Raamwerk applicatie (en leverancier) selectie voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raamwerk applicatie (en leverancier) selectie voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ"

Transcriptie

1 Raamwerk applicatie (en leverancier) selectie voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving en implementatie van een applicatie voor digitale dossiervoering in de JGZ. Deze reeks bestaat momenteel uit: 1. aanbestedingsprocedures en contracting voorbeeld inkoopvoorwaarden voorbeeld servicelevel agreement 2. integraal kostenmodel (incl. spreadsheet) 3. raamwerk applicatie en leverancier selectie 4. implementatie toolkit raamwerk plan van aanpak risico analyse checklist technische randvoorwaarden checklist beveiliging en autorisatie implementatiedraaiboek en go-live 5. communicatieplan en besluitvormingsmodel Deze handreikingen worden via de website www. beschikbaar gesteld en actueel gehouden. Raadpleeg indien noodzakelijk deze website voor updates en aanvullingen. Namens het projectteam DDJGZ, Evert Obdeijn Handreiking selectie en gunning / pagina 1 van 38

2 Raamwerk applicatie (en leverancier) selectie voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Inleiding Via de gemeenten zal een aantal documenten aan de JGZ organisaties worden aangeboden, die de organisatie zullen helpen in het traject naar de uiteindelijke implementatie van een Digitaal Dossier JGZ. De selectie van een leverancier en applicatie is onderdeel van dit traject. Dit document gaat over deze selectie. Om te komen tot de mogelijkheid voor de JGZ organisatie om digitale dossiers te voeren zal de JGZ organisatie als eerste een applicatie (en leverancier) moeten selecteren. Hiertoe dienen de volgende stappen te worden uitgevoerd: 1. vaststellen criteria waaraan de mogelijke applicatie (gunningcriteria) en de leverancier (selectie of geschiktheidcriteria) daarvan moeten voldoen 2. vaststellen van de mate waarin de selectie- en gunningcriteria bepalend zijn (weegfactoren toekennen) 3. informatie verzamelen van leveranciers 4. criteria scoren per applicatie (en leverancier) De opdracht tot levering zal, conform de eventuele aanbestedingsprocedure, worden gegund aan de leverancier die het beste scoort. Het selectieraamwerk kan zowel worden gebruikt in een aanbestedingsprocedure, waar de selectie deel van uit maakt, als in een selectietraject in situaties waarin niet volgens een aanbestedingsprocedure behoeft te worden gewerkt. Voor de goede orde, de JGZ organisatie is de opdrachtgever en bepaalt de mate waarin een potentiële leverancier scoort op de vastgestelde selectiecriteria. Overeenstemming of consensus binnen het projectteam, binnen de JGZ organisatie maar ook binnen de regio over selectie- en gunningcriteria en daaraan toe te kennen weegfactoren is uiteraard aan te bevelen. Ter ondersteuning van de applicatie- en leveranciersselectie is een spreadsheet ontwikkeld, dat door de JGZ organisatie gebruikt kan worden voor het vaststellen van selectie- en gunningcriteria en weegfactoren door de leverancier gebruikt kan worden om de gevraagde informatie aan te leveren door de JGZ organisatie gebruikt kan worden om de scores van de verschillende applicaties en leveranciers vast te stellen in de regio gebruikt kan worden om selectieprocessen (incl. besluitvorming) op elkaar af te stemmen Handreiking selectie en gunning / pagina 2 van 38

3 door de JGZ organisatie gebruikt kan worden om de resultaten van de selectie terug te koppelen aan de leveranciers. Vaststellen criteria, waaraan de mogelijke applicatie en de leverancier daarvan, moeten voldoen Als hoofdcriteria voor de selectie onderscheiden we: 1. de leverancierspositie - Financieel (4) - Kwaliteit (5) 2. de positie van de applicatie in de markt (4) 3. de financiële en contractuele randvoorwaarden voor levering van de applicatie (6) 4. de functionele ondersteuning van het zorgproces (8) 5. de technische gebruiksaspecten (4) 6. het ontwikkelproces waarbinnen de applicatie is gerealiseerd en de toekomstvastheid wordt gewaarborgd (2) 7. de ondersteuning van de leverancier bij de implementatie (4) 8. het beheer van de applicatie (5) 9. de ICT infrastructuur waarop de applicatie beschikbaar kan worden gesteld (6) Elk hoofdcriterium kan uiteenvallen in verschillende subcriteria of groepen van subcriteria. Zo wordt de leverancierspositie beoordeeld op basis van de volgende selectiecriteria: 1. de financiële positie van de leverancier 2. de betrouwbaarheid van de leverancier 3. de positie van de leverancier in de JGZ en in de zorg (ten opzichte van andere branches) 4. kwaliteitsprocedures die de leverancier hanteert 5. de wijze waarop de leverancier de aanvraag benadert Het spreadsheet in de bijlagen geeft een uitgebreide opsomming van mogelijke selectie en gunningcriteria. Deze criteria alsmede de (voorbeeld) wegingsfactoren dienen binnen de JGZ of binnen het samenwerkingsverband te worden aangepast en/of aangevuld. Met name geldt dit voor specifieke maatwerkcriteria. Bij het vaststellen van de criteria is het van belang om de zgn. knock out criteria vast te stellen. Dit zijn criteria waaraan een mogelijke kandidaat applicatie (en leverancier) altijd moet voldoen. Is dit niet het geval dan valt een kandidaat altijd af. Criteria moeten vooraf aan alle leveranciers op een zelfde wijze kenbaar worden gemaakt en mogen in een officiële aanbestedingsprocedure daarna Handreiking selectie en gunning / pagina 3 van 38

4 ook niet meer worden aangepast. Dit geldt met name voor de knock out criteria. Keuze van de knock out criteria, zoals kunnen voldoen aan de eisen van een Goed Beheerd Zorgsysteem of de Basis Data Set versie 2.0 van mei 2007 kunnen ondersteunen dient zorgvuldig plaats te vinden: bij te stringente knock out criteria voldoet geen enkele van de bestaande applicaties bij te teveel soepelheid t.a.v. knock out criteria loopt de JGZ organisatie risico s in de bedrijfsvoering. In het meegeleverde spreadsheet zijn een aantal mogelijke knock out criteria aangegeven. Zoals gezegd een zorgvuldige keuze van deze criteria is uitermate belangrijk. Ter bepaling van de knock out criteria wordt ook verwezen naar de uitgangspunten inzake uitwisselingsstandaarden en digitalisering JGZ zoals deze zijn verwoord in de brief van het Ministerie van Jeugd en Gezin d.d (kenmerk PG/OGZ ) Tot slot kennen de aanbestedingsregels een strikte scheiding tussen selectie en gunningcriteria. Een (leveranciers) selectiecriterium mag niet gebruikt worden als gunningcriterium voor levering van de applicatie. Vaststellen van de mate waarin de selectie- en gunningcriteria bepalend zijn (weegfactoren toekennen) Een weegfactor toegewezen aan een bepaald selectiecriterium geeft de mate aan, waarin een organisatie de uiteindelijke keuze voor een potentiële applicatie (en leverancier) laat afhangen van de score op het betreffende criterium. Het is van belang hier consensus over te bereiken binnen de JGZ organisatie, maar ook binnen de regio bijvoorbeeld over de mate waarin binnen de regio belang wordt gehecht aan rapportage en gegevens uitwisselingsmogelijkheden. Voorbeeld: De hoofdcriteria, waaraan een applicatie wordt getoetst (punt 9 onder paragraaf 2), hebben tussen haakjes een weegfactor meegekregen. In dit voorbeeld telt de groep getiteld Functionele ondersteuning van het zorgproces voor 8/48 mee in de totale weging. Deze groep op zich is op zijn beurt samengesteld uit subcategorieën, die elk hun eigen hebben binnen de groep. Om het mogelijk te maken de functionaliteit van de applicatie te kunnen uitvragen op een voldoende detailniveau, zonder dat elk functionaliteits-criterium op zich een te zware invloed zou krijgen op de gunning in totaliteit, is besloten deze subcategorieën te verzamelen in de hoofdgroep Functionele ondersteuning van het zorgproces. M.a.w. een hoofdcriterium met een bepaalde weging kan worden onderverdeeld in subcriteria. Aan elk van deze subcriteria worden wederom Handreiking selectie en gunning / pagina 4 van 38

5 (sub) weegfactoren toegekend. Ook hierover dient voorafgaand aan het selectieproces consensus te bestaan. Weegfactoren worden met de selectie- en gunningcriteria bij de informatie aanvraag aan de leveranciers beschikbaar gesteld. Informatie verzamelen van leveranciers De overeengekomen selectie- en gunningcriteria en daaraan gekoppelde weegfactoren worden naar de potentiële leveranciers gestuurd, waarbij afspraken moeten worden gemaakt over de procedure van aanlevering van de antwoorden. Ondersteuning van deze procedure met behulp van de meegeleverde spreadsheets wordt sterk aanbevolen. Hiermee wordt de uniformiteit in de beantwoording van de vragen bereikt het verwerken van de vragen en het bepalen van de scores van de verschillende leveranciers vereenvoudigd. Bij verzamelen van de informatie van de leveranciers is het aan te bevelen naast de beantwoording van de vragenlijst in de procedure ook een demonstratie van de applicatie te vragen. Het is aan te raden een eigen casus te beschrijven en die voor de demo aan de leverancier te geven. De demo moet dan worden gegeven aan de hand van de casus. De informatie die hiermee verkregen wordt helpt in een later stadium bij het bepalen van de scores per leverancier / applicatie. Selectiecriteria scoren per applicatie (en leverancier) Op basis van de terug ontvangen vragenlijsten van de leverancier kan tenslotte worden bepaald in hoeverre een applicatie (en leverancier) scoort op alle criteria. Wordt negatief gescoord op een knock out criterium, dan valt de leverancier af. Wel dient de applicatie (en leverancier) verder te worden doorgescoord. Per criterium wordt een score van 1-10 toegekend. Bij het scoren van een applicatie (en leverancier) is het van belang: de non deterministische criteria vast te stellen: als alle alternatieven het zelfde scoren op een bepaald criterium dan heeft dit criterium geen invloed op de definitieve selectie een slechte score op een zwaar wegend criterium niet wordt ondergesneeuwd door goede scores op minder zwaar wegende criteria. Voor het laatste is het in ieder geval van belang om slechte scores van de uiteindelijk geselecteerde applicatie en leverancier inzichtelijk te hebben. Hierbij is het van belang om de risico s van deze slechte scores in te schatten Handreiking selectie en gunning / pagina 5 van 38

6 en eventueel maatregelen vast te stellen die deze risico s beheersbaar maken. Met de uiteindelijke geselecteerde leverancier wordt het vervolgtraject gestart om te komen tot contractuele afspraken (zie ook procedure aanbesteding en contracting). Handreiking selectie en gunning / pagina 6 van 38

7 Bijlage: Overzicht selectiecriteria (De weegfactoren en Knock-out criteria zijn indicatief. De organisatie, die het selectie-raamwerk gaat gebruiken, staat het vrij die criteria te veranderen naar eigen inzicht) Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord (KO = Knock Out) Sub Weeg factor 1 Financieel / Contractueel Financieel (omzet/eigen Meeleveren recente jaarrekeningen 4 5 vermogen-vreemd vermogen/jaarrekening) 2 Omzetcategorie < >= en < >= en < >= Contractvoorwaarden (Escrow) Is er sprake van een Escrow-regeling. 4 5 'waarborg in handen van Een voorbeeldcontract om te bezien of derden' de voorwaarden voldoen aan de wensen van de organisatie bijsluiten. 4 Garanties Bijsluiten van een voorbeeld van 4 5 garantiebepalingen op de applicatie 5 Betrouwbaarheid (verklaring omtrent gedrag) Meeleveren recente verklaring omtrent gedrag. Aan te vragen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (hoe voor ondernemingen buiten KO Weegfactor Handreiking selectie en gunning / pagina 7 van 38

8 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord (KO = Knock Out) Sub Weeg factor Weegfactor 6 Verklaring ex. Art 29 (een verklaring dat de omstandigheden zoals omschreven in artikel 29 zich niet voordoen of hebben voorgedaan. De verklaring heeft betrekking op: staat van faillissement faillissement aangevraagd, veroordeling delict beroepsmoraliteit, het begaan van een ernstige fout bij de uitoefening van zijn beroep, socialeverzekeringsbijdrage, belastingen, het in ernstige mate schuldig maken aan valse verklaringen etc.) Nederland) De leverancier geeft afdoende en recent bewijs dat omstandigheden zoals omschreven in artikel 29 van de richtlijn zich niet voordoen of hebben voorgedaan. KO 7 Geheimhoudings-verklaring Bereidheid geheimhoudingsverklaring te ondertekenen KO Handreiking selectie en gunning / pagina 8 van 38

9 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord (KO = Knock Out) Sub Weeg factor 8 Bankverklaring Verklaring van bankrelatie betreffende KO kredietwaardigheid 9 Beroepsaansprakelijkheid Meeleveren bewijs van KO beroepsaansprakelijkheids-verzekering 10 Kwaliteit Continuïteit Overige continuïteitscriteria 5 4 (toekomstvastheid, overnames, ontstaan/historie) 11 Bedrijfsomvang Aantal medewerkers totaal/- 5 2 ontwikkeling/-beheer/-zorgspecialisme op basis van vaste betrekking en / of inhuur op contractbasis 12 Kennis/Ervaring ICT Aantal jaren/maanden Kennis/Ervaring 5 4 Zorg/JGZ/GGD/CIZ/thuiszorg/zi ekenhuizen/verpleegtehuizen/z orgketens/etc. Aantal jaren/maanden plus referenties van de betreffende zorginstellingen 14 Verdeling omzet JGZ en De verhouding tussen de omzet 5 4 overige sectoren gemaakt in de JGZ-sector en alle andere sectoren 15 Verdeling omzet zorg en Verhouding tussen de omzet gemaakt 5 2 Weegfactor Handreiking selectie en gunning / pagina 9 van 38

10 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord (KO = Knock Out) Sub Weeg factor overige sectoren in zorg en alle andere sectoren 16 Specialisme in de zorg Aantal medewerkers zorgspecialisme Beschikt uw bedrijf over 5 3 medewerkers met kennis van en ervaring met terminologieën en vocabulaires in zorg systemen? 18 Kennis/Ervaring JGZ-primaire 5 4 processen Aantal jaren/maanden plus referenties 19 Kennis Ervaring EPD/EVD/EKD Aantal jaren/maanden plus referenties Kennis/Ervaring Cliënten Volg 5 2 systeem Aantal jaren/maanden plus referenties 21 Kennis/Ervaring integratie 5 4 diverse systemen Aantal jaren/maanden plus referenties 22 Kennis/Ervaring clusters van Aantal jaren/maanden plus referenties 5 3 organisaties van organisatieclusters 23 Kwaliteitsbeheersing/ISOcertificering 5 4 Is er sprake van (ISO-)certificering 24 Producten en dienstenbeleid Op welke wijze wordt omgegaan met 5 4 releases/beheer Handreiking selectie en gunning / pagina 10 van 38 Weegfactor

11 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord (KO = Knock Out) Sub Weeg factor 25 Wijze van aanbieden Kwaliteit van het antwoordt op Request 5 2 (beoordelingscriterium) For Information/Request For Proposal 26 ICT-projectervaring (plus 5 4 complexiteit) Referenties (belangrijkste, max. 4) 27 Deelname voorbereiding Bent u op enigerlei wijze betrokken KO functionele- en technische geweest bij het opstellen van de eisen/bestek (ivm functionele-, technische eisen of het aanbestedingscriteria) bestek. (BDS en organisatie-eigen eisen) Weegfactor Handreiking selectie en gunning / pagina 11 van 38

12 Bijlage: Overzicht gunningcriteria. Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord Subweegfactor 1 Positie van de applicatie Gebruikersvereniging/ Bestaat er een Gebruikersvereniging 4 3 in de markt klankbordgroep en/of klankbordgroep 2 Proven technology Waar heeft de applicatie zich bewezen 4 3 (referenties) 3 Levensduur Wat is de verwachte levensduur van de 4 4 huidige versie. 4 Continuïteit Wat is de verwachte mate van wijziging 4 4 bij de komende versie-upgrade 5 Referenties Namen van instellingen waar de 4 4 applicatie momenteel wordt gebruikt 6 Beschikbare Meesturen beschikbare documentatie 4 3 documentatie/demo en/of demo 7 Referenties Referenties van organisaties waar de 4 3 betreffende diensten door u zijn geleverd 8 Financiële en contractuele Cost of ownership Totaal aan investerings- en exploitatiekosten voor de JGZ- 6 4 Handreiking selectie en gunning / pagina 12 van 38

13 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord randvoorwaarden voor levering en beheer van de applicatie organisatie van de aangeboden oplossingen, producten en diensten. 9 Licentiekosten Licentiestructuur en kosten Onderhoudskosten Onderhoudskosten voor de JGZorganisatie 11 Eigendom broncode Is er bereidheid de broncode af te staan 12 Verantwoordelijkheden Verdeling verantwoordelijkheden t.a.v. 13 FunctiePuntenAnalyse op 14 Functionele ondersteuning van het zorgproces basis van functioneel ontwerp ontwikkeling/beheer/exploitatie. Welke verantwoordelijkheden neemt u als leverancier Kan er, op basis van de functionele en technische eisen een FPA conform Nederlandse Software Metrieken Associatie richtlijnen worden opgemaakt weeg- factor Handreiking selectie en gunning / pagina 13 van 38

14 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord Subweegfactor 15.1 Gebruik Gebruikersvriendelijkheid Te beoordelen door een demonstratie Kunt u schetsen waarin uw applicatie uitblinkt qua gebruikersvriendelijkheid 15.2 Helpfunctie Te beoordelen door een demonstratie (Wanneer kunt u de demonstratie verzorgen.) 15.3 Vrije tekstvelden Zijn er (per rubriek) vrije tekstvelden aanwezig waarin eigen toelichtingen door de gebruiker kunnen worden ingebracht Wordt er door de applicatie Welke talen en op welke wijze is dit meertaligheid ondersteund ingericht. (bijv. per gebruiker configureerbaar) 15.5 Presentatie (schermen/output) Te boordelen door een demonstratie Ondersteuning Rolondersteuning werkprocessen JGZ Worden de JGZ-rollen onderscheiden 16.2 Splitsing Is een onderscheid en toewijzing van verantwoordelijkheden taken/ informatie naar rollen mogelijk 16.3 Diagnose/verwijzing Zijn verwijzingsbrieven binnen de applicatie te maken Handreiking selectie en gunning / pagina 14 van 38

15 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord Subweegfactor 16.4 Is het mogelijk de applicatie in Single Sign On programma's op te nemen en zo ja, welke 16.5 Onderzoeks/ Welke vorm heeft de beslissingsondersteuning onderzoeksbeslissings-ondersteuning 16.6 Planning van activiteiten van contactmomenten in verschillende ordeningsprincipes, bijvoorbeeld Is de structuur van activiteiten binnen individueel cliëntenniveau, contactmomenten cliëntgericht te groepen en populaties configureren? 16.7 Is de workflow-ondersteuning Indien er sprake is van aanpasbaar (zo ja, door wie) workflowondersteuning, kan deze worden aangepast aan de wensen van de organisatie en is het aanbrengen van die aanpassing gebonden aan een specifieke rol? 16.8 Kan de gebruiker zelf In hoeverre kan de gebruiker op schermen aanpassen individueel niveau aanpassingen aanbrengen Handreiking selectie en gunning / pagina 15 van 38

16 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord Subweegfactor 16.9 (Intelligente) Signalering Is een signaleringsfunctie van risicofactoren opgenomen? Ontwikkelings/zorgtraject Is de ontwikkeling van de cliënt t.a.v diverse criteria te visualiseren (groeicurve (lengte, ) van Wiechen schema, etc.) Flexibiliteit zorgplan Kunnen zorgplannen op diverse niveaus worden aangemaakt Is het mogelijk een procesbeschrijvings-, workflow management- of documentmanagementtool te integreren, zodat werkinstructies kunnen worden Kunt u referenties geven van waar dit geraadpleegd? reeds is gedaan? Flexibiliteit/configureerbaarheid Kunnen configuraties door gebruikers (door wie) zelf worden doorgevoerd, afhankelijk van het functionaliteits-niveau. Hangen deze configuraties aan een gebruikersprofiel. Handreiking selectie en gunning / pagina 16 van 38

17 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord Subweegfactor Beschikbaar stellen dossierinfo Is dossieruitwisseling binnen de intern/interne communicatie organisatie binnen de wettelijke privacy voorschriften mogelijk Beschikbaar stellen dossierinfo Is dossieruitwisseling buiten de extern organisatie binnen de wettelijke privacy voorschriften mogelijk Samenstellen documenten Kan met behulp van in het dossier aanwezige informatie op eenvoudige wijze doc umenten worden samengesteld Contactmomenten Is de richtlijn contactmomenten BTP Jeugdgezondheidszorg de basis voor de contactmomentenstructuur Is de contactmomentenstructuur (gebaseerd op BTP) eenvoudig aanpasbaar? 17.1 Autorisatie/toegang/ Autorisatie/ Authenticatie/ Werkt de autorisatie/authenticatie/ beveiliging beveiliging (UZI) beveiliging volgens de UZI standaard 17.2 Autorisatie op veldniveau Is het mogelijk autorisatie op veldniveau toe te kennen aan Handreiking selectie en gunning / pagina 17 van 38

18 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord Subweegfactor specifieke rollen/gebruikers Hoe is externe toegang/ flexibele toegang tot het systeem geregeld? 17.4 Hoe is de beveiliging bij benadering via het web geregeld 17.5 Zijn de toestemmings-vereisten ouder/verzorger/ jarig kind aanwezig 17.6 Is de toegangsregeling eenvoudig te wijzigen bij wijziging van de regels 17.7 Is een noodprocedure voor toegang aanwezig en zo ja hoe. Indien een beleidswijziging wordt doorgevoerd t.a.v. de toegang tot het systeem door andere organisaties dan de JGZ, is dit dan eenvoudig door te voeren Bij web-benadering spelen zaken als Virtual Private Network, etc., die de afscherming van gegevens moeten waarborgen. Voldoet de applicatie wat dit betreft aan de wettelijke eisen Is de autorisatie/authenticatiestructuur eenvoudig aan te passen bij gewijzigde eisen van buitenaf Hoe wordt gezorgd dat toegang mogelijk is, indien er storingen optreden in de beveiliging Wordt aan de voorwaarden het recht op informatie door de Handreiking selectie en gunning / pagina 18 van 38

19 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord Subweegfactor WGBO voldaan hulpverlener toestemming voor een medische behandeling inzage in het medisch dossier het recht op een tweede mening of second opinion vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen recht op privacy 17.9 Is beveiliging bij koppeling van Blijft de beveiliging voldoen aan de externe PC centrale beveiligingscriteria (Bijv GBZ) applicaties/randapparatuur geregeld 18.1 Communicatie Digitaal dossier JGZ Kop Kan aan communicatie-eisen met KO externe systemen worden voldaan. Welke uitbreiding is noodzakelijk op de bestaande applicatie (indien van toepassing) 18.2 Landelijk Schakel Punt KO 18.3 Gemeentelijke Basis KO Handreiking selectie en gunning / pagina 19 van 38

20 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord Subweegfactor Administratie (Burger Service Nummer) 18.4 Perinatologie RIVM/entadministratie KO 18.6 NSDSK COA Bureau Jeugdzorg Verloskundigen KO Verwijsindex risicojongeren KO Schoolsystemen In- en export t.b.v. uitwisseling Epidemiologie Afspraken Kan aan communicatie-eisen met interne systemen worden voldaan. Welke uitbreiding is noodzakelijk op de bestaande applicatie (indien van toepassing). Is een koppeling met het afsprakensysteem mogelijk (eigen specificaties afsprakensysteem Handreiking selectie en gunning / pagina 20 van 38

21 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord meeleveren) Planning/roostering Is een koppeling met het planningsysteem mogelijk (eigen specificaties planningssysteem meeleveren) Personeels informatie-systeem Is een koppeling met het personeelsinformatie systeem mogelijk (eigen specificaties personeelsinformatie systeem meeleveren) Management Informatie Is een koppeling met het systeem management informatiesysteem mogelijk (eigen specificaties Management Informatie systeem meeleveren) Document Management Systeem Is een koppeling met het Document Management Systeem mogelijk (eigen specificaties Document Management systeem meeleveren) weeg- factor Handreiking selectie en gunning / pagina 21 van 38

22 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord Rapportage/query systeem Is een koppeling Query of rapportage functie mogelijk Relatie management systeem Is een koppeling met het Relatie Management Systeem mogelijk (eigen specificaties Relatie Management systeem meeleveren) Factureringsystemen Is een koppeling met een eventueel Factureringssysteem mogelijk (eigen specificaties factureringssysteem meeleveren) Verrichtingenadministratie / Is een koppeling met het urenregistratie verrichtingenadministratie systeem mogelijk (eigen specificaties verrichtingenadministratiesysteem meeleveren) Kwaliteitssysteem Is een koppeling met het Kwaliteitssysteem mogelijk (eigen specificaties kwaliteitssysteem meeleveren) weeg- factor Klachtenregistratie Is een koppeling met het Handreiking selectie en gunning / pagina 22 van 38

23 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord 19.1 Dossierbeheer Gebruik/opslag externe documenten/beelden klachtenregistratiesysteem mogelijk (eigen specificaties klachtenregistratiesysteem meeleveren) Zijn externe documenten gekoppeld aan het cliëntdossier binnen de applicatie (onder dezelfde beveiliging) op te slaan Inzage dossiers Is inzage in een dossier door anderen eenvoudig te regelen binnen de privacyeisen 19.3 Afsluiten dossier Welke mogelijke consequenties zijn er verbonden aan het afsluiten van een dossier (leeftijdsoverschrijding, overlijden, emigratie, overdracht) 19.4 Overdracht dossier Uitwisseling gegevens obv de vigerende Basis Data Set Jeugdgezondheidszorg 19.5 Uitwisseling Dossier Uitwisseling gegevens obv de KO weeg- factor KO KO Handreiking selectie en gunning / pagina 23 van 38

24 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord vigerende Basis Data Set Jeugdgezondheidszorg versie via "Kop" en/of rechtstreeks aan andere zorginstelling en/of LSP 19.6 Archivering en zoekfuncties Op welke criteria kan worden gezocht en hoe zijn gearchiveerde dossiers in de zoekfunctie opgenomen 20.1 Gegevensset BDS Is de vigerende Basis Data Set 20.2 Digitaal Dossier JGZ 0-4 jaar (consultatiebureau/thuiszorg) 20.3 Digitaal dossier JGZ 0-19 jaar (GGD) 20.4 Voldoet de applicatie aan de locale JGZ functionele specificatie Jeugdgezondheidszorg versie als minimale set opgenomen of wordt daaraan voor de implementatiedatum. Is er dekking voor kinderen van 0-4 jaar Is er sprake van volledige dekking van 0-19 jaar weeg- factor KO Lokaal maatwerk Client-ontwikkelingshistorie Wordt de volledige historie Handreiking selectie en gunning / pagina 24 van 38

25 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord bijgehouden van alle ooit geregistreerde cliëntgegevens 20.6 Gegevensmodel Kan de DB voldoen aan de Basis Dataset Jeugdgezondheidszorg versie 2.0, 3 mei Zo nee, welke uitbreiding is noodzakelijk Betrouwbaarheid gegevens Welke middelen zijn beschikbaar om deze te waarborgen 20.8 Historie Kunnen historiegegevens 20.9 Individuele- en groepsanalyse (groepering op flexibele kenmerken) Grafische ondersteuning (o.a. groeicurve) (huisartsen,scholen, etc.) worden vastgelegd en on line worden geraadpleegd Op welke wijze worden gezondheidsanalyse activiteiten ondersteund? Welke grafische ondersteuningsfunctionaliteit is er beschikbaar om presentatie van ontwikkelingen en analyseuitkomsten te weeg- factor Handreiking selectie en gunning / pagina 25 van 38

26 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord Subweegfactor ondersteunen Verrichtingen en Is het mogelijk het aan de hand van factureringsgegevens gegevens in het Digitaal dossier JGZ factureringsacties uit te voeren en zo ja, welke. Kunnen aan de hand van de applicatie ook prestatierapportages worden uitgevoerd Rapportage/printen Rapportages en registraties op Bestaat er een flexibele rapportage basis van gegevens uit de mogelijkheid en voor wie is die primaire processen rapportagemogelijkheid toegankelijk Kunnen dossiers separaat worden geprint en in welke vorm wordt een geprint dossier gepresenteerd. Is deze presentatie (per printopdracht) te configureren en is het mogelijk delen van een dossier te printen. Kunnen afsprakenlijsten (per gebruiker, per dagdeel, per team, etc.) worden Printen dossier geprint. Toon een voorbeeld Printen afsprakenlijsten Kunnen afsprakenlijsten (per gebruiker, Handreiking selectie en gunning / pagina 26 van 38

27 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord weeg- factor per dagdeel, per team, etc.) worden geprint. Toon een voorbeeld Juridisch Is er sprake van een audit-trail, zo ja hoe Worden wijzigingen en gegevensbenaderingen vastgelegd. Wordt bijgehouden wat de wijziging was en wie hem wanneer heeft aangebracht? KO 22.2 Privacy Wordt middels beveiligingsmaatregelen voldaan aan de algemene privacywetgeving en medische geheimhoudingsplicht. KO 22.3 Beveiligingsnormen zorg (NEN 7510) KO 22.4 Waarborging beveiliging bij diverse vormen van gebruik Hoe waarborgt het systeem een voldoende beveiliging bij gebruik via internet en via PC s van andere instellingen. KO 22.5 Voldoet de applicatie beveiliging aan alle wettelijke privacy vereisten KO Handreiking selectie en gunning / pagina 27 van 38

28 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord 23.1 Overige functies Facturering Is facturering integraal in de applicatie aanwezig 23.2 Cliëntinformatie/CRM Levert de applicatie zelfstandig flexibele Cliëntinformatie 23.3 Management informatie Levert de applicatie zelfstandig flexibele Management informatie 23.4 Monitoring Welke monitoringfuncties zijn beschikbaar (tijden per consult, consulten per dag(deel), etc.). 24 Technische gebruiksaspecten Systeemeisen voor beveiliging Welke technische eisen zijn er om te voldoen aan wettelijke beveiligingseisen. 25 Response Maximum responsesnelheid bij gegevensopvragingen 26 Tijdigheid Zijn voor specifieke snelheidseisen van specifieke functionaliteiten andere eisen gehanteerd? Voorbeelden 27 Beschikbaarheid Wat zijn de minimum beschikbaarheids garanties van weeg- factor Handreiking selectie en gunning / pagina 28 van 38

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem.

Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem. Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem. Indien u als leverancier niet zelfstandig in staat bent om het totaal van

Nadere informatie

Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product

Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product Definitieve versie 1.1 d.d. 6 mei 2008 In deze Bijlage zijn deze eisen, wensen en vragen ten aanzien van

Nadere informatie

Software- en leverancierselectie

Software- en leverancierselectie Software- en leverancierselectie een korte introductie Auteur : Indora Informatisering Document : Software- en leverancierselectie Datum : Januari 2004 Versie : D02 INHOUDSOPGAVE 1. ZIET U DOOR DE BOMEN

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

NVLF-Richtlijn Logopedische Verslaglegging

NVLF-Richtlijn Logopedische Verslaglegging NVLF-Richtlijn Logopedische Verslaglegging Verantwoording en toelichting November 2009 NVLF, 2009 1 Inhoud Inleiding... 3 A. WET- EN REGELGEVING... 5 A.1. Wet- en regelgeving...5 A.2. Vast te leggen gegevens

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

Bestek nationaal openbare aanbesteding systeem schuldhulpverlening gemeente Helmond

Bestek nationaal openbare aanbesteding systeem schuldhulpverlening gemeente Helmond Bestek nationaal openbare aanbesteding systeem schuldhulpverlening gemeente Helmond Gemeente Helmond 4 oktober 2011 Harry Woltring Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Programma van Eisen. Bedrijfsondersteunende informatiesystemen voor universele autobedrijven. ook wel garagesoftware genoemd

Programma van Eisen. Bedrijfsondersteunende informatiesystemen voor universele autobedrijven. ook wel garagesoftware genoemd Programma van Eisen Bedrijfsondersteunende informatiesystemen voor universele autobedrijven ook wel garagesoftware genoemd BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven Software commissie Status: Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden.

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden. 32. MELDING IN PUBLICATIES OF RECLAME UITINGEN 63 33. VOORTDURENDE VERPLICHTINGEN 63 34. OPSCHORTENDE VOORWAARDE 63 35. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT & DOMICILIEKEUZE 64 BIJLAGE 8 MODELLEN WERKOPDRACHTEN

Nadere informatie

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008.

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit stuk is op 19 september ter informatie aan de leden van de generale synode toegestuurd, ten behoeve

Nadere informatie

APM Toets en Open Source Software. Versie 1

APM Toets en Open Source Software. Versie 1 APM Toets en Open Source Software Versie 1 2 APM Toets en Open Source Software Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Applicatie Portfolio Management Toets 5 2.1 Huidige situatie 6 2.2 Plaatsbepaling

Nadere informatie

1 Inleiding. De volgende e-businessprofielen worden onderscheiden:

1 Inleiding. De volgende e-businessprofielen worden onderscheiden: Voorwoord Voor u ligt de handleiding ZekeRE-business. Deze handleiding is bestemd voor de IT-auditor die in opdracht van een cliënt de beheersmaatregelen met betrekking tot elektronisch zakendoen door

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Jeroen Dijkstra Johan Verhage 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1 Introductie 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Totstandkoming van dit Programma van Eisen 6 1.3 Leeswijzer 7 2 Huiselijk

Nadere informatie

Algemene besteksteksten ICT-standaarden

Algemene besteksteksten ICT-standaarden FS 35-12-6a Algemene besteksteksten ICT-standaarden ICT-standaarden van de pas toe of leg uit lijst Datum: 30 november 2011 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Leeswijzer...

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD

Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD Programma van Eisen en en voor de aanschaf van een Standaard Applicatie voor Document Management, Records Management en Workflow

Nadere informatie

Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012

Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012 Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 0.1 Template 1-04-2012 G.M.Moser 0.2 15-04-2012 M. de Groot 0.3 16-04-2012

Nadere informatie

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 1 van 19 INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 4 1 Algemeen 6 1.1 Inleiding

Nadere informatie