UCITS IV. Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UCITS IV. Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI)"

Transcriptie

1 VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS - JULI 2011 UCITS IV Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI) UCITS IV: EEN NIEUWE STAP NAAR EEN BREDER EN EEN MEER CONCURREREND AANBOD VAN EUROPESE FONDSEN De Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive UCITS IV (ICBE IV Richtlijn betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten) geldt sinds 1 juli 2011 in Nederland. Deze nieuwe richtlijn zou de grensoverschrijdende UCITS-distributie moeten vergemakkelijken en de beleggers een breder en een meer concurrerend aanbod van Europese fondsen moeten bieden. Die doelstelling stamt reeds uit de eerste UCITS-richtlijn 85/611/EEG, die werd aangenomen in 1985 maar nooit volledig werd ingevuld. Dit gaf aanleiding tot een serie Europese richtlijnen, die elk een stap zetten in de richting van het oorspronkelijke doel. UCITS III maakt nu dus plaats voor UCITS IV, die 5 belangrijke wijzigingen invoert die na verloop van tijd voordeel zouden moeten opleveren voor de beleggers: 1 Het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI, in het Engels Key Investor Information Document, KIID), een document dat ontworpen is om het vereenvoudigde prospectus te vervangen en de beleggers duidelijkere informatie en meer bescherming moet bieden 2 Het Europees paspoort voor fondsbeheer, waarbij een UCITS kan worden beheerd, gedistribueerd en bestuurd in een andere EUlidstaat dan het oorspronkelijke land van vestiging 3 Nieuwe regels voor master-feeder fondsen 4 Vereenvoudiging van grensoverschrijdende fusies 5 Vereenvoudiging van het proces van kennisgeving aan de Europese toezichthouders inzake de distributie van UCITS Deze toelichting richt zich op punt 1, het EBI document, voorlopig de belangrijkste verandering voor de beleggers. Het EBI document zou van begin af aan een meer gebruiksvriendelijke en beknopte informatie moeten bieden. UCITS IV: GEBRUIKSVRIENDELIJKERE EN BEKNOPTERE INFORMATIE VOOR BELEGGERS Het EBI document zal verplicht zijn voor alle nieuwe UCITS IV fondsen die vanaf 1 juli 2011 geïntroduceerd worden en het zal geleidelijk het vereenvoudigde prospectus vervangen telkens wanneer een fonds overstapt van UCITS III naar UCITS IV. Onze beleggers zouden na verloop van tijd moeten profiteren van deze verandering. Het vereenvoudigde prospectus is in de loop van de jaren immers verworden tot een complex document dat niet langer beantwoordt aan de oorspronkelijke doelstelling. In deze toelichting geven we de belangrijkste kenmerken van het EBI document aan voor onze fondsen in de Luxemburgse SICAV s: BNP Paribas InstiCash, Parworld, Parvest en BNP Paribas L1, en gaan we in detail in op de operationele aspecten van de invoering ervan. Het EBI document voor de andere (paraplu)fondsen volgt later. In Nederland moet voor alle beleggingsfondsen (dus ook voor niet-ucits fondsen) een EBI document worden opgesteld. Wij houden u hiervan op de hoogte. WANNEER WORDT HET EBI DOCUMENT VAN KRACHT? Alle lidstaten kunnen een overgangsperiode hanteren, die kan duren tot 30 juni Met andere woorden, het vereenvoudigde prospectus kan nog tot die datum worden gebruikt voor niet-omgezette UCITS III-fondsen. Bij BNP Paribas Investment Partners hebben we besloten om de overgang van ons Luxemburgse Parvest aanbod te starten in het vierde kwartaal van De overgang naar UCITS IV van onze andere Luxemburgse (paraplu)fondsen en Nederlandse (paraplu) fondsen volgt later. We zullen alles in het werk stellen om u periodiek op de hoogte te houden van deze veranderingen. Wanneer de overgang effectief is, zal het EBI document beschikbaar worden gemaakt voor de beleggers in de talen van de landen waar de UCITS geregistreerd zijn.

2 VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI), Juli 2011 I 2 HOE VAAK ZAL HET EBI DOCUMENT WORDEN BIJGEWERKT? Algemeen gesproken zal het document minstens eenmaal per jaar worden bijgewerkt, 35 werkdagen na 31 december. Andere updates zullen vereist zijn wanneer het prospectus wordt aangepast (bijvoorbeeld voor een verandering van naam, beleggingsdoelstelling of benchmark). Bij BNP Paribas Investment Partners vernieuwen we het prospectus van onze vier Luxemburgse vlaggenschipfondsen in de regel tweemaal per jaar. Daarnaast zal het EBI document ook moeten worden bijgewerkt wanneer: de lopende kosten veranderen met minstens 5% ten opzichte van het bestaande cijfer in het EBI document: deze verandering kan het gevolg zijn van ofwel de voortdurende opvolging van de reële kosten van het fonds ofwel van de beslissing om de kosten van het fonds te veranderen, wat ertoe leidt dat de kosten die worden vermeld in het EBI document niet langer een goede leidraad bieden voor de toekomstige kosten. Als dit gebeurt, wordt de vermelding toegevoegd dat de lopende kosten een inschatting zijn in plaats van de historische cijfers. de gemiddelde waarde van de risico-indicator of synthetische risico- en rendementindicator (synthetic risk and reward indicator, SRRI) blijvend is veranderd over een periode van vier opeenvolgende maanden en een herziening van het risiconiveau vereist. WAAR VINDT U HET NIEUWE EBI DOCUMENT? Zodra onze UCITS III-fondsen omgezet zijn in UCITS IV-fondsen in Luxemburg, en zodra het EBI document van onze Nederlandse fondsen beschikbaar is, zullen de beleggers het EBI document kunnen bekijken op onze website (www.bnpparibas-ip.nl) of via de voor dit doel geselecteerde data providers. We zullen u te zijner tijd informeren over deze data providers. HOE ZAL ONS EBI DOCUMENT ERUITZIEN? Het EBI document wordt een document van twee pagina s, met duidelijke en gestandaardiseerde informatie over het fonds. Met zijn duidelijke presentatie van de hoofdkenmerken moet het de beleggers een vergelijkingsbasis bieden voor fondsen in heel Europa. Bij BNP Paribas Investment Partners wordt een specifiek EBI document opgesteld voor iedere aandelencategorie. Ons EBI document zal zes hoofdsecties omvatten (met inbegrip van de titel), in lijn met de nieuwe UCITS IV richtlijn: 1 Titel en identificatie van het beleggingsfonds 2 Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en rendementprofiel 4 Kosten van het subfonds 5 In het verleden behaalde resultaten 6 Praktische informatie Belangrijkste voordelen van het EBI document ten opzichte van het vereenvoudigde prospectus Korter document (slechts 2 pagina s) Alle hoofdkenmerken van een fonds in één oogopslag Gestandaardiseerde informatie om fondsen te kunnen vergelijken

3 VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI), Juli 2011 I 3 Essentiële Beleggers Informatie Dit document geeft u Essentiële Beleggers Informatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. Bond JPY, een subfonds van PARVEST Sicav Categorie Classic klasse: Kapitalisatie - ISIN LU Dit fonds wordt beheerd door BNP Paribas Investment Partners Luxemburg, dat deel uitmaakt van de BNP Paribas, bedrijvengroep Dit deel beschrijft de hoofdkenmerken van de UCITS: Op een duidelijke manier weergegeven Beknopter en minder technisch dan de juridische bewoordingen die in het prospectus worden gebruikt Doelstellingen en beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar verhoging van de waarde van zijn vermogen op middellange termijn door te beleggen in obligaties of andere schuldinstrumenten van beleggingskwaliteit die in JPY luiden. Het wordt actief beheerd en streeft ernaar het beter te doen dan de JPM GBI Japan index. Er kan worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van deze index. Risico- en rendementprofiel De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verzilveren op dagelijkse basis (op de Luxemburgse bankwerkdagen). Lager risico Doorgaans lagere opbrengst Hoger risico Doorgaans hogere opbrengst De resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten, en ze worden mogelijk niet opnieuw behaald. De risicocategorie van een fonds is een indicator maar geen doel of waarborg en kan veranderen na verloop van tijd. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Waarom het fonds in deze specifieke categorie is ingedeeld? De waarde van een belegging kan worden beïnvloed door renteschommelingen. De rentevoeten kunnen invloed ondervinden van talrijke elementen of gebeurtenissen, zoals politieke of monetaire gebeurtenissen, de discontorente, de inflatie, enz. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat een stijging van de rente tot een daling van de waarde van de beleggingen in obligaties en schuldinstrumenten leidt. Geen kapitaalwaarborg of -bescherming. De wezenlijk relevante risico's van het subfonds die niet adequaat worden weerspiegeld in de indicator: Kredietrisico: dit risico heeft betrekking op het vermogen van een schulduitgever om zijn verplichtingen na te komen: een ratingverlaging van een uitgifte of een schulduitgever kan leiden tot een waardevermindering van de obligaties waarin een subfonds heeft belegd. Liquiditeitsrisico: dit risico ontstaat in geval van problemen om een effect te verkopen tegen de billijke marktwaarde en op het gewenste ogenblik door een gebrek aan kopers. In dit deel zullen de beleggers zich een beeld kunnen vormen van het risico/ rendementprofiel van hun fonds. De risiconiveaus variëren van 1 (het laagste risico) tot 7 (het hoogste risico) en zij worden berekend aan de hand van de synthetische risico- en rendementindicator. Deze indicator is gebaseerd op de inschatting van de jaarlijkse volatiliteit van het fonds. Lagere waarden wijzen op een lager risico en doorgaans ook lagere opbrengsten, terwijl hogere waarden op hogere risico s en doorgaans ook hogere opbrengsten wijzen. De berekeningsmethodologie voor deze indicator varieert naargelang van de categorie waarin uw fonds is ingedeeld. ESMA* (de vroegere CESR) heeft vijf hoofdcategorieën voor UCITS-fondsen gedefinieerd waarin wij onze fondsen zullen indelen (de fondsclassificatie van de ESMA wordt verder uiteengezet). In dit geval is het fonds geclassificeerd in de marktcategorie. * ESMA (European Securities and Markets Authority)/CESR (Committee of European Securities Regulators)

4 VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI), Juli 2011 I 4 Grafische weergave van het UCITS-rendement over de afgelopen 10 jaar. Als het trackrecord korter is dan 10 jaar, moet het rendement worden weergegeven sinds de introductie van het fonds en het moet minimaal een volledig kalenderjaar bestrijken. Het omvat: een beknopte beschrijving over het al dan niet verrekenen van kosten het jaar van introductie van het fonds de valuta van het rendement in het verleden Corporate Biography MMM YYYY 2 Kosten van dit subfonds De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het subfonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten kunnen de potentiële groei van uw belegging verminderen. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapkosten Max. 5 % Uitstapkosten Max. 1 % Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden (voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald). Kosten die in de loop van elk jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten 1,06 % Kosten die in de loop van elk jaar aan het fonds worden onttrokken Prestatie vergoeding Nee Deze instap- en uitstapkosten zijn maximumpercentages. In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder u verneemt hier meer over bij uw financiële adviseur. Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten van het in 2010 afgesloten boekjaar. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het omvat niet: de prestatievergoeding de transactiekosten, met uitzondering van de instap- /uitstapkosten die de UCITS betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten in andere instellingen voor collectieve belegging Voor meer informatie over de kosten, kunt u het prospectus van het fonds raadplegen, op In het verleden behaalde resultaten % 5,0 4,0 3,0 2, , ,0-1, , Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelencategorieën waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. De resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten De prestatievergoeding en de lopende kosten van het fonds zijn opgenomen in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bij de berekening van de resultaten uit het verleden is geen rekening gehouden met instap-/uitstapkosten. Het subfonds is geïntroduceerd op 27 maart De resultaten uit het verleden zijn berekend in EUR. PARVEST BOND JPY Klasse JPM JAPAN Praktische informatie Bewaarder: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal. Nadere informatie over de UCITS (prospectus, verslagen en rekeningen) zijn verkrijgbaar via de website: of op volgend adres: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A., 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange; Groothertogdom Luxemburg. Andere praktische informatie is verkrijgbaar via de website: De belastingwetten van het land van vestiging van het fonds kunnen een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger. BNP Paribas Investment Partners Luxemburg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is. Specifieke informatie betreffende paraplufondsen (bijvoorbeeld eventueel het recht om te switchen tussen de subfondsen). De beleggers kunnen de switch van een deel of al hun aandelen naar aandelen van een ander subfonds en/of aandelencategorie en/of -klasse aanvragen als dit toegelaten is. De kosten voor een eventuele valutatransactie die wordt uitgevoerd op verzoek van een belegger zullen hem in rekening worden gebracht, en er kan een conversievergoeding worden aangerekend (max. 2%). Aan dit fonds is vergunning verleend in het Groothertogdom Luxemburg en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (de Luxemburgse toezichthoudende instantie van de financiële sector). Aan BNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A. is vergunning verleend in het Groothertogdom Luxemburg en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze Essentiële Beleggers Informatie is correct per 1 juli In dit laatste deel vindt u: de naam van de bewaarder waar de documenten en de intrinsieke waarde verkrijgbaar zijn de fiscale verklaring inzake het thuisland van de UCITS een vermelding van de aansprakelijkheid van het fondsbeheer inzake de inhoud van het EBI document specifieke informatie over paraplufondsen informatie over de aandelencategorie vermelding van de lidstaat van vestiging, het toezicht en de datum van de EBI publicatie

5 Fondsclassificatie van de ESMA: de berekeningsmethode van de synthetische risico- en rendementindicator hangt af van de fondscategorie. Marktfondsen UCITS die beheerd worden volgens een beleggingsbeleid of strategie die erop gericht is het risico- en rendementprofiel van bepaalde vooraf gedefinieerde segmenten van de kapitaalmarkt te weerspiegelen, zullen beschouwd worden als marktfondsen. Absoluut rendement fondsen UCITS die beheerd worden volgens een beleggingsbeleid of strategie die uitgaat van een variabele spreiding van de fondsportefeuille over diverse activaklassen, binnen de grenzen van een vooraf gedefinieerde risicolimiet, zullen beschouwd worden als absoluut rendement fondsen. Levensloopfondsen UCITS die beheerd worden volgens een beleggingsbeleid of strategie waardoor het zwaartepunt van hun portefeuille verschuift van aandelen naar vastrentende activa, op basis van vooraf gedefinieerde regels, naarmate een vooropgestelde vervaldatum nadert, zullen beschouwd worden als levensloopfondsen Gestructureerde fondsen UCITS die beleggers op bepaalde vooraf bepaalde data op algoritmen gebaseerde terugbetalingen verstrekken die verband houden met de resultaten of met de totstandkoming van prijswijzigingen of andere voorwaarden van financiële activa, indexen of referentieportefeuilles, zullen beschouwd worden als gestructureerde fondsen. Totaal rendement fondsen UCITS die beheerd worden volgens een beleggingsbeleid en/of strategie die bepaalde opbrengstdoelstellingen nastreeft door flexibele belegging in verschillende financiële activaklassen, zullen beschouwd worden als totaal rendement fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies. Voordat u investeert in enig product van BNP Paribas Investment Partners* dient u zich te informeren over de (financiële) risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit product en mogelijke restricties die u en uw beleggingsactiviteiten als gevolg van de op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving ondervinden. Indien u na het lezen van deze brochure een belegging in dit product overweegt, wordt u dan ook geadviseerd om een zodanige belegging te bespreken met uw relatiebeheerder of persoonlijke adviseur en na te gaan of dit product - gezien de daarmee verbonden risico s - past binnen uw beleggingsactiviteiten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. BNP Paribas Investment Partners heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNP Paribas Investment Partners is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen. * BNP Paribas Investment Partners is de wereldwijde merknaam van de vermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep. Dit document is uitgegeven door BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. (adres: Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam) dat deel uitmaakt van de BNP Paribas Groep. Juli Design BNPP IP Studio - P

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

EMERGING MARKET DEBT FUND A-USD 31 JANUARI 2015

EMERGING MARKET DEBT FUND A-USD 31 JANUARI 2015 ret.nl.xx.0150131.lu03805446.pdf EMERGING MARKET DEBT FUND AUSD 31 JANUARI 015 Benadering en stijl Het fonds belegt hoofdzakelijk in staatspapier van opkomende markten dat in US dollar luidt. De beheerder

Nadere informatie

Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen

Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen Inhoud Indexbeleggen: mis de trend niet! Be on track met onze Parworld Track indexfondsen Onze aandelen indexfondsen Onze vastrentende waarden

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015

GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015 GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND AACCEURO (HEDGED) Benadering en stijl Het fonds wordt beheerd door een teamgerichte aanpak te gebruiken en streeft ernaar stabiele en duurzame inkomsten te bieden met aantrekkelijke

Nadere informatie

MULTI ASSET STRATEGIC FUND A-USD 31 JANUARI 2015

MULTI ASSET STRATEGIC FUND A-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Het fonds wordt beheerd aan de hand van een teamgerichte aanpak die ernaar streeft via spreidingsselectie waarde toe te voegen. De spreidingsselectie is een door onderzoek gedreven

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

US DOLLAR BOND FUND A-USD 31 JANUARI 2015

US DOLLAR BOND FUND A-USD 31 JANUARI 2015 US DOLLAR BOND FUND AUSD 3 JANUARI 205 Benadering en stijl Het fonds belegt hoofdzakelijk in staatsobligaties en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit die in US dollar luiden. Het rendement vloeit

Nadere informatie

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 Doelbeleggen Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 I 09/03/2015 I 2 Mijn financiële tijdslijn Doelbeleggen of doelsparen? 2025 2030 2035 EUR 15.000? EUR 25.000? EUR 35.000? I 09/03/2015 I 3 Doelbeleggen of doelsparen

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Star Fund Prospectusdatum

Star Fund Prospectusdatum Star Fund Prospectusdatum 29 april 2015 Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds of pensioensparen

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

PORTFOLIO SELECTOR GLOBAL GROWTH FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015

PORTFOLIO SELECTOR GLOBAL GROWTH FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015 PORTFOLIO SELECTOR GLOBAL GROWTH FUND AACCUSD Benadering en stijl Het fonds wordt beheerd aan de hand van een teamgerichte aanpak die ernaar streeft relatieve waarde toe te voegen via activaklassen en

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND Y-ACC-USD 31 JANUARI 2015

EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND Y-ACC-USD 31 JANUARI 2015 pro.nl.xx.21511.lu949496.pdf EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND YACCUSD 1 JANUARI 215 Benadering en stijl Het fonds belegt hoofdzakelijk in staatspapier van opkomende markten dat in plaatselijke

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Prospectus Het Beheersreglement en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie OCTOBER 2014

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum AEX Obligaties Wanneer koopt u een AEX Obligatie? De AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum.

Nadere informatie

Threadneedle Focus Investment Funds

Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van april 2009 Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud De roosters Achtergrondinformatie 2 Beleggingsinformatie voor het Fonds 4 Bijlage 1 Target

Nadere informatie