HANDBOEK ICT-LEVERANCIERS IN DE ZORG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK ICT-LEVERANCIERS IN DE ZORG"

Transcriptie

1 HANDBOEK ICT-LEVERANCIERS IN DE ZORG - Versie postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) ; fax: (070) ; Status: Definitief Datum: 11 augustus 2006

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding handboek Doel handboek Doelgroep Relatie met andere documenten Verschillen ten opzichte van de vorige release Opzet en structuur van het handboek 7 2 Rol VWS, NICTIZ en CIBG VWS CIBG Nationaal ICT Instituut in de Zorg 8 3 Eisen aan Goed Beheerde Zorgsystemen Normatieve referenties t.a.v. GBZ Scope GBZ eisen t.b.v. aansluiting LSP voor EMD of WDH Informatieve referenties t.a.v. GBZ GBZ-voorbeelden in de praktijk Implementatiestappen 14 4 Invoering burgerservicenummer in de zorg Het BSN programma Het BSN in de zorg Het gebruik van BSN in de AORTA-architectuur Stappen t.b.v. eerste aansluiting op LSP 18 5 Invoering Unieke Zorgverlener Identificatie Pas Het UZI-register Gebruik van UZI in AORTA-architectuur 21 6 EMD Inleiding EMD van Edifact naar HL7v Doelstelling t.b.v. eerste fase EMD Migratie scenario s 27 7 WDH Inleiding WDH van Edifact naar HL7v Doelstelling t.b.v. eerste fase WDH Migratie scenario s 31 8 Begeleiding Inleiding Accountmanagement leveranciers Expertteam Testfaciliteiten AORTA Support & Productcommunicatie 34 Bijlage 1: Overzicht gebruikte documentatie 35 Bijlage 2: EMD Toekomsscenario s 36 Bijlage 3: Afkortingen- en begrippenlijst 36 Bijlage 4: Overzicht berichtdefinities Handboek ICT-leveranciers in de zorg v4.1

3 1 Inleiding 1.1 Aanleiding handboek Het implementatieprogramma Invoering Elektronisch Medicatie Dossier en Waarneem Dossier voor Huisartsen is een samenwerking tussen het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ) en staat onder regie van de implementatieorganisatie welke door VWS is opgericht. Over de basisinfrastructuur zal uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders onderling en tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars op een veilige en effectieve manier kunnen plaatsvinden. Het elektronisch medicatiedossier (EMD) en het elektronisch waarneemdossier voor huisartsen (WDH) vormen de opstap naar een zorgbreed elektronisch patiëntendossier (EPD) en zijn de eerste landelijke toepassingen van de basisinfrastructuur. In 2006 richt de implementatieorganisatie zich met name op de volgende twee aspecten: - Regie voeren over de realisatie van de basisinfrastructuur; de betrokken partijen adviseren, zorgen voor afstemming tussen de betrokken partijen en bewaken van de samenhang en de voortgang. - Aansluiten van een beperkt aantal koploperregio s op het landelijk schakelpunt. Hiertoe gaat de aandacht uit naar drie gebieden: 1. Landelijk: Het landelijk schakelpunt (LSP) is van start gegaan op 31 januari 2006 en biedt een operationele omgeving waar goed beheerde zorgsystemen (GBZ en) mee kunnen testen. 2. Decentraal in het zorgveld: Implementeren van gebruikersomgevingen waardoor zorgaanbieders via het LSP patiëntgegevens met elkaar kunnen delen. Daarbij moeten de betrokken zorgverleners in het bezit komen van een UZI-pas, zodat zij op een veilige en betrouwbare manier hun informatie kunnen delen. Daarnaast moeten de betrokken zorgverleners het BSN invoeren in hun administraties, onder andere om de toegang tot hun dossiers via unieke patiëntidentificatie mogelijk te maken. Het BSN-programma, dat in samenwerking tussen VWS en CIBG wordt uitgevoerd, ondersteunt hierbij. 3. Leveranciers en gebruikers van de informatiesystemen in de zorg: Dienen hun systemen aan te passen, zodat via het LSP gecommuniceerd kan gaan worden. Dit handboek is een leidraad op het laatste gebied, waarbij de focus ligt op de eisen waaraan een GBZ volgens de AORTA-basisinfrastructuur moet voldoen om aan te sluiten op het LSP. Het Handboek voor GBZ in de praktijk is een ander Handboek en bevat een praktisch stappenplan voor zorgaanbieders om tot een GBZ in de praktijk te geraken. Handboek ICT-leveranciers in de zorg v

4 1.2 Doel handboek Dit handboek geeft aan welke acties leveranciers van informatiesystemen voor zorgaanbieders moeten nemen om hun systemen aan te kunnen laten sluiten ten behoeve van de toepassing EMD of WDH op het LSP. Daarbij heeft dit handboek tot doel leveranciers inzicht te verschaffen in de huidige en toekomstige eindsituatie. Omdat standaardisatie vooruitloopt op implementatie, is er meer gespecificeerd in de normatieve documentatie dan in eerste instantie gerealiseerd hoeft te worden. Alle eisen voor een GBZ staan gespecificeerd in het document Programma van Eisen voor een Goed Beheerd Zorgsysteem (PvE). Dit PvE document is gericht op de gewenste eindsituatie en geldt voor alle landelijke toepassingen. Het handboek geeft precies aan welke eisen voor de EMD of WDH toepassing vooralsnog niet noodzakelijk. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de documenten waarnaar verwezen wordt. Er zijn verschillende redenen waarom zaken wel gespecificeerd zijn, maar die in dit handboek nog niet verplicht worden gesteld. De eerste reden is dat het functionaliteit betreft die voor de toepassingen in de eerste fase nog niet nodig zijn. In de EMD toepassing wordt bijvoorbeeld de voorschrijfrol in de eerste fase wel gerealiseerd (namelijk via het opvragen van verstrekkingen ten behoeve van medicatiebewaking tijdens het voorschrijven), maar het voorschrift (voorschrijfbericht) zal pas in de tweede fase worden gerealiseerd. Een tweede reden is dat sommige zaken in de AORTA architectuur wel voorzien zijn als toekomstige functionaliteit, maar vooralsnog eerder als wensen worden beschouwd dan als eisen. Zo passen de eisen in het kader van een adequaat registreren van gegevens wel logisch in de architectuur van AORTA, maar vooralsnog worden ze niet afgedwongen. Realiseren van dergelijke eisen is nog niet verplicht, maar wordt wel toegestaan. Een derde reden is dat sommige functies nog niet volledig zijn uitgewerkt (bijvoorbeeld wel in het architectuur- en specificatiedocument, maar nog niet in de specificaties van de daarvoor benodigde berichten). Zo zijn de HL7v3 berichten voor de formele overdracht van patiëntstukken van de ene zorgaanbieder naar de andere wel genoemd, maar nog niet in HL7 gemodelleerd. Deze eisen kunnen nog niet gerealiseerd worden, omdat de berichten er nog niet zijn. Het handboek heeft als doel aan te geven wat vereist is voor een GBZ om aan te sluiten op het LSP ten behoeve van de eerste fase van het EMD en het WDH. Om vanuit de huidige situatie te komen tot het moment van aansluiten zijn in dit handboek diverse stappen beschreven. Om ook aan de tweede doelstelling van het handboek te beantwoorden zullen informatieve teksten worden toegevoegd. Overal waar dat van toepassing is, zal expliciet worden aangegeven wat informatief is en wat voor wie wanneer normatief is. Waar de normatieve documenten van NICTIZ voor iedereen bedoeld zijn, heeft het handboek een specifieke doelgroep (zie paragraaf 1.3) Handboek ICT-leveranciers in de zorg v4.1

5 1.3 Doelgroep Het handboek richt zich op zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers die hun producten willen aansluiten op het LSP. Het geeft antwoord op de vraag wat van de leveranciers verwacht wordt die hun product(en) willen aansluiten op de AORTA-infrastructuur ten behoeve van een EMD of WDH toepassing zoals die in eerste instantie van start gaan. 1.4 Relatie met andere documenten De onderstaande figuur toont de relatie van dit document met andere documenten van de AORTA-infrastructuur, waarbij de pijlen wijzen naar het afgeleide document. De figuur toont onder meer dat dit handboek is afgeleid van het PvE document. Het PvE document specificeert de eisen voor de eindsituatie, het handboek beschrijft aan welke van die eisen voor de eerste fase van EMD en WDH nog niet hoeft te worden voldaan. Architectuur ontwerp Basisinfra Zorg Specificatie Basisinfra Zorg Programma van eisen LSP Program m a van eisen GBZ K w alificatie schem a ZSP HL7 implem entatie handleidingen Handboek ICT leveranciers Figuur 1: Onderlinge relatie documentatie Handboek ICT-leveranciers in de zorg v

6 1.5 Verschillen ten opzichte van de vorige release Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van het Handboek ICT-leveranciers in de zorg, versie 4.0. Hoofdstuk Onderwerp Wijziging 1 Inleiding Noemen van Handboek GBZ in de praktijk. 2 Betrokken Geen grote wijzigingen. organisaties 3 GBZ Tekst over bundelen is aangepast. 4 BSN Geen grote wijzigingen 5 UZI-pas Geen grote wijzigingen 6 EMD Geen grote wijzigingen 7 WDH Geen grote wijzigingen 8 Organisatie Geen grote wijzigingen Bijlage 1 Documentatie Geen grote wijzigingen Bijlage 2 EMD Toekomstscenario s Vanuit hoofdstuk 6 wordt verwezen naar brondocumentatie. Bijlage 3 Afkortingen / Verwezen wordt naar bron-document. begrippen Bijlage 4 Berichtdefinities Geen grote wijzigingen Handboek ICT-leveranciers in de zorg v4.1

7 1.6 Opzet en structuur van het handboek Ten behoeve van de communicatie met het LSP moeten de leveranciers hun systemen op de volgende gebieden aanpassen, zodat het GBZ waar ze onderdeel van uitmaken voldoet aan de eisen van goed beheerde zorgsystemen. Voor de diverse applicaties binnen een GBZ kan dat betekenen dat ze: De unieke zorgverlener identificatie -pas hebben geïmplementeerd; Het burgerservicenummer kunnen vastleggen en in de functionaliteit van de systemen kunnen gebruiken; In staat zijn te communiceren conform HL7v3 gebaseerd op het http(s)/soap protocol ten behoeve van het elektronisch medicatiedossier en elektronisch waarneemdossier voor huisartsen. Deze zaken staan niet los van elkaar, zo is als eis bij het GBZ opgenomen dat de UZI-pas moet zijn geïmplementeerd en als eis bij het BSN dat deze opgevraagd of geverifieerd moet zijn voordat er landelijk patiëntgegevens mee uitgewisseld gaan worden. En in de HL7v3 berichten voor de landelijke toepassingen komen UZI en BSN terug. Voor de overzichtelijkheid worden deze zaken in afzonderlijke hoofdstukken behandeld. Daardoor wordt het tevens mogelijk om recht te doen aan de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die de betrokken partijen hebben op de onderscheiden zaken. Hoofdstuk 2 beschrijft de rollen van de betrokken partijen. Hoofdstuk 3 verwijst naar de eisen van de architectuur waarin de onderscheiden zaken geïntegreerd zijn. Hierbij worden de eisen die vooralsnog niet noodzakelijk zijn voor de eerste fase van de EMD en WDH toepassing expliciet gemaakt. Hoofdstuk 4 beschrijft de context van BSN en hoofdstuk 5 beschrijft de context van UZI omdat zowel het BSN als het UZI een bredere scope hebben dan dit handboek. Inzicht in deze achtergrond kan verhelderend werken bij het lezen van de documentatie van de verschillende partijen. In beide hoofdstukken zullen de verschillen tussen de positionering van BSN en UZI in het algemeen en het gebruik van deze zaken in de NICTIZ architectuur expliciet worden beschreven. Hoofdstuk 6 adresseert de EMD toepassing en hoofdstuk 7 de WDH toepassing. Deze hoofdstukken verschaffen informatie met betrekking tot de overgang van de huidige berichtenset naar de nieuwe, de acties die ondernomen kunnen worden om de eerste fase van deze toepassingen te realiseren en verwijst voor een nadere uitwerking van deze zaken in de context van de zorgaanbieders naar de migratiescenario s. Hoofdstuk 8 tenslotte beschrijft de wijze waarop de ondersteuning voor leveranciers georganiseerd is. Handboek ICT-leveranciers in de zorg v

8 2 Rol VWS, NICTIZ en CIBG Bij de realisatie van de landelijke basisinfrastructuur AORTA zijn vele partijen betrokken, zoals de koepelorganisaties, zorgaanbieders, ICT-leveranciers, het ministerie van VWS en haar agentschap het CIBG en NICTIZ. In dit hoofdstuk wordt de rol van VWS, CIBG en NICTIZ op hoofdlijnen geschetst. 2.1 VWS Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het elektronisch patiëntendossier (EPD) op landelijke schaal geagendeerd. De overheid richt zich daarbij vooral op het realiseren van de noodzakelijke randvoorwaarden, zoals een landelijk uniek patiëntnummer, een landelijke betrouwbare identificatie van zorgverleners, en een basisinfrastructuur. Een aantal van de taken die hiervoor uitgevoerd moeten worden zijn belegd bij het CIBG en NICTIZ. Met betrekking tot de eerste toepassingen, elektronisch medicatiedossier (EMD) en waarneemdossier voor huisartsen (WDH) heeft VWS onlangs de regie met betrekking tot de implementatie op zich genomen. 2.2 CIBG Het CIBG bestaat uit negen verschillende units en is een agentschap van VWS. Tot de belangrijkste taken behoren het registreren van gegevens en het verstrekken van informatie. Iedere unit richt zich hierbij op een specifiek gebied in de zorg. Het CIBG kan daarom worden gezien als een kenniscentrum van de Nederlandse gezondheidszorg. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen, zijn de activiteiten van de units aan strikte voorwaarden gebonden. Zo moeten de registratie en informatieverstrekking op basis van wetgeving of op basis van vastgesteld beleid geschieden. Speerpunt bij het CIBG is de ontwikkeling van ICT in de Zorg. Het elektronisch communiceren in het veld van de gezondheidszorg heeft immers de toekomst. Het CIBG levert een belangrijk aandeel bij de realisatie van de implementatie van het EMD en het WDH. Ook voor deze toepassingen is immers het BSN en de UZI-pas nodig. De sectorale berichten voorziening in de zorg (SBV-Z) en het UZI-register houden zich hier mee bezig. Zie verder de hoofdstukken 4 en Nationaal ICT Instituut in de Zorg NICTIZ ondersteunt de totstandkoming van een betere informatievoorziening rondom en voor de patiënt/cliënt met behulp van ICT. In het bestuur en de Raad van Advies van NICTIZ zijn de koepel- en brancheorganisaties in de zorg vertegenwoordigd. De activiteiten van NICTIZ worden gesubsidieerd door het ministerie van VWS. Het uiteindelijke doel van NICTIZ is de ontwikkeling van een landelijk virtueel elektronisch patiëntendossier (EPD). NICTIZ stimuleert het proces hiernaartoe en schept randvoorwaarden, zoals de architectuur en specificaties voor de landelijke basisinfrastructuur in de zorg en specificaties voor toepassingen van het landelijke EPD. Naast het opstellen van deze specificaties heeft NICTIZ opdracht gegeven tot de realisatie en exploitatie van het LSP. Het landelijk schakelpunt (LSP) is een centrale organisatie die zorg draagt voor de noodzakelijke voorzieningen voor het elektronisch uitwisselen van informatie tussen zorginstellingen. Door de noodzakelijke voorzieningen éénmalig te ontwikkelen en onder te brengen in één organisatie ontstaan schaalvoordelen die ten gunste komen van de zorginstellingen. Via een Europese aanbestedingsprocedure heeft NICTIZ de opdracht tot het bouwen van het LSP gegund aan CSC. Dit LSP levert de diensten op basis waarvan zorgpartijen snel en veilig patiëntgegevens kunnen opvragen en uitwisselen op landelijke schaal. Het LSP is sinds 31 januari 2006 operationeel voor de eerste aansluitingen Handboek ICT-leveranciers in de zorg v4.1

9 Het LSP levert onder meer de volgende diensten: Veilige en betrouwbare communicatie; Toegang tot gegevens via een landelijke verwijsindex; Autorisatie van zorgverleners; Landelijke logging; Verkeersregelaar; Identificatie van patiënten; Identificatie en authenticatie van zorgverleners; Helpdesk voor ZSP s; Diverse beheerdiensten. Om de veiligheid van gegevens en systeemprestatie te waarborgen worden eisen gesteld aan zorgaanbieders en hun informatiesystemen, het beheer ervan en de wijze waarop op het LSP wordt aangesloten. Zie verder hoofdstuk 3 voor de positionering van de GBZ-eisen. Handboek ICT-leveranciers in de zorg v

10 3 Eisen aan Goed Beheerde Zorgsystemen 3.1 Normatieve referenties t.a.v. GBZ Alle eisen voor een GBZ staan gespecificeerd in het document Programma van eisen voor een GBZ (PvE). Dit document verwijst verder naar de andere normatieve documenten voor een GBZ: Implementatiehandleiding HL7v3 Infrastructurele domeinen; Implementatiehandleiding HL7v3 Zorg Informatie Makelaar; Implementatiehandleiding HL7v3 Medicatieberichten (BEMO); Implementatiehandleiding HL7v3 Gegevensuitwisseling huisartsen (PriCa); Implementatiegids HL7v3 Web Services Profile. Dit handboek is gesynchroniseerd met de versies van deze documenten zoals opgenomen in bijlage 1. Het PvE document is gericht op de gewenste eindsituatie en geldt voor de landelijke toepassingen. Dit handboek is gericht op de eerste fase van de EMD en WDH toepassing. 3.2 Scope GBZ eisen t.b.v. aansluiting LSP voor EMD of WDH (normatief) Ter vermijding van redundantie en ter verhoging van de duidelijkheid, zal in het handboek niet een zoveelste opsomming gegeven worden van wat wel moet, maar zal expliciet worden aangegeven welke eisen voor aansluiting ten behoeve van EMD of WDH toepassing in eerste instantie nog niet geïmplementeerd hoeven te worden. Daarbij wordt de verwijzing naar de documenten als volgt gecodeerd: P: Programma van eisen voor een GBZ document (PvE). Vanuit de eisen in het PvE document wordt verwezen naar de verder gedetailleerde implementatiehandleidingen. Vanuit AORTA perspectief zijn de volgende zaken nog niet verplicht voor een GBZ met een rol in de EMD of WDH toepassing op het moment dat het GBZ aansluit op het LSP. Deze zaken hoeven dus niet, maar kunnen ook nog niet gerealiseerd worden, omdat ze niet mogelijk zijn of omdat ze niet door de gehele keten ondersteund worden: Alle eisen die in het PvE document voorzien zijn van het etiket {toekomst}; Selecteren zorgaanbieder (P4.1.c en P4.4); Berichten die genoemd worden in P4.14 en P4.15 maar niet opgenomen zijn in de lijst met verplichte interacties in bijlage 4A van dit handboek. De volgende eisen zijn optioneel, dat wil zeggen ze zijn niet verplicht maar mogen wel worden geïmplementeerd en de ZIM zal de betreffende functionaliteit ondersteunen indien de ZIM hierin een rol speelt: Alle eisen die in het PvE document voorzien zijn van het etiket {wens}; Handboek ICT-leveranciers in de zorg v4.1

11 Bijhouden patiëntgegevens (P4.1.d en P4.5); Verklaren van reden opvraag (P4.8.h); Manieren om bestemming patiëntbericht aan te geven bij versturen (P4.9.c); Het lokaal inloggen op vertrouwensniveau midden bij gebruiksscenario (P4.9); De attributen van een logregel vermeld in P4.10.b.7 t/m 9; Beschikbaarheidsmelding gepland onderhoud (P6.5.b t/m d). Met betrekking tot het bundelen en groeperen (bijlage C in het Specificatiedocument) wordt het volgende verplicht of toegestaan: Verplicht, niets anders toegestaan: Het opvragen of verifiëren van BSN aan de ZIM door een GBZ gaat ongebundeld (geen B in het query-bericht). Verplicht, niets anders toegestaan: Het opvragen van de index of metagegevens aan de ZIM door een GBZ gaat ongebundeld (geen B in het query-bericht). Verplicht: Het opvragen van patiëntgegevens aan de ZIM door een GBZ gaat gebundeld (met een B in het query-bericht) Toegestaan: Het opvragen van patiëntgegevens aan de ZIM door een GBZ gaat ongebundeld. Verplicht, niets anders toegestaan: Het opleveren van een GBZ aan de ZIM gaat gegroepeerd (alle antwoorden in één bericht) maar ongebundeld (geen batch-wrapper). Verplicht: Het opvragen en het opleveren van een GBZ aan de ZIM moet zowel gedoseerd als ongedoseerd ondersteund worden conform de specificaties. Voor de WDH toepassing geldt echter dat het doseren nu nog niet verplicht is (maar optioneel). Ter informatie wordt hieraan toegevoegd dat het LSP de patiëntgegevens vanuit de onderliggende GBZ en ongebundeld zal opvragen (de eventuele B uit het opvraagbericht van een GBZ zal verwijderd worden voordat het bericht doorgestuurd wordt naar de onderliggende GBZ en). De Implementatiegids Web Services Profile gaat in op verschillende mogelijkheden met betrekking tot synchrone en asynchrone communicatie, deferred en immediate responses. Echter de ZIM ondersteunt vooralsnog alleen synchroon en immediate: die zijn verplicht voor een GBZ en de andere vormen zijn nog niet toegestaan. De Implementatiegids Infrastructurele Domeinen gaat in op de HL7 ping en de HL7 tick, waarmee bepaald kan worden of een applicatie hangt. Deze zijn (nog) niet verplicht en wordt vooralsnog niet toegestaan. Handboek ICT-leveranciers in de zorg v

12 3.3 Informatieve referenties t.a.v. GBZ Het Programma van eisen voor een GBZ is afgeleid van het document dat de architectuur beschrijft en van het document dat de specificaties beschrijft (zie ook figuur 1 in hoofdstuk 1 onder relatie met andere documenten). Voor hen die meer willen weten over de achtergrond van bepaalde eisen, of een illustratie van de invulling daarvan, is het nuttig deze te raadplegen. Het Architectuurontwerp basisinfrastructuur in de zorg geeft een overzicht van de landelijke basisinfrastructuur met daarin de benodigde infrastructurele voorzieningen en de daaraan gekoppelde GBZ en inclusief de onderlinge samenwerking en samenhang. o Hoofdstuk 5.13 bevat de eisen aan zorgsystemen. o In diverse paragrafen van hoofdstuk 6 over de Informatiearchitectuur wordt de functionaliteit beschreven van de aangesloten zorgsystemen. o De technische architectuur, zoals beschreven in hoofdstuk 7, gaat in paragraaf 7.6 in op de eisen aan beschikbaarheid, betrouwbaarheid en beveiliging van GBZ en. De Specificatie van de basisinfrastructuur in de zorg is een uitwerking van het document met de architectuur en beschrijft de totale werking van de basisinfrastructuur, op het niveau van bedrijfsprocessen, informatiesystemen en technologie. Daarnaast specificeert dit document de eisen die gesteld worden aan de verschillende onderdelen van de basisinfrastructuur en de GBZ en. o Hoofdstuk 6 bevat de eisen aan een GBZ. o Vanuit hoofdstuk 6 wordt verwezen naar specifieke paragrafen van hoofdstuk 4 en 5. Het Programma van eisen voor een GBZ is een document waarin de eisen uit het Specificatie document opgenomen zijn en waarin de procesmatige eisen aan het goede beheer zijn toegevoegd. Het is in feite een op zichzelf staand document waarin alle teksten uit het architectuur document en uit het specificatie document zonder interne verwijzingen, maar als een doorlopende tekst zijn opgenomen. Dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op en zal vooral verwijzen naar dit Programma van eisen voor een GBZ Handboek ICT-leveranciers in de zorg v4.1

13 3.4 GBZ-voorbeelden in de praktijk (informatief) - GBZ en zorgaanbieder Een systeem dat goed beheerd wordt is als geheel (systeem en beheer) zelf eerder als een organisatie dan als een softwaresysteem op te vatten. Het zorgsysteem kan een samenstelling van apparaten en applicaties zijn, het GBZ is dan op te vatten als een goed beheerd domein binnen de organisatie van een zorgaanbieder of daarmee samenvallend. Het goede beheer staat immers altijd onder verantwoordelijkheid van een zorgaanbieder. De zorgaanbieder (zorginstelling of individuele zorgverlener) heeft bepaalde wettelijke verantwoordelijkheden. In de AORTA-architectuur gaat het dan bijvoorbeeld om het aanvragen en beheren van certificaten (UZI-passen en UZI-servicescertificaat). De eindverantwoordelijkheid voor het goede beheer van een GBZ is bij de zorgaanbieder belegd. - Positionering GBZ bij zorgaanbieder Een GBZ bestaat uit een of meer applicaties en valt onder de verantwoordelijkheid van één zorgaanbieder. In situaties waarbij zorgaanbieders gebruik maken van één systeem blijft de wettelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van de gegevens van één zorgaanbieder onverkort bij die zorgaanbieder. Het (virtueel) scheiden van de patiëntgegevens tussen zorgaanbieders door bijvoorbeeld lokale autorisatie blijft dan ook van kracht. Dat laat onverlet dat zorgaanbieders die binnen de muren van een andere zorgaanbieder opereren keuzes kunnen maken ten aanzien van de positionering van hun GBZ en ten opzichte van een overkoepelend GBZ. Daarbij dient een afweging van de vooren nadelen gemaakt te worden. Twee GBZ en zou bijvoorbeeld kunnen betekenen twee keer een kwalificatie en twee poorten naar buiten (anderen die iets naar jou willen sturen zien in de zorgaanbiedergids twee zorgaanbieders staan). Wellicht ook twee keer beheer van logging, autorisatie medewerkers, patiëntregistratie etc. Daar moet een zorgvuldige afweging gemaakt worden. - GBZ en applicaties Een GBZ bestaat uit applicaties die een rol kunnen vervullen in een zorgtoepassing. Zo kan een GBZ een applicatie bevatten die de rol voorschrijver in de toepassing EMD vervult. Een dergelijke applicatie dient dan te voldoen aan de algemene eisen (bijvoorbeeld gebruik van BSN) en aan de eisen die specifiek zijn voor de betreffende toepassingsrol (bijvoorbeeld het landelijk opvragen en verwerken van verstrekkingen m.b.v. de gespecificeerde HL7v3 berichten). Het maakt daarbij geen verschil of een applicatie geïnstalleerd is op systemen bij de zorgaanbieder of elders gehost wordt. Wel zullen alle systemen (of devices) die nodig zijn voor communicatie met het LSP of waar overheen gegevens via een ZSP naar of van het LSP gaan, behoren tot het GBZ. Het ligt voor de hand dat een leverancier per applicatie een typegoedkeuring regelt, maar voor het geheel van de implementatie en configuratie van diverse applicaties op diverse platformen van diverse leveranciers zal het beheer goed geregeld moeten zijn door of onder verantwoordelijkheid van een zorgaanbieder. Handboek ICT-leveranciers in de zorg v

14 3.5 Implementatiestappen Begin 2006 voldoen de meeste informatiesystemen in de gezondheidszorg nog niet aan de geformuleerde eisen. In onderstaande tabel staat een toelichting op de berichtimplementatie die ten behoeve van communicatie met of via het LSP moeten worden uitgevoerd. Zie verder Implementatiehandleiding HL7v3 Zorg Informatie Makelaar. Actie Toelichting Simultaan bevragingen van de ZIM kunnen Volgende opvraagberichten kunnen ontvangen, afhandelen. ook al zijn eerdere berichten nog niet afgehandeld. Immediate response op queries van de ZIM Geen response binnen time-out betekent voor kunnen geven. ZIM opnieuw vragen. opvragen PatiëntIdentificatie (QUPA_IN ophalen of verifiëren BSN ) ontvangen PatiëntIdentificatie (QUPA_IN ontvangen BSN incl. overige patiëntgegevens ) aanmelden Gegevens (eerste MFMT_IN Algemeen bericht voor aanmelden ) heraanmelden Gegevens (bijgewerkte Algemeen bericht voor update aanmelding MFMT_IN ) afmelden Gegevens (MFMT IN ) afmelden van aangemelde gegevens opvragen Index (QUMT IN ) overzicht van aangemelde gegevens opvragen opleveren Index (QUMT IN ) overzicht van aangemelde gegevens ontvangen opvragen Medicatieverstrekkingen (eerste, QURX_IN NL) opleveren Medicatieverstrekkingen Antwoord op opvraging (QURX IN NL) opvragen Samenvatting Voor WDH inzage dossier op huisartsenpost opvragen (QUPC IN NL) opleveren Samenvatting Voor WDH inzage dossier op huisartsenpost ontvangen (QUPC IN NL) versturenverslagwdh (REPC IN990003NL) waarneemretour bericht Inbouwen: Aanmaken en verwerken Zie Implementatiehandleiding HL7v3 ControlAct wrappers: QUQI_MTxxxxxx en Infrastructurele domeinen. MFMI_MTxxxxxx Inbouwen : aanmaken en verwerken Zie Implementatiehandleiding HL7v3 Transmission wrappers : MCCI_MT000xxx Infrastructurele domeinen. Uitbreiden loggingsmogelijkheden conform de specificaties. Advies: Checklist autorisatie en logging regionale samenwerkingsverbanden in toolkit medicatie- en waarneemdossier. Het opleverende systeem dient in de toekomst ook de inhoud van de verzonden berichten te loggen en daartoe op termijn de opslagcapaciteit aan te passen Handboek ICT-leveranciers in de zorg v4.1

15 4 Invoering burgerservicenummer in de zorg Omdat het burgerservicenummer (BSN) niet alleen in de NICTIZ architectuur gebruikt gaat worden, is de landelijke context van het BSN breder dan de focus van NICTIZ. In deze paragraaf wordt verwezen naar de bredere context, naar instanties die daarvoor verantwoordelijk zijn en naar documentatie waarin die context beschreven wordt. In de volgende paragraaf zal ingegaan worden op de wijze waarop NICTIZ gebruik maakt van het BSN in de zorg. 4.1 Het BSN programma Het BSN is een verbeterde toepassing van het sofi-nummer, numeriek hetzelfde, maar met meer gebruiksmogelijkheden dan alleen sociaal-fiscale zaken. Het BSN zal bijvoorbeeld ook gebruikt worden in het onderwijs, door de Rijksdienst voor het Wegverkeer en voor de huurtoeslag (voorheen huursubsidie). Het BSN is een uniek identificerend persoonsnummer dat iedereen krijgt, die ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Het gebruik van het BSN tussen gemeentes en binnen de overheid wordt geregeld in het programma BSN. Het beheer van het BSN is belegd bij de Beheervoorziening BSN (BVBSN) onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor meer informatie over het BSN zie: Hier staat een uitleg over wat BSN is. Ook wordt de voorgeschiedenis en de organisatie van het programma BSN beschreven en de rol van het ICTU daarin. Onder projecten wordt ingegaan op: 1. inrichten van de Beheervoorziening BSN (BVBSN); 2. realiseren en aanpassen van wet- en regelgeving omtrent het gebruik en het beheer van het BSN; op hoofdlijnen geregeld in de Wet algemene bepalingen bsn (Wabb); 3. Wet gebruik BSN in de Zorg (WGBZ); 4. inrichten van de Nationale Vertrouwensfunctie (NVF); 5. implementeren van het BSN. Documentatie over het BSN, over de wet Wabb, factsheets over o.a. het Register nietingezetenen, en de laatste stand van zaken is eveneens te raadplegen via: 4.2 Het BSN in de zorg Het gebruik van het BSN in de zorg vereist aparte of aanvullende regulering, al was het maar omdat in de zorg een BSN gekoppeld kan worden met gegevens van patiënten. Het identificerend stelsel voor de zorg is door VWS belegd bij het CIBG. Omdat er niet gekozen is voor een apart nummer in de zorg, is het voldoende wanneer het CIBG een toegangspoort realiseert voor de sector zorg naar de algemene beheervoorziening BSN. Deze toegangspoort is de sectorale berichten voorziening in de zorg (SBV-Z). Voor meer informatie over het BSN in de zorg zie: en Hier staan de organisatie en diensten van de SBV-Z uitgelegd. Onder organisatie zijn de achtergronden en doelgroepen van het BSN in de zorg te vinden. Ook de wet- en regelgeving die het gebruik van het BSN in de zorg regelt wordt hier genoemd. Het gaat dan vooral om de Wet gebruik BSN in de zorg (WGBZ). Omdat de SBV-Z als bewerker van gegevens optreedt zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt naar het WBP verwezen. Handboek ICT-leveranciers in de zorg v

NVLF-Richtlijn Logopedische Verslaglegging

NVLF-Richtlijn Logopedische Verslaglegging NVLF-Richtlijn Logopedische Verslaglegging Verantwoording en toelichting November 2009 NVLF, 2009 1 Inhoud Inleiding... 3 A. WET- EN REGELGEVING... 5 A.1. Wet- en regelgeving...5 A.2. Vast te leggen gegevens

Nadere informatie

< 30 > BEVEILIGING BERICHTUITWISSELING IN DE ZORG

< 30 > BEVEILIGING BERICHTUITWISSELING IN DE ZORG BEVEILIGING BERICHTUITWISSELING IN DE ZORG CASUS: HET LANDELIJKE ELEKTRONISCH PATIËNTEN DOSSIER (EPD) door Jacob Moehn, jacob.moehn@logicacmg.com Dit artikel zal enkele beveiligingsaspecten bij elektronische

Nadere informatie

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH)

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport A.J.M. de Bruijn RE RA 17 september 2007 Referentie:

Nadere informatie

Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling

Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling Digitale beelduitwisseling, afspraken tussen zorginstellingen Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling REGIONAAL, RADIOLOGIE, PRIVACY Digitale beelduitwisseling, afspraken tussen zorginstellingen

Nadere informatie

Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken.

Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken. Toepassing BPPC-profiel Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken. RADIOLOGIE, REGIO, XDS Toepassing BPPC-profiel Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE AORTA

SAMENWERKING IN DE AORTA AORTA DAP SAMENWERKING IN DE AORTA AORTA-DAP v 2.3 27-1-2014 1 De grondslag en het uitgangspunt van de AORTA DAP is: Alle beheerpartijen kunnen & mogen direct met elkaar samenwerken & communiceren. AORTA-DAP

Nadere informatie

Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten

Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten Stichting HL7 Nederland W. Barentszstraat 1 3902 DE Veenendaal Telefoon : +31 (0)318-548869 Fax : +31 (0)318-548090 E-mail : info@hl7.nl Deze publicatie

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Project Document ID Auteur(s) Status Datum Versie Bestandnaam

Project Document ID Auteur(s) Status Datum Versie Bestandnaam Programma BSN Project Programma BSN Document ID Auteur(s) Joost Koedijk Status Definitief Liesbeth Westenberg Datum 15 mei 2006 Versie 1.0 (publicatie) Bestandnaam Architectuur BV BSN v10.doc Den Haag,

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van het wetsvoorstel 1.2 De inhoud

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening 2 3 Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Bert

Nadere informatie

Digikoppeling Architectuur

Digikoppeling Architectuur Digikoppeling Architectuur Versie 1.2 Datum 2 april 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

SION Dienst Uitvoering Onderwijs. Edukoppeling Transactiestandaard Versie 1.1

SION Dienst Uitvoering Onderwijs. Edukoppeling Transactiestandaard Versie 1.1 SION Dienst Uitvoering Onderwijs Edukoppeling Transactiestandaard Versie 1.1 Datum: 27 maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Hoofdstuk 1 Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Inhoud... 3 1.3 Afspraken...

Nadere informatie

Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer

Doelarchitectuur Toegang Rhythm, ergo sum Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0 Datum 5 maart 2012 Status Concept Opstellers: Barry Dukker Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Peter Bergman Saam de Mooij Rein During - DEF - FIN

Nadere informatie

SION Dienst Uitvoering Onderwijs. Edukoppeling Transactiestandaard Versie 1.0

SION Dienst Uitvoering Onderwijs. Edukoppeling Transactiestandaard Versie 1.0 SION Dienst Uitvoering Onderwijs Edukoppeling Transactiestandaard Versie 1.0 Datum: 11-12-2013 Managementsamenvatting Gegevens die we in de administratieve keten uitwisselen zijn in de regel vertrouwelijk

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. Versie 3.2

Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. Versie 3.2 Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier Versie 3.2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 5 1.1 Aanleiding voor het project ECD... 6 1.2 Wat verandert er nu in de kern... 8 2 Tot stand

Nadere informatie

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Beleid logische toegangsbeveiliging

Nadere informatie

Ministerie van VWS directie MEVA t.a.v. Mw. drs. E.M. Maat Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. Utrecht, 4 maart 2011

Ministerie van VWS directie MEVA t.a.v. Mw. drs. E.M. Maat Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. Utrecht, 4 maart 2011 Ministerie van VWS directie MEVA t.a.v. Mw. drs. E.M. Maat Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Utrecht, 4 maart 2011 Betreft: juridische status LSP zonder Kaderwet EPD Geachte mevrouw Maat, U heeft mij onlangs

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning)

IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) Deel 3a: Doelarchitectuur Wlz indicatie The Americans have need of the telephone, but we do not. We have plenty of messenger boys." Sir William Preece, chief

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Roadmap Digikoppeling

Roadmap Digikoppeling Roadmap Digikoppeling Versie 1.0 Datum 7 november 2014 Status Definitief Colofon Productnaam Roadmap Digikoppeling Versienummer 1.0 Logius Servicecentrum Postbus 96810 2509 JE Den Haag Bijlage(n) - t.

Nadere informatie

Architectuur Centrale infrastructuur

Architectuur Centrale infrastructuur Architectuur Centrale infrastructuur Versie: 1.1 Status: definitief Datum: 20 december 2008 Management samenvatting Het project Parelsnoer beoogt binnen de academische centra een infrastructuur te realiseren

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Aanvragen UZI-middelen

Aanvragen UZI-middelen Aanvragen UZI-middelen Aanmelden als abonnee, aanvragen UZI-passen en servercertificaat HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG Versie 2.0 WIJ GARANDEREN HETBESTE SYSTEEM VOOR DE ZORG Euroned, december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie