Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview"

Transcriptie

1 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Nederlandse norm NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Information technology - Application management - Requirements for application management Vervangt NEN 3434:2007 Ontw. ICS november 2007

2 Normcommissie "Applicatiemanagement" Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute. The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation. Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht. Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven Nederlands Normalisatie-instituut Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) , Fax (015)

3 Inhoud Voorwoord...5 Inleiding Onderwerp en toepassingsgebied Termen en definities Incidentbeheer Doel proces Eisen proces Configuratiebeheer Doel proces Eisen proces Beschikbaarheidsbeheer Doel proces Eisen proces Capaciteitsbeheer Doel proces Eisen proces Continuïteitsbeheer Doel proces Eisen proces Wijzigingenbeheer Doel proces Eisen proces Impactanalyse Doel proces Eisen proces Ontwerp Doel proces Eisen proces Realisatie Doel proces Eisen proces Testen Doel proces Eisen proces Voorbereiden implementatie Doel proces Eisen proces Programmabeheer en -distributie Doel proces Eisen proces Planning en control Doel proces Eisen proces Kostenmanagement Doelen proces Eisen proces Kwaliteitsmanagement Doel proces

4 17.2 Eisen proces Service level management Doel proces Eisen proces Bepalen technologische ontwikkelingen Doel proces Eisen proces Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen bij de gebruikersorganisatie Doel proces Eisen proces Bepalen ketenontwikkelingen bij de gebruikersorganisatie Doel proces Eisen proces Managen applicatielevenscyclus Doel proces Eisen proces Managen applicatieportfolio Doel proces Eisen proces Definiëren markt Doel proces Eisen proces Definiëren klanten Doel proces Eisen proces Definiëren technologie Doel proces Eisen proces Definiëren kennis en vaardigheden Doel proces Eisen proces Definiëren dienstverlening Doel proces Eisen proces...66 Bijlage A (informatief) Toelichting

5 Voorwoord Dit normontwerp is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoefte van applicatiebeheerorganisaties en hun klanten aan een consistent, volledig en herkenbaar normenkader op het gebied van het werkveld applicatiemanagement. Dit normontwerp is voortgekomen uit de normering voor applicatiebeheerorganisaties die in opdracht van de stichting ASL Foundation is opgesteld door vertegenwoordigers van een zevental participanten en kennispartners van de stichting. De ASL Foundation beoogt met haar normering een bijdrage te leveren aan de bevordering van vakmanschap en organisatievolwassenheid op het gebied van applicatiemanagement. De normering van de ASL Foundation is gebaseerd op ASL (Application Services Library), een 'framework' dat beschikbaar is in het publieke domein. Applicatiemanagement (ofwel applicatiebeheer) is het geheel van taken, verantwoordelijkheden en activiteiten dat ertoe dient om te bewerkstelligen dat de ondersteuning van de bedrijfsprocessen, zoals die door applicaties wordt gerealiseerd, gedurende de gehele levensduur van de bedrijfsprocessen blijft voldoen aan de eisen en behoeften van de applicatie-eigenaren. Applicatiemanagement is daarom zowel gericht op het dagelijks beheer van applicaties, inclusief het oplossen van verstoringen, als op het onderhouden en vernieuwen van applicaties in overeenstemming met veranderende eisen en behoeften. Professioneel applicatiemanagement omvat een aantal processen op uitvoerend, sturend en richtinggevend niveau. In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de applicatiebeheerprocessen, waarbij ASL als referentiemodel heeft gediend. De eisen die in deze norm worden gesteld aan applicatiemanagement zijn geformuleerd per proces. Het normenkader is gedetailleerd uitgewerkt in termen van de concrete activiteiten die applicatiebeheerorganisaties uitvoeren. Hoofdstuk 1 t.m. 3 beschrijven de relatie van deze norm met andere normen en standaarden in het werkveld, de reikwijdte van het normontwerp en enkele basisbegrippen. Hoofdstuk 4 t.m. 29 beschrijven de eisen die worden gesteld aan applicatiemanagement. Bij het opstellen van deze eisen zijn vijf niveaus van procesvolwassenheid onderkend. De eisen voor het laagste volwassenheidsniveau, 1 (initieel), zijn in deze hoofdstukken niet beschreven omdat deze eisen onvoldoende eenduidig en kwantificeerbaar zijn en niveau 1 daarom niet in aanmerking komt voor een certificaat. In de informatieve bijlage A wordt een toelichting op de eisen gegeven. Hierbij wordt ingegaan op de betekenis van volwassenheidsniveaus 1 t.m. 5. Tevens zijn hier de eisen voor niveau 1 (initieel) opgenomen. 5

6 Inleiding NEN 3434 is erop gericht applicatiebeheerorganisaties een concreet, direct toepasbaar en volledig normenkader te bieden voor hun specifieke activiteiten. De positie en toegevoegde waarde van NEN 3434 ten opzichte van andere normen wordt hieronder beknopt toegelicht. In NEN-ISO/IEC :2006 Informatietechnologie Service management Deel 1: Specificatie en NEN-ISO/IEC :2006 Informatietechnologie Service management Deel 2: Praktijkcode worden generieke eisen gespecificeerd en wordt een praktijkcode gegeven met betrekking tot het leveren van servicemanagement van aanvaardbare kwaliteit. In NEN 3434 worden, in aanvulling op deze generieke eisen, de eisen geformuleerd die van toepassing zijn op de specifieke servicemanagementactiviteiten die worden uitgevoerd voor de levering van applicatiemanagementdiensten. De toegevoegde waarde van NEN 3434 ten opzichte van NEN-ISO/IEC is met name gelegen in de volgende aspecten: nadere concretisering van generieke servicemanagementeisen met het oog op de specifieke dienstverlening van applicatiebeheerorganisaties; formulering van aanvullende eisen aan processen voor onderhoud en vernieuwing van applicaties; formulering van aanvullende eisen aan richtinggevende applicatiemanagementprocessen; classificatie van de eisen overeenkomstig vier niveaus van procesvolwassenheid en concretisering van de eisen aan de dienstverlening in relatie tot deze volwassenheidsniveaus. In de praktijk zullen applicatiebeheerorganisaties die hun procesinrichting hebben geënt op NEN 3434 voor een groot deel ook NEN-ISO/IEC naleven, zeker indien zij volwassenheidsniveau 3 (gestandaardiseerd) volgens NEN 3434 hebben bereikt. NEN-EN-ISO 9001:2000 Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen stelt algemene eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem, de inrichting van de directieverantwoordelijkheid en het management van middelen. Bovendien moet de cyclus van meting, analyse en verbetering zijn ingericht met betrekking tot klantentevredenheid en de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast worden eisen gesteld aan de processen die worden gebruikt voor het realiseren van producten in het algemeen. NEN-ISO/IEC 90003:2004 Software engineering Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to computer software biedt vervolgens richtlijnen voor de toepassing van NEN-EN-ISO 9001 op o.a. ontwikkeling, 'operation' en onderhoud van software en op hieraan gerelateerde ondersteunende diensten. De eisen zijn in generieke termen geformuleerd aan de hand van de totale levenscyclus van software. NEN-ISO/IEC specificeert geen aanvullende eisen ten opzichte van NEN-EN-ISO 9001 en kan niet worden gebruikt voor certifceringsaudits. NEN 3434 biedt een gedetailleerde en volledige uitwerking van de eisen die van toepassing zijn op die fasen van de levenscyclus van software die relevant zijn voor applicatiemanagement. Applicatiebeheerorganisaties die opereren in overeenstemming met NEN 3434 (vanaf niveau 3) voldoen voor een groot deel aan NEN-EN-ISO 9001, met name waar het gaat om vaststelling, planning, uitvoering, borging en voortdurende verbetering van de primaire processen en om bewaking en verbetering van de klantentevredenheid. Voor applicatiebeheerorganisaties die reeds opereren in overeenstemming met NEN-EN-ISO 9001 biedt NEN 3434 gerichte ondersteuning om tot verdere verbetering te komen. NEN-ISO/IEC 12207:1995 Informatietechnologie Processen in de levenscyclus van programmatuur biedt een procesmatig normenkader voor alle fasen in de totale levenscyclus van softwareproducten, waaronder de ontwikkelings- en de onderhoudsfase. De nadruk ligt op de architectuur van de processen; eisen die 6

7 worden gesteld aan de activiteiten die onderdeel uitmaken van de processen worden niet gedetailleerd beschreven. Enkele onderdelen van de uitvoerende en sturende applicatiemanagementprocessen en van de procesmanagement- en borgingsaspecten die in NEN 3434 systematisch zijn beschreven, zijn in NEN-ISO/IEC verspreid terug te vinden. In NEN-ISO/IEC 14764:2006 Software Engineering Software Life Cycle Processes Maintenance worden optionele aanvullende eisen geformuleerd voor het 'software maintenance process' als verbijzondering van het 'maintenance process' dat is beschreven in NEN-ISO/IEC Bovendien zijn verschillende typen software-onderhoud, zoals correctief onderhoud, gedefinieerd en worden deze gebruikt in de procesbeschrijvingen. NEN-ISO/IEC is niet van toepassing op applicatiemanagementactiviteiten die volgens NEN-ISO/IEC tot het 'Operation Process' behoren, zoals backup van applicatieobjecten en de helpdesk. Voorts wordt NEN-ISO/IEC uitsluitend van toepassing verklaard op onderhoud van standaardpakketten ('off-the-shelf software products') en is deze norm niet bedoeld voor 'software products customized by users', noch voor 'products maintained as end-user applications'. NEN-ISO/IEC biedt evenwel zeer bruikbare handreikingen en inzichten voor alle applicatiebeheerorganisaties, bijvoorbeeld met betrekking tot onderhoudbaarheid als factor in het software-ontwikkelproces. Gebruik van NEN-ISO/IEC als achtergrondinformatie naast NEN 3434 wordt aanbevolen. NEN-ISO/IEC 19770:2006 Information technology Software asset management Part 1: Processes biedt een normenkader voor de implementatie van 'software asset management' (SAM) door de klantorganisatie. SAM omvat de besturing, beheersing en bescherming van alle software die een organisatie in bezit heeft. NEN-ISO/IEC wordt gepositioneerd als in overeenstemming met en ondersteunend ten opzichte van NEN-ISO/IEC De eisen die in NEN-ISO/IEC worden gespecificeerd hebben toegevoegde waarde als algemene kaders voor de applicatiemanagementprocessen. Op deze wijze is NEN-ISO/IEC tevens in overeenstemming met en ondersteunend ten opzichte van NEN Organisaties waarvan de leveranciers van applicatiemanagementdiensten opereren in overeenstemming met NEN 3434 (vanaf niveau 2) beschikken over een goede basis voor effectief SAM conform NEN-ISO/IEC NEN-ISO/IEC 27001:2006 Information Technology Security Techniques Information security management systems Requirements specificeert eisen voor een 'information security management system' (ISMS). NEN-ISO/IEC heeft daarmee betrekking op de keuze en implementatie van adequate beveiligingsmaatregelen en gerelateerde beheersingsmaatregelen, die effectieve bescherming waarborgen voor de 'information assets' van een organisatie. Interne leveranciers van applicatiemanagementdiensten moeten hun dienstverlening uitvoeren conform het ISMS van de organisatie. Voordat externe dienstverleners toegang krijgen tot de 'information assets' van de klantorganisatie, moeten de benodigde specifieke beveiligingsmaatregelen worden bepaald op basis van een risicoanalyse, waarbij o.a. de continuïteits- en beveiligingsmaatregelen van de externe dienstverlener worden onderzocht. De dienstverleningsovereenkomst moet voorzien in alle van toepassing zijnde beveiligingsmaatregelen. Wanneer de betrokken applicatiebeheerorganisatie opereert in overeenstemming met NEN 3434 (vanaf niveau 2), worden hierdoor zowel de risicoanalyse als de implementatie van beveiligingsmaatregelen in belangrijke mate ondersteund. Met name de kwaliteit van inrichting en uitvoering van de applicatiebeheerprocessen service level management, kwaliteitsmanagement en continuïteitsbeheer speelt hierin een belangrijke rol. NEN 3434 heeft niet alleen toegevoegde waarde ten opzichte van bovengenoemde normen, maar ook ten opzichte van het groeimodel CMMI. Een belangrijke component van dit model, CMMI for Development, richt zich op kwaliteitsborging van processen voor productontwikkeling. Toegepast op applicaties, is CMMI-DEV met name van toepassing op nieuwbouw en projectmatige onderhouds- en vernieuwingsactiviteiten. Een andere component van CMMI, CMMI for Services (in ontwikkeling), is specifiek gericht op servicemanagementprocessen. Richtinggevende processen komen in CMMI niet expliciet aan de orde. Applicatiebeheerorganisaties kunnen aan CMMI waardevolle inzichten ontlenen bij het inrichten en verbeteren van de sturende processen en van de processen voor onderhoud en vernieuwing van applicaties. 7

8 Daarnaast biedt CMMI ondersteuning op het gebied van de sturings- en borgingsaspecten van alle applicatiemanagementprocessen. NEN 3434 levert ten opzichte van CMMI toegevoegde waarde door concrete eisen te formuleren voor de inhoudelijke inrichting van alle uitvoerende processen en voor de richtinggevende processen. 8

9 Informatietechnologie Applicatiemanagement Eisen aan applicatiemanagement 1 Onderwerp en toepassingsgebied Het onderwerp van deze norm is applicatiemanagement. Binnen dit vakgebied is een aantal procesclusters en processen gedefinieerd. Deze kunnen op twee manieren worden ingedeeld: een verdeling in processen gericht op de dienstverlening van de applicatiebeheerorganisatie en processen gericht op onderhoud en vernieuwing van applicaties; een verdeling in uitvoerende, sturende en richtinggevende processen. De applicatiemanagementprocessen zijn verdeeld in vijf procesclusters. Op uitvoerend niveau 1) De dagelijkse beheerprocessen: incidentbeheer; configuratiebeheer; beschikbaarheidsbeheer; capaciteitsbeheer; continuïteitsbeheer. Deze processen bevatten voornamelijk operationele en tactische activiteiten die zijn gericht op de dienstverlening van de applicatiebeheerorganisatie. 2) De processen voor onderhoud en vernieuwing van applicaties: wijzigingenbeheer; impactanalyse; ontwerp; realisatie; testen; voorbereiden implementatie; programmabeheer en -distributie. Deze processen bevatten activiteiten die te maken hebben met het aanpassen van de applicaties. Op sturend niveau 3) De sturende processen: planning en control; kostenmanagement; kwaliteitsmanagement; service level management. Op richtinggevend niveau 4) De processen m.b.t. de strategie voor de applicatieportfolio van de gebruikersorganisaties: bepalen technologische ontwikkelingen; bepalen ontwikkelingen in de gebruikersorganisatie; bepalen ontwikkelingen in de omgeving van de gebruikersorganisatie; managen applicatielevenscyclus; managen applicatieportfolio. 9

10 5) De processen m.b.t. de strategie voor de applicatiebeheerorganisatie: definiëren markt; definiëren klanten; definiëren technologie; definiëren kennis en vaardigheden; definiëren dienstverlening. 2 Termen en definities 2.1 applicatie geautomatiseerd gedeelte van een informatiesysteem, bestaande uit applicatieprogrammatuur, applicatiegebonden gegevens, de (fysieke) opslagstructuren waarin deze gegevens zijn ingebed en de bijbehorende documentatie 2.2 applicatiebeheerorganisatie organisatorische eenheid die verantwoordelijk is voor het beheren, onderhouden en/of vernieuwen van een (aantal) applicatie(s) 2.3 applicatiemanagement applicatiebeheer geheel van taken, verantwoordelijkheden en activiteiten dat er toe dient om applicaties in zodanige staat te brengen en houden, dat deze voldoen aan de vastgestelde eisen en behoeften van de eigenaren ervan gedurende de gehele levensduur van de bedrijfsprocessen die door de applicaties worden ondersteund 2.4 applicatieobject onderdeel dat direct is gerelateerd aan of onderdeel uitmaakt van een applicatie, zoals programma s, sources, gegevensbestanden, documentatie, datadefinities, testbestanden, scripts enz. 2.5 applicatieportfolio verzameling van applicaties die door een gebruikersorganisatie wordt gebruikt 2.6 beschikbaarheid mate waarin een applicatieobject in staat is om overeengekomen functionaliteit te bieden op een overeengekomen ogenblik of voor een overeengekomen tijdsduur 2.7 best practice beschrijving van een uit ervaring bewezen beste methode, oplossing of aanpak 2.8 betrouwbaarheid mate waarin een applicatieobject de overeengekomen functionaliteit biedt of mate waarin de applicatiebeheerorganisatie conform de afspraken opereert, gedurende een overeengekomen tijdsduur 2.9 business case zakelijke rechtvaardiging waarom een investering nodig of gewenst is in concrete, meetbare en objectieve waarden OPMERKING Bijvoorbeeld: welke voordelen heeft het project voor de organisatie, in hoeverre draagt het project bij aan de bedrijfsdoelstelling, wegen de opbrengsten van het project op tegen de kosten ervan. 10

11 2.10 calamiteit onvoorziene of niet te voorkomen verstoring op de dienstverlening met grote impact voor de gebruikers OPMERKING Bijvoorbeeld een verstoring ten gevolge van een aardbeving, stroomuitval, wateroverlast enz change package verzameling applicatieobjecten die in samenhang zijn gewijzigd en geaccordeerd om te worden overgeheveld naar de productieomgeving. Dit kan geschieden in één of meer 'shipments' 2.12 change set verzameling applicatieobjecten die als gevolg van een release mogelijk zullen worden gewijzigd; dat wil zeggen: de objecten die (min of meer) zijn toegewezen aan een release of wijziging 2.13 configuratie-item ICT-component waarover gegevens worden bijgehouden OPMERKING Er wordt onderscheid gemaakt in componenten als hardware, software, procedures, diensten, documentatie enz. Applicatieobjecten zijn dus een soort configuratie-items functioneel beheer beheerdomein dat vanuit applicatiemanagement gezien verantwoordelijk is voor de instandhouding van de functionaliteit van de informatievoorziening en de informatiesystemen, waarbij functioneel beheer tevens de opdrachtgeversrol vervult naar applicatiebeheer en technisch beheer OPMERKING Op operationeel niveau ondersteunt het functioneel beheer dan ook de gebruikersorganisatie bij het gebruik van de functionaliteiten van de systemen, evalueert dit en reageert op onvolkomenheden en nieuwe wensen die tot wijzigingen kunnen leiden. Tot de richtinggevende en sturende activiteiten behoren onder meer informatiemanagement, contractmanagement en leveranciersmanagement functionele systeemtest functionele integratietest testsoort waarin wordt bepaald of de wijzigingen in de applicatie correct (conform functioneel ontwerp of functionele specificaties) zijn aangebracht en of het gehele informatiesysteem aan de afgesproken functionaliteit voldoet 2.16 gebruikersorganisatie organisatie waarvan het bedrijfsproces wordt ondersteund door de applicaties OPMERKING Het woord gebruikersorganisatie is een synoniem van klantorganisatie, business enz.; functioneel beheer is onderdeel van de gebruikersorganisatie en vertegenwoordigt doorgaans de gebruikersorganisatie als opdrachtgever voor de applicatiebeheerorganisatie gegevensmodel datamodel model dat de beschrijving bevat van gegevensobjecten en hun relaties OPMERKING Er wordt onderscheid gemaakt tussen een logisch (of functioneel) en een technisch gegevensmodel. In een technisch gegevensmodel is vastgelegd in welke vorm gegevens zijn vastgelegd in de database en hoe de gegevens worden benaderd. 11

12 2.18 gegevensobject abstractie van een reëel object uit de werkelijkheid OPMERKING Een gegevensobject bevat de gegevens die over een bepaald object worden vastgelegd ICT-infrastructuur geheel van technische componenten, systeem- en toepassingssoftware, procedures en documentatie dat wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van informatie OPMERKING Zie ook: technische infrastructuur ketenorganisatie organisatie die een relatie met een andere organisatie heeft in het kader van hun beider voortbrengingsproces; er worden twee soorten ketens onderscheiden: ketens van de ICT-organisaties die betrokken zijn bij het beheer van de informatiesystemen (applicatiebeheerder, computercentrum, werkplekbeheerder, netwerkbeheerder, functioneel beheerder, toeleveranciers e.d.); ketens waarin de gebruikersorganisatie die de applicatie gebruikt zich bevindt (het bedrijfsproces dat door de applicatie wordt ondersteund maakt deel uit van een keten over meer organisaties heen; bijvoorbeeld vreemdelingenketen, strafrechtketen enz.) 2.21 meldpunt servicedesk helpdesk organisatieonderdeel dat een contactpunt vormt tussen de gebruikersorganisatie en de applicatiebeheerorganisatie en dat verantwoordelijk is voor onder andere incidentbeheer 2.22 ontwerpdocumentatie documentatie waarin de opzet van een applicatie is weergegeven. Deze bestaat uit: een beschrijving van de functies van de (gewijzigde) applicatie, de gegevensstromen daartussen en het gegevensmodel; een beschrijving van de wijze waarop moet worden getest (testspecificaties, testgevallen) 2.23 ontwikkelinfrastructuur middelen waarmee informatiesystemen en applicaties worden gemaakt 2.24 organisatorische eenheid ofwel één beheerteam ofwel een aantal beheerteams; deze laatste zijn dan verenigd in bijvoorbeeld een business unit of een geheel bedrijf OPMERKING In geval van certificering: het deel van een organisatie waarop de audit betrekking heeft. 12

13 Bestelformulier Stuur naar: NEN Uitgeverij t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Uitgeverij Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. NEN 3434:2007 nl Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Stel uw vraag aan Klantenservice Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Uitgeverij, t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2015, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014 NPR NPR iew Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006 Nederlandse Ontwerp norm NEN 1414 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden Publicatie uitsluitend voor commentaar Symbols for safety precautions on escape and rescue

Nadere informatie

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN 6059-1

Ontwerp norm NEN 6059-1 Nederlandse Ontwerp norm NEN 6059-1 Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 1: Nulmeting brandveiligheid bouwwerken Publicatie uitsluitend voor commentaar Assessment of fire safety of buildings -

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009 Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599 Vlakglas voor gebouwen - berekeningen volgens ontwerp NEN 608:009 Publicatie uitsluitend voor commentaar Glass in building - Example calculations in accordance

Nadere informatie

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp Nederlandse Ontwerp norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar Publicatie uitsluitend voor commentaar Gas pressure regulators for domestic installations

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en)

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 27013 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 27013 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en)

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Nederlandse norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Vervangt NPR-IEC/PAS 62297:2002,deels juli 2005 ICS 33.170 Dit

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/TR 10013 (en) Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT)

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/TR 10013 (en) Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT) Nederlandse norm Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT) NEN-ISO/TR 10013 (en) Guidelines for quality management system documentation (ISO/TR 10013:2001,IDT) Vervangt

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 19600 (en) Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014,IDT)

Nederlandse norm. NEN-ISO 19600 (en) Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp. Publicatie uitsluitend voor commentaar. Commentaar voor 2001-03-01. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. Ontwerp. Publicatie uitsluitend voor commentaar. Commentaar voor 2001-03-01. Nederlandse Nederlandse Ontwerp norm NEN-EN 14035-12 Vuurwerk - Deel 12: Knalvuurwerk met flits en batterijen van knalvuurwerk met flits - Specifiatie en beproevingsmethoden Publicatie uitsluitend voor commentaar

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN-EN 13306. Maintenance - Maintenance terminology Publicatie uitsluitend voor commentaar

Ontwerp norm NEN-EN 13306. Maintenance - Maintenance terminology Publicatie uitsluitend voor commentaar Nederlandse Ontwerp norm NEN-EN 13306 Maintenance - Maintenance terminology Publicatie uitsluitend voor commentaar oktober 2008 ICS 01.040.03; 03.080.10 Commentaar voor 2009-02-09 Zal vervangen NEN-EN

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/IEC 19761 (en) Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT)

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/IEC 19761 (en) Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT) Nederlandse norm Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT) NEN-ISO/IEC 19761 (en) maart 2003 ICS 35.080 Als Nederlandse norm is aanvaard: Dit document

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NPR-ISO/TR 10017 (en) Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT)

Voorbeeld. Preview. NPR-ISO/TR 10017 (en) Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT) Nederlandse praktijkrichtlijn Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT) NPR-ISO/TR 10017 (en) juli 2003 ICS 03.120.10; 03.120.30 Vervangt NPR-ISO/TR 10017:1999 Als Nederlandse

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN-EN-ISO 21091

Ontwerp norm NEN-EN-ISO 21091 Nederlandse Ontwerp norm NEN-EN-ISO 21091 Health informatics - Directory services for security, communications and identification of professionals and patients (ISO/DIS 21091:2011,IDT) Publicatie uitsluitend

Nadere informatie

ICT-dienstverlening. Leo Ruijs, Wouter de Jong. Van ICT-beheer naar ICTservicemanagement. Derde druk

ICT-dienstverlening. Leo Ruijs, Wouter de Jong. Van ICT-beheer naar ICTservicemanagement. Derde druk ICT-dienstverlening Van ICT-beheer naar ICTservicemanagement Leo Ruijs, Wouter de Jong Derde druk ICT-dienstverlening Van ICT-beheer naar ICT-servicemanagement Leo Ruijs Wouter de Jong Meer informatie

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 12577:1996 Ontw.; NEN-EN 12578:1996 Ontw. Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-CR 13456 (en)

Vervangt NEN-EN 12577:1996 Ontw.; NEN-EN 12578:1996 Ontw. Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-CR 13456 (en) Vervangt NEN-EN 12577:1996 Ontw.; NEN-EN 12578:1996 Ontw. Nederlandse praktijkrichtlijn Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als

Nadere informatie

Application Management Foundation based on ASL2

Application Management Foundation based on ASL2 Voorbeeldexamen Application Management Foundation based on ASL2 Editie december 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie

Applicatie beheer of Applicatiemanagement

Applicatie beheer of Applicatiemanagement De positie van applicatie management Model van Looijen en Deelen: 1. Technisch beheer (TB) 2. Applicatie beheer (AB) 3. Functioneel beheer (FB) Technisch beheer of Infrastructuur management Applicatie

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

Uittreksel ASL 2. Application Services Library. Kwaliteitsmanagement. Wijzigingenbeheer. Continuïteitsbeheer Impactanalyse.

Uittreksel ASL 2. Application Services Library. Kwaliteitsmanagement. Wijzigingenbeheer. Continuïteitsbeheer Impactanalyse. Uitvoerend Sturend Richtinggevend Uittreksel ASL 2 Application Services Library Organization Cycle Management Applications Cycle Management Account & market Capabilities Service delivery Supplier Technology

Nadere informatie

Onderzoek ITIL versus ASL

Onderzoek ITIL versus ASL Onderzoek ITIL versus ASL Datum: 6 april 2011 Status: definitief Opgesteld door: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave. 1. samenvatting.... 2 2. Inleiding.... 3 3. Wat is ASL?...

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN 15763 (en)

Nederlandse norm. NEN-EN 15763 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Evaluatie Uniforme Normverdeling Beheeruren bij Applicatie Insourcing, toegepast op ASL

Evaluatie Uniforme Normverdeling Beheeruren bij Applicatie Insourcing, toegepast op ASL Evaluatie Uniforme Normverdeling Beheeruren bij Applicatie Insourcing, toegepast op ASL Master Thesis Saban Karki september 2007 Amsterdam, Nederland Evaluatie Uniforme Normverdeling Beheeruren bij Applicatie

Nadere informatie

ASL en Microsoftframeworks,

ASL en Microsoftframeworks, applicatiebeheer Doelstellingen komen overeen, maar uitwerking dwingt tot keuze ASL en Microsoftframeworks, als twee druppels water? Hans Boer en Norbert Huijzer Applicatiebeheer is een vakgebied dat duidelijk

Nadere informatie

Raamwerk voor ontwikkeling normenstelsels en standaarden

Raamwerk voor ontwikkeling normenstelsels en standaarden 3Studierapport 3 Raamwerk voor ontwikkeling normenstelsels en standaarden Een facilitair instrument bij de beroepsuitoefening de beroepsorganisatie van IT-auditors Ter nagedachtenis aan Joop Bautz: een

Nadere informatie