Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen"

Transcriptie

1 Architectuur en Use Cases Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen Datum 30 mei 2011 Auteurs Nictiz Arina Burghouts Nictiz Gé Klein Wolterink Versie v1.0 Nictiz

2

3 Samenvatting In dit document wordt de basis gelegd voor het oplossen van een aantal interoperabiliteitsvraagstukken op het gebied van telemonitoring bij chronisch hartfalen (CHF). Daarvoor is een proces gestart waarbij partijen betrokken zijn, met name zorgverleners en leveranciers (zie Bijlage 1), die concrete praktijkervaring hebben met telemonitoring bij CHF. Door het uitwerken van de systeemrollen (hoofdstuk 2) wordt inzicht gegeven in de verschillende actoren die een rol kunnen spelen in het telemonitoringproces. Ook wordt beschreven welke partijen welke rol kunnen invullen in de praktijk. Een systeembeschrijving (hoofdstuk 3) laat zien hoe een telemonitoringsysteem (TMS) er in de praktijk uit ziet en geeft een indruk van de verschillende varianten die in de markt beschikbaar zijn. In een architectuurmodel (hoofdstuk 4) worden de verschillende systeeminterfaces gedefinieerd. Een aantal daarvan zijn en blijven (voorlopig) leveranciersspecifiek. Voor een drietal interfaces zijn betrokken partijen het erover eens dat het wenselijk is om daar gezamenlijke afspraken over te maken zodat het standaardinterfaces kunnen zijn. Die drie standaardinterfaces zijn: A n E n P n Meetapparaat - Gateway Backoffice TMS - Informatiesystemen zorgaanbieders (XIS) Backoffice TMS - PGD-systemen De prioriteit voor het vinden van oplossingen ligt bij interface E n. Vanuit de betrokken partijen zijn een aantal gewenste functies m.b.t. interoperabiliteit benoemd. Deze zijn uitgewerkt in use cases. Twee bedrijfsprocessen, het logistiek proces en het medisch proces, zijn uitgewerkt. Het logistiek proces (hoofdstuk 5) heeft te maken met het bestellen, installeren en onderhouden van het TMS. Het medisch proces (hoofdstuk 6) beschrijft het feitelijke gebruik, het meten van vitale waarden, het vastleggen van vragen en antwoorden en de actie die volgt. Beide processen worden beschreven aan de hand van een algemene use case die de actoren en de verschillende acties beschrijft. Vervolgens zijn door de betrokken partijen, op basis van hun praktische ervaringen, een aantal meer gedetailleerde use cases gedefinieerd die concrete interoperabiliteitsvraagstukken beschrijven die zich in de praktijk voordoen. Die gedetailleerde use cases m.b.t. interoperabiliteit zijn: LP1 LP2a LP2b MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 Bestellen van een telemonitoringdienst via het XIS met automatische gegevensoverdracht. Wijzigen van patiëntgegevens en zorgverleneridentiteit via het XIS Wijzigen van systeemconfiguratie en instellingen via het XIS (incl. beëindiging van dienst) Openen van het juiste dossier in het XIS vanuit het TMS met één klik (SSO) Openen van het juiste dossier in het TMS vanuit het XIS met één klik (SSO) Realtime monitoren van de vitale waarden van de patiënt in het XIS Rapportage van de vitale waarden van de patiënt in het XIS Monitoren van symptomen en leefstijl van de patiënt in het XIS Bekijken van medische informatie uit het XIS in het TMS De volgende stap is het uitwerken van de interoperabiliteitsvraagstukken die zijn beschreven in de genoemde use cases voor het interface E n in de vorm van interoperabiliteitsprofielen. Daarbij is het belangrijk om alle niveaus van interoperabiliteit mee te nemen: organisatie en proces, informatie, applicaties, techniek en infrastructuur (hoofdstuk 7). De resultaten zoals beschreven in dit document (interoperabiliteitsvraagstukken, use cases, interfacedefinitie) vormen de basis voor die volgende stap. Die resultaten sluiten aan bij concrete issues zoals die spelen in de praktijk en worden ondersteund door de partijen die bij het proces betrokken zijn. Mei

4 Tijdens een workshop op 12 mei 2011 is besloten dat in fase 2 de volgende interoperabiliteitsprofielen zullen worden uitgewerkt: - het interoperabiliteitsprofiel Gegevensoverdracht, met daarin de functionaliteit zoals beschreven in use cases MP3, MP4 en MP5, - het interoperabiliteitsprofiel Logistiek, met daarin de functionaliteit zoals beschreven in use cases LP1, LP2a, LP2b en MP6. Er is besloten de functionaliteit van MP1 en MP2 voorlopig niet uit te werken in een interoperabiliteitsprofiel. 4 Architectuur en Use Cases Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen v1.0

5 Inhoud H-1 Inleiding Achtergrond Project Proces Dit document 7 H-2 Rollen Systeemrollen Marktpartijen 10 H-3 Systeembeschrijving Algemeen Omgeving patiënt Backoffice aanbieder telemonitoringdiensten Omgeving zorgverlener Omgeving aanbieder PGD 15 H-4 Architectuurmodel Systeeminterfaces Referentiearchitectuur 18 H-5 Logistiek proces en use cases Procesbeschrijving Interoperabiliteitsaspecten en use cases 20 H-6 Medisch proces en use cases Procesbeschrijving Interoperabiliteitsaspecten en use cases 25 H-7 Interoperabiliteit Interoperabiliteitsniveaus Interoperabiliteitsprofielen 30 Bijlage I. Deelnemers 31 Bijlage II. Use case format 32 Bijlage III. Definities en afkortingen 33 Mei

6 H-1 Inleiding 1.1. Achtergrond Er zijn verschillende redenen waarom in de praktijk opschaling van ehealth-producten en -diensten minder snel plaatsvindt dan gewenst. Zo heeft het ehealthnu initiatief een zevental barrières benoemd waarvan het gebrek aan uniformering en standaardisatie er één is (zie: In de periode is er vanuit ehealthnu een werkgroep Chronisch Hartfalen gevormd om deze barrières te adresseren met betrokkenheid van experts uit het veld. De resultaten en conclusies van deze werkzaamheden en de bijbehorende rapportage vormen de uitgangspunten voor concrete initiatieven rond inkoopvoorwaarden en financiering door ZN (Zorgverzekeraars Nederland) en interoperabiliteit zoals in dit document beschreven. Nictiz heeft met een aantal (industriële) partners het initiatief genomen tot het ehforum (ehealth Forum), een onafhankelijk platform voor het bevorderen van de interoperabiliteit van ehealth-producten en -diensten. Het platform is de basis voor samenwerking van de verschillende ehealth-stakeholders in Nederland om tot concrete interoperabiliteitsoplossingen te komen op basis van een gezamenlijk afgesproken proces. Tot die stakeholders behoren zorginstellingen, zorgprofessionals, patiëntenvertegenwoordigers, bedrijfsleven, koepels, zorgverzekeraars, regionale samenwerkingsverbanden, overheden en kennisinstituten. Uitgangspunt bij de gekozen aanpak zijn in alle gevallen concrete use cases uit het veld Project Dit document is onderdeel van een project om te komen tot interoperabiliteitsprofielen in het kader van telemonitoring bij chronisch hartfalen. Het is een gezamenlijk initiatief van een aantal marktpartijen om op het gebied van chronisch hartfalen te komen tot afspraken (in de vorm van interoperabiliteitsprofielen) tussen marktpartijen die interoperabiliteit en daarmee uniformering en standaardisatie bevorderen. De hoofddoelstelling van het project is: Het ontwikkelen van concrete interoperabiliteitsoplossingen in het kader van telemonitoring bij chronisch hartfalen (CHF) die aansluiten bij praktische vraagstukken en prioriteiten uit het veld worden ondersteund door relevante en betrokken partijen uit het veld Belangrijke uitgangspunten voor het project zijn: Aansluiten bij praktische problemen en vragen in het veld rond telemonitoring bij hartfalen Zo breed mogelijk draagvlak bij alle stakeholders Zoveel mogelijk aansluiten bij en gebruik maken van de resultaten van initiatieven als Continua Health Alliance en IHE Gestructureerde en procesmatige aanpak Iteratieve benadering om snelle resultaten te boeken en daar verder op te bouwen Elke stakeholder (bedrijf, zorgaanbieder, etc..) die zich daarvoor meldt kan deelnemen aan het proces Alle resultaten zijn publiek beschikbaar 6 Architectuur en Use Cases Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen v1.0

7 1.3. Proces De aanpak van het project bestaat uit 3 fases (zie Figuur 1): 1. Vaststellen business requirements, gedetailleerde use cases en identificeren van de interoperabiliteitsvraagstukken 2. Uitwerken en toetsen interoperabiliteitprofielen 3. Communicatie en demonstratie Figuur 1 - Projectfasering Tijdens fase 1 ligt de focus op de volgende punten: Business requirements Wat zijn belangen en randvoorwaarden van stakeholders om te komen tot afspraken op het gebied van interoperabiliteit? Architectuur Hoe ziet de telemonitoringomgeving, de samenhang van systemen, producten en diensten er uit? Use cases Wat zijn de concrete use cases die we mogelijk willen maken? Interoperabiliteitsproblemen Welke interoperabiliteitsproblemen moeten opgelost worden? Er vindt bilateraal overleg plaats met verschillende stakeholders over de punten die in de tabel hierboven benoemd worden. Fase 2 is gericht op het uitwerken en toetsen van de noodzakelijke interoperabiliteitsprofielen. De details worden uitgewerkt door een expertteam. De resultaten van fase 2 worden geconsolideerd in een gezamenlijke workshop. Fase 3 is gericht op disseminatie van de resultaten door een combinatie van communiceren en demonstreren. Tegelijkertijd start een nieuwe iteratie met fase 1 en nieuwe use cases (en functionaliteit) Dit document Dit document is een deliverable van fase 1 van het project. In dit document worden de use cases en de architectuuraspecten beschreven die horen bij de ehealth-dienst telemonitoring voor hartfalen. De focus ligt op de interoperabiliteitsaspecten. Het document is tot stand gekomen tijdens bilateraal overleg met verschillende marktpartijen gedurende de periode februari april 2011 en is met een aantal aanpassingen vastgesteld in een gezamenlijke workshop op donderdag 12 mei De deelnemende partijen zijn weergegeven in Bijlage I van dit document. De andere deliverable van fase 1 is het document: Business Requirements Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen Mei

8 De twee documenten vormen de basis voor het overleg met de stakeholders om: De actuele interoperabiliteitsvraagstukken op het vlak van telemonitoring voor hartfalen op transparante wijze te definiëren De prioriteiten vast te stellen Daarvoor draagvlak te creëren Het is niet de intentie om in dit document de architectuur te beschrijven die hoort bij concrete implementaties voor telemonitoring voor hartfalen. In de markt bestaan diverse oplossingen voor telemonitoring die op meerdere gebieden kunnen verschillen: Meer of minder functionaliteit Wel of niet een Medisch Service Center Al of niet directe toegang tot de gemeten informatie voor de zorgverlener etc.. Het gaat met name om de interoperabiliteit van de verschillende onderdelen van de oplossing. Interoperabiliteit is relevant op de "raakvlakken" tussen verschillende entiteiten in de telemonitoringoplossingen. Het gaat erom die raakvlakken te definiëren en daarover afspraken te maken. Achtereenvolgens wordt in dit document ingegaan op: Hoofdstuk Titel Beschrijving 2 Rollen - Welke systeemrollen zijn er te onderscheiden? - Welke marktpartijen zijn er en welke rol spelen zij? 3 Systeembeschrijving - Hoe ziet een telemonitoringsysteem er uit? 4 Architectuurmodel - Welke systeeminterfaces of koppelvlakken zijn er? - Referentiearchitectuur - Relatie met Continua-architectuur 5 Logistiek proces en use cases - Hoe ziet het logistieke proces er uit? - Welke interoperabiliteitsaspecten spelen er? - Use cases m.b.t. de interoperabiliteitsaspecten 6 Medisch proces en use cases - Hoe ziet het medische proces er uit? - Welke interoperabiliteitsaspecten spelen er? - Use cases m.b.t. de interoperabiliteitsaspecten 7 Interoperabiliteit - De verschillende interoperabiliteitsaspecten die beschreven moeten worden voor de standaard interfaces - Welke interoperabiliteitsprofielen met daarin welke use cases zullen worden uitgewerkt? 8 Architectuur en Use Cases Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen v1.0

9 H-2 Rollen 2.1. Systeemrollen In Figuur 2 worden de systeemrollen weergegeven die onderdeel kunnen zijn van het telemonitoring proces bij chronisch hartfalen. Figuur 2 - Mogelijke systeemrollen In voorkomende telemonitoringoplossingen spelen de volgende partijen in het algemeen een rol: Patiënt Eerstelijnszorgverlener; in eerste instantie de huisarts als verwijzer naar de tweede lijn Specialistische zorgverlener in de tweede lijn: specialist / verpleegkundige in de hartfalenpoli of het ziekenhuis die de telemonitoringdiensten aanvraagt Aanbieder van telemonitoringdiensten Ook een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) kan onderdeel zijn van de totaaloplossing. De resultaten van de telemonitoringdiensten (vitale waarden en/of vragen en antwoorden) moeten worden geëvalueerd, ook wel de medische triage genoemd. De triage is gebaseerd op afspraken die zijn vastgelegd in een zorgprotocol dat onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke specialist is gemaakt. Mei

10 De rol van de medische triage kan op een drietal manieren worden ingevuld, zoals in Figuur 3 is geïllustreerd: 1. Door verpleegkundigen en/of specialisten werkzaam bij een Medisch Service Center (MSC), als onderdeel van het dienstenportfolio van de aanbieder van telemonitoringdiensten of als aparte dienst 2. Door verpleegkundigen en/of specialisten in het ziekenhuis of de poli of in de eerstelijnszorg. 3. Geautomatiseerd, als onderdeel van de diensten van het telemonitoringsysteem (TMS) Marktpartijen De volgende marktpartijen worden onderscheiden: Patiënt Aanbieder telemonitoringdiensten Medisch Service Center (MSC) Hartfalenpoli / ziekenhuis Huisarts Aanbieder persoonlijk gezondheidsdossier Deze partijen worden hieronder kort beschreven. Figuur 3 - Uitvoerende partijen medische triage Patiënt De hartfalenpatiënt die met zijn/haar zorgverlener afspraken heeft gemaakt over telemonitoring van zijn/haar gezondheidstoestand. 10 Architectuur en Use Cases Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen v1.0

11 Telemonitoring vindt extramuraal (buiten de zorginstelling) plaats. Dat kan bv. zijn: bij de patiënt thuis op het werk onderweg (bv. op vakantie). Er zijn verschillende mogelijkheden zoals: De patiënt meet een aantal van zijn/haar eigen vitale parameters, bv. gewicht, bloeddruk, ECGwaarden De patiënt vult vragenlijsten in of reageert op vragen die worden gegenereerd door het TMS. De patiënt heeft contact met zijn/haar zorgverlener bv. via telefoon, , sms De patiënt heeft toegang heeft tot een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD). Het PGD kan onderdeel zijn van de aangeboden telemonitoringoplossing of een op zichzelf staande voorziening. Praktische telemonitoringoplossingen voorzien in één of meer van genoemde mogelijkheden, maar kunnen ook andere diensten bieden. Aanbieder telemonitoringdiensten De aanbieder van telemonitoringdiensten is een leverancier die daarover in het algemeen afspraken heeft gemaakt met het ziekenhuis c.q. de hartfalenpoli en de betrokken specialist (cardioloog). De aangeboden oplossingen zijn divers. De aanbieder levert i.h.a. een pakket aan telemonitoringdiensten en bijbehorende apparatuur, het telemonitoringsysteem (TMS). Het TMS houdt vaak in apparatuur voor thuis of onderweg, één of meer meetapparaten (zoals weegschaal, bloeddrukmeter, ECG recorder) en een apparaat, de gateway, dat de communicatie tussen die meetapparaten en de buitenwereld verzorgt. De gateway heeft in sommige telemonitoringoplossingen ook een user interface voor communicatie met de patiënt. In dat geval kan de gateway ook zonder meetapparaten aangeboden c.q. gebruikt worden. De aanbieder van telemonitoringdiensten heeft i.h.a. een backoffice die o.a. functioneert als datacenter. Bij sommige aanbieders is het MSC dat hierna beschreven wordt een integraal onderdeel van het aangeboden dienstenpakket. Medisch Service Center (MSC) In het MSC zijn zorgprofessionals (specialisten, verpleegkundigen) aanwezig die in staat zijn meetwaarden en/of antwoorden op vragenlijsten te interpreteren in de gegeven context en daarop actie te nemen, de zogenaamde medische triage. Een MSC vormt niet altijd onderdeel van de aangeboden telemonitoringoplossing. Een MSC kan een integraal onderdeel zijn van de door de leverancier aangeboden telemonitoringoplossing (en diens organisatie), maar kan ook een aparte rechtspersoon zijn en/of uitbesteed worden aan een andere partij. Hartfalenpoli / ziekenhuis Een kliniek die is gespecialiseerd in hartfalenzorg of een ziekenhuis met een hartfalenafdeling. De zorgverleners in de poli/ het ziekenhuis zijn bijvoorbeeld cardiologen en hartfalenverpleegkundigen. De hartfalenpoli / het ziekenhuis heeft in het algemeen een eigen EPD of ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) of soms ook een disease management systeem. Deze informatiesystemen vatten we in dit document onder de term zorgverlenerinformatiesysteem, kortweg XIS. Zorgverleners in de poli / het ziekenhuis bestellen i.h.a. de telemonitoringdienst nemen in bepaalde gevallen de medische triage op zich (NB. dit kan ook door een externe partij als een Medisch Service Center en/of door intelligentie in het telemonitoring systeem gebeuren) handelen op basis van de resultaten van de medische triage Mei

12 Huisarts De eigen huisarts van de patiënt. De huisarts heeft de beschikking over een huisartseninformatiesysteem (HIS). De huisarts doet i.h.a. de verwijzing naar de specialist kan (in overleg met de specialist) ook de partij zijn die telemonitoringdiensten bestelt en handelt op basis van de resultaten van de medische triage Aanbieder persoonlijk gezondheidsdossier Een partij die een PGD aanbiedt waarin de patiënt zijn/haar waarden kan (laten) opslaan en kan inkijken. De aanbieder van het PGD en de aanbieder van de telemonitoringdienst kan dezelfde organisatie zijn, maar ook een andere. 12 Architectuur en Use Cases Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen v1.0

13 H-3 Systeembeschrijving Een aanbieder van telemonitoringdiensten kan verschillende oplossingen aanbieden. Een aantal voorbeelden wordt hier beschreven. In Figuur 4 hieronder de meest uitgebreide vorm. Niet alle onderdelen die hier te zien zijn komen dus terug in de concrete oplossingen die er op de markt zijn. Figuur 4 - Een telemonitoringsysteem (TMS) 3.1. Algemeen Leveranciers bieden een grote diversiteit aan producten en diensten aan. Binnen die diversiteit positioneren leveranciers zich op verschillende manieren en met verschillende proposities naar hun klanten. De diversiteit kan onder andere als volgt terugkomen: In de activiteiten die de patiënt thuis doet o Voorbeeld 1: de patiënt meet vitale waarden (zoals gewicht) en stuurt die door o Voorbeeld 2: de patiënt vult vragenlijsten in c.q. reageert op vragen die gesteld worden n.a.v. actuele ontwikkelingen o Voorbeeld 3: een combinatie van 1 en 2 In de functionaliteit die de backoffice c.q. het telemonitoringsysteem invult. o Voorbeeld 1: het systeem is m.n. een doorgeefluik van de gegevens die in de patiënt omgeving worden gegenereerd naar de achterliggende systemen o Voorbeeld 2: het systeem biedt allerlei aanvullende diensten op basis van de opgeslagen informatie uit de patiëntomgeving, zoals evaluatie en interpretatie van de gegevens, het genereren van alarmen bij het overschrijden van drempelwaardes, etc. Daarbij kan ook andere informatie zoals contextinformatie (bv. medicatie-informatie) gebruikt worden die op andere manieren beschikbaar is gemaakt in het telemonitoringsysteem. Mei

14 De manier waarop de patiënt toegang krijgt tot de informatie o Voorbeeld 1: de patiënt krijgt toegang tot de informatie in het telemonitoringsysteem via een portal op het systeem o Voorbeeld 2: de patiëntgegevens worden geëxporteerd naar een extern dossier, het persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) o Voorbeeld 3: de patiënt heeft geen toegang tot de informatie De manier waarop zorgverleners toegang krijgen tot de informatie o Voorbeeld 1: de belangrijkste toegang voor zorgverleners wordt geboden door een portal van het telemonitoringsysteem. Alle functionaliteit is beschikbaar via die interface. o Voorbeeld 2: de toegang voor de zorgverlener loopt via het eigen systeem, het XIS. De evaluatie en interpretatie van de gegevens gebeurt in het informatiesysteem van de zorgverlener o Voorbeeld 3: een combinatie van 1 en Omgeving patiënt Met de patiëntomgeving wordt bedoeld bij de patiënt thuis, op het werk, elders, onderweg etc. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van: Meetapparaten zoals bloeddrukmeter, weegschaal, ECG monitor,.. Een apparaat met een user interface (vaak gecombineerd met de gateway, zie hierna) waarop bv. vragen gesteld kunnen worden en antwoorden gegeven, maar ook bv. videocontact mogelijk is. Een gateway die de verbinding verzorgt tussen de meetapparaten en de buitenwereld. De gateway kan verschillende uitvoeringsvormen hebben zoals: Een settopbox met TV en een afstandsbediening Een computer zoals een PC of laptop Een enkel intelligent apparaat met een ingebouwd display (bv. een touchschreen) Een apparaat zonder user interface en alleen een gateway functie Een iphone Etc.. Mogelijk kan de patiënt via een portal toegang krijgen tot de informatie in het datacenter. Deze functionaliteit kan ook onderdeel zijn van de functionaliteit van de gateway Backoffice aanbieder telemonitoringdiensten In het algemeen fungeert de backoffice van de aanbieder van telemonitoringdiensten als een datacenter waarbinnen twee functies te onderscheiden zijn: De serverfunctie waarin een belangrijk deel van de functionaliteit van de aangeboden diensten is opgenomen. De gateway in het huis van de patiënt fungeert dan als client. De datacenterfunctie voor dataopslag, o.a. van de meetwaarden van de patiënt. Afhankelijk van het dienstenpakket van de aanbieder (van het doorgeven van de vitale data tot diensten gebaseerd op evaluatie en interpretatie van de beschikbare informatie) is er meer of minder functionaliteit aanwezig in het systeem. Bij sommige telemonitoringsystemen die worden aangeboden is geen backofficefunctie aanwezig maar is een directe koppeling met de systemen van de zorgaanbieder mogelijk. 14 Architectuur en Use Cases Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen v1.0

15 3.4. Omgeving zorgverlener In de context van telemonitoring bij hartfalen zijn er meerdere "zorgverleneromgevingen" te onderscheiden zoals: De hartfalenpoli en/of het ziekenhuis De huisartsenpraktijk Het Medisch Service Center (indien aanwezig) In de hartfalenpoli of het ziekenhuis wordt i.h.a. gebruik gemaakt van een informatiesysteem als een ZIS, een disease management systeem of een andere vorm van een EPD. In de huisartsenpraktijk wordt i.h.a. gebruik gemaakt van een HIS. Een Medisch Service Center kan ook de beschikking hebben over een eigen informatiesysteem bv. in de vorm van een Disease Management systeem. Alle aanbieders van telemonitoringdiensten bieden de zorgverlener toegang tot informatie in het telemonitoringsysteem via een eigen portal. De informatie en functionaliteit die worden geboden via de zorgverlenerportaal verschillen sterk voor de verschillende oplossingen. Sommige aanbieders van telemonitoringdiensten bieden additionele functionaliteit die vanaf een computer bij de zorgaanbieder te benaderen is: Toegang tot de informatie in de backoffice, de mogelijkheid om alarmeringsniveaus in te stellen, alarmen te laten genereren etc. Dit kan beschikbaar gesteld worden aan een cardioloog of hartfalen verpleegkundige in ziekenhuis of hartfalenpoli maar ook aan een Medisch Service Center (MSC). Toegang tot onderhoud en beheer van het telemonitoringsysteem. Verder bieden telemonitoringsystemen in verschillende mate de mogelijkheid om te koppelen met andere systemen zoals een HIS (huisartsen informatie systeem), een ZIS (ziekenhuis informatie systeem), een disease management systeem, een andere vorm van een EPD of bijvoorbeeld een informatiesysteem dat in het MSC gebruikt wordt. Welke informatie wanneer en op welke wijze uitgewisseld wordt of kan worden, is verschillend voor de diverse oplossingen en niet gestandaardiseerd Omgeving aanbieder PGD Toegang tot een PGD wordt gedefinieerd als een aparte dienst. Sommige leveranciers van telemonitoringdiensten bieden PGD-achtige diensten als onderdeel van hun portfolio. Daarnaast valt te denken aan externe oplossingen van specifieke leveranciers (bv. volgens het concept van Microsoft Health Vault of Google Health, of Mijnhartenvaten.nl) of andere aanbieders als een ziekenhuis of een regionale samenwerkingsorganisatie van zorginstellingen die PGD-diensten aanbieden. Mei

16 H-4 Architectuurmodel 4.1. Systeeminterfaces Op basis van de systeembeschrijving in hoofdstuk 3 kunnen verschillende interfaces gedefinieerd worden voor een telemonitoringsysteem. Figuur 5 - Systeeminterfaces voor een TMS In de tabel op de volgende pagina worden de interfaces kort beschreven. In de kolom type wordt aangegeven of het gaat om een standaard interface - marktpartijen zijn het er over eens dat het wenselijk is om gebruik te maken van standaard oplossingen een proprietary interface - interfaces zijn leveranciersspecifiek De indeling standaard/leveranciersspecifiek is in overleg met de betrokken leveranciers vastgesteld. 16 Architectuur en Use Cases Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen v1.0

17 Interface Opmerking Type A 1 ECG-monitor - gateway In de meeste systemen een open interface zodat meetapparaten van verschillende leveranciers gebruikt Standaard interface A 2 Bloeddrukmeter - gateway kunnen worden. Standaard interface A 3 Weegschaal - gateway Standaard interface B Gateway - backoffice TMS T.z.t. kan overwogen worden of dit een open interface kan zijn maar op dit moment is het in alle beschikbare Proprietary interface systemen een leveranciersspecifieke interface C Server - datacenter Intern interface in de backoffice. T.z.t. kan worden overwogen of dit een open interface zou kunnen zijn. Interne interface D 1 Toegangsapplicatie - backoffice TMS Leveranciersspecifieke interface Proprietary interface D 2 Toegangsapplicatie - backoffice TMS Leveranciersspecifieke interface Proprietary interface D 3 Beheersapplicatie - backoffice TMS Leveranciersspecifieke interface Proprietary interface E n Backoffice TMS - informatiesystemen zorgaanbieders P n Backoffice TMS - PGD-systemen Koppeling van de backoffice met informatiesystemen van zorgaanbieders. Standaardisatie gewenst. Koppeling van de backoffice met externe PGD-systemen. Standaardisatie gewenst. Let wel: niet alle interfaces zijn aanwezig in alle systemen die in de markt aangeboden worden. Standaard interface Standaard interface Voor de volgende koppelvlakken geldt volgens betrokken marktpartijen dat het wenselijk om uit te gaan van standaardoplossingen: Aanduiding Koppelvlak Status A n Meetapparaat - gateway In de praktijk worden hiervoor al standaard oplossingen gebruikt (in lijn met de Continua Design Guidelines) E n Backoffice TMS - informatiesystemen zorgaanbieders Er zijn individuele leveranciersspecifieke implementaties P n Backoffice TMS - PGD-systemen De eerste prioriteit ligt bij het maken van afspraken voor koppelvlak E n. Er zijn individuele leveranciersspecifieke implementaties Mei

18 4.2. Referentiearchitectuur De beschreven systeemopzet is teruggebracht naar een referentiearchitectuur zoals in Figuur 6. Figuur 6 - Referentiearchitectuur TMS Het meetapparaat is bv. een ECG-monitor, bloeddrukmeter of weegschaal die via interface A n gekoppeld is aan de gateway. Meetapparaat, gateway en het backoffice-systeem vormen samen het telemonitoringsysteem. Interfaces B, C en D - voor zover aanwezig - zijn leveranciersspecifieke en deels interne interfaces. Via interface D is het mogelijk via leveranciersspecifieke toepassingen toegang te krijgen tot het backoffice-systeem. Het telemonitoringsysteem is via interface E n gekoppeld aan een EPD systeem of XIS van de zorgverlener en via interface P n aan een PGD systeem dat wordt gebruikt door de patiënt. De Continua referentiearchitectuur is weergegeven in Figuur 7. Daarbij komt het A n -interface uit het telemonitoringsysteem overeen met het PAN IF/LAN IF. Het E n - en P n -interface komen overeen met het xhrn IF. Figuur 7 - Referentiearchitectuur Continua 18 Architectuur en Use Cases Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen v1.0

19 H-5 Logistiek proces en use cases In hoofdstukken 5 en 6 wordt verder ingegaan op een tweetal processen die gerelateerd zijn aan het TMS: - het logistiek proces (hoofdstuk 5) - het medisch proces (hoofdstuk 6) Het logistiek proces heeft te maken met het bestellen, installeren en onderhouden van het TMS. Het medisch proces beschrijft het feitelijke gebruik, het meten van vitale waarden, het vastleggen van vragen en antwoorden en de actie die volgt. Voor beide processen zijn een aantal interoperabiliteitsaspecten vastgesteld die worden beschreven aan de hand van use cases. Deze interoperabiliteitsaspecten bevinden zich allen op interface E n, die in hoofdstuk 4 gedefinieerd is. Voor de use cases wordt gebruikt gemaakt van een standaard formaat dat is weergegeven en beschreven in Bijlage II Procesbeschrijving Het logistieke proces is in grote lijnen weergegeven in Figuur 8 en wordt op hoog niveau beschreven in de use case hieronder (use case LP). Figuur 8 - Het logistiek proces Mei

20 Use case LP Primaire actor Beschrijving Scope Level Preconditie Postconditie Successcenario Bestellen en installeren telemonitoringsysteem Cardioloog, hartfalenverpleegkundige of ondersteunend personeel, aanbieder TMS Als een patiënt in aanmerking komt voor behandeling met telemonitoring, zal voor deze patiënt een telemonitoringsysteem moeten worden besteld en geïnstalleerd. Telemonitoringsysteem, informatiesysteem van de zorgverlener (XIS) Summary Er is bepaald dat de patiënt gebruik gaat maken van telemonitoring De patiënt heeft alle apparatuur tot zijn beschikking en is in het telemonitoringsysteem opgenomen. 1. De zorgverlener (of ondersteunend personeel) plaatst een bestelling bij de leverancier, via telefoon, , TMS of XIS 2. De zorgverlener geeft alle benodigde (identiteits-, demografische en order-) gegevens door (zie use case LP1) 3. De leverancier configureert de apparatuur op basis van de gegevens van de bestelling 4. De leverancier zorgt voor de levering en installatie van het systeem, eventueel gebeurt installatie door de patiënt zelf 5. De patiënt neemt het systeem en de bijbehorende diensten in gebruik 6. In geval van problemen met de werking van het systeem neemt de patiënt contact op met de technische helpdesk 7. De technische helpdesk lost in overleg met de gebruiker technische problemen op 8. Bij veranderingen in patiëntgegevens of drempelwaarden wijzigt de zorgverlener dit en geeft dit door (zie use case LP2a/b) 5.2. Interoperabiliteitsaspecten en use cases Tijdens het overleg met de verschillende stakeholders zijn ten aanzien van het logistieke proces een tweetal situaties naar voren gekomen waarin interoperabiliteitsaspecten spelen: UC Beschrijving LP1 - Het bestellen van een telemonitoringdienst via het informatiesysteem van de zorgverlener (XIS) met automatische gegevensoverdracht. LP2a - Wijzigen van patiëntgegevens en zorgverleneridentiteit via het XIS LP2b - Wijzigen van systeemconfiguratie en instellingen via het XIS (incl. beëindiging van dienst) Deze situaties worden achtereenvolgens beschreven in use case LP1 en use cases LP2a en LP2b. De relevantie van deze use cases en de interoperabiliteitsprofielen die hierop volgen zijn beschreven in hoofdstuk Architectuur en Use Cases Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen v1.0

21 Use case LP1 Use case LP1 Primaire actor Beschrijving Scope Level Preconditie Postconditie Successcenario Bestellen telemonitoringdienst met automatische gegevensinvoer (via XIS) Cardioloog, hartfalenverpleegkundige of ondersteunend personeel, aanbieder TMS Als een patiënt in aanmerking komt voor behandeling met telemonitoring, zal deze patiënt als nieuwe patiënt moeten worden aangemaakt in het telemonitoring systeem. Hierbij gaat het enerzijds om het doorgeven van de identiteits- en demografische gegevens van de patiënt en anderzijds om het plaatsen van een bestelling voor de apparatuur, inclusief de benodigde instellingen. In sommige systemen zal slechts één van de functies worden gebruikt. De gegevens worden voor zover beschikbaar rechtstreeks uit het informatiesysteem van de zorgverlener gehaald. XIS TMS User goal De benodigde gegevens van de patiënt zijn bekend, maar nog niet aanwezig in het telemonitoringsysteem. Het TMS en het informatiesysteem van de zorgverlener moeten met elkaar kunnen communiceren (evt. via ander systeem). De patiënt is opgenomen in het TMS en de bestelling is doorgegeven 1. De zorgverlener opent het XIS en maakt een nieuwe bestelling voor een TMS aan voor de patiënt 2. De benodigde (identiteits-, demografische en order-) gegevens worden automatisch uit het XIS overgenomen en waar nodig aangevuld door de zorgverlener 3. De gegevens van de patiënt worden bij verzenden vanuit het XIS naar de back office (server/datacenter) van het TMS gestuurd Use case LP2a Use case LP2a Primaire actor Beschrijving Scope Level Preconditie Postconditie Successcenario Wijzigen van patiëntgegevens en zorgverleneridentiteit via het XIS Cardioloog, hartfalenverpleegkundige of ondersteunend personeel, aanbieder TMS Als de gegevens van de patiënt wijzigen of als (de contactgegevens van) zorgverleners wijzigen, kan dit vanuit het XIS worden gedaan. XIS TMS User goal De benodigde gegevens van de patiënt of zorgverlener zijn bekend, maar nog niet juist aanwezig in het TMS. Het TMS en het XIS moeten met elkaar kunnen communiceren (evt. via ander systeem). De gegevens van de patiënt of de zorgverlener in het TMS zijn gewijzigd 1. De zorgverlener opent het dossier van de patiënt in het XIS en geeft aan dat hij de patiënt- of zorgverlenergegevens wil wijzigen 2. De benodigde (identiteits- en demografische) gegevens worden automatisch uit het XIS overgenomen of ingevuld door de zorgverlener 3. De gegevens van de patiënt of de zorgverlener worden bij verzenden vanuit het XIS naar de back office (server/datacenter) van het TMS gestuurd. Mei

22 Use case LP2b Use case LP2b Primaire actor Beschrijving Scope Level Preconditie Postconditie Successcenario Wijzigen van systeemconfiguratie en instellingen via het XIS (incl. beëindiging van dienst) Cardioloog, hartfalenverpleegkundige of ondersteunend personeel, aanbieder TMS Als de drempelwaarden opnieuw worden ingesteld of andere systeeminstellingen wijzigen, kan dit vanuit het XIS worden gedaan. Dit geldt ook voor het beëindigen van de dienst. XIS TMS User goal De benodigde gegevens zijn bekend, maar nog niet juist aanwezig in het TMS. Het TMS en het XIS moeten met elkaar kunnen communiceren (evt. via ander systeem). De drempelwaarden of andere instellingen in het TMS zijn gewijzigd 1. De zorgverlener opent het dossier van de patiënt in het XIS en geeft aan dat hij de drempelwaarden of andere systeeminstellingen wil wijzigen 2. De benodigde (order-) gegevens worden automatisch uit het XIS overgenomen of ingevuld door de zorgverlener 3. De nieuwe drempelwaarden en andere instellingen worden bij verzenden vanuit het XIS naar de back office (server/datacenter) van het TMS gestuurd. 4. De TMS gateway wordt opnieuw ingesteld volgens de nieuwe instellingen. 22 Architectuur en Use Cases Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen v1.0

23 H-6 Medisch proces en use cases 6.1. Procesbeschrijving Het medisch proces is in grote lijnen weergegeven in Figuur 9 en wordt op hoog niveau beschreven in de use case hieronder (use case MP). Figuur 9 - Het medisch proces Mei

24 Use case MP Primaire actor Beschrijving Scope Level Preconditie Postconditie Successcenario Telemonitoring bij hartfalenpatiënten Patiënt, cardioloog en hartfalenverpleegkundige De patiënt meet dagelijks zijn gewicht, bloeddruk en zo nodig overige meetwaarden. Deze waarden zijn in te zien door de patiënt en door de zorgverleners, zodat deze hun beleid hierop kunnen aanpassen. Meetapparatuur, telemonitoringssysteem, informatiesysteem van de zorgverlener (XIS), persoonlijk gezondheidsdossier Summary De verschillende systemen en producten van de zorgverleners en de patiënten moeten met elkaar kunnen communiceren. De zorgverlener heeft de gezondheid van de patiënt bijgehouden en gecontroleerd en heeft geanticipeerd op afwijkingen. 1. De patiënt meet dagelijks zijn gewicht, bloeddruk en zo nodig overige meetwaarden en/of beantwoordt een aantal vragen over voorkomende symptomen (monitorgerichte interventie) 2. De patiënt beantwoordt eventueel ook een aantal vragen over de kennis over hartfalen 3. De gegevens worden in het TMS ingevoerd en doorgestuurd naar de database van het TMS 4. De database van het TMS slaat de gegevens op 5. Het systeem geeft zo nodig & zo mogelijk schriftelijke educatie over hartfalen in de vorm van tekst of filmpjes (educatiegerichte en gedragsgerichte interventie) 6. De telemonitoringinformatie wordt aangeboden aan de medische triage (door MSC, TMS of zorgverlener) 7. De medische triage evalueert de aangeboden telemonitoringgegevens ten opzichte van vooraf afgesproken regels en zorgproces 8. De medische triage geeft na afloop een trigger om de gegevens beschikbaar te maken voor de zorgverlener 9. Het TMS geeft eventueel feedback aan de gebruiker, op basis van de medische triage 10. Het TMS maakt de telemonitoringinformatie beschikbaar voor de zorgverlener 11. Bij afwijkende waarden wordt de hartfalenverpleegkundige of de cardioloog gewaarschuwd, via , sms, telefoon of als melding in het TMS. 12. De zorgverlener bekijkt de meetwaarden en overige gegevens van de patiënt in de applicatie van het telemonitoringsysteem of in zijn eigen informatiesysteem 13. De zorgverlener neemt zo nodig contact op met de patiënt en/of past het beleid aan 14. De patiënt houdt eventueel zijn eigen gezondheid bij, door de meetwaarden en overige gegevens te controleren in zijn PGD. 24 Architectuur en Use Cases Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen v1.0

25 6.2. Interoperabiliteitsaspecten en use cases Het koppelen van het informatiesysteem van de zorgverlener (XIS) en het TMS kan op verschillende manieren, afhankelijk van de wensen van de zorgverleners en de leveranciers. Ten eerste kan er een koppeling worden gelegd op inlogniveau. Hierdoor kan vanuit het ene systeem het andere systeem worden geopend, zonder dat opnieuw hoeft te worden ingelogd en het juiste dossier gezocht hoeft te worden. Deze koppeling kan beide kanten op worden gemaakt en wordt vaak aangeduid met Single Sign On (SSO). Daarnaast kan de koppeling van de twee systemen inhouden dat er gegevens van het ene systeem in het andere systeem worden overgenomen. Dit kan voor verschillende functies worden gedaan. Ook dit kan beide kanten op plaatsvinden. Tijdens het overleg met de verschillende stakeholders zijn ten aanzien van het medische proces de volgende use cases gedefinieerd waarin interoperabiliteitsaspecten spelen: UC MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 Beschrijving - Openen van het juiste dossier in het XIS vanuit het TMS met één klik (SSO) - Openen van het juiste dossier in het TMS vanuit het XIS met één klik (SSO) - Realtime monitoren van de vitale waarden van de patiënt in het XIS - Rapportage van de vitale waarden van de patiënt in het XIS - Monitoren van symptomen en leefstijl van de patiënt in het XIS - Bekijken van medische informatie uit het XIS in het TMS Deze situaties worden achtereenvolgens beschreven in use case MP1 tot en met use case MP6. De relevantie van deze use cases en de interoperabiliteitsprofielen die hierop volgen zijn beschreven in hoofdstuk Use case MP1 Use case MP1 Primaire actor Beschrijving Scope Level Preconditie Postconditie Successcenario Openen van het juiste dossier in het XIS vanuit het TMS met één klik (SSO) Cardioloog, hartfalenverpleegkundige Vanuit TMS wordt de zorgverlener in één keer doorgelinkt naar het juiste dossier in het informatiesysteem van de zorgverlener (XIS), de gebruiker hoeft hierbij niet nogmaals in te loggen (single sign-on). Er worden verder geen gegevens overgezet. TMS XIS User goal De meetapparatuur en de informatiesystemen van de zorgverleners moeten met elkaar kunnen communiceren Het juiste dossier is geopend in het XIS vanuit het TMS zonder dat de zorgverlener opnieuw heeft moeten inloggen. Er zijn verder geen gegevens overgezet. 1. De zorgverlener heeft het dossier van de patiënt geopend in de applicatie van het TMS. 2. De zorgverlener klikt op de knop om het dossier van de patiënt in het XIS te openen 3. Het XIS wordt opgestart, als dit nog niet het geval was, en het dossier van de juiste patiënt wordt geopend, zonder dat opnieuw hoeft worden ingelogd. Mei

26 Use case MP2 Use case MP2 Primaire actor Beschrijving Scope Level Preconditie Postconditie Successcenario Openen van het juiste dossier in het TMS vanuit het XIS met één klik (SSO) Cardioloog, hartfalenverpleegkundige Vanuit het informatiesysteem van de zorgverlener (XIS ) wordt de zorgverlener in één keer doorgelinkt naar het juiste dossier in het TMS, de gebruiker hoeft hierbij niet nogmaals in te loggen (single sign-on). Er worden verder geen gegevens overgezet. XIS TMS User goal De meetapparatuur en de informatiesystemen van de zorgverleners moeten met elkaar kunnen communiceren. Het juiste dossier is geopend in het TMS vanuit het XIS zonder dat de zorgverlener opnieuw heeft moeten inloggen. Er zijn verder geen gegevens overgezet. 1. De zorgverlener heeft het dossier van de patiënt geopend in het XIS. 2. De zorgverlener klikt op de knop om het dossier van de patiënt in de applicatie van het TMS te openen 3. Het TMS wordt opgestart, als dit nog niet het geval was, en het dossier van de juiste patiënt wordt geopend, zonder dat opnieuw hoeft worden ingelogd Use case MP3 Use case MP3 Primaire actor Beschrijving Scope Level Preconditie Postconditie Successcenario Realtime monitoren van de vitale waarden van de patiënt in het XIS Cardioloog, hartfalenverpleegkundige De patiënt meet dagelijks zijn gewicht, bloeddruk en zo nodig overige meetwaarden. Deze waarden zijn in te zien door de cardioloog en de hartfalenverpleegkundige, zodat deze kunnen ingrijpen bij afwijkende waarden. Meetapparatuur TMS XIS User goal De patiënt heeft zijn vitale levensfuncties opgemeten. De meetapparatuur en de informatiesystemen van de zorgverleners moeten met elkaar kunnen communiceren. De zorgverlener is in geval van afwijkende meetwaarden gewaarschuwd en heeft contact opgenomen met de patiënt. 1. De vitale waarden worden realtime vanuit de meetapparatuur, via de gateway naar de back office (server/datacenter) verstuurd 2. (Een selectie van) de meetwaarden worden realtime vanuit de back office (server/datacenter) toegankelijk gemaakt voor (het datacenter van) het XIS, eventueel alleen na alarmtrigger 3. Bij afwijkende of zorgwekkende waarden wordt de cardioloog/hfverpleegkundige (automatisch of door de MSC-verpleegkundige) gewaarschuwd 4. De hartfalenverpleegkundige of cardioloog opent het XIS en logt in 5. De hartfalenverpleegkundige of cardioloog bekijkt de meetwaarden, de gezondheidsstatus en eventuele meldingen over de patiënt. 6. De zorgverlener past eventueel het therapiebeleid aan 7. De zorgverlener neemt contact op met de patiënt als dit nodig is 26 Architectuur en Use Cases Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen v1.0

27 Use case MP4 Use case MP4 Primaire actor Beschrijving Scope Level Preconditie Postconditie Successcenario Rapportage van de vitale waarden van de patiënt in het XIS Cardioloog, hartfalenverpleegkundige De patiënt meet dagelijks zijn gewicht, bloeddruk en zo nodig overige meetwaarden. Een samenvatting van deze waarden worden in het XIS van de zorgverlener beschikbaar gemaakt, zodat deze tijdens consulten en dergelijke in te zien zijn. Meetapparatuur TMS XIS User goal De patiënt heeft zijn vitale levensfuncties opgemeten. De meetapparatuur en de informatiesystemen van de zorgverleners moeten met elkaar kunnen communiceren (evt. via ander systeem). De zorgverlener heeft een rapportage van de vitale waarden bekeken in zijn eigen informatiesysteem. 1. De vitale waarden worden vanuit de meetapparatuur, via de gateway naar de back office (server/datacenter) verstuurd 2. De vitale waarden worden vanuit de back office (server/datacenter) naar het XIS gestuurd 3. De hartfalenverpleegkundige of cardioloog opent het XIS en logt in 4. De hartfalenverpleegkundige of cardioloog bekijkt de vitale waarden, bijvoorbeeld als voorbereiding voor een consult Use case MP5 Use case MP5 Primaire actor Beschrijving Scope Level Preconditie Postconditie Successcenario Monitoren van symptomen en leefstijl van de patiënt in het XIS Cardioloog, hartfalenverpleegkundige De patiënt beantwoordt regelmatig een aantal vragen over zijn gezondheid, voorkomende symptomen en leefstijl. Deze antwoorden zijn in te zien door de cardioloog en de hartfalenverpleegkundige, zodat zij hun therapiebeleid hierop kunnen aanpassen. TMS XIS User goal De patiënt heeft de relevante vragen beantwoord. Het telemonitoringsysteem en de informatiesystemen van de zorgverleners moeten met elkaar kunnen communiceren. De zorgverlener is in geval van afwijkende waarden gewaarschuwd en heeft contact opgenomen met de patiënt. 1. De antwoorden van de patiënt worden door de gateway naar de backoffice (server/datacenter) van het telemonitoringsysteem gestuurd. 2. Bij afwijkende of zorgwekkende antwoorden wordt een melding naar de zorgverlener gestuurd. 3. De antwoorden worden realtime vanuit de back office (server/datacenter) toegankelijk gemaakt voor (het datacenter van) het XIS (via push of pull) 4. De hartfalenverpleegkundige of cardioloog opent het XIS en logt in 5. De hartfalenverpleegkundige of cardioloog bekijkt de gezondheidsstatus, de Mei

28 antwoorden over symptomen en leefstijl en eventuele meldingen over de patiënt. 6. De zorgverlener past eventueel de educatie-/gedragsgerichte interventie van het telemonitoringsysteem of het therapiebeleid aan 7. De zorgverlener neemt contact op met de patiënt als dit nodig is Use case MP6 Use case MP6 Primaire actor Beschrijving Scope Level Preconditie Postconditie Successcenario Bekijken van medische informatie uit het XIS in het TMS Cardioloog, hartfalenverpleegkundige Voor de medische triage is in sommige gevallen medische informatie uit het ziekenhuis, zoals een medicatieoverzicht, nodig. Deze informatie wordt overgezet uit het XIS naar het TMS XIS TMS User goal De informatie is bekend in het XIS. Het TMS en het XIS moeten met elkaar kunnen communiceren. De zorgverlener heeft de medische informatie kunnen bekijken in combinatie met de telemonitoringinformatie, of de medische triage heeft plaatsgevonden op basis van de medische informatie in combinatie met de telemonitoringinformatie. 1. De medische informatie van de patiënt wordt realtime of met enige regelmaat vanuit het XIS naar de backoffice van het telemonitoringsysteem gestuurd. 2. De medische informatie is inzichtelijk in de applicatie van het TMS 3. Eventueel vindt medische triage automatisch plaats door het TMS of door een zorgverlener op het MSC, op basis van de telemonitoringgegevens in combinatie met de toegankelijk gemaakte medische informatie 4. De zorgverlener logt in in het TMS en opent het dossier van de patiënt. 5. De zorgverlener bekijkt de medische informatie in combinatie met de telemonitoringinformatie van de patiënt. 28 Architectuur en Use Cases Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen v1.0

29 H-7 Interoperabiliteit Zoals in hoofdstuk 4, 5 en 6 beschreven zal de focus in eerste instantie liggen op het maken van afspraken rond interface E n. Bij een volgende iteratie komt koppeling P n met de PGD-omgeving aan de beurt. In de praktijk maken de meeste leveranciers al gebruik van standaardoplossingen voor A n -interfaces Interoperabiliteitsniveaus Bij de uitwerking van koppeling E n is het belangrijk om alle niveaus van interoperabiliteit mee te nemen zoals aangegeven in onderstaande figuur en de bijbehorende tabel. Figuur 10 - Interoperabiliteitsniveaus In onderstaande tabel zijn die niveaus verder uitgewerkt. Organisatie, proces Welke actoren zijn er? Hoe wordt er samengewerkt? Wie doet wat? Is er een zorgstandaard? Zo niet, welke afspraken, protocollen, richtlijnen, uitgangspunten worden er gehanteerd? Informatie Welke informatie wordt er, door wie, op welk moment uitgewisseld? Wat is het datamodel? Wat is de minimale dataset? Welke codestelsels worden gebruikt? Applicatie, functionaliteit Welke systeemrollen zijn er en wat is de interactie? Welke functionaliteit wordt waar en wanneer geleverd? Techniek, infrastructuur Hoe vindt de gegevensuitwisseling plaats? Welke berichten worden er gebruikt? Wat is de verbindende techniek? Hoe ziet de infrastructuur eruit? Mei

30 In de interoperabiliteitsprofielen die worden ontwikkeld zullen deze verschillende interoperabiliteitsniveaus worden uitgewerkt voor de use cases die zijn geïdentificeerd voor het logistiek proces en het medisch proces, in respectievelijk de paragrafen 5.2 en 6.2. UC LP1 LP2a LP2b MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 Beschrijving Het bestellen van een telemonitoringdienst via het informatiesysteem van de zorgverlener (XIS) met automatische gegevensoverdracht. Wijzigen van patiëntgegevens en zorgverleneridentiteit via het XIS Wijzigen van systeemconfiguratie en instellingen via het XIS (incl. beëindiging van dienst) Openen van het juiste dossier in het XIS vanuit het TMS met één klik (SSO) Openen van het juiste dossier in het TMS vanuit het XIS met één klik (SSO) Realtime monitoren van de vitale waarden van de patiënt in het XIS Rapportage van de vitale waarden van de patiënt in het XIS Monitoren van symptomen en leefstijl van de patiënt in het XIS Bekijken van medische informatie uit het XIS in het TMS 7.2. Interoperabiliteitsprofielen Tijdens de workshop die plaatsvond op 12 mei 2011 is besloten dat de eerste prioriteit ligt in het ontwikkelen van interoperabiliteitsprofielen voor de functionaliteit zoals beschreven in use cases MP3, LP1 en LP2. Bij de uitwerking van het profiel voor MP3 zullen ook MP4 en MP5 meegenomen worden, aangezien deze als varianten van MP3 gezien worden. Use cases MP1 en MP2 zullen voorlopig niet worden uitgewerkt in een interoperabiliteitsprofiel. Use case MP6 is de medische variant van het logistieke proces, van use cases LP1 en LP2. De uitwerking van MP6 zal dan ook volgen op de eerste realisatie van het logistieke interoperabiliteitsprofiel met daarin de uitwerking voor LP1 en LP2. De uitwerking van de interoperabiliteitsprofielen zal plaatsvinden door een expertteam tijdens fase 2. Figuur 11 - De uit te werken interoperabiliteitsprofielen 30 Architectuur en Use Cases Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen v1.0

Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar?

Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? WHITEPAPER Datum ID Nummer 23 april 2012 120006 Auteur Arina Burghouts - Nictiz Samenvatting Telemonitoring is een instrument dat zorgverleners ondersteunt

Nadere informatie

Congres Architectuur in de Zorg

Congres Architectuur in de Zorg Congres Architectuur in de Zorg Men neme een architect Recept voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 23 juni 2011 Arina Burghouts Trainee Nictiz Achtergrond: Medische Informatiekunde (AMC/UvA) Thema s:

Nadere informatie

Rapportage. Technische implementatiegids Telemonitoring Chronisch Hartfalen

Rapportage. Technische implementatiegids Telemonitoring Chronisch Hartfalen Rapportage Technische implementatiegids Telemonitoring Chronisch Hartfalen 26 juni 2013 Technische implementatiegids Telemonitoring Chronisch Hartfalen Rapport voor ehealthnu (Werkgroep Hartfalen) Datum

Nadere informatie

ehealth & interoperabiliteit

ehealth & interoperabiliteit ehealth & interoperabiliteit Doortje Boshuizen Adviseur 24 juni 2010 Congres Domotica & ehealth Wat is ehealth? Het begrip 1) ehealth is een overkoepelende term voor gebruik van internet, mobiele en ambient

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

op afstand de beste zorg

op afstand de beste zorg op afstand de beste zorg op afstand de beste zorg Met CURIT Connect monitort u uw (cardiologische) patiënten op afstand, makkelijk en goed. Vitale gegevens als bloeddruk en gewicht of zelfs een ECG worden

Nadere informatie

Handleiding ThuisMeetApp. voor zorgverleners

Handleiding ThuisMeetApp. voor zorgverleners Handleiding ThuisMeetApp voor zorgverleners 1 2 ThuisMeetApp is een product van FocusCura E-health B.V. Odijkerweg 1, Driebergen-Rijsenburg Release 2.0 versie 1, juni 2015 Inhoudsopgave Over ThuisMeetApp

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Het optimaliseren van het zorgpad chronisch hartfalen met inzet van telemonitoring. Effect onderzoek

Het optimaliseren van het zorgpad chronisch hartfalen met inzet van telemonitoring. Effect onderzoek Het optimaliseren van het zorgpad chronisch hartfalen met inzet van telemonitoring Effect onderzoek Inhoud Wat is telemonitoring Aanleiding en doelstelling project Onderzoeksopzet Tussentijdse resultaten

Nadere informatie

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz Internetzorg en patiëntportalen Ron van Holland, Nictiz Architectuur in de zorg 21 juni 2012 Agenda Inleiding Context en huidige status Blik op de toekomst Activiteiten Platform Internetzorg Architectuurvraagstukken

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn SEO en GUO

Gegevensrichtlijn SEO en GUO DEFINITIEF Gegevensrichtlijn SEO en GUO Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Versie 1.0 Datum 12 januari 2015 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en scope 3 2 Huidige situatie (begin 2014)

Nadere informatie

Patiëntportalen en PGD s

Patiëntportalen en PGD s Patiëntportalen en PGD s Vincent van Pelt Congres Architectuur in de Zorg 18-06-2015 PGD architectuurmodellen (work in progress!) Aanleiding Afstemmen partijen - NPCF, Zelfzorg Ondersteund (ZO!), Nictiz

Nadere informatie

VitalHealth KIS RELEASE 3.0. software for collaborative health management

VitalHealth KIS RELEASE 3.0. software for collaborative health management VitalHealth KIS RELEASE 3.0 software for collaborative health management INTRO INDEX ZORG OVERZICHT 5 CONSULT 7 MENU STRUCTUUR 9 PERSOONLIJK PROFIEL 11 De zorg is in beweging. Ketenzorg ontwikkelt zich

Nadere informatie

een goed begin is het halve werk

een goed begin is het halve werk een goed begin is het halve werk een goed begin is het halve werk Een oude wijsheid, maar een jong initiatief in de zorg: als zowel patiënt als dokter beter voorbereid zijn op het eerste consult in het

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK Aankondiging pilot programma Informatiestandaard Medicatieproces 1 Inleiding Binnen het programma Informatiestandaard Medicatieproces is in opdracht van het Informatieberaad en in samenwerking met verschillende

Nadere informatie

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains Vincent van Pelt Congres architectuur in de Zorg 18 juni 2015 Vincent van Pelt, MD Senior adviseur, Nictiz vvpelt@nictiz.nl IHE voorzitter werkgroep

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding LSP Connect Viewer Gebruikershandleiding 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO

Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO DEFINITIEF Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

PGD. Irene van Duijvendijk & @EvaMarquarita

PGD. Irene van Duijvendijk &  @EvaMarquarita PGD Irene van Duijvendijk & Eva Marquarita @Nictiz @IreneV_D @EvaMarquarita Irene van Duijvendijk Adviseur ehealth Nictiz Eva Marquarita Projectleider PGD Nictiz P E R S O O N L I J K G E Z O N D H E I

Nadere informatie

Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur

Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur B e w e e g k u u r L S A Handleiding 5 mei 2011 B e w e e g k u u r L S A 2 1 Inleiding: Deze handleiding geeft informatie over het verkrijgen

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

JOEP. Handleiding - hulpverlener

JOEP. Handleiding - hulpverlener JOEP. Handleiding - hulpverlener Versie 1.0 Oktober 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice ICT-diensten... 4 2.2

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO

Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO DEFINITIEF Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Versie 2.1 Datum 22 september 2016 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

DYKA e-shop. ICM-Handleiding

DYKA e-shop. ICM-Handleiding DYKA e-shop ICM-Handleiding Deze handleiding is samengesteld uit de informatie van de handleidingen EasyTransfer en EasyConnect en speciaal bedoeld voor een recht-toe-recht-aan installatie van Easy-Transfer

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

Wat is een persoonlijk gezondheidsdossier?

Wat is een persoonlijk gezondheidsdossier? Wat is een persoonlijk gezondheidsdossier? Mei 2015 Het PGD Kader 2020 biedt een raamwerk voor ontwikkeling en opschaling van persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD s). Onderdeel hiervan is het creëren

Nadere informatie

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2.

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2. Handleiding Maart 2016 Versie 1.2. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1.

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Minddistrict Triage Gho-Go. Handleiding Screeningsvragenlijst

Minddistrict Triage Gho-Go. Handleiding Screeningsvragenlijst Minddistrict Triage Gho-Go voor huisarts en POH GGZ Inhoud Inleiding... 3 Inloggen in het platform... 4 Cliëntaccounts aanmaken... 5 Screeningsvragenlijst aanbieden... 6 Uitslag screeningsvragenlijst...

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1.

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1. Handleiding Mei 2015 Versie 1.1. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1. Patient

Nadere informatie

Persoonlijke gezondheidsdossiers: samenwerken en informatie delen

Persoonlijke gezondheidsdossiers: samenwerken en informatie delen Persoonlijke gezondheidsdossiers: samenwerken en informatie delen Om de gewenste doorbraak in de zorg te realiseren, is meer aandacht nodig voor preventie en zelfmanagement. Het is algemeen bekend dat

Nadere informatie

Handleiding Nalevingsmodule. Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal

Handleiding Nalevingsmodule. Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Nalevingsmodule Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Nalevingsmodule Datum : 16-2-2015 Versie : 1.2 Copyright Dit is een uitgave van VECOZO. Niets

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016

Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016 Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016 Wie ben ik? Maarten Wittop Koning Product Developer bij Meddex Positionering van het PGD +316 1009 4870 mwittopkoning@meddex.nl

Nadere informatie

Perinataal SchakelPunt

Perinataal SchakelPunt Perinataal SchakelPunt Versie: 0.3 Perinataal SchakelPunt Huidige situatie en achtergrond Bij de zorgverlening rond de zwangerschap zijn veel verschillende professionals betrokken en vindt er regelmatig

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

INFORMATIE-UITWISSELING IN TWENTE. XDW - Gerrit Podium 11 februari Bennie Assink Programmamanager

INFORMATIE-UITWISSELING IN TWENTE. XDW - Gerrit Podium 11 februari Bennie Assink Programmamanager INFORMATIE-UITWISSELING IN TWENTE XDW - Gerrit Podium 11 februari Bennie Assink Programmamanager XDW in Twente, workflow ondersteuning via XDS-netwerk ZorgNetOost Introductie IZIT en ZorgNetOost MDO Oncologie

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon: 071-5262449 E-mail: trombosedienst@lumc.nl www.trombosedienst-leiden.nl

Nadere informatie

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet 22 november 2012 Topics Aanpak en visie Perinatologie Michael Tan Uitleg Acute Overdracht in ART-DECOR Kai Heitmann Faciliteren

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor CGM Huisarts gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor CGM Huisarts gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor CGM Huisarts gebruikers Oktober 2016 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Zorgmail in PodoFile

Zorgmail in PodoFile Zorgmail in PodoFile Handleiding bij de extra module Zorgmail-aansluiting -kortweg aangeduid als extra module Zorgmail - (vanaf PodoFile versie 4.5.4) 1 INHOUD 2 Wat is Zorgmail?... 3 3 Wat heeft een pedicure

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren

Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren U bent door uw organisatie gevraagd op te treden als contactpersoon voor het FreeStyle Libre register van het Zilveren Kruis. De patiënt vult

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MobiDM

Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding voor versie 3.6.2 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. DE MOBIDM PORTAL.... 2 1.1. INLOGGEN... 2 1.2. WACHTWOORD VERGETEN?... 2 2. TOESTELBEHEER.... 3 2.1. OS-AFHANKELIJKE

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Livv Mobile Health. Zorg dichtbij. Januari 2017

Livv Mobile Health. Zorg dichtbij. Januari 2017 Livv Mobile Health Zorg dichtbij Januari 2017 Wie zijn wij? Mirjam Boonstra 42jr Commercieel 15 jaar telecom, commercieel, inkoop en marketing Ben, T-Mobile, Debitel, Ortel, Voiceworks Thees Brons 41jr

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers Februari 2017 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren

Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren U bent door uw organisatie gevraagd op te treden als contactpersoon voor het FreeStyle Libre register van het Zilveren Kruis. De patiënt vult

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 1 Document status Datum Auteur Versie Status 12-06-2008 H.A.M. van Korven 0.1 Concept 06-11-2008 K. Kaptein 1.0 Concept 08-11-2008

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Adastra gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Adastra gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Adastra gebruikers Mei 2016 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen Informatie

Nadere informatie

Een checklist voor informatie-uitwisseling in de zorg

Een checklist voor informatie-uitwisseling in de zorg Een checklist voor informatie-uitwisseling in de zorg WHITEPAPER Datum ID Nummer 13 november 2012 12017 Auteur(s) Gé Klein Wolterink Johan Krijgsman Samenvatting Informatie-uitwisseling in de zorg is essentieel

Nadere informatie

Stap 5. Koppel vervolgens de Stages aan de AIOS op het blad AIOS Stageplaats (figuur 5). Nu kunnen de Stage specifieke afspraken aangemaakt worden.

Stap 5. Koppel vervolgens de Stages aan de AIOS op het blad AIOS Stageplaats (figuur 5). Nu kunnen de Stage specifieke afspraken aangemaakt worden. Met de Excelapplicatie Opleidingskalender kunt u afspraken in het kader van de opleiding met AIOS per Ziekenhuis/Opleiding per specialisme plannen en beheren. Introductie Deze Excelapplicatie is gemaakt

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda

Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda Als patiënt van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft u toegang tot het zorgportaal Mijn.vanweelbethesda. Dit is een website die gekoppeld is aan het beveiligde Elektronisch

Nadere informatie

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten 15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten Sanneke van der Linden Sinds 2007 organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen en aanpak van de ICT

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC Reino Petrona Informatiemanager Patiëntenzorg Vumc Lindsay Chang Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC INHOUD Achtergrond informatie programma

Nadere informatie

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Versie : 1.0 Datum : 01-01-2015 Inhoud Citrix Receiver installeren... 4 Stap 1 Citrix Receiver installatie... 4 Stap 2 Inloggen op de NDC-IT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op Android.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op Android. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) Junos Pulse installeren en configureren Pagina 3 4) Een verbinding maken met Junos Pulse Pagina 4 5) Een werkstation op afstand overnemen Pagina 6

Nadere informatie

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum oktober 2017 Calculus Software. Ketenzorg Arnhem migratieplan augustus 2016

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum oktober 2017 Calculus Software. Ketenzorg Arnhem migratieplan augustus 2016 Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk Datum oktober 2017 Auteur Calculus Software Ketenzorg Arnhem migratieplan augustus 2016 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Overige

Nadere informatie

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote

Nadere informatie

Nederlands Normalisatie Instituut

Nederlands Normalisatie Instituut Nederlands Normalisatie Instituut CITRIX / SSL VPN Helpdesk NEN kmc@nen.nl T: 0152690268 http://portal.nen.nl Versie 2.0.1 VPN hoe en wat Bij NEN kan er vanaf extern worden ingelogd op het netwerk. Dit

Nadere informatie

Digitaal ZorgDossier - Inleiding

Digitaal ZorgDossier - Inleiding Digitaal ZorgDossier - Inleiding Digitaal ZorgDossier Digitaal ZorgDossier is een ECD voor de thuiszorg. Speciaal ontwikkeld voor de klantgerichte zorgprofessional die graag meer tijd en aandacht besteed

Nadere informatie

Taak 2.1.4 Eerst zien dan geloven... 1. Inhoud

Taak 2.1.4 Eerst zien dan geloven... 1. Inhoud Taak 2.1.4 Eerst zien dan geloven Inhoud Taak 2.1.4 Eerst zien dan geloven... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 Modules van urenregistratiesysteem (Blokboek)... 3 Module applicatiebeheer... 3 Module projectbeheer...

Nadere informatie

Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers

Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Pagina 1 van 9 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Paul van der Boog, pjmvdboog@lumc.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD Rapportageperiode: januari en februari 2009 Ministerie van VWS 2 maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Bijzonderheden rapportageperiode... 3 1.1 Onderzoek naar invoering BSN...

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Bestellen van het Internet Veiligheidspakket 4 Hoofdstuk 3. Installatie 9 3.1

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

Van stapels papier naar digitaal machtigen. Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg

Van stapels papier naar digitaal machtigen. Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg Van stapels papier naar digitaal machtigen Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg Voor wie? Tandartsen, kaakchirurgen, implantoloog, tandprotheticus tandartsspecialist, centra bijzondere

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

HANDLEIDING REMOTE LEEUWNET

HANDLEIDING REMOTE LEEUWNET HANDLEIDING REMOTE LEEUWNET INLEIDING Deze handleiding beschrijft het gebruik van de thuiswerkplek Remote Leeuwnet. Remote Leeuwnet biedt via een beveiligde internet verbinding toegang tot het netwerk

Nadere informatie

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe?

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe? Versie 1 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 06 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 07 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010)

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) 1 Voor het melden van een transactie anders dan een girale overboeking of een money transfer, kunt u deze

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP)

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Samenvatting De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in de Tweede Kamer toegezegd de broncode

Nadere informatie