HANDBOEK ICT-LEVERANCIERS IN DE ZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK ICT-LEVERANCIERS IN DE ZORG"

Transcriptie

1 HANDBOEK ICT-LEVERANCIERS IN DE ZORG - Versie postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) ; fax: (070) ; Status: Definitief Datum: 11 augustus 2006

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding handboek Doel handboek Doelgroep Relatie met andere documenten Verschillen ten opzichte van de vorige release Opzet en structuur van het handboek 7 2 Rol VWS, NICTIZ en CIBG VWS CIBG Nationaal ICT Instituut in de Zorg 8 3 Eisen aan Goed Beheerde Zorgsystemen Normatieve referenties t.a.v. GBZ Scope GBZ eisen t.b.v. aansluiting LSP voor EMD of WDH Informatieve referenties t.a.v. GBZ GBZ-voorbeelden in de praktijk Implementatiestappen 14 4 Invoering burgerservicenummer in de zorg Het BSN programma Het BSN in de zorg Het gebruik van BSN in de AORTA-architectuur Stappen t.b.v. eerste aansluiting op LSP 18 5 Invoering Unieke Zorgverlener Identificatie Pas Het UZI-register Gebruik van UZI in AORTA-architectuur 21 6 EMD Inleiding EMD van Edifact naar HL7v Doelstelling t.b.v. eerste fase EMD Migratie scenario s 27 7 WDH Inleiding WDH van Edifact naar HL7v Doelstelling t.b.v. eerste fase WDH Migratie scenario s 31 8 Begeleiding Inleiding Accountmanagement leveranciers Expertteam Testfaciliteiten AORTA Support & Productcommunicatie 34 Bijlage 1: Overzicht gebruikte documentatie 35 Bijlage 2: EMD Toekomsscenario s 36 Bijlage 3: Afkortingen- en begrippenlijst 36 Bijlage 4: Overzicht berichtdefinities Handboek ICT-leveranciers in de zorg v4.1

3 1 Inleiding 1.1 Aanleiding handboek Het implementatieprogramma Invoering Elektronisch Medicatie Dossier en Waarneem Dossier voor Huisartsen is een samenwerking tussen het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ) en staat onder regie van de implementatieorganisatie welke door VWS is opgericht. Over de basisinfrastructuur zal uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders onderling en tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars op een veilige en effectieve manier kunnen plaatsvinden. Het elektronisch medicatiedossier (EMD) en het elektronisch waarneemdossier voor huisartsen (WDH) vormen de opstap naar een zorgbreed elektronisch patiëntendossier (EPD) en zijn de eerste landelijke toepassingen van de basisinfrastructuur. In 2006 richt de implementatieorganisatie zich met name op de volgende twee aspecten: - Regie voeren over de realisatie van de basisinfrastructuur; de betrokken partijen adviseren, zorgen voor afstemming tussen de betrokken partijen en bewaken van de samenhang en de voortgang. - Aansluiten van een beperkt aantal koploperregio s op het landelijk schakelpunt. Hiertoe gaat de aandacht uit naar drie gebieden: 1. Landelijk: Het landelijk schakelpunt (LSP) is van start gegaan op 31 januari 2006 en biedt een operationele omgeving waar goed beheerde zorgsystemen (GBZ en) mee kunnen testen. 2. Decentraal in het zorgveld: Implementeren van gebruikersomgevingen waardoor zorgaanbieders via het LSP patiëntgegevens met elkaar kunnen delen. Daarbij moeten de betrokken zorgverleners in het bezit komen van een UZI-pas, zodat zij op een veilige en betrouwbare manier hun informatie kunnen delen. Daarnaast moeten de betrokken zorgverleners het BSN invoeren in hun administraties, onder andere om de toegang tot hun dossiers via unieke patiëntidentificatie mogelijk te maken. Het BSN-programma, dat in samenwerking tussen VWS en CIBG wordt uitgevoerd, ondersteunt hierbij. 3. Leveranciers en gebruikers van de informatiesystemen in de zorg: Dienen hun systemen aan te passen, zodat via het LSP gecommuniceerd kan gaan worden. Dit handboek is een leidraad op het laatste gebied, waarbij de focus ligt op de eisen waaraan een GBZ volgens de AORTA-basisinfrastructuur moet voldoen om aan te sluiten op het LSP. Het Handboek voor GBZ in de praktijk is een ander Handboek en bevat een praktisch stappenplan voor zorgaanbieders om tot een GBZ in de praktijk te geraken. Handboek ICT-leveranciers in de zorg v

4 1.2 Doel handboek Dit handboek geeft aan welke acties leveranciers van informatiesystemen voor zorgaanbieders moeten nemen om hun systemen aan te kunnen laten sluiten ten behoeve van de toepassing EMD of WDH op het LSP. Daarbij heeft dit handboek tot doel leveranciers inzicht te verschaffen in de huidige en toekomstige eindsituatie. Omdat standaardisatie vooruitloopt op implementatie, is er meer gespecificeerd in de normatieve documentatie dan in eerste instantie gerealiseerd hoeft te worden. Alle eisen voor een GBZ staan gespecificeerd in het document Programma van Eisen voor een Goed Beheerd Zorgsysteem (PvE). Dit PvE document is gericht op de gewenste eindsituatie en geldt voor alle landelijke toepassingen. Het handboek geeft precies aan welke eisen voor de EMD of WDH toepassing vooralsnog niet noodzakelijk. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de documenten waarnaar verwezen wordt. Er zijn verschillende redenen waarom zaken wel gespecificeerd zijn, maar die in dit handboek nog niet verplicht worden gesteld. De eerste reden is dat het functionaliteit betreft die voor de toepassingen in de eerste fase nog niet nodig zijn. In de EMD toepassing wordt bijvoorbeeld de voorschrijfrol in de eerste fase wel gerealiseerd (namelijk via het opvragen van verstrekkingen ten behoeve van medicatiebewaking tijdens het voorschrijven), maar het voorschrift (voorschrijfbericht) zal pas in de tweede fase worden gerealiseerd. Een tweede reden is dat sommige zaken in de AORTA architectuur wel voorzien zijn als toekomstige functionaliteit, maar vooralsnog eerder als wensen worden beschouwd dan als eisen. Zo passen de eisen in het kader van een adequaat registreren van gegevens wel logisch in de architectuur van AORTA, maar vooralsnog worden ze niet afgedwongen. Realiseren van dergelijke eisen is nog niet verplicht, maar wordt wel toegestaan. Een derde reden is dat sommige functies nog niet volledig zijn uitgewerkt (bijvoorbeeld wel in het architectuur- en specificatiedocument, maar nog niet in de specificaties van de daarvoor benodigde berichten). Zo zijn de HL7v3 berichten voor de formele overdracht van patiëntstukken van de ene zorgaanbieder naar de andere wel genoemd, maar nog niet in HL7 gemodelleerd. Deze eisen kunnen nog niet gerealiseerd worden, omdat de berichten er nog niet zijn. Het handboek heeft als doel aan te geven wat vereist is voor een GBZ om aan te sluiten op het LSP ten behoeve van de eerste fase van het EMD en het WDH. Om vanuit de huidige situatie te komen tot het moment van aansluiten zijn in dit handboek diverse stappen beschreven. Om ook aan de tweede doelstelling van het handboek te beantwoorden zullen informatieve teksten worden toegevoegd. Overal waar dat van toepassing is, zal expliciet worden aangegeven wat informatief is en wat voor wie wanneer normatief is. Waar de normatieve documenten van NICTIZ voor iedereen bedoeld zijn, heeft het handboek een specifieke doelgroep (zie paragraaf 1.3) Handboek ICT-leveranciers in de zorg v4.1

5 1.3 Doelgroep Het handboek richt zich op zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers die hun producten willen aansluiten op het LSP. Het geeft antwoord op de vraag wat van de leveranciers verwacht wordt die hun product(en) willen aansluiten op de AORTA-infrastructuur ten behoeve van een EMD of WDH toepassing zoals die in eerste instantie van start gaan. 1.4 Relatie met andere documenten De onderstaande figuur toont de relatie van dit document met andere documenten van de AORTA-infrastructuur, waarbij de pijlen wijzen naar het afgeleide document. De figuur toont onder meer dat dit handboek is afgeleid van het PvE document. Het PvE document specificeert de eisen voor de eindsituatie, het handboek beschrijft aan welke van die eisen voor de eerste fase van EMD en WDH nog niet hoeft te worden voldaan. Architectuur ontwerp Basisinfra Zorg Specificatie Basisinfra Zorg Programma van eisen LSP Program m a van eisen GBZ K w alificatie schem a ZSP HL7 implem entatie handleidingen Handboek ICT leveranciers Figuur 1: Onderlinge relatie documentatie Handboek ICT-leveranciers in de zorg v

6 1.5 Verschillen ten opzichte van de vorige release Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van het Handboek ICT-leveranciers in de zorg, versie 4.0. Hoofdstuk Onderwerp Wijziging 1 Inleiding Noemen van Handboek GBZ in de praktijk. 2 Betrokken Geen grote wijzigingen. organisaties 3 GBZ Tekst over bundelen is aangepast. 4 BSN Geen grote wijzigingen 5 UZI-pas Geen grote wijzigingen 6 EMD Geen grote wijzigingen 7 WDH Geen grote wijzigingen 8 Organisatie Geen grote wijzigingen Bijlage 1 Documentatie Geen grote wijzigingen Bijlage 2 EMD Toekomstscenario s Vanuit hoofdstuk 6 wordt verwezen naar brondocumentatie. Bijlage 3 Afkortingen / Verwezen wordt naar bron-document. begrippen Bijlage 4 Berichtdefinities Geen grote wijzigingen Handboek ICT-leveranciers in de zorg v4.1

7 1.6 Opzet en structuur van het handboek Ten behoeve van de communicatie met het LSP moeten de leveranciers hun systemen op de volgende gebieden aanpassen, zodat het GBZ waar ze onderdeel van uitmaken voldoet aan de eisen van goed beheerde zorgsystemen. Voor de diverse applicaties binnen een GBZ kan dat betekenen dat ze: De unieke zorgverlener identificatie -pas hebben geïmplementeerd; Het burgerservicenummer kunnen vastleggen en in de functionaliteit van de systemen kunnen gebruiken; In staat zijn te communiceren conform HL7v3 gebaseerd op het http(s)/soap protocol ten behoeve van het elektronisch medicatiedossier en elektronisch waarneemdossier voor huisartsen. Deze zaken staan niet los van elkaar, zo is als eis bij het GBZ opgenomen dat de UZI-pas moet zijn geïmplementeerd en als eis bij het BSN dat deze opgevraagd of geverifieerd moet zijn voordat er landelijk patiëntgegevens mee uitgewisseld gaan worden. En in de HL7v3 berichten voor de landelijke toepassingen komen UZI en BSN terug. Voor de overzichtelijkheid worden deze zaken in afzonderlijke hoofdstukken behandeld. Daardoor wordt het tevens mogelijk om recht te doen aan de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die de betrokken partijen hebben op de onderscheiden zaken. Hoofdstuk 2 beschrijft de rollen van de betrokken partijen. Hoofdstuk 3 verwijst naar de eisen van de architectuur waarin de onderscheiden zaken geïntegreerd zijn. Hierbij worden de eisen die vooralsnog niet noodzakelijk zijn voor de eerste fase van de EMD en WDH toepassing expliciet gemaakt. Hoofdstuk 4 beschrijft de context van BSN en hoofdstuk 5 beschrijft de context van UZI omdat zowel het BSN als het UZI een bredere scope hebben dan dit handboek. Inzicht in deze achtergrond kan verhelderend werken bij het lezen van de documentatie van de verschillende partijen. In beide hoofdstukken zullen de verschillen tussen de positionering van BSN en UZI in het algemeen en het gebruik van deze zaken in de NICTIZ architectuur expliciet worden beschreven. Hoofdstuk 6 adresseert de EMD toepassing en hoofdstuk 7 de WDH toepassing. Deze hoofdstukken verschaffen informatie met betrekking tot de overgang van de huidige berichtenset naar de nieuwe, de acties die ondernomen kunnen worden om de eerste fase van deze toepassingen te realiseren en verwijst voor een nadere uitwerking van deze zaken in de context van de zorgaanbieders naar de migratiescenario s. Hoofdstuk 8 tenslotte beschrijft de wijze waarop de ondersteuning voor leveranciers georganiseerd is. Handboek ICT-leveranciers in de zorg v

8 2 Rol VWS, NICTIZ en CIBG Bij de realisatie van de landelijke basisinfrastructuur AORTA zijn vele partijen betrokken, zoals de koepelorganisaties, zorgaanbieders, ICT-leveranciers, het ministerie van VWS en haar agentschap het CIBG en NICTIZ. In dit hoofdstuk wordt de rol van VWS, CIBG en NICTIZ op hoofdlijnen geschetst. 2.1 VWS Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het elektronisch patiëntendossier (EPD) op landelijke schaal geagendeerd. De overheid richt zich daarbij vooral op het realiseren van de noodzakelijke randvoorwaarden, zoals een landelijk uniek patiëntnummer, een landelijke betrouwbare identificatie van zorgverleners, en een basisinfrastructuur. Een aantal van de taken die hiervoor uitgevoerd moeten worden zijn belegd bij het CIBG en NICTIZ. Met betrekking tot de eerste toepassingen, elektronisch medicatiedossier (EMD) en waarneemdossier voor huisartsen (WDH) heeft VWS onlangs de regie met betrekking tot de implementatie op zich genomen. 2.2 CIBG Het CIBG bestaat uit negen verschillende units en is een agentschap van VWS. Tot de belangrijkste taken behoren het registreren van gegevens en het verstrekken van informatie. Iedere unit richt zich hierbij op een specifiek gebied in de zorg. Het CIBG kan daarom worden gezien als een kenniscentrum van de Nederlandse gezondheidszorg. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen, zijn de activiteiten van de units aan strikte voorwaarden gebonden. Zo moeten de registratie en informatieverstrekking op basis van wetgeving of op basis van vastgesteld beleid geschieden. Speerpunt bij het CIBG is de ontwikkeling van ICT in de Zorg. Het elektronisch communiceren in het veld van de gezondheidszorg heeft immers de toekomst. Het CIBG levert een belangrijk aandeel bij de realisatie van de implementatie van het EMD en het WDH. Ook voor deze toepassingen is immers het BSN en de UZI-pas nodig. De sectorale berichten voorziening in de zorg (SBV-Z) en het UZI-register houden zich hier mee bezig. Zie verder de hoofdstukken 4 en Nationaal ICT Instituut in de Zorg NICTIZ ondersteunt de totstandkoming van een betere informatievoorziening rondom en voor de patiënt/cliënt met behulp van ICT. In het bestuur en de Raad van Advies van NICTIZ zijn de koepel- en brancheorganisaties in de zorg vertegenwoordigd. De activiteiten van NICTIZ worden gesubsidieerd door het ministerie van VWS. Het uiteindelijke doel van NICTIZ is de ontwikkeling van een landelijk virtueel elektronisch patiëntendossier (EPD). NICTIZ stimuleert het proces hiernaartoe en schept randvoorwaarden, zoals de architectuur en specificaties voor de landelijke basisinfrastructuur in de zorg en specificaties voor toepassingen van het landelijke EPD. Naast het opstellen van deze specificaties heeft NICTIZ opdracht gegeven tot de realisatie en exploitatie van het LSP. Het landelijk schakelpunt (LSP) is een centrale organisatie die zorg draagt voor de noodzakelijke voorzieningen voor het elektronisch uitwisselen van informatie tussen zorginstellingen. Door de noodzakelijke voorzieningen éénmalig te ontwikkelen en onder te brengen in één organisatie ontstaan schaalvoordelen die ten gunste komen van de zorginstellingen. Via een Europese aanbestedingsprocedure heeft NICTIZ de opdracht tot het bouwen van het LSP gegund aan CSC. Dit LSP levert de diensten op basis waarvan zorgpartijen snel en veilig patiëntgegevens kunnen opvragen en uitwisselen op landelijke schaal. Het LSP is sinds 31 januari 2006 operationeel voor de eerste aansluitingen Handboek ICT-leveranciers in de zorg v4.1

9 Het LSP levert onder meer de volgende diensten: Veilige en betrouwbare communicatie; Toegang tot gegevens via een landelijke verwijsindex; Autorisatie van zorgverleners; Landelijke logging; Verkeersregelaar; Identificatie van patiënten; Identificatie en authenticatie van zorgverleners; Helpdesk voor ZSP s; Diverse beheerdiensten. Om de veiligheid van gegevens en systeemprestatie te waarborgen worden eisen gesteld aan zorgaanbieders en hun informatiesystemen, het beheer ervan en de wijze waarop op het LSP wordt aangesloten. Zie verder hoofdstuk 3 voor de positionering van de GBZ-eisen. Handboek ICT-leveranciers in de zorg v

10 3 Eisen aan Goed Beheerde Zorgsystemen 3.1 Normatieve referenties t.a.v. GBZ Alle eisen voor een GBZ staan gespecificeerd in het document Programma van eisen voor een GBZ (PvE). Dit document verwijst verder naar de andere normatieve documenten voor een GBZ: Implementatiehandleiding HL7v3 Infrastructurele domeinen; Implementatiehandleiding HL7v3 Zorg Informatie Makelaar; Implementatiehandleiding HL7v3 Medicatieberichten (BEMO); Implementatiehandleiding HL7v3 Gegevensuitwisseling huisartsen (PriCa); Implementatiegids HL7v3 Web Services Profile. Dit handboek is gesynchroniseerd met de versies van deze documenten zoals opgenomen in bijlage 1. Het PvE document is gericht op de gewenste eindsituatie en geldt voor de landelijke toepassingen. Dit handboek is gericht op de eerste fase van de EMD en WDH toepassing. 3.2 Scope GBZ eisen t.b.v. aansluiting LSP voor EMD of WDH (normatief) Ter vermijding van redundantie en ter verhoging van de duidelijkheid, zal in het handboek niet een zoveelste opsomming gegeven worden van wat wel moet, maar zal expliciet worden aangegeven welke eisen voor aansluiting ten behoeve van EMD of WDH toepassing in eerste instantie nog niet geïmplementeerd hoeven te worden. Daarbij wordt de verwijzing naar de documenten als volgt gecodeerd: P: Programma van eisen voor een GBZ document (PvE). Vanuit de eisen in het PvE document wordt verwezen naar de verder gedetailleerde implementatiehandleidingen. Vanuit AORTA perspectief zijn de volgende zaken nog niet verplicht voor een GBZ met een rol in de EMD of WDH toepassing op het moment dat het GBZ aansluit op het LSP. Deze zaken hoeven dus niet, maar kunnen ook nog niet gerealiseerd worden, omdat ze niet mogelijk zijn of omdat ze niet door de gehele keten ondersteund worden: Alle eisen die in het PvE document voorzien zijn van het etiket {toekomst}; Selecteren zorgaanbieder (P4.1.c en P4.4); Berichten die genoemd worden in P4.14 en P4.15 maar niet opgenomen zijn in de lijst met verplichte interacties in bijlage 4A van dit handboek. De volgende eisen zijn optioneel, dat wil zeggen ze zijn niet verplicht maar mogen wel worden geïmplementeerd en de ZIM zal de betreffende functionaliteit ondersteunen indien de ZIM hierin een rol speelt: Alle eisen die in het PvE document voorzien zijn van het etiket {wens}; Handboek ICT-leveranciers in de zorg v4.1

11 Bijhouden patiëntgegevens (P4.1.d en P4.5); Verklaren van reden opvraag (P4.8.h); Manieren om bestemming patiëntbericht aan te geven bij versturen (P4.9.c); Het lokaal inloggen op vertrouwensniveau midden bij gebruiksscenario (P4.9); De attributen van een logregel vermeld in P4.10.b.7 t/m 9; Beschikbaarheidsmelding gepland onderhoud (P6.5.b t/m d). Met betrekking tot het bundelen en groeperen (bijlage C in het Specificatiedocument) wordt het volgende verplicht of toegestaan: Verplicht, niets anders toegestaan: Het opvragen of verifiëren van BSN aan de ZIM door een GBZ gaat ongebundeld (geen B in het query-bericht). Verplicht, niets anders toegestaan: Het opvragen van de index of metagegevens aan de ZIM door een GBZ gaat ongebundeld (geen B in het query-bericht). Verplicht: Het opvragen van patiëntgegevens aan de ZIM door een GBZ gaat gebundeld (met een B in het query-bericht) Toegestaan: Het opvragen van patiëntgegevens aan de ZIM door een GBZ gaat ongebundeld. Verplicht, niets anders toegestaan: Het opleveren van een GBZ aan de ZIM gaat gegroepeerd (alle antwoorden in één bericht) maar ongebundeld (geen batch-wrapper). Verplicht: Het opvragen en het opleveren van een GBZ aan de ZIM moet zowel gedoseerd als ongedoseerd ondersteund worden conform de specificaties. Voor de WDH toepassing geldt echter dat het doseren nu nog niet verplicht is (maar optioneel). Ter informatie wordt hieraan toegevoegd dat het LSP de patiëntgegevens vanuit de onderliggende GBZ en ongebundeld zal opvragen (de eventuele B uit het opvraagbericht van een GBZ zal verwijderd worden voordat het bericht doorgestuurd wordt naar de onderliggende GBZ en). De Implementatiegids Web Services Profile gaat in op verschillende mogelijkheden met betrekking tot synchrone en asynchrone communicatie, deferred en immediate responses. Echter de ZIM ondersteunt vooralsnog alleen synchroon en immediate: die zijn verplicht voor een GBZ en de andere vormen zijn nog niet toegestaan. De Implementatiegids Infrastructurele Domeinen gaat in op de HL7 ping en de HL7 tick, waarmee bepaald kan worden of een applicatie hangt. Deze zijn (nog) niet verplicht en wordt vooralsnog niet toegestaan. Handboek ICT-leveranciers in de zorg v

12 3.3 Informatieve referenties t.a.v. GBZ Het Programma van eisen voor een GBZ is afgeleid van het document dat de architectuur beschrijft en van het document dat de specificaties beschrijft (zie ook figuur 1 in hoofdstuk 1 onder relatie met andere documenten). Voor hen die meer willen weten over de achtergrond van bepaalde eisen, of een illustratie van de invulling daarvan, is het nuttig deze te raadplegen. Het Architectuurontwerp basisinfrastructuur in de zorg geeft een overzicht van de landelijke basisinfrastructuur met daarin de benodigde infrastructurele voorzieningen en de daaraan gekoppelde GBZ en inclusief de onderlinge samenwerking en samenhang. o Hoofdstuk 5.13 bevat de eisen aan zorgsystemen. o In diverse paragrafen van hoofdstuk 6 over de Informatiearchitectuur wordt de functionaliteit beschreven van de aangesloten zorgsystemen. o De technische architectuur, zoals beschreven in hoofdstuk 7, gaat in paragraaf 7.6 in op de eisen aan beschikbaarheid, betrouwbaarheid en beveiliging van GBZ en. De Specificatie van de basisinfrastructuur in de zorg is een uitwerking van het document met de architectuur en beschrijft de totale werking van de basisinfrastructuur, op het niveau van bedrijfsprocessen, informatiesystemen en technologie. Daarnaast specificeert dit document de eisen die gesteld worden aan de verschillende onderdelen van de basisinfrastructuur en de GBZ en. o Hoofdstuk 6 bevat de eisen aan een GBZ. o Vanuit hoofdstuk 6 wordt verwezen naar specifieke paragrafen van hoofdstuk 4 en 5. Het Programma van eisen voor een GBZ is een document waarin de eisen uit het Specificatie document opgenomen zijn en waarin de procesmatige eisen aan het goede beheer zijn toegevoegd. Het is in feite een op zichzelf staand document waarin alle teksten uit het architectuur document en uit het specificatie document zonder interne verwijzingen, maar als een doorlopende tekst zijn opgenomen. Dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op en zal vooral verwijzen naar dit Programma van eisen voor een GBZ Handboek ICT-leveranciers in de zorg v4.1

13 3.4 GBZ-voorbeelden in de praktijk (informatief) - GBZ en zorgaanbieder Een systeem dat goed beheerd wordt is als geheel (systeem en beheer) zelf eerder als een organisatie dan als een softwaresysteem op te vatten. Het zorgsysteem kan een samenstelling van apparaten en applicaties zijn, het GBZ is dan op te vatten als een goed beheerd domein binnen de organisatie van een zorgaanbieder of daarmee samenvallend. Het goede beheer staat immers altijd onder verantwoordelijkheid van een zorgaanbieder. De zorgaanbieder (zorginstelling of individuele zorgverlener) heeft bepaalde wettelijke verantwoordelijkheden. In de AORTA-architectuur gaat het dan bijvoorbeeld om het aanvragen en beheren van certificaten (UZI-passen en UZI-servicescertificaat). De eindverantwoordelijkheid voor het goede beheer van een GBZ is bij de zorgaanbieder belegd. - Positionering GBZ bij zorgaanbieder Een GBZ bestaat uit een of meer applicaties en valt onder de verantwoordelijkheid van één zorgaanbieder. In situaties waarbij zorgaanbieders gebruik maken van één systeem blijft de wettelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van de gegevens van één zorgaanbieder onverkort bij die zorgaanbieder. Het (virtueel) scheiden van de patiëntgegevens tussen zorgaanbieders door bijvoorbeeld lokale autorisatie blijft dan ook van kracht. Dat laat onverlet dat zorgaanbieders die binnen de muren van een andere zorgaanbieder opereren keuzes kunnen maken ten aanzien van de positionering van hun GBZ en ten opzichte van een overkoepelend GBZ. Daarbij dient een afweging van de vooren nadelen gemaakt te worden. Twee GBZ en zou bijvoorbeeld kunnen betekenen twee keer een kwalificatie en twee poorten naar buiten (anderen die iets naar jou willen sturen zien in de zorgaanbiedergids twee zorgaanbieders staan). Wellicht ook twee keer beheer van logging, autorisatie medewerkers, patiëntregistratie etc. Daar moet een zorgvuldige afweging gemaakt worden. - GBZ en applicaties Een GBZ bestaat uit applicaties die een rol kunnen vervullen in een zorgtoepassing. Zo kan een GBZ een applicatie bevatten die de rol voorschrijver in de toepassing EMD vervult. Een dergelijke applicatie dient dan te voldoen aan de algemene eisen (bijvoorbeeld gebruik van BSN) en aan de eisen die specifiek zijn voor de betreffende toepassingsrol (bijvoorbeeld het landelijk opvragen en verwerken van verstrekkingen m.b.v. de gespecificeerde HL7v3 berichten). Het maakt daarbij geen verschil of een applicatie geïnstalleerd is op systemen bij de zorgaanbieder of elders gehost wordt. Wel zullen alle systemen (of devices) die nodig zijn voor communicatie met het LSP of waar overheen gegevens via een ZSP naar of van het LSP gaan, behoren tot het GBZ. Het ligt voor de hand dat een leverancier per applicatie een typegoedkeuring regelt, maar voor het geheel van de implementatie en configuratie van diverse applicaties op diverse platformen van diverse leveranciers zal het beheer goed geregeld moeten zijn door of onder verantwoordelijkheid van een zorgaanbieder. Handboek ICT-leveranciers in de zorg v

14 3.5 Implementatiestappen Begin 2006 voldoen de meeste informatiesystemen in de gezondheidszorg nog niet aan de geformuleerde eisen. In onderstaande tabel staat een toelichting op de berichtimplementatie die ten behoeve van communicatie met of via het LSP moeten worden uitgevoerd. Zie verder Implementatiehandleiding HL7v3 Zorg Informatie Makelaar. Actie Toelichting Simultaan bevragingen van de ZIM kunnen Volgende opvraagberichten kunnen ontvangen, afhandelen. ook al zijn eerdere berichten nog niet afgehandeld. Immediate response op queries van de ZIM Geen response binnen time-out betekent voor kunnen geven. ZIM opnieuw vragen. opvragen PatiëntIdentificatie (QUPA_IN ophalen of verifiëren BSN ) ontvangen PatiëntIdentificatie (QUPA_IN ontvangen BSN incl. overige patiëntgegevens ) aanmelden Gegevens (eerste MFMT_IN Algemeen bericht voor aanmelden ) heraanmelden Gegevens (bijgewerkte Algemeen bericht voor update aanmelding MFMT_IN ) afmelden Gegevens (MFMT IN ) afmelden van aangemelde gegevens opvragen Index (QUMT IN ) overzicht van aangemelde gegevens opvragen opleveren Index (QUMT IN ) overzicht van aangemelde gegevens ontvangen opvragen Medicatieverstrekkingen (eerste, QURX_IN NL) opleveren Medicatieverstrekkingen Antwoord op opvraging (QURX IN NL) opvragen Samenvatting Voor WDH inzage dossier op huisartsenpost opvragen (QUPC IN NL) opleveren Samenvatting Voor WDH inzage dossier op huisartsenpost ontvangen (QUPC IN NL) versturenverslagwdh (REPC IN990003NL) waarneemretour bericht Inbouwen: Aanmaken en verwerken Zie Implementatiehandleiding HL7v3 ControlAct wrappers: QUQI_MTxxxxxx en Infrastructurele domeinen. MFMI_MTxxxxxx Inbouwen : aanmaken en verwerken Zie Implementatiehandleiding HL7v3 Transmission wrappers : MCCI_MT000xxx Infrastructurele domeinen. Uitbreiden loggingsmogelijkheden conform de specificaties. Advies: Checklist autorisatie en logging regionale samenwerkingsverbanden in toolkit medicatie- en waarneemdossier. Het opleverende systeem dient in de toekomst ook de inhoud van de verzonden berichten te loggen en daartoe op termijn de opslagcapaciteit aan te passen Handboek ICT-leveranciers in de zorg v4.1

15 4 Invoering burgerservicenummer in de zorg Omdat het burgerservicenummer (BSN) niet alleen in de NICTIZ architectuur gebruikt gaat worden, is de landelijke context van het BSN breder dan de focus van NICTIZ. In deze paragraaf wordt verwezen naar de bredere context, naar instanties die daarvoor verantwoordelijk zijn en naar documentatie waarin die context beschreven wordt. In de volgende paragraaf zal ingegaan worden op de wijze waarop NICTIZ gebruik maakt van het BSN in de zorg. 4.1 Het BSN programma Het BSN is een verbeterde toepassing van het sofi-nummer, numeriek hetzelfde, maar met meer gebruiksmogelijkheden dan alleen sociaal-fiscale zaken. Het BSN zal bijvoorbeeld ook gebruikt worden in het onderwijs, door de Rijksdienst voor het Wegverkeer en voor de huurtoeslag (voorheen huursubsidie). Het BSN is een uniek identificerend persoonsnummer dat iedereen krijgt, die ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Het gebruik van het BSN tussen gemeentes en binnen de overheid wordt geregeld in het programma BSN. Het beheer van het BSN is belegd bij de Beheervoorziening BSN (BVBSN) onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor meer informatie over het BSN zie: Hier staat een uitleg over wat BSN is. Ook wordt de voorgeschiedenis en de organisatie van het programma BSN beschreven en de rol van het ICTU daarin. Onder projecten wordt ingegaan op: 1. inrichten van de Beheervoorziening BSN (BVBSN); 2. realiseren en aanpassen van wet- en regelgeving omtrent het gebruik en het beheer van het BSN; op hoofdlijnen geregeld in de Wet algemene bepalingen bsn (Wabb); 3. Wet gebruik BSN in de Zorg (WGBZ); 4. inrichten van de Nationale Vertrouwensfunctie (NVF); 5. implementeren van het BSN. Documentatie over het BSN, over de wet Wabb, factsheets over o.a. het Register nietingezetenen, en de laatste stand van zaken is eveneens te raadplegen via: 4.2 Het BSN in de zorg Het gebruik van het BSN in de zorg vereist aparte of aanvullende regulering, al was het maar omdat in de zorg een BSN gekoppeld kan worden met gegevens van patiënten. Het identificerend stelsel voor de zorg is door VWS belegd bij het CIBG. Omdat er niet gekozen is voor een apart nummer in de zorg, is het voldoende wanneer het CIBG een toegangspoort realiseert voor de sector zorg naar de algemene beheervoorziening BSN. Deze toegangspoort is de sectorale berichten voorziening in de zorg (SBV-Z). Voor meer informatie over het BSN in de zorg zie: en Hier staan de organisatie en diensten van de SBV-Z uitgelegd. Onder organisatie zijn de achtergronden en doelgroepen van het BSN in de zorg te vinden. Ook de wet- en regelgeving die het gebruik van het BSN in de zorg regelt wordt hier genoemd. Het gaat dan vooral om de Wet gebruik BSN in de zorg (WGBZ). Omdat de SBV-Z als bewerker van gegevens optreedt zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt naar het WBP verwezen. Handboek ICT-leveranciers in de zorg v

Burgerservicenummer in uw organisatie

Burgerservicenummer in uw organisatie Burgerservicenummer in uw organisatie Patrick Jansen Programmalijn BSN in de zorg Implementatieprogramma EMD/WDH Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud Het Juridische kader van het BSN

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16990 20 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2014, kenmerk 376061-121125-WJZ,

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BSN bevraging NAW... 4 3 BSN bevraging BSN... 7 4 BSN verificatie... 9 5 ID registratie... 11 6 WID controle... 12 7 Vergewissen...

Nadere informatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie 1 Sushma Gangaram Panday Regio Manager Bart Molenaar Product Manager Medicatiedomein 2 Agenda Over VZVZ Het LSP Beveiliging

Nadere informatie

13 februari 2007 Bijeenkomst GGD Nederland

13 februari 2007 Bijeenkomst GGD Nederland BSN in de zorg 13 februari 2007 Bijeenkomst GGD Nederland Jeannette Kuijper-Smit Project BSN in de zorg Ministerie van VWS Agenda Wat is BSN Gebruik BSN in de zorg Verantwoordelijkheden invoering BSN in

Nadere informatie

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding LSP Connect Viewer Gebruikershandleiding 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of

Nadere informatie

AORTA Release Notes. Datum: 15 November 2013 Publicatie: AORTA 2013 (V6.12.1.0)

AORTA Release Notes. Datum: 15 November 2013 Publicatie: AORTA 2013 (V6.12.1.0) AORTA Release Notes Datum: 15 November 2013 Publicatie: AORTA 2013 (V6.12.1.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doel en doelgroep... 4 1.2 Versie, status en wijzigingshistorie... 4 1.3 Achtergrond...

Nadere informatie

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD LSP en apotheken: uitdagingen en kansen Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD Doel van deze bijeenkomst Uitgangspunt: Elektronisch Medicatie Dossier binnen AORTA Open gedachtewisseling

Nadere informatie

Discussiethema Huidige toepassingen

Discussiethema Huidige toepassingen Discussiethema Huidige toepassingen Bij dit onderdeel kunnen een aantal onderwerpen worden besproken over de werking van huidige toepassingen, onderdelen of processen: 1. Actualiteitscontrole - what's

Nadere informatie

Het burgerservicenummer (BSN) in de zorg. Informatie voor zorgaanbieders

Het burgerservicenummer (BSN) in de zorg. Informatie voor zorgaanbieders Het burgerservicenummer (BSN) in de zorg Informatie voor zorgaanbieders BSN in de zorg Identificatie en opvragen BSN Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die

Nadere informatie

Het Burger Service Number in HL7v3 berichten

Het Burger Service Number in HL7v3 berichten Het Burger Service Number in HL7v3 berichten René Spronk Co-voorzitter TC Infrastructure Management Stichting HL7 Nederland Message Flow Lab V2 ADT Update SBV-Z Rad GBZ V2 ADT Update V3 BSN Query V3 BSN

Nadere informatie

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni Invoering in de Zorg: GGZ Idius Felix Programma Invoering EPD en in de Zorg Bijeenkomst Invoering GGZ Nederland - 23 juni 2008 Agenda Wbsn-z: Wat betekent de wet voor zorgaanbieders in de GGZ? - Wbsn-z

Nadere informatie

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS Inleiding Het Sint Franciscus Gasthuis wil een toonaangevend ziekenhuis zijn op het gebied van zorg waarbinnen kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel staat.

Nadere informatie

Aandachtspunten gebruik portalen VECOZO en SBV-Z

Aandachtspunten gebruik portalen VECOZO en SBV-Z Aandachtspunten gebruik portalen VECOZO en SBV-Z Zorgaanbieders kunnen het burgerservicenummer (BSN) opvragen bij het daarvoor ingerichte portaal voor de zorgsector, de Sectorale Berichten Voorziening

Nadere informatie

Beheerrollen en configuratie-informatie

Beheerrollen en configuratie-informatie Beheerrollen en configuratie-informatie Datum: 15 oktober 2013 Publicatie: AORTA 2013 (V6.12.1.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doel en scope... 5 1.2 Doelgroep voor dit document... 5 1.3 Documenthistorie...

Nadere informatie

Aandachtspunten gebruik portalen VECOZO en SBV-Z

Aandachtspunten gebruik portalen VECOZO en SBV-Z Aandachtspunten gebruik portalen VECOZO en SBV-Z Zorgaanbieders kunnen het burgerservicenummer (BSN) opvragen bij het daarvoor ingerichte portaal voor de zorgsector, de Sectorale Berichten Voorziening

Nadere informatie

Ontwerp Zorgadresboek

Ontwerp Zorgadresboek Ontwerp Zorgadresboek Datum: 5 November 203 Publicatie: AORTA 203 (V6.2..0) Inhoudsopgave Inleiding... 4. Doel en scope... 4.2 Doelgroep voor dit document... 5.3 Documenthistorie... 5 2 Kaders en uitgangspunten...

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA-K-U-2772744

Nadere informatie

Invoering van service oriented architecture. voor landelijke informatievoorziening in de zorg

Invoering van service oriented architecture. voor landelijke informatievoorziening in de zorg Invoering van service oriented architecture voor landelijke informatievoorziening in de zorg Nictiz, Nationaal ICT instituut in de zorg Albert Vlug, manager van de architectuur Computable, maart 2008 Presentatie

Nadere informatie

lspconnect Viewer Gebruikershandleiding

lspconnect Viewer Gebruikershandleiding lspconnect Viewer Gebruikershandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie

Infrastructuur AORTA Zorg voor Continuïteit. Bart Hoenderboom IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie

Infrastructuur AORTA Zorg voor Continuïteit. Bart Hoenderboom IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie Infrastructuur AORTA Zorg voor Continuïteit Bart Hoenderboom (Hoenderboom@nictiz.nl) IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie 22-11-2012 AORTA Infrastructuur Regionalisatie Toestemming Patiënt Documentatie

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN VOOR EEN GOED BEHEERD ZORGSYSTEEM (GBZ)

PROGRAMMA VAN EISEN VOOR EEN GOED BEHEERD ZORGSYSTEEM (GBZ) PROGRAMMA VAN EISEN VOOR EEN GOED BEHEERD ZORGSYSTEEM (GBZ) - Versie 1.1 - postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070)

Nadere informatie

Programma van Eisen voor een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ)

Programma van Eisen voor een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ) Programma van Eisen voor een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ) postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37; e-mail:

Nadere informatie

Perinataal SchakelPunt

Perinataal SchakelPunt Perinataal SchakelPunt Versie: 0.3 Perinataal SchakelPunt Huidige situatie en achtergrond Bij de zorgverlening rond de zwangerschap zijn veel verschillende professionals betrokken en vindt er regelmatig

Nadere informatie

Bart Hoenderboom (Hoenderboom@nictiz.nl) IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie 22-11-2012. AORTA 2012 Zorg voor Continuïteit

Bart Hoenderboom (Hoenderboom@nictiz.nl) IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie 22-11-2012. AORTA 2012 Zorg voor Continuïteit Bart Hoenderboom (Hoenderboom@nictiz.nl) IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie 22-11-2012 AORTA 2012 Zorg voor Continuïteit Inhoud AORTA 2012 Centrale Opt-In Generieke Berichtenstructuur IHE XDS

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen Inzage, notificaties en patiëntprofielen Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Wouter Tesink ICT Architect 14 juni 2013 Transparantie voor de patiënt in 6 stappen 1. Instellen van wat er

Nadere informatie

Informatiebeveiliging heeft betrekking op het behoud van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van (patiënten)informatie binnen de CIHN.

Informatiebeveiliging heeft betrekking op het behoud van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van (patiënten)informatie binnen de CIHN. Bijlage 2 Informatiebeveiligingsbeleid CIHN 1. Inleiding Het informatiebeveiligingsbeleid betreft hoofdzakelijk strategische uitgangspunten betreffende de toegang tot en uitwisseling van patiënteninformatie.

Nadere informatie

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Uitgave : agentschap Versie : 1.0 Definitief Datum : 26-7-2007 Bestandsnaam : 20070726 CP bedrijfstestomgeving ZOVAR 1.0.doc Organisatie ZOVAR Pagina 2 van

Nadere informatie

Richtlijn ICT-functies EMD ziekenhuis(apotheek)

Richtlijn ICT-functies EMD ziekenhuis(apotheek) Richtlijn ICT-functies EMD ziekenhuis(apotheek) postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37; e-mail: info@nictiz.nl

Nadere informatie

< 30 > BEVEILIGING BERICHTUITWISSELING IN DE ZORG

< 30 > BEVEILIGING BERICHTUITWISSELING IN DE ZORG BEVEILIGING BERICHTUITWISSELING IN DE ZORG CASUS: HET LANDELIJKE ELEKTRONISCH PATIËNTEN DOSSIER (EPD) door Jacob Moehn, jacob.moehn@logicacmg.com Dit artikel zal enkele beveiligingsaspecten bij elektronische

Nadere informatie

Programma van Eisen voor een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ)

Programma van Eisen voor een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ) Programma van Eisen voor een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ) postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37; e-mail:

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 566 Besluit van 25 oktober 2005, houdende een tijdelijke voorziening voor het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer ten behoeve van experimenten

Nadere informatie

Programma van eisen Jeugdgezondheidszorg

Programma van eisen Jeugdgezondheidszorg Programma van eisen Jeugdgezondheidszorg JGZ v61232 Datum: 13 november 2013 Versie: 6.12.3.2 Referentie: [PvE JGZ] Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert.

Nadere informatie

Handboek Invoering en gebruik burgerservicenummer in de zorg

Handboek Invoering en gebruik burgerservicenummer in de zorg Handboek Invoering en gebruik burgerservicenummer in de zorg Inhoudsopgave Inleiding Deel I Stappenplan Deel II A. Introductie BSN Factsheet De Wbsn-z op hoofdlijnen Factsheet Introductie BSN in de zorg

Nadere informatie

Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven

Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Tom de Jong & Erwin van Malland Product manager EMD, Programma Manager 13

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg. Nr. 60 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg. Nr. 60 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg Nr. 60 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juni

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

Handleiding voor SWV beheerders

Handleiding voor SWV beheerders Handleiding voor SWV beheerders Beheer van regio/samenwerkingsverbanden in Supportal Datum 18 april 2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Randvoorwaarden... 3 1.2 Spelregels... 3 1.3 Consequenties

Nadere informatie

Ontwerp autorisatieprotocol

Ontwerp autorisatieprotocol Ontwerp autorisatieprotocol AORTA 2012 (v6 11) Datum: 5 december 2012 Versie: 6.11.0.0 Referentie: [Ontw APT] Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert.

Nadere informatie

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisartsenpost Apotheek Ziekenhuis Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisarts Het elektronisch patiëntendossier (EPD) De zorg in

Nadere informatie

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD Rapportageperiode: januari en februari 2009 Ministerie van VWS 2 maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Bijzonderheden rapportageperiode... 3 1.1 Onderzoek naar invoering BSN...

Nadere informatie

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Gerrit Open Podium XDS 11 december 2014 Jet van Mourik Juridisch adviseur & Compliance Officer Antonius Zorggroep Privacy in de Antonius Zorggroep,

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. M.

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 17 juli 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

NictizErratumgegevens. Gegevens betrokken AORTA-document v6.10.0.0 Architectuur AORTA. Wijzigingshistorie: RfC Beschrijving Erratum Datum volgnr.

NictizErratumgegevens. Gegevens betrokken AORTA-document v6.10.0.0 Architectuur AORTA. Wijzigingshistorie: RfC Beschrijving Erratum Datum volgnr. Erratum Datum Volgnr. Status Publicatie Titel 13 junil 2012 01 definitief NictizErratumgegevens Gegevens betrokken AORTA-document v6.10.0.0 Architectuur AORTA Wijzigingshistorie: RfC Beschrijving Erratum

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk. Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk. Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De zorgverlener is verplicht om een

Nadere informatie

MEMO Betreft : Ervaringen bij Rivas met de LSP Connect Viewer Enovation

MEMO Betreft : Ervaringen bij Rivas met de LSP Connect Viewer Enovation MEMO Aan : Leden POC VVT Kopie : Hanneke van der Haar, Leo Jetten Van : Marianne Velthoven Betreft : Ervaringen bij Rivas met de LSP Connect Viewer Enovation Datum : 20-05-2015 De landelijke zorginfrastructuur

Nadere informatie

Bewaking op verkeersdeelname IR V-1-1-1

Bewaking op verkeersdeelname IR V-1-1-1 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. E.

Nadere informatie

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning Inleiding Vanaf 1 juni 2009 is het gebruik van het BurgerServiceNummer (BSN) in de zorg verplicht. Deze handleiding beschrijft de reguliere bevraging van de cliëntgegevens zoals deze binnen PlanCare Dossier

Nadere informatie

Ontwerp Versturen Patiëntgegevens

Ontwerp Versturen Patiëntgegevens Ontwerp Versturen Patiëntgegevens Datum: 15 Mei 2017 Publicatie: AORTA 2017 (V8.0.1.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doel en scope... 4 1.2 Doelgroep voor dit document... 4 1.3 Documenthistorie...

Nadere informatie

Stappen aansluitprocedure BV BSN

Stappen aansluitprocedure BV BSN Stappen aansluitprocedure BV BSN Wanneer u als gebruiker wilt aansluiten op de Beheervoorziening burgerservicenummer (BV BSN) voor het stellen van verificatievragen, moet u de aansluitprocedure doorlopen.

Nadere informatie

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers Werkplan 2015 Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Marcel Settels Accountmanager leveranciers 13 november 2014 Werkplan 2015 Wie doen er mee? VZVZ Servicecentrum Beheerder zorginfrastructuur

Nadere informatie

Business Cases Waarneemdossier Huisartsen Elektronisch Medicatiedossier Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Business Cases Waarneemdossier Huisartsen Elektronisch Medicatiedossier Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Business Cases Waarneemdossier Huisartsen Elektronisch Medicatiedossier Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Datum: 10 januari 2007 Squarewise B.V. Management samenvatting Voor u ligt het

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

LSP Opt-in handleiding

LSP Opt-in handleiding LSP Opt-in handleiding Dit document beschrijft hoe een praktijk met een aansluiting op het LSP opt-ins van patienten kan versturen. Algemeen Alleen als een praktijk een aansluiting op het LSP heeft is

Nadere informatie

Beveiliging documentuitwisseling zorginstellingen

Beveiliging documentuitwisseling zorginstellingen Beveiliging documentuitwisseling zorginstellingen Auteur: Marc de Graauw Versie: 1, 10 september 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Beveiliging... 3 3. Certificaten... 3 3.1 Zorginstellingen...

Nadere informatie

Toelichting dataset acute zorg PS

Toelichting dataset acute zorg PS Basisdataset Professionele Samenvatting meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp Toelichting dataset acute zorg PS HAZ v1 0 0 0, programma espoed Datum 25 juni 2012 Versie 1.0.0.0 Referentie [Toel DS

Nadere informatie

Informatiekaarten Promedico ASP

Informatiekaarten Promedico ASP Informatiekaarten Promedico ASP Versie 20 december 2017 Inhoudsopgave 1 Registreren en aanmelden dossier... 3 2 Afschermen patiëntgegevens... 4 3 Verwerken waarneemberichten... 6 4 Opvragen verstrekkingen...

Nadere informatie

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet 22 november 2012 Topics Aanpak en visie Perinatologie Michael Tan Uitleg Acute Overdracht in ART-DECOR Kai Heitmann Faciliteren

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.6.511 Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! brochure bronnen www.vzvz.nl, oktober 2012 De invoering door de overheid van een landelijk

Nadere informatie

Ontwerp medicatieproces

Ontwerp medicatieproces Ontwerp medicatieproces AORTA 2012 Datum: 4 juni 2013 Versie: 6.12.0.0 Referentie: [Ontw Mp] Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert. Met en voor de zorgsector

Nadere informatie

Technische architectuur AORTA

Technische architectuur AORTA Technische architectuur AORTA postadres: Postbus 19121, 2500 CC Den Haag bezoekadres: Oude Middenweg 55, 2491 AC Den Haag telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37; e-mail: servicedesk@infoepd.nl

Nadere informatie

LSP. Werken met de LSP-functies van MIRA

LSP. Werken met de LSP-functies van MIRA LSP Werken met de LSP-functies van MIRA CGM Nederland, april 2012 Inhoudsopgave Inleiding i 1 Voorbereiding 1 2 Inloggen met UZI-pas 2 2.1 UZI-pas kiezen 2 2.2 Gebruiker kiezen 2 2.3 Verkeerde pincode

Nadere informatie

Het UZI-register. Eerste hulp bij veilige elektronische communicatie in de zorgsector. Renate de Rijk projectleider implementatie 8 december 2005

Het UZI-register. Eerste hulp bij veilige elektronische communicatie in de zorgsector. Renate de Rijk projectleider implementatie 8 december 2005 Het UZI-register Eerste hulp bij veilige elektronische communicatie in de zorgsector Renate de Rijk projectleider implementatie 8 december 2005 1 Agenda De UZI-pas, kenmerken en functionaliteit Voorbeelden

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Het UZI-register koppelt op unieke wijze de fysieke identiteit aan een elektronische identiteit en legt deze vast in een certificaat. Hierbij maakt het UZI-register

Nadere informatie

Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht!

Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht! Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht! 11 juni 2010 Masterclass Open ICT, NOiV Anne de Roos projectleider Overdracht van medicatiegegevens KNMP en

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Notitie inzake het gebruik van BSN in de zorg en beoogde waarborgen

Notitie inzake het gebruik van BSN in de zorg en beoogde waarborgen Notitie inzake het gebruik van BSN in de zorg en beoogde waarborgen Van: Werkgroep Sectorale Vertrouwensf unctie in de zorg * Aan: het College Bescherming Persoonsgegevens Datum: 20-10-2004 Status: Definitief

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Inleiding Smartphones, slimme meters, thuisbankieren en online winkelen: het gebruik

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37;

Nadere informatie

De Minister van VWS, de heer drs. J.F. Hoogervorst Postbus EJ DEN HAAG. mw. mr. V.C. Lucieer

De Minister van VWS, de heer drs. J.F. Hoogervorst Postbus EJ DEN HAAG. mw. mr. V.C. Lucieer POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van VWS, de heer drs. J.F. Hoogervorst

Nadere informatie

Informatiekaarten CGM Apotheek

Informatiekaarten CGM Apotheek Informatiekaarten CGM Apotheek Versie 20 december 2017 Inhoudsopgave 1 Registreren en aanmelden dossier... 3 2 Afschermen patiëntgegevens... 4 2.1 Gegevens patiënt afschermen... 4 2.2 Afschermen verstrekkingen...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Veilige Inzage Patiënt

Veilige Inzage Patiënt Veilige Inzage Patiënt Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Wim Hodes - Directeur Stichting GERRIT Jacobine Wieggers - Productmanager Jeugddomein en Patiëntdomein Het ipmd Intelligent Persoonlijk

Nadere informatie

Onderzoeksrapport LSP. Privacy en security in het Landelijk Schakelpunt

Onderzoeksrapport LSP. Privacy en security in het Landelijk Schakelpunt Privacy en security in het Landelijk Schakelpunt Opleiding System and Network Engineering Student Niels Sijm Begeleider Guido van 't Noordende Project RP1 Datum 30 juni 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg)

Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) 30 380 Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) Nadere memorie van antwoord De memorie van antwoord heeft de leden van de SP-fractie

Nadere informatie

Voorbereiding 1 Aangesloten op LSP Nog niet aangesloten? Neem contact op met MIRA 2 Alle medewerkers UZI-pas op naam

Voorbereiding 1 Aangesloten op LSP Nog niet aangesloten? Neem contact op met MIRA 2 Alle medewerkers UZI-pas op naam Gebruik LSP MIRA Voorbereiding 1 Aangesloten op LSP Nog niet aangesloten? Neem contact op met MIRA 2 Alle medewerkers UZI-pas op naam Vraag UZI-passen op naam aan voor alle medewerkers die moeten werken

Nadere informatie

Juridische factsheet. Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Juridische factsheet. Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens Juridische factsheet De treedt deels per 1 juli 2017 en deels per 1 juli 2020 in werking. De bepalingen van de wet zijn opgenomen in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Omdat de Wet gebruik

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

5 Zie antwoord 3 en 4.

5 Zie antwoord 3 en 4. Antwoorden op kamervragen van het lid Schippers (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Landelijk Elektronisch Patiënten Dossier. (2040505550) 1 Bent u op de hoogte van het

Nadere informatie

Definitie conditiedomein

Definitie conditiedomein Definitie conditiedomein AORTA 2012 Datum: 3 juni 2014 Versie: 6.12.2.0 Referentie: [Def conditiedomein] Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert. Met en

Nadere informatie

Het Burger Service Number in HL7 v2.4 berichten

Het Burger Service Number in HL7 v2.4 berichten Het Burger Service Number in HL7 v2.4 berichten Adri Burggraaff Co-voorzitter TC Infrastructure and Messaging Stichting HL7 Nederland Stichting HL7 Nederland Ziet u door de bomen het bos nog of het bos

Nadere informatie

Het Burger Service Number in HL7 v2.4 berichten

Het Burger Service Number in HL7 v2.4 berichten Het Burger Service Number in HL7 v2.4 berichten Adri Burggraaff Co-voorzitter TC Infrastructure and Messaging Stichting HL7 Nederland Stichting HL7 Nederland Met dank aan Irma Jongeneel - de Haas Alexander

Nadere informatie

Privacy in de zorg. Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

Privacy in de zorg. Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg Privacy in de zorg Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg Presentatie over Gedragscode EGiZ Informatiedagen Zorgcommunicatie Wim Hodes 23 november 2012

Nadere informatie

Ontwerp huisartswaarneemgegevens

Ontwerp huisartswaarneemgegevens Ontwerp huisartswaarneemgegevens Datum: 12 december 2016 Versie: 6.10.1.3 Referentie: [Ontw Hwg] Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert. Met en voor de

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/ICT sep. 08

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/ICT sep. 08 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 5 sep. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Invoering landelijk elektronisch

Nadere informatie

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS,

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS, De Wielewaal 20 2761XZ Zevenhuizen T 0180631783 (praktijk) T 0180328003 (spoedlijn) F 0180631521 (fax) E info@huisartsvanbreugel.nl W huisartsvanbreugel.nl TOESTEMMINGSFORMULIER ELEKTRONISCHUITWISSELENVANMEDISCHEGEGEVENS

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD. 28 oktober 2009

Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD. 28 oktober 2009 Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD 28 oktober 2009 1 Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD 28 oktober 2009 Doelstelling landelijke infrastructuur en EPD Het doel van elektronische gegevensuitwisseling

Nadere informatie