2. DEELNAME EN DEELNEMERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. DEELNAME EN DEELNEMERS"

Transcriptie

1 Algemene spelvoorwaarden van het Beleggers+ Beursspel 1. ALGEMEEN 1. Florijn en Co BV met handelsnaam beleggersplus (hierna te noemen Beleggersplus, een besloten vennootschap gevestigd te Amsterdam en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer , organiseert in de periode van 3 november 2014 tot en met 28 november 2014 het Beursspel waarbij een deelnemer aan het Beursspel één van de prijzen zoals benoemd in de paragraaf Prijzen, kan winnen. Door middel van deelname aan het Beursspel aanvaardt de deelnemer aan het Beursspel deze algemene spelvoorwaarden. 2. Beleggersplus behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van reden (de organisatie van) het Beursspel stop te zetten danwel te beëindigen. Bij beëindiging of stopzetting van het Beursspel gedurende de Beursspelperiode zal niet tot toekenning van Prijzen worden overgegaan. 3. Beleggerpus maakt gebruik van het handelsplatform van IG. 2. DEELNAME EN DEELNEMERS 1. Voor deelname door Deelnemers aan het Beursspel is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist, welke leeftijd dient te zijn bereikt op het moment van aanvaarding van deze algemene spelvoorwaarden. 2. Deelname aan het Beursspel staat alleen open voor natuurlijke personen die in Nederland over een vaste woon- of verblijfplaats (waaronder niet wordt verstaan een postbusof antwoordnummer) beschikken.

2 3. Informatie over producten, diensten en acties verschaft in het kader van het Beursspel zijn alleen geldig binnen Nederland. 4. Uitgesloten voor het winnen van Prijzen zijn medewerkers van Beleggersplus. 5. Beleggersplus is gerechtigd een Deelnemer uit te sluiten van het Beursspel, indien de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd (geautomatiseerd of anderszins) of heeft proberen te plegen, zulks te bepalen door Beleggersplus of IG. Over uitsluiting wordt door Beleggersplus niet gecorrespondeerd. Door uitsluiting komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor een Prijs en de Deelnemer doet alsdan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van een Prijs te vorderen. 6. Deelname aan het Beursspel is op ieder moment mogelijk via onder andere de website Per Deelnemer kan éénmaal een eindprijs en éénmaal een weekprijs worden gewonnen. Het is Deelnemers niet toegestaan om via geautomatiseerde systemen of computerscripts deel te nemen aan het Beursspel. Beleggersplus behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van reden het Beursspel te sluiten voor nieuwe deelnemers. 3. KOSTEN 1. Aan deelname aan het Beursspel zijn geen aparte kosten verbonden. 4. PRIJZEN 1. Deelnemers maken kans op de volgende prijzen: (i) éénmaal een rolex submariner LV ter waarde van EUR 7250; (ii) éénmaal een ipad2 ter warde van 499 EURO; (iii) 25 maal één proefabonnement Beleggers Belangen van 10 weken;

3 2. De Hoofdprijs wordt ter beschikking gesteld door Beleggersplus. De Hoofdprijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contanten of diensten 3. De Tweede Prijs wordt door Beleggersplus ter beschikking gesteld. Beleggersplus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het in ontvangst nemen van de betreffende prijs door een onbevoegd persoon. De Prijswinnaar zal de benodigde contactgegevens dienen te overleggen voordat het Abonnement kan starten. Het Abonnementen loopt automatisch af. Prijswinnaars kunnen tijdens of na afloop van het Abonnement één maal worden benaderd voor een actie op een abonnement op Beleggers Belangen. Beleggersplus is op geen enkele wijze aansprakelijk/verantwoordelijk voor de inhoud van het tijdschrift Beleggers Belangen. De Prijzen zullen enkel door of namens Beleggersplus in Nederland worden overgedragen en zijn niet inwisselbaar voor contanten, zijn niet overdraagbaar aan derde en/of uitreikbaar op een andere datum. Beleggersplus behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven Prijzen andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken. Beleggerplus heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te verzoeken een kopie van een geldig legitimatiebewijs te doen overleggen teneinde zijn of haar identiteit vast te stellen. 5. TOEKENNING PRIJZEN 1. De hoofdprijs wordt toegekend aan de Deelnemer die na afloop van de Beursspelperiode (op 28 november 2014 respectievelijk (a) het hoogste rendement heeft behaald, (b) De tweede prijs wordt toegekend aan de Deelnemer die het op één na hoogste rendement heeft behaald, (c) De derde prijs tot en met de 28 prijs aan de nummers 3 tot en met 27 van het klassement, berekend conform de eindrendement berekening zoals beschreven in de paragraaf rendementsberekening hieronder. In geval van een gelijk (a) hoogste rendement, (b) één na hoogste rendement of (c)

4 twee na hoogste rendement voor twee of meer Deelnemers, zal de Prijswinnaar van de betreffende Prijs op objectieve wijze door onpartijdige computerprogrammatuur van Beleggersplus worden geselecteerd. De niet geselecteerde Deelnemer(s) zal/zullen indien van toepassing in aanmerking komen voor de overige Prijzen. 2. Beleggersplus zal op redelijkerwijze trachten om Prijswinnaars per binnen een periode van vier weken na toekenning van een Prijs te (doen) berichten over de toekenning van de betreffende Prijs. Na de hiervoor beschreven eerste bekendmaking door Beleggersplus, dient de Prijswinnaar(s) binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen vier weken te reageren op het in het bericht vermelde contactadres en/of telefoonnummer. Na vier weken vanaf het moment van de eerste bekendmaking vervalt de Prijs automatisch en wordt er een nieuwe Prijswinnaar bepaald. Beleggersplus is niet verplicht te melden dat de toekenning van de betreffende Prijs aan de initiële Prijswinnaar is komen te vervallen. 3. Slechts Prijswinnaars ontvangen per bericht van toekenning van de betreffende Prijs. 4. Over de uitslag en/of werking van het Beursspel, de Rendementsberekening en de (methode van) toekenning van de Prijzen wordt niet gecorrespondeerd. 6. RENDEMENTSBEREKENING 1. Het rendement op de fictieve startportefeuille van EUR wordt als volgt berekend (de Rendementsberekening ): 7. Rendement = ((Eindstand Beginstand) / Beginstand) x 100% Eindrendement 8. Voor het berekenen van het eindrendement wordt de Beginstand en Eindstand als volgt vastgesteld: 9. Beginstand is EUR , dit is de stand op maandag 3 november 2014 om 09:00 CET. Let op de dagen voor de start zijn testdagen, de beginstand voor deze testdagen is EUR 100,000. Na deze dagen wordt de beginstand gereset en zal

5 wederom met EUR 100,000 worden gestart. 10. Eindstand is de waarde van de gehele portefeuille op vrijdag 14 november 2014 om CET en op 28 november 2014 om CET. 11. De waardes van portefeuilles worden vastgesteld door IG en Beleggerplus. 12. Er zijn twee rondes van 2 weken. Na de eerste ronde wordt de beginstand weer op euro gereset. 13. Het gemiddelde rendement over de twee periodes maakt het uiteindelijke eindrendement. 7. VERWIJZING NAAR PRODUCTEN 1. Verwijzingen in het Beursspel naar producten en/of diensten van Beleggersplus en/of derde partijen dienen niet te worden gezien als enige impliciete of expliciete beleggingsaanbeveling en/of aanbod tot de koop en/of verkoop van een dergelijk product of afname van een dergelijke dienst. Resultaten behaald in het Beursspel zijn op geen enkele wijze een indicatie voor resultaten van daadwerkelijke beleggingen of voor de geschiktheid van de in het Beursspel beschikbare beleggingsproducten voor Deelnemers. Aan beleggingen zijn financiële risico s verbonden. 8. INHOUD VAN DE COMPETITIE EN AANSPRAKELIJKHEID 1. De informatie in het Beursspel is te goeder trouw opgenomen en dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of

6 verklaring gegeven met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. De informatie in het Beursspel vormt op geen enkele wijze juridisch, beleggings- of enig ander advies. Beleggersplus, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs aanvaarden op enige wijze aansprakelijkheid voor de informatie of de aanbevelingen alsmede voor eventuele typografische onjuistheden of technische onnauwkeurigheden die in het Beursspel zijn vermeld. 2. Beleggersplus is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit deelname aan het Beursspel, het gebruik van de Website of het downloaden van componenten van (programmaonderdelen van) het Beursspel, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan het Beursspel. 3. Bepaalde producten in het Beursspel refereren aan een aandelenindex als referentiewaarde ( Index ). De producten worden uitdrukkelijk niet gesponsord, onderschreven of gepromoot door de betreffende Index of de sponsor van de Index ( Index Sponsor ). De Index Sponsor heeft geen enkele verklaring afgelegd, belofte gedaan of garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de mogelijk te behalen resultaten door het gebruik van de Index en/of het niveau waarop de Index staat op een bepaalde tijd op een bepaalde datum of anderszins. De Index Sponsor is niet aansprakelijk (hetzij door nalatigheid of anderszins) voor eventuele fouten in de berekening of publicatie van de Index en is niet verplicht om iemand op een eventuele fout daaromtrent te attenderen. De Index Sponsor heeft geen enkele verklaring afgelegd, belofte gedaan of garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid of raadzaamheid van de aankoop of het aanvaarden van risico s in verband met de betreffende producten. Beleggersplus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het handelen en/of nalaten van de Index Sponsor in verband met de berekening, aanpassing of de handhaving

7 van de betreffende Index. 4. De Deelnemer vrijwaart Beleggersplus van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene spelvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de Deelnemer. 9. VERANDERINGEN ALGEMENE SPELVOORWAARDEN 1. Beleggersplus behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en/of correcties in het Beursspel en/of in deze voorwaarden aan te brengen, of de toegang tot het Beursspel te beëindigen op de wijze en op het moment dat Beleggersplus zulks wenselijk en/of noodzakelijk acht. Belegerpslus adviseert daarom deze algemene spelvoorwaarden regelmatig en voorafgaand aan (iedere) deelname aan het Beursspel te bekijken. 10. PERSOONSGEGEVENS 1. De Deelnemer erkent door deelname aan het Beursspel op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt zoals nader uiteengezet onder de Privacyverklaring. De Deelnemer gaat door deelname aan het Beursspel akkoord met dit privacybeleid. 11. PRIVACYVERKLARING 1. Beleggersplus en IG zullen de persoonsgegevens die via het Beursspel worden verkregen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor

8 zover dit in het belang is van Beleggersplus en de betreffende Deelnemer. 2. Beleggersplus treft alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de verzamelde persoonsgegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen. 3. Beleggersplus maakt bij het aanbieden van het Beursspel en de Website gebruik van cookies. Cookies zijn files of stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de Deelnemer. Cookies of soortgelijke middelen worden gebruikt om tijdens het bezoek aan de Website en/of het Beursspel informatie te verzamelen, zoals de specifiek door de Deelnemer bezochte gedeelten van de Website en de diensten die door de Deelnemer via de Website en/of het Beursspel worden gebruikt. Het verzamelen van deze informatie vindt plaats om de Website en/of het Beursspel en de producten beter te kunnen afstemmen op de interesses en behoeften van de gebruiker. Cookies worden tevens gebruikt om toekomstige activiteiten van de Deelnemer op de Website en het Beursspel te versnellen. Indien gewenst kan de browser worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of om de Deelnemer te waarschuwen wanneer er cookies worden verzonden. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde gedeelten van de Website en/of het Beursspel door de Deelnemer niet kunnen worden benaderd en/of gepersonaliseerde informatie niet kan worden ontvangen. 4. Statistieken over de Website en het Beursspel kunnen worden gebruikt om ervaringen op te verpersoonlijken en om statistieken over het gebruik van de Website - anoniem en als totaalcijfer - te evalueren. Informatie over de computer van de Deelnemer, zoals het IP adres (een nummer dat aan een computer wordt toegekend wanneer de Deelnemer over het Internet surft), het type Internet-browser en het type operating system kunnen ook worden verzameld en aan de persoonlijke gegevens van de Deelnemer worden

9 gekoppeld. 12. HYPERLINKS 1. Het Beursspel en de Website kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden. Beleggerplus heeft geen relatie met deze externe websites of haar beheerders. Beleggerplus is niet betrokken bij en heeft geen invloed op de informatie die op dergelijke externe website wordt weergegeven. 13. INTELLECTUELE EIGENDOM 1. De Deelnemer mag het Beursspel en informatie op de Website niet aanpassen, kopiëren, verspreiden, versturen, verzenden, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen. De Deelnemer mag geen afgeleide producten van het Beursspel en de Website ontwikkelen. Alle intellectuele eigendomsrechten en de rechten van de partijen die content leveren voor het Beursspel en de Website zijn expliciet voorbehouden. 2. De content van het Beursspel bevat materiaal waarop copyrights, gedeponeerde merken en andere intellectuele rechten van kracht zijn. Hieronder vallen, zonder uitzondering of beperking, alle teksten inclusief user generated content, software, audio visuele opnamen en grafische elementen. De volledige contents van het Beursspel en de Website valt onder copyright als een gemeenschappelijk werk onder van kracht zijnde copyright wetten. Beleggersplus bezit het copyright op de selectie, coördinatie, organisatie en verbetering van deze content, alsmede de content die van origine toebehoord aan Beleggersplus. Derde-partij content leveranciers bezitten de copyrights over de content dat door hen is ingebracht in het Beursspel of de Website. Alle rechten zijn gereserveerd. Het gebruik van onze gedeponeerde merken en diensten of

10 namen als "metatags" op andere websites door Deelnemers is verboden. U mag onze content niet laden binnen een frame van een andere website of via in-line links zonder de specifieke toestemming van Beleggersplus. 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 1. Op alle geschillen voortvloeiende uit en/of samenhangende met het gebruik en de inhoud van het Beursspel en/of de Website is Nederlands recht van toepassing en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. 2. Deze algemene spelvoorwaarden voldoen aan Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014

GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014 GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014 Inleiding Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de mobiele applicatie RitMeter (RitMeter)

Nadere informatie

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN.

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN. Gebruiksvoorwaarden en kennisgevingen van K2B-Media. Laatste keer bijgewerkt: augustus 2005. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17178637 en zullen door

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen 538 SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Ed & Breakfast (hierna te definiëren en verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V., gevestigd aan Bergweg

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door.

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN INDESIT COMPANY BENELUX Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. Artikel 1 - Definities 1. In deze Algemene Actievoorwaarden

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59.74.93.26, gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Campo Internet

Algemene Voorwaarden Campo Internet 1 Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door, tenzij expliciet anders vermeld wordt in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout.

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Kameleon Webdesign. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 1. Definities en Toepassing 1.1. In deze Algemene Voorwaarden Ondernemers wordt verstaan onder: Account: het door Registratie aangemaakte profiel van Ondernemer

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHORIZED VIDEOS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHORIZED VIDEOS B.V. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Wederpartij, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van WebsiteSelect. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WebsiteSelect. Artikel 2.Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Inhoudsopgave A Definities B Toepasselijkheid C Aanbod, bestelling en totstandkoming overeenkomst D Prijzen en tarieven E Facturering en betaling F

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUEEL VERPAKKINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA VRAPIT GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM ONDER NUMMER 59021411 artikel 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst.

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst. Algemene voorwaarden Versie 201510202 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Archimedes Hosting, gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie