MiFID II: voorbereidingen op implementatie kunnen starten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MiFID II: voorbereidingen op implementatie kunnen starten"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave MiFID II: voorbereidingen op implementatie kunnen starten Op 13 mei jl. heeft de Raad van de EU het pakket regelgeving voor handel in financiële instrumenten en beleggingsdienstverlening dat bekend staat als MiFID II aangenomen. MiFID II bestaat uit een richtlijn en een verordening die naar verwachting nog deze maand worden gepubliceerd. De bestaande richtlijn (MiFID I) wordt ingetrokken. MiFID II zal voor het overgrote deel uiterlijk 30 maanden na inwerkingtreding in alle lidstaten moeten worden toegepast, waarschijnlijk vanaf 1 januari Twee dagen nadat MiFID II was aangenomen organiseerde De Brauw een seminar over de regelgeving en haar weerslag op de praktijk. Tijdens dit goedbezochte seminar verzorgde bestuurder Gerben Everts van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de keynote speech, die op de AFM website te lezen is. MiFID II is vooral relevant voor beleggingsondernemingen, en uiteraard voor banken die beleggingsdiensten verlenen en beleggingsactiviteiten verrichten. Zij zullen een aantal veranderingen moeten gaan voorbereiden in hun governance en de inrichting van hun bedrijfsvoering. Omdat MiFID II de reikwijdte, maar ook het detail, van de regulering sterk vergroot, zullen de meeste beleggingsondernemingen bestaande activiteiten onder de loep moeten nemen en hun compliance monitoring daar eventueel op moeten afstemmen. Zij zullen onder MiFID II rekening moeten houden met een groter instrumentarium voor toezichthouders en een aangescherpt sanctieregime. Beleggingsondernemingen zullen meer informatie moeten verstrekken aan cliënten, bijvoorbeeld over de totale kosten van een beleggingsdienst en de kosten van een financieel instrument dat wordt aanbevolen of aangeboden. Bij beleggingsadvies moet de cliënt vooraf horen of het advies onafhankelijk is. Is dit het geval, dan mogen de financiële instrumenten die in het advies worden betrokken niet beperkt zijn tot instrumenten van verbonden ondernemingen. En ook als het om professionele beleggers gaat, zullen betaling en ontvangst van provisie bij onafhankelijk beleggingsadvies en vermogensbeheer zijn verboden. Execution only -dienstverlening wordt verder beperkt en de voorwaarden in dienstverleningsovereenkomsten zullen daarom opnieuw moeten worden bekeken. Bij meer typen financiële instrumenten zal de handel onderworpen zijn aan transparantievoorschriften en zullen uitgevoerde transacties moeten worden gerapporteerd aan de toezichthouder. MiFID II introduceert strenge regels voor wat wel flitshandel wordt genoemd. Evenals voor aandelen, introduceert MiFID II voor derivaten in beginsel een verplichting om transacties te sluiten op een handelsplatform: een gereglementeerde markt, MTF of de nieuw geïntroduceerde OTF. Partijen die actief zijn op grondstoffenmarkten en handelen in grondstoffenderivaten zullen veel sneller dan nu vallen onder het bereik van de vergunningplicht voor en het toezicht op beleggingsondernemingen.

2 Achtergrond van de hervormingen in MiFID II Waarom MiFID II? Het antwoord is tot op zekere hoogte simpel: omdat MiFID I is geëvalueerd. De belangrijkste uitgangspunten van MiFID I waren: meer keuzemogelijkheden voor verschillende handelsplatformen waar transacties in financiële instrumenten kunnen worden uitgevoerd harmonisatie van de marktstructuur in de EU betere bescherming van beleggers, o.a. op basis van een indeling in categorieën, en bevordering van verdere integratie van de markt voor beleggingsdienstverlening aan retailcliënten Gebleken is dat niet aan alle uitgangspunten even goed is tegemoet gekomen. Nieuwe knelpunten zijn aan het licht gekomen. Zo heeft bijvoorbeeld het bestaan van meer keuzemogelijkheden voor handelsplatformen tot marktfragmentatie geleid, waarbij best execution -verplichtingen voor onvoldoende compensatie zorgen. Daarnaast blijkt veel handel plaats te vinden in onverlichte omstandigheden. Denk aan dark pools waarin equity-instrumenten worden verhandeld en een ruime toepassing van de ontheffingen van transparantieverplichtingen vóór de handel ( pre-trade transparency waivers ). MiFID II moet vooral meer transparantie brengen. Ook beoogt MiFID II de regelgeving weer te laten aansluiten op de vele technologische ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan. Een belangrijke exponent hiervan is de introductie van regulering van en toezicht op beleggingsondernemingen die gebruik maken van computeralgoritmen voor het bepalen van de parameters van orders en in het bijzonder de high-frequency traders. Met MiFID II komt de EU ook afspraken na die in G-20 verband zijn gemaakt over het oplossen van knelpunten in de OTC-derivatenhandel die op grote schaal en met enorme impact naar voren kwamen na de val van Lehman Brothers in Hetzelfde geldt voor het aanpakken van de grondstoffenderivatenhandel. Ook hier geeft MiFID II uitvoering aan G-20 afspraken om via ruimere bevoegdheden van nationale én Europese toezichthouders in te grijpen in posities die grondstoffenderivatenhandelaren innemen, excessieve prijsvolatiliteit op de markten voor grondstoffen tegen te gaan en zo de negatieve effecten op voedselprijzen te beperken. Er komt nog meer regelgeving aan MiFID II bevat een Level 1 richtlijn (MiFID) en een Level 1 verordening (MiFIR).Er zit zeer veel Level 2 en Level 3 regelgeving in de pijplijn. Daarin zullen MiFID II-normen verder worden uitgewerkt. De Europese Commissie zal diverse gedelegeerde handelingen vaststellen. Ook zal ESMA op het gebied van vele tientallen onderwerpen bindende technische standaarden ontwikkelen, die de Europese Commissie dan zal vaststellen. Daarnaast zal ESMA de nodige richtsnoeren uitvaardigen die moeten waarborgen dat toezichthouders in de lidstaten de Level 1 en 2 normen uniform toepassen. Het is belangrijk dat beleggingsondernemingen de hiertoe te houden consultaties volgen. Met de publicatie van een consultatie- en een discussiedocument heeft ESMA op 22 mei jl. de eerste stap gezet in het verder uitwerken van MiFID II. Consultatiedocument De Europese Commissie heeft ESMA opdracht gegeven haar te adviseren over de op basis van MiFID II vast te stellen gedelegeerde handelingen ( delegated acts ). ESMA legt nu de door haar opgestelde concept-gedelegeerde handelingen voor aan het publiek. Discussiedocument Zowel de richtlijn als de verordening wijzen ESMA aan voor het ontwikkelen van diverse bindende technische standaarden: Regulatory Technical Standards (RTS) en Implementing Technical Standards (ITS). ESMA vraagt aan het publiek om inzichten naar voren te brengen met betrekking tot enkele belangrijke elementen van deze

3 technische standaarden. Op basis van de reacties op het zal ESMA vervolgens een consultatie houden over de concept- technische standaarden zoals uiteindelijk vast te stellen door de Europese Commissie. Zeker omdat het nu gaat aankomen op technische uitwerking die voor de praktijk dikwijls van de grootste betekenis is, kan het lonen in de consultaties te reageren. Dat kan tot en met 1 augustus Hoe kunnen marktpartijen zich het beste voorbereiden op implementatie? Deze vraag speelt op drie gebieden: marktinfrastructuur en regels voor handel in financiële instrumenten beleggingsdienstverlening handel in grondstoffenderivaten Marktinfrastructuur en regels voor handel in financiële instrumenten MiFID II introduceert een regelgevend kader voor een marktinfrastructuur waarin vermeende mazen worden gedicht. MiFID II brengt een nieuw type handelsplatform, de georganiseerde handelsfaciliteit, OTF. Op het gebied van handel voor eigen rekening brengt MiFID II de nodige verduidelijking, vooral bij de uitvoering van orders voor cliënten. Handelaren voor eigen rekening die high-frequency algoritmische handelstechnieken toepassen, zullen niet langer gebruik kunnen maken van een uitzondering op vergunningplicht en toezicht. Beleggingsondernemingen die van algoritmische handelstechnieken gebruik maken, zullen moeten voldoen aan vergaande vereisten op het gebied van interne beheersing en bedrijfsvoering, (zeer) veel informatie moeten verstrekken aan toezichthouders (onder andere over de gebruikte algoritmen en strategieën), en administratieve vereisten moeten naleven. Daarnaast worden aanvullende vereisten opgelegd aan high-frequency traders, beleggingsondernemingen die een market-makingstrategie uitvoeren en daarbij gebruik maken van algoritmische handelstechnieken, en beleggingsondernemingen die directe elektronische toegang verlenen aan hun cliënten om op handelsplatformen te kunnen handelen. Transacties in aandelen en derivaten moeten zoveel mogelijk op verlichte marktplaatsen worden uitgevoerd. Transparantievoorschriften worden uitgebreid. De bestaande transparantieverplichtingen vóór en na de handel zullen ook van toepassing zijn op equity-like instrumenten en op niet-eigen vermogensinstrumenten zoals obligaties en derivaten. Het gebruik van ontheffingen ( waivers ) van de pre-trade transparantieverplichtingen bij handel in aandelen wordt beperkt, door middel van het double volume cap -mechanisme. De verplichting tot rapportage aan de toezichthouder van uitgevoerde transacties in financiële instrumenten wordt uitgebreid van instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt naar instrumenten die verhandeld worden op handelsplatformen (dus ook MTF en OTF) of waarvan de onderliggende waarde zo n instrument is of een index of mandje samengesteld uit dergelijke financiële instrumenten. Bij die rapportage moeten meer data worden verstrekt, waaronder een client ID. Dit alles leidt tot onder andere de volgende concrete acties die beleggingsondernemingen ter voorbereiding op implementatie van MiFID II zouden moeten ondernemen: OTF? Ondernemingen die bepaalde multilaterale systemen voor de verhandeling van financiële instrumenten exploiteren, moeten bezien of zij vallen onder de regulering van het nieuwe type handelsplatform, OTF, of eerder val-

4 len onder het bestaande handelsplatform MTF. Hierbij zal een belangrijke rol spelen dat de OTF-exploitant in beginsel best execution -verplichtingen moet nakomen jegens zijn cliënten omdat de orderuitvoering op een OTF op discretionaire basis moet plaatsvinden. Dat laatste is bij de MTF niet het geval. Algo s Beleggingsondernemingen die algoritmische handelstechnieken toepassen, zullen hun bedrijfsvoering en met name hun compliance monitoring moeten afstemmen op een groot aantal nieuwe regels. Zij zullen ook geconfronteerd worden met wijzigingen in hun relaties met handelsplatformen waarop zij actief zijn. Dit is het gevolg van de introductie in MiFID II van eisen gesteld aan de marktexploitanten en beleggingsondernemingen die handelsplatformen exploiteren. In het bijzonder zullen overeenkomsten tussen beleggingsondernemingen die algoritmische handelstechnieken toepassen en marketmakingstrategieën uitvoeren en de (exploitanten van de) handelsplatformen waarop zij dit doen, moeten gaan voldoen aan inhoudsvereisten die MiFID II voorschrijft. Direct electronic access Wanneer beleggingsondernemingen aan hun cliënten hun trading code ter beschikking stellen, zodat die cliënten direct elektronisch orders kunnen verzenden naar een handelsplatform, zullen zij de contractuele relatie met die cliënten onder de loep moeten nemen. Uit deze overeenkomst zal bijvoorbeeld moeten blijken dat de beleggingsonderneming zelf verantwoordelijk blijft, ook voor naleving door cliënten van de regels van de richtlijn en het desbetreffende handelsplatform. Uitbreiding reikwijdte transparantie- en transactierapportage Als de beleggingsdienstverlening bestaat uit het uitvoeren van orders in financiële instrumenten zal de beleggingsonderneming alert moeten zijn op de sterke uitbreiding van de reikwijdte van de post-trade transparantie- en de transactierapportagevoorschriften. Ongetwijfeld zullen IT-systemen ingrijpend moeten worden aangepast. Ook beleggingsondernemingen die uitsluitend orders van cliënten ontvangen en doorgeven, krijgen met de uitgebreide transactierapportagevoorschriften te maken. Als zij niet zelf rapporteren, zullen zij moeten zorgen voor het doorgeven van de benodigde gegevens aan de transactie-uitvoerende beleggingsonderneming. Data services providers Overigens introduceert MiFID II drie typen van (in beginsel vergunningplichtige) data services providers: de Approved Publication Arrangement, de Approved Reporting Mechanism en de Consolidated Tape Provider. Voor nakoming van de post-trade transparantievoorschriften moet gebruik gemaakt worden van de diensten van een APA. Voor nakoming van de rapportagevoorschriften mag gebruik gemaakt worden van de diensten van een ARM. Beleggingsondernemingen zullen moeten bezien hoe zij post-trade publicatie en transactierapportage gaan inrichten. Beleggingsdienstverlening Informatieverstrekking De verplichting voor een beleggingsonderneming om juiste, duidelijke en niet-misleidende informatie te verstrekken aan cliënten en potentiële cliënten is in MiFID II ongewijzigd gebleven. ESMA wil blijkens het boven genoemde consultatiedocument - deze verplichting aanscherpen. Van een beleggingsdienst of een financieel instrument mogen niet alleen de mogelijke voordelen worden vermeld maar moeten ook de risico s duidelijk worden vermeld. Dit voorstel past in de lijn waarin toezichthouders meer nadruk leggen op goede informatieverstrekking. Een voorbeeld daarvan is de voor het onder meer niet duidelijk informeren van beleggers over de risico s van gebruikte derivaten. MiFID II introduceert de verplichting de cliënt te informeren over alle kosten verbonden met een beleggingsdi-

5 enst of een nevendienst, inclusief de kosten van advies en de kosten van een financieel instrument dat wordt aanbevolen of aangeboden. Alle kosten, inclusief kosten van derden, moeten worden geaggregeerd zodat de cliënt de totale kosten en de cumulatieve gevolgen daarvan voor het rendement begrijpt. ESMA wil dat het geaggregeerde bedrag aan kosten wordt vermeld in zowel een totaal bedrag als een percentage. Beleggingsadvies Volgens MiFID II moet een beleggingsonderneming voorafgaand aan het geven van beleggingsadvies de cliënt laten weten of het advies onafhankelijk is. Ook moet vermeld worden of het advies is gebaseerd op een ruime of een beperkte analyse van verschillende financiële instrumenten en in het bijzonder of er alleen is gekeken naar financiële instrumenten van verbonden ondernemingen. In geval van onafhankelijk advies moet de range aan financiële instrumenten die in het advies worden betrokken voldoende breed en divers zijn. Die financiële instrumenten mogen niet beperkt zijn tot instrumenten van verbonden ondernemingen. Een beleggingsonderneming mag zowel onafhankelijk als niet-onafhankelijk advies geven. Als beide vormen van advies worden gegeven dan wil ESMA dat verschillende personen deze adviezen geven zodat verwarring wordt voorkomen. Een beleggingsonderneming moet de cliënt vooraf laten weten of het wel of niet periodiek zal toetsen of de aanbevolen financiële instrumenten nog steeds geschikt zijn voor de cliënt. Als de beleggingsonderneming heeft aangegeven deze periodieke toets uit te zullen voeren, moet deze volgens ESMA ten minste jaarlijks worden uitgevoerd. Een hogere toetsfrequentie hangt af van het risicoprofiel en de soort financiële instrumenten. Provisies Doordat Nederland al een volledig provisieverbod heeft ingevoerd zijn de nieuwe beperkingen op provisie in MiFID II niet schokkend meer. Voor dienstverlening aan professionele beleggers zijn de provisiebeperkingen wel van belang omdat het Nederlandse provisieverbod niet van toepassing is op beleggingsdiensten die aan hen worden verleend. Door MiFID II mogen ook bij onafhankelijk beleggingsadvies en vermogensbeheer voor professionele beleggers geen provisies meer worden betaald of ontvangen. Professionele belegger MiFID II bepaalt dat lokale overheden, inclusief gemeenten, geen professionele beleggers zijn. Zij kunnen ervoor kiezen als professionele belegger te worden aangemerkt mits wordt voldaan aan de al in MiFID I opgenomen voorwaarden. Lidstaten kunnen andere of aanvullende voorwaarden voorschrijven voor lokale overheden om als professionele belegger te kunnen worden aangemerkt. Execution only De mogelijkheid om geen passendheidtoets uit te voeren bij alleen orderuitvoering en het ontvangen en doorgeven van orders wordt beperkt. Deze execution only -diensten mogen niet worden verleend als ook effectenkrediet wordt verleend of als het gaat over deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. Execution only voor UCITS mag nog wel mits de UCITS niet is aan te merken als een structured UCITS. Het is nog of onduidelijk of een ETF die swaps gebruikt voor deze doeleinden als structured UCITS zal worden aangemerkt. Geld van cliënten Beleggingsondernemingen die geld van cliënten doen aanhouden op rekeningen van derden moeten volgens ESMA in het kader van hun due diligence nagaan of het geld moet worden gespreid over meerdere derden. ESMA wil een maximum van 20 % instellen voor rekeningen die worden aangehouden bij groepsmaatschappijen van de beleggingsonderneming. Europees paspoort voor beleggingsdienstverlening door AIFM s MiFID II wijzigt de AIFM-richtlijn zodat ook AIFM s die beleggingsdiensten mogen verlenen deze diensten binnen de EER grensoverschrijdend kunnen verlenen. Dit Europees paspoort moet binnen 12 maanden na het van kracht worden van MiFID II worden geïmplementeerd maar wordt nu al verleend en erkend door lidstaten, zoals Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

6 Handel in grondstoffenderivaten Vergunning voor handel voor eigen rekening in grondstoffenderivaten Bedrijven die posities innemen in grondstoffenderivaten moeten hun portefeuilles doorlichten en het volgende (per positie) nagaan: 1. Kwalificeert het derivaat als financieel instrument in de zin van MiFID II? Bij deze analyse is een aantal elementen van belang, o.a. of het contract in contanten of fysiek wordt afgewikkeld. Als het derivaat fysiek wordt afgewikkeld, is het slechts een financieel instrument bij verhandeling op een gereglementeerde markt, MTF of OTF. Grondstoffenderivaten die fysiek afgewikkeld worden, op een OTF worden gesloten en onder REMIT vallen, kwalificeren in principe niet als financieel instrument in de zin van MiFID II. 2. Wordt een beleggingsdienst of beleggingsactiviteit in de zin van MiFID II verleend of verricht? Hiervan is al vrij snel sprake. Als een contract op eigen naam en voor eigen rekening wordt gesloten, is sprake van handel voor eigen rekening. Handelen voor eigen rekening is een beleggingsactiviteit in de zin van MiFID II. Voor deze activiteit moet een vergunning worden aangevraagd tenzij gebruik kan worden gemaakt van een vrijstelling (zie stap 3 hieronder). 3. Kan gebruik worden gemaakt van een vrijstelling? Bedrijven die onderdeel uitmaken van een groep waarvan het hoofdbedrijf is (i) het verlenen van beleggingsdiensten, (ii) het verlenen van bancaire diensten, of (iii) het zijn van market maker in grondstoffenderivaten, kunnen geen gebruik maken van een vrijstelling onder MiFID II. Als de handel voor eigen rekening in grondstoffenderivaten niet als een nevenactiviteit kan worden aangemerkt, kan er ook geen gebruik worden gemaakt van de vrijstelling. ESMA zal in technische standaarden nader uitwerken wanneer sprake is van een nevenactiviteit. Partijen waarvoor het antwoord op vragen 1 en 2 ja is, en het antwoord op vraag 3 nee is, moeten onder MiFID II een vergunning als beleggingsonderneming aanvragen. Dit is echter niet het enige gevolg. Ook de kwalificatie van deze partijen onder EMIR wijzigt: van niet-financiële tegenpartijen naar financiële tegenpartijen. Daarnaast worden de kapitaaleisen van de Verordening kapitaalvereisten (EU) 575/2013 (CRR) van toepassing. Positielimieten en positiemanagement Ter bevordering van de ordelijke werking van markten waarop grondstoffenderivaten worden verhandeld, krijgen nationale toezichthouders o.a. de bevoegdheid om (i) van een ieder die posities heeft in grondstoffenderivaten informatie te eisen over die posities, (ii) van een partij te verlangen dat deze zijn positie in een bepaald grondstoffenderivaat afbouwt, (iii) een algemene positielimiet in te stellen voor een bepaald type grondstoffenderivaat. Daarnaast moeten handelsplatformen waarop grondstoffenderivaten worden verhandeld positiemanagementbeheersmaatregelen uitvoeren, waaronder het monitoren van open posities van marktdeelnemers en het verkrijgen van informatie over onder andere het doel van de positie en de beneficial owner. Dit betekent dat marktpartijen die voor cliënten of derden posities innemen in grondstoffenderivaten met die cliënten of derden moeten afspreken hoe die informatie wordt vergaard en dat de informatie aan handelsplatformen mag worden verstrekt. Contact Als u vragen heeft over of naar aanleiding van deze Legal alert, kunt u contact opnemen met: Kees Groffen T E Mariken van Loopik T E René Maatman T E Francine Schlingmann T E

MiFID II- een overzicht

MiFID II- een overzicht Agenda 1. Inleiding MiFID II 2. MiFID II en de AFM 3. Onderwerpen toegelicht 4. Vragen 1. Inleiding MiFID II - achtergrond De MiFID staat voor de Markets in Financial Instruments Directive. Doel: bevorderen

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

MiFID II: a piece of cake? 19 maart 2015

MiFID II: a piece of cake? 19 maart 2015 MiFID Roundtable 2015 MiFID II: a piece of cake? Randy Pattiselanno, Reinier Schipper, Bastiaan Bloemink 19 maart 2015 Agenda 1. Introductie aanwezigen 2. Structuur MiFID I en II 3. Tijdlijnen en implementatie

Nadere informatie

Nieuwe regels voor marktstructuur als gevolg van MiFID II

Nieuwe regels voor marktstructuur als gevolg van MiFID II Nieuwe regels voor marktstructuur als gevolg van MiFID II Mr J. Dinant 1 1 Inleiding In de zomer van 2014 is een nieuwe Europese richtlijn gepubliceerd die MiFID I in belangrijke mate herziet (MiFID II).

Nadere informatie

Compliance Professionaldag oktober 2016 MiFID II - Update Larissa Silverentand

Compliance Professionaldag oktober 2016 MiFID II - Update Larissa Silverentand Compliance Professionaldag 2016 6 oktober 2016 MiFID II - Update Larissa Silverentand Introductie: tijdlijn 1 november 2007 19 december 2014 25 april 2016 Q3-Q4 2016 3 januari 2018 Inwerkingtreding MiFID

Nadere informatie

MiFID II. Hans Wolters, AFM. Norton Rose Fulbright seminar MiFID II Amsterdam, 17 April 2014

MiFID II. Hans Wolters, AFM. Norton Rose Fulbright seminar MiFID II Amsterdam, 17 April 2014 MiFID II Hans Wolters, AFM Norton Rose Fulbright seminar MiFID II Amsterdam, 17 April 2014 Overzicht 1. Aanleiding MIFID II 2. Proces besluitvorming 3. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? 4. Level

Nadere informatie

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw,

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw, Amsterdam, 3 juli 2015 Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II Geachte heer, mevrouw, Namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (hierna: VV&A ) willen wij graag van de gelegenheid

Nadere informatie

Regeling vakbekwaamheid medewerkers beleggingsondernemingen Wft

Regeling vakbekwaamheid medewerkers beleggingsondernemingen Wft Regeling vakbekwaamheid medewerkers beleggingsondernemingen Wft Regeling van de Minister van Financiën van 2017-0000211126, directie Financiële Markten, houdende regels tot vaststelling van de criteria

Nadere informatie

MiFID II en de toezichthouder Tim Mortelmans

MiFID II en de toezichthouder Tim Mortelmans MiFID II en de toezichthouder Tim Mortelmans November 2016 "Presentatieonderwerp" Agenda 1. Product governance 2. ken-uw-cliënt 3. Adviseren 4. Kennis en bekwaamheid 5. Provisieverbod en research 6. Afronding

Nadere informatie

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT:

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT: Ministeriële regeling Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl Inlichtingen Staatscourant nr. 51 Datum 5 maart 2009 Betreft Wijziging Vrijstellingsregeling Wft Uw

Nadere informatie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie MiFID voor kredietinstellingen Een introductie NVB MiFID conferentie 24 november 2006 Els Deerenberg Agenda Doel MiFID Regels voor kredietinstellingen - organisatie - cliëntenclassificatie - gedragsregels

Nadere informatie

Circulaire FSMA_2012_12 dd. 20/06/2012

Circulaire FSMA_2012_12 dd. 20/06/2012 %4:.=5,4:0 Circulaire FSMA_2012_12 dd. 20/06/2012 *($ )4.3

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0298(COD) 2.4.2012. van de Commissie industrie, onderzoek en energie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0298(COD) 2.4.2012. van de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 2011/0298(COD) 2.4.2012 ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie aan de Commissie economische en monetaire zaken

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Deze toelichting is opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek N.V. in samenspraak met DUFAS. Het geeft een toelichting bij het model fiduciair beheerovereenkomst

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 323-620. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0296(COD) 14.5.2012. Ontwerpverslag Markus Ferber (PE485.888v01-00)

AMENDEMENTEN 323-620. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0296(COD) 14.5.2012. Ontwerpverslag Markus Ferber (PE485.888v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 2011/0296(COD) 14.5.2012 AMENDEMENTEN 323-620 Ontwerpverslag Markus Ferber (PE485.888v01-00) over het voorstel voor een verordening

Nadere informatie

De MiFID en haar implementatie in de Nederlandse wetgeving

De MiFID en haar implementatie in de Nederlandse wetgeving Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd schap eming De MiFID en haar implementatie in de Nederlandse wetgeving Inleiding De richtlijn markten voor financiële instrumenten

Nadere informatie

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 201 Bijlage 2 bij de mededeling NBB_201_08 Standaardformulier

Nadere informatie

Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. 6 juli 2015

Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. 6 juli 2015 Ministerie van Financiën Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 6 juli 2015 Reactie van: VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS

Nadere informatie

MiFID II Beleggersbescherming

MiFID II Beleggersbescherming MiFID II Beleggersbescherming Tim Mortelmans / nov 2016 Agenda 1. Achtergrond en tijdslijnen 2. MiFID II en de AFM 3. Enkele onderwerpen nader toegelicht 4. Afronding 1. Achtergrond en tijdslijnen 2007:

Nadere informatie

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 2015 Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Markets in Financial Instruments Directive. In 82 vragen door de MiFID

Markets in Financial Instruments Directive. In 82 vragen door de MiFID Markets in Financial Instruments Directive In 82 vragen door de MiFID Tweede herziene druk, Amsterdam januari 2008 2 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 - Inleiding 1. Wat is de aanleiding tot de MiFID?...

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN BELEGGINGSFONDSEN

ONTWIKKELINGEN BELEGGINGSFONDSEN ONTWIKKELINGEN BELEGGINGSFONDSEN Recent hebben zich verschillende relevante ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot beleggingsfondsen. Die ontwikkelingen komen hierin aan de orde. Ga direct naar een

Nadere informatie

MiFID Nieuws. MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen?

MiFID Nieuws. MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen? Juni 2017 Met deze nieuwsbrief willen we je inzicht geven in de ontwikkelingen op het gebied van MiFID II. Per 3 januari 2018 treden de nieuwe vakbekwaamheidseisen uit de MiFID II richtlijn in werking.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (Wet richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014) MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Provisies / Inducements. Deels een nieuw kader onder MiFID 2

Provisies / Inducements. Deels een nieuw kader onder MiFID 2 Provisies / Inducements Deels een nieuw kader onder MiFID 2 Agenda Huidig provisieverbod voor dienstverlening aan niet-professionele klanten Huidig provisieverbod voor dienstverlening aan professionele

Nadere informatie

Handelsplatformen. Hugo Prince Wouter van Bronswijk. MiFID bijeenkomst 2015 Amsterdam, 12 februari 2015

Handelsplatformen. Hugo Prince Wouter van Bronswijk. MiFID bijeenkomst 2015 Amsterdam, 12 februari 2015 Handelsplatformen Hugo Prince Wouter van Bronswijk MiFID bijeenkomst 2015 Amsterdam, 12 februari 2015 Handelsplatformen Agenda Organisational Requirements Instrument Referentie Data Orderbook Data Transactierapportage

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt

Nadere informatie

FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017

FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017 FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017 Deze mededeling is van toepassing op de volgende ondernemingen (hierna gereglementeerde ondernemingen ): - de kredietinstellingen naar Belgisch recht indien zij beleggingsdiensten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 237 4 januari 2018 Regeling van de Minister van Financiën van 22 december 2017, 2017-0000211126, directie Financiële Markten,

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Concrete vertaling en implementatie van MiFID II. 14 & 15 oktober 2015 - Amsterdam

Concrete vertaling en implementatie van MiFID II. 14 & 15 oktober 2015 - Amsterdam Concrete vertaling en implementatie van MiFID II 14 & 15 oktober 2015 - Amsterdam Zorg ervoor dat u en uw organisatie op tijd compliant zijn! Per 3 januari 2017 dient uw organisatie compliant te zijn met

Nadere informatie

***I ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0296(COD) 27.3.2012

***I ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0296(COD) 27.3.2012 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 2011/0296(COD) 27.3.2012 ***I ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Uitwerking van pre- en post trade transparantie bepalingen in Regulatory Technical Standards

Uitwerking van pre- en post trade transparantie bepalingen in Regulatory Technical Standards Uitwerking van pre- en post trade transparantie bepalingen in Regulatory Technical Standards MiFID II bijeenkomst voor marktpartijen op 12 februari 2015 Fridjof Bron en Hans Wolters Het komende uur 1.

Nadere informatie

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid MiFID II- kennis en bekwaamheid Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid Publicatiedatum: 13 november 2017 I. Reikwijdte 1. In de richtsnoeren wordt onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Beleggingsondernemingen

Beleggingsondernemingen Beleggingsondernemingen Peggy Bracco Gartner Wouter van Bronswijk MiFID bijeenkomst 2015 Amsterdam, 12 februari 2015 Beleggingsondernemingen Agenda Transactierapportage Best Execution Klok Synchronisatie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Datum 21 september 2017 Betreft Toezeggingen plenair debat over het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014

Datum 21 september 2017 Betreft Toezeggingen plenair debat over het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 20140 en van verordening nr. 600/2014 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 175. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 59e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. 30 juni 2016.

Publicatieblad van de Europese Unie L 175. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 59e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. 30 juni 2016. Publicatieblad van de Europese Unie L 175 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 59e jaargang 30 juni 2016 Inhoud I Wetgevingshandelingen VERORDENINGEN Verordening (EU) 2016/1033 van het Europees Parlement

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en verordening nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van

Nadere informatie

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies Beleid passende provisies augustus 2013 Versie 2.0 Status: definitief intern 1 van 6 02-08-2013 Versiebeheer Wijzigingsgeschiedenis Datum Auteur Versie Omschrijving 02-08-2013 T.A. van der Kevie 2.0 Definitief

Nadere informatie

Agenda. Korte terugblik Ervaringen VKM Wat zegt MIFID II over kosten Waarop gaat de AFM toezicht houden

Agenda. Korte terugblik Ervaringen VKM Wat zegt MIFID II over kosten Waarop gaat de AFM toezicht houden Kosten Agenda Korte terugblik Ervaringen VKM Wat zegt MIFID II over kosten Waarop gaat de AFM toezicht houden Korte terugblik Onderzoek AFM in 2012 naar kosten Onvolledig Informatie lastig te vinden (kosten

Nadere informatie

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND CONFIDENTIEEL Onderwerp: Informatieformulier Derdelanden Beleggingsondernemingen Toezicht nationale instellingen Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN

Nadere informatie

Leidinggevend orgaan (artikelen 4:9b en 4:9.0a)

Leidinggevend orgaan (artikelen 4:9b en 4:9.0a) 34 583 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en van verordening nr. 600/2014 van het Europees

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 583 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten

Nadere informatie

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen. Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen. Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven December 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt

Nadere informatie

financieel toezicht (Wft) en de daaraan gekoppelde uitvoeringsregelingen. De MiFIDuitvoeringsverordening

financieel toezicht (Wft) en de daaraan gekoppelde uitvoeringsregelingen. De MiFIDuitvoeringsverordening Hoofdstuk 1 INLEIDING 1.1 Algemeen Beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten worden sinds 1 november 2007 op indringende wijze gereguleerd door de Europese Markets in Financial Instruments Directive

Nadere informatie

Richtsnoeren bij de Verordening marktmisbruik (MAR)

Richtsnoeren bij de Verordening marktmisbruik (MAR) Richtsnoeren bij de Verordening marktmisbruik (MAR) Informatie omtrent markten voor grondstoffenderivaten of daaraan gerelateerde spotmarkten met het oog op de definitie van voorwetenschap inzake grondstoffenderivaten

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven Publicatiedatum: December 2015 Laatste aanpassing: 3

Nadere informatie

MiFID II-seminar: Voorbereid(ing) op het toezicht

MiFID II-seminar: Voorbereid(ing) op het toezicht MiFID II-seminar: Voorbereid(ing) op het toezicht Kapitaalmarkt onderwerpen 1 Agenda Welkomstwoord - Dries van der Laan AFM-werk MiFID II - Hans Wolters Stand van zaken MiFID II - Hans Wolters Marktstructuur

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag, 28 november 2016 Ref: B16.24 Betreft: Wetsvoorstel implementatie

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

Bijgaand treft u de antwoorden aan op de vragen van het lid Nijboer (PvdA) over de handel in contracts for difference.

Bijgaand treft u de antwoorden aan op de vragen van het lid Nijboer (PvdA) over de handel in contracts for difference. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 235 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie

Nadere informatie

MiFID II: De stand van zaken 1

MiFID II: De stand van zaken 1 MiFID II: De stand van zaken 1 Mr. L.J. Silverentand en mr. J.M. Sprecher 2 1 Inleiding Sinds november 2007 zijn de regels voor beleggingsdienstverlening uit de Markets in Financial Instruments Directive

Nadere informatie

MiFID II: vergunningverlening

MiFID II: vergunningverlening MiFID II: vergunningverlening Consultation paper MiFID II/MiFIR: ESMA/2014/1570 Maaike Been Agenda 1. Vergunningverlening 2. Europese paspoorten 3. Derde landen Pagina 2 Vergunningplicht voornaamste wijzigingen

Nadere informatie

FSMA_2017_14 dd. 22/08/2017

FSMA_2017_14 dd. 22/08/2017 FSMA_2017_14 dd. 22/08/2017 Deze mededeling is van toepassing op de volgende ondernemingen (hierna gereglementeerde ondernemingen ): - de kredietinstellingen naar Belgisch recht indien zij beleggingsdiensten[*]

Nadere informatie

Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft

Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Afsluiten rentederivaat met klant is altijd een beleggingsdienst

Afsluiten rentederivaat met klant is altijd een beleggingsdienst Rentederivaten beleggingsadvies zorgplicht Afsluiten rentederivaat met klant is altijd een beleggingsdienst Inleiding In navolging van de Engelse banken 1 is inmiddels wel met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid

Nadere informatie

Richtsnoeren. Afstemming van handelsonderbrekers en publicatie van handelsonderbrekingen volgens MiFID II 27/06/2017 ESMA NL

Richtsnoeren. Afstemming van handelsonderbrekers en publicatie van handelsonderbrekingen volgens MiFID II 27/06/2017 ESMA NL Richtsnoeren Afstemming van handelsonderbrekers en publicatie van handelsonderbrekingen volgens MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 NL Inhoudsopgave 1 Toepassingsgebied... 3 2 Definities... 4 3 Doel...

Nadere informatie

CRR en CRD IV: laatste loodjes voor de start

CRR en CRD IV: laatste loodjes voor de start CRR en CRD IV: laatste loodjes voor de start Op 1 januari 2014 treden de Europese verordening kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation (CRR), nr. 575/2013) en de bijbehorende Europese richtlijn

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8349 12 mei 2011 Regeling van de Minister van Financiën van 4 mei 2011, nr. FM/2011/8728M, tot aanwijzing van categorieën,

Nadere informatie

Richtsnoeren Richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid

Richtsnoeren Richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid Richtsnoeren Richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid 22/03/2016 ESMA/2015/1886 NL Inhoudsopgave I. Toepassingsgebied... 3 II. Verwijzingen, afkortingen en definities... 3 III. Doel...

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014) VOORSTEL

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 34 583 Wijziging van de Wft en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 20140 en van verordening nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van

Nadere informatie

Beleggingsadviseur Informatievoorziening

Beleggingsadviseur Informatievoorziening Beleggingsadviseur Informatievoorziening Beschrijving De Global Office Bank probeert zijn cliënten zo goed mogelijk van informatie te voorzien. De bank hanteert daarbij de regels zoals opgenomen in de

Nadere informatie

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: - Korte introductie - Tijdslijnen - Wat is een AIF; vrijstellingen - Europees paspoort

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding?

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? & wijzigingen Nrgfo Wft op het vlak van vermogensscheiding Wat was de aanleiding voor de FM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? Nationale ontwikkelingen in combinatie met nieuwe regelgeving als

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 086 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie

Nadere informatie

Provisieregels "De klant centraal"

Provisieregels De klant centraal INVESTMENT MANAGEMENT GROUP JANUARI 2012 Provisieregels "De klant centraal" De wijze van beloning van tussenpersonen die betrokken zijn bij de distributie van financiële producten wordt zowel door de Europese

Nadere informatie

Transparantie onder MiFiD2

Transparantie onder MiFiD2 Transparantie onder MiFiD2 door Bas Dommerholt Wat is transparantie vanuit MiFID? Transparantie gaat niet over de transactierapportage aan toezichthouder. Maar over het publiceren en voor iedereen toegankelijk

Nadere informatie

1. Gegevensverstrekking bij melding bruto shortposities

1. Gegevensverstrekking bij melding bruto shortposities Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten Postbus 20201 2500 EE Den Haag Den Haag, 1 mei 2013 Ref: B13.19 Betreft: Consultatiedocument Wijzigingsbesluit financiële markten 2014 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust

Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust Algemeen Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de bewaardiensten die worden verleend door Stichting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17690 28 juni 2013 Beleidsregel van de Stichting Autoriteit Financiële Markten aangaande de definitie en de berekening

Nadere informatie

Hot topics Treasury seminar

Hot topics Treasury seminar Regulatory 5 juni 2014 Discover and unlock your potential PwC Program Toezichthouders: aandachtsgebieden Regelgeving: gelaagde structuur Totstandkoming: Lamfalussy Mifid II: status 2 Toezichthouders Het

Nadere informatie

Toelichting kosten 2017

Toelichting kosten 2017 Toelichting kosten 2017 Publicatiedatum: 1 juni 2017 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten

Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemeen Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Ostrica BV, hierna te

Nadere informatie

Reactie op AFM consultatiedocument inzake Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft d.d. 7 juli 2016 ( Consultatiedocument ).

Reactie op AFM consultatiedocument inzake Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft d.d. 7 juli 2016 ( Consultatiedocument ). Reactie op AFM consultatiedocument inzake Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft d.d. 7 juli 2016 ( Consultatiedocument ). Inleiding Het Consultatiedocument is de opvolger van een

Nadere informatie

Toelichting kosten toezicht 2015

Toelichting kosten toezicht 2015 Toelichting kosten toezicht 2015 Toelichting kosten toezicht 2015 Samen staan we voor eerlijke en transparante financiële markten en samen willen we het vertrouwen van consumenten en bedrijven in deze

Nadere informatie

Is uw organisatie al klaar voor EMIR? Zie ook: www.afm.nl/emir

Is uw organisatie al klaar voor EMIR? Zie ook: www.afm.nl/emir Zie ook: www.afm.nl/emir Zoals bekend moet door de invoering van EMIR iedere partij die een derivatencontract heeft gesloten of gaat afsluiten de details van deze transactie rapporteren. De AFM heeft de

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht

(Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht (Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht Hoofdstuk 4.2. Regels voor het werkzaam zijn op de financiële markten betreffende alle financiële diensten

Nadere informatie

Publicatie bemiddelen September 2014

Publicatie bemiddelen September 2014 Publicatie bemiddelen September 2014 Inleiding Deze publicatie geeft u antwoord op de vraag wanneer sprake is van bemiddelen volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft). 1 Consumenten kunnen op verschillende

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG. 28 september 2007 FM 2007-02391 M

Directie Financiële Markten. De voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG. 28 september 2007 FM 2007-02391 M Directie Financiële Markten De voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 28 september 2007 FM 2007-02391 M Onderwerp Consultatiereacties level 2

Nadere informatie

3. Structuur van de MIFID 3.1 Totale harmonisatie 3.2. Uitvoeringsverordening markten voor financiële instrumenten (uitvoeringsverordening MiFID)

3. Structuur van de MIFID 3.1 Totale harmonisatie 3.2. Uitvoeringsverordening markten voor financiële instrumenten (uitvoeringsverordening MiFID) Memorie van Toelichting 1 Inhoudsopgave memorie van toelichting Algemeen deel 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Structuur van de MIFID 3.1 Totale harmonisatie 3.2. Uitvoeringsverordening markten voor financiële

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten AFM consulteert Concept Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van het aantal aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes Ter consultatie

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Datum 21 december 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Ronnes en Oskam (beiden CDA) over binaire opties

Datum 21 december 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Ronnes en Oskam (beiden CDA) over binaire opties > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 086 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie

Nadere informatie

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft AFM Beleidsregel Deskundigheid s artikel 4:9 en 5:29 Wft Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 08-01 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 24 maart 2008 inzake de deskundigheid van s

Nadere informatie