Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne"

Transcriptie

1 Zelf zuiveren stap voor stap Provinciaal Instituut voor Hygiëne

2 Inhoudstafel 1 Zelf zuiveren Waarom zelf zuiveren? Wie moet zelf zuiveren? 1 2 Hoe werkt een individuele zuivering? Voorzuivering of primaire zuivering Zuivering Nabezinking Nazuivering 5 3 Zelf zuiveren, hoe kies je? Keuzecriteria Soorten systemen: de compactsystemen Soorten systemen: de plantensystemen 11 4 Aanleg, onderhoud en gebruik Aanleg en onderhoud van voorbehandeling Aanleg en onderhoud van compactsystemen Aanleg en onderhoud van plantensystemen Aanleg van een lozingspunt Gebruik van zuiveringssystemen 19 5 Financieel Aankoop, aanleg, onderhoud en verbruik Financiële tegemoetkomingen voor zuiveringssystemen 22 6 Meer informatie 24

3 Proefversie "Zelf zuiveren stap voor stap" opgemaakt door het PIH 1 Zelf zuiveren 1.1 Waarom zelf zuiveren? Sinds 1992 mag je afvalwater niet meer ongezuiverd in de gracht lozen. Omdat afgelegen woningen niet (direct) op een grootschalig zuiveringsstation kunnen worden aangesloten, moet je hier zelf voor de zuivering instaan. Dit wil zeggen dat je een individuele waterzuiveringinstallatie (IBA 1 ) moet plaatsen. 1.2 Wie moet zelf zuiveren? Het Vlaams Gewest stelde samen met de gemeenten een zoneringsplan op. Hierin staat aangeduid waar de inwoners een IBA moeten plaatsen 2 (rode clusters) en waar er riolering is of waar die ooit aangelegd zal worden (groene clusters). Een aantal gemeenten zullen zelf in staan voor het plaatsen en het onderhoud van de IBA's bij particulieren. Bij andere gemeenten zullen de burgers zelf moeten zorgen voor de plaatsing en het onderhoud. Vanaf 1 maart 2009 worden er in de wetgeving nieuwe regels van kracht. In de toekomst zal deze brochure worden aangepast. Je gemeentebestuur is het best op de hoogte van de geldende wetgeving en de exacte plannen. Vraag daar wat in je specifieke geval geldt. 1 IBA: Individuele Behandeling van Afvalwater, een andere benaming voor individuele waterzuiveringsinstallatie 2 op andere plaatsen is het gebruik van een IBA verboden. versie januari

4 opgemaakt door het PIH Proefversie "Zelf zuiveren stap voor stap" 2 Hoe werkt een individuele zuivering? Er zijn verschillende systemen voor individuele waterzuivering op de markt. Die werken allemaal volgens hetzelfde basisprincipe: In de voorzuivering wordt de grovere vervuiling uit het water gehaald. Vervolgens stroomt het water naar de eigenlijke zuivering, waar bacteriën het zuiveren. In een nabezinking worden bezinkbare deeltjes verwijderd. Een bijkomende nazuivering kan de waterkwaliteit nog verder verbeteren door de nutriënten 3 uit het water te halen. Voorbehandeling en zuivering zijn in quasi alle systemen aanwezig, nabezinking en nazuivering in een aantal. In de volgende paragrafen bespreken we de verschillende stappen meer in detail. 2.1 Voorzuivering of primaire zuivering Principe Voor het water de eigenlijke zuivering bereikt, wordt het een tijd opgevangen in een vat of tank. Hier bezinken vaste bestanddelen of lossen ze op. Vetten en oliën gaan aan het oppervlak drijven. Doordat vuil water met minder vuil water wordt gemengd, wordt de vervuilingsgraad gelijkmatiger. Een plotse instroom van veel afvalwater kan opgeslagen worden om vervolgens trager te worden afgegeven. De aanwezige bacteriën breken hier al een deel van het organisch materiaal af. Dit gebeurt in een zuurstofarme omgeving, wat een onaangename geur kan geven. Belang Het afvalwater dat naar de eigenlijke zuivering gaat, is gelijkmatiger qua samenstelling en debiet. Hierdoor moet de hoofdzuivering zich minder aanpassen aan wisselende omstandigheden. Ze kan dus veel efficiënter werken. Uitzicht & varianten Alle individuele zuiveringssystemen werken met een voorzuivering. Het uitzicht kan wel sterk verschillen. Het bekendste voorbeeld van een primaire zuivering is een septische put. Bij sommige systemen moet zo'n septische put los voor de zuivering 3 met nutriënten worden hier voedingsstoffen voor planten bedoeld zoals stikstof (ammonium, nitriet en nitraat) en fosfor (fosfaat). In te hoge concentraties werken de nutriënten als meststoffen die het normale ecologische evenwicht in een waterloop verstoren. 2 versie januari 2009

5 Proefversie "Zelf zuiveren stap voor stap" opgemaakt door het PIH worden geplaatst, bij andere systemen is ze ingebouwd als aparte (compartiment van een) tank. Om een zuiverende werking te realiseren moet een voorzuivering een volume hebben van minstens 300 l/ i.e. 4 Bij sommige systemen wordt de echte voorzuivering achterwege gelaten. Er wordt dan gewerkt met een kleinere put met een vermaalpomp (soms snijpomp genoemd). Die pomp brengt op geregelde tijdstippen dezelfde hoeveelheid afvalwater in het systeem, waardoor een gelijkmatig debiet bekomen wordt. Ze zorgt ervoor dat vaste delen verkleind worden. Dit vergemakkelijkt de zuivering en gaat verstopping tegen. Met enkel een vermaalpomp zal er geen zuiverende werking zijn. Schematische tekening van een septische put 2.2 Zuivering Principe Bij individuele systemen wordt het water altijd gezuiverd door bacteriën. Deze voeden zich met de opgeloste en zwevende vervuiling uit het afvalwater. Hierdoor groeien ze en vermenigvuldigen ze zich. De meeste bacteriën hebben zuurstof nodig om te leven. Het is dus belangrijk om zo veel mogelijk bacteriën in contact te brengen met de juiste hoeveelheid lucht, water en vuil. Moeilijk afbreekbare stoffen en (afgestorven) bacteriën vormen slib dat in het systeem blijft of mee spoelt met het gezuiverde water. Bij sommige systemen zal het dragermateriaal 5 voor de bacteriën een filterende werking hebben. 4 de hoeveelheid vervuiling van afvalwater, de vuilvracht, wordt uitgedrukt in 'inwoner equivalenten', afgekort i.e. Eén i.e. is de hoeveelheid vervuiling van water die één persoon gemiddeld veroorzaakt per dag. Een gezin met 4 personen produceert dus 4 i.e. afvalwater 5 dragermateriaal is de algemene benaming voor iets waar bacteriën op kunnen groeien. Dit kan zand zijn, plastic korrels, metalen roosters,. versie

6 opgemaakt door het PIH Proefversie "Zelf zuiveren stap voor stap" In de natuur is er veel tijd en plaats nodig om vervuiling af te breken (denk maar aan moerassen). In een modern zuiveringssysteem kan op weinig plaats en in weinig tijd toch veel water gezuiverd worden. Dit is mogelijk door te werken met een verbeterde opbouw, pompen en / of beluchters. De in de natuur benodigde tijd en plaats worden vervangen door materialen en energie. Hoe meer energie er op een doeltreffende manier in een systeem gebracht wordt, hoe sneller het zal zuiveren en/of hoe minder plaats het nodig zal hebben. Belang In dit deel wordt het afvalwater gezuiverd. De bacteriën die hier leven, voeden zich met al het aanwezige plantaardig of dierlijk materiaal, alle "vuil" dus eigenlijk. Het "vuil" wordt omgezet in onschadelijke gassen en nieuwe bacteriën. Beluchting Nabezinking Uitzicht & varianten Het uitzicht kan sterk variëren, maar het principe is overal gelijk. Het afvalwater komt in contact met bacteriën in een of meerdere bakken of tanks. Er heerst een voor de bacteriën aangepaste omgeving waarin ze optimaal hun werk doen. Bij plantensystemen is deze bak gevuld met zand en planten, bij compactsystemen vaak met dragermateriaal, maar alleen afvalwater kan ook. Elk systeem beschikt over een verdeelconstructie voor het afvalwater (sproeikoppen, al dan niet geperforeerde leidingen, overlopen, ). Bij veel compactsystemen is nog een beluchting voorzien. Bepaalde systemen bevatten nog een extra zuurstofloos (anaeroob) deel. Hierdoor verlaagt de slibproductie en/of is er een betere stikstofverwijdering. 2.3 Nabezinking Eigenlijk is dit geen afzonderlijk onderdeel, maar hoort dit bij de secundaire zuivering. Het wordt hier apart behandeld omdat het in de praktijk vaak in een apart compartiment gebeurt. 4 versie januari 2009

7 Proefversie "Zelf zuiveren stap voor stap" opgemaakt door het PIH Principe In een aparte tank bezinken de bacteriën en het slib die met het gezuiverde water mee spoelen. Dit slib moet periodiek geruimd worden. Soms wordt een deel hiervan teruggepompt naar de voorzuivering of de (hoofd)zuivering om de uitgespoelde bacteriën te vervangen. Dit zorgt ervoor dat er steeds voldoende bacteriën aanwezig zijn om het afvalwater snel te zuiveren. Belang Bij compactsystemen is de uitspoeling van bacteriën en slib uit de zuivering zo groot, dat het gezuiverde water er troebel uitziet. In de nabezinking bezinken bacteriën en slib uit het gezuiverde water, zodat dit klaar en helder wordt. In de bezonken massa sterft een deel van de bacteriën af en verkleint het volume slib zodat er minder slib moet afgevoerd worden. Uitzicht & varianten Dit is altijd een tank of een compartiment van een tank. Om de bezinking te bevorderen kunnen er platen of een trechter in gemonteerd zijn. Als een zuivering een nabezinking nodig heeft, zal die er standaard bijgeleverd worden. 2.4 Nazuivering Principe Een nazuivering (ook tertiaire zuivering genoemd) wordt gebruikt om overblijvende stikstof en fosfor uit het afvalwater te halen. Onder de juiste condities zullen bacteriën de aanwezige stikstof omzetten in onschadelijk stikstofgas dat uit de installatie verdwijnt. Fosfor kan onoplosbaar vastgelegd worden door het toevoegen van bepaalde stoffen, zoals ijzer of kalk. Groeiende planten nemen stikstof en fosfor op uit het water. Als die planten regelmatig geoogst en afgevoerd worden, kan zo ook aan (beperkte) nazuivering gedaan worden. Deze opname van nutriënten is echter relatief beperkt, zodat zelfs in het groeiseizoen nog een groot deel van de nutriënten geloosd wordt. Tijdens de wintermaanden is er quasi geen opname door de planten. Een grondiger, gecontroleerde nazuivering zoals bij rioolwaterzuiveringsinstallaties is een stuk ingewikkelder en wordt bij individuele waterzuivering niet toegepast. Belang Stikstof en fosforverbindingen in het afvalwater worden in de normale zuivering maar gedeeltelijk uit het afvalwater verwijderd. De overblijvende stikstof en fosfor, de nitraten en fosfaten, werken als meststof voor een ontvangende waterloop. Te veel meststof is schadelijk voor een waterloop. versie

8 opgemaakt door het PIH Proefversie "Zelf zuiveren stap voor stap" Uitzicht & varianten De vorm van nazuivering die bij kleinschalige systemen vaak wordt toegepast, is de plaatsing van een bijkomend plantensysteem of een beschaduwd vijvertje of grachtje na de eigenlijke zuivering. De planten in dat systeem of vijvertje nemen stikstof en fosfor op uit het water voor hun eigen groei. Een tweede variant van nazuivering is het mengen van ijzer of kalk in een systeem, zodat fosfaten gebonden worden. Ze vormen dan onoplosbare zouten die met het slib in het systeem blijven. Begroeid lozingsgrachtje zorgt voor nazuivering. 6 versie januari 2009

9 Proefversie "Zelf zuiveren stap voor stap" opgemaakt door het PIH 3 Zelf zuiveren, hoe kies je? 3.1 Keuzecriteria De gemeente kan haar beleid rond kleinschalige waterzuivering bij particulieren op verschillende manieren aanpakken. Sommige gemeenten staan zelf in voor de plaatsing en het onderhoud van de IBA's bij haar burgers. Andere gemeenten hebben hun rioleringsbeheer uitbesteed aan een intercommunale. Deze staat dan in voor de plaatsing en het onderhoud van de IBA's. In nog andere gemeenten moet je zelf instaan voor de plaatsing en/of het onderhoud. Neem eerst even contact op met je gemeente. Zij kunnen je zeggen in welke zone je woning ligt en of je zelf een installatie moet plaatsen en onderhouden. Zij kunnen je ook op de hoogte brengen van de meest recente wetgeving. Als je afvalwater gezuiverd wordt door een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie, moet het gezuiverd water voldoen aan de normen van de milieuwetgeving (VLAREM II, Art en , te raadplegen op Wetgeving VLAREM II, Art Dit artikel stelt dat het te lozen water: - een ph tussen 6,5 en 9 heeft, - een biochemisch zuurstofverbruik (BZV) kleiner dan 25 mg O 2 /l heeft, - minder dan 60 mg/l zwevende stoffen - geen schadelijke stoffen bevat van de lijst uit de VLAREM II bijlage 2C, - geen oliën, vetten of drijvende stoffen mag bevatten. versie

10 opgemaakt door het PIH Proefversie "Zelf zuiveren stap voor stap" Als je zelf moet instaan voor de plaatsing van een systeem, en je weet wat de wetgeving en je bestuur van een zuivering eist, ben je bijna klaar voor de keuze van een goed systeem. Best kan je voor jezelf nog een aantal zaken op een rijtje zetten: Hoeveel afvalwater wil je zuiveren en hoe vuil is het (= vuilvracht)? Hoeveel ruimte heb je voor de zuiveringsinstallatie. Hiermee bedoelen we niet enkel de oppervlakte, ook de diepte is belangrijk: bij hoge grondwaterstand wordt het moeilijker om een systeem diep in te bouwen. Ook het hoogteverschil tussen in- en uitlaat van het systeem kan belangrijk zijn. Vormt geluid een probleem? Dit kan afhankelijk zijn van de installatie of van de plaats. Zou het ooit nodig kunnen zijn om het systeem uit te breiden? Wil je de installatie zelf plaatsen? Wil je je bezig houden met onderhoud en zo ja, hoeveel? Wat zijn je financiële mogelijkheden? Een meer uitgebreide lijst met keuzecriteria kan je terugvinden op Je kunt kiezen tussen de twee grote families van de individuele zuivering: de compactsystemen of de plantensystemen. Een combinatie van deze twee is mogelijk, maar wordt voor particulieren weinig toegepast. In het vervolg van dit hoofdstuk worden de verschillen tussen de twee uitgelegd. 3.2 Soorten systemen: de compactsystemen Compactsystemen zijn eigenlijk miniwaterzuiveringsfabriekjes. In de tanks van een compactsysteem wordt afvalwater gemengd met zuiverende bacteriën en wordt lucht toegevoegd. Door de uitgekiende technologie zijn deze systemen in staat om op weinig plaats goede zuiveringsrendementen te halen. Ze kunnen in massaproductie gemaakt worden, wat de prijs drukt. De nadelen zijn dezelfde als die van een echte fabriek. Er is energie nodig om pompen, beluchters of motoren te laten draaien. Bovendien hebben de onderdelen onderhoud nodig. Zoals bij alle technologische systemen zijn compactsystemen gevoelig voor verstoringen. Bovendien is heropstarten of bijregelen niet altijd eenvoudig. 8 versie januari 2009

11 Proefversie "Zelf zuiveren stap voor stap" opgemaakt door het PIH De vuilvracht berekenen Voor een woning is de hoeveelheid i.e. gelijk aan het aantal inwoners. Bij andere gebouwen is dit minder eenvoudig. Best wordt dit berekend aan de hand van debietmetingen en staalname. Als die gegevens niet bekend zijn, kan men gebruik maken van de hoeveelheid verbruikt water 6 per dag, waarbij geldt dat 120 l water gelijk is aan 1 i.e. Alternatief kan uitgegaan worden van de richtlijnen die het Waals Gewest en Nederland hanteren: 1 arbeider in fabriek of werkplaats = 0,50 i.e. 1 bediende in kantoor = 0,33 i.e. 1 bed in hotel of pension = 1,00 i.e. 1 persoon op camping = 0,50 i.e. 1 plaats in restaurant, per keer bezet op een gemiddelde dag = 0,25 i.e. 1 plaats in theater, bioscoop, vergaderzaal = 0,03 i.e. 1 bezoeker in een sportpark of zwembad = 0,20 i.e. Tel het aantal i.e. op om de vuilvracht van je gebouw te berekenen. Uit veiligheid wordt hier best een marge van ±15% bijgeteld. Voorbeeld: een camping voor 100 personen met een cafetaria waar gemiddeld 50 personen per dag zitten met één bediende en één persoon die werkt in de cafetaria heeft een vuilvracht van 100 x 0,5 i.e. + 50x 0,25 i.e. + 1 x 0,33 i.e + 1 x 0,5 i.e. = 63,33 i.e. Als we hier 15% bij tellen, geeft dat een totale vuilvracht van 73 i.e. Compactsystemen bestaan uit een of meerdere tanks (uit beton of plastic) die overwegend ondergronds geplaatst worden. Vaak komt hier een bovengrondse controlekast bij. Meestal worden deze systemen voor jou geplaatst en kan je bij de leverancier een onderhoudscontract afsluiten. Een onderhoudscontract garandeert dat de installatie 1 of 2 maal per jaar wordt bijgeregeld, dat alles wordt nagekeken en dat beperkte vervangingen worden uitgevoerd. De bekendste systemen zijn het actief slibsysteem, de biorotor en de filtersystemen. Bij een actief slibsysteem gebeurt de zuivering in een centrale tank met afvalwater en bacteriën waarin periodiek lucht geblazen wordt. Biorotoren bestaan uit schijven of trommels die gedeeltelijk in het afvalwater hangen. Doordat ze continu draaien worden de bacteriën op die schijven afwisselend blootgesteld aan het afvalwater en 6 dit is de som van leidingwater en hemelwater als u beiden gebruikt. Als u alleen maar over verbruikgegevens van leidingwater beschikt en niet over die van het hemelwater, mag u aannemen dat 70 l per dag leidingwaterverbruik gelijk is aan 1 i.e. versie

12 opgemaakt door het PIH Proefversie "Zelf zuiveren stap voor stap" aan de lucht. Bij de filtersystemen zijn de bacteriën vastgehecht aan een dragermateriaal (plastic korrels, schors, roosters, ) waar afvalwater wordt over gesproeid (= biobed) of, indien ze ondergedompeld zijn, lucht wordt doorgeblazen (= ondergedompelde beluchte filter). Om goede zuiveringsresultaten te krijgen, moet er een stabiele gemeenschap van bacteriën leven in het systeem. Het ontstaan van die gemeenschap vraagt wat tijd. Een opstarttijd van een maand is zeker niet abnormaal. Indien een systeem zwaar verstoord werd, is bijna dezelfde tijd nodig om terug een optimale werking te bereiken. Sommige leveranciers leveren startpakketten die ervoor zorgen dat de opstartperiode wordt verkort. Zicht in het beluchtingscompartiment van een actief slibsysteem. Aandachtspunten bij compactsystemen: Hoeveel pompen en motoren zitten in het systeem? Meer pompen en motoren betekenen meer onderhoud en energiekost. Waar zitten de pompen en motoren? Bovengronds kunnen deze meer geluidsoverlast geven dan ondergronds, maar het is makkelijker te onderhouden. Hoe regelmatig moet er slib geruimd worden? Moet er betaald worden voor slibruimingen en het vervangen van beluchters of is dit een onderdeel van het onderhoudscontract? 10 versie januari 2009

13 Proefversie "Zelf zuiveren stap voor stap" opgemaakt door het PIH 3.3 Soorten systemen: de plantensystemen Plantensystemen zijn eigenlijk geoptimaliseerde moerasjes. Net zoals in de natuur zal de combinatie van bodem (filteren), planten (opnemen voeding) en bacteriën (afbreken vervuiling) het binnenstromende afvalwater zuiveren. Omdat het systemen zijn met weinig technologie (meestal maar 1 pomp nodig), vragen ze minder onderhoud en energie dan de compactsytemen en zijn ze minder storingsgevoelig. Hierdoor zijn ze in het gebruik meestal goedkoper dan compactsystemen. De zuiveringsresultaten zijn goed tot zeer goed. Ook bij koud weer (= < 5 C) blijven de resultaten nog meer dan behoorlijk. Het belangrijkste nadeel van plantensystemen is de benodigde plaats. Reken zeker op een ruimtebeslag van 2,5 tot 15 m² per i.e. In de aankoop zijn plantensystemen meestal duurder dan compactsystemen omdat ze meestal op maat gemaakt worden en er meer grondwerken nodig zijn. Hierop kan bespaard worden door de aanleg zelf uit te voeren. Plantensystemen worden meestal voorafgegaan door een verzamelput voor afvalwater. Daaruit wordt periodiek water op het veld gepompt. De systemen bestaan altijd uit zand of fijn grind en planten, door een ondoordringbare wand afgesloten van de omringende bodem. De vorm van het systeem wordt aangepast aan de beschikbare ruimte. De meest voorkomende systemen zijn het percolatierietveld, het wortelzonerietveld en het vloeiveld. Bij een percolatierietveld sijpelt het water verticaal door een zandbed, beplant met riet. De oppervlaktebehoefte bedraagt 2,5 tot 5 m²/ i.e. 7 Schematische tekening van een percolatierietveld. 7 grotere oppervlakten kunnen als je meer water in het systeem laat staan om verdroging te vermijden. Verdroging geeft aanleiding tot ongewenste planten. versie

14 opgemaakt door het PIH Proefversie "Zelf zuiveren stap voor stap" In een wortelzonerietveld beweegt het water zich horizontaal door het zandpakket en is er 3,5 tot 6 m²/i.e. nodig. Schematische tekening van een wortelzonerietveld. Het vloeiveld lijkt nog het meeste op een natuurlijk moeras: dit is het enige plantensysteem waarbij het afvalwater boven de grond, tussen de planten door loopt. Het verlies in filtereffect door de bodem wordt gecompenseerd door een toename van de benodigde hoeveelheid oppervlakte: 5 tot 15 m² per i.e. Schematische tekening van een vloeiveld. Plantensystemen werken ook zonder planten al gedeeltelijk. Het zand of grind uit het systeem zal immers vanaf de eerste dag al als filter werken. Deze filterwerking blijft altijd behouden. Als zich na grofweg een maand een stabiele bacteriegemeenschap gevormd heeft, zullen de resultaten wel een stuk beter zijn. Na een paar maanden zijn de planten volgroeid en verbetert de werking nog verder. Planten brengen namelijk zuurstof en andere nuttige stoffen in het systeem en nemen voedingsstoffen uit het systeem op. De groeiende wortels verhinderen dat een plantensysteem dichtslibt. 12 versie januari 2009

15 Proefversie "Zelf zuiveren stap voor stap" opgemaakt door het PIH Aandachtspunten bij plantensystemen: Denk na over de locatie. Een vloeiveld is heel goedkoop aan te leggen als er een oude greppel met voldoende oppervlakte beschikbaar is. Aan de oppervlakte stromend water geeft wel kans op geur of ongedierte (vooral muggen). Dicht bij een woning is dit minder wenselijk. Door zelfbouw bespaar je veel geld. Houd er rekening mee dat hier grondwerken bij komen kijken. Zonder aangepast materieel zal dat behoorlijk wat zweet kosten. Als je in aanmerking komt voor een subsidie, houd dan van alle aankopen facturen bij om je kosten te kunnen bewijzen. Percolatierietveld (15 i.e.) van het provinciale bedrijf De Hooibeekhoeve. versie

16 opgemaakt door het PIH Proefversie "Zelf zuiveren stap voor stap" 4 Aanleg, onderhoud en gebruik Om de goede werking van een zuiveringssysteem te garanderen, krijgt een zuivering best een gelijkmatige stroom van afvalwater met een gelijkmatige vuilvracht. Daarom is het belangrijk dat het hemelwater dat op de daken valt NIET naar de zuivering stroomt. Elke stortbui zou dan voor een verstoring van het systeem zorgen. Voer hemelwater via aparte leidingen af naar een hemelwatertank voor hergebruik, een infiltratiesysteem, een gracht of waterloop. 4.1 Aanleg en onderhoud van voorbehandeling Aanleg Er wordt een put gegraven waarin de voorbehandeling past. In de put wordt een fundering of stabilisering aangebracht. De voorbehandeling wordt geplaatst en van boven afgewerkt met deksel en zand. Als er al een septische put - in goede staat - aanwezig is op het terrein, kan die als voorbehandeling gebruikt worden. De uitloop van die septische put mag dan rechtstreeks aangesloten worden op de pompput of de zuivering. Onderhoud Wettelijk zijn de eigenaars van een voorbehandeling verplicht om die jaarlijks te laten ruimen door een ruimingsfirma. In de praktijk blijkt 3-4 jaar weinig problemen op te leveren. Ook wanneer de voorbehandeling deel uitmaakt van een individuele zuivering, wordt deze best regelmatig leeg gemaakt. Anders bestaat het gevaar dat de voorbehandeling slechter gaat werken, waar uiteindelijk ook de zuivering onder zal lijden. 4.2 Aanleg en onderhoud van compactsystemen Aanleg Een compactsysteem wordt meestal geplaatst door de verkoper of door een aannemer. Zelf plaatsen is mogelijk maar gebeurt minder. Er wordt een put gegraven waar het systeem en een vorm van fundering of stabilisering inpast. Zo'n put is al snel 2 m diep. Bij hoge grondwaterstand zal het grondwaterpeil tijdelijk verlaagd moeten worden. In de meeste gevallen zal het compactsysteem met een vrachtwagen of kraan tot bij deze put worden gereden voor men het er in laat zakken en de leidingen aansluit. 14 versie januari 2009

17 Proefversie "Zelf zuiveren stap voor stap" opgemaakt door het PIH Aandachtspunten voor de aanleg van een compactsysteem: Informeer voor de aankoop of de plaatsing in de prijs inbegrepen is. Informeer of plaatsing bij hoge grondwaterstand mogelijk is en of het een extra kost met zich meebrengt. Voorzie een mogelijkheid om met zwaar materieel tot aan de plek te rijden waar het systeem geplaatst moet worden. Garanties voor een goede werking? Echte garanties voor een goede werking van een zuivering kunnen niet gegeven worden. Een goede werking hangt immers vooral af van hoe je de zuivering gebruikt. Certificering en onderhoudscontracten kunnen wel hulpmiddelen zijn voor een goede werking. Certificering bewijst dat een systeem uit kwalitatief betrouwbare materialen bestaat en dat de zuivering onder normale omstandigheden goed zou moeten werken. Normale omstandigheden zijn gewoon huishoudelijk gebruik, inclusief een periode met verminderd gebruik (vakantieperiode) en een kortstondig hoger gebruik (feestje). Dit werd onderzocht door Certipro, een keuringsdienst die werd opgericht door het VITO. De lijst van gecertificeerde installaties vind je terug op De testprocedure is vrij kostelijk en daarom zagen verschillende (kleinere) producenten in het verleden af van certificering. Verschillende leveranciers bieden onderhoudscontracten aan. Tegen een bepaalde jaarlijkse vergoeding zal de leverancier (een deel van) het onderhoud op zich nemen. De exacte inhoud van een onderhoudscontract hangt af van de leverancier. Sommige leveranciers zullen enkel de werking van pompen en beluchters nakijken, anderen zullen metingen uitvoeren en de installatie bijregelen. Vraag dus steeds duidelijke informatie over wat er in een onderhoudscontract inbegrepen is. Certificering garandeert dus een betrouwbaar basissysteem en een onderhoudscontract garandeert dat de onderdelen goed zullen blijven werken. Dit volstaat echter niet om zeker te zijn dat een systeem altijd zal werken. Als je een te klein systeem koopt en zo nu en dan de stroomschakelaar uitzet of een forse geut javel in je gootsteen giet, mag je zeker zijn van een slechte werking, ongeacht certificering of onderhoudscontract. versie

18 opgemaakt door het PIH Proefversie "Zelf zuiveren stap voor stap" Onderhoud Wat bij een compactsysteem juist van onderhoud moet gebeuren, is afhankelijk van het type systeem. Omdat goed onderhoud van deze, toch iets complexere, systemen niet voor iedereen weggelegd is, bieden de meeste fabrikanten onderhoudscontracten aan. Reken hiervoor op een kost van 120 tot 250 euro op jaarbasis voor een systeem voor één gezin. Onderhoud van grotere systemen zal duurder zijn. Informeer bij je leverancier welk onderhoud nodig is en wat in een onderhoudscontract inbegrepen is. Zo kom je niet voor onverwachte (financiële) verrassingen te staan. Onderhoud dat nodig kan zijn: nazicht pompen (waterpompen en luchtpompen) nazicht motoren controle op verstopping van sproeikoppen controle op verstopping van beluchter controle op verstopping in het dragermateriaal verwijderen van drijflagen in de zuivering verwijderen van overtollig slib in de zuivering of nabezinking bijsturen van het zuiveringsproces (aanpassen recirculatiedebiet, aanpassen luchttoevoer, ) toevoegen toeslagstoffen 4.3 Aanleg en onderhoud van plantensystemen Aanleg Een plantensysteem kan worden geplaatst door de verkoper, een aannemer of jezelf. Afhankelijk van het type, kan een plantensysteem worden aangelegd in een ongebruikte greppel, een put in de grond of tussen aarden wallen boven de grond. Graafmachines zijn theoretisch niet noodzakelijk, maar maken het werk wel veel lichter. De hoogte/diepte en de oppervlakte zullen afhankelijk zijn van het type systeem en de plaatselijke situatie. Het systeem moet van de omgeving gescheiden worden door een ondoordringbare 8 afscheiding. De in- en uitlaatconstructies worden geplaatst en vervolgens wordt het systeem opgevuld met zand of grind. Als laatste worden de plantjes geplant, bij voorkeur in 8 meestal wordt er gewerkt met kunststoffolie, maar er kan eveneens gewerkt worden met een gemetselde wand ingesmeerd met waterdichte mortel of waterdicht beton. 16 versie januari 2009

19 Proefversie "Zelf zuiveren stap voor stap" opgemaakt door het PIH het voorjaar. Meestal wordt riet gebruikt (Phragmites australis) maar met andere planten gaat het ook: lisdodde (Typha Latifolia), gele lis (Iris pseudacorus), rietgras (Phalaris arundinacea) of andere. De waterstand wordt in het begin vaak kunstmatig hoog gehouden, zodat de planten voldoende vocht krijgen. Langzamaan wordt dan de waterstand verlaagd om de planten te stimuleren om goede wortels te vormen. Aandachtspunten voor de aanleg van een plantensysteem: Informeer of de plaatsing in de prijs inbegrepen is en - eventueel- hoeveel je kan besparen door het zelf aan te leggen. Denk na of praat met een (tuin)architect over de inplanting in de tuin. Bekijk ook de mogelijkheden om van bestaande terreinkenmerken gebruik te maken (oude greppels, hoogteverschillen, ). Vergeet niet dat een plantensysteem voldoende licht nodig heeft. Riet is een lichtminnende plant en mag dus zeker niet onder bomen gezet worden. Zorg ervoor dat de jonge plantjes genoeg water krijgen. Percolatierietveld in aanbouw. Onderhoud Een goed aangelegd plantensysteem is behoorlijk robuust. Er kan weinig mee mislopen of kapot gaan. Toch is minimaal onderhoud nodig om een blijvende goede werking te behouden. versie

20 opgemaakt door het PIH Proefversie "Zelf zuiveren stap voor stap" In de winter zullen de meeste bovengrondse plantendelen verdrogen en afsterven. Dit vormt geen probleem voor de zuivering. In de lente schiet alles wel terug op. Onderhoud dat nodig kan zijn: Nakijken van de pomp. Verwijderen van onkruid. Dit is meestal alleen het eerste jaar nodig, maar waakzaamheid blijft geboden. Het kan volstaan om de waterstand in het veld voor een paar dagen te verhogen. Controle op verstoppingen van het systeem. Bijsturen van het zuiveringsproces beperkt zich tot het aanpassen van de hoogte van de overloop. Maaien van het veld hoeft niet, maar kan het zuiveringsrendement verbeteren. Doe dit bij voorkeur in de lente (april-mei) of, minder wenselijk, in de herfst nadat de planten verdroogd zijn 9. Maai niet te laag, want dan kan er water in de wortels lopen. Verdroogde plantendelen van het veld verwijderen mag, maar is niet noodzakelijk 10. Indien een plantensysteem of beschaduwd vijvertje gebruikt wordt als nazuivering is het belangrijk dat minstens om de paar jaar plantenresten uit het systeem gehaald (maaien, ruimen, ) worden. Indien dit niet gebeurd kan na een aantal jaren het uitzicht achteruit gaan of kan er geurhinder optreden. 4.4 Aanleg van een lozingspunt Indien je binnen de 50 m van een riolering 11 woont, moet je het gezuiverde water in die riolering lozen. Je legt dan een dalende buis van je installatie tot vlak bij de riolering. De verdere werken gebeuren dan na afspraak met de gemeente, een aantal gemeenten verrichten de aansluiting immers zelf. Het kan nuttig zijn om een terugslagklep te installeren in je buis om te vermijden dat er water uit de riolering in je systeem loopt. Als in je buurt geen riolering ligt, moet je lozen in een waterloop of een gracht. Je legt dan een dalende buis van je zuiveringsinstallatie naar de waterloop. Ook hier is 9 het afgestorven riet heeft in de winter een isolerende werking die het bevriezen van de bovenlaag van het veld mee kan voorkomen. 10 wetenschappers zijn er nog niet uit wat nu juist het beste is: afvoeren of niet afvoeren. 11 die in een gracht of waterloop uitkomt en niet in een rioolwaterzuiveringsinstallatie, zie pagina versie januari 2009

WATER OP HET LANDBOUWBEDRIJF

WATER OP HET LANDBOUWBEDRIJF WATER OP HET LANDBOUWBEDRIJF Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Tel: 02/ 552 79 01 Baron Ruzettelaan 1 8310

Nadere informatie

Hoe geuremissies beheersen

Hoe geuremissies beheersen Hoe geuremissies beheersen Demonstratieproject duurzame landbouw 01/09/2011-31/10/2013 Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Eindbrochure Hoe geuremissies

Nadere informatie

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing binnen 1 Regenwater is in oorsprong van zeer goede kwaliteit. Deze kwaliteit gaat echter achteruit door contact met stoffen die zich bevinden in de lucht en

Nadere informatie

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij.

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. GOED GEREGELD = GELD GESPAARD Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. Colofon Deze brochure is een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Waarom hemelwater bufferen en infiltreren? Welke infiltratietechnieken bestaan er?

Waarom hemelwater bufferen en infiltreren? Welke infiltratietechnieken bestaan er? Bijlage 5: infiltratie 2 Waarom hemelwater bufferen en infiltreren? Regenwater snel afvoeren via verharde oppervlakten en gemengde rioleringen, zoals dat nu meestal gebeurt, heeft een negatieve invloed

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw November 2012 1 COLOFON Werkgroep Dit beleidstandpunt is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is samenwerking met een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Thuiscomposteren in de kringlooptuin Alles wat u moet weten over thuiscomposteren

Thuiscomposteren in de kringlooptuin Alles wat u moet weten over thuiscomposteren Thuiscomposteren in de kringlooptuin Alles wat u moet weten over thuiscomposteren Inhoudstafel Composteren: hoe, wat en waarom? Waarom zou u thuiscomposteren? 3 Wat kunt u allemaal composteren? 5 Wat gebeurt

Nadere informatie

Composteren in vaten en bakken

Composteren in vaten en bakken Composteren in vaten en bakken OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem compost brengt leven in je tuin In samenwerking met de Vlaamse Compostorganisatie: Vlaco VZW Kan. De Deckerstraat 37 2800 Mechelen

Nadere informatie

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen 100 tips om energie te besparen Overzicht Verbruik minder energie en bescherm uw portemonnee, uw gezondheid én het milieu 3 Waarom op energie besparen? 4-5 Rationeel energie verbruiken zonder één euro

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie

Laat u er gras over groeien? Grasbeheer in de kringlooptuin

Laat u er gras over groeien? Grasbeheer in de kringlooptuin Laat u er gras over groeien? Grasbeheer in de kringlooptuin INDEX INLEIDING 3 AANLEG EN ONDERHOUD VAN GAZON 4 Het grasplantje 4 Grassoorten 5 Aanleg gazon 8 Een goede gazonbodem 10 Een goede gazonbodem

Nadere informatie

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden Water als bron van duurzame energie Inspiratieatlas van mogelijkheden Deltares augustus 2008 2 Water als bron van duurzame energie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Opgewekt uit water 7 1. Beschrijving van technieken

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

Een luchtwasser, wat nu?

Een luchtwasser, wat nu? Een luchtwasser, wat nu? Types Wettelijke verplichtingen Praktijkvoorbeelden Voorwoord De intensieve veehouderij in Vlaanderen is absoluut één van de belangrijkste economische landbouwsectoren. Met ongeveer

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

Nadere informatie

ARBOcatalogusthema: Geluid op de werkplek

ARBOcatalogusthema: Geluid op de werkplek PRAKTISCH ARBOBELEID IN DE GRAFIMEDIA 4 ARBOcatalogusthema: Geluid op de werkplek Uitgave van: Werkgroep Arbeid & Gezondheid Grafimedia, versie 4 Auteurs: Koen Gruitrooij en Peter Tegel, Dienstencentrum

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

Eerst proces, dan prestatie

Eerst proces, dan prestatie HOOFDRAPPORTAGE Eerst proces, dan prestatie Naar een optimale afstemming tussen aanbieders, bewoners en de woning in renovaties richting energieneutraliteit. Omslagfoto s (bewerkt) afkomstig van EnergieSprong

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie