Assetmanagement op maat: meer waarde creëren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Assetmanagement op maat: meer waarde creëren"

Transcriptie

1 Waterschap Vallei en Veluwe De Centrale Regiekamer DE VRAAG Waterschap Vallei en Veluwe constateerde een aantal jaar geleden dat het met de toenmalige bedrijfsvoering onvoldoende was toegerust om nieuwe uitdagingen adequaat het hoofd te bieden. De klassieke decentrale verantwoordelijkheid voor de procesvoering van de installaties stelde Vallei en Veluwe onvoldoende in staat om in te spelen op de toenemende behoefte om de assets optimaal uit te nutten: de zuiveringsinstallaties (rwzi) tegen zo laag mogelijke kosten optimaal laten zuiveren. Deze beperking werd nog versterkt door het feit dat installaties steeds complexer worden (de rwzi als energie- en grondstoffenfabriek). Daarom wilde het waterschap van de klassieke decentrale procesvoering naar een meer gecentraliseerde procesvoering, waarbij een beperkte groep specialisten de verantwoordelijkheid heeft om in de dagelijkse procesvoering het maximale uit de zuiveringsinstallaties halen. Doel was het structureel verbeteren van de benutting van de kostbare assets van zuiveringsbeheer. Assetmanagement op maat: meer waarde creëren

2 DE OPLOSSING Royal HaskoningDHV heeft het waterschap ondersteund bij het ontwikkelen en implementeren van de benodigde oplossing, die de naam Centrale Regiekamer heeft gekregen. Royal HaskoningDHV heeft voor Waterschap Vallei en Veluwe de volgende deelprojecten uitgevoerd: Het met een aantal sleutelpersonen van het waterschap ontwikkelen van een breed gedragen houtskoolschets (stip op de horizon) voor de herinrichting van de bedrijfsvoering op basis van het concept van de Centrale Regiekamer; Het ontwerpen van de fysieke inrichting van de Centrale Regiekamer; Het ontwikkelen van een concept voor Intelligente Alarmering, op basis waarvan de operators in de regiekamer alarmen uit de rwzi s veel effectiever en efficiënter kunnen afhandelen; Het ontwikkelen van een masterplan voor de modernisering van de procesautomatisering op de rwzi s, toegesneden op het concept van de Centrale Regiekamer; Levering en implementatie van de advanced controloplossing Aquasuite CarCON en bijbehorende dashboards, waarmee de operators structureel grip krijgen op de essentiële KPI s van de zuiveringsprocessen. HET RESULTAAT Met de implementatie van de Centrale Regiekamer heeft Waterschap Vallei en Veluwe een structurele verbetering bereikt in de procesvoering van haar zuiveringsinstallatie. Door de centrale regie zijn de prestaties van de zuiveringsinstallaties substantieel verbeterd. Dit is onder meer zichtbaar in een aanzienlijke besparing in het verbruik van metaalzouten en energie op de installaties. Daarnaast is er een structurele kennisopbouw, kennisborging en kennisdeling met betrekking tot de optimale procesvoering van de rwzi s gerealiseerd. De kwetsbaarheid van de performance van de individuele rwzi s is substantieel gedaald, doordat de operators in de Centrale Regiekamer elkaar kunnen vervangen. Verder is de Centrale Regiekamer voor Waterschap Vallei en Veluwe een belangrijk startpunt voor de samenwerking met de gemeenten, om de doelen van het Bestuursakkoord Water te realiseren. Tot slot vormt de Centrale Regiekamer een centraal aanspreekpunt voor in- en externen, met een professionele uitstraling fo-wat-mo-rhdhv-0515-nl-v01-lvb Aris Witteborg Emil Hartman

3 Waterschap Peel en Maasvallei Beheerplan waterkerende kunstwerken DE VRAAG Het waterschap Peel en Maasvallei bezit en beheert een groot areaal van objecten of assets. Hiermee biedt het bescherming tegen overstromingen en draagt het zorg voor voldoende en schoon oppervlaktewater en zuivering van het afvalwater. De uitvoer van de taken wordt bemoeilijkt door uitdagingen als verouderde infrastructuur, incomplete en mogelijk deels incorrecte objectinformatie, nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor de medewerkers, budgetreducties, toenemende druk op de beschikbare ruimte voor de objecten en zwaardere functionele eisen aan het systeem. Ook zijn recentelijk waterkeringen in beheer overgenomen van Rijkswaterstaat. De wens van het waterschap is een verdere professionalisering van de organisatie, om met de juiste middelen balans aan te brengen in prestaties, risico s en kosten van het beheer en onderhoud. Assetmanagement op maat: meer waarde creëren

4 DE OPLOSSING Royal HaskoningDHV heeft een grondige analyse gemaakt van de huidige beheersituatie bij het waterschap ten aanzien van de waterkerende kunstwerken in het areaal. We hebben binnen het waterschap verschillende stakeholders naar hun visie op de bestaande en gewenste beheersituatie gevraagd. Op basis daarvan hebben we een overzicht gemaakt van de door het waterschap te nemen stappen om tot de gewenste situatie te komen: het in control zijn van het waterschap over de kunstwerken. In control betekent dat het waterschap beschikt over voldoende en de juiste mensen, middelen en informatie om goed gefundeerde beslissingen te nemen en acties uit te voeren om de kunstwerken te beheren en onderhouden. Alle activiteiten om tot deze situatie te komen zijn geprioriteerd, gebudgetteerd en opgenomen in een vijfjarig plan van aanpak. Zo hebben we samen met het waterschap de basis gelegd voor het langetermijnbeheer van de waterbouwkundige kunstwerken. HET RESULTAAT Het waterschap is voorzien van een beheerplan voor de waterbouwkundige kunstwerken. Het plan bestaat onder andere uit: Een overzicht van de waterkerende kunstwerken in beheer bij het waterschap; Onderhoudstermijnen voor de verschillende onderdelen van de kunstwerken; Het te voeren beleid voor het beheer van de kunstwerken. Het beleid heeft onder andere betrekking op hoe het waterschap omgaat met nevenfuncties van de kunstwerken (naast waterkeren) en welke strategie wordt gevolgd ten aanzien van toetsing op veiligheid, inspecties en calamiteiten; Specifieke taken (actieprogramma beheermaatregelen) die moeten worden uitgevoerd in een meerjarig onderhoudsprogramma. Dit heeft betrekking op onder andere de informatievoorziening over de kunstwerken, eisen aan de organisatie om de objecten te kunnen beheren en het wegwerken van achterstallig onderhoud fo-wat-mo-rhdhv-0515-nl-v01-lvb Alle activiteiten zijn gebudgetteerd en opgenomen in een vijfjarig plan van aanpak. Bas van Lammeren Martijn van Houten

5 Aquasuite en GEONIS Blaeu Asset Information Management DE VRAAG Informatiemanagement vormt een van de cruciale pijlers onder professioneel asset management. De ISO55000 wijdt een heel hoofdstuk aan het belang van goed informatie management en de aspecten die daar deel van uitmaken. Zo staat of valt goed assetmanagement bijvoorbeeld met een goed ingericht centraal assetregister waarin de belangrijke eigenschappen van de assets eenduidig en actueel zijn vastgelegd. Een ander belangrijk aspect is de vertaling van ruwe (meet)gegevens naar betekenisvolle stuurinformatie, bijvoorbeeld Key Performance Indicators (KPI s). Assetmanagement vereist meestal een aantal verschillende softwaresystemen voor registratie, verwerking en ontsluiting van de benodigde informatie. Het inrichten van een kwalitatief goede informatie-huishouding is geen eenvoudige zaak. Assetmanagement op maat: meer waarde creëren

6 DE OPLOSSING Royal HaskoningDH biedt op het gebied van informatiemanagement en automatisering voor assetmanagement zowel adviesdiensten als concrete producten (software). Zo ondersteunen wij waterschappen bij het in kaart brengen en oplossen van knelpunten in de informatiehuishouding (Informatiebeleidsplan) en bij het inrichten van professionele gegevensbeheerorganisaties. Ook stellen wij Masterplannen op voor modernisering van de procesautomatisering van rioolwaterzuiveringen (rwzi s) en gemalen. Daarnaast leveren en implementeren wij onder andere de volgende softwaresystemen: Aquasuite CarCON, de advanced control -software voor optimale processturing van de zuiveringsprocessen in de rwzi s; Aquasuite Dashboard, dat middels de echte proces-kpi s real-time inzicht geeft in de performance van de rwzi s; Aquasuite iwatt, dat real-time inzicht geeft in het functioneren van het afvalwatertransportsysteem; GEONIS Blaeu, het assetregister voor onder meer afvalwaterketenkarakteristieken, dat wil zeggen de kerngegevens van persleidingen en rioleringsgebieden (naast die van waterlopen en keringen). HET RESULTAAT De diensten en producten van Royal HaskoningDHV op het gebied van informatiemanagement helpen de waterschappen om de informatiemanagementbasis van het assetmanagement op orde te brengen. Zo geven Informatiebeleidsplannen en Masterplannen Procesautomatisering de roadmap voor het structureel verbeteren van de informatiehuishouding. En het inrichten van een professionele gegevensbeheerorganisatie legt de basis voor het optimaal benutten van de kostbare set kerngegevens van de assets. Aquasuite CarCON en Dashboard geven de zuiveringsbeheerders de tools om qua zuiveringsperformance zo scherp mogelijk aan de wind te zeilen. Aquasuite iwatt geeft de tooling om de werking van het afvalwatertransportsysteem te doorgronden, waardoor bij een aantal waterschappen onnodige investeringen in de fysieke infrastructuur zijn voorkomen. Met GEONIS Blaeu krijgen de waterschappen een state-of-the-art-registratiesysteem, waarmee ze hun kostbare kerngegevens adequaat kunnen beheren en de assetmanagementwerkprocessen op een moderne en efficiënte manier kunnen ondersteunen fo-wat-mo-rhdhv-0515-nl-v01-lvb Aris Witteborg Emil Hartman

7 Hoogheemraadschap van Rijnland Prioritering uitvoering stedelijke waterplannen DE VRAAG Tussen zijn in Nederland stedelijke of gemeentelijke waterplannen opgesteld. Hoogheemraadschap van Rijnland is samen met gemeenten belast met het opstellen en uitvoeren van die stedelijke waterplannen als onderdeel van het beleidsprogramma Voldoende Water. Rijnland constateerde in 2009 dat de uitvoering van de maatregelen achterblijft vanwege de recessie, de wens om de lastenstijging te beperken, veranderingen in het waterbeheer en de waterwetgeving, en bijkomende beleidsopgaven. In 2010 is ze kritisch naar de uitvoering van de stedelijke waterplannen gaan kijken om inzicht in de voortgang te krijgen en overzicht over het totale werkpakket. Dat was ook de wens van de bestuurlijke opdrachtgever en de verenigde vergadering, gekoppeld aan de interne actie Nut, Urgentie en Uitvoeringsniveau. Kernvragen: welke besparingen zijn er te behalen en welke risico s loopt Rijnland wanneer bepaalde maatregelen/projecten niet of veel later worden gerealiseerd. Assetmanagement op maat: meer waarde creëren

8 DE OPLOSSING Rijnland startte met de actualisatie uitvoering stedelijke waterplannen als intern project voor eigen inzicht. De afdeling P&P werd tijdelijk aangevuld met een procesleider stedelijk waterbeheer van Royal HaskoningDHV. In het beheersgebied van Rijnland liggen 35 gemeenten. Rijnland is betrokken bij zeventien waterplannen, die achttien gemeenten en de luchthaven Schiphol omvatten. Voor dit project zijn per waterplan algemene kenmerken verzameld en prioriteiten gesteld, waarna een toetskader is ontwikkeld. Voor de beleidsprogramma s Voldoende Water, Schoon Water, Veiligheid en Samenwerking zijn conform het Waterbeheersplan 4 van Rijnland drie uitvoeringscenario s onderscheiden: basis, midden en hoog. Alle maatregelen en projecten in de Uitvoeringsprogramma s Stedelijke Waterplannen zijn ingedeeld in deze scenario s. Een voorbeeld: de natuurvriendelijke oevers (nvo) zijn onderverdeeld in basis: nvo s in prioritaire KRW-waterlichamen; midden: nvo s in overige KRW-waterlichamen en hoog: nvo s in niet KRW-waterlichamen. Op basis van de scenario s zijn diverse onderdelen van alle uitvoeringsprogramma s Stedelijke Waterplannen opnieuw beoordeeld en geprioriteerd. Tot slot zijn de gerealiseerde uitgaven, geraamde kosten en besparingen in beeld gebracht HET RESULTAAT Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft met de actualisatie uitvoering stedelijke waterplannen meer inzicht gekregen in de stand van zaken van de projecten en kosten, en in de uitvoeringsrisico s en mogelijke besparingen. In afstemming met de betrokken projectleiders bij de afdeling Plannen & Projecten is Rijnland gestart met het bijstellen naar meer doelmatige en realistische uitvoeringsprogramma s. De uiteindelijke actualisatie en bijstelling van de uitvoering van waterplannen vindt plaats in overleg met de betrokken gemeenten, waarbij hun prioriteiten en financiële mogelijkheden worden meegenomen. De verwachting is dat gemeenten met een bezuinigingsopgave ook de noodzaak tot actie voelen. Zo komt uiteindelijk een gezamenlijke actualisatie van de planning voor uitvoering van de waterplannen in beeld fo-wat-mo-rhdhv-0515-nl-v01-lvb Bas van Lammeren Martijn van Houten

9 Wetterskip Fryslan Besparingen op het watersysteem DE VRAAG Wetterskip Fryslân wil weten of het mogelijk is om de beheer- en onderhoudskosten van het watersysteem voor de periode van terug te brengen. De kernvraag van de klant is: in hoeverre is het mogelijk om, met behoud van voldoende kwaliteitsniveau in de functiebediening, besparingen te realiseren in het watersysteembeheer. Assetmanagement op maat: meer waarde creëren

10 DE OPLOSSING Royal HaskoningDHV en Twynstra Gudde hebben gezamenlijk een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke besparingen op waterbeheer. Daarin zijn concrete maatregelen opgesteld met implementatiestrategieën en besparingen. Het onderzoek had drie sporen: Het terugbrengen van het aantal assets, bijvoorbeeld samenvoegen van peilvakken en bemalingsgebieden; Een andere manier van werken bij het watersysteembeheer; Ander gebruik van beleidsinstrumenten. HET RESULTAAT Het is duidelijk geworden dat er op korte termijn kostenbesparingen mogelijk zijn. De reflectie op de organisatie heeft Wetterskip Fryslân inzicht gegeven in het beheer en duidelijk gemaakt wat het gewijzigd beheer voor besparingen kan opleveren. Het project heeft Wetterskip Fryslân inzicht gegeven in technische oplossingen en de bijbehorende implementatiestrategieën. Wetterskip Fryslân start momenteel met de daadwerkelijke implementatie van een deel van de voorgestelde maatregelen fo-wat-mo-rhdhv-0515-nl-v01-lvb Daarbij is de praktische en financiële haalbaarheid (business case) van de maatregelen onderzocht. De effecten op het grond- en oppervlaktewater zijn berekend, waardoor de prestaties en risico s zichtbaar zijn geworden. Om steun voor de maatregelen te krijgen, zijn bestuurders, management en medewerkers van de verschillende clusters, onder andere beleid, planning en vergunningen, nauw bij het onderzoek betrokken. Bas van Lammeren Martijn van Houten

11 Afvalwaterteam Woudenberg Gezamenlijk beheer rioolgemalen DE VRAAG Het afvalwaterteam Woudenberg (AWT) is een geformaliseerd samenwerkingsverband tussen het waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Scherpenzeel en de gemeente Woudenberg. Doel van het AWT is gezamenlijk tot een meer doelmatige en efficiënte inrichting en beheer van de afvalwaterketen te komen. Het AWT wil de kwetsbaarheid van de eigen organisatie verminderen, de kwaliteit van de dienstverlening verhogen en de doelmatigheid in termen van direct kostenvoordeel vergroten. Nauwere samenwerking op het gebied van risicogestuurd beheer van rioolgemalen is één van de onderwerpen waar samenwerking mogelijk loont. Het ontbrak het AWT echter aan kennis en ervaring van assetmanagement op het gebied van gemalenbeheer. Daarnaast had het samenwerkingsverband behoefte aan een onafhankelijke en deskundige beoordeling van mogelijke organisatievormen. Daarom is Royal HaskoningDHV gevraagd hen daarbij te ondersteunen. Assetmanagement op maat: meer waarde creëren

12 DE OPLOSSING Royal HaskoningDHV heeft een onderscheidende methodiek ontwikkeld die het gehele spectrum van het beheer van gemalen transparant en eenduidig analyseert, beoordeelt, ordent en rangschikt. Alle rioolgemalen zijn geïnspecteerd, waarmee de huidige technische staat goed in beeld is gebracht. Ook is een risicomatrix opgesteld en zijn de rioolgemalen in die matrix gepositioneerd. Onderscheidend is dat daarbij niet alleen is gekeken naar het gemaal zelf, maar ook naar het (afval)watersysteem waar het gemaal deel van uitmaakt. Daarnaast is het gewenste niveau van het beheer (beheerorganisatie, informatiebeheer, inrichtingsniveau en inspanningsniveau) nader gedefinieerd. Op basis daarvan is bepaald of het beheer op een doelmatige en efficiënte wijze wordt uitgevoerd en zijn aanbevelingen gegeven om de doelmatigheid en efficiëntie te vergroten. Verder zijn de mogelijke organisatievormen gestructureerd en onafhankelijk financieel vergeleken. De varianten zijn gerangschikt op basis van kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid en duurzaamheid, waarbij de belangen van de verschillende partijen onafhankelijk van elkaar zijn afgewogen. HET RESULTAAT Het onderzoek heeft meer inzicht gegeven in de huidige praktijk van het gemalenbeheer en (technische) staat van de objecten en de technische kenmerken. Uit het onderzoek bleek dat het beheer niet altijd aansloot bij het risicoprofiel van het gemaal. Ook bleek dat de toegevoegde waarde van de nauwere samenwerking tussen de partijen vooral ligt op het gebied van het verhogen van kwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid van het beheer en in mindere mate ook leidt tot kostenbesparingen en meer duurzaamheid. De partijen hebben op basis van de nieuwe inzichten een voorkeur uitgesproken voor de toekomstige organisatievorm van het gemalenbeheer en werken hier nu naartoe. De studie is interessant voor een bredere doelgroep, omdat de methodiek ook bij andere zuiveringskringen kan worden gebruikt fo-wat-mo-rhdhv-0515-nl-v01-lvb Aris Witteborg Emil Hartman

13 Drinkwaterbedrijven PWN, Oasen en Vitens Assets in control DE VRAAG Drinkwaterbedrijven verleggen hun focus van nieuwbouw naar renovatie en onderhoud en dat vraagt om extra investeringen. Om de investeringen voor pompstations, zuiveringsinstallaties en transportsystemen zo efficiënt mogelijk in te zetten, is het van belang de (bedrijfs)doelen en de risico s mee te wegen in de investeringsbeslissingen. De Nederlandse drinkwatersector heeft een benchmark waarin alle drinkwaterbedrijven met elkaar worden vergeleken. Drie zware componenten hierin zijn 1) de financiële gezondheid van het bedrijf, 2) de waterkwaliteit en 3) de leveringszekerheid. Om water binnen de kwaliteits- en kwantiteitsstandaarden te kunnen leveren, is het van belang om assets goed te onderhouden en rekening te houden met risico s. Drinkwaterbedrijven PWN, Oasen en Vitens willen alle onvoorziene investeringen en risico s voor zijn én meer controle hebben over hun assets. Assetmanagement op maat: meer waarde creëren

14 DE OPLOSSING Royal HaskoningDHV stelde een middellange termijninvesteringsprogramma op om assets in control te houden. We analyseerden de kwestie van onzekere assetconditie en levensverwachting. We ontwikkelden een methode volgens de NEN2767, een standaard in de bouwsector waaraan we onze expertise op drinkwatergebied hebben toegevoegd. We hebben de werkwijze op zo n manier gedigitaliseerd dat de opdrachtgever direct in het proces kan meekijken. De resultaten kunnen op elke gewenste manier worden geaggregeerd en weergegeven. Door technische expertise met cost engineering, risicoanalyse, prioritering en programmamanagement te combineren, konden we onafhankelijk geïntegreerd, strategisch, tactisch en operationeel advies geven. Het resultaat is een compleet geprioriteerde middellange termijnplanning voor PWN, Oasen en Vitens. De methodologie geeft de mogelijkheid om eigen expertise en componenten toe te voegen, zodat binnen het gehele drinkwaterbedrijf draagkracht voor het plan ontstaat. HET RESULTAAT Het resultaat is een goed en transparant investeringsplan dat bijdraagt aan een gezond investeringsniveau van de drinkwaterbedrijven en conditioneel goede assets, rekening houdend met de geïnventariseerde risico s. Zo kunnen PWN, Oasen en Vitens water leveren dat aan de kwaliteits- en kwantiteitsstandaarden voldoet. Dankzij de inspecties, risicoanalyse en prioritering hebben de drinkwaterbedrijven inzicht gekregen in hoe ze de assetmanagementfilosofie binnen hun eigen bedrijf kunnen ontwikkelen. Daarnaast hebben we de drinkwaterbedrijven direct inzicht gegeven in de conditie van hun assets, zodat zij hun middellange termijnplanning kunnen opstellen. Ze houden grip op de investeringspiek nu ze weten welke dringende zaken aangepakt moeten worden en minder urgente zaken kunnen worden uitgesteld. Dit zorgt voor een gezonde financiële positie van de drinkwaterbedrijven. Het inzicht in de conditie van de assets levert de mogelijkheid op om de reguliere onderhoudsprogramma s te herijken. Met deze optimalisatie kunnen ook kosten worden bespaard fo-wat-mo-rhdhv-0515-nl-v01-lvb Aris Witteborg Emil Hartman

15 Rijkswaterstaat Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken DE VRAAG Rijkswaterstaat wil als vaarwegbeheerder grip hebben op het gebruik, beheer en onderhoud van natte kunstwerken in haar areaal, zoals stuwen, sluizen en beweegbare bruggen. Rijkswaterstaat vult dit in met professioneel assetmanagement. Vanwege veroudering, achterstallig onderhoud en het intensievere gebruik en hogere belastingen op deze kunstwerken, heeft Rijkswaterstaat onvoldoende inzicht in de actuele conditie, de mate waarin deze functioneren en welk risico de organisatie loopt met het gebruik van deze kunstwerken. RINK betrof een meerjarig project waarin diverse opdrachtnemers, waaronder Royal HaskoningDHV, deze risico s van het gebruik van de kunstwerken in beeld hebben gebracht. Assetmanagement op maat: meer waarde creëren

16 DE OPLOSSING Royal HaskoningDHV heeft in het RINK-programma een bijdrage geleverd aan de technische analyses van een aantal sluizen en stuwen in de Maascorridor. Hierbij is gebruik gemaakt van een door Rijkswaterstaat voorgeschreven methodiek. Deze methodiek betreft het inspecteren, beschrijven, analyseren en kwantificeren van faalkansen van de objecten. Voor de diverse kunstwerken is een inspectieprogramma opgesteld, waarna de conditie van de kunstwerken op basis van de inspectieresultaten is beoordeeld. Deze beoordeling heeft, samen met de functionele decompositie geleid tot een faalkansanalyse van de objecten, gedifferentieerd naar de waterbouwkundige, constructieve, elektrotechnische en werktuigbouwkundige componenten. In deze analyses hebben wij verwachtingswaarden van de sterkte van de kunstwerken opgesteld en op basis hiervan een toelaatbare belasting gegeven. Deze is vergeleken met de werkelijk optredende belastingen en een bepaling van situaties met kans van optreden waarin de maximaal toelaatbare belastingen worden overschreden. Vervolgens zijn herstelmaatregelen opgesteld, gekwantificeerd en begroot om de risico s van het gebruik te reduceren. HET RESULTAAT Het RINK-programma heeft Rijkswaterstaat inzicht gegeven in de conditie van de natte kunstwerken en mate van achterstallig onderhoud bij die objecten. Het project heeft echter niet alleen inzicht gegeven in de actuele staat van de diverse individuele kunstwerken, maar heeft hiermee ook de informatie geleverd om objectoverstijgende analyses te maken ten aanzien van kritieke onderdelen van haar infrastructuur. Ook heeft het programma de aard en omvang van de risico s in kaart gebracht en de faalmechanismen (volgend uit FMECA s) op een rijtje gezet. Bovendien is er inzicht verkregen in de omvang van de benodigde investeringen om de risico s te beheersen. Dit overzicht helpt Rijkswaterstaat om de kunstwerken veilig, beschikbaar en betrouwbaar te houden, zowel voor de beheerder als voor de gebruiker. Nu en in de toekomst fo-wat-mo-rhdhv-0515-nl-v01-lvb Bas van Lammeren Martijn van Houten

17 Provincie Fryslân Kostbare data betrouwbaar beheren met Dawaco DE VRAAG Door het gebruik van verschillende soorten software dreigde voor provincie Fryslân 35 procent van de grondwaterdata verloren te gaan. Het grondwaterkwantiteitsmeetnet met meer dan 900 filters vertoonde dusdanige onregelmatigheden dat de integriteit van de hele database ter discussie stond. Hierdoor dreigden langjarige investeringen verloren te gaan en zouden verkeerde beleidsmatige beslissingen kunnen worden genomen. Aan Royal HaskoningDHV de vraag hoe de provincie Fryslân tot een betrouwbare en volledige grondwaterdatabase en meetnetbeheersysteem kan komen, waarmee de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van grondwaterdata in de toekomst wordt geborgd. Assetmanagement op maat: meer waarde creëren

18 DE OPLOSSING Royal HaskoningDHV heeft begin 2013 onderzoek gedaan naar het grondwaterkwantiteitsmeetnet van de provincie Fryslân. Daarbij hebben wij gebruik gemaakt van Dawaco, ons informatiesysteem voor meetnetten. We hebben onder andere een analyse gemaakt van de afwijkingen tussen de gegevens binnen DINO en Dawaco. De tijdsafhankelijke informatie hebben we automatisch vergeleken met software die naast Dawaco draait. In veertien dagen hebben we daarmee de 900 filters van het provinciale meetnet gevalideerd en het afwijkende gedrag verklaard dat door hydrologische omstandigheden werd veroorzaakt, zoals bemalingen en getijdewerking. Hieruit bleek dat ruim 35 procent van de filters onbetrouwbare data vertoonden, zodanig dat aan de totale langjarige reeks moest worden getwijfeld. Met validatie en herstel van deze data konden we dit percentage terugbrengen tot minder dan 5 procent. HET RESULTAAT Ons informatiesysteem Dawaco ondersteunt de informatiebehoefte van beleidsmedewerkers en adviseurs. Meetnetbeheerders gebruiken Dawaco voor het vastleggen en valideren van de meetgegevens en het beheer van de meetnetten. Met Dawaco is bij de Provincie Fryslân het percentage onbetrouwbare data met een geringe investering teruggebracht tot onder de 5 procent. Hiermee is ruim 95 procent van de grondwaterstijghoogtedata in de provincie Fryslân veilig gesteld. Hierdoor kan zij voorkomen dat verkeerde beleidsbeslissingen worden genomen op basis van foutieve data. Dankzij Dawaco is de grondwaterdatabase van de provincie Fryslân weer integer en een investering van circa 1 miljoen euro veiliggesteld fo-wat-mo-rhdhv-0515-nl-v01-lvb Bas van Lammeren Martijn van Houten

19 Hoogheemraadschap van Rijnland en Hollands Noorderkwartier De toekomstige organisatie van zuiveringsbeheer DE VRAAG De organisatie van het zuiveringsbeheer en breder van de gehele waterketen is onderwerp van discussie. In de toekomst zijn er diverse organisatievormen denkbaar, bijvoorbeeld met meer ruimte voor marktpartijen of samenwerking met andere overheden, met verschillende juridische rechtsvormen. Complicerende factor is dat er nog veel onzeker is. Denk aan de rol van de overheid, de financiële situatie van de waterschappen en maatschappelijke trends als de circulaire economie. Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier willen beide een goede discussie over de toekomst van de organisatie van zuiveringsbeheer kunnen voeren. Daarvoor hebben ze inzicht nodig in de voor- en nadelen en de toekomstbestendigheid van de diverse organisatiescenario s. Deze benadering waarin prestaties, risico s en kosten worden bekeken, omvat de kern van assetmanagement. Assetmanagement op maat: meer waarde creëren

20 DE OPLOSSING Royal HaskoningDHV heeft samen met Twynstra Gudde onderzoek gedaan naar alternatieve organisatievormen voor het zuiveringsbeheer. Dit proces werd begeleid door zowel een ambtelijke projectgroep als een bestuurlijke klankbordgroep. Met behulp van een vooraf vastgesteld afwegingskader zijn de kenmerken van zes alternatieve organisatiescenario s overzichtelijk in beeld gebracht en vergeleken: Beschrijving en nadere inkleuring organisatievorm; Impact op de eigen organisatie; Impact op stakeholders; Toekomstbestendigheid en adaptief vermogen; Kwantificeerbare kosten en baten; Niet-kwantificeerbare kosten en baten; Risico s van het organisatiemodel en bij implementatie. HET RESULTAAT De studie heeft de consequenties van zes mogelijke organisatievormen van zuiveringsbeheer in kaart gebracht. Hierdoor hebben de bestuurders van de hoogheemraadschappen inzicht gekregen in de voor- en nadelen van verschillende denkbare manieren (cq. organisatievormen) om de zuivering van afvalwater te organiseren. Op basis van het rapport kunnen Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een visie op het toekomstig zuiveringsbeheer formuleren. Zo kunnen ze inspelen op uitdagingen en het zuiveringsbeheer op een hoog, doelmatig en professioneel niveau brengen én houden fo-wat-mo-rhdhv-0515-nl-v01-lvb In het rapport zijn geen waardeoordelen of adviezen opgenomen. Het rapport faciliteert de besturen van Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bij de discussie over de voor hen beste organisatievorm. Aris Witteborg Emil Hartman

21 Gecertificeerd door Lloyd s Assetmanagement volgens ISO55000 geïmplementeerd DE VRAAG Chemelot is met een oppervlakte van 850 hectare het grootste chemische industriële complex in Nederland. Het complex huisvest meer dan 50 ondernemingen, waaronder DSM, Sabic, OCI, Sekisui, Air Liquide en Lanxess. Sitech heeft, als eigenaar van de infrastructurele assets op Chemelot, sinds 2006 Royal HaskoningDHV aangesteld voor het assetmanagement van onder meer 195 kilometer riolering, 80 kilometer weg, 50 kilometer spoor, 200 hectare groen, kolommen banen, 16 bruggen en een haven. Doel van deze uitbesteding was met name gericht op het reduceren van kosten en om te zorgen dat Sitech zich meer kon richten op haar kernactiviteiten. Sitech en Royal HaskoningDHV wilden de onderlinge samenwerking zo professioneel mogelijk inrichten en hebben besloten hier de ISO55000 (toen nog PAS55) voor te gebruiken. Assetmanagement op maat: meer waarde creëren

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Assetmanagement en stedelijk waterbeheer

Assetmanagement en stedelijk waterbeheer Assetmanagement en stedelijk waterbeheer 2014 33 2 Inhoud Voorwoord 3 Wat is assetmanagement? 4 Nieuwe uitdagingen 4 Meer lerend vermogen: minder kwetsbaar 5 Enschede: risicogestuurd rioleringsbeheer met

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

Samenvatting nieuwe architectuur (proces)automatisering zuiveringstechnische werken

Samenvatting nieuwe architectuur (proces)automatisering zuiveringstechnische werken BIJLAGE Samenvatting nieuwe architectuur (proces)automatisering zuiveringstechnische werken 1. Inleiding Voor de sturing en het beheer van de zuiveringstechnische werken is een goede (proces)automatisering

Nadere informatie

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis - 30 maart 2011 Decos 1044 Programmabegroting 2012 Voorwoord Voor u ligt de begroting 2012 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr

Nadere informatie

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Ommen 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Ommen Bestuursdienst Ommen

Nadere informatie

Assetmanagement Masterplan

Assetmanagement Masterplan Masterplan Datum : 25 mei 2007 Versie : 7.0 Status : Definitief concept Colofon: Projectgroep : Hans van Altena, Lennart Janssen Rinus Kuijper Rembert Melman Wessel Poelman Jaap van der Weijden Adviseur

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 Verzorgingsgebied en kerngegevens Liander

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Referentiemodel voor levensduurverlenging van technische assets. Rob van Dongen. VITALLE eindrapport.indd 1 04-10-2011 09:05:14

Referentiemodel voor levensduurverlenging van technische assets. Rob van Dongen. VITALLE eindrapport.indd 1 04-10-2011 09:05:14 Referentiemodel voor levensduurverlenging van technische assets Rob van Dongen VITALLE eindrapport.indd 1 04-10-2011 09:05:14 VITALLE eindrapport.indd 2 04-10-2011 09:05:14 Rob van Dongen Referentiemodel

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020. www.deventer.nl

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020. www.deventer.nl Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020 www.deventer.nl Inhoudsopgave SAMENVATTING 1. INLEIDING 8 1.1. Aanleiding 9 1.2. Doelstelling 9 1.3. Geldigheidsduur 9 1.4. Totstandkoming 9 1.5. Leeswijzer

Nadere informatie

Onderzoeksrapport "Prestatie- en effectmonitoring" Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas Versie definitief

Onderzoeksrapport Prestatie- en effectmonitoring Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas Versie definitief Onderzoeksrapport "Prestatie- en effectmonitoring" Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas Versie definitief 's-hertogenbosch, 25 april 2012 Onderzoeksrapport Prestatie- en effectmonitoring 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Bekendmaking Jaarrekening 2010

Bekendmaking Jaarrekening 2010 Bekendmaking Jaarrekening 2010 Publicatiedatum 31 mei 2011 Type overig Termijn 31 mei 2011-14 juni 2011 Kennisgeving terinzagelegging Jaarrekening 2010 Volledig gebied DMS-nr. 954152 Het college van dijkgraaf

Nadere informatie

KWARTAAL RAPPORTAGE 1 e kwartaal 2015

KWARTAAL RAPPORTAGE 1 e kwartaal 2015 KWARTAAL RAPPORTAGE 1 e kwartaal HAVENSCHAP MOERDIJK Kwartaalrapportage 1 e kwartaal Inhoudsopgave VOORWOORD... 4 PROGRAMMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, MILIEU & DUURZAAMHEID... 5 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING...

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsplan

Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2008-2014 Kwaliteits- en Capaciteitsplan Deel I Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2008-2014 Deel I Voorwoord 3 1 Inleiding 7 2 Kwaliteitbeheersing TenneT 9 2.1 Inleiding 9 2.2 Integraal risicomanagementsysteem

Nadere informatie

BEGROTING 2011. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010

BEGROTING 2011. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010 BEGROTING 2011 De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010 Doelgroep: Algemeen bestuur Datum: 23 november 2010 Versie: 1.5 (na behandeling in het AB

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 SAMENVATTING 6 1 MISSIE, VISIE EN STRATEGIE 14 1.1 Strategieën 15 1.2 Stedin Intelligent Netbeheer 16 1.3 Bedrijfswaarden

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie