VERSLAG VAN DE 72 e OVERLEGVERGADERING VAN COLLEGE VAN BESTUUR EN UNIVERSITEITSRAAD D.D. 12 FEBRUARI 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN DE 72 e OVERLEGVERGADERING VAN COLLEGE VAN BESTUUR EN UNIVERSITEITSRAAD D.D. 12 FEBRUARI 2007"

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE 72 e OVERLEGVERGADERING VAN COLLEGE VAN BESTUUR EN UNIVERSITEITSRAAD D.D. 12 FEBRUARI 07 Aanwezig: Te Beest, Van Haaften en Van der Heijden (CvB); Louw (SCvB). 5 Bloys, Bulhof, Caussin, Dutta, Hoeflaak, Josaputra, Kerkhof, Van der Molen, Oudes, Regoor, Van Rest, Smit, Stol (griffier), Valk, Van der Varst (voorzitter) en Van der Wal. Afwezig: Van Baardewijk en Dobbe. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur, heet met name de nieuwe rector magnificus / voorzitter CvB welkom en houdt een voorstelronde langs de aanwezigen. 2. Verslag vorige vergadering Het verslag van de 71 e Overlegvergadering zal worden nagezonden. 3. Minorstelsel Zie de stukken ad punt 4 van de UR-vergadering d.d. 5 februari 07, de korte uitwerking van die vergadering en het Wat betreft de eerste alinea van het conceptadvies merkt Van Haaften op dat het aan het College van Bestuur is om te bepalen wanneer het met informatie naar buiten komt. Als de Raad bedoelt te zeggen dat in de bekendmaking voorbij is gegaan aan de rol van de UR, dan heeft de Raad gelijk en biedt het College daarvoor zijn excuses aan. Overigens is het advies helder en wordt het in dank aanvaard. Wat betreft de krappe invoeringstermijn per 1 september 07 wordt gemeld dat deze is overeengekomen met en ondersteund wordt door alle faculteitsbesturen. Er zijn inderdaad nog zaken die verder uitgezocht moeten worden en waarover nog een standpunt moet worden bepaald. De belangrijkste daarvan zijn de positionering en roostering van het minoronderwijs. Daarover zal het College zo spoedig mogelijk (eind februari begin maart) uitsluitsel geven. De uitgangspunten van de roostering zullen ook in de volgende vergadercyclus met de Raad besproken worden. Dat laat echter onverlet dat het College nu wil besluiten het minorstelsel per 1 september 07 in te voeren. Dit besluit is nodig in verband met de voorbereidingen die faculteiten en ondersteunende diensten moeten treffen. De eerste drie knelpunten die de Raad noemt hebben betrekking op de programmering en roostering van het minoronderwijs. Het College heeft al eerder aangegeven dat welke keuze ook wordt gemaakt niet alle problemen kunnen worden opgelost. Het gaat er om díe keuzes te maken die er toe leiden dat zo weinig mogelijk studenten belemmerd worden bij de vrije invulling van de keuzeruimte. Wat betreft de realisatie van de keuzeruimte heeft het College zich op het standpunt gesteld dat binnen opleidingen bij voorkeur ects wordt vrijgemaakt met een minimum van ects. Met dit uitgangspunt gaan faculteiten aan de slag. De verwachting is dat een aantal opleidingen met name binnen FSW, W&N en Rechtsgeleerdheid kiezen voor een keuzeruimte van ects. Of deze keuze permanent of tijdelijk is, is nu niet te zeggen. Afgezien van de keuze voor of ects keuzeruimte heeft het College wel als voorwaarde gesteld dat alle faculteiten voor elke nog nader overeen te komen discipline of combinaties van disciplines een minor aanbieden van ects. Daarnaast moeten studenten met een keuzeruimte van ects in staat worden gesteld een samenhangend pakket van ects af te nemen en hebben studenten de gelegenheid een minor ook extracurriculair te volgen. In de voorlichting aan studenten die per 1 september 07 instromen is in de studiebrochures al rekening gehouden met de mogelijkheid dat het nieuwe minorsysteem wordt ingevoerd. In komende voorlichtingsactiviteiten voor studenten zal hieraan uiteraard verder aandacht worden gegeven. De conclusie van de Raad dat het stappenplan voor de invoering van het minorstelsel krap is, is juist. Het stappenplan is ambitieus, maar wel haalbaar. Daarbij gaat het College ervan uit dat bij de programmering van de keuzeruimte in het tweede of derde studiejaar het nieuwe minorstelsel op zijn vroegst per 1 september 08 en uiterlijk per 1 september 09 (afhankelijk van de keuze die uiteindelijk m.b.t. de programmering gemaakt wordt) operationeel moet zijn. Na het definitieve besluit over de invoering (eind februari) zal het College met de faculteitsbesturen afspraken maken over het minoraanbod en de realisatie van de keuzeruime binnen de opleidingen. Daarnaast zullen, conform het stappenplan, in de komende maanden de noodzakelijke richtlijnen, procedures en administratieve maatregelen worden voorbereid om invoering per 1 september 07 mogelijk te maken voor studenten die met hun bachelorstudie beginnen. Nog deze maand gaat een projectgroep hiermee aan de slag. Het CvB heeft eerder gesteld dat de keuzeruimte moet kunnen worden ingezet zowel ter verdieping als verbreding van de studie. De student heeft daarbij verschillende mogelijkheden. De keuzeruimte kan worden ingevuld met een minor, een pakket keuzevakken en met een buitenlandverblijf / stage. Een goede mogelijkheid voor studenten om zich verder te specialiseren binnen het eigen vakgebied is door middel van keuzevakken binnen de discipline. In dat geval behoeft geen sprake te zijn van een verhoogde drempel. Er is namelijk geen toestemming van de examencommissie nodig indien binnen het OER wordt vastgelegd dat alle keuzevakken die de discipline aanbiedt door de student gevolgd kunnen worden, zoals nu ook veelal het geval is. Een andere mogelijkheid voor specialisatie is een minor binnen de eigen discipline. De aanbieding daarvan zal mede afhankelijk zijn van het aantal studenten dat daarin geïnteresseerd zal zijn. Met faculteiten kan in ieder geval worden afgesproken dar aan studenten die zich verder willen verdiepen in het vakgebied ook de mogelijkheid wordt geboden dat op enigerlei wijze te doen (met een keuzepakket, minor of maatwerk). Tot slot wordt gemeld dat het College het een goed idee vindt onder studenten die met het nieuwe minorsysteem te maken krijgen een enquête te houden. Daarmee kan een eerste indruk worden verkregen van de belangstelling van studenten op welke wijze men de keuzeruimte denkt in te vullen. Ook de adviescommissie implementatie minorsysteem heeft dit geadviseerd. Wellicht kan het nuttig zijn deze enquête ook uit te breiden naar ouderejaarsstudenten om een indruk te krijgen van de afwegingen die gevorderde studenten maken bij de invulling van een vrije keuzeruimte. Dit zal nog worden bekeken. Wat betreft de gebruikte terminologie meldt Van Haaften desgevraagd dat daarover duidelijke voorlichting aan de studenten gegeven zal worden. Overigens is de veelheid aan termen niet het gevolg van het minorstelsel, maar manifesteert deze zich nu vanwege de diversiteit van het stelsel. Wat betreft de door de Raad opgesomde knelpunten meldt Van Haaften dat hij niet over alles zekerheid kan geven, omdat niet van te voren te zeggen is welke knelpunten zich waar voor zullen doen. Op basis van ervaring zullen werkenderwijs oplossingen gezocht moeten; het systeem moet zodanig zijn dat problemen overwonnen kunnen worden. Er zullen uitgangspunten en ambities geformuleerd en knelpunten in 1

2 kaart gebracht worden, maar complicerende factor is dat het gedrag van studenten niet voorspelbaar is. Het is zaak nu voldoende basis te kweken om het stelsel per 1 september 07 in te voeren. Desgevraagd meldt Van Haaften dat uniformiteit belangrijk is, maar niet ten koste van alles; diversiteit is ook belangrijk en het gaat erom het minorstelsel zo toegankelijk mogelijk te maken. Hij meldt voorts dat de bekostiging een vooruitgang is t.o.v. die van het huidige dienstverlenend onderwijs; er zal bekostigd worden per behaald studiepunt per student. Wat betreft het aantal studiepunten voor de vrije keuzeruimte meldt Van Haaften dat de inzet van het College was om die op te krijgen voor iedere student in iedere opleiding, maar duidelijk was dat dit uitgangspunt bij een aantal opleidingen problemen opleverde. De ervaring zal moeten leren of hierin verschuiving zal kunnen plaatsvinden; er zal hierover regelmatig overleg gevoerd zal worden met de faculteitsbesturen, waarbij de vraag aan de orde zal komen of bijstelling nodig dan wel wenselijk is. Daarbij zal echter met name rekening gehouden moeten worden met onderwijsinhoudelijke overwegingen. Hij merkt op dat een grote groep faculteiten een vrije keuzeruimte van punten hanteert en dat een aantal opleidingen nu voor punten opteert. Studenten van deze opleidingen die punten willen voor een minor zullen die deels extracurriculair kunnen invullen. Desgevraagd meldt hij dat er geen sprake is van het buiten de deur houden van studenten die punten willen, kunnen hun vrije keuzeruimte vullen met een pakket van keuzevakken binnen of buiten de eigen discipline. Wat betreft de invulling van de vrije keuzeruimte meldt Van Haaften dat deze ook extracurriculair kan zijn. Tot slot meldt Van Haaften desgevraagd dat een overzicht van opleidingen die dan wel studiepunten vrije keuzeruimte vrijmaken niet op korte termijn geleverd zal kunnen worden. 4. Basiskwalificatie onderwijs: beleidsuitgangspunten Zie de stukken ad punt 5 van de UR-vergadering d.d. 5 februari 07, de korte uitwerking van die vergadering en het Van Haaften meldt in antwoord op de vraag hoe vaak een basiskwalificatiekandidaat de mogelijkheid krijgt haar/zijn basiskwalificatie te verkrijgen, dat het aantal kansen niet van belang is maar het feit dat iemand pas een vaste aanstelling krijgt wanneer die kwalificatie is behaald. Hij meldt dat bij de implementatie van de basiskwalificatie per 1 september a.s. prioriteit wordt gegeven aan de groep die de meeste tijd besteed aan onderwijs, t.w. docenten, ud s, uhd s en hoogleraren. Didactische scholing van promovendi, PhD-fellows en student-assistenten zal later plaatsvinden en aan de doelgroep aangepast worden. Hij meldt voorts dat het College het volledig eens is met de Raad wat betreft de eis dat eenieder die geacht wordt onderwijs te geven in de Engelse taal, zijn of haar basiskwalificatie alleen krijgt op het moment dat ook de vereiste papieren voor het doceren in deze taal behaald zijn. Vanuit de Raad wordt daaraan toegevoegd dat nieuw aan te stellen personeel de basiscompetenties voor het geven van onderwijs in het Engels dient te bezitten dan wel te behalen, daar men nooit uit kan sluiten dat iemand in de toekomst genoodzaakt wordt in het Engels te doceren. Desgevraagd meldt Van Haaften dat de implementatie van de basiskwalificatie start met een onderzoek naar de competenties op het gebied van door betrokkene te geven onderwijs; wanneer die niet aan de maat zijn dient passende bijscholing plaats te vinden. Hij meldt voorts desgevraagd dat hij geen toezegging kan doen dat extra middelen verschaft zullen worden i.v.m. taakverzwaring t.g.v. de implementatie van deze basiskwalificatie, anders dan dat de tijd en middelen beschikbaar worden gesteld om de vereiste bijscholing te volgen. 5. Toelating masteropleidingen Zie de stukken ad punt 6 van de UR-vergadering d.d. 5 februari 07, de korte uitwerking van die vergadering en het Van Haaften meldt dat het College inderdaad de resultaten van het onderzoek naar de praktische uitvoering van de huidige toelatingsregeling met de Raad zal bespreken. Bij dat onderzoek zal ook gekeken worden naar de problemen rond de aansluiting van de bachelor- op de masteropleidingen, waarbij rekening gehouden zal worden met de ideeën die bij de faculteiten Letteren en Rechtsgeleerdheid ten aanzien daarvan leven. Ter kennisgeving meldt hij dat het College voorstander is en blijft van een harde cesuur, omdat er sprake is van twee opleidingen: een bachelor- en een masteropleiding. Hij voegt daaraan toe dat de discussie hierover op een later tijdstip gevoerd zal worden. In antwoord op het verzoek vanuit de Raad of in de volgende versie van Onderwijs in Cijfers ook gegevens over de harde cesuur opgenomen kunnen worden, meldt Van Haaften dat hij een slag om de arm wenst te houden. Overigens komen deze gegevens naar boven bij het eerdergenoemde onderzoek. In antwoord op de vraag of i.s.m. de VSNU landelijke afstemming over een harde cesuur gemaakt kan worden, meldt Van Haaften dat dit daar en in disciplineoverleggen en Rectorencollege reeds aan de orde is geweest. De praktijk bij de diverse instellingen zal bekeken worden en bezien zal worden of afstemming plaats kan vinden, maar vooralsnog houdt Leiden vast aan de eigen harde cesuur. 6. Meerjarenplan ICT 07- en ICT-Projectenkalender 07 Zie de stukken ad punt 7 van de UR-vergadering d.d. 5 februari 07, de korte uitwerking van die vergadering en het Te Beest meldt dat het College het met de Raad eens is dat een universiteitsbreed beschikbare virtuele werplek voor medewerkers en studenten de voorkeur verdient, maar dat dit wel bestuurlijk mogelijk moet zijn en afhankelijk is van de tarieven en van de graad van dienstverlening. Berekend zal worden hoe hoog de tarieven zullen zijn wanneer alle faculteiten en andere eenheden meedoen en bekeken zal worden of differentiatie in dienstverlening tot tariefsverlaging zal kunnen leiden. Dit zal uitgezocht worden en daarna zal de directeur van de I-groep de uitkomst daarvan en de verdere mogelijkheden met de betrokken eenheden bespreken, maar de Raad moet zich realiseren dat er tijd nodig is om betrokkenen over de streep te krijgen. Te Beest meldt dat het door de UR gevraagde onderzoek naar (nut en noodzaak van) single-sign-on is opgenomen in de projectenkalender 07. Het project wordt onder verantwoordelijkheid van de afdeling IM uitgevoerd en de I-groep en ICS (eigenaar van ULCN) zullen er nauw bij worden betrokken. Hij meldt dat single-log-on (inloggen met steeds dezelfde account/wachtwoordcombinatie) t.b.v. alle websites al enige tijd geregeld is. Gebruik maken van blackboard, UB, U-twist e.d. gebeurt via het ULCN-account. Single-sign-on betekent dat met één keer inloggen direct toegang tot alle applicaties wordt verkregen. Dit systeem is met het huidige ULCNwachtwoordenbeleid niet veilig, omdat het wachtwoord niet behoeft te worden aangepast (wat bij UB en VUW wel zeer regelmatig dient te gebeuren). Overigens kan men met zijn ULCN-account elektronisch stemmen en moet men met ingang van 07 gebruik 2

3 maken van elektronische verlofregistratie. Te Beest deelt mee dat in de definitieve versie van het meerjarenplan (p. 22) iets opgenomen zal worden over open source software. Hij meldt dat deze software weliswaar besparingen oplevert, maar ook kosten met zich meebrengt. Hij zegt toe dat - zoals door de Raad gevraagd - nader onderzoek en nadere inventarisatie zal plaatsvinden. Te Beest meldt dat het College het door de Raad uitgesproken belang van goede draadloze netwerken onderschrijft. Dat is ook de reden waarom er budget voor is opgenomen in de ICT-projectenkalender 07. Met de eenheden worden nu de afspraken gemaakt over tempo van invoering, het bereik binnen de gebouwen (overal of alleen in kantines en sommige collegezalen) en de verdeling van de kosten. Voorts is het zo dat faculteiten en eenheden die aan VUW meedoen voorrang krijgen bij de uitrol. In antwoord op desbetreffende reacties/vragen vanuit de Raad meldt Te Beest dat de I-groep dno s (diensten niveau overeenkomsten) afsluit met faculteiten en eenheden die zich bij VUW aansluiten/ aangesloten hebben en dat daarin de omvang van de dienstverlening wordt vastgelegd, waarna het bijbehorende prijskaartje wordt gemaakt. Hij meldt voorts desgevraagd dat onderzocht zal worden (zie projectenkalender 07) welke vorm van single-sign-on in Leiden wenselijk, maar vooral haalbaar is. Wat betreft de termijnen waarop een en ander zal geschieden meldt Te Beest dat de diverse onderzoeken daarover uitsluitsel zullen moeten geven. 7. Openingstijden studievoorzieningen Zie de stukken ad punt 8 van de UR-vergadering d.d. 5 februari 07, de korte uitwerking van die vergadering en het Van Haaften meldt dat het College kennis heeft genomen van het conceptadvies van de Raad en dat toekomstige openingstijden van de studievoorzieningen afhankelijk zijn van de uitkomsten van de kosten-batenanalyse. De SGL meldt dat men verheugd is dat gedurende de vier tentamenperiodes verruimde openingstijden gelden; zij begrijpt dat behoefte, nut en noodzaak uitgangspunten zijn voor de universiteit, maar vanuit studentenoogpunt blijft zij voorstander van openingstijden van tot uur. BeP is eveneens verheugd over de toezegging, maar is ook voorstander van ruimere openingstijden. LEO vraagt aandacht voor opening van instituutsbibliotheken, zodat ook medewerkers gebruik kunnen maken van de ruimere openingstijden. De CSL verzoekt duidelijk aan te geven welke voorzieningen wanneer open zijn. Van Haaften meldt het eens te zijn met de wenselijkheid van zo ruim mogelijke openingstijden, maar dat doelmatigheid uitgangspunt blijft. Datzelfde geldt voor de wens van LEO, waarbij hij erop wijst dat de openingstijden van instituutsbibliotheken een zaak van de faculteiten is. Wat betreft de communicatie meldt hij dat de informatievoorziening over de openingstijden van de verschillende locaties verbeterd zal worden waarbij via de website een gemakkelijk toegankelijk overzicht geboden zal worden. 8. Mededelingen & Informatie Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. De nagezonden CvB-conclusies geven geen aanleiding tot opmerkingen of vragen. 9. Rondvraag In antwoord op de vraag over Studentenrestauratie internationale studenten meldt Te Beest dat het College dit een charmant idee vindt, maar daarvoor aangezien aan een dergelijke onderneming velerlei eisen worden gesteld - niet de verantwoordelijkheid kan nemen. Gemeld wordt dat de vraag over GGZ en studentenpsychologen schriftelijk zal worden beantwoord. In antwoord op de vraag over ondernemende studenten meldt Te Beest dat het College de plannen van het kabinet en de door EZ beschikbaar gestelde subsidies kent. De universiteit probeert samen met de EUR en de TUD een subsidie uit de EZ-pot te krijgen om daarmee een Center of Entrepreneurship op te richten. Deze activiteit zal zich vooral richten op laboratoriumsituaties, die toegesneden zijn op studenten, promovendi, postdocs en andere medewerkers die ook daadwerkelijk willen ondernemen. Vervolgens kan er een spin-off naar minorenstelsels e.d. plaatsvinden. Er zal gebruik gemaakt worden van het netwerk van het BioScience-park. De aanvraag zal in maart ingediend moeten worden; de Raad zal van een en ander op de hoogte gehouden worden. In antwoord op de vraag over de evaluatie van Leidraad/MARE/Nieuwsbrief meldt Van der Heijden dat deze in maart zal worden afgerond; nadat het College zich een oordeel over de uitkomsten gevormd heeft, zal het onderwerp in de UR ter sprake komen. In antwoord op de vraag naar de stand van zaken m.b.t. de operatie schoon schip bij het UFB meldt Te Beest dat er anderhalf jaar geleden nogal wat problemen waren met klanten over tariefstellingen, met een niet duidelijke tariefstructuur en onduidelijkheid over de vraag wie de tarieven vaststelde. Daarenboven bood de exploitatie geen enkele mogelijkheid om tegenvallers op te vangen en geen enkele ruimte om flankerend beleid te voeren. Deze drie punten zijn opgepakt en inmiddels afgewikkeld: het College heeft een beslissing genomen over hoe de tarieven van het UFB jaarlijks berekend worden voor de klanten (in dienstverleningsovereenkomsten). Vervolgens heeft het College de reservepositie van het UFB aangevuld om ervoor te zorgen dat er een zekere buffer ontstaat, die nodig is als het UFB min of meer als een zelfstandige eenheid geacht wordt te opereren binnen de universiteit met niet altijd per definitie gedwongen winkelnering. Ten laste van het resultaat 06 is een niet al te grote voorziening getroffen om het UFB in ieder geval in staat te stellen flankerend beleid te voeren, daar waar dat nodig is. De operatie schoon schip zou daarmee wel eens een eind genomen kunnen hebben. In antwoord op de vraag inzake ELCID wordt gemeld dat ook deze schriftelijk zal worden beantwoord. Het antwoord op de vraag inzake Engelstalige website universitaire verkiezingen is reeds elektronisch gegeven en luidt als volgt: Navraag bij de producent en host van de kiesapplicatie heeft een indicatie opgeleverd van de kosten die gemoeid zijn met het tweetalig maken van de applicatie: aanpassing van de applicatie kost ca.000 Euro, excl. BTW (19 %). In de huidige situatie waar een bezuiniging op de kosten van de infrastructuur noodzakelijk is, is het niet opportuun om de kiesapplicatie aan te passen. Wel kijken de secretaris van het Centraal Stembureau en de voorzitter van de UR nog eens kritisch naar de Engelstalige handleiding voor het stemmen, en zullen zij deze zo nodig aanpassen om het anderstalige collega's onder studenten en medewerkers gemakkelijk(er) te maken te stemmen. Vragensteller reageert dat hij het jammer vindt, maar er aangezien het om een groot bedrag gaat begrip voor heeft dat niet gekozen is voor het tweetalig maken van de kiesapplicatie. Hij meldt dat hij de websites bekeken heeft en gezien heeft dat er al veel gebeurd is. 3

4 In antwoord op de vraag inzake ontvlechting FdG (LUMC) en Universiteit Leiden meldt Van Haaften dat deze wat opmerkelijk begint met de zinsnede dat het erop lijkt alsof er een ontvlechting plaatsvindt. Het is zo dat zich een aantal jaren geleden een proces heeft voorgedaan waarbij de academische ziekenhuizen en de faculteiten der geneeskunde in één organisatie zijn ondergebracht, t.w. de UMC s en dat heeft consequenties gehad voor personeel en organisatie. Vervolgens wordt in de vraag opgemerkt dat een gevolg hiervan is dat het onderzoek en onderwijs binnen het LUMC hun academisch karakter beginnen kwijt te raken, maar dat lijkt het College onzin. Juist in de geschetste ontwikkeling is het zo dat de universiteit verantwoordelijk is en blijft voor het onderzoek en het onderwijs en de kwaliteit daarvan en dat betekent dat ook de faculteit geneeskunde opgenomen in het LUMC onderworpen wordt aan dezelfde kwaliteitszorg: er komen visitatiecommissies langs, de opleidingen moeten geaccrediteerd worden en het onderzoek wordt gewoon via het Van Bemmel-protocol gevisiteerd. Er worden dezelfde criteria gebruikt als bij het andere universitaire onderzoek. Er vindt tussen het College van Bestuur en de Raad van Bestuur van het LUMC in het bijzonder de decaan, die verantwoordelijk is voor onderwijs en onderzoek zeer regelmatig overleg plaats op precies dezelfde wijze als dat met de faculteitsbesturen plaatsvindt. Zelfs maar de suggestie dat het academisch gehalte van onderwijs en onderzoek aan het LUMC achteruit zou gaan of minder zou zijn, is grote onzin. In reactie hierop wordt gemeld dat het punt dat men met deze vraag wilde maken is dat onderzoekers zich iets minder vrij voelen aan het LUMC. De onderzoekers hebben het idee dat ze tweederangs medewerker zijn en dat men niet meer zelfstandig een veni-aanvraag mag doen, maar dat men daarvoor aangewezen zou moeten worden. Het ergste is dat mensen die een veni of een vidi winnen het LUMC verlaten omdat ze te veel aan het ziekenhuis zouden moeten afdragen. Vragenstellers zullen nog nader onderzoek doen en hierop wellicht nog terug komen. Van Haaften dankt voor de verheldering en merkt op dat de gestelde vraag buitengewoon algemeen en generiek gesteld was en het door hem gegeven antwoord daarop blijft dat het onzin is. Van de meer specifieke gevallen die zojuist genoemd zijn vraagt het College zich af of die in de UR aan de orde moeten komen, want dat lijkt typisch iets dat hoort tot de medezeggenschap van het LUMC. Overigens is iedereen in Nederland vrij om een veni- of vidi-aanvraag in te dienen; dat instellingen, faculteiten of eenheden ook (niet in plaats van) beleid maken rondom de vernieuwingsimpuls is niet meer dan normaal. Dat gebeurt niet alleen door het LUMC, maar ook door de faculteiten. Zoals de Raad weet is de vernieuwingsimpuls een persoonsgebonden programma van NWO en als het om het aanvragen gaat, is het uiteindelijk de persoon zelf die de aanvraag doet. Iets anders is de inbedding, acceptatie enz., want daar zit een heel proces achter. De voorzitter stelt voor de specificatie van de vraag af te wachten en dan te beslissen wat de juiste plek van behandeling is. In antwoord op de vraag inzake gratis toegang Hortus voor universitaire medewerkers meldt Te Beest dat het College tot de conclusie is gekomen dat niet verantwoord is om op deze manier een gat te slaan in de financiële exploitatie van de Hortus en de directeur daarvan daarmee op te zadelen; het College weet ook niet hoe de Hortus dat gat dan zou moeten dichten. Vanuit de Raad wordt opgemerkt dat men zich niet kan voorstellen dat gratis toegang voor universitaire medewerkers een groot gat in de financiën zal slaan. Zowel Raad als College heeft zich niet in de getallen verdiept om de omvang van een eventueel gat aan te geven en het College meldt daar nog wel eens naar te willen kijken. Er wordt echter op gewezen op dat dergelijke ideeën in zijn algemeenheid charmant zijn, maar op het moment dat aan het College om compensatie gevraagd wordt voor de financiële gevolgen gaat dat ten koste van onderwijs en onderzoek. Het antwoord op de aanvullende vraag over de brasserie in de Wintertuin is reeds elektronisch gegeven en luidt als volgt: De brasserie wordt geëxploiteerd door een extern bedrijf, te weten Hortus Wintertuin V.O.F. Al geruime tijd bestaat er onenigheid over de kwaliteit van hun dienstverlening. Het dispuut is steeds verder geëscaleerd. Al geruime tijd loopt er een gerechtelijke civiele procedure tegen hen. Op dit moment wordt getracht om tot een vertrekregeling te komen. De catering t.b.v. feesten e.d. in de Hortus werd tot voor kort verzorgd door twee cateraars verzorgd, waaronder het voornoemde bedrijf. De overeenkomst met cateraar Hortus Wintertuin V.O.F. is opgezegd naar aanleiding van vele klachten. De andere cateraar opereert naar alle tevredenheid. In antwoord op de nadere vragen inzake studentenhuisvesting meldt Te Beest dat het College enigszins verrast was omdat het zich herinnerde dat niet zo lang gelden een groot overzicht is gegeven van hetgeen er allemaal in de pijplijn zit, wat er gebouwd wordt en wanneer dat klaar is, wanneer worden welke panden afgestoten, wanneer wordt er iets afgebroken. Te Beest wil dat overzicht in de aandacht van de Raad aanbevelen en verzoekt - wanneer na kennisneming daarvan nog vragen overblijven deze opnieuw in te dienen; hij is bereid deze schriftelijk te beantwoorden, maar hij wil vermijden dat zich steeds een herhaling voordoet. Hij wil wel antwoord geven op vraag 8, waarin gevraagd wordt in hoeverre het College de garantie kan geven dat het kamertekort op korte termijn daadwerkelijk en tegen betaalbare prijzen zal worden opgelost. Die garantie kan het College niet geven, omdat het College niet gaat over studentenhuisvesting, deze niet betaalt en ook geen invloed heeft op de huurprijzen, anders dan langs 1 route: het College kan universitaire grond en universitaire gebouwen verpachten aan woningcoöperatie en in de prijs die zij daarvoor rekent afdwingen dat dit vertaald wordt in een lagere kamerhuur. Vanuit de Raad wordt gemeld dat men zich kan herinneren dat in de laatste overlegvergadering op 18 december 06 gesproken is over huisvestingstekort en dat toen door het College is gevraagd om de vragen nader te specificeren. Toen werd ook gemeld dat niet alle op dat moment ter tafel liggende vragen beantwoord zouden kunnen worden en daarom is de voorliggende uitsplitsing gemaakt. De Raad zou graag nog eens met College over deze vragen praten en het nu laten bij vraag 6 en 7. De eerste gaat over de International Student Barometer, die bij de UR-vergadering van 5 februari jl. is toegezonden en waarover nog niet met het College gesproken is; men zou graag over de prijs-kwaliteitverhouding willen spreken, zeker aangaande internationale studenten. Ook zou men willen spreken over de kwestie zoals die speelt op gemeentelijk niveau en dan met name over externe overlegmogelijkheden zoals de Taskforce studentenhuisvesting om te bezien wat voor mogelijkheden er zijn en wat de opties zijn voor studenten. Het zou uitermate betreurenswaardig zijn als deze huisvestingskwestie, die zo n hoge prioriteit behoeft, uitmondt in een slak in een grote pot teer. Te Beest meldt dat hij zich een wethouder hier ter stede herinnert, die deze vergelijking heeft getrokken toen hij al negen maanden in functie was en al negen maanden voorzitter van genoemde taskforce studentenhuisvesting. Overigens maakt het College deel uit van die taskforce onder de conditie dat het wordt uitgenodigd. Het CvB maakt er met veel plezier deel van uit, overlegt met DUWO en SLS, maar men moet zich realiseren dat deze pas studentenhuisvesting realiseren als ze een locatie hebben waar de bestemming aangeeft dat er studentenhuisvesting gebouwd mag worden, die niet valt onder de woonruimteverdeelregels. In de taskforce wordt getracht om plekken te vinden waar de gemeente bereid is een zodanige bestemming aan te geven en dat kunnen alleen plekken zijn die SLS of DUWO ergens kunnen kopen of pachten, soms van de gemeente (maar die is niet bereid panden beneden de marktprijs te verkopen) en vaak van de universiteit, die met regelmaat bereid is om miljoenen euro s inkomstenderving te leiden door panden of grond beneden de marktprijs aan te bieden. De universiteit doet dat overal waar dat mogelijk is, zoals straks weer op het 4

5 Boerhaaveterrein maar de universiteit bezit niet de hele stad. Vanuit de Raad wordt gemeld dat men blij is dat eraan gewerkt wordt; men zou graag eens op de publieke tribune aanwezig bij een overleg van de taskforce om te bezien hoe de transparantie wordt vormgegeven en wie er daadwerkelijk verantwoordelijkheid neemt, want dat is soms nog onduidelijk. Te Beest meldt dat die vraag gesteld zou moeten worden aan de voorzitter van de taskforce, t.w. wethouder Witteman. In antwoord op de vraag inzake de digitale universitaire kalender meldt Te Beest dat een Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) wordt gemaakt en dat de resultaten geleidelijk aan te zien zijn, waarbij de faculteit der Rechtsgeleerdheid zoals vaker in dit soort zaken voorop loopt. Gestreefd wordt om het totale aanbod van nieuws en agendaberichten te stroomlijnen via de website en als afgeleide via de mail. Daarbij wordt getracht ervoor te zorgen dat zowel universitair als facultair berichten aangemaakt kunnen worden, een bron gezet kunnen worden en vervolgens afhankelijk van de doelgroep op verschillende plaatsen getoond kan worden. Daarbij zou het zo kunnen zijn dat mensen er via de digitale nieuwsbrief op geattendeerd worden dat die berichten en aankondigingen er zijn, daarna door kunnen klikken en dan met een link al die dingen kunnen zien zodat losse bulkmails achterwege kunnen blijven. Er wordt hard aan gewerkt, maar het betekent wel dat PAUW eerst bij alle faculteiten geïmplementeerd moet worden voordat het overal zover is. De verwachting is dat dit eind 07 rond is; het heeft voor een deel te maken met een gebrek aan personele capaciteit om het overal tegelijkertijd te implementeren, maar ook omdat er bij de faculteiten redacteuren gevonden moeten worden. In het kader van PAUW wordt dus aan het vraagstuk gewerkt in de lijn van het gestelde in de rondvraag.. Sluiting Voordat de voorzitter de vergadering om uur sluit, verzoekt hij de raadsleden om na vijf minuten in de zaal terug te zijn voor de extra raadsvergadering. 5

VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009

VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009 VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009 Inleiding De SGL hecht grote waarde aan bondige en duidelijke taal. Een verkiezingsprogramma is vaak lang en uitgebreid

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies de jonge akademie rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies samenvatting De afgelopen jaren hebben de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN:

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: 1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: Ondanks het feit dat de School voor Educatie en Inburgering kwaliteit wil leveren, kan het zijn dat de cliënt niet tevreden is over de geleverde dienstverlening. De

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving

Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving college van bestuur o & s Behandeladvies Ter bespreking Aan UR cie O&O Datum 10 juni 2013 Memonummer memo UR O&O 20 JUNI 2013 Agendapunt 5 nr. 13/044 Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

De stand van mediation

De stand van mediation De stand van mediation Onderzoek bij gemeenten naar de stand van zaken rond mediation 30 november 2007 1 Inleiding Steeds meer gemeenten ontdekken mediation als manier om conflictsituaties op te lossen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 496 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2015 De vaste commissie

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer 15.087 n.v.t. Corsanummer Aan : Universiteitsraad Van : Voorzitter Taskforce medezeggenschap Opsteller : Drs. F. Toppen Onderwerp : Startnotitie taskforce medezeggenschap

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 14/024 14.30058 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Dorinne Raaimakers Onderwerp : Studieplekken Status : ter kennisname Behandeling

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie Wolbert. Adjunct-griffier van de commissie Arends

De voorzitter van de commissie Wolbert. Adjunct-griffier van de commissie Arends 24 724 Studiefinanciering Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d. Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Verspreid onder informatiekunde bachelorstudenten, Mei 2010 31 respondenten Alle data is te vinden in het volgende bestand: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0ahd6mpsqz7q1dhhur3zwauvztjzrt0dyvudvaupadve

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 6 oktober 2009 Onderwerp: Eindrapportage onderzoek capaciteit binnensportaccommodaties 2009. Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/51 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

- 1 - ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME. Verslag van de 141 e overlegvergadering, gehouden op 10 november 2011

- 1 - ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME. Verslag van de 141 e overlegvergadering, gehouden op 10 november 2011 ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME Verslag van de 141 e overlegvergadering, gehouden op 10 november 2011 Aanwezig: Woudstra (vice-voorzitter), Ulijn (secretaris), Waas, Böttger, Boersma, Geerlofs, Guffens,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Reglement opleidingscommissie Inhoudsopgave Artikel 1 Status en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Gezamenlijke (vergadering) opleidingscommissie(s)...

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur. VERSLAG VAN DE 127 E OVERLEGVERGADERING VAN COLLEGE VAN BESTUUR en UNIVERSITEITSRAAD D.D. 14 OKTOBER 13 UR/13/8 Aanwezig: Te Beest, Buitendijk en Stolker (CvB); Van Slooten (SCvB). Augusteijn, Hogenhuis,

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 oktober Nummer: 2012/9/18. Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen. Afdeling: Welzijn

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 oktober Nummer: 2012/9/18. Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen. Afdeling: Welzijn \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 oktober 2012 Nummer: 2012/9/18 Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen Afdeling: Welzijn Programma: Mens en Welzijn Product: Onderwerp: Plan van aanpak Q-koorts Aan de

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Den Haag, 26 augustus namens de KNAW-commissie Gedragswetenschappen, 1 De instelling heeft op 4 september 2015 ingestemd met het advies.

Den Haag, 26 augustus namens de KNAW-commissie Gedragswetenschappen, 1 De instelling heeft op 4 september 2015 ingestemd met het advies. Beoordeling van het herstelplan van de Vrije Universiteit Amsterdam met betrekking tot de onderzoeksgerichte wo-masteropleiding Clinical and Developmental Psychopathology (research) van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen Landelijke Klachtencommissie onderwijs (mr. M.E.A. Wildenburg, S.J. Drijver, R.C.A. Wilcke) Uitspraaknr. 06.056 Datum: 27 juli 2006 Belemmerde communicatie, zonder reden melden van vermoedelijk ongeoorloofd

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

5 Afwezig: Agteres, Van Baardewijk, Ramkisoensing, Van der Varst en Van der Velde.

5 Afwezig: Agteres, Van Baardewijk, Ramkisoensing, Van der Varst en Van der Velde. VERSLAG VAN DE 8 e VERGADERING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD d.d. 18 AUGUSTUS 08 (UR/08/22437) Aanwezig: Bloys, Disberg, Geleijnse, Hoeflaak (plv. voorzitter), Kaptein, Kerkhof, Van Proosdij, Stol (griffier),

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Aan het bestuur van de Sociale Dienst NW Fryslân.

Aan het bestuur van de Sociale Dienst NW Fryslân. Aan het bestuur van de Sociale Dienst NW Fryslân. Franeker, 22 november 2016 Betreft: Advies lokale regelgeving WMO 2015 Geacht bestuur, Op 20 oktober jl. ontvingen wij uw verzoek om advies over de volgende

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer Dossiernummer 32-2009 OORDEEL Verzoeker de heer E. namens mevrouw O. te Almelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

Nadere informatie

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport.

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl Betreft

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage 8 Voortgangsrapportage over de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk Kleine Synode 15 september 2011 AZ 11-23 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 8 Pagina

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING

BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING Samenvatting Het eerste punt van de missie van de Nederlandse Klinefelter Vereniging (NKV) luidt: zo vroeg mogelijke onderkenning van het syndroom.

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de gemeente Schiermonnikoog deels gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de gemeente Schiermonnikoog deels gegrond. Rapport Een onderzoek naar de informatieverstrekking door de gemeente Schiermonnikoog over de verhoging van de leges voor grafrechten en naar de mogelijkheid van een betalingsregeling. Oordeel Op basis

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 7 APRIL 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Versie 6 10 juli 2007 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1.1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Tienpuntenlijst #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges. #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app

Tienpuntenlijst #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges. #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app Tienpuntenlijst 2015 #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app #3 Investeer in meer specialisatie in de master #4 Gemakkelijker studeren in het

Nadere informatie

De voorzitter vraagt of de commissievoorzitter discussiepunten naar voren wil brengen.

De voorzitter vraagt of de commissievoorzitter discussiepunten naar voren wil brengen. d.d. 26 januari 1 UR/1/8804 Aanwezig: Augusteijn, Bakker, Bouterse, Brüsewitz, Brussee, Van Diepen, Van Duijn, Fatah-Black, Hogenhuis, De Kort, Krol (voorzitter), O Neill, Vermolen, Van der Voet, Weeda

Nadere informatie

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Uitspraak inzake het beroep d.d. 7 augustus 2010, ontvangen 10 augustus 2010, van X, hierna te noemen appellante, tegen het besluit van de examencommissie van de faculteit

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN Preambule Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking binnen

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 87

U I T S P R A A K 1 3-0 87 U I T S P R A A K 1 3-0 87 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen Op grond van het bepaalde in artikel 6.6 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever in overeenstemming met het Lokaal Overleg nadere

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2-0 6 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bachelor Examencommissie Geneeskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller:

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller: Aan de Raad Made, 30 augustus 2012 Agendapuntnummer: 7 Raadsvergadering: 30 augustus 2012 Onderwerp: Onderzoek naar 1 brede welzijnsinstelling Registratienummer: 12int02383 Casenr: 12.00919 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008).

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). 1. Concept-besluit en facultaire

Nadere informatie

De BAC wint 3 adviezen in van externe hoogleraren met een hoge internationale reputatie.

De BAC wint 3 adviezen in van externe hoogleraren met een hoge internationale reputatie. PROCEDURE BENOEMING HOOGLERAAR VAN BUITEN 1 De decaan stelt een bac in. De bac bestaat uit de decaan, de dep.vz, een hoogleraar, twee externe wetenschappers uit een andere faculteit of zuster faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Afrika Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. directie: de persoon of verzameling personen die eindverantwoordelijk is/zijn voor

Nadere informatie

Format OER en

Format OER en Format OER en 2014-15 Om de diverse reacties en opmerkingen op de nota van wijzigingen beter te kunnen stroomlijnen is er een format opgesteld. De OR, FSR, OC s en examencommissies zouden wij graag willen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING UITSPRAAK

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING UITSPRAAK COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING Kenmerk: Inzake: UITSPRAAK Het beroepschrift van (belanghebbende) contra De Toetsingscommissie van sportbond) De Commissie van Beroep voor Toetsing, hierna te noemen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 9 oktober 2014. Agendapunt : 13 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J.

Raadsvoorstel. Vergadering : 9 oktober 2014. Agendapunt : 13 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. Raadsvoorstel Vergadering : 9 oktober 2014 Agendapunt : 13 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Ed Stoelinga E-mail : estoelinga@t-diel.nl

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012 Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde Gemeenteraad van Zaltbommel d.d. 13 september 2012 Officiële

Nadere informatie

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister van Financiën d.d. 7 juni 2011 over

Nadere informatie

Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp

Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB personeel 14-11-2011 Juni 2011 3.14 Taskforce Meer Mans personeel/taskforce Meer Mans Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelen 3 1.2 Feiten 4 1.3 Mogelijke

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015) overzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door de openbare verdediging van het proefschrift.

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3-0 3 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag Onderwerp Advies inzake de wijziging van het Kiesbesluit in verband met de invoering van het stemmen met

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Onderwerp : Voorstel inzake afbouw exploitatiesubsidie buitensportverenigingen Programma : 6.

Nadere informatie

MR RW advies accreditatie

MR RW advies accreditatie MR RW advies accreditatie Maandag 3 september 2012 Advies naar aanleiding van onderwijsvisitatie De decaan van de faculteit RW heeft de Medezeggenschapsraad gevraagd om op basis van de opmerkingen in het

Nadere informatie

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging.

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging. Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging. Klager verwijt een makelaar (beklaagde), dat hij de gemaakte bezichtigingsafspraak niet tijdig heeft afgezegd.

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie