vooralsnog. Draagvlak voor afdracht wordt alleen verkregen als eigenaren 100% vertrouwen hebben in de gebiedsvisie, transparantie en slagkracht van het fonds. Duurzaam renoveren Eisen en wensen van huurders worden belangrijk geacht bij het investeren in kwaliteitsverbetering en verduurzaming van kantoren door beleggers. Het convenant stelt dat hierbij een geaccepteerd duurzaamheidslabel moet worden toegepast. Maar zolang er geen ambitieniveau is vastgelegd bestaat het risico dat de verduurzaming minimaal blijft wanneer beleggers en gebruikers geen (financiële) overeenstemming kunnen bereiken. Initiatieven in het convenant In het convenant staan diverse initiatieven gericht op kennisontwikkeling en het vergroten van de transparantie: NEPROM richt een innovatieplatform op om oplossingen en instrumenten uit te werken voor leegstaande kantoorgebouwen en voor de transformatie van (deel)gebieden. Het Rijk verbindt zich om voor tenminste de jaren 2012 en 2013 een expertteam Kantoortransformatie in te stellen. Dit team staat gemeenten en andere betrokken partijen bij die aan de slag willen met het transformeren van kantoorpanden. Beleggers maken concrete transformatieplannen voor kantoorpanden vanaf m 2 die drie jaar of langer voor meer dan 80% leeg staan. Beleggers zoeken samenwerking met eigenaren en gebruikers van aangrenzende kantoren om leegstand te clusteren en daarmee onttrekking aan de voorraad van één van die kantoren mogelijk te maken. CoreNet en FMN voeren eens per twee jaar een onderzoek uit naar de eisen die gebruikers, van MKB tot multinational, stellen aan huisvesting (zoals duurzaamheid, flexibiliteit, ruimtegebruik, soort gebouw, locatie gebouw, werkplekconcept en faciliteiten).

3 Pulse Inpact Convenant Aanpak Leegstand Kantoren augustus Doel is om te komen tot een toetsingscriterium voor beleggers, ontwikkelaars, financiers en taxateurs over de marktconformiteit van kantoorvastgoed. Marktpartijen leggen huurprijzen en eventuele incentives schriftelijk vast in de huurovereenkomst en/of allonges. Op die manier zijn de aard en bedoeling van de financiële transactie volledig duidelijk voor alle belanghebbende partijen, waaronder financiers, taxateurs en verkrijgers van het betreffende vastgoed. IVBN en Vastgoed Belang ontwikkelen met RICS, NVM, VBO en de grote taxatiebureaus een andere systematiek voor taxeren op kantoorlocaties met een hoge (structurele) leegstand. IVBN en Vastgoed Belang bepleiten bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat alle onder toezicht staande (of met ingang van 2013 komende) vastgoedfondsen verplicht worden hun aandeelhouders jaarlijks te informeren over de actuele taxatie van de portefeuille kantoren in dat fonds. Zo worden verrassingen aan het eind van de looptijd voorkomen. Regionale kantorenfondsen De komende periode worden op regionaal niveau voorstellen uitgewerkt voor regionale of lokale kantorenfondsen, die door financiële compensatie eigenaren stimuleren kantoren te slopen of duurzaam te transformeren. De generieke uitwerking heeft betrekking op governance, voeding en afdracht van de fondsen. Het Rijk onderzoekt voor de regionale kantoorfondsen de mogelijkheden van een instrument dat gebaseerd is op de systematiek van de BIZ-regeling. Daarmee kan in bepaalde omstandigheden een wettelijke basis voor een verplichte afdracht ontstaan. De randvoorwaarde voor een dergelijk instrument is wel dat fluctuaties het EMU-saldo en de EMUschuld niet mogen beïnvloeden. Onze visie en betrokkenheid Hoewel wij blij zijn te zien dat partijen nu de handen ineen slaan, is er veel meer nodig dan nu in het convenant is geregeld. Wij hebben zorgen over de haalbaarheid. Er zijn veel intenties vastgelegd en slechts een gering aantal harde afspraken gemaakt. Het convenant mist een gezamenlijke visie en aanpak om op korte termijn effect te sorteren. Het convenant kan zelfs een negatieve uitstraling hebben als partijen een afwachtende houding gaan innemen. Waarom nu al slopen of transformeren als over een aantal maanden daar misschien een vergoeding voor verkregen kan worden uit een regionaal fonds? En moeten beleggers bij aankoopbeslissingen incalculeren dat zij moeten bijdragen aan het fonds? Het is zaak dat partijen snel vervolg geven aan de initiatieven in het convenant en er concrete invulling aan gegeven kan worden. Voor Jones Lang LaSalle is deze urgentie reden om in september de Ranking Kantoorlocaties 2012 uit te brengen. Deze kantorenkaart van Nederland biedt een overzicht van de toekomstbestendigheid van kantoorlocaties. Hiervoor hebben wij circa kantoren op 232 deellocaties in 50 convenantsteden op 40 criteria beoordeeld. Het resultaat is een rangschikking van kantorenlocaties. Op de kaart is direct te zien welke locaties groeipotentie hebben en welke niet. Voor het eerst ontstaat hiermee een totaalbeeld van de kwaliteit en toekomstbestendigheid van kantorengebieden. Op basis hiervan kan een duurzaam beleid worden gemaakt. Partijen kunnen gezamenlijk het initiatief nemen tot het opstellen van een regionaal of lokaal kantorenfonds als tijdelijk instrument. Voorwaarde is dat er in (een deel van) een regio voldoende draagvlak moet zijn bij betrokken eigenaren om (al of niet jaarlijks) een heffing aan het fonds te betalen. De Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest heeft in het Financiële Dagblad van 2 juli jl. aangegeven te starten met het regionale kantorenfonds zodra het wettelijk kan. Dit fonds moet een omvang krijgen van 50 miljoen per jaar. Het fonds wordt gefinancierd door de gemeente ( 50,- per vierkante meter gronduitgifte), ontwikkelaars (eveneens 50,- per vierkante meter nieuwbouw) en eigenaren ( 3,- per vierkante meter in eigendom).

4 Pulse Impact Convenant Aanpak Leegstand Kantoren augustus Hoe kunnen organisaties reageren? Afhankelijk van hun rol hoeven de verschillende partijen niet af te wachten. Want vooruitlopend op de uiteindelijke regionale visies en dus de conclusie of een kantoor of kantoren in een Groei-, Krimp-, Balans- of Transformatiegebied staan, kunnen organisaties nu al stappen ondernemen. Overheden Regionale visie vormen op basis van inzicht in marktdynamiek voor de lokale marktsituatie. Volledigheid van marktcijfers aangaande opname, vraag, leegstand, huurprijsniveau, incentives en dergelijke dient hiervoor als basis. Planschade taxeren. Financieel onderbouwen van herstructureringsfondsen. Beleggers De waarde en waardeontwikkeling bepalen aan de hand van realistische taxatiemethoden en scenario s gekoppeld aan gebiedstypologie. Als input voor de beleggingsstrategie of voor WOZ-bezwaarprocedures. Het portefeuillerisico inschatten en na herontwikkelingsstudies vaststellen welke panden verduurzaamd, getransformeerd of gesloopt moeten worden. De haalbaarheid en het succes van het verduurzamen van bestaand vastgoed is te verhogen door een Green Lease overeen te komen met de huurders. Op locatieniveau met andere vastgoedeigenaren in overleg treden en daarmee bijdragen aan een lokale visie. Overeenstemming bereiken over vervolgstappen, zoals het clusteren van huurders of voorzieningen. Actief gesprek aangaan met gebruiker(s) over hun plannen en verwachtingen ten aanzien van hun huisvesting. Gebruikers In beeld brengen wat strategisch en praktisch de beste vestigingslocatie is voor de organisatie en hoeveel ruimte nu en in de toekomst nodig is. Onderzoeken welke kansen de regionale kantorenvisie biedt. Proactief met de eigenaar van het gebouw de eisen en wensen ten aanzien van huisvesting bespreken en heronderhandelen. Door het afsluiten van een Green Lease, zijn duurzaamheidsambities ten aanzien van huisvesting te realiseren. Ontwikkelaars Veel sterker richten op renovatie- en transformatieprojecten en hiervoor de benodigde commerciële en technische expertise aantrekken.

5 Business Contacts Pim Macke Associate Director Strategic Advisory Amsterdam +31 (0) Report Contact Michael Hesp Head of Research Strategic Advisory Amsterdam +31 (0) Impact Convenant Aanpak Leegstand Kantoren juli 2012 Pulse reports from Jones Lang LaSalle are frequent updates on real estate market dynamics. COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Jones Lang LaSalle. It is based on material that we believe to be reliable. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, we cannot offer any warranty that it contains no factual errors. We would like to be told of any such errors in order to correct them.

Convenant aanpak leegstand kantoren. Convenant aanpak leegstand kantoren 27 juni 2012. Partijen:

Convenant aanpak leegstand kantoren. Convenant aanpak leegstand kantoren 27 juni 2012. Partijen: Convenant aanpak leegstand kantoren 27 juni 2012 Partijen: 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. Melanie Schultz van Haegen, te dezen handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan,

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Maatschappelijke en ~conomische Ontwikkeling

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren

Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren Quick scan met reactie GS Flevoland Amsterdam, maart 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Reactie Gedeputeerde Staten... 5 Nawoord Rekenkamer...

Nadere informatie

Kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming

Kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming I SEV Kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming Jones Lang LaSalle Elsbeth Quispel, Ruben Langbroek Jones Lang LaSalle IP, INC. 2011 In samenwerking met DHV en Royal Haskoning In opdracht van SEV

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

Woningmarktspecial 2011. Woningmarkt in onbalans

Woningmarktspecial 2011. Woningmarkt in onbalans Woningmarktspecial 2011 Woningmarkt in onbalans 3 Woningmarktspecial 2011 - Woningmarkt in onbalans Voorwoord Deze eerste Woningmarktspecial analyseert de problematiek op de woningmarkt vanuit verschillende

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 e.v. van Vastgoed Belang, vereniging van particuliere beleggers in vastgoed

Beleidsplan 2013 e.v. van Vastgoed Belang, vereniging van particuliere beleggers in vastgoed Beleidsplan 2013 e.v. van Vastgoed Belang, vereniging van particuliere beleggers in vastgoed 1. Inleiding 1.1 Wat een tijd! Overheden moeten bezuinigen. De kaasschaaf heeft zijn tijd gehad. Er moeten fundamentele

Nadere informatie

Kansen voor leegstand

Kansen voor leegstand Juni 2015 Kansen voor leegstand Transformatie- en sloopkansen voor leegstaand kantorenvastgoed Afbeeldingen voorblad: Transformatieprojecten Admiraliteit, een project van Citypads, in Rotterdam en Mathildelaan

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Concept ontwerp PROVINCIE-UTRECHT.NL. Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1

Concept ontwerp PROVINCIE-UTRECHT.NL. Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1 Concept ontwerp Thematische structuurvisie kantoren PROVINCIE-UTRECHT.NL Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1 Thematische Structuurvisie Kantoren 2015 2027 (concept-ontwerp) Inhoudsopgave

Nadere informatie

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad op een duurzaam kantorenbeleid Uitgave mei 2010 Doorgaan of duurzaam? In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad met 7 miljoen vierkante meter toegenomen. In dezelfde periode is de leegstand

Nadere informatie

Studierapport Verdienen aan leegstaande kantoren

Studierapport Verdienen aan leegstaande kantoren Studierapport Verdienen aan leegstaande kantoren Kansrijke businessmodellen voor een nieuwe markt SBR: hét kenniscentrum voor de bouw De bouw heeft te maken met veel innovaties en snel veranderende wet-

Nadere informatie

Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt

Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt Uitgevoerd in opdracht van: Agentschap NL Nijmegen, September 2011 Inhoudsopgave Pagina 0 Management Summary 2 1 Vraagzijde kantorenmarkt

Nadere informatie

Wat wil de eindgebruiker

Wat wil de eindgebruiker Wat wil de eindgebruiker Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt Inzicht in gebruikerswensen kantoren Samenvatting - resultaten fase 1 verkenning Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding 5 Deel 2 Opzet 7 Deel 3

Nadere informatie

GREXpert. Overheveling kosten eerste aanleg riolering van grondexploitatie. naar rioolheffing

GREXpert. Overheveling kosten eerste aanleg riolering van grondexploitatie. naar rioolheffing Nummer 31, juni 2013 GREXpert Overheveling kosten eerste aanleg riolering van grondexploitatie naar rioolheffing In dit nummer Overheveling kosten eerste aanleg riolering van grondexploitatie naar rioolheffing

Nadere informatie

HANDREIKING. Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE

HANDREIKING. Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE HANDREIKING Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE Handreiking Leegstand te lijf Handvatten voor langetermijnstrategie De digitale versie van deze handreiking geeft de mogelijkheid met

Nadere informatie

De volle inzet op lege kantoren

De volle inzet op lege kantoren Initiatiefnota De volle inzet op lege kantoren Hergebruik, transformatie of sloop van langdurig leegstaande kantoren in Deventer Een initiatiefnota van de PvdA-fractie Deventer Maart 2012 Door Rob de Geest

Nadere informatie

HUURPRIJSONTWIKKELING VAN KANTOORRUIMTE

HUURPRIJSONTWIKKELING VAN KANTOORRUIMTE HUURPRIJSONTWIKKELING VAN KANTOORRUIMTE In hoeverre is de economische activiteit van invloed op de huurprijsontwikkeling van eersteklas kantoorruimte in Den Haag en Amsterdam? Den Haag, 31 augustus 2011

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

Retailmarktspecial. Revolutie in Retailland

Retailmarktspecial. Revolutie in Retailland Retailmarktspecial Revolutie in Retailland Voorwoord Verandering is de enige constante, dus zorg dat je het managet. In de retailsector voltrekken zich op verschillende vlakken een aantal ingrijpende

Nadere informatie

Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht

Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht januari 2015 Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht januari 2015 Inhoud 1 Voorwoord 2 2 Inleiding 4 3 Context 6 4 Aanpak kantoren transformatie

Nadere informatie

REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14

REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14 REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14 Behandeld in het Dagelijks Bestuur op 10 juli 2013 Ter vaststelling in het Algemeen Bestuur van de stadsregio op 9 oktober 2013 1 Inhoud Managementsamenvatting...5

Nadere informatie

Herontwikkeling va an kantorenterreinen

Herontwikkeling va an kantorenterreinen 02/ 04/2009 Herontwikkeling van kantorenterreinenn Van Amstel III naar Arena City Master Thesis Marianne Schalekamp Herontwikkeling van Kantorenterreinen Master Thesis Marianne Schalekamp April 2009 1

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam p/a Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer 10011 1000 PA AMSTERDAM

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam p/a Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer 10011 1000 PA AMSTERDAM Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam p/a Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer 10011 1000 PA AMSTERDAM Amsterdam, 9 maart 2011 Betreft: inspraak aanpak leegstand

Nadere informatie

Transformatie van leegstaande kantoren

Transformatie van leegstaande kantoren ONDERZOEKSRAPPORT Transformatie van leegstaande kantoren Onderzoek naar beleid en uitvoering maart 2013 Rekenkamer Amsterdam ONDERZOEKSRAPPORT Transformatie van leegstaande kantoren Onderzoek naar beleid

Nadere informatie

Van woorden naar daden. Aanpak leegstand kantoren vergt samenwerking

Van woorden naar daden. Aanpak leegstand kantoren vergt samenwerking Van woorden naar daden Aanpak leegstand kantoren vergt samenwerking 4 Leegstand van kantoren staat al enige tijd op de politieke agenda. En terecht: met een landelijke leegstand van ruim 14 procent kun

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

op duurzaam vastgoed Echt duurzaam is het verduurzamen van de voorraad Uitgave juni 2009

op duurzaam vastgoed Echt duurzaam is het verduurzamen van de voorraad Uitgave juni 2009 op duurzaam vastgoed Uitgave juni 2009 Echt duurzaam is het verduurzamen van de voorraad Nederland heeft forse ambities wat betreft de duurzaamheid van de leefomgeving. Dat moet ook wel omdat we onze leefomgeving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 Nr. 75 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie