Raamwerk applicatie (en leverancier) selectie voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raamwerk applicatie (en leverancier) selectie voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ"

Transcriptie

1 Raamwerk applicatie (en leverancier) selectie voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving en implementatie van een applicatie voor digitale dossiervoering in de JGZ. Deze reeks bestaat momenteel uit: 1. aanbestedingsprocedures en contracting voorbeeld inkoopvoorwaarden voorbeeld servicelevel agreement 2. integraal kostenmodel (incl. spreadsheet) 3. raamwerk applicatie en leverancier selectie 4. implementatie toolkit raamwerk plan van aanpak risico analyse checklist technische randvoorwaarden checklist beveiliging en autorisatie implementatiedraaiboek en go-live 5. communicatieplan en besluitvormingsmodel Deze handreikingen worden via de website www. beschikbaar gesteld en actueel gehouden. Raadpleeg indien noodzakelijk deze website voor updates en aanvullingen. Namens het projectteam DDJGZ, Evert Obdeijn Handreiking selectie en gunning / pagina 1 van 38

2 Raamwerk applicatie (en leverancier) selectie voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Inleiding Via de gemeenten zal een aantal documenten aan de JGZ organisaties worden aangeboden, die de organisatie zullen helpen in het traject naar de uiteindelijke implementatie van een Digitaal Dossier JGZ. De selectie van een leverancier en applicatie is onderdeel van dit traject. Dit document gaat over deze selectie. Om te komen tot de mogelijkheid voor de JGZ organisatie om digitale dossiers te voeren zal de JGZ organisatie als eerste een applicatie (en leverancier) moeten selecteren. Hiertoe dienen de volgende stappen te worden uitgevoerd: 1. vaststellen criteria waaraan de mogelijke applicatie (gunningcriteria) en de leverancier (selectie of geschiktheidcriteria) daarvan moeten voldoen 2. vaststellen van de mate waarin de selectie- en gunningcriteria bepalend zijn (weegfactoren toekennen) 3. informatie verzamelen van leveranciers 4. criteria scoren per applicatie (en leverancier) De opdracht tot levering zal, conform de eventuele aanbestedingsprocedure, worden gegund aan de leverancier die het beste scoort. Het selectieraamwerk kan zowel worden gebruikt in een aanbestedingsprocedure, waar de selectie deel van uit maakt, als in een selectietraject in situaties waarin niet volgens een aanbestedingsprocedure behoeft te worden gewerkt. Voor de goede orde, de JGZ organisatie is de opdrachtgever en bepaalt de mate waarin een potentiële leverancier scoort op de vastgestelde selectiecriteria. Overeenstemming of consensus binnen het projectteam, binnen de JGZ organisatie maar ook binnen de regio over selectie- en gunningcriteria en daaraan toe te kennen weegfactoren is uiteraard aan te bevelen. Ter ondersteuning van de applicatie- en leveranciersselectie is een spreadsheet ontwikkeld, dat door de JGZ organisatie gebruikt kan worden voor het vaststellen van selectie- en gunningcriteria en weegfactoren door de leverancier gebruikt kan worden om de gevraagde informatie aan te leveren door de JGZ organisatie gebruikt kan worden om de scores van de verschillende applicaties en leveranciers vast te stellen in de regio gebruikt kan worden om selectieprocessen (incl. besluitvorming) op elkaar af te stemmen Handreiking selectie en gunning / pagina 2 van 38

3 door de JGZ organisatie gebruikt kan worden om de resultaten van de selectie terug te koppelen aan de leveranciers. Vaststellen criteria, waaraan de mogelijke applicatie en de leverancier daarvan, moeten voldoen Als hoofdcriteria voor de selectie onderscheiden we: 1. de leverancierspositie - Financieel (4) - Kwaliteit (5) 2. de positie van de applicatie in de markt (4) 3. de financiële en contractuele randvoorwaarden voor levering van de applicatie (6) 4. de functionele ondersteuning van het zorgproces (8) 5. de technische gebruiksaspecten (4) 6. het ontwikkelproces waarbinnen de applicatie is gerealiseerd en de toekomstvastheid wordt gewaarborgd (2) 7. de ondersteuning van de leverancier bij de implementatie (4) 8. het beheer van de applicatie (5) 9. de ICT infrastructuur waarop de applicatie beschikbaar kan worden gesteld (6) Elk hoofdcriterium kan uiteenvallen in verschillende subcriteria of groepen van subcriteria. Zo wordt de leverancierspositie beoordeeld op basis van de volgende selectiecriteria: 1. de financiële positie van de leverancier 2. de betrouwbaarheid van de leverancier 3. de positie van de leverancier in de JGZ en in de zorg (ten opzichte van andere branches) 4. kwaliteitsprocedures die de leverancier hanteert 5. de wijze waarop de leverancier de aanvraag benadert Het spreadsheet in de bijlagen geeft een uitgebreide opsomming van mogelijke selectie en gunningcriteria. Deze criteria alsmede de (voorbeeld) wegingsfactoren dienen binnen de JGZ of binnen het samenwerkingsverband te worden aangepast en/of aangevuld. Met name geldt dit voor specifieke maatwerkcriteria. Bij het vaststellen van de criteria is het van belang om de zgn. knock out criteria vast te stellen. Dit zijn criteria waaraan een mogelijke kandidaat applicatie (en leverancier) altijd moet voldoen. Is dit niet het geval dan valt een kandidaat altijd af. Criteria moeten vooraf aan alle leveranciers op een zelfde wijze kenbaar worden gemaakt en mogen in een officiële aanbestedingsprocedure daarna Handreiking selectie en gunning / pagina 3 van 38

4 ook niet meer worden aangepast. Dit geldt met name voor de knock out criteria. Keuze van de knock out criteria, zoals kunnen voldoen aan de eisen van een Goed Beheerd Zorgsysteem of de Basis Data Set versie 2.0 van mei 2007 kunnen ondersteunen dient zorgvuldig plaats te vinden: bij te stringente knock out criteria voldoet geen enkele van de bestaande applicaties bij te teveel soepelheid t.a.v. knock out criteria loopt de JGZ organisatie risico s in de bedrijfsvoering. In het meegeleverde spreadsheet zijn een aantal mogelijke knock out criteria aangegeven. Zoals gezegd een zorgvuldige keuze van deze criteria is uitermate belangrijk. Ter bepaling van de knock out criteria wordt ook verwezen naar de uitgangspunten inzake uitwisselingsstandaarden en digitalisering JGZ zoals deze zijn verwoord in de brief van het Ministerie van Jeugd en Gezin d.d (kenmerk PG/OGZ ) Tot slot kennen de aanbestedingsregels een strikte scheiding tussen selectie en gunningcriteria. Een (leveranciers) selectiecriterium mag niet gebruikt worden als gunningcriterium voor levering van de applicatie. Vaststellen van de mate waarin de selectie- en gunningcriteria bepalend zijn (weegfactoren toekennen) Een weegfactor toegewezen aan een bepaald selectiecriterium geeft de mate aan, waarin een organisatie de uiteindelijke keuze voor een potentiële applicatie (en leverancier) laat afhangen van de score op het betreffende criterium. Het is van belang hier consensus over te bereiken binnen de JGZ organisatie, maar ook binnen de regio bijvoorbeeld over de mate waarin binnen de regio belang wordt gehecht aan rapportage en gegevens uitwisselingsmogelijkheden. Voorbeeld: De hoofdcriteria, waaraan een applicatie wordt getoetst (punt 9 onder paragraaf 2), hebben tussen haakjes een weegfactor meegekregen. In dit voorbeeld telt de groep getiteld Functionele ondersteuning van het zorgproces voor 8/48 mee in de totale weging. Deze groep op zich is op zijn beurt samengesteld uit subcategorieën, die elk hun eigen hebben binnen de groep. Om het mogelijk te maken de functionaliteit van de applicatie te kunnen uitvragen op een voldoende detailniveau, zonder dat elk functionaliteits-criterium op zich een te zware invloed zou krijgen op de gunning in totaliteit, is besloten deze subcategorieën te verzamelen in de hoofdgroep Functionele ondersteuning van het zorgproces. M.a.w. een hoofdcriterium met een bepaalde weging kan worden onderverdeeld in subcriteria. Aan elk van deze subcriteria worden wederom Handreiking selectie en gunning / pagina 4 van 38

5 (sub) weegfactoren toegekend. Ook hierover dient voorafgaand aan het selectieproces consensus te bestaan. Weegfactoren worden met de selectie- en gunningcriteria bij de informatie aanvraag aan de leveranciers beschikbaar gesteld. Informatie verzamelen van leveranciers De overeengekomen selectie- en gunningcriteria en daaraan gekoppelde weegfactoren worden naar de potentiële leveranciers gestuurd, waarbij afspraken moeten worden gemaakt over de procedure van aanlevering van de antwoorden. Ondersteuning van deze procedure met behulp van de meegeleverde spreadsheets wordt sterk aanbevolen. Hiermee wordt de uniformiteit in de beantwoording van de vragen bereikt het verwerken van de vragen en het bepalen van de scores van de verschillende leveranciers vereenvoudigd. Bij verzamelen van de informatie van de leveranciers is het aan te bevelen naast de beantwoording van de vragenlijst in de procedure ook een demonstratie van de applicatie te vragen. Het is aan te raden een eigen casus te beschrijven en die voor de demo aan de leverancier te geven. De demo moet dan worden gegeven aan de hand van de casus. De informatie die hiermee verkregen wordt helpt in een later stadium bij het bepalen van de scores per leverancier / applicatie. Selectiecriteria scoren per applicatie (en leverancier) Op basis van de terug ontvangen vragenlijsten van de leverancier kan tenslotte worden bepaald in hoeverre een applicatie (en leverancier) scoort op alle criteria. Wordt negatief gescoord op een knock out criterium, dan valt de leverancier af. Wel dient de applicatie (en leverancier) verder te worden doorgescoord. Per criterium wordt een score van 1-10 toegekend. Bij het scoren van een applicatie (en leverancier) is het van belang: de non deterministische criteria vast te stellen: als alle alternatieven het zelfde scoren op een bepaald criterium dan heeft dit criterium geen invloed op de definitieve selectie een slechte score op een zwaar wegend criterium niet wordt ondergesneeuwd door goede scores op minder zwaar wegende criteria. Voor het laatste is het in ieder geval van belang om slechte scores van de uiteindelijk geselecteerde applicatie en leverancier inzichtelijk te hebben. Hierbij is het van belang om de risico s van deze slechte scores in te schatten Handreiking selectie en gunning / pagina 5 van 38

6 en eventueel maatregelen vast te stellen die deze risico s beheersbaar maken. Met de uiteindelijke geselecteerde leverancier wordt het vervolgtraject gestart om te komen tot contractuele afspraken (zie ook procedure aanbesteding en contracting). Handreiking selectie en gunning / pagina 6 van 38

7 Bijlage: Overzicht selectiecriteria (De weegfactoren en Knock-out criteria zijn indicatief. De organisatie, die het selectie-raamwerk gaat gebruiken, staat het vrij die criteria te veranderen naar eigen inzicht) Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord (KO = Knock Out) Sub Weeg factor 1 Financieel / Contractueel Financieel (omzet/eigen Meeleveren recente jaarrekeningen 4 5 vermogen-vreemd vermogen/jaarrekening) 2 Omzetcategorie < >= en < >= en < >= Contractvoorwaarden (Escrow) Is er sprake van een Escrow-regeling. 4 5 'waarborg in handen van Een voorbeeldcontract om te bezien of derden' de voorwaarden voldoen aan de wensen van de organisatie bijsluiten. 4 Garanties Bijsluiten van een voorbeeld van 4 5 garantiebepalingen op de applicatie 5 Betrouwbaarheid (verklaring omtrent gedrag) Meeleveren recente verklaring omtrent gedrag. Aan te vragen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (hoe voor ondernemingen buiten KO Weegfactor Handreiking selectie en gunning / pagina 7 van 38

8 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord (KO = Knock Out) Sub Weeg factor Weegfactor 6 Verklaring ex. Art 29 (een verklaring dat de omstandigheden zoals omschreven in artikel 29 zich niet voordoen of hebben voorgedaan. De verklaring heeft betrekking op: staat van faillissement faillissement aangevraagd, veroordeling delict beroepsmoraliteit, het begaan van een ernstige fout bij de uitoefening van zijn beroep, socialeverzekeringsbijdrage, belastingen, het in ernstige mate schuldig maken aan valse verklaringen etc.) Nederland) De leverancier geeft afdoende en recent bewijs dat omstandigheden zoals omschreven in artikel 29 van de richtlijn zich niet voordoen of hebben voorgedaan. KO 7 Geheimhoudings-verklaring Bereidheid geheimhoudingsverklaring te ondertekenen KO Handreiking selectie en gunning / pagina 8 van 38

9 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord (KO = Knock Out) Sub Weeg factor 8 Bankverklaring Verklaring van bankrelatie betreffende KO kredietwaardigheid 9 Beroepsaansprakelijkheid Meeleveren bewijs van KO beroepsaansprakelijkheids-verzekering 10 Kwaliteit Continuïteit Overige continuïteitscriteria 5 4 (toekomstvastheid, overnames, ontstaan/historie) 11 Bedrijfsomvang Aantal medewerkers totaal/- 5 2 ontwikkeling/-beheer/-zorgspecialisme op basis van vaste betrekking en / of inhuur op contractbasis 12 Kennis/Ervaring ICT Aantal jaren/maanden Kennis/Ervaring 5 4 Zorg/JGZ/GGD/CIZ/thuiszorg/zi ekenhuizen/verpleegtehuizen/z orgketens/etc. Aantal jaren/maanden plus referenties van de betreffende zorginstellingen 14 Verdeling omzet JGZ en De verhouding tussen de omzet 5 4 overige sectoren gemaakt in de JGZ-sector en alle andere sectoren 15 Verdeling omzet zorg en Verhouding tussen de omzet gemaakt 5 2 Weegfactor Handreiking selectie en gunning / pagina 9 van 38

10 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord (KO = Knock Out) Sub Weeg factor overige sectoren in zorg en alle andere sectoren 16 Specialisme in de zorg Aantal medewerkers zorgspecialisme Beschikt uw bedrijf over 5 3 medewerkers met kennis van en ervaring met terminologieën en vocabulaires in zorg systemen? 18 Kennis/Ervaring JGZ-primaire 5 4 processen Aantal jaren/maanden plus referenties 19 Kennis Ervaring EPD/EVD/EKD Aantal jaren/maanden plus referenties Kennis/Ervaring Cliënten Volg 5 2 systeem Aantal jaren/maanden plus referenties 21 Kennis/Ervaring integratie 5 4 diverse systemen Aantal jaren/maanden plus referenties 22 Kennis/Ervaring clusters van Aantal jaren/maanden plus referenties 5 3 organisaties van organisatieclusters 23 Kwaliteitsbeheersing/ISOcertificering 5 4 Is er sprake van (ISO-)certificering 24 Producten en dienstenbeleid Op welke wijze wordt omgegaan met 5 4 releases/beheer Handreiking selectie en gunning / pagina 10 van 38 Weegfactor

11 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord (KO = Knock Out) Sub Weeg factor 25 Wijze van aanbieden Kwaliteit van het antwoordt op Request 5 2 (beoordelingscriterium) For Information/Request For Proposal 26 ICT-projectervaring (plus 5 4 complexiteit) Referenties (belangrijkste, max. 4) 27 Deelname voorbereiding Bent u op enigerlei wijze betrokken KO functionele- en technische geweest bij het opstellen van de eisen/bestek (ivm functionele-, technische eisen of het aanbestedingscriteria) bestek. (BDS en organisatie-eigen eisen) Weegfactor Handreiking selectie en gunning / pagina 11 van 38

12 Bijlage: Overzicht gunningcriteria. Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord Subweegfactor 1 Positie van de applicatie Gebruikersvereniging/ Bestaat er een Gebruikersvereniging 4 3 in de markt klankbordgroep en/of klankbordgroep 2 Proven technology Waar heeft de applicatie zich bewezen 4 3 (referenties) 3 Levensduur Wat is de verwachte levensduur van de 4 4 huidige versie. 4 Continuïteit Wat is de verwachte mate van wijziging 4 4 bij de komende versie-upgrade 5 Referenties Namen van instellingen waar de 4 4 applicatie momenteel wordt gebruikt 6 Beschikbare Meesturen beschikbare documentatie 4 3 documentatie/demo en/of demo 7 Referenties Referenties van organisaties waar de 4 3 betreffende diensten door u zijn geleverd 8 Financiële en contractuele Cost of ownership Totaal aan investerings- en exploitatiekosten voor de JGZ- 6 4 Handreiking selectie en gunning / pagina 12 van 38

13 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord randvoorwaarden voor levering en beheer van de applicatie organisatie van de aangeboden oplossingen, producten en diensten. 9 Licentiekosten Licentiestructuur en kosten Onderhoudskosten Onderhoudskosten voor de JGZorganisatie 11 Eigendom broncode Is er bereidheid de broncode af te staan 12 Verantwoordelijkheden Verdeling verantwoordelijkheden t.a.v. 13 FunctiePuntenAnalyse op 14 Functionele ondersteuning van het zorgproces basis van functioneel ontwerp ontwikkeling/beheer/exploitatie. Welke verantwoordelijkheden neemt u als leverancier Kan er, op basis van de functionele en technische eisen een FPA conform Nederlandse Software Metrieken Associatie richtlijnen worden opgemaakt weeg- factor Handreiking selectie en gunning / pagina 13 van 38

14 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord Subweegfactor 15.1 Gebruik Gebruikersvriendelijkheid Te beoordelen door een demonstratie Kunt u schetsen waarin uw applicatie uitblinkt qua gebruikersvriendelijkheid 15.2 Helpfunctie Te beoordelen door een demonstratie (Wanneer kunt u de demonstratie verzorgen.) 15.3 Vrije tekstvelden Zijn er (per rubriek) vrije tekstvelden aanwezig waarin eigen toelichtingen door de gebruiker kunnen worden ingebracht Wordt er door de applicatie Welke talen en op welke wijze is dit meertaligheid ondersteund ingericht. (bijv. per gebruiker configureerbaar) 15.5 Presentatie (schermen/output) Te boordelen door een demonstratie Ondersteuning Rolondersteuning werkprocessen JGZ Worden de JGZ-rollen onderscheiden 16.2 Splitsing Is een onderscheid en toewijzing van verantwoordelijkheden taken/ informatie naar rollen mogelijk 16.3 Diagnose/verwijzing Zijn verwijzingsbrieven binnen de applicatie te maken Handreiking selectie en gunning / pagina 14 van 38

15 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord Subweegfactor 16.4 Is het mogelijk de applicatie in Single Sign On programma's op te nemen en zo ja, welke 16.5 Onderzoeks/ Welke vorm heeft de beslissingsondersteuning onderzoeksbeslissings-ondersteuning 16.6 Planning van activiteiten van contactmomenten in verschillende ordeningsprincipes, bijvoorbeeld Is de structuur van activiteiten binnen individueel cliëntenniveau, contactmomenten cliëntgericht te groepen en populaties configureren? 16.7 Is de workflow-ondersteuning Indien er sprake is van aanpasbaar (zo ja, door wie) workflowondersteuning, kan deze worden aangepast aan de wensen van de organisatie en is het aanbrengen van die aanpassing gebonden aan een specifieke rol? 16.8 Kan de gebruiker zelf In hoeverre kan de gebruiker op schermen aanpassen individueel niveau aanpassingen aanbrengen Handreiking selectie en gunning / pagina 15 van 38

16 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord Subweegfactor 16.9 (Intelligente) Signalering Is een signaleringsfunctie van risicofactoren opgenomen? Ontwikkelings/zorgtraject Is de ontwikkeling van de cliënt t.a.v diverse criteria te visualiseren (groeicurve (lengte, ) van Wiechen schema, etc.) Flexibiliteit zorgplan Kunnen zorgplannen op diverse niveaus worden aangemaakt Is het mogelijk een procesbeschrijvings-, workflow management- of documentmanagementtool te integreren, zodat werkinstructies kunnen worden Kunt u referenties geven van waar dit geraadpleegd? reeds is gedaan? Flexibiliteit/configureerbaarheid Kunnen configuraties door gebruikers (door wie) zelf worden doorgevoerd, afhankelijk van het functionaliteits-niveau. Hangen deze configuraties aan een gebruikersprofiel. Handreiking selectie en gunning / pagina 16 van 38

17 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord Subweegfactor Beschikbaar stellen dossierinfo Is dossieruitwisseling binnen de intern/interne communicatie organisatie binnen de wettelijke privacy voorschriften mogelijk Beschikbaar stellen dossierinfo Is dossieruitwisseling buiten de extern organisatie binnen de wettelijke privacy voorschriften mogelijk Samenstellen documenten Kan met behulp van in het dossier aanwezige informatie op eenvoudige wijze doc umenten worden samengesteld Contactmomenten Is de richtlijn contactmomenten BTP Jeugdgezondheidszorg de basis voor de contactmomentenstructuur Is de contactmomentenstructuur (gebaseerd op BTP) eenvoudig aanpasbaar? 17.1 Autorisatie/toegang/ Autorisatie/ Authenticatie/ Werkt de autorisatie/authenticatie/ beveiliging beveiliging (UZI) beveiliging volgens de UZI standaard 17.2 Autorisatie op veldniveau Is het mogelijk autorisatie op veldniveau toe te kennen aan Handreiking selectie en gunning / pagina 17 van 38

18 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord Subweegfactor specifieke rollen/gebruikers Hoe is externe toegang/ flexibele toegang tot het systeem geregeld? 17.4 Hoe is de beveiliging bij benadering via het web geregeld 17.5 Zijn de toestemmings-vereisten ouder/verzorger/ jarig kind aanwezig 17.6 Is de toegangsregeling eenvoudig te wijzigen bij wijziging van de regels 17.7 Is een noodprocedure voor toegang aanwezig en zo ja hoe. Indien een beleidswijziging wordt doorgevoerd t.a.v. de toegang tot het systeem door andere organisaties dan de JGZ, is dit dan eenvoudig door te voeren Bij web-benadering spelen zaken als Virtual Private Network, etc., die de afscherming van gegevens moeten waarborgen. Voldoet de applicatie wat dit betreft aan de wettelijke eisen Is de autorisatie/authenticatiestructuur eenvoudig aan te passen bij gewijzigde eisen van buitenaf Hoe wordt gezorgd dat toegang mogelijk is, indien er storingen optreden in de beveiliging Wordt aan de voorwaarden het recht op informatie door de Handreiking selectie en gunning / pagina 18 van 38

19 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord Subweegfactor WGBO voldaan hulpverlener toestemming voor een medische behandeling inzage in het medisch dossier het recht op een tweede mening of second opinion vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen recht op privacy 17.9 Is beveiliging bij koppeling van Blijft de beveiliging voldoen aan de externe PC centrale beveiligingscriteria (Bijv GBZ) applicaties/randapparatuur geregeld 18.1 Communicatie Digitaal dossier JGZ Kop Kan aan communicatie-eisen met KO externe systemen worden voldaan. Welke uitbreiding is noodzakelijk op de bestaande applicatie (indien van toepassing) 18.2 Landelijk Schakel Punt KO 18.3 Gemeentelijke Basis KO Handreiking selectie en gunning / pagina 19 van 38

20 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord Subweegfactor Administratie (Burger Service Nummer) 18.4 Perinatologie RIVM/entadministratie KO 18.6 NSDSK COA Bureau Jeugdzorg Verloskundigen KO Verwijsindex risicojongeren KO Schoolsystemen In- en export t.b.v. uitwisseling Epidemiologie Afspraken Kan aan communicatie-eisen met interne systemen worden voldaan. Welke uitbreiding is noodzakelijk op de bestaande applicatie (indien van toepassing). Is een koppeling met het afsprakensysteem mogelijk (eigen specificaties afsprakensysteem Handreiking selectie en gunning / pagina 20 van 38

21 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord meeleveren) Planning/roostering Is een koppeling met het planningsysteem mogelijk (eigen specificaties planningssysteem meeleveren) Personeels informatie-systeem Is een koppeling met het personeelsinformatie systeem mogelijk (eigen specificaties personeelsinformatie systeem meeleveren) Management Informatie Is een koppeling met het systeem management informatiesysteem mogelijk (eigen specificaties Management Informatie systeem meeleveren) Document Management Systeem Is een koppeling met het Document Management Systeem mogelijk (eigen specificaties Document Management systeem meeleveren) weeg- factor Handreiking selectie en gunning / pagina 21 van 38

22 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord Rapportage/query systeem Is een koppeling Query of rapportage functie mogelijk Relatie management systeem Is een koppeling met het Relatie Management Systeem mogelijk (eigen specificaties Relatie Management systeem meeleveren) Factureringsystemen Is een koppeling met een eventueel Factureringssysteem mogelijk (eigen specificaties factureringssysteem meeleveren) Verrichtingenadministratie / Is een koppeling met het urenregistratie verrichtingenadministratie systeem mogelijk (eigen specificaties verrichtingenadministratiesysteem meeleveren) Kwaliteitssysteem Is een koppeling met het Kwaliteitssysteem mogelijk (eigen specificaties kwaliteitssysteem meeleveren) weeg- factor Klachtenregistratie Is een koppeling met het Handreiking selectie en gunning / pagina 22 van 38

23 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord 19.1 Dossierbeheer Gebruik/opslag externe documenten/beelden klachtenregistratiesysteem mogelijk (eigen specificaties klachtenregistratiesysteem meeleveren) Zijn externe documenten gekoppeld aan het cliëntdossier binnen de applicatie (onder dezelfde beveiliging) op te slaan Inzage dossiers Is inzage in een dossier door anderen eenvoudig te regelen binnen de privacyeisen 19.3 Afsluiten dossier Welke mogelijke consequenties zijn er verbonden aan het afsluiten van een dossier (leeftijdsoverschrijding, overlijden, emigratie, overdracht) 19.4 Overdracht dossier Uitwisseling gegevens obv de vigerende Basis Data Set Jeugdgezondheidszorg 19.5 Uitwisseling Dossier Uitwisseling gegevens obv de KO weeg- factor KO KO Handreiking selectie en gunning / pagina 23 van 38

24 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord vigerende Basis Data Set Jeugdgezondheidszorg versie via "Kop" en/of rechtstreeks aan andere zorginstelling en/of LSP 19.6 Archivering en zoekfuncties Op welke criteria kan worden gezocht en hoe zijn gearchiveerde dossiers in de zoekfunctie opgenomen 20.1 Gegevensset BDS Is de vigerende Basis Data Set 20.2 Digitaal Dossier JGZ 0-4 jaar (consultatiebureau/thuiszorg) 20.3 Digitaal dossier JGZ 0-19 jaar (GGD) 20.4 Voldoet de applicatie aan de locale JGZ functionele specificatie Jeugdgezondheidszorg versie als minimale set opgenomen of wordt daaraan voor de implementatiedatum. Is er dekking voor kinderen van 0-4 jaar Is er sprake van volledige dekking van 0-19 jaar weeg- factor KO Lokaal maatwerk Client-ontwikkelingshistorie Wordt de volledige historie Handreiking selectie en gunning / pagina 24 van 38

25 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord bijgehouden van alle ooit geregistreerde cliëntgegevens 20.6 Gegevensmodel Kan de DB voldoen aan de Basis Dataset Jeugdgezondheidszorg versie 2.0, 3 mei Zo nee, welke uitbreiding is noodzakelijk Betrouwbaarheid gegevens Welke middelen zijn beschikbaar om deze te waarborgen 20.8 Historie Kunnen historiegegevens 20.9 Individuele- en groepsanalyse (groepering op flexibele kenmerken) Grafische ondersteuning (o.a. groeicurve) (huisartsen,scholen, etc.) worden vastgelegd en on line worden geraadpleegd Op welke wijze worden gezondheidsanalyse activiteiten ondersteund? Welke grafische ondersteuningsfunctionaliteit is er beschikbaar om presentatie van ontwikkelingen en analyseuitkomsten te weeg- factor Handreiking selectie en gunning / pagina 25 van 38

26 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord Subweegfactor ondersteunen Verrichtingen en Is het mogelijk het aan de hand van factureringsgegevens gegevens in het Digitaal dossier JGZ factureringsacties uit te voeren en zo ja, welke. Kunnen aan de hand van de applicatie ook prestatierapportages worden uitgevoerd Rapportage/printen Rapportages en registraties op Bestaat er een flexibele rapportage basis van gegevens uit de mogelijkheid en voor wie is die primaire processen rapportagemogelijkheid toegankelijk Kunnen dossiers separaat worden geprint en in welke vorm wordt een geprint dossier gepresenteerd. Is deze presentatie (per printopdracht) te configureren en is het mogelijk delen van een dossier te printen. Kunnen afsprakenlijsten (per gebruiker, per dagdeel, per team, etc.) worden Printen dossier geprint. Toon een voorbeeld Printen afsprakenlijsten Kunnen afsprakenlijsten (per gebruiker, Handreiking selectie en gunning / pagina 26 van 38

27 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord weeg- factor per dagdeel, per team, etc.) worden geprint. Toon een voorbeeld Juridisch Is er sprake van een audit-trail, zo ja hoe Worden wijzigingen en gegevensbenaderingen vastgelegd. Wordt bijgehouden wat de wijziging was en wie hem wanneer heeft aangebracht? KO 22.2 Privacy Wordt middels beveiligingsmaatregelen voldaan aan de algemene privacywetgeving en medische geheimhoudingsplicht. KO 22.3 Beveiligingsnormen zorg (NEN 7510) KO 22.4 Waarborging beveiliging bij diverse vormen van gebruik Hoe waarborgt het systeem een voldoende beveiliging bij gebruik via internet en via PC s van andere instellingen. KO 22.5 Voldoet de applicatie beveiliging aan alle wettelijke privacy vereisten KO Handreiking selectie en gunning / pagina 27 van 38

28 Nr Hoofdgroep Toelichting Antwoord 23.1 Overige functies Facturering Is facturering integraal in de applicatie aanwezig 23.2 Cliëntinformatie/CRM Levert de applicatie zelfstandig flexibele Cliëntinformatie 23.3 Management informatie Levert de applicatie zelfstandig flexibele Management informatie 23.4 Monitoring Welke monitoringfuncties zijn beschikbaar (tijden per consult, consulten per dag(deel), etc.). 24 Technische gebruiksaspecten Systeemeisen voor beveiliging Welke technische eisen zijn er om te voldoen aan wettelijke beveiligingseisen. 25 Response Maximum responsesnelheid bij gegevensopvragingen 26 Tijdigheid Zijn voor specifieke snelheidseisen van specifieke functionaliteiten andere eisen gehanteerd? Voorbeelden 27 Beschikbaarheid Wat zijn de minimum beschikbaarheids garanties van weeg- factor Handreiking selectie en gunning / pagina 28 van 38

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving en implementatie

Nadere informatie

Digitale JGZ dossiers Informatiebijeenkomst raamovereenkomsten 11.06.2008

Digitale JGZ dossiers Informatiebijeenkomst raamovereenkomsten 11.06.2008 Digitale JGZ dossiers Informatiebijeenkomst raamovereenkomsten 11.06.2008 www.vng-digitaaljgz.nl Agenda Wat willen we bereiken? Aanbestedingsscenario s Voor en nadelen raamovereenkomsten Mogelijke onderwerpen

Nadere informatie

INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK. G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel

INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK. G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel 1 AGENDA Aanleiding Doelstelling Betrokkenen Voorwaarden Projectfasen Ervaringen 2 DE 10

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo)

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Februari 2016 Colofon Uitgave Datum Februari 2016 Versie definitief Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen. Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering

Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen. Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen Aan: CC: Projectteam ZBO Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering Van: Datum: 25 mei 2007 Onderwerp:

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 14 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 24 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Inventarisatie thema s en

Nadere informatie

RIVM Centrum Jeugdgezondheid Marja Verwoerd. Landelijke kop JGZ. Kenniskring Jeugdgezondheidszorg 26 mei 2008

RIVM Centrum Jeugdgezondheid Marja Verwoerd. Landelijke kop JGZ. Kenniskring Jeugdgezondheidszorg 26 mei 2008 RIVM Centrum Jeugdgezondheid Marja Verwoerd Landelijke kop JGZ Kenniskring Jeugdgezondheidszorg 26 mei 2008 Historie EKD 2001 2002: Werkgroep Registratie Monitoring en Elektronisch dossier 2004 2006: Programma

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg

FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Nota van Inlichtingen FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Veiligheidsregio

Nadere informatie

Perinataal SchakelPunt

Perinataal SchakelPunt Perinataal SchakelPunt Versie: 0.3 Perinataal SchakelPunt Huidige situatie en achtergrond Bij de zorgverlening rond de zwangerschap zijn veel verschillende professionals betrokken en vindt er regelmatig

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Checklist Leveranciersselectie

Checklist Leveranciersselectie Checklist Leveranciersselectie e-navigator publishing & services b.v. Slangenkruidlaan 38 2015 LL Haarlem e-mail: klantenservice@e-navigator.nl internet: www.e-navigator.nl e-navigator publishing & services

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Checklist analysefase

Checklist analysefase Totale Checklist analysefase Checklist analysefase I Interne analyse Huidige situatie 1. Omschrijf het huidige inkoop / aanbestedingsbeleid (doelstelling, missie) etc; -inkoopnota 2. Wat is het huidig

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Waarom een Keurmerk Fysio-EPD? -verwachtingen -van u, van uw patiënt, van de overheid, van uw samenwerkingspartners, van uw IT leverancier, van mij

Waarom een Keurmerk Fysio-EPD? -verwachtingen -van u, van uw patiënt, van de overheid, van uw samenwerkingspartners, van uw IT leverancier, van mij Waarom een Keurmerk Fysio-EPD? -verwachtingen -van u, van uw patiënt, van de overheid, van uw samenwerkingspartners, van uw IT leverancier, van mij Bijeenkomst: RGF Twente en IJsselzoom datum: 6 november

Nadere informatie

Implementatiescenario voor lidorganisaties

Implementatiescenario voor lidorganisaties Informatiemodel en Gegevensset Federatie Opvang 2011 Implementatiescenario voor lidorganisaties Federatie Opvang, 22 september 2011 versie 1.0 Projectleiding: Projectuitvoering: Mark Clarijs, Informatiemanager

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks Artikel 1. Definities 1. Leverancier: CyberNetworks - gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14076253. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

De Programma-matrix. http://www.programmamatrix.be/ Functie van de Programma-matrix

De Programma-matrix. http://www.programmamatrix.be/ Functie van de Programma-matrix De Programma-matrix Informatie over educatieve programma's kunnen wij terugvinden op de Programma-matrix. De Programma-matrix is een elektronische databank gemaakt in samenwerking met Nederland. De nieuwe

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg

FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Nota van Inlichtingen FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Veiligheidsregio

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Symposium Clinical data warehouse 11 december Windesheim Lejo Bouma Informatieadviseur

Symposium Clinical data warehouse 11 december Windesheim Lejo Bouma Informatieadviseur Symposium Clinical data warehouse 11 december Windesheim Lejo Bouma Informatieadviseur Wat is de JeugdGezondheidsZorg Basistakenpakket; met name preventief gericht Wet publieke gezondheid (Wpg) UNIFORM

Nadere informatie

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software Productsheet Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject van flexibele arbeid te digitaliseren en automatiseren,

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

Juridisch risicomanagement in de Cloud

Juridisch risicomanagement in de Cloud Juridisch risicomanagement in de Cloud Jos van der Wal The Legal Connection Leon Hauzer Escrow Alliance BV The Legal Connection Het snijvlak van ICT & recht is complexe en dynamische materie, maar onlosmakend

Nadere informatie

Ontwerp.

Ontwerp. <naam applicatie> Ontwerp Datum Auteur Versie Telefoon Pagina: 0 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENT SUMMARY... 1 2. INLEIDING... 1 2.1. DOEL... 1 2.2. STRUCTUUR... 1 2.3. ACHTERGROND... 1 2.4. REVISIE-GESCHIEDENIS...

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr.

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team FB Goedkeuring publicatie aanbesteding zaaksuite t.b.v. DOWR 1- Notagegevens Notanummer 832798 Datum 14-8-2013 Programma: 11. Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Marktconsultatie - Ondersteuning van het toezicht buiten ( analysetools)

Nota van Inlichtingen Marktconsultatie - Ondersteuning van het toezicht buiten ( analysetools) In het kader van bovengenoemde marktconsultatie zijn tot en met 30 oktober 2014 (sluitingsdatum voor het stellen van schriftelijke vragen) door partijen onderstaande vragen gesteld. KENMERK IUC14-023 Bij

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Europese aanbesteding Niet openbare procedure. Netwerkcomponenten. Hardware, service en ondersteuning. Bijlage 2 Selectiecriteria

Europese aanbesteding Niet openbare procedure. Netwerkcomponenten. Hardware, service en ondersteuning. Bijlage 2 Selectiecriteria Europese aanbesteding Niet openbare procedure Netwerkcomponenten Hardware, service en ondersteuning Bijlage 2 Selectiecriteria Toelichting op Selectiecriteria (Wensen) In deze Bijlage hebben we onze Selectiecriteria

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

SaaS / ASP PIANOo. 20 april 2009, Amsterdam. drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl

SaaS / ASP PIANOo. 20 april 2009, Amsterdam. drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl SaaS / ASP PIANOo 20 april 2009, Amsterdam drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl Onafhankelijk IT-advies vanuit de combinatie van technische, bedrijfskundige en juridische expertise Agenda Even voorstellen

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

Service Level Agreement Cloud dienstverlening

Service Level Agreement Cloud dienstverlening Service Level Agreement Cloud dienstverlening DELTACARE B.V. Rijnstraat 495b 5215 EJ 's Hertogenbosch T 073-6444 666 F 073-6444 664 info@deltacare.nl www.deltacare.nl Copyright 2011, Deltacare B.V. Alle

Nadere informatie

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Openbare procedure Opdrachtgever Open Universiteit Datum 15 februari 2016 Kenmerk U2015/7006 Status Definitief blad: 2/7 Bestek Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

LVP Reserveringssystemen B.V.

LVP Reserveringssystemen B.V. LVP Reserveringssystemen B.V. Samenvatting presentatie TRS-Plan (Infodag LOCUS 19 maart 2012) Inhoud presentatie TRS-Plan 1. Inleiding 2. Plannen & reserveren 3. Basisgegevens (systeeminrichting) 4. Rapportage

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof 1 Ik stel mijzelf aan u voor Bob Holthof Residenz ICT Relatie Manager 14 jaar ervaring waarvan 8 in de corporatiebranche 31 jaar tot aan mijn pensioen bholthof@residenz-ict.nl

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg VVE- UP Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg, 17 mei 2013 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 Versiebeheer...2 2 Inleiding...3 3 Instellingen VVE- UP...4 4 Beheer...5 5 Smartobject

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains Vincent van Pelt Congres architectuur in de Zorg 18 juni 2015 Vincent van Pelt, MD Senior adviseur, Nictiz vvpelt@nictiz.nl IHE voorzitter werkgroep

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Hoe processen beschrijven Algra Consult Datum: juli 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ORGANISATIE VAN PROCESMANAGEMENT... 3 3. ASPECTEN BIJ HET INRICHTEN VAN PROCESMANAGEMENT...

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 31 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Uitgangspunten Inventarisatie:

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 Niets van deze rapportage wordt verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Aanbieding dienstverlening en migratie

Aanbieding dienstverlening en migratie Aanbieding dienstverlening en migratie Aan [Naam organisatie] t.a.v. [Naam contactpersoon] Betreft: Datum: Inrichten en implementeren registratiesysteem Qsuite en migreren gegevens MezzoRegistratie [Datum]

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office UitvaartTotaal Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen Snel te implementeren Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering OpenERP Inhoud Ervaringen vanuit de gebruiker DEMO Open source filosofie OpenERP Voor welke bedrijven

Nadere informatie

Rapportage gebruikerstest ICT voor Veilig Thuis

Rapportage gebruikerstest ICT voor Veilig Thuis Rapportage gebruikerstest ICT voor Veilig Thuis 1 Inleiding De afgelopen weken zijn vier applicaties getest die zijn ontwikkeld voor de Veilig Thuis organisaties. Het gaat om de producten van de volgende

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw,

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw, Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Ons kenmerk: 2008008096 Onderwerp: Offerteaanvraag beheersysteem digitale bestemmingsplannen Contactpersoon: P. Bakker Leek, 11 december

Nadere informatie

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau Red Dolphin ICT Services BV Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau - Ervaringen met het gebruik van Pentaho binnen DKD NOiV jaarcongres 18 maart 2010 Agenda Wat is Open Source Business

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten

Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten Onderstaande wensen, eisen en teksten hebben tot doel de leveranciersonafhankelijkheid, flexibiliteit en interoperabiliteit te bevorderen

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten SYSQA B.V. Almere Datum : 06 mei 2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 5 Overzicht

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie