vlaamse Zit ting nr. 9 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 18 MAART 2011 OCHTENDVERGADERING BERICHT VAN VERHINDERING...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vlaamse Zit ting 2010-2011 nr. 9 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 18 MAART 2011 OCHTENDVERGADERING BERICHT VAN VERHINDERING..."

Transcriptie

1 vlaamse GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Zit ting nr. 9 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 18 MAART 2011 OCHTENDVERGADERING INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING... 4 DISCUSSIENOTA (R.v.O., art.51)... 4 Discussienota Cultuurplan voor Brussel, ingediend door de heren Herman Mennekens en René Coppens Stuk 441 ( ) Nrs.1 en 2 Bespreking... 4 Sprekers: mevrouwen Greet Van Linter, verslaggever, Sophie Brouhon, de heren Herman Mennekens, René Coppens, Jef Van Damme, mevrouwen Bianca Debaets, Annemie Maes, de heren Dominiek Lootens-Stael en Fouad Ahidar INTERPELLATIES (R.v.O., art.62) van de heer Jef Van Damme tot de heer Jean-Luc Vanraes, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, over de digitale aanmelding in het basisonderwijs Sprekers: de heren Jef Van Damme en Jean-Luc Vanraes, collegevoorzitter

2 2 Plenaire vergadering Nr. 9 ( ) 18 maart 2011 van de heer Walter Vandenbossche tot de heer Jean-Luc Vanraes, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, over de institutionele gevolgen van de procedure van de Franse Gemeenschap Sprekers: de heren Walter Vandenbossche REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De interpellatie wordt hervat Sprekers: de heren Herman Mennekens, Dominiek Lootens-Stael, Fouad Ahidar, Paul De Ridder en Jean-Luc Vanraes, collegevoorzitter SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES (R.v.O., art.62) van de heer Paul De Ridder tot de heer Jean-Luc Vanraes, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, over de klacht van de Franse Gemeenschap tegen de voorrangsregels in het Nederlandstalig onderwijs te Brussel van mevrouw Bianca Debaets tot de heer Jean-Luc Vanraes, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, betreffende de voorrangsregel in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en de klacht hiertegen vanwege de Franse Gemeenschap van mevrouw Elke Van den Brandt tot de heer Jean-Luc Vanraes, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, betreffende de capaciteitsproblemen in het basisonderwijs in Brussel en de klacht van de Franse Gemeenschapsregering tegen delen van het Vlaams onderwijsdecreet Sprekers: de heer Paul De Ridder, mevrouwen Bianca Debaets, Elke Van den Brandt, de heer Jef Van Damme, mevrouw Els Ampe, de heer Dominiek Lootens-Stael en de heer Jean-Luc Vanraes, collegevoorzitter Persoonlijk feit Spreker: mevrouw Elke Van den Brandt REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES (R.v.O., art.62) van mevrouw Greet Van Linter tot mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welziijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium en tot de heer Bruno De Lille, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Ambtenarenzaken over het woonzorgproject Pieter en Pauwel en de plannen voor het gemeenschapscentrum te Neder-Over-Heembeek

3 Plenaire vergadering Nr. 9 ( ) 18 maart van de heer Paul De Ridder tot mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, over het Heembeeks Pieter en Pauwel-project Sprekers: mevrouw Greet Van Linter, de heer Paul De Ridder, mevrouw Elke Roex, de heer Dominiek Lootens-Stael, mevouw Els Ampe en de heer Bruno De Lille, collegelid BIJLAGEN TREFWOORDENREGISTER... 89

4 422 Plenaire vergadering Nr. 9 ( ) 18 maart 2011 OCHTENDVERGADERING De vergadering wordt om 9.05 u geopend. Voorzitter: mevrouw Carla Dejonghe BERICHT VAN VERHINDERING De voorzitter.- De heer Johan Demol is verontschuldigd voor deze vergadering wegens gezondheidsredenen. DISCUSSIENOTA (R.v.O., art. 51) Discussienota Cultuurplan voor Brussel, ingediend door de heren Herman Mennekens en René Coppens Stuk 441 ( ) Nrs.1 en 2 Bespreking Mevrouw Greet Van Linter, verslaggever.- Ik verwijs naar het schriftelijk verslag. Mevrouw Sophie Brouhon.- Ik wil een opmerking formuleren bij het verslag. Door technische problemen werd mijn laatste opmerking immers niet juist weergegeven. Ik wil dat bij deze corrigeren. De sp.a is het vooreerst eens over het doel, maar niet over de methode. Uit de discussie in de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport is gebleken dat iedereen het cultureel potentieel van Brussel beter wil laten renderen. Iedereen wil een grotere uitstraling en een grotere economische impact voor cultuur. Over hoe dat precies in zijn werk moet gaan, verschillen echter de meningen. Zelf heb ik daar geen problemen mee, maar de heer René Coppens en mevrouw Brigitte De Pauw vinden dat er eerst een consensus moet heersen binnen de Raad. Pas nadien zou men dan de discussie met de Franstaligen kunnen aangaan. Ik deel hun mening niet. Het verhaal van de verhouding tussen citymarketing en cultuur is in se het verhaal van de kip of het ei. Sommige raadsleden denken dat de verschillende overheden eerst een akkoord moeten bereiken over de manier waarop ze Brussel willen promoten op het vlak van citymarketing en toerisme. In dat stramien duikt cultuur pas in de tweede fase op. De heren Herman Mennekens en René Coppens lanceren het voorstel om een Cultuurkoepel op te richten. Met deze Cultuurkoepel willen ze in het cultuurdomein eerst orde op zaken stellen. Eigenlijk is het een vicieuze cirkel. Moet er in Brussel in de eerste plaats meer samenhang komen in het cultuurbeleid of moet er eerst een citymarketing uitgebouwd worden? Wat moet er primeren? Beide aspecten zijn belangrijk: men kan ze niet los van elkaar zien.

5 Plenaire vergadering Nr. 9 ( ) 18 maart De voorzitter.- Wil mevrouw Sophie Brouhon een aantal rechtzettingen aanbrengen in het verslag? Mevrouw Sophie Brouhon.- Inderdaad. Het is eigenlijk een herhaling van 2 discussies. De uiteindelijke conclusie wordt gepuurd uit beide aspecten. In ieder geval: als men in Brussel naar een coherente citymarketing en cultuurbeleid wil evolueren, zal dat stap voor stap moeten gaan. Sowieso zal dit in overeenstemming met de Franstaligen moeten gebeuren. Vandaar dat de sp.a-fractie heeft voorgesteld om een gemeenschappelijke vergadering met de Franstaligen te beleggen. In het verslag komt dit onvoldoende uit de verf. Ik vind het bovendien erg belangrijk om in een open geest naar deze gemeenschappelijke cultuurcommissie te gaan. Een eigen voorstel dat te nemen of te laten is, is hierbij uit den boze. Nederlands- en Franstaligen moeten op zoek gaan naar een gezamenlijke aanpak. Dit laatste kan alleen zonder taboes of zonder vooraf vastgelegde standpunten gebeuren. Deze elementen vond ik niet in het verslag terug. De heer Herman Mennekens.- De tussenkomst van mevrouw Sophie Brouhon bewijst dat het Cultuurplan voor Brussel een onderwerp is dat ons allemaal na aan het hart ligt en ons boeit. Uiteraard zal ik hier nu bondiger zijn dan in de commissie waar deze discussienota al werd besproken. Voor die bespreking verwijs ik naar het verslag. We moeten elkaar hier niet overtuigen: Brussel is een stad die beschikt over heel wat capaciteiten en troeven. Ook op cultureel gebied heeft Brussel heel wat te bieden. Het ontbreekt ons hier zeker niet aan Nederlandstalige, Franstalige en anderstalige culturele initiatieven en instellingen. Op cultureel vlak hoeven we ons nergens voor te schamen. Ondanks dit gegeven wordt onze stad veel te weinig geassocieerd met haar immens cultureel potentieel. Ter inleiding van onze discussienota hebben collegelid René Coppens en ik verwezen naar een aantal bestaande studies. Deze studies tonen aan in welke mate het culturele potentieel van Brussel onderbenut wordt en in welke mate deze onderbenutting economische repercussies heeft voor onze stad. Vooreerst verwijs ik hierbij naar de studie van het liberaal kenniscentrum Prometheus. Prometheus becijferde en vergeleek in zijn studie Het verdriet van Brussel de economische dimensie van het Brussels cultureel potentieel ten opzichte van andere steden zoals Amsterdam en Washington DC. Uiteraard heeft elke rekenoefening zijn voor- en nadelen. Men kan hierover veel discussiëren. De studie toont echter wel heel duidelijk aan dat Brussel, in tegenstelling tot Amsterdam en Washington DC, er veel minder in slaagt om zijn cultureel potentieel ook economisch te verzilveren. Men kan natuurlijk niet voorbij aan de uitstekende studie, het zogenaamde Brussels Cultuurplan, die uitgevoerd werd door het Brussels kunstenoverleg Réseau des Arts à Bruxelles. Deze studie neemt de kloof tussen de actuele demografie van het Brussels hoofdstedelijk Gewest en het institutionele uitgetekende culturele beleid als uitgangspunt. Ook in deze studie komt men tot de bevinding dat het ons ontbreekt aan een aantal instrumenten om het cultureel aanbod ten volle te benutten. Het Brussels Cultuurplan formuleert zelf 34 voorstellen om, in de brede zin van het woord, te komen tot een beter

6 424 Plenaire vergadering Nr. 9 ( ) 18 maart 2011 cultuurbeleid. Het siert de Raad en haar voorzitter dat zij, samen met de Assemblée de la Commission Communautaire Française, het initiatief heeft genomen om deze voorstellen alvast op de politieke agenda te plaatsen. Er zijn vervolgens ook nog de conclusies van de derde studie van Ineum Consulting die eveneens tot de bevinding komt dat Brussel er onvoldoende in slaagt zijn culturele potentieel economisch te verzilveren. De studie van Ineum Consulting is interessant omdat zij Brussel met niet minder dan 47 steden in 21 landen vergelijkt. Het gaat om steden met een vergelijkbaar cultureel aanbod, zoals bijvoorbeeld Rome, Parijs, Londen, New York. Ineum Consulting komt tot de vaststelling dat kleine steden als Venetië en Avignon verhoudingsgewijs meer uit hun cultuurbeleid halen dan Brussel. Er wordt ook opnieuw verwezen naar het feit dat door de grote versnippering van de bevoegdheden op cultureel vlak het ons ontbreekt aan een globale visie, aan coördinatie en aan citymarketing. De heer René Coppens zal zo dadelijk een aantal voorbeelden van goede referenties in het buitenland illustreren. Ik weet dat de heer René Coppens beter vertrouwd is met het buitenland dan ik. (Vrolijkheid) Ik maak nu een sprongetje om ons voorstel, dat we hebben geformuleerd op basis van de bevindingen die we hebben gevonden in tal van studies, toe te lichten. Wij noemden dat voorstel: Een cultuurkoepel voor Brussel. Wij vragen meer aandacht voor de economische waarde van cultuur, gekoppeld aan een doorgedreven en efficiënte citymarketing. Deze citymarketing moet volgens ons uiteraard drietalig zijn: Frans-, Nederlands- en Engelstalig. Maar ook die voorwaarden volstaan volgens ons niet om het culturele potentieel van onze hoofdstad te valoriseren. Wij hebben hiervoor inspiratie opgedaan in Berlijn, waar de heer René Coppens al geweest is. Ik niet, maar dat komt dan nog wel. Wij hebben daar een heel interessante structuur gevonden, de Stiftung Preussischer Kulturbesitz, die sinds 1961 bestaat en die aanvankelijk in haar schoot een aantal deelstaten samenbracht. Sedert de Wende, de val van de Muur in 1989 zijn alle deelstaten toegetreden tot de Stiftung. De Stiftung Preussischer Kulturbesitz heeft als opdracht het bewaren en onderhouden van de collecties van diverse musea, bibliotheken en archieven, alsook het voortzetten van academisch en wetenschappelijk onderzoek. Zij belichaamt met andere woorden de gedeelde overheidsverantwoordelijkheid voor cultuur. Dat is uiteindelijk de reden waarom wij geïnteresseerd zijn in de opdrachten van die stichting. Naar analogie met de Stiftung Preussischer Kulturbesitz stellen wij een soort cultuurkoepel voor die alle overheden zou verenigen in één organisatie en die op die manier alle organisaties en overheidsinstellingen die betrokken zijn bij het culturele beleid en aanbod in onze hoofdstad, zou samenbrengen. Wij vernoemen daarbij de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie maar uiteraard ook de federale overheid, die in onze stad ook een zeer belangrijk cultureel aanbod beheert zoals de federale musea - en het Brussels hoofdstedelijk gewest, de facto vanuit zijn coördinerende rol. Die cultuurkoepel zou moeten komen tot afspraken en overleg over het beheer en de financiering van instellingen en collecties, het coördineren en stroomlijnen van een gezamenlijk cultuuraanbod in de hoofdstad en het professioneel communiceren ervan naar de buitenwereld.

7 Plenaire vergadering Nr. 9 ( ) 18 maart Wij hebben uitdrukkelijk gesteld dat ons voorstel niet te nemen of te laten is. Het is vooral een basis om de discussie te voeren, om de reflectie en de gedachtewisseling over de coördinatie en het belang van ons culturele aanbod en onze culturele uitstraling in de hoofdstad te voeden. Ik heb geprobeerd bondig te zijn, zodat de heer René Coppens nog wat toelichting kan geven bij de buitenlandse voorbeelden. De heer René Coppens.- Het eerste punt dat ik wens te bespreken, is de noodzaak om het cultuurbeleid in de strikte zin van het woord te koppelen aan een efficiënte citymarketing. Uit de verschillende studies waarnaar in de discussienota werd verwezen, blijkt immers dat Brussel zich te weinig op de kaart zet op het vlak van cultuur. We kunnen enkele voorbeelden in het buitenland bekijken. Ik denk dan vooral aan Barcelona, een van de kampioenen van de citymarketing, een stad die qua schaal vergelijkbaar is met Brussel. De heer Fouad Ahidar zou zeggen: Une ville qui a de la gueule een stad die een smoel heeft, om het in het Brussels te zeggen. Een ander mooi voorbeeld is Berlijn. Deze stad is veel groter dan Brussel maar moet, omwille van haar minder centrale ligging, knokken om bezoekers naar zich toe te halen. Het is ook de hoofdstad van een federaal land. Wij kunnen ons misschien erdoor laten inspireren om een performant cultuur- en toerismebeleid uit te bouwen. Waaraan denkt men als men het heeft over cultuur in Brussel? Iedereen weet het: de Grote Markt, Manneken Pis, de Beenhouwersstraat, het Atomium, de Zavel, de Koninklijke Musea en het Justitiepaleis. Niet slecht, maar het kan altijd beter. We hebben in de discussienota een aantal denksporen aangegeven. Wij denken ook aan de goede prijs-kwaliteitverhouding van ons eten. Wij zetten dat niet genoeg in the picture. Het is misschien even lekker in Parijs, maar daar is het wel drie maal zo duur. En waar het even duur is, bijvoorbeeld in Oostenrijk, daar is het minder lekker, toch volgens onze smaak. We zijn ook de beer capital of the world. De anderen hebben allerlei zaken, zoals in Dublin The Guinness Storehouse of The Heineken Experience in Amsterdam, met respectievelijk bijna een miljoen en bezoekers per jaar. Ter vergelijking: het Atomium heeft er Brussel is ook een stad van vele parlementen. Men kan een wandeling beginnen op de Grote Markt en via de regionale parlementen - of parlementjes - naar het Europees Parlement wandelen. Dat idee is het onderzoeken zeker waard. Er is dus nog werk aan de winkel. Het probleem met het toerisme in Brussel is dat het een gemeenschapsmaterie is. Ik weet dat men dat ook kan bepleiten, maar de economische factoren spelen hier een grote rol. Wij hebben dat opgelost op een pragmatische manier: iedereen kan meespelen! Om ons institutionele kluwen te ontwarren, hebben wij Brussel Internationaal Toerisme en Congressen (BITC) opgericht. Die organisatie heeft die heel ingewikkelde toestand van de vele bevoegde overheden vrij pragmatisch opgevangen. Maar niet alles loopt op wieltjes. Anders zou er geen discussienota meer nodig zijn. Er zijn nog altijd schermutselingen. Vandaar ons pleidooi voor een Brusselse cultuurkoepel. Het tweede punt waarop ik nog eens de nadruk wil leggen, is de meertalige overheidscommunicatie op het vlak van cultuur. Wij hebben vele buitenlandse toeristen. Nog te weinig,

8 426 Plenaire vergadering Nr. 9 ( ) 18 maart 2011 vinden velen onder wie ikzelf. En of we het nu graag hebben of niet, de Brusselse bevolking is steeds internationaler. Bijna de helft van de Brusselaars is niet in Brussel of België geboren, een tendens die trouwens ook in andere grote Europese steden merkbaar is. De toenemende internationalisering leidt ertoe dat de meertaligheid in Brussel eerder toedan afneemt. Uit een studie van de VUB inzake talenkennis en -gebruik blijkt dat meer dan 90 procent van de Brusselaars het Frans beheerst ik denk dat de meesten onder ons daar ook bij zijn en dat een derde van de Brusselaars regelmatig Engels of Nederlands spreekt. Uiteraard zitten er daar overlappingen in. Het spreekt voor zich dat een goede overheidscommunicatie inzake cultuur en toerisme het best consequent in deze drie talen verloopt omdat zij het meest gesproken worden, omdat 2 van die 3 talen lands- en streektalen zijn, omdat het onderwijs meestal in deze talen wordt aangeboden en omdat het Engels een internationale wereldtaal is die aansluit bij de functie van Brussel als Europese hoofdstad. Ik wil besluiten met mijn voldoening uit te spreken over het feit dat de meeste, om niet te zeggen alle partijen die hier vertegenwoordigd zijn, het eens waren, zo is gebleken in de commissie. Ik weet wel dat de middelen en de methode om het doel te bereiken niet altijd eensluidend waren. Het allerbelangrijkste is dat het College rekening kan houden met het beste uit deze nota en uit dit debat. Voor mij is het belangrijker dat er iets gebeurt dan dat we hier gelijk krijgen. De heer Jef Van Damme.- Proficiat en bedankt voor deze nota, heren Herman Mennekens en René Coppens! De sp.a is er blij mee. Het is echt een mooie en doorwrochte nota, een nota met een hart voor Brussel. De nota begint met een goede en gefundeerde, vrij uitgebreide analyse, gebaseerd op de vele bezoeken van de heer René Coppens in het buitenland, zoals ik heb begrepen. Wij kunnen het alleszins grotendeels eens zijn met deze analyse. Zij legt een mooie basis voor de rest van de nota. De heel belangrijke link tussen cultuur en citymarketing wordt terecht in de verf gezet en uitgewerkt. We moeten die 2 van elkaar blijven onderscheiden, maar we moeten toch ook weten dat ze elkaar structureel kunnen en moeten versterken. Dat is een heel belangrijk aspect van deze nota. Plus est en vous, zei de heer René Coppens daarnet nog. Dat hart voor Brussel zit ook in de nota. Wij geloven daar ook heel sterk in: plus est en vous, plus est en nous, plus est en Bruxelles. Dat is de realiteit waarvoor we ons moeten inzetten. Met de analyse zijn we allemaal akkoord. Wij halen niet het volle potentieel uit onze stad en daarop moeten wij inzetten. Of dat dan vooral culinair moet, zoals in de nota staat, met het Chocoladehuis en het Bierhuis? Misschien spreken daarin een paar persoonlijke voorkeuren. (Glimlachjes) Maar het zijn in elk geval mooie voorbeelden van hoe we dat concreet zouden kunnen aanpakken. We moeten daarin zeker verdergaan. Dit is een goede, gefundeerde nota. Hoewel de sp.a ze met plezier zal steunen en wij ons helemaal kunnen vinden in de doelstellingen, hebben wij toch enkele kritische opmerkingen over de methode. Misschien kunnen ze bijdragen tot een verdere verbetering van de nota. Ten eerste vinden wij het belangrijk om niet eerst in ons eigen Vlaamse gemeenschapshoekje van alles te bedisselen, uit te werken en op te starten en dán pas naar de Franstalige Gemeenschap te gaan. Het is belangrijk om van meet af aan samen te zitten met

9 Plenaire vergadering Nr. 9 ( ) 18 maart de Franstalige partner en samen te werken aan de gemeenschappelijk doelstelling. Wij moeten samen een politiek actieplan opstellen voor het promoten en uitwerken van het cultuuraanbod in Brussel. Wij hopen dat het voorbeeld van BKO-RAB wordt gevolgd. Daar heeft men van in het begin samen een cultuurplan uitgewerkt. Een ander punt van kritiek gaat over de cultuurkoepel. Het klinkt als een aanlokkelijk idee, maar wij vrezen voor de werkbaarheid van een koepel die is samengesteld uit de drie Gemeenschappen, het Waalse Gewest, de stad Brussel, de Europese Unie, de Gemeenschapscommissies en de federale overheid. Dat is de Belgische Regering in het kwadraat, met nog veel meer partners rond de tafel dan nu. Op termijn is dat misschien een goed plan, als einddoel, maar als we willen dat de zaken vooruitgaan, dan moeten we kiezen voor een meer operationele en praktische aanpak. Laten we in eerste instantie starten met bijvoorbeeld een kleine coördinatiecel waarin de Franstalige Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de Gemeenschapscommissies zitten of eventueel met een cultuurintendant. Daar valt nog over de discussiëren, belangrijk is dat de methode die we kiezen, in staat is om de samenwerking over de taalgrenzen heen te trekken. Een te grote mastodont wordt alras een lege doos. Ondanks deze twee punten van kritiek, geven wij graag onze volle steun aan elk initiatief dat tot doel heeft om de citymarketing en cultuursamenwerking te stimuleren. Wij hopen dat het collegelid zijn beleid erop afstemt. Mevrouw Bianca Debaets.- Ik wil de heer Mennekens bedanken om dit thema op de politieke agenda te plaatsen. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat Brussel een cultuurstad is, daarover bestaat geen twijfel. Maar als cultuurstad kampt Brussel met een serieus imagoprobleem. De weg naar de bekendste toeristische attracties, zoals het Atominum, vinden de toeristen nog wel, maar de drempel tot het bezoeken van een culturele instelling zoals Bozar of Argos is hoog. Dat geldt trouwens niet enkel voor buitenlandse toeristen, maar ook voor bewoners zelf. Dat Brussel daardoor jaarlijks maar liefst 1,5 miljoen euro aan inkomsten misloopt, is des te jammer. Dat Brussel haar cultureel potentieel niet verzilvert, werd eerder ook al aangetoond door het Ineum Consult die een vergelijkende studie van 47 cultuursteden maakte. De bevolkingssamenstelling is veranderd en het beleid is onvoldoende mee geëvolueerd, stelt de discussienota. Dat beleid is ook erg versnipperd, zoals de heer Mennekens terecht aanhaalt. Er zijn voorbeelden genoeg van wat er gebeurt als de overheden niet in dezelfde richting kijken, denken we maar aan Wiels en Flagey. Op gebied van culturele citymarketing moeten we onze troeven nog veel sterker uitspelen. Want cultuur draagt inderdaad bij tot de uitstraling van een stad. We hebben namen zoals Rosas, Jan Decock, Magritte, Bozar, Wiels... Ook op het vlak van mode en architectuur heeft Brussel namen die in de Europese top meespelen en die kunnen bijdragen aan een positieve uitstraling van Brussel. En toch speelt ons Gewest die troeven amper uit. De studie van Ineum Consult stelt dat steden die werk maken van hun culturele aantrekkelijkheid daar ook positieve effecten van zien op de tewerkstelling. In een stad met een werkloosheid van 23 procent kan dat tellen als argument. Kijken we maar naar een stad

10 428 Plenaire vergadering Nr. 9 ( ) 18 maart 2011 als Bilbao. Die stad had 15 jaar geleden te kampen met dezelfde problemen als Brussel. Het was een verpauperde, grijze industriestad die op cultuur gebied weinig aantrekkelijk was. Het stadbestuur had toen het lumineuze idee een museum te bouwen, dat een heus baken in de stad is geworden. Kijk eens naar Bilbao vandaag: met één gebouw - maar wel één met visie en durf - heeft men de stad er bovenop geholpen. Door dat beeld consequent te promoten en te verkopen, is de werkloosheid er tot bijna nul herleid. Naast Barcelona is het de tweede grootste toeristische stad in Spanje. De stad staat weer op de wereldkaart doordat ze heeft geïnvesteerd in cultuur. Dat moet een voorbeeld voor ons zijn. Om te kunnen investeren in cultuur, zegt de heer Mennekens terecht dat we eerst moeten weten wie of wat we zijn als stad. Wordt daarover voldoende nagedacht en voldoende visie ontwikkeld? Ik vraag het me af. Zoveel verschillende partners zijn bezig met citymarketing, dat eigenlijk niemand er nog mee bezig is. Het is te versnipperd. Volgens Ideum Culsult zijn er in Brussel liefst 42 mensen bezig zijn met citymarketing, met het promoten van de stad. Mooi dat er zoveel mensen mee bezig zijn, maar als die mensen niet voldoende met elkaar praten en geen eenduidige visie ontwikkelen, is dat wel een probleem. Dat probleem is wel niet uniek voor Brussel, in Vlaanderen zijn er maar liefst 200 diensten mee bezig. Onze fractie vindt dat de er niet alleen met andere overheden moet worden samengewerkt, maar dat ook de verschillende beleidsdomeinen steviger moeten samenwerken. Toerisme, cultuur en tewerkstelling zijn complementair. Wij zouden graag meer kruisbestuiving zien. Wie aan cultuur denkt, denkt ook aan ruimtelijke ontwikkeling of tewerkstelling. CD&V is niet gewonnen voor een overheveling van gemeenschapsbevoegdheden zoals cultuur naar het Gewest, maar wij willen wél meer samenwerking tussen de verschillende overheden. Wij waren een van de eerste partijen om daarop te wijzen, lees onze partijprogramma s van 5 of 10 jaar geleden er maar op na. Meer overleg, meer dialoog, een intensere samenwerking moeten ervoor zorgen dat we tot een eenduidige visie en ambitie komen. Ons Gewest heeft méér ambitie, méér durf nodig. Wij moeten daar samen aan werken. Deze discussienota is een stap in de goede richting, we steunen de nota dan ook graag. Mevrouw Greet Van Linter. - In Brussel Deze Week stelde Leo Goovaerts enige tijd geleden dat er veel problemen zijn in Brussel en dat, als men het niet meer weet, men maar over cultuur begint. (Onderbrekingen) Deze nota getuigt hiervan. Cultuur is het lapmiddel voor andere problemen. Er is niets op tegen om de cultuur in Brussel eens op een economische manier te bekijken, maar deze nota drijft het op de spits. Ze is volledig geschreven vanuit de vraag wat Brussel te winnen heeft, in puur geldelijke termen, bij haar cultuuraanbod. En dan specifiek voor buitenlandse toeristen. De vergelijkingen met Barcelona en Berlijn kunnen er zijn, maar laten we misschien even een voorbeeld dichter bij huis nemen: Parijs. Het zou ridicuul zijn om de culturele uistraling van Parijs in al haar vormen gebouwen, theaters, Montmartre, het Louvre op een citymarketingachtige wijze als één pakket te promoten.

11 Plenaire vergadering Nr. 9 ( ) 18 maart Cultuur in Brussel moet in de eerste plaats worden bekeken vanuit een culturele vraagstelling, en dan voornamelijk wat het Nederlandstalige aanbod betreft, en niet vanuit een economisch benadering van en voor het toerisme. Dat is een heikel punt. Het aanbod in Brussel sluit immers te weinig aan bij de culturele behoeften van een aantal gewone Vlamingen in Brussel. Nergens in deze nota wordt hier gewag van gemaakt. Nochtans is het probleem bekend. In die zin is deze nota absoluut niet vernieuwend aangezien ze verder borduurt op de eeuwig gekende mantra van Brussel met zijn rijke culturele uitstraling. Niemand zal betwisten dat Brussel aan Vlaamse kant in de jaren tachtig en negentig de broedplaats was van experimenten en vernieuwing, die inderdaad tamelijk vlug haar weg vond naar het buitenland. Ik denk bijvoorbeeld aan Anna-Theresa De Keersmaecker. Zoiets is natuurlijk nooit tot stand gekomen door citymarketing, maar wel door het genie van de kunstenaars zelf. Over smaken en kleuren valt te discussiëren, maar het andere, meer eenvoudige aanbod en ik heb het in deze context niet over de tientallen musea is en blijft te veel geïnspireerd door het zogeheten experiment. Indien het aanbod al niet voldoet aan de noden van de Brusselse Vlamingen als geheel, blijft de grote vraag waarom het wel zou aansluiten bij die van buitenlandse toeristen. Hoewel de nota zich baseert op een aantal studies, kan men zich afvragen hoe het cultureel gegeven in Brussel in al zijn uitingsvormen überhaupt een sterke economische of financiële bijdrage zal opleveren. Eigenlijk is deze nota in hetzelfde bedje ziek als veel van de Brusselse politieke beleidsopties, namelijk dat men alle problemen in Brussel op een gestuurde wijze wil oplossen. In realiteit ontwikkelen de zaken zich meestal anders. Er is dus veel verbale daadkracht, maar de uitkomst zal mager zijn. De nota haspelt verder ook zowat alle dingen door elkaar, zoals pralines, theater, musea en bier. Dit wordt allemaal als unieke cultuur voorgesteld die moet worden gepromoot. Eigenlijk wordt hierdoor ongewild een cultuurrelativisme tentoongespreid, aangezien alles gelijkwaardig wordt behandeld zolang het kan worden gerelateerd aan de grote kapstok cultuur. Indien er nu iets is waardoor het Brussels cultureel gegeven wordt gekenmerkt, dan is het juist het overvloedig promoten van het aanbod door ondermeer de stadsmedia. De nota gaat van de veronderstelling uit dat dit niet voldoende gebeurt. Aan onderling overleg binnen de Brusselse kunstensector ontbreekt het ook niet. Men beschouwt het als een volstrekt normale zaak dat de culturele beleving in Brussel altijd moet vertrekken vanuit een meervoudige culturele Brusselse identiteit, waarbij uiteraard de politieke ondertoon van interculturaliteit aanwezig is. Hierbij nauw aansluitend is het idee om bruggen te slaan met de Franse Gemeenschap. Tijdens de vorige regeerperiode werden hierover interessante debatten gevoerd in het Vlaams Parlement naar aanleiding van de zaak-flagey en de eventuele implementatie van een co-communautaire culturele samenwerkingsvorm in Brussel. Het ging toen wel over co-communautaire, maar niet over bi-communautaire samenwerking.

12 430 Plenaire vergadering Nr. 9 ( ) 18 maart 2011 Hoewel de opstellers van de nota er geen gewag van maken, vrees ik dat het cultureel gegeven in Brussel ten prooi zal vallen aan een bepaalde Brusselse politieke optie. Uit andere debatten leid ik af dat een meerderheid van de raadsleden ervan overtuigd is dat cultuur een gemeenschapsmaterie moet blijven. Men bewijst minstens lippendienst aan deze stelling. Dit stelt me hoegenaamd niet gerust. Gelet op de communautaire patstelling, waarbij soms sprake is van een mogelijke Brusselse mini-staatshervorming, vrees ik dat het culturele gegeven in Brussel wel eens gedeeltelijk of geheel zou kunnen worden overgeheveld naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We moeten goed weten dat de GGC in principe cultureel kan worden geactiveerd. De mogelijkheid bestaat, en het is een stelling die in het eeuwigdurend debat over de Brusselse identiteit bij een aantal mensen politiekfilosofisch wel eens welgekomen kan zijn. Zo vinden sommigen ook dat onderwijs omwille van de Brusselse specificiteit een Brusselse gemeenschapsaangelegenheid moet zijn, wat ook tot de mogelijkheden behoort. Deze stelling heeft in Vlaanderen hoegenaamd niet veel aanhangers, maar ik houd mijn hart vast dat een evolutie in deze zin niet ondenkbaar is op cultureel vlak, met alle gevolgen van dien. Wat de Franstaligen hierover precies denken, zullen ze niet meteen aan onze neus komen hangen. Ook hierover vindt men in deze nota, die louter financieel-economisch geïnspireerd is, geen woord terug. Zij heeft dienaangaande dus slechts een geringe meerwaarde. De nota roept meer vragen op dan de indieners waarschijnlijk hadden verwacht. Mevrouw Annemie Maes.- Nogal stil maar intrigerend. Mooi, maar niet opzichtig en zonder nijging tot drama. Het gaat niet over mezelf of over één van jullie (Gelach), maar wel over Brussel en dat volgens Lonely Planet. We hebben het in de Commissie Cultuur reeds uitvoerig over deze nota van de heren Herman Mennekens en René Coppens gehad. Ik dank de leden die aanwezig waren voor het zeer positieve en inhoudelijk interessante debat dat toen werd gevoerd. Ik heb toen al gezegd dat ik zeer blij ben dat cultuur hoog op de agenda van de VGC staat. Het is belangrijk dat er over nagedacht en gesproken wordt en dat de Commissie Cultuur opnieuw leeft en beweegt. Dit was voordien immers minder het geval. Dat was ook het opzet van de oorspronkelijke nota die ik een tijdje geleden heb ingediend, het spreekwoordelijk startschot. Ik ben blij dat daarop werd ingegaan. Politici zijn dus wel degelijk bezorgd over het cultuurbeleid in ons Gewest, in tegenstelling tot wat ik soms lees in bepaalde kranten. Mevrouw Sophie Brouhon heeft het even gehad over de technische problemen die er waren. Ik merkte ook op dat er enkele passages uit mijn tussenkomst ontbraken. Wanneer er dergelijke technische problemen zijn, is het misschien best dat de interpellanten de tekst kunnen bekijken. Ik zal misschien enkele dingen herhalen die in de commissievergadering reeds aan bod kwamen. De analyse van de nota is zeer correct, namelijk het feit dat er meer moet worden samengewerkt en overlegd tussen de gemeenschappen. Dit is echter al jaren geweten. In het Cultuurplan wordt dit ook al aangestipt. Het is echter hoog tijd om te stoppen met praten en om te handelen. We moeten stap voor stap te werk gaan. Ik treed de collega s van de sp.a daarin bij. De nota op zich is inhoudelijk zeer mooi, maar we moeten stap voor stap bekijken hoe we er op de beste manier kunnen geraken. Dit zal over de communautaire grenzen heen moeten gebeuren.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2006-2007 Nr. 16 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 22 JUNI 2007 OCHTENDVERGADERING INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING...................................................

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 18 oktober 2013 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 2013-2014... 2 BENOEMING

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 579 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 12 JUNI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van vrijdag 12 juni

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 571 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 13 MEI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES, VRAGEN OM UITLEG, SAMENGEVOEGDE VRAGEN OM UITLEG EN VRAGEN Commissie voor Onderwijs

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C276 CUL37 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 26 juni 2012 2 Commissievergadering nr. C276 CUL37 (2011-2012) 26 juni 2012

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004 Stuk 147 (1999-2000) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 12 januari 2000 BELEIDSNOTA De Vlaamse Rand 1999-2004 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid,

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 17 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Morgenvergadering van 18 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C223 WON19 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 5 mei 2011 2 Commissievergadering nr. C223 WON19 (2010-2011) 5

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD 1 voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 19 oktober 2012 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING... BENOEMING

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken vergadering C18 OPE2 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van 6 oktober 2011 VOORLOPIGE VERSIE Niet citeren zonder de bron te vermelden 2

Nadere informatie

Handelingen. Commissievergadering. Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie VOORLOPIGE VERSIE. zittingsjaar 2012-2013.

Handelingen. Commissievergadering. Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie VOORLOPIGE VERSIE. zittingsjaar 2012-2013. vergadering C211 WON18 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 23 mei 2013 VOORLOPIGE VERSIE Niet citeren zonder de bron te vermelden

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C154 WON13 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 24 februari 2011 2 Commissievergadering nr. C154 WON13 (2010-2011)

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking vergadering C51 BUI2 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking van 5 november 2013 2 Commissievergadering

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3

Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3 Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3 OPENING VAN DE VERGADERING Voorzitter: de heer Jan Peumans De vergadering wordt geopend om 13.59 uur. De voorzitter: Dames en heren, de vergadering

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering.

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5 en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. De voorzitter: Mijnheer Vereeck, in de loop van de dag zal

Nadere informatie

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Voor woord VOORWOORD Als schoolopbouwwerker leg je je oor te luisteren bij kwetsbare groepen, en hun ervaringen met onderwijs. Op dit

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie