OPENINGSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 april 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENINGSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 april 2015"

Transcriptie

1 OPENINGSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 april 2015 Gegevens faillieten KvK-nr Insolventienr DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V F.16/15/249 DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V F.16/15/250 DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V F.16/15/251 DPF Vastgoed Flexfonds B.V F.16/15/252 DPF VastgoedInvest Beheer B.V F.16/15/253 Duits Participatiefonds Management B.V F.16/15/254 Duits Participatiefonds B.V F.16/15/255 Duits Participatiefonds Investeringen B.V F.16/15/256 DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V F.16/15/257 Organigam:

2 Datum uitspraak: 31 maart 2015 Rechter-commissaris: mr. P.J. Neijt Curatoren: mr. H.A. Lanting (Bruggink & Van der Velden Advocaten) en mr. H.C.M. Hendriks (KBS Advocaten) Activiteiten ondernemingen (bron: Handelsregister KvK): DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. Het (doen) beheren en beleggen in vastgoed, het (doen) verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid, speciaal het stellen van zekerheden in relatie tot binnen het concern van de vennootschap van derden tegen uitgifte van effecten verkregen gelden. DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. DPF Vastgoed Flexfonds B.V. DPF VastgoedInvest Beheer B.V. Het beleggen van vermogen en het beheren van register en niet registergoederen, effecten daaronder begrepen. Het (doen) beheren en beleggen in vastgoed, het (doen) verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid. Het (doen) beheren en beleggen in vastgoed, het (doen) verstrekken en geldleningen tegen hypothecaire zekerheid, speciaal het stellen van zekerheden in relatie tot binnen het concern van de vennootschap van derden tegen uitgifte van effecten verkregen gelden. Niet vermeld in KvK. In de oprichtingsakte is opgenomen: a. Het beleggen van vermogen in en het beheren van register- en niet registergoederen, effecten daaronder begrepen;

3 b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Duits Participatiefonds Management B.V. Duits Participatiefonds B.V. Duits Participatiefonds Investeringen B.V. DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V. Het beheren en beleggen in vastgoed alsmede het verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid. Het beheren en beleggen in vastgoed alsmede het verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid. Het geven van garantie aan derden inzake investeringen en beleggingen. Niet vermeld in KvK. In de oprichtingsakte is opgenomen: a. het (doen) beheren en beleggen in vastgoed, het (doen) verstrekken van geldleningen tegen hypothecaire zekerheid; b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;

4 c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; d. het op solide wijze beleggen van gelden in effecten of andere vermogensbestanddelen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Hieronder ook verstaande de de mogelijkheid om hypothecair krediet te (doen) verkrijgen; e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Omzetgegevens: Zie hierna onder 1.2. Personeel gemiddeld aantal: 0. Verslagperiode: 31 maart 2015 t/m 28 april 2015 Bestede uren in verslagperiode: Bestede uren totaal: 86, ,8 uur 86, ,8 uur De faillissementen hangen nauw samen met de faillissementen van: DPF Vastgoed Holding B.V. F.16/14/306 8 april 2014 J.S. Jacobs F.16/14/ augustus 2014 J. Brink F.16/14/ augustus 2014

5 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. is opgericht op 22 augustus DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. is opgericht op 22 augustus DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. is opgericht op 17 januari DPF Vastgoed Flexfonds B.V. is opgericht op 17 januari DPF VastgoedInvest Beheer B.V. is opgericht op 17 januari Duits Participatiefonds Management B.V. is opgericht op 17 april Duits Participatiefonds B.V. is opgericht op 17 april Duits Participatiefonds Investeringen B.V. is opgericht op 17 april DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V. is opgericht op 18 december Curandi waren allen gevestigd aan het Spacelab 47, 3824 MR te Amersfoort. Het concern bestaat uit drie beleggingsfondsen (Duits Participatiefonds, DPF Vastgoed Flexfonds en DPF Verzekerd Vastgoedfonds) die zich toelegden op de aanschaf van onroerend goed in Duitsland. Het exploitatiemodel voorzag in het verhuren van dit onroerend goed. Ter financiering van de aanschaf van het onroerend goed werden obligatieleningen uitgeschreven. 1.2 Winst en verlies Er zijn geen jaarverslagen bekend en vermoedelijk ook niet opgesteld. De volledige papieren administratie is in januari 2014 beslag genomen door de Fiod. Curatoren is daarin inzage gegeven. Elektronische administratie is ondanks onderzoek nog niet boven water gekomen. 1.3 Balanstotaal Niet bekend, zie hiervoor onder Lopende procedures Van curandi maken 6 vennootschappen deel uit van een omvangrijk strafproces. Duits Participatiefonds B.V., DPF Vastgoed Flexfonds B.V. en DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. worden verdacht van verduistering en witwassen. Duits Participatiefonds Management B.V., DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. en DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. worden verdacht van witwassen van gelden. Duits Participatiefonds B.V. wordt daarnaast nog verdacht van valsheid in geschrifte. Naar eventuele lopende civiele procedures wordt onderzoek uitgevoerd.

6 1.5 Verzekeringen In het Duits Participatiefonds hebben curatoren vastgoed (appartementen) in Aachen en Titz aangetroffen. De beheerder van het complex te Aachen (Duits Participatiefonds Management B.V. is eigenaar van 11 appartementen in dit complex) heeft aangegeven dat het vastgoed is verzekerd via de VvE. Het vastgoed in Titz betreft een blok van 7 appartementen waarvan 5 appartementen eigendom zijn van Duits Participatiefonds Management B.V. De 2 andere appartementen zijn particulier bezit. Deze appartementseigenaren hebben het beheer gevoerd de afgelopen periode en zij hebben verklaard dat ook hier een verzekering is afgesloten. Inmiddels hebben curatoren informatie over verzekeraars en polissen ontvangen. Zij hebben om schriftelijke bevestiging van de dekking gevraagd. 1.6 Huur DPF Vastgoed Holding B.V. (zie hierna onder 1.7) huurde de bedrijfsruimte aan het onder 1.1 genoemde adres te Amersfoort, zie verslag 1 d.d. 12 mei 2014 in dat faillissement zoals hierna genoemd onder 1.7. Van daaruit werden tot januari 2014 ook de bedrijfsactiviteiten van curandi verricht. Voor zover bekend hebben curandi geen huurovereenkomsten gesloten. 1.7 Oorzaak faillissement Curandi zijn (klein)dochtervennootschappen van DPF Vastgoed Holding B.V. Deze laatste vennootschap werd door de rechtbank Midden-Nederland bij vonnis van 8 april 2014 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. H.A. Lanting tot curator. Verwezen wordt naar de faillissementsverslagen in het faillissement van DPF Vastgoed Holding B.V. met insolventienummer F.16/14/306. Als aanleiding voor dat faillissement is in het openingsverslag genoteerd: Eind januari 2014 zijn de naar verluidt feitelijk leidinggevenden van curanda gearresteerd vanwege verdenkingen van fraude met vastgoedbeleggingen (piramidefraude). De FIOD heeft in dit verband doorzoekingen gedaan in onder andere het bedrijfspand van curanda te Amersfoort en heeft beslag gelegd op de vermogensbestanddelen van curanda in Nederland en Duitsland.

7 Als gevolg van de inval van de FIOD en het ontbreken van dagelijkse leiding was curanda feitelijk ontmanteld. Een van de werknemers van curanda heeft zich om deze reden, alsmede vanwege het feit dat hij naar eigen zeggen niet langer salaris ontving, genoodzaakt gezien het faillissement aan te vragen. Het DPF-concern, dat op haar beurt is gelieerd aan een nog omvangrijkere groep beleggingsvennootschappen, is opgezet door de heer J.S. Jacobs en mevrouw J. Brink. Curandi zijn opgericht tussen 17 april 2012 en 18 december Zij hielden zich bezig met het aankopen van onroerend goed in Duitsland ten behoeve van de verhuur. Voor de financiering daarvan werden obligatieleningen uitgeschreven, zie hieronder onder 3.1. DPF Vastgoed Holding B.V. fungeerde als holdingmaatschappij van de hiervoor bedoelde (klein)dochters. Reeds voor faillissementsdatum van DPF Vastgoed Holding B.V. had de (middellijk) bestuurder van deze vennootschap ontslag genomen. De (klein)dochters beschikten derhalve evenmin over een bestuurder. Bij brief van 9 februari 2015 heeft de rechter-commissaris in het faillissement van DPF Vastgoed Holding B.V. mr. H.A. Lanting instructie gegeven zich in te spannen het faillissement van curandi te bewerkstelligen. Eerder was een verschil van inzicht gebleken tussen de Stichting Hypobli, die aangaf voor obligatiehouders op te treden, en mr. H.A. Lanting q.q. over de wijze waarop grip kon worden verkregen op het in het concern aanwezige onroerend goed. De Stichting Hypobli had de curator verzocht de aandelen van de holding in curandi aan haar over te dragen voor 1, waarop mr. H.A. Lanting niet was ingegaan. De Stichting Hypobli had zich daarover beklaagd bij de rechtercommissaris. De rechter-commissaris heeft het verzoek van de Stichting Hypobli de curator te instrueren de aandelen aan haar over te dragen afgewezen en is tot de hiervoor genoemde andersluidende instructie overgegaan. De rechtbank Midden-Nederland heeft dit bij beschikking van 23 maart 2015 bekrachtigd en heeft het daartegen opgeworpen beroep door de Stichting Hypobli verworpen. Daartoe heeft de rechtbank Midden-Nederland onder meer het volgende overwogen: ( ) De rechter-commissaris heeft in zijn beslissing van 9 februari 2015 gemotiveerd overwogen dat de waarde van de aandelen van de DPF-groep, die gefailleerde houdt, niet eenvoudig is te maken. Daartoe heeft hij overwogen dat er nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over de rechten en plichten van de dochtervennootschappen. Ook de curator heeft ter zitting aangevoerd dat sprake is van verregaande verstrengeling van de diverse vennootschappen met elkaar. Hierdoor is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de huurstromen van het

8 onroerend goed lopen. Er is sprake van verdenkingen door de FIOD van onrechtmatige onttrekkingen door de DPF-fondsen aan andere fondsen, en er is nog steeds geen duidelijkheid over bestaande zekerheidsrechten, zoals verkrijging van hypotheekrechten door Stichtingen Hypotheekhouder. De curator heeft voorts betoogd dat hij inmiddels weliswaar inzage heeft in de administratie van de dochters, maar dat die dermate omvangrijk en ongeordend is kamers vol verhuisdozen dat dit op zichzelf nog niet betekent dat nu wel snel het benodigde inzicht kan worden verkregen om tot een waardebepaling van de aandelen te komen. Dat dit de bestaande situatie is, is door appellante niet, althans niet gemotiveerd, weersproken. ( ) Verder is in de beschikking opgenomen dat de rechter-commissaris terecht het standpunt heeft ingenomen dat een door de obligatiehouders aangewezen bestuurder niet tot de mogelijkheden behoort, aangezien het de curator is die gehouden is om belangen van alle crediteuren te vertegenwoordigen terwijl er ook nog andere schuldeisers zijn dan de obligatiehouders. Nu niet werd weersproken dat de vennootschappen volgens de rechtbank niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, werd geoordeeld dat de instructie rechtens juist is gegeven. Overwogen werd onder meer: ( ) Niet weersproken is dat de vennootschappen van de DPF-groep niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dit betreft niet alleen de verschuldigde couponrente, waarvoor geldt dat de obligatiehouders tot op heden geen faillissement hebben aangevraagd. Ook lopende vaste lasten, zoals gas, water en licht worden niet meer voldaan, er zijn geen middelen tot het voeren van onderhoud, en diverse dochtervennootschappen voldoen niet meer aan hun fiscale verplichtingen. Dit maakt dat er voldoende grond is voor het bevel van de rechter-commissaris aan de curator, om zich in te spannen het faillissement van de DPF-groep te bewerkstelligen. Bovendien overweegt de rechter-commissaris terecht dat onder de gegeven omstandigheden een faillissement van de DPF-groep het meest recht doet aan de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Een curator is immers wettelijk gehouden de belangen van alle crediteuren in het oog te houden. Daarnaast is gebleken, zoals door de curator onbetwist is aangevoerd, dat het OM alleen onder die omstandigheden is gebleken de gelegde beslagen op vermogensbestanddelen van de DPF-groep op te heffen. In dat geval ontstaat de mogelijkheid dat benadeelde obligatiehouders gelden terug krijgen en komt er geld vrij waarmee (mogelijk) beheer gevoerd kan worden over de onroerende goederen van de DPF-groep.

9 ( ) Mr. H.A. Lanting had reeds op 11 februari 2015 eigen aangifte gedaan van het faillissement van curandi. In verband met het beroep van de Stichting Hypobli tegen de instructie heeft mr. H.A. Lanting de rechtbank verzocht dit aan te houden. Na de verwerping van het beroep van de Stichting Hypobli werd het verzoek weer op de faillissementsrol geplaatst en op 31 maart 2015 werden de faillissementen uitgesproken met benoeming van mr. H.A. Lanting en mr. H.C.M. Hendriks tot curatoren. Volledigheidshalve wordt nog vermeld dat J.S. Jacobs en J. Brink bij vonnis van 14 augustus 2014 van de rechtbank Midden-Nederland in staat van faillissement zijn verklaard met insolventienummers F.16/14/727 en F.16/14/728. Mr. H.C.M. Hendriks is daarbij aangesteld tot curator. Beiden hebben tegen de faillietverklaring hoger beroep ingesteld. Het beroep van Brink werd bij arrest van het Hof te Arnhem d.d. 18 september 2014 ongegrond verklaard. Jacobs heeft het beroep één dag voor de zitting ingetrokken. 1.8 Financiële kengetallen Niet bekend, zie hiervoor onder Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement Onbekend. 2.3 Datum ontslagaanzegging 2.4 Werkzaamheden Geen.

10 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving De fondsen die door DPF werden aangeboden zijn DPF Vastgoed (voorheen Duits Participatiefonds), DPF Vastgoed Flexfonds en DPF Verzekerd Vastgoedfonds. Duits Participatiefonds B.V. In het eerst opgerichte DPF-fonds, Duits Participatiefonds B.V., is door de obligatiehouders een bedrag ad ingelegd. Duits Participatiefonds Investeringen B.V. is de initiatiefnemer van het fonds. Duits Participatiefonds B.V. is de emittent. De gelden zijn vermoedelijk door de obligatiehouders overgemaakt op de rekening van Stichting Hypotheekhouder Duits Participatiefonds B.V. (St. DPF) Deze stichting was vervolgens op grond van een vierpartijenovereenkomst gehouden om deze gelden via Duits Participatiefonds B.V. uit te lenen aan Duits Participatiefonds Management B.V. ten behoeve van de aankoop van onroerend goed. De taak van Duits Participatiefonds Management B.V. bestaat uit de aankoop en met name de exploitatie van het vastgoed. Van de inleggelden werd een gedeelte aangewend voor de aankoop van twee panden in Duitsland (11 appartementen in Aachen en 5 appartementen in Titz). De huuropbrengsten lijken beperkt te zijn, althans al onvoldoende om de couponrente te betalen aan de obligatiehouders. Ten behoeve van de St. DPF, waarvan de heer Ph.H. van Goethem en J.A. Emmens bestuurder zijn, zijn mogelijk hypotheken gevestigd. Op grond van zojuist genoemde vierpartijenovereenkomst zou St. DPF de eventuele executieopbrengsten moeten afdragen aan Duits Participatiefonds B.V. Overigens is in een aanvullende overeenkomst daarop bepaald dat St. DPF structurerings-, emissie- en verkoopkosten aan Duitse Investerings Maatschappij Holding B.V. verschudigd is. Al deze aspecten zijn onderwerp van onderzoek. DPF Vastgoed Flexfonds B.V. In het tweede DPF-Fonds, DPF Vastgoed Flexfonds B.V., is door de obligatiehouders een bedrag ad ingelegd. DPF VastgoedInvest Beheer B.V. is de bestuurder van het obligatiefonds. DPF Vastgoed Flexfonds B.V. is de uitgevende instelling. DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. krijgt gelden uit DPF Vastgoed Flexfonds B.V. te leen en verwerft hiermee vastgoed. Verder houdt zij zich bezig met het exploiteren en beheren van de vastgoedobjecten die vanuit de obligatielening zijn aangekocht. Het was de bedoeling om met inleggeld panden te kopen in Alsdorf en Detmold, maar dit lijkt om verschillende redenen niet te zijn doorgegaan.

11 Er is sprake van een Stichting hypotheekhouder Flexfonds, met dezelfde bestuurders als hiervoor vermeld met betrekking tot DPF. DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. In het derde DPF-fonds, DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V., is door de obligatiehouders een bedrag ad ingelegd. DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. is de bestuurder van het obligatiefonds. DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. is de uitgevende instelling. DPF Verzekerd Vastgoedfonds Management B.V. fungeert als exploitant en houdt zich bezig met het aankopen, exploiteren en beheren van de vastgoedobjecten die vanuit de obligatielening zijn aangekocht. DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. heeft diverse leningen verstrekt aan DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V., waaronder een geldlening van d.d. 17 oktober Laatstgenoemde heeft evenwel geen onroerend goed aangekocht. Ook hier is opgericht een Stichting hypotheekhouder, genaamd Verzekerd Vastgoedfonds. 3.2 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. 3.3 Hoogte hypotheek Nog niet bekend. 3.4 Boedelbijdrage 3.5 Werkzaamheden Zie hiervoor onder 3.1. Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving Niet van gebleken. 3.7 Verkoopopbrengst 3.8 Boedelbijdrage 3.9 Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Werkzaamheden Geen.

12 Voorraden/onderhanden werk 3.11 Beschrijving Niet van gebleken Verkoopopbrengst 3.13 Boedelbijdrage 3.14 Werkzaamheden Geen. Andere activa 3.15 Beschrijving Curandi beschikken over bankrekeningen in Nederland en Duitsland. De rekeningen zijn eind januari 2014 door de FIOD beslagen. Met het OM is afgesproken dat de beslagen zullen worden opgeheven nu de faillissementen onherroepelijk zijn zodat de saldi aan de boedels kunnen worden toegevoegd. Daarnaast onderzoekt de curator of betalingen t.b.v. niet afgenomen panden kunnen worden teruggevorderd Verkoopopbrengst 3.17 Werkzaamheden Met het OM, de banken en overige (Duitse) betrokkenen zijn contacten gelegd zodat zoveel mogelijk van de gelden kan worden teruggehaald. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Het onderzoek naar mogelijke debiteuren wordt thans uitgevoerd. 4.2 Opbrengst 0, Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden Zie hiervoor onder 4.1.

13 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) ING Bank N.V. heeft tot op heden de volgende vorderingen ingediend: DPF Vastgoed Flexfonds B.V.: 152,05 DPF VastgoedInvest Beheer B.V.: 82,65 DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V.: 2, Leasecontracten Niet van gebleken. 5.3 Beschrijving zekerheden Onderwerp van onderzoek. 5.4 Separatistenpositie Onderwerp van onderzoek. 5.5 Boedelbijdrage Nog niet bekend. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van gebleken. 5.7 Retentierechten Niet van gebleken. 5.8 Reclamerechten Niet van gebleken. 5.9 Werkzaamheden Zie hiervoor onder 5.3 en Voortzetten/doorstart Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Ten tijde van het faillissement lag de bedrijfsvoering (het beheer van onroerend goed) nagenoeg stil. Thans wordt een en ander in kaart gebracht en getracht het beheer op te starten. Curatoren hebben kort na faillissement het complex in Aachen bezocht en met een beheerder gesproken. Aan de heer W. Immink werd opdracht gegeven om een beheerstructuur op te stellen van het onroerend goed. Tevens werd opdracht gegeven aan de heer J.J.V. Arends om het onroerend goed en financiële stromen daarvan in kaart te brengen.

14 6.2 Financiële verslaglegging Nog geen ontwikkelingen. 6.3 Werkzaamheden Zie hiervoor onder 6.1. Doorstart 6.4 Beschrijving Een doorstart behoort niet tot de mogelijkheden. 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 0, Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden Geen. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Onderwerp van onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen Onderwerp van onderzoek. 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen Onderwerp van onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Onderwerp van onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen Onderwerp van onderzoek. 7.7 Werkzaamheden Zie hiervoor onder 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 en 7.6.

15 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Duits Participatiefonds Duits Participatiefonds Management B.V. 0,- Duits Participatiefonds B.V. 0,- Duits Participatiefonds Investeringen B.V. 0,- DPF Vastgoed Flexfonds DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. 0,- DPF Vastgoed Flexfonds B.V. 0,- DPF VastgoedInvest Beheer B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoedfonds DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V. 0,- 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus Duits Participatiefonds Duits Participatiefonds Management B.V ,- Duits Participatiefonds B.V ,- Duits Participatiefonds Investeringen B.V ,- DPF Vastgoed Flexfonds DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V ,- DPF Vastgoed Flexfonds B.V ,- DPF VastgoedInvest Beheer B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoedfonds DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V ,- DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V. 0,- 8.3 Preferente vorderingen van het UWV Duits Participatiefonds Duits Participatiefonds Management B.V. 0,- Duits Participatiefonds B.V. 0,- Duits Participatiefonds Investeringen B.V. 0,- DPF Vastgoed Flexfonds DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. 0,- DPF Vastgoed Flexfonds B.V. 0,- DPF VastgoedInvest Beheer B.V. 0,-

16 DPF Verzekerd Vastgoedfonds DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V. 0,- 8.4 Andere preferente crediteuren Duits Participatiefonds Duits Participatiefonds Management B.V. 0,- Duits Participatiefonds B.V. 0,- Duits Participatiefonds Investeringen B.V. 0,- DPF Vastgoed Flexfonds DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. 0,- DPF Vastgoed Flexfonds B.V. 0,- DPF VastgoedInvest Beheer B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoedfonds DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V. 0,- 8.5 Aantal concurrente crediteuren Duits Participatiefonds Duits Participatiefonds Management B.V. 0 Duits Participatiefonds B.V. 19 Duits Participatiefonds Investeringen B.V. 0 DPF Vastgoed Flexfonds DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. 1 DPF Vastgoed Flexfonds B.V. 28 DPF VastgoedInvest Beheer B.V. 1 DPF Verzekerd Vastgoedfonds DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. 27 DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. 0 DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V Bedrag concurrente crediteuren Duits Participatiefonds Duits Participatiefonds Management B.V. 0,- Duits Participatiefonds B.V ,- Duits Participatiefonds Investeringen B.V. 0,-

17 DPF Vastgoed Flexfonds DPF Vastgoed Flexfonds Management B.V. 2,01 DPF Vastgoed Flexfonds B.V ,09 DPF VastgoedInvest Beheer B.V. 82,65 DPF Verzekerd Vastgoedfonds DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V ,- DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. 0,- DPF Verzekerd Vastgoed Management B.V. 0,- Curatoren sluiten niet uit dat uit de administratie naar voren komt dat er sprake is van diverse intercompany vorderingen. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. 8.8 Werkzaamheden In kaart brengen van in te dienen vorderingen. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) Zie hiervoor onder Aard procedure Zie hiervoor onder Stand procedure Zie hiervoor onder Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Op dit moment kan nog niet worden overzien wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld Plan van aanpak De komende verslagperiode zal de aandacht van curatoren uitgaan naar met name de volgende onderwerpen: 1. informatievergaring (inventarisatie/taxatie vastgoed, vaststelling zekerheidsrechten Stichting Hypotheekhouder, huurstromen en eventuele vorderingen in kaart brengen) en bereddering Er worden gesprekken gevoerd met stakeholders zoals beheerders, huismeesters, huurders, betrokken advocaten en notarissen. Om binnen te komen werden aan hen, naast informatie over de faillissementen, naar het

18 Duits vertaalde versie van het faillissementsvonnis verstrekt. Het bezit, huurstromen en crediteuren/debiteuren worden in kaart gebracht waartoe ook contacten met banken zijn/worden gelegd. Tevens is contact gelegd met diverse Steueramten niet alleen voor informatie, maar ook om te voorkomen dat Zwangversteigerungen (veilingen) worden ingezet en uitgevoerd. Zonodig worden bereddende maatregelen getroffen. Voorts zullen eventuele zekerheidsrechten van de Stichting Hypotheekhouder worden onderzocht. 2. Verloop strafproces en overige onderwerpen in het kader van de rechtmatigheid Het verloop van het strafproces zal nauwlettend worden gevolgd. Curatoren hebben de beschikking verkregen over het strafdossier. Een en ander zal/kan repercussies hebben op het rechtmatigheidsonderzoek. 3. Opheffen strafrechtelijke beslagen Hierover vindt overleg plaats met het OM. Hiertoe dient berichtgeving van het OM plaats te vinden aan de betreffende Amtsgerichten. 4. Het opzetten van het beheersplan Hiervoor is de onder 1. bedoelde informatie nodig en er dient een prognose van de exploitatie te worden opgezet. Beheersrekeningen zullen worden geopend. De verwachting is dat Arends en Immink op zeer korte termijn hun eerste bevindingen zullen rapporteren. Overigens wordt ook informatie ingewonnen bij de Stichting Hypobli met wie gesprekken over diverse onderwerpen zijn/worden gevoerd. 5. Uitwinning/wijze van afwikkeling van de vastgoedposities Het is in dit stadium nog te vroeg om te oordelen wanneer en zo ja welke verkoopstrategie van het onroerend goed zal worden gehanteerd Indiening volgend verslag Over drie maanden Werkzaamheden Zie hiervoor onder 10.2.

19 11. Financiële verantwoording 11.1 Tussentijds financiële verslagen 11.2 Mutaties boedelrekeningen verslagperiode Geen Saldo einde verslagperiode 0,00. H.A. Lanting en H.C.M. Hendriks, curatoren

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 1 d.d. 9 april 2009 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : LFP Financiële Adviesgroep B.V. ( "de Vennootschap") : F.09/153 Datum uitspraak : 10 maart

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 DE PAPIEREN VERSIE VAN HET VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET DIGITALE VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 Gegevens onderneming : Meba Techniek B.V., h.o.d.n. MEBE Services, statutair gevestigd

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V.

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN JOS LEMMENS MANAGEMENT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN JOS LEMMENS MANAGEMENT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN JOS LEMMENS MANAGEMENT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Jos Lemmens Management B.V. (hierna ook te noemen: JLM ), statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009)

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 31 december 2010 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Nadere informatie

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 EERSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 1 Datum: 15 oktober 2007 Gegevens onderneming : MCD Groep B.V., gevestigd te Zeewolde Faillissementsnummer : 07/260 F

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 maart 2015 Curator: mr. H.H. Kreikamp R-C: mr. W. F. Korthals-Altes

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T.

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T. Pagina 1 van 14 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curatoren Rechter-commissaris : Weyl Beef Products B.V. : 10.220 F : 19

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie