NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag 2010

2 Inhoud Doelstelling 3 Samenstelling Raad van Commissarissen en directie 3 Organogram NDC Houdstermaatschappij B.V. 4 Profiel van de organisatie 6 Kengetallen 9 Bericht van de Raad van Commissarissen aan Aandeelhouders 10 Directieverslag 13 NDC Houdstermaatschappij (NDC VBK) 14 ThiemeMeulenhoff 16 Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep 18 NDC mediagroep 21 Jaarrekening 23 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Algemene toelichting 28 Grondslagen voor de waardering van de activa en de passiva 31 Grondslagen voor de resultaatbepaling 36 Toelichting op de geconsolideerde balans 38 Materiële vaste activa 39 Financiële vaste activa 40 Voorzieningen 42 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 47 Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst- en verliesrekening over Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 51 Toelichting op de enkelvoudige balans 52 Overige gegevens Statutaire winstverdeling en gebeurtenissen na balansdatum 55 Accountantsverklaring 56 Colofon 58 2 NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag 2010

3 Doelstelling Het doel van de vennootschap is het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere rechtspersonen en vennootschappen, in het bijzonder maar niet beperkt tot rechtspersonen en vennootschappen die zich bezighouden met het uitgeven van dag-, nieuws- en huisaan huisbladen, periodieken, boeken en overig drukwerk dan wel het verzorgen van informatieoverdracht door het vervaardigen, verkopen en verspreiden van daartoe geëigende producten, diensten en rechten en/of daarmee verwante activiteiten, voorts het financieren van en het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden. Samenstelling Raad van Commissarissen per 31 december 2010 mr. drs. A. Offringa, voorzitter drs. P.I. Broertjes mr. H.J. Bruggink mr. A.D.H. Fockema Andreae prof. dr. T. Huibers Samenstelling directie drs. Th.J. van der Raadt, voorzitter G. Volkers NDC Houdstermaatschappij B.V. Postbus BD Leeuwarden NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag

4 Organogram NDC Houdstermaatschappij B.V. (per 1 januari 2011) Stichting Je Maintiendrai Beheer (82,23% NL) Heidehuis B.V. (7,67% NL) Houdstermij. Preferente Aandelen NDC B.V. (5% NL) NDC Houdstermaatschappij B.V. (100% NL) NDC VBK de uitgevers B.V. (100% NL) ThiemeMeulenhoff Holding B.V. (100% NL) Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep B.V. (100% NL) ThiemeMeulenhoff B.V. (100% NL) Ambo Anthos Uitgevers B.V. (100% NL) Amstel Uitgevers B.V. (100% NL) Uitgeverij Contact B.V. (100% NL) Uitgeverij Luitingh~Sijthoff B.V. (100% NL) Pinion B.V. (100% NL) Techmedia B.V. (75% NL) Linkeroever Uitgevers (50% België) Veen Bosch & Keuning Uitgevers België N.V. (100% België) VBK media B.V. vh Kosmos uitgevers (100% NL) Uitgeverij Ankh hermes B.V. (100% NL) Uitgeverij De Fontein/Tirion B.V. (100% NL) Uitgeverij Hillen B.V. (100% NL, slaper) UitgeversMij J.H. Kok ten Have B.V. (100% NL) Zimed Uitgevers B.V. (100% NL) Special Bite B.V. (100% NL) Tirion Uitgevers B.V. (100% NL) Roodbont B.V. (100% NL) NDC Tirion B.V. (50% NL) Van Dale Lexicografie B.V. (100% NL) Veen Magazines B.V. (100% NL) Vanaf 1 januari 2011 één uitgeeforganisatie De Ingenieur B.V. (50% NL) 4 NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag 2010

5 Entero II B.V. (4,95% NL) Scribent B.V. (0,15% NL) NDC mediagroep B.V. (100% NL) Mediasam B.V. (50% België, NL) NDC Grafisch Bedrijf B.V. (100% NL) NDC Radio B.V. (100% NL) Carchannel B.V. (20% NL) NDC Print B.V. (100% NL) Mensenlinq B.V. (35% NL) Mediamenu B.V. (33,33% NL) NDC Tirion B.V. (50% NL) NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag

6 Profiel van de organisatie NDC VBK de uitgevers (NDC Houdstermaatschappij B.V.) is een toonaangevend mediabedrijf met producten en diensten in het Nederlandse taalgebied. NDC VBK onderneemt op het raakvlak van kennis, cultuur, informatie en commercie met gedrukte en elektronische (massa)media. NDC VBK heeft een sterk portfolio van bedrijven en merken. De drie kernactiviteiten, kranten, boeken en educatieve uitgaven, bezetten elk een aansprekende positie in het eigen marktsegment. Deze marktposities zijn over een reeks van jaren opgebouwd, op basis van krachtige merken en hoog gekwalificeerde medewerkers. De drie kernactiviteiten van NDC VBK zijn strategisch complementair. Elke kernactiviteit kent haar eigen uitdagingen en ambities, welke onderling verschillen. De drie divisies hebben ieder hun eigen bedrijfsstrategie, die primair gericht is op het benutten van kansen in de eigen markt. De vitaliteit en operationele kracht van de drie bedrijven vertaalt zich in gezonde bedrijfsresultaten en goede vooruitzichten. De drie kernactiviteiten delen een groot potentieel voor innovatie en nieuwe ontwikkelingen, alsmede tal van mogelijkheden voor operationele stroomlijning en daarmee voor verdere verbetering van de prestaties. NDC mediagroep NDC mediagroep heeft als uitgever van producten die specifiek gericht zijn op de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland het grootste bereik in Noord-Nederland. Via de dagbladen Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden en bijna veertig weekbladen en de tijdschriften, voorziet NDC mediagroep lezers en adverteerders van nieuws en informatie. Met de verspreiding van de huis-aan-huisbladen heeft NDC mediagroep in Noord-Nederland een bereik van 84%. NDC mediagroep geeft ook een aantal lifestyle magazines uit zoals Noorderland en Ambitie. Gekoppeld aan de printproducten ontwikkelt NDC mediagroep websites, interactieve spellen en iphone en ipad applicaties. Daarnaast ontwikkelt NDC mediagroep radio en diverse interactieve producten. NDC grafisch bedrijf is het moderne productiebedrijf van NDC mediagroep en drukt kranten en krantachtige producten, zoals folders, krantenmagazines en advertentiebladen. ThiemeMeulenhoff ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen en diensten voor het onderwijs en is daarmee een vooraanstaande speler op de Nederlandse markt. De uitgeefgebieden zijn het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en het Hoger Onderwijs. ThiemeMeulenhoff stelt de klant, de docent/leerkracht, in staat om het beste uit zijn leerlingen te halen, door een partner van het onderwijs te zijn en maatwerk te bieden. Daarnaast houdt ThiemeMeulenhoff zich intensief bezig met de digitalisering van leermiddelen. 6 NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag 2010

7 Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep De groep algemene boeken (VBK) bestaat uit dertien fictie- en non fictie-uitgeverijen met een groot aantal fondsen en imprints. Gerenommeerde merken als Amstel Uitgevers, Ambo Anthos Uitgevers, Uitgeverij Contact en Luitingh~Sijthoff en de nieuwkomer Dwarsligger maken deel uit van de groep. De non-fictie uitgeverijen Van Dale Uitgevers, De Fontein Tirion, Kosmos Uitgevers, Veen Magazines en Kok ten Have werken samen onder de naam VBK media. Daarnaast zijn ook VBK België en Linkeroever Uitgevers onderdeel van VBK. Met auteurs als Herman Koch, Dan Brown, Jamie Oliver, Saskia Noort, Tatiana de Rosnay en vele anderen voert dit onderdeel van NDC VBK met grote regelmaat de bestsellerlijsten aan. Uitgeverij ebook is een van de belangrijkste leveranciers van e- books in Nederland. NDC VBK biedt de drie kernactiviteiten de gelegenheid zich ten volle te ontplooien. Het behalen van een gezond bedrijfsrendement ter borging van continuïteit en zelfstandigheid is daarbij een voorwaarde. In de verschillende uitgeverijen en bedrijfsonderdelen zijn ruim mensen werkzaam. Zij realiseren een totale jaaromzet van circa 322 miljoen met een genormaliseerd bedrijfsresultaat na afschrijvingen van ontwikkelingskosten van 32,4 miljoen (ebitda). De omzet is per 2010 als volgt verdeeld: M Dagbladen 30 % M Huis-aan-huisbladen 8 % M Publieksboeken 28 % M Educatieve uitgaven 25 % M Magazines 3 % M Overig 6 % NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag

8 8 NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag 2010

9 Kengetallen (in duizenden euro s tenzij anders vermeld) Exploitatiegegevens * 2008 Omzet Mutatie in % 94,7% 92,9% 100,2% EBITDAe In % van de omzet 14,3% 14,0% 15,7% 9,0% EBITDAe na afschrijving ontwikkelingskosten In % van de omzet 10,1% 10,0% 12,2% EBITe In % van de omzet 2,7% -4,9% 5,4% -0,3% Netto winst In % van de omzet -5,0% -14,4% 0.0% -5% Cashflow Investeringen in materiële vaste activa Balansgegevens Eigen vermogen Voorzieningen Vreemd lang vermogen Vreemd kort vermogen Totaal vermogen Mutatie eigen vermogen in procenten 80,4% 233,4% 80,7% 80,7% Vaste activa Vlottende activa Verhouding eigen/ totaal vermogen 0,18 0,21 0,08 0,08 Verhouding vlottende activa/ vreemd kort vermogen 0,7 1,1 0,3 0,3 Personeel Gemiddeld aantal werknemers op full-time basis Arbeidskosten Gemiddelde arbeidskosten per werknemer 80,9 85,4 69,9 Gemiddelde omzet per werknemer 214,9 204,5 171,8 * Voor vergelijkingsdoeleinden aangepaste cijfers voor de in de loop van 2008 geacquireerde ondernemingen. e= genormaliseerd. Eenmalige baten en lasten zoals toevoeging aan reorganisatievoorzieningen worden buiten beschouwing gelaten NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag

10 Bericht van de Raad van Commissarissen aan Aandeelhouders Het verslagjaar stond in het teken van consolidatie en herstel. Nadat eind 2009 met de bankier een herfinanciering van het concern tot stand was gekomen, waarbij adequate financiële faciliteiten werden verkregen voor een gezonde ontwikkeling van onze drie divisies educatieve uitgaven, algemene boeken en kranten, inclusief de daarbij behorende ruimte voor investeringen, kon de organisatie zich in haar volle breedte concentreren op de consolidatie en uitbouw van haar marktposities en marktpotentieel. De economische crisis van 2008 en 2009 duurde in het verslagjaar voort maar werd in belangrijke mate met kostenmaatregelen en commerciële activiteiten gecompenseerd. De fundamentele vragen die de voortschrijdende digitalisering stelt op alle gebieden waar de onderneming actief is, zijn in de bedrijfstak nog niet eenduidig beantwoord, al worden op tal van gebieden creatieve oplossingen ontwikkeld en initiatieven ontplooid. Ook bij NDC VBK is er een open en creatieve houding ten opzichte van de digitale ontwikkelingen en men heeft het vertrouwen volledig berekend te zijn op de uitdagingen waarmee het bedrijf in al zijn geledingen wordt geconfronteerd. Het educatieve bedrijf ThiemeMeulenhoff realiseerde een bevredigend operationeel resultaat, in lijn met de uitkomsten 2009, de groep algemene boeken zag het resultaat aanzienlijk terugvallen en bij het krantenbedrijf NDC mediagroep nam het operationele resultaat daarentegen substantieel toe. Alle drie divisies handhaafden hun positie op de markten waar zij actief zijn. Op holdingniveau is het resultaat sterk verbeterd, zij het dat met in achtneming van significante afschrijvingen op immateriële activa wederom een verlies moet worden vastgesteld. Dit verlies is evenwel sterk gereduceerd in vergelijking met het jaar daarvoor. De Raad heeft tezamen met de Raad van Bestuur vastgesteld dat in het licht van de gewijzigde financiële mogelijkheden de verdere groei van de onderneming vooral moet komen uit het benutten van het eigen potentieel, en dat verdere overnames niet in de rede liggen. Deze opvatting wordt gedragen door alle aandeelhouders. Daarbij zal het accent komen te liggen op de operationele verantwoordelijkheid van de drie divisies, en is de holding vooral faciliterend en richtinggevend. Vastgesteld kan worden dat het management van de divisies met grote energie de op hen af komende uitdagingen heeft opgepakt. In het licht van de gewijzigde strategie heeft bestuursvoorzitter J. de Roos eind 2009 aan de Raad meegedeeld dat hij zijn carriere buiten NDC VBK wilde voortzetten. Toen na de aandeelhoudersvergadering van het voorjaar kon worden geconcludeerd dat de onderneming zich gestabiliseerd had, en positieve trends liet zien, heeft J. de Roos, na een loopbaan van veertien jaar bij de onderneming en haar rechtsvoorgangers, NDC VBK per eind juni verlaten. De Raad is hem dank verschuldigd voor de vele jaren waarin hij zijn energie en creativiteit succesvol heeft gewijd aan de ontwikkeling van de groep, die mede daardoor prominente marktposities heeft bereikt. 10 NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag 2010

11 Na een interimperiode waarin bestuurslid B. de Groot de CEO-functie heeft vervuld, trad per 1 oktober Th. van der Raadt aan als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij beschikt over een langjarige ervaring op het gebied van algemeen en financieel management in onder andere de uitgeverijsector. Financieel directeur G. Volkers werd benoemd tot lid van de Raad van Bestuur, die daarmee twee leden telt. B. de Groot heeft, vooruitlopend op zijn pensionering in 2011, de Raad van Bestuur verlaten om zich volledig te concentreren op het algemene boekenbedrijf. Op 1 oktober wijzigde ook de samenstelling van de Raad van Commissarissen. R.G. Boekhoven trad terug als president-commissaris na een periode van twintig jaar waarin hij als toezichthouder verbonden was aan NDC VBK en haar rechtsvoorgangers. De onderneming is hem zeer erkentelijk voor hetgeen hij gedurende deze lange periode heeft betekend. Tegelijkertijd namen met hem afscheid de heren R. Hazewinkel en J. Pâques; de Raad heeft zeer geprofiteerd van hun inzichten en betrokkenheid. Als nieuwe commissarissen traden toe de heren P.I. Broertjes, H. Bruggink en T. Huibers. Zittend commissaris A. Offringa werd benoemd tot voorzitter van de Raad. In het verslagjaar kwam de Raad acht maal bijeen, waarbij het college zich onder meer heeft beziggehouden met de strategische koers, de financiële ontwikkelingen, de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, en met de bemensing van de leidinggevende posities bij de drie divisies. Het Audit Committee vergaderde twee maal, beide keren in aanwezigheid van de externe accountant. Met de Centrale Ondernemingsraad werd regelmatig overlegd en afgestemd, alles in een productieve sfeer. De Raad van Commissarissen dankt alle betrokkenen bij de onderneming voor hun inzet en commitment, de medewerkers en het bestuur, en de aandeelhouders. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat onze inspanningen vruchten afwerpen, en dat ook in een moeilijk klimaat geloof in eigen kunnen sterk meebepalend is voor een eindresultaat. Overeenkomstig artikel 31 der statuten adviseert de Raad aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarstukken ongewijzigd vast te stellen, en gelet op het negatieve resultaat af te zien van dividenduitkeringen. Leeuwarden, 24 maart 2011 De Raad van Commissarissen A. Offringa, voorzitter P.I. Broertjes H.J. Bruggink A.D.H. Fockema Andreae T. Huibers NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag

12 12 NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag 2010

13 Directieverslag NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag

14 NDC Houdstermaatschappij (NDC VBK) De bedrijven van NDC VBK hebben in 2010 goed het hoofd geboden aan de economische recessie. In een omgeving waarin de lezersmarkt, de advertentiemarkt en de onderwijsbudgetten onder druk stonden, hebben de sterke merken in de drie divisies hun toonaangevende posities weten te behouden. De geconsolideerde omzet bedroeg in het verslagjaar 322 miljoen en was 5% lager dan in 2009, met een 4,5% lager genormaliseerd bedrijfsresultaat (ebitda na ontwikkelingskosten) van 32,4 miljoen. Door afschrijvingen op betaalde goodwill, financieringskosten en dotaties aan reorganisatievoorzieningen was het nettoresultaat negatief en bedroeg -16,3 miljoen, een duidelijke reductie ten opzichte van het negatief resultaat van -48,9 miljoen in Nadat eind 2009 een herfinanciering van de balans tot stand was gekomen, heeft NDC VBK zich in 2010 volledig geconcentreerd op de operationele prioriteiten en uitdagingen. De strategie van basisverbreding die in de afgelopen 10 jaar de ontwikkeling en groei van de groep heeft bepaald, is in 2010 verlaten. Deze strategie had in de eerste plaats risicospreiding ten doel en leidde tot de bestaande portefeuille van complementaire divisies met sterke marktposities, en tot uitbreiding op het gebied van multimediale activiteiten bij het krantenbedrijf NDC mediagroep. Een tweede doelstelling was waardevermeerdering door schaalvergroting en samenvoeging van ondersteunende activiteiten, zowel operationeel als op het gebied van (digitale) ontwikkelingen. In 2010 is vastgesteld dat dit laatste doel onvoldoende is bereikt als gevolg van de relatief grote diversiteit van de verschillende activiteiten. Deze conclusie heeft geleid tot een wijziging in het besturingsmodel van NDC VBK, waarbij de ondersteunende activiteiten van de holding, waaronder ICT, P&O en Communicatie, opnieuw zijn ondergebracht bij de drie divisies. Datzelfde geldt voor het Grafisch Bedrijf, dat eind 2010 weer is geplaatst onder het krantenbedrijf NDC mediagroep. De volledige operationele verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering ligt daarmee bij het divisiemanagement waarbij de Raad van Bestuur van de holding faciliteert, kaders stelt en richting geeft. De aandacht binnen de divisies was in 2010 gericht op het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en de productportfolio, gelijktijdig met ontwikkeling van nieuwe producten en initiatieven die de marktposities versterken. Daarbij horen verschillende initiatieven die inspelen op de digitale ontwikkelingen. De daarmee behaalde omzetten waren nog klein, maar er leek zich in 2010 een versnelling aan te dienen, mede door de succesvolle lancering van tablet PC s, onder aanvoering van de ipad, en het toenemend belang van social media op internet. Voor NDC VBK was dit reden om verder te investeren in websites voor kranten en algemene boeken, digitale lesmethoden in de educatieve uitgeverij, en een actieve commerciële benutting van social media. Met ebook.nl beschikt algemene boeken verder over een van de belangrijkste digitale boekwinkels op de Nederlandse markt. De Leeuwarder Courant tenslotte is te vinden op de iphone en was eind 2010 vergevorderd met een geavanceerde ipad-applicatie. Ook op het gebied van meer traditionele innovaties was 2010 een vruchtbaar jaar. De restyling van beide dagbladen en de succesvolle doorontwikkeling van de Dwarsligger, een volwaardig boek in klein formaat, zijn daarvan voorbeelden. 14 NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag 2010

15 De optimalisatie van bedrijfsprocessen leidde tot aanpassingen in alle divisies van NDC VBK. Bij het krantenbedrijf ging de ingebruikname van een nieuwe drukpers in Leeuwarden gepaard met een herschikking en inkrimping van de daarmee verbonden ondersteunende diensten. Ook de samenvoeging van de educatieve uitgeverijen van ThiemeMeulenhoff op een nieuwe gezamenlijke locatie in Amersfoort ging met een herstructurering gepaard. Bij de non-fictie uitgeverijen van algemene boeken maakten de negatieve marktontwikkelingen een organisatieaanpassing noodzakelijk, vooruitlopend op een integratie in Utrecht begin Bij de holdingactiviteiten ten slotte ging het onderbrengen bij de divisies gepaard met een herstructurering en inkrimping. Veranderingen in de organisatie kunnen in een dynamische uitgeverij inmiddels als een constante factor worden gezien. Het aantal medewerkers van NDC VBK daalde gedurende 2010 onder meer als gevolg van deze maatregelen tot 1498 op basis van fte (2009: 1662 fte). Met het aanpassen van de financieringsverhoudingen van NDC Houdstermaatschappij eind 2009, hebben de divisies van NDC VBK ruimte gekregen om hun potentieel in een uitdagend economisch klimaat optimaal te kunnen ontplooien. Daarbij ligt de nadruk op doelgerichte en effectieve innovatie, gepaard met een voortdurende optimalisatie van de processen en de activiteitenportfolio. Aan de bij de financiering behorende randvoorwaarden heeft NDC VBK in 2010 voldaan. Gezien de onzekere marktomstandigheden is het te vroeg om voor 2011 een prognose voor omzet en resultaat af te geven. De doelstellingen zijn er ongewijzigd op gericht om de divisies in staat te stellen in hun marktgebied een toonaangevende rol te spelen en daar waar mogelijk verder uit te bouwen. De investeringen zullen in 2011 naar verwachting e 20 miljoen bedragen, inclusief investeringen in ontwikkelingskosten. Deze investeringen als ook de rente en aflossing zullen uit de lopende kasstromen gefinancierd kunnen worden. In 2010 is van de medewerkers opnieuw veel gevraagd. Hun inspanning en betrokkenheid heeft in grote mate bijgedragen aan het behalen van onze doelen en het behoud van het innovatievermogen van de bedrijven van NDC VBK. Ook de Ondernemingsraden hebben in alle veranderingsprocessen een constructieve en betrokken rol gespeeld. Wij zijn alle medewerkers voor hun aanhoudend enthousiasme en liefde voor het uitgeefvak zeer erkentelijk. Leeuwarden, 24 maart 2011 De Raad van Bestuur Th.J. van der Raadt voorzitter G. Volkers NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag

16 ThiemeMeulenhoff Voor de educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff was 2010 een belangrijk overgangsjaar. Na de overname in 2008 door NDC VBK is ThiemeMeulenhoff in 2009 samengegaan met de VBK-uitgeverijen NijghVersluys, Bekadidact en HBUitgevers. De nieuwe combinatie ging verder onder de naam ThiemeMeulenhoff. In oktober 2010 werd het fusieproces voltooid met de verhuizing naar een nieuwe, gezamenlijke huisvesting in Amersfoort. De succesvolle afronding van het fusie- en integratietraject stelt ThiemeMeulenhoff in staat om zich nu sterker dan ooit op de markt te richten. Dat is ook wenselijk en nodig, want de markt voor educatieve uitgaven verandert snel, zowel door wijzigend overheidsbeleid als door technologische vooruitgang. ThiemeMeulenhoff is in de eerste plaats een organisatie die leerlijnen (methoden) ontwikkelt. Het ontwikkelen van een nieuwe leerlijn gebeurt in nauw overleg met auteurs en specialisten uit de praktijk, en op basis van een steeds intensievere samenwerking met scholen en leraren. Dat is een gevolg van het feit dat de overheid niet langer via zogeheten curricula in detail voorschrijft hoe een leerlijn eruit moet zien. Scholen werken nu met een eigen budget ( gratis schoolboeken ) op grond waarvan zij nog directer betrokken zijn bij de inkoop en de inhoud van leermethoden. ThiemeMeulenhoff speelt hierop in door als partner op te treden bij ontwikkeling van leermiddelen en diensten. De markt voor het primair onderwijs is in 2010 flink gestegen als gevolg van de grote aandacht voor de vernieuwing van methoden. ThiemeMeulenhoff kon er van meeprofiteren met de rekenmethode Alles Telt! Ook de methode Engels voor het digibord, Take it Easy, deed het goed. In het voortgezet onderwijs daarentegen staat de markt onder druk. Het Europees aanbesteden heeft een averechtse invloed op de marktwerking en er zijn in de markt nog maar twee distributeurs actief. Scholen bezuinigen op de kosten voor leermiddelen. In het middelbaar beroepsonderwijs is het competentiegericht onderwijs nu vrijwel van de baan. Daarom is de aandacht vooral uitgegaan naar het maken van folioversies van materiaal dat uitsluitend of overheersend elektronisch was. In de tweede plaats is gewerkt aan het opvoeren van het tempo van vernieuwingen als maatregel om de groeiende tweedehandsmarkt terug te dringen. In het hoger onderwijs is gezocht naar meer coherentie tussen de uitgaven die uit heel verschillende fondsen zijn samengesteld. Naast deze veranderingen in de markt ziet ThiemeMeulenhoff ook de vele kansen voor technologische vernieuwingen in het onderwijs. Er is een continue vraag naar digitalisering van lesmethoden en lesmateriaal. Zo is ThiemeMeulenhoff één van de initiatiefnemers van EduPoort, een digitaal loket waarmee de educatieve uitgeverijen in Nederland hun online leermiddelen ontsluiten. Hiermee wordt een doorbraak gerealiseerd in het beschikbaar stellen van lesmateriaal op internet. De leerling logt in met één wachtwoord en heeft vervolgens toegang tot al zijn online educatieve materiaal het zogenaamde single sign-on. 16 NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag 2010

17 ThiemeMeulenhoff zag in 2010 de eerste voordelen van een versterkte projectmatige aanpak van de productontwikkeling, met waar mogelijk standaardisatie van de productie en bedrijfsprocessen. Kostenbewaking blijft een punt van aandacht, mede omdat de overgang naar online exploitatie van digitaal lesmateriaal (in aanvulling op de folio-uitgaven) extra kosten met zich meebrengt. Het investeringsniveau dat nodig is voor het up to date houden van lesmateriaal en het ontwikkelen van digitaal materiaal beweegt zich structureel op hoog niveau, in 2010 ongeveer 16 miljoen. ThiemeMeulenhoff heeft de omzet in 2010 licht zien afnemen. Eind 2010 waren er 293 medewerkers (266 fte) werkzaam. De positieve reacties van de medewerkers, die voorheen werkten in Zutphen, Baarn en Utrecht, bevestigen dat Amersfoort een goede locatie is met een modern open space concept, dat informeel overleg en communicatie stimuleert. NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag

18 Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep Het algemene boekenbedrijf Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep (VBK) beleefde een enerverend jaar, waarin de Nederlandse markt werd gekenmerkt door teruglopende consumentenbestedingen. In 2010 is er in Nederland voor ruim 563 miljoen omgezet aan Nederlandstalige boeken, een daling van 4,7% ten opzichte van De opmars van het e-book zette door en de doorbraak lijkt onomkeerbaar, hoewel daarbij de kanttekening past dat de verkopen als totaal van de boekenmarkt vooralsnog bescheiden zijn. In de markt voor fictie-uitgaven, waarin de resultaten steeds sterker worden bepaald door bestsellers, werd de aandacht getrokken door het succes van Haar naam was Sarah van Tatiana de Rosnay. Dit werd met vlag en wimpel het best verkochte boek in Nederland in Inmiddels zijn er meer dan één miljoen exemplaren verkocht. Begin 2011 stond Haar naam was Sarah twaalf weken achtereen op nummer één in de bestsellerlijst, een record. Andere succesnummers waren Taal is zeg maar echt mijn ding van Paulien Cornelisse, Op klaarlichte dag van Simone van der Vlugt, Het verloren symbool van Dan Brown en Het diner van Herman Koch. Van de laatste zijn inmiddels exemplaren over de toonbank gegaan. Wij zijn ons brein van Dick Swaab nestelde zich in het laatste kwartaal van 2010 in de top van de best verkochte boeken. De groei in de rechtstreekse boekenverkoop aan consumenten zet onverminderd door. In fictie neemt dit verkoopkanaal inmiddels 12 procent van de omzet voor zijn rekening, in non-fictie zelfs meer dan 25 procent. De omzet in digitale producten groeide in het verslagjaar opnieuw sterk met een verdrievoudiging van de verkoop van e-books ten opzichte van 2009, mede geholpen door de snelle acceptatie van tablets als de ipad. Met ebook.nl heeft VBK een belangrijke winkel op internet, die een sterke nummer twee positie heeft op de Nederlandse markt. De opmars van het e-book en de verhevigde concurrentie bevestigen VBK in het belang dat van oudsher wordt geschonken aan de relatie met de auteurs. Om die relatie verder te versterken wordt gewerkt aan de introductie in alle uitgeverijen van het zogeheten Schrijversstatuut. Het statuut geeft auteurs een stem en biedt zekerheid ten aanzien van bepaalde rechten binnen de uitgeverij. VBK omarmt hiermee een morele standaard voor de organisatie, die opereert op het raakvlak van cultuur en commercie. De Dwarsligger, een compleet boek in miniformaat, heeft een stevige plek in de lezersmarkt veroverd. Na de geslaagde introductie in 2009 verdrievoudigde de omzet in Jaarlijks worden ongeveer 100 titels op het overdwarse, compacte formaat uitgegeven. Voor 2011 wordt opnieuw een aanzienlijke omzetstijging verwacht. De Vlaamse uitgeverij Linkeroever, een samenwerking met Concentra, zag het marktaandeel toenemen in het Nederlandse taalgebied in België. De inspanningen zijn er op gericht om dit in 2011 verder uit te bouwen. 18 NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag 2010

19 In non-fictie wordt de verkoop van folioproducten in toenemende mate afhankelijk van de bekendheid van de auteur. Van Jamie in 30 minuten van de Britse kok Jamie Oliver, dat in december 2010 werd uitgebracht, zijn in exemplaren verkocht. Zo worden ook de non-fictie-uitgaven gevoeliger voor bestsellers, waardoor de resultaten beweeglijker worden. Bij de naslagwerken, waaronder de woordenboeken van Van Dale, wordt hard gewerkt aan de transformatie naar digitale toepassingen en taalgerichte ondersteunende diensten. Veen Magazines heeft sterke titels en groeiende abonneebestanden, maar de advertentieverkoop stond in 2010 onder druk, voornamelijk bij de personeelsadvertenties. Voor de non-fictie-uitgeverijen was 2010 een jaar van bezinning, herstructurering en samenwerking. De Fontein Tirion, Kosmos Uitgevers, Kok ten Have (inclusief Ankh- Hermes), Van Dale Uitgevers alsmede Veen Magazines werden samengebracht onder de noemer VBK media. De uitgeverijen blijven zelfstandig in de markt opereren, maar delen nu de backoffice-functies en infrastructuur. De boekenuitgeverijen en de backoffices zijn hiertoe in het verslagjaar samengebracht in een gezamenlijke huisvesting in Utrecht. De omzet van het algemene boekenbedrijf daalde afgelopen jaar met 10 procent. Het boekenbedrijf telt 296 medewerkers (fte) per ultimo 2010, tegen 331 eind Voor 2011 zijn de vooruitzichten positief. Belangrijke auteurs als Herman Koch ( Zomerhuis met zwembad ), Saskia Noort, Geert Mak, Jeroen Brouwers, Esther Verhoef en Nicci French presenteren nieuw werk. De non-fictie uitgeverijen kunnen hun aandacht na de herstructurering nu volledig concentreren op de markt. De investeringen zullen naar verwachting e 0,9 miljoen bedragen. NDC Houdstermaatschappij B.V. Jaarverslag

20

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

NDC VBK de uitgevers B.V.

NDC VBK de uitgevers B.V. NDC VBK de uitgevers B.V. J A A R V E R S L A G 2007 INHOUD pagina Samenstelling directie 2 Doelstelling 2 Vijf jaar kengetallen NDC VBK de uitgevers B.V. 3 Directieverslag 4 JAARREKENING Geconsolideerde

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten-en-lasten over 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016 Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam Financieel publicatieverslag 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.2 Staat van baten en laten over 2016 3 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2012 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten-en-lasten over 2012 4 Grondslagen

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Internet Publicatiebalans 2015

Internet Publicatiebalans 2015 Stichting Fonds Welzijnswerk p/a Esscheweg 70 5271 NA SINT-MICHIELSGESTEL Internet Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer S41081829. Rapportdatum: 21 maart 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF Balans per 31 december 2016 ACTIEF (in euro's) Toelichting 31 december 2016 31 december 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 656.749 656.749 656.749 VLOTTENDE

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie